Anda di halaman 1dari 5

Kagawaran ng Edukasyon

Sangay ng Lungsod ng Tagum


Unang Markahang Pagsusulit
FILIPINO IV
Taong Panuruan 2018-2019

Pangkalahatang Panuto: Basahin at 5. Alin sa sumusunod ang unang


unawain nang mabuti ang bawat aytem. nangyari sa seleksyon?
Itiman ang bilog ng tamang letra sa inyong A. I B. II C. III D. IV
sagutang papel.
6. Alin sa sumusunod ang huling
pangyayari sa seleksyon?
PAKIKINIG: Pakinggang mabuti ang babasahin
A. I B. II C. III D. IV
ng guro.

Para sa bilang 1-3. Piliin sa loob ng kahon 7. Alin sa sumusunod ang nagpapakita
ang wastong sagot. ng wastong pagkakasunod-sunod ng
pangyayari?
A. Andat C. Aryan A. I, II, III, IV C. I I, IV, I, III
B. Andot D. Anding B. III, II, IV, I D. IV, I ,II, III

1. Sino ang masipag mag-aral? Para sa bilang 8-9. Piliin sa loob ng kahon
2. Sino ang mahilig manood ng TV
at maglaro? A. Pabalat C. Talaan ng Nilalaman
3. Sino ang nanguna sa kanilang klase? B. Pamagat D. Talahulugan

4. Bakit nalungkot si Aryan? Dahil kung saang bahagi ng aklat makikita ang
.
sumusunod :
A. may sakit siya
B. masipag siyang mag-aral 8. Pahina ng bawat paksang
C. mataas ang nakuha niyang marka tinatalakay.
D. mababa ang nakuha niyang marka
9. Kahulugan ng mahihirap na mga
Ang Aming Bakasyon salita.

Nagbakasyon kami sa tahimik at Para sa bilang 10-12. Piliin sa loob ng


matiwasay na bukirin ng aming kamag- kahon ang wastong damdaming
anak. Doon nakatira ang aming ipinahihiwatig ng bawat pahayag
masisipag na lolo at lola. Maraming
pananim sa kanilang looban. Mayroon A. nagmamakaawa C. natutuwa
din silang maliit na palaisdaan sa kanilang B. nag-aalala D. nagagalit
likuran at masaya kaming namingwit
doon. 10. “Gabi na wala pa si Inay.”
Kinaumagahan, maligaya kaming
11. “Bayaran mo na ngayon ang utang mo!”
umuwi at sa isip namin may
maikukuwento na kami sa aming mga
12. “Yehey! Mataas ang markang nakuha ko.”
kaklase sa pasukan.

Para sa bilang 5-7. Piliin sa ibaba ang wastong Para sa bilang 13-15. Basahin ang talata
sagot. at sagutin ang mga tanong.
I. Maligaya kaming umuwi.
Iba ka sa mga kababata mo
II. Maraming pananim sa kanilang
Tristan! Kung sila ay tutulog-tulog,
looban.
ikaw naman ay laging gising at
III. Nagbakasyon kami sa tahimik at nagsusumikap. Ipagpatuloy mo ang
matiwasay na bukirin. iyong sipag at pakikibaka sa buhay.

IV. Masaya kaming namingwit sa


palaisdaan.

Pahina 1 ng 3
13. Ano ang pagkakaiba ni Tristan sa kaniyang 24. Ang mga Igorot ay mga katutubo sa ating
mga kababata? Siya ay . bansa.
A. naglalaro C. natutulog
B. nagsisikap D. namamasyal 25. Hikayatin natin sila na sumapi sa ating
grupo.
14. Ano ang mabuting katangiang
mailalarawan kayTristan? Para sabilang 26-27. Piliin ang kasalungat ng
A. mabait C. maalalahanin salitang may salungguhit sa pangungusap
B. masipag D. mapagtimpi
26. Maraming mamamayan ang naghihikahos
15. Kanino mo maihahalintulad si Tristan? sa ating bansa.
A. kasipagan C. kabataan A. mahirap C. dukha
B. kasayahan D. kaalaman B. mayaman D. masaya

Para sa bilang16-18. Piliin sa loob ng kahon 27. Masigasig siya sa pag-aaral.


ang patnubay na salitang katatagpuan nito. A. tamad C. mahilig
A. Pabiling - padpad B. masipag D. masayahin
B. Pagal - palag
C. Paltik - paminta Para sa bilang 28-29. Basahin ang seleksyon at
D. Patis - payong sagutin ang mga tanong sa ibaba.

16. pabitin KAKAIBANG PROYEKTO- PAGPAPAUSOK


17. payapa
18. pagod Proyektong Pangkalusugan ang
inilunsad ng mga taga-Barangay
19. Tuwing Hulyo ay ipinagdiriwang natin Magugpo East. Nanguna si Kapitan Neo
ang “Buwan ng Nutrisyon” . Ang sa hangaring mapigilan ang
sinalungguhitang salita ay lumalaganap na sakit lalo na ang dengue
pangngalang ______. fever. Pinagtibay at pinalaganap ng
A. pantangi C. pambalana tanggapan ang proyektong ito.
B. pahambing D. pasukdol

20. Si Dr. Jose Rizal ay tunay kong 28. Bakit inilunsad ang Proyektong
hinahangaan. Siya ay isang bayani, doktor Pangkalusugan ng mga taga-Barangay
at manunulat. Alin sa sumusunod na Magugupo East? Upang __________.
pambalana ang hindi tumutukoy kay Dr.
Jose Rizal? A. makalikom ng pondo
A. bayani C. pangulo B. sumikat ang kanilang Kapitan
B. doktor D. manunulat C. mapigilan ang lumalaganap na sakit
D. makilala ang proyekto ng tanggapan
Para sa bilang 21-22. Piliin ang wastong
panghalip sa sumusunod na pangungusap 29. Paano maiiwasan ang
paglaganap ng sakit tulad ng
21. Sama-sama na ________ pumunta sa dengue fever?
palengke.
A. tayong C. akong A. Panatilihing malinis ang kapaligiran.
B. kitang D. ninyong B. Mag-ehersisiyo para sumigla
ang katawan
22. ang hinahanap kong damit. C. Kumain ng wasto at
Pakiabot mo nga sa akin. masustansiyang pagkain.
A. Ito B. Iyan C. Iyon D. Doon D. Lahat ng nabanggit

Para sa bilang 23-25.Piliin sa loob ng kahon ang Para sa bilang 30. Pillin ang tamang
angkop na kahulugan ng salitang may sagot ng katanungan mula sa
salungguhit sa pangungusap. kuwentong “Ang Kakaibang Sombrero”

A. matagalan C. ganyakin 30. Bakit nagkasya ang mga gamit sa


B. pagrereport D. likas na naninirahan loob ng sombrero? Dahil__________.
A. malaki ang sombrero
B. mahiwaga ang sombrero
23. Ang pag-uulat ay mainam pakinggan kung C. may angking kagandahan
magaling ang nagsasalita. D. lahat ng nabanggit
Pahina 2 ng 3
Para sa bilang 31-32. Pillin ang tamang sagot 35. Si Cardo ay bagong lipat sa kanilang
ng katanungan mula sa kuwentong “Si Hipon pamayanan. Nais niyang malaman
at si Biya” kung saang direksyon ang papuntang
palaruan. Ano ang iyong sasabihin sa
A. Nag-away sina Hipon at Biya. kanya?
B. Magkaribal sa lahat ng bagay. A. Sa bandang hilaga nandun
C. Magkaibigang matalik si Hipon at Biya. ang palaruan.
D. Nagtutulungan ang dalawa B. Lumiko ka sa kanan , at makikita
upang mabuhay. mo ang palaruan doon.
C. Sa silangang bahagi makikita mo
31. Ano ang unang nangyari sa kuwento?
ang iyong hinahanap.
D. Sa dulong bahagi ng timog makikita
32. Ano ang kasukdulan ng kuwento?
mo ang palaruan.

Para sa bilang 33-34. Piliin ang wastong sagot 36. Kung nais pumunta ni Cardo sa
na nagpapahayag ng angkop na opinyon sa pagamutan. Anong direksyon ang iyong
sumusunod na isyu/usapan babanggitin?

33. Baguhan ka sa iyong pinapasukang A. Hilaga C. Timog


pampublikong paaralan. Napansin mong B. Kanluran D. Silangan
malinis at walang kalat na makikita sa
paligid. Ano ang masasabi mo sa Para sa bilang 37-40. Basahin nang mabuti
paaralang ito? Maaaring . ang tula at punan ng angkop na
pangngalan upang mabuo ang diwa nito.
A. may binabayarang tagapaglinis Piliin ang sagot sa loob ng kahon.
ang paaralan
B. disiplinado at nagkakaisa ang A. ama c. ina
mga mag-aaral B. kuya D. pamilya
C. pinagmumulta ang sinumang
mahuling nagkakalat
D. lahat ng nabanggit
Ang Aming Mag-anak
34. Si Alyana ay magaling umawit at nais ng
kanyang guro na ipakita ito sa Ang aming 37.______ ay laging masaya,
palatuntunan ng kanilang paaralan, subalit Maligaya kami nina ate at 38._____.
nagdahilan siya na hindi makasali. Ano ang
pag-uugaling ipinakita ni Alyana? Mahal kaming lahat nina ama’t ina,
A. matatakutin Mayroon ba kayong ganitong pamilya?
B. masayahin
C. maramot
D. mahina Kahit sa paggawa’y pagod ang 39.______,
Tulong ni 40. _______ ay laging nakaabang .
Para sa bilang 35-36. Pag-aralan ang mapa
nang mabuti at sagutin ang sumusunod na Suliranin ni ate ay nalulunasan,
tanong.
Sa tulong ni inang laging nakalaan.

---------------WAKAS-----------

Pahina 3 ng 3
Kagawaran ng Edukasyon
Sangay ng Lungsod ng Tagum
Unang Markahang Pagsusulit
FILIPINO IV
Taong Panuruan 2018-2019

PAKIKINIG: Pakinggang mabuti ang babasahin ng guro.

ANG MAGKAPATID

Magkapatid sina Anding at Aryan. Pareho silang matalino. Masipag


mag-aral si Anding ngunit si Aryan ay mahilig manood ng TV. Minsan,
habang si Anding ay gumagawa ng kaniyang mga aralin, si Aryan naman
ay laro nang laro lamang.

Maagang matulog si Aryan kahit na may eksamen kinabukasan.


Subalit si Anding ay nagpupuyat sa kanyang pag-aaral. Nang magbigayan
ng card, si Anding ang nanguna sa kaniyang klase. Mataas ang nakuha
niyang mga marka. Mababa ang natamong mga marka ni Aryan. Dahil sa
nangyari, lungkot na lungkot siya.

Pahina 2 ng 3
Kagawaran ng Edukasyon
Sangay ng Lungsod ng Tagum
Unang Markahang Pagsusulit
FILIPINO IV
Taong Panuruan 2018-2019

SUSI NG PAGWAWASTO

1. D 21. A
2. C 22. B
3. D 23. B
4. D 24. D
5. C 25. C
6. A 26. B
7. B 27. A
8. C 28. C
9. D 29. D
10. B 30. B
11. D 31. C
12. C 32. A
13. B 33. B
14. B 34. A
15. C 35. A
16. A 36. D
17. D 37. D
18. B 38. B
19. A 39. A
20. C 40. C

Pahina 3 ng 3