Anda di halaman 1dari 5

HUBUNGAN ANTARA MINAT, Sikap pula wujud bersama manusia sejak

SIKAP DENGAN PENCAPAIAN dilahirkan. Sikap adalah nur atau cahaya


dan roh yang ada dalam jasad manusia.
PELAJAR DALAM KURSUS CC301
Menurut Katz (1960), sikap adalah sesuatu
– QUANTITY MEASUREMENT yang
Zulzana Binti Zulkarnain mempengaruhi seseorang individu dalam
Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 memberi nilai terhadap simbol objek atau apa
Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson yang disukai atau tidak. Sikap adalah sesuatu
019-234 6228, zulzana@polipd.edu.my yang terhasil daripada perasaan,
Mohamed Bin Saim kepercayaan atau pemikiran seseorang
Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 terhadap objek psikologi.
Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson Adnan (1987) mendapati sikap pelajar terhadap
017-322 9954, mohamed@polipd.edu.my sesuatu subjek mempunyai
Roslina Binti Abd Talib hubungan yang penting dengan pencapaian
Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 akademik mereka. Menurut Aminah (2008),
Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson dalam kajiannya mendapati bahawa sikap
012-601 3177, roslina@polipd.edu.my pelajar Melayu terhadap pembelajaran kurang
menggalakkan apabila 73 peratus tidak suka
membuat latihan tambahan, 50 peratus gagal
menyelesaikan kerja rumah dan 48 peratus
terlalu bergantung kepada guru (Utusan
Malaysia, 17 Jun 2008).
Abdullah dan Ainon (1997) mendefinisikan
sikap sebagai apa yang kita sukai dan
apa yang kita tidak sukai. Sikap
menggambarkan kesediaan untuk melakukan
sesuatu.
Sikap juga menggambarkan kepercayaan
seseorang berkenaan sesuatu perkara. Menurut
Aiken (1976) sikap merupakan kecenderungan
untuk bertindak secara positif atau negatif
terhadap objek tertentu, situasi, institusi,
konsep atau seseorang. Menurut Abdul Rahim
(2001) pula mendapati bahawa sikap memberi
kesan yang khusus kepada tingkah laku,
daya usaha, minat dan kesedaran.

Pencapaian secara umumnya bermaksud


kejayaan atau kegagalan pelajar bagi
satu-satu ujian, peperiksaan dalam sekolah atau
peperiksaan piawai yang direkabentuk,
ditadbir, diberi markah dan diinterpretasikan
oleh pakar-pakar dalam bidang tersebut
khasnya untuk penilaian di sesebuah negara.
Biasanya pencapaian ini dinyatakan dalam
skor mentah, gred dan pangkat untuk satu-satu
subjek ataupun keseluruhan kursus (Raha,
1991).
Kerlinger (1973) menakrifkan pencapaian
akademik secara operasional melalui
suatu ujian yang berasaskan penilaian guru
dalam sesuatu ujian.

Agar siswa tidak merasa bosan ketika


mengikuti pembelajaran yang
menggunakan metode
drill, guru/dosen dapat
mengkombinasikan metode drill
dengan permainan Bingo. Permainan
Bingo merupakan permainan papan
yang berukuran 5 x 5 kotak satuan.
Masing-masing kotak
diisi satu angka antara 1 hingga 25.
Pengisian angka diserahkan kepada
pemain. Tugas pemain
Bingo adalah mencoreti setiap angka
sesuai aturan tertentu hingga kotak-
kotak yang sudah tercoret
membentuk satu garis horisontal,
vertikal, atau diagonal. Menurut [4],
permainan Bingo
terbukti efektif dalam meningkatkan
pemahaman siswa mengenai
pengetahuan dasar dan sesuai
jika diterapkan pada mata kuliah
yang tergolong lanjutan (advanced).
Berdasarkan latar belakang masalah
di atas, permasalahan yang dibahas
pada penelitian ini
adalah apakah penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD
dipadukan dengan metode
drill yang disisipkan dalam Bingo
dapat meningkatkan kemampuan
mahasiswa peserta mata
kuliah Persamaan Diferensial dalam
mencari turunan dan integral fungsi?
Penelitian ini diharapkan
dapat membawa manfaat kepada 1)
mahasiswa, yaitu memberikan
gambaran kepada mahasiswa
mengenai model STAD yang dapat
mereka gunakan kelak ketika mereka
menjadi guru,
2) guru atau dosen, yaitu sebagai
wacana bahwa pengayaan atau
penguatan materi matematika
sekolah dapat disisipkan dalam
pembelajaran di perkuliahan, 3)
peneliti, yaitu bahwa penelitian
ini dapat dijadikan referensi untuk
penelitian selanjutnya.
Kemahiran abad ke-21 perspektif murid Hasil dapatan ini menunjukkan peri pentingnya
strategi atau pendekatan pengajaran dan
pembelajaran yang digunakan oleh guru bagi
menarik minat murid serta mengubah persepsi
mereka terhadap mata pelajaran matematik.
Salah satu cara pendekatan pengajaran yang
boleh dilakukan oleh guru untuk menarik minat
murid terhadap matematik ialah melalui
permainan. Menurut Qing Li et. al (2013), oleh
kerana pelajar sudah berminat dalam
permainan, para guru boleh memanfaatkan
perkara ini untuk melatih kemahiran abad ke-21
di dalam kelas dengan menggalakkan murid
mereka cipta, membangunkan dan membina
sendiri permainan digital mereka. Reka bentuk
permainan boleh digunakan secara khusus
dalam pendidikan matematik, kerana ia
menggalakkan pemikiran kreatif dan kemahiran
menyelesaikan masalah yang boleh dipindahkan
menerusi pengaturcaraan ke dalam bilik darjah.
Mudah bagi kita menjelaskan konsep main
dengan melihat unsur-unsur main seperti main
ialah sukarela, main bermotivasi intrinsik,
main melibatkan penglihatan danpergerakan
fizikal yang aktif serta main mempunyai kualiti
yang melibatkan imaginasi(Pellegrini, 1995).
Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Tajuk makalah diikuti noktah
Judul jurnal hendaklah ditaip condong. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul, kecuali
kata sendi, hendaklah menggunakan huruf besar)
Maklumat keluaran (sama ada jilid, nombor keluaran, bulan atau musim)
Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih
Halaman seluruh makalah diikuti noktah
Coombs, B. 2010. Mengajar secara efektif. ITBM.
Alfitra Salam. 1999. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-
1991. Tesis Dr. Fal, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia
Cerqueiro, F. F., & Castro, M. C. 2015. Board-games as review lessons in English language
teaching: useful resources for any level. Revista Docencia e Investigación, 25(2), 67-82.

Amat Ujali Lan & Affero Ismail, 2016. Minat Pelajar dalam Subjek Matematik Sekolah Rendah
Daerah Pontian. Seminar Pendidikan Johor “Pendidikan Berkualiti & Pembangunan
Swadaya Insan”. Anjuran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 19-20 September.

Olsen, R. E. W. B., & Kagan, S. 1992. About cooperative learning. Cooperative language
learning: A teacher’s resource book, 1-30.

Fromberg, D. 1987. Play. The early childhood curriculum: a review of current research, Teachers
College Press, New York, 27-53.

Noraini Idris. 2010. Penyelidikan dalam pendidikan. McGraw Hill (Malaysia).

Crow, l. d. & Crow A. 1983. Psikologi pendidikan untuk perguruan. (Terjemahan Habibah Elias)
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Núñez-Peña, M. I., Suárez-Pellicioni, M., & Bono, R. 2013. Effects of math anxiety on student
success in higher education. International Journal of Educational Research, 58, 36-43.

Abu, N. E. B., & Eu, L. K. 2014. Hubungan antara sikap, minat, pengajaran guru dan pengaruh
rakan sebaya terhadap pencapaian matematik tambahan tingkatan 4. Sejarah, 96(94.9), 1-
2.

Capar, G., & Tarim, K. 2015. Efficacy of the Cooperative Learning Method on Mathematics
Achievement and Attitude: A Meta-Analysis Research. Educational Sciences: Theory and
Practice, 15(2), 553-559.
Saad, N. S., Dollah, M., & Mohammad, Z. 2013. Pengetahuan Dalam Kalangan Guru Matematik
Sekolah Rendah Berdasarkan Standard Pengajaran Matematik. Jurnal Pendidikan Sains &
Matematik Malaysia, 3(2), 43-62.

Elias, N. A., & Rosli, R. 2017. Penggunaan Kaedah Titik Meningkatkan Penguasaan Murid
Dalam Operasi Darab. Proceedings Of The Icecrs, 1(1).

Dwirahayu, G., & Nursida, N. 2017. Mengembangkan Pembelajaran Matematika Dengan


Menggunakan Metode Permainan Untuk Siswa Kelas 1 MI. Delta-Pi: Jurnal Matematika
dan Pendidikan Matematika, 5(2).
Ahmad bin Esa & Umi Kalthom Binti Mahbib. 2014. Pembelajaran Koperatif Di Malaysia:
Pembangunan Profesional Dalam Meningkatkan Pendidikan Sekolah Rendah . Prosiding
Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan. UTHOM, hlm. 83-92.

Zainun Shaffian. 1991. Latar belakang dan sikap pelajar-pelajar Melayu dan kaitannya dengan
prestasi dalam mata pelajaran Matematik Moden. Tesis Sarjana Muda. Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Slavin, R.E (1995) , Co-operative Learning: Theory, Research, and Practice. (2 nd edition),
Boston: Allyn and Bacon.