Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

BIDANG STANDARD MODUL


MINGGU TOPIK STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN KANDUNGAN HEBAT
1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola
NOMBOR 1.0 POLA DAN pelbagai set nombor dan objek dalam
1.1 Pola M01
OPERASI JUJUKAN kehidupan sebenar, dan seterusnya
membuat rumusan tentang pola.
1.2.1 Menerangkan maksud jujukan.
MINGGU 1
01 – 04 JAN
1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan
NOMBOR 1.0 POLA DAN 1.2 Jujukan
pola suatu jujukan, dan seterusnya M01
OPERASI JUJUKAN
melengkapkan dan melanjutkan jujukan
tersebut

1.3.1 Membuat generalisasi tentang pola


suatu jujukan menggunakan nombor,
perkataan dan ungkapan algebra.
1.3 Pola dan
MINGGU 2 NOMBOR 1.0 POLA DAN 1.3.2 Menentukan sebutan tertentu bagi
Jujukan M01
07 – 11 JAN OPERASI JUJUKAN suatu jujukan.

1.3.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan jujukan.

2.1.1 Menerangkan maksud kembangan


2.0 dua ungkapan algebra.
2.1
PERKAITAN PEMFAKTORAN
Kembangan M17
DAN ALGEBRA DAN PECAHAN 2.1.2 Melaksanakan kembangan dua
ALGEBRA ungkapan algebra.

2.1.3 Mempermudahkan ungkapan

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

algebra yang melibatkan gabungan


operasi termasuk kembangan.

2.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan kembangan dua ungkapan
MINGGU 3 algebra.
14 – 18 JAN
2.2.1 Menghubungkaitkan pendaraban
ungkapan algebra dengan konsep faktor dan
pemfaktoran, dan seterusnya
menyenaraikan faktor bagi hasil darab
2.0 ungkapan algebra tersebut.
2.2
PERKAITAN PEMFAKTORAN
Pemfaktoran M17
DAN ALGEBRA DAN PECAHAN 2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algebra
ALGEBRA dengan pelbagai kaedah.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan pemfaktoran.

2.3.1 Melaksanakan penambahan dan


penolakan ungkapan algebra yang
melibatkan kembangan dan pemfaktoran
2.3 Ungkapan
2.0 Algebra dan 2.3.2 Melaksanakan pendaraban dan
MINGGU 4 PERKAITAN PEMFAKTORAN Hukum pembahagian ungkapan algebra yang
M17
21 – 25 JAN DAN ALGEBRA DAN PECAHAN Operasi Asas melibatkan kembangan dan pemfaktoran
ALGEBRA Aritmetik
2.3.3 Melaksanakan gabungan operasi
ungkapan algebra yang melibatkan
kembangan dan pemfaktoran

MINGGU 5 PERKAITAN 3.0 RUMUS 3.1 Rumus M16 31/1

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

28 JAN – 1 FEB DAN ALGEBRA ALGEBRA Algebra 3.1.1 Membentuk rumus berdasarkan Cuti Hari
suatu situasi. Thaipusam

3.1.2 Menukar perkara rumus bagi suatu


persamaan algebra.

3.1.3 Menentukan nilai suatu pemboleh


ubah apabila nilai pemboleh ubah lain
diberi.

3.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan rumus

4.1.1 Menghuraikan sifat geometri poligon


sekata menggunakan pelbagai perwakilan.
4.1 Poligon
MINGGU 6 SUKATAN DAN
4.0 POLIGON Sekata 4.1.2 Membina poligon sekata menggunakan M24
04 - -8 FEB GEOMETRI
pelbagai kaedah dan menerangkan rasional
langkah-langkah pembinaan.

MINGGU 7 PENTAKSIRAN 1
11 – 15 FEB

4.2.1 Menerbitkan rumus hasil tambah 15/2 - 19/2


sudut pedalaman suatu poligon Cuti Tahun
4.2 Sudut
Baru Cina
Pedalaman
MINGGU 8 SUKATAN DAN 4.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur
4.0 POLIGON dan Sudut M24
18 – 22 FEB GEOMETRI tentang hasil tambah sudut peluaran
Peluaran
poligon.
Poligon
4.2.3 Menentukan nilai sudut pedalaman,

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

sudut peluaran dan bilangan sisi suatu


poligon.

4.2.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan poligon

5.1.1 Mengenal bahagian bulatan dan


menerangkan sifat bulatan.
MINGGU 9 SUKATAN DAN 5.1 Sifat
5.0 BULATAN M29
25 – 28 FEB GEOMETRI Bulatan 5.1.2 Membina suatu bulatan dan
bahagian bulatan berdasarkan syarat
yang diberi.

5.2.1 Menentusahkan dan Menerangkan


bahawa:
(i) diameter ialah paksi simetri bulatan;

(ii) jejari yang berserenjang dengan


perentas membahagi dua sama perentas itu
dan sebaliknya;
MINGGU 10 5.2 Sifat
04 - -8 MAC SUKATAN DAN Simetri (iii) pembahagi dua sama serenjang dua
5.0 BULATAN M29
GEOMETRI Perentas perentas bertemu di pusat bulatan;
(iv) perentas yang sama panjang
menghasilkan lengkok yang sama panjang;
dan

(v) perentas yang sama panjang adalah


sama jarak dari pusat bulatan dan
sebaliknya.

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

5.2.2 Menentukan pusat dan panjang jejari


bagi suatu bulatan melalui pembinaan
geometri.
5.2 Sifat
SUKATAN DAN Simetri
5.0 BULATAN 5.2.3 Menyelesaikan masalah yang M29
GEOMETRI Perentas
melibatkan sifat simetri perentas.

5.3.1 Menentukan hubungan antara lilitan 23/5 (25/3) -


dan diameter bulatan, dan seterusnya Cuti Hari
mentakrifkan dan menerbitkan rumus Keputeraan
lilitan bulatan. Sultan Johor

5.3.2 Menerbitkan rumus luas bulatan.


5.3 Lilitan dan
MINGGU 11 SUKATAN DAN
5.0 BULATAN Luas Bulatan M29
11 – 15 MAC GEOMETRI 5.3.3 Menentukan lilitan, luas bulatan,
panjang lengkok, luas sektor dan ukuran
lain yang berkaitan

5.3.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan bulatan

16 – 24 MAC CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

6.1 Sifat 6.1.1 Membanding, membeza dan


6.0 BENTUK Geometri mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi
MINGGU 12 SUKATAN DAN
GEOMETRI TIGA Bentuk Tiga termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan M27
25 – 29 MAC GEOMETRI
DIMENSI Dimensi sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat
geometri prisma, piramid, silinder, kon dan

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

sfera.

6.1.1 Membanding, membeza dan


mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi
6.2 Bentangan termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan
6.0 BENTUK
SUKATAN DAN Bentuk Tiga sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat
GEOMETRI TIGA M27
GEOMETRI Dimensi geometri prisma, piramid, silinder, kon dan
DIMENSI
sfera.

6.3.1 Menerbitkan rumus luas permukaan


kubus, kuboid, piramid, prisma, silinder dan
kon, dan seterusnya menentukan luas
permukaan bentuk tersebut.
6.3 Luas
6.0 BENTUK Permukaan
SUKATAN DAN 6.3.2 Menentukan luas permukaan sfera
GEOMETRI TIGA Bentuk Tiga M27
GEOMETRI dengan menggunakan rumus.
DIMENSI Dimensi
6.3.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan luas permukaan bentuk tiga
dimensi.

6.4.1 Menerbitkan rumus isi padu prisma


dan silinder, dan seterusnya membentuk
rumus piramid dan kon.
6.4 Isi padu
6.0 BENTUK
MINGGU 13 SUKATAN DAN Bentuk Tiga 6.4.2 Menentukan isi padu prisma, silinder,
GEOMETRI TIGA M27
01 – 05 APRIL GEOMETRI Dimensi kon, piramid dan sfera dengan
DIMENSI
menggunakan rumus.

6.4.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan isi padu bentuk tiga dimensi.

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

7.1.1 Menerangkan maksud jarak antara dua


titik pada satah Cartes.

7.1.2 Menerbitkan rumus jarak antara dua


7.1 Jarak
titik pada satah Cartes.
dalam Sistem
MINGGU 14 PERKAITAN
7.0 KOORDINAT Koordinat M23
08 - 12 APRIL DAN ALGEBRA 7.1.3 Menentukan jarak antara dua titik
Cartes
pada satah Cartes.

7.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan jarak antara dua titik dalam
sistem koordinat Cartes
7.2.1 Menerangkan maksud titik tengah
antara dua titik pada satah Cartes.

7.2.2 Menerbitkan rumus titik tengah antara


7.2 Titik
dua titik pada satah Cartes.
Tengah dalam
PERKAITAN Sistem
7.0 KOORDINAT 7.2.3 Menentukan koordinat titik tengah M23
DAN ALGEBRA Koordinat
antara dua titik pada satah Cartes.
MINGGU 15 Cartes
15 – 19 APRIL
7.2.4 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan titik tengah dalam sistem
koordinat Cartes

7.3 Sistem 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang


PERKAITAN Koordinat melibatkan sistem koordinat Cartes.
7.0 KOORDINAT M23
DAN ALGEBRA Cartes

MINGGU 16
MINGGU ULANGKAJI
22 – 26 APRIL

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

1/5 - Cuti
Hari Pekerja
MINGGU 17
PENTAKSIRAN 2
2APR – 03 MEI

8.1.1 Menerangkan maksud fungsi.

8.1.2 Mengenal pasti fungsi dan memberi


MINGGU 18 PERKAITAN 8.0 GRAF 8.1 Fungsi
justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi M08
06 – 10 MEI DAN ALGEBRA FUNGSI
dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf
dan persamaan.

8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear


MINGGU 19- dan bukan linear, dan seterusnya melukis
8.2 Graf
20 PERKAITAN 8.0 GRAF graf menggunakan skala yang diberi.
Fungsi M08/M09
13 – 24 MEI DAN ALGEBRA FUNGSI
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.

9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai


suatu kadar yang melibatkan jarak dan
masa.

9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju


seragam dan laju tak seragam.
PERKAITAN 9.0 LAJU DAN 9.1 Laju
MINGGU 21
DAN ALGEBRA PECUTAN
27 – 31 MEI 9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang
melibatkan laju dan laju purata termasuk
penukaran unit.

9.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan laju.

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

9.2.1 Menerangkan maksud pecutan dan


nyahpecutan sebagai suatu kadar yang
melibatkan laju dan masa.
MINGGU 22
03 – 07 JUN PERKAITAN 9.0 LAJU DAN 9.2 Pecutan 9.2.2 Melaksanakan pengiraan yang
DAN ALGEBRA PECUTAN melibatkan pecutan termasuk penukaran
unit.

9.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan pecutan

08 – 23 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

10.1.1 Memerihalkan kecuraman dan arah


kecondongan berdasarkan situasi harian,
dan seterusnya menerangkan maksud
kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang
10.1
MINGGU 23 kepada jarak mengufuk.
10.0 Kecerunan
24 – 28 JUN PERKAITAN
KECERUNAN
DAN ALGEBRA 10.1.2 Menerbitkan rumus kecerunan suatu
DAN ALGEBRA
garis lurus pada satah Cartes.

10.1.3 Membuat generalisasi tentang


kecerunan garis lurus.

10.1.4 Menentukan kecerunan suatu garis


lurus.
10.0 10.1
MINGGU 24 PERKAITAN
KECERUNAN Kecerunan
01 – 05 JULAI DAN ALGEBRA 10.1.5 Menyelesaikan masalah yang
DAN ALGEBRA
melibatkan kecerunan garis lurus.

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

11.1.1 Memerihalkan perubahan bentuk,


saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek
yang melalui transformasi, dan seterusnya
MINGGU 25 11.0 menerangkan idea padanan satu-dengan-
SUKATAN DAN 11.1
08 – 12 JULAI TRANSFORMASI satu antara titik-titik dalam transformasi. M19
GEOMETRI Transformasi
ISOMETRI
11.1.2 Menerangkan idea kekongruenan
dalam transformasi.

11.2.1 Mengenal translasi.

11.2.2 Memerihalkan translasi


menggunakan pelbagai perwakilan
MINGGU 26 termasuk dalam bentuk vektor translasi.
11.0
15 – 19 JULAI SUKATAN DAN 11.2 Translasi
TRANSFORMASI M19
GEOMETRI 11.2.3 Menentukan imej dan objek bagi
ISOMETRI
suatu translasi.

11.2.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan translasi.

11.3.1 Mengenal pantulan

11.3.2 Memerihalkan pantulan


menggunakan pelbagai perwakilan
MINGGU 27
11.0
22 – 26 JULAI SUKATAN DAN 11.3 Pantulan
TRANSFORMASI 11.3.3 Menentukan imej dan objek bagi M19
GEOMETRI
ISOMETRI suatu pantulan.

11.3.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan pantulan.

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

11.4.1 Mengenal putaran.

11.4.2 Memerihalkan putaran


MINGGU 28
29 JUL – 02 11.0 menggunakan pelbagai perwakilan.
SUKATAN DAN
OGOS TRANSFORMASI 11.4 Putaran M19
GEOMETRI 11.4.3 Menentukan imej dan objek bagi
ISOMETRI
suatu putaran.

11.4.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan putaran.

11.5.1 Menyiasat hubungan antara kesan


translasi, pantulan dan putaran terhadap
jarak antara dua titik pada objek dan imej,
11.5 Translasi,
dan seterusnya menerangkan isometri.
Pantulan dan
11.0
SUKATAN DAN Putaran
TRANSFORMASI 11.5.2 Menerangkan hubungan antara M19
GEOMETRI sebagai
ISOMETRI isometri dan kekongruenan.
MINGGU 29 Isometri
05 – 09 OGOS 11.5.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan isometri dan kekongruenan.

11.0 11.6 Simetri 11.6.1 Menerangkan simetri putaran.


SUKATAN DAN
TRANSFORMASI Putaran M19
GEOMETRI 11.6.2 Menentukan peringkat simetri
ISOMETRI
putaran bagi suatu objek.

12.0 SUKATAN 12.1 Sukatan 12.1.1 Menentukan mod, min dan median
STATISTIK DAN
MINGGU 30 KEBARANGKALIAN
KECENDERUNGAN Kecenderungan bagi suatu set data tak terkumpul. M04
12 – 16 OGOS MEMUSAT Memusat

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

12.1.2 Membuat kesimpulan tentang kesan


perubahan suatu set data terhadap nilai
mod, min dan median.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


17 – 25 OGOS

12.1.3 Mengumpul data, membina dan


mentafsir jadual kekerapan bagi data
terkumpul.

12.1.4 Menentukan kelas mod dan min bagi


suatu set data terkumpul.

12.1.5 Memilih dan menjustifikasikan


sukatan kecenderungan memusat yang
MINGGU 31 12.1 Sukatan
12.0 SUKATAN sesuai untuk memerihal taburan suatu set
26 – 30 OGOS STATISTIK DAN Kecenderungan
KEBARANGKALIAN
KECENDERUNGAN
Memusat data, termasuk set data yang mempunyai M04
MEMUSAT nilai ekstrem.

12.1.6 Menentukan mod, min dan median


daripada perwakilan data.

12.1.7 Mengaplikasikan kefahaman tentang


sukatan kecenderungan memusat untuk
membuat ramalan, membentuk hujah yang
meyakinkan dan membuat kesimpulan.

MINGGU 32 13.0 13.1


STATISTIK DAN M02
02 – 06 KEBARANGKALIAN
KEBARANGKALIAN Kebarangkalian
SEPTEMBER MUDAH Eksperimen

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

13.1.1 Melaksanakan eksperimen


kebarangkalian mudah, dan seterusnya
menentukan nisbah

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾


𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
sebagai kebarangkalian eksperimen bagi
suatu peristiwa.

13.1.2 Membuat kesimpulan tentang


kebarangkalian eksperimen suatu
peristiwa apabila bilangan cubaan cukup
besar.

13.2.1 Menentukan ruang sampel dan


13.2 peristiwa bagi suatu eksperimen.
MINGGU 33 Kebarangkalian
13.0 Teori yang
09 – 13 STATISTIK DAN
KEBARANGKALIAN
KEBARANGKALIAN Melibatkan M02
SEPTEMBER MUDAH Kesudahan
Sama Boleh Jadi

13.2 13.2.2 Membina model kebarangkalian


Kebarangkalian suatu peristiwa, dan seterusnya membuat
13.0 Teori yang perkaitan antara kebarangkalian teori
MINGGU 34 STATISTIK DAN
KEBARANGKALIAN
KEBARANGKALIAN Melibatkan dengan kebarangkalian eksperimen.
16 – 20 MUDAH Kesudahan M02
SEPTEMBER Sama Boleh Jadi 13.2.3 Menentukan kebarangkalian suatu
peristiwa.
MINGGU 35 STATISTIK DAN 13.0 13.3 13.3.1 Memerihalkan peristiwa pelengkap M02

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (KSSM) 2018

23 – 27 KEBARANGKALIAN KEBARANGKALIAN Kebarangkalian dalam perkataan dan dengan menggunakan


SEPTEMBER MUDAH Peristiwa tatatanda set.
Pelengkap
13.3.2 Menentukan kebarangkalian
peristiwa pelengkap.
13.4 13.4.1 Menyelesaikan masalah yang
13.0
STATISTIK DAN Kebarangkalian melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa.
KEBARANGKALIAN
KEBARANGKALIAN M02
MUDAH Mudah

MINGGU
36&37
ULANGKAJI PENTAKSIRAN 3
30 SEPT – 11
OKT
MINGGU 38
PENTAKSIRAN 3
14 – 18 OKT
MINGGU 39 PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN PENTAKSIRAN 3
21 – 25 OKT
MINGGU 40
28OKT – 01 PEMULANGAN BUKU TEKS
NOV
MINGGU 41 -
43 AKTIVITI LEPAS PEPERIKSAAN
04 – 22 NOV

14