Anda di halaman 1dari 15

Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească

Școala Gimnazială Rachieri – structură

PROIECT DIDACTIC
DATA: 14 martie 2018
CLASA : a IV-a
PROF.ÎNV.PRIMAR : Bădicioiu Ana Maria
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA TEMATICĂ: Universul Copilăriei
SUBIECTUL LECŢIEI: *D*-l Goe, după Ion Luca Caragiale, RECAPITULARE*
TIPUL DE ACTIVITATE: recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe
SCOPUL:
 Dezvoltarea capacității de receptare și difuzare a unei varietăți de mesaje orale și scrise în context de comunicare cunoscute;
COMPETENTE SPECIFICE:
Limbă și literatura română

1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora;

2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj
imaginar urmărind un set de repere
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative


sau literare

4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un film/desen animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări
imaginate/trăite

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să citească logic, expresiv fragmentul dat;
O2 – să identifice personaje din text, în ordinea importanţei lor;
O3 – să povestească pe scurt o secvenţă din text;
O4 - să formuleze şi să răspundă la întrebări pe baza lecturii;
O5 – să schiţeze portretul fizic şi moral al personajului principal.

STRATEGIA DIDACTICA:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare practică;
 Sistemul metodologic conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic, explozia stelară,
brainstorming, clustering, pixurile în pahar.
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, în grup.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

RESURSE:
 Umane: 22 elevi;
 Materiale: Planşă, caiet, laptop, videoproiector, film PPT, tabla, fișe, cretă, pahar, pixuri.
 Spațiale: sala de clasă;
 Temporale: 45 minute;

BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română (clasele a III-a și clasa a IV-a), aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 5003 /02.12.2014;
2. Grigore, Adina, Ipate-Toma, Cristina, Ionică, Nicoleta-Sonia, Crivac, Georgeta – Mihaela, Negrițoiu. Claudia – Daniela,
Anghel, Augustina, Limba și literatura română - Manual pentru clasa a IV-a, Editura Ars Libri, Costești, jud. Argeș, 2016;
3. Molan Vasile, Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar , Editura Miniped, Bucureşti, 2013;

4. Cojocaru Mihaela, Metodica predării Limbii şi Literaturii Române – Clasele primare, Editura UPG, Ploieşti, 2005;
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ


NR. MOMENTELE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI
CRT. LECTIEI DEMERSUL DIDACTIC RESURSE RESURSE FORME DE EVALUARE
PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE
Moment Materiale Observarea

1. organizatoric  Se creează condiţiile necesare pentru Conversaţia necesare Frontal comportamentului


desfăşurarea activităţii. activităţii elevilor
1 min.

2. Verificarea Joc Didactic : Pixurile în pahar


Fiecare elev este rugat să pună într-un pahar, Explicaţia Pahar Frontal Observarea
cunoştinţelor
pixul său. Întrebările sunt pe Anexa 1. Va Pixuri sistematică
anterioare
răspunde proprietarul pixului pe care îl voi
3 min extrage. Dacă acesta nu ştie, va fi ajutat de
colegul său. Se pun intrebări în baza conținutului
fragmentului lecturat:
Care sunt personajele textului?
 Unde pleacă Goe cu mam’mare
mamițica și tanti Mița?
 Cu ce scop pleacă?
Conversaţia Fişă
 Cum arată tînărul Goe?
 Cum se adresează bunica băiatului? Aprecieri verbale
 Cum se comportă băiatul cînd este
blocat înăuntru?
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

 Ce fac damele pentru a-și recupera


odrasla?
 Cum se comportă ele la vederea lui?
 Unde se așează mam’mare pentru a-l
păzi pe Goe? Ce denotă acest fapt?

(Anexa 1)

3 Captarea Se captează atenţia elevilor cu un material


Power Point. Conversaţia Material PPT Frontal Aprecieri verbale
atenţiei
Pentru deschiderea universului lecţie trebuie sa-
3 min
i deschidem porţile, astfel va trebui să
decodificăm următoarele afirmaţii:

,,Politețea nu costă nimic, dar cumpără multe.”

,,O educație bună este rodul întregului bine în


lume (Kant).” (Anexa 2) Exerciţiul Fişă Brainstorming

Se anuntă elevii că în această oră de limba

3. Anunţarea română îşi vor reaminti cunoştinţele dobândite


lucrand pe baza fragmentului din manual Explicaţia Frontal Observarea
temei
(scrierea corectă a cuvintelor, formularea de sistematică
2 min.
întrebări şi răspunsuri, pronumele personal,
sensul cuvintelor).
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

Se scrie pe tablă titlul lecției, D-l Goe, după Conversaţia


Ion Luca Caragiale, Recapitulare iar elevii își
deschid caietul și notează.

 Se face citirea model a fragmentului din

4. Dirijarea manual de către unul sau doi elevi, urmată de o Lectura Manual Frontal Observarea
explozie stelară cu întrebări referitoare la text. sistematică
învăţării
Când se petrece acţiunea ?
20 min. Unde se petrece acţiunea ?
Care sunt personajele ?
Ce face încă de la început personajul
principal ? Conversaţia Explozia Aprecieri verbale
Cum se termină acţiunea ?(Anexa 3 ) stelara
 Se împart elevii în 4 grupe şi se cere
rezolvarea exerciţiului 1 din manual, pagina 21,
fiecărei grupe revenindu-i câte o sarcina de
lucru, astfel : Explicația Manual Pe grupe Observarea
Grupa 1 – Rezumând; Povesteşte sistematică
fragmentul în care apare dialogul despre
costumul de marinar,
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

Grupa 2 – Întrebând; Formulează trei


întrebări şi răspunsurile acestora, pe baza
textului.
Grupa 3 – Clarificând; Clarifică motivul
pentru care Goe avea un comportament
neadecvat. Cum şi faţă de cine îşi manifestă
acest comportament ?
Grupa 4 – Precizând; Ce s-ar fi putut
întâmpla, dacă Goe nu ar fi fost eliberat din
compartiment de către conductor ?
 Solicită elevilor să prezinte rezultatul Exercițiul Fișe Pe grupe Aprecieri verbale
muncii lor. Le recomandă să fie atenţi la păreri,
observaţii, sugestii.
 Se vor rezolva exerciţiile 2,3,4,5 de la
pagina 21 din manual. Se va nota la tablă şi în
caiete. Exerciţiul Manual Frontal Aprecieri verbale
Se propune o schiţă portretului personajului Caiete
principal printr-un clustering. Se completează
clusteringul argumentând cu frangmente din
text.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

Needucat,
nepoliticos Clustering Fişe Frontal Aprecieri verbale
iresponsa
bil
Impulsiv
Planşă

neastîm “De bani


părat Dl gata”

Goe

Răsfățat leneș

alintat incult

5. Obţinerea Elevii vor rezolva individual o fişa de lucru.


După terminare vom corecta fişa, elevii Conversaţia Fișe Individual Evaluare
performanţei
modificând eventualele greşeli. Explicația formativă(scrisă)
şi asigurarea
Fişă de lucru - (Anexa 5) Exerciţiul
feed-back-
ului
10
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

6. Activitate Joc didactic: „Cum mă simt?” Conversația Imagini În grup Observarea


Se vor expune trei seturi de imagini :
recreativă Explicaţia comportamentelor
 vesel
 trist Joc didactic elevilor
5 min
 învăţând
Se propune elevilor să ia câte o imagine din
cele trei, imagine care ar caracteriza cum s-a
simțit el pe parcursul lecției și s-o lipească pe
tabla magnetică.

Încheierea şi  Pentru rezolvarea sarcinilor și a modului

evaluarea în care s-au comportat pe parcursul zilei, elevii Conversația Frontal Aprecieri verbale
7.
sunt apreciați.
activităţii
 Temă exercițiul 7/pag 21.
1 min
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

Anexa 1

Pixurile în pahar

 Care sunt personajele textului?


 Unde pleacă Goe cu mam’mare mamițica și tanti Mița?
 Cu ce scop pleacă?
 Cum arată tânărul Goe?
 Cum se adresează bunica băiatului?
 Cum se comportă băiatul cînd este blocat înăuntru?
 Ce fac damele pentru a-și recupera odrasla?
 Cum se comportă ele la vederea lui?
 Unde se așează mam’mare pentru a-l păzi pe Goe? Ce denotă acest fapt?
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

Anexa 2
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

,,Politețea nu costă nimic, dar cumpără multe.”

,,O educație bună este rodul întregului bine în lume (Kant).”


Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

Anexa 3 Explozia stelară


Când se petrece acţiunea ?

Unde se petrece acţiunea ? Cum se termină acţiiunea ?

Ce face încă de la început personajul principal? Care sunt personajele ?


Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

Anexa 4

Exerciţii manual

1. Rezumând – Poveşteşte fragmentul în care apare dialogul despre costumul de marinar.

Întrebând – Formulează trei întrebări şi răspunsurile acestora, pe bndaza textului.

Clarificând – Clarifică motivul pentru Goe avea un comportament neadecvat. Cum şi faţă de cine îşi manifestă acest comportament?

Precizând – Ce s-ar fi putut înt dacă Goe nu ar fi fost eliberat din comportament de către conductor?

2. Precizează sensul cuvântului gol din enunţul de mai jos. Alcătuieşte două enuţuri cu alte sensuri ale acestui cuvânt decât cel
dedus din enunţ.

Mititelul îşi retrage îngrozit capul gol înăuntru şi începe să zbiere.

3. Înlocuieşte substantivele evidenţiate cu pronume personale.

Actorii îşi repetă rolurile.

Poezia a fost recitată de Eliza.

Mara şi Iulia sunt prietene bune.

L-am întâlnit pe băiat la pescuit.

Eu, Sonia şi Albert vom merge sâmbătă în parc.

4. Scrie felul, numărul şi genul pronumelor personale subliniate în textul D-l Goe... de Ion Luca Caragiale.

5. Formulează enunţuri, folosind cuvintele: ai, a-i, mi-a, mia. Floloseşte pronume personale în alcătuirea enunţurilor.
Școala Gimnazială Ion Ionescu Valea Călugărească
Școala Gimnazială Rachieri – structură

Anexa 5

Fişă de lucru

Exprimă-ţi părerea
2. Răspunde la întrebări, având oferită prima literă a cuvântului
1. Cine crezi că era vinovat pentru comportamentul lui Goe? care reprezintă răspunsul.
De ce trebuie să dea dovadă un copil cînd discută cu un adult
B................
Ce atitudine trebuie să aibă cei mici față de cei mari
R...............
Cum trebuie să tratăm o persoană matură? Cum să fim?
A...............
Ca să avem rezultate la învățătură trebuie să avem
V ...............
Bineînțeles trebuie să nu fim
O ...............