Anda di halaman 1dari 1240

Specificaţie tehnică privind produse pentru construcţii.

Caracteristici esenţiale,
niveluri şi clase de performanţă
- indicativ ST 051-2013 -

CUPRINS
pag.
1. Obiect i
2. Domeniu de aplicare i
3. Terminologie i
4. Cerinţe aplicabile utilizării produselor pentru construcţii ii
5. Documente de referinţă ii
6. Alte prevederi ii
Anexa 1
Familia de produse
Cod Denumire
1.1 Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici ……………………………………….… 1
2.3 Oţel-beton şi oţel pentru precomprimare pentru betoane ............................................. 8
3.1 Îmbinări structurale ....................................................................................................... 10
4.1 Produse din lemn pentru structuri şi accesorii .............................................................. 35
4.2 Produse din lemn pentru structuri şi accesorii .............................................................. 38
4.3 Produse din lemn pentru structuri şi accesorii …………………………………….……… 40
Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului,
5.1
controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor ......................................................... 43
6.1 Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie ........................................................... 140
6.2 Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie ........................................................... 165
7.1 Produse din ipsos ………………………………………………………….………………… 167
7.2 Produse din ipsos ……………………………………………………………….…………… 203
7.3 Produse din ipsos ……………………………………………………………………….…… 207
7.4 Produse din ipsos ………………………………………………………………………….… 219
8.1 Obiecte sanitare ............................................................................................................ 236
9.1 Pereţi cortină ................................................................................................................. 245
10.1 Panouri pe bază de lemn .............................................................................................. 250
10.2 Panouri pe bază de lemn .............................................................................................. 268
11.1 Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie .................................................................. 283
11.2 Produse de bazã şi auxiliare pentru zidãrie .................................................................. 305
11.3 Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie .................................................................. 308
12.1 Pardoseli ……………………………………………………………………………….……... 312
12.2 Pardoseli ....................................................................................................................... 320
13.1 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare ………………….…..…… 370
13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare ....................................... 377
13.3 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare ....................................... 383
14.1 Produse din lemn pentru structuri şi accesorii .............................................................. 384
15.1 Coşuri, burlane şi alte produse specifice ...................................................................... 385
16.1 Geotextile ...................................................................................................................... 440
16.2 Geotextile ...................................................................................................................... 473
17.1 Produse pentru instalaţii de ape uzate în interiorul clădirilor ......................................... 487
17.2 Produse pentru instalaţii de ape uzate în interiorul clădirilor ......................................... 494
18.1 Produse pentru instalaţii de ape uzate în interiorul clădirilor ......................................... 496
18.2 Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor ........................................ 505
18.3 Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor ........................................ 509
19.1 Produse termoizolante .................................................................................................. 523
19.2 Produse termoizolante .................................................................................................. 541

1
20.1 Membrane ..................................................................................................................... 602
20.2 Membrane ..................................................................................................................... 611
20.3 Membrane ..................................................................................................................... 626
21.1 Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă ………………….…………… 628
22.1 Produse prefabricate din beton normal-uşor celular autoclavizat ................................. 674
23.1 Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment .......................................... 720
23.2 Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment .......................................... 789
24.1 Adezivi pentru construcţii .............................................................................................. 807
25.1 Aparate de încălzire a spaţiului ..................................................................................... 810
25.2 Aparate de încălzire a spaţiului …………………………………………….………………. 83
Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare fără contact cu apa destinată
26.1
consumului uman ......................................................................................................... 838
Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare fără contact cu apa destinată
26.2
consumului uman .......................................................................................................... 849
Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare fără contact cu apa destinată
26.4
consumului uman .......................................................................................................... 862
Agregate minerale pentru utilizări nesupuse unor cerinţe stricte de
27.1 882
securitate ......................................................................................................................
Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de
27.2 897
securitate ......................................................................................................................
28.1 Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane .............................................. 912
28.2 Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane .............................................. 921
28.3 Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane .............................................. 926
28.4 Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane .............................................. 990
28.5 Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane .............................................. 1007
29.1 Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare ………………………….…………... 1027
29.2 Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare ...................................................... 1033
29.3 Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare ...................................................... 1077
29.4 Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare …………………………….………... 1106
29.5 Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare …………………………….………... 1107
29.6 Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare …………………………….………... 1119
30.1 Produse pentru construcţia drumurilor .......................................................................... 1129
30.2 Produse pentru construcţia drumurilor .......................................................................... 1150
31.1 Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată ............................................... 1166
31.2 Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată ............................................... 1171
31.3 Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată ............................................... 1178
31.4 Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată ............................................... 1188
31.5 Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată ............................................... 1200
31.6 Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată ............................................... 1206
Anexa 2 – Acte normative 1211
Anexa 3 – Standarde armonizate 1213

2
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PRIVIND PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII.
CARACTERISTICI ESENŢIALE, NIVELURI ŞI CLASE DE PERFORMANŢĂ

1. Obiect
1.1 Prezenta specificaţie tehnică prevede cerinţele aplicabile produselor pentru construcţii,
care fac obiectul standardelor armonizate*), precizând, pentru fiecare familie/subfamilie
de produse/produs, în funcţie de utilizările preconizate, următoarele:
a) standardul armonizat în al cărui domeniu de aplicare se încadrează familia/subfamilia
de produse/produsul;
b) caracteristicile esenţiale ale căror performanţe se stabiliesc prin proiect sau caiet de sarcini;
c) performanţele minime (niveluri de prag minime/maxime) prevăzute în standardul armonizat
sau în reglementările tehnice aplicabile utilizării produsului, în limitele cărora trebuie
să se încadreze performanţelor stabilite prin proiect/caietul de sarcini;
d) sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei la care trebuie să fi fost supus
produsul, corespunzător scopului prevăzut în proiect/caietul de sarcini.

2. Domeniu de aplicare
2.1. Prevederile prezentei specificaţii tehnice se aplică pentru realizarea următoarelor
activităţi:
a) achiziţionarea de către executanţii de lucrări de construcţii a produselor pentru construcţii,
în vederea încorporării, asamblării, aplicării sau instalării în construcţii;
b) verificarea de către factorii responsabili a calităţii lucrărilor de construcţii;
c) întocmirea de către proiectanţi şi elaboratorii caietelor de sarcini a specificaţiilor tehnice privind
cerinţele aplicabile produselor pentru construcţii prevăzute a fi încorporate, asamblate, aplicate
sau instalate în construcţia care face obiectul proiectului/caietului de sarcini;
d) întocmirea de către producători a declaraţiilor de performanță aferente produselor pentru
construcţii, în vederea punerii pe piaţă;
e) comercializarea produselor pentru construcţii de către operatorii de pe lanţul de distribuţie.
2.2. Cerinţele aplicabile produselor pentru construcţii prevăzute în prezenta specificaţie
tehnică sunt obligatorii pentru factorii responsabili de utilizarea acestor produse, şi anume:
a) proiectanţi;
b) verificatori de proiecte;
c) experţi tehnici;
d) responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor;
e) diriginţi de șantier;
f) executanţi de lucrări de construcţii;
g) investitori.
2.3. Fabricanţii vor considera cerinţele din prezenta specificaţie tehnică legate de utilizarea
sau utilizările preconizate ale produselor pe care intenţionează să le pună la dispoziţie pe piaţă,
în aplicarea art. 6 alin. (3) lit. e) din Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului şi Consiliului
European din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
2.4. Operatorii economici de pe lanţul de distribuţie al produselor pentru construcţii care fac
obiectul prezentei specificaţii tehnice vor ţine seama de prevederile cuprinse în aceasta, pentru
ca activitatea de comercializare a respectivelor produse să îşi atingă scopul.

*)
În această primă etapă, standardele române care adoptă versiunile aplicabile la data prezentei specificaţii
tehnice ale standardelor europene comunicate de către Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 152 din 7 iulie 2009.
i 1
3. Terminologie
3.1. Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în prezenta specificaţie tehnică este
cea prevăzută în art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European
şi Consiliului.

4. Cerinţe aplicabile utilizării produselor pentru construcţii


4.1. Utilizarea produselor pentru construcţii menţionate la pct. 1.1 în scopurile prevăzute
de prezenta specificaţie tehnică, trebuie să ţină seama atât la proiectare, cât şi la execuţie
de cerinţele specifice ale produselor în corelaţie cu cerinţele reglementate prin documente tehnice,
astfel încât să se atingă cerinţele parametrice ale construcţiei.
4.2. Proiectanţii/elaboratorii caietelor de sarcini/executanţii lucrărilor de construcţii trebuie
să prevadă în proiect/caietul de sarcini/documentul de comandă al produsului toate cerinţele
aplicabile produsului, necesare pentru atingerea nivelului cerinţelor aplicabile construcţiei.
4.3. Cerinţele minime prevăzute în Anexa 1, aplicabile produselor, se referă la:
a) caracteristicile esențiale ale produsului;
b) metoda de referinţă pentru determinarea performanţei măsurabile pentru fiecare caracteristică
în parte;
c) performanţele parametrice minime ale caracteristicilor;
d) sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului.
4.4. În coloana 6 din Anexa 1 este indicat nivelul minim de performanță prevăzut de
reglementările tehnice aplicabile. Pentru acele caracteristici pentru care aceste reglementări nu
prevăd un nivel minim de performanță, este utilizată, în mod convențional, sintagma „valoare de
proiectare”.
4.5. Caracteristicile produselor care exced caracteristicile esenţiale de la pct. 4.3, sunt
cuprinse, de asemenea, în anexă. Acestea sunt necesare în anumite cazuri specifice de extindere
a domeniului de utilizare. Pentru caracteristicile care nu fac obiectul marcajului CE s-a utilizat
scrierea cu caractere italice.

5. Documente de referinţă
a) acte nomative (prezentate în Anexa 2)
b) standarde române de produs care adoptă versiunile aplicabile la data prezentei specificaţii
tehnice, ale standardelor europene comunicate de către Comisia Europeană în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria C, nr. 152 din 7 iulie 2009; lista standardelor este cuprinsă
în Anexa 3;
c) standarde române de încercări care stabilesc metodele de încercare a produselor pentru
constructii, menţionate în standardele prevăzute la lit. b).

6. Alte prevederi
6.1. În vederea utilizării produselor pentru construcţii în contact cu apa potabilă, acestea
trebuie însoţite de avizul sanitar obţinut în conformitate cu prevederile Procedurii de reglementare
sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor
şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată cu Ordinul Ministrului Sănătăţii
nr. 275/2012, publicat în Monitorul Oficial al României Partea 1 nr. 219 din 2 aprilie 2012.
6.2. Informații referitoare la perioada de coexistență a două versiuni ale aceluiași standard
se publică pe site-ul Asociației de Standardizare din România și în Buletinul Standardizării.
6.3. Perioadele de coexistență prevăzute la pct. 6.2. se preiau din comunicările periodice
ale Comisiei Europene emise în cadrul implementării Regulamentului (UE) nr. 305/2011
al Parlamentului European și Consiliului.

ii 1
Sistemde Referenţial pentru
evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ciment uzual Preparare SR EN 197-1 1+ Rezistenţă la compresiune
incluzând: beton, mortar, 2002 - rezistenţă iniţială la 2 zile SR EN 197-1
- ciment pastă şi alte - clasa 32,5 R și 42,5 N ≥ 10,0 MPa
Portland amestecuri SR EN 197-1 - clasa 42,5 R și 52,5 N ≥ 20,0 MPa
-ciment pentru 2002/A1:2004 - clasa 52,5 R ≥ 30,0 MPa
Portland construcţii şi - rezistenţă iniţială la 7 zile
compozit pentru SR EN 197-1 - clasa 32,5 N ≥ 16,0 MPa
 ciment fabricarea 2002/A3:2007 - rezistenţă standard (la 28 zile) SR EN 196-1
Portland cu produselor de - clasa 32,5 N şi R ≥ 32,5 MPa şi ≤ 52,5 MPa
zgură construcţii - clasa 42,5 N şi R ≥ 42,5 MPa şi ≤ 62,5 MPa
 ciment - clasa 52,5 N şi R ≥ 52,5 MPa
Portland cu Timp de priză (iniţial)
silice ultrafină - clasa 32,5 N şi R ≥ 75 min
 ciment SR EN 196-3+A1
- clasa 42,5 N şi R ≥ 60 min
Portland cu - clasa 52,5 N şi R ≥ 45 min
puzzolană Reziduu insolubil Numai pentru
 ciment ≤ 5,0 % din masă ciment SR EN 196-2
toate clasele de rezistenţă CEM I şi CEM III
Portland cu Pierdere la calcinare Numai pentru
cenuşă ≤ 5,0 % din masă ciment SR EN 196-2
toate clasele de rezistenţă) CEM I şi CEM III
zburătoare Stabilitate
 ciment - expansiune ≤ 10 mm -
Portland cu - conţinut de sulfat (SO3) CEM II/B-T poate
şist calcinat - CEM I, II, IV, V conţine până la
 ciment clasa 32,5 N şi R şi clasa 42,5 N ≤ 3,5 % din masă ciment 4,5 % SO3 pentru
Portland cu toate clasele de
calcar - CEM I, II, IV, V ≤ 4,0 % din masă ciment rezistenţă
 ciment clasa 42,5 R şi clasa 52,5 N şi R CEM III/C poate
SR EN 196-3+A1
Portland conţine până la
SR EN 196-2
compozit - CEM III toate clasele ≤ 4,0 % din masă ciment 4,5 % SO3
- ciment de
furnal
- ciment
puzzolanic
- ciment
compozit

1
1.1. Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici

(continure)
1 2 3 4 5 6 7 8
Conţinut de cloruri ≤ 0,10 % din masă ciment SR EN 196-21 CEM III poate
Toate clasele de rezistenţă și conţine > 0,10%
toate tipurile de ciment cloruri,
Pentru
precomprimare
limita poate fi mai
coborâtă.
Puzzolanicitate (numai pentru Satisface
ciment puzzolanic) valoare de proiectare SR EN 196-5 încercarea numai
Toate clasele de rezistenţă pentru CEM IV
În condiţii severe de mediu, Durabilitatea se
alegerea cimentului referă la beton,
influenţează durabilitatea mortar, pastă şi
Durabilitate betoanelor, mortarelor şi SR EN 197-1 alte amestecuri
pastelor (rezistenţa la fabricate din
îngheţ, rezistenţa chimică şi ciment
protecţia armăturii)

2
1.1. Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ciment de Preparare SR EN 197-4 1+ Rezistenţă la compresiune
furnal cu beton, mortar, 2004 - rezistenţă iniţială la 2 zile SR EN 197-1
rezistenţă pastă şi alte - clasa 52,5 L ≥ 10,0 MPa
iniţială mică amestecuri - rezistenţă iniţială la 7 zile
pentru - clasa 32,5 L ≥ 12,0 MPa
construcţii şi - clasa 42,5 L ≥ 16,0 MPa -
pentru - rezistenţă standard la 28 zile SR EN 196-1
fabricarea - clasa 32,5 L (32,5 ... 52,5) MPa
produselor de - clasa 42,5 L (42,5 ...62,5) MPa
construcţii - clasa 52,5 L ≥ 52,5 MPa
Timp de priză (iniţial)
- clasa 32,5 L ≥ 75 min SR EN 196-3+A1
-
- clasa 42,5 L ≥ 60 min SR EN 197-1
- clasa 52,5 L ≥ 45 min
Reziduu insolubil
≤ 5,0 % din masă ciment SR EN 196-2 CEM III
Toate clasele de rezistenţă
Pierdere la calcinare
≤ 5,0 % din masă ciment SR EN 196-2 CEM III
Toate clasele de rezistenţă
Stabilitate
- expansiune ≤ 10 mm SR EN 196-3+A1
CEM III
- conţinut de sulfat (SO3) ≤ 4 % din masă ciment SR EN 196-2
Toate clasele de rezistenţă SR EN 197-1
Conţinut de cloruri
≤ 0,10 % din masă ciment SR EN 196-2 CEM III
Toate clasele de rezistenţă
SR EN 196-8 la 7 zile
Căldură de hidratare ≤ 270 J/g SR EN 196-9 la 41 h LH
SR EN 197-1
În condiţii severe de mediu, Durabilitate
alegerea cimentului beton, mortar,
influenţează durabilitatea pastă şi alte
Durabilitate betoanelor, mortarelor şi SR EN 197-1 amestecuri din
pastelor (rezistenţa la ciment de furnal
îngheţ, rezistenţa chimică şi cu rezistenţă
protecţia armăturii) iniţială mică

3
1.1. Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ciment Preparare SR EN 413-1 1+ Compoziţie şi durabilitate
pentru mortar pentru 2004 - MC 5 ≥ 25% din masă clincher de Cantitatea de
zidărie zidărie din ciment portland aditivi organici
cărămidă şi ≤ 1% din masă aditivi ≤ 0,5% din masa
zidărie din SR EN 413-1
- MC 12,5 ≥ 40% din masă clincher de uscată ciment
blocuri şi MC 12,5 X ciment portland pentru zidărie
pentru MC 22,5 ≤ 1% din masă aditivi
tencuială şi Rezistenţă la compresiune (iniţială SR EN 413-1
finisare şi standard) SR EN 196-1
- MC 5 iniţială: -
standard: (5 ...15) MPa
- MC 12,5 iniţială ≥7
MC 12,5 X standard: (12,5 ...32,5) MPa
- MC 22,5 X iniţială ≥10
standard: (22,5 ... 42,5) MPa
Timp de priză
- iniţial ≥ 60 min
- final
SR EN 413-2
- pentru timp iniţial de priză < 6h -
- pentru timp iniţial de priză ≥ 6h ≤ 15 h
Fineţe (rest pe sită de 90μm) ≤ 15 % din masă SR EN 196-6
Stabilitate (expansiune şi conţinut
de SO3)
- expansiune ≤ 10 mm SR EN 196-3+A1
- conţinut de sulfaţi (sub formă de SO3) SR EN 196-2 ≤ 3,5 % dacă
- MC 5 ≤ 2,0 conţinutul de
- MC 12,5, MC 12,5 X,MC 22,5 ≤ 3,0 clincher de ciment
portland poate fi
indicat (acesta nu
trebuie să fie
≤ 55 %)
Conţinut de aer mortar proaspăt
- MC 5 și MC 12,5 (8 ... 22) (% de volum) SR EN 413-2 Numai MC 5 şi
- MC 12,5 X și MC 22,5 ≤6 MC 12,5
Retenţie de apă mortar proaspăt
- MC 5 și MC 12,5 ≥ 80 % de masă SR EN 413-2
- MC 12,5 X și MC 22,5 ≥ 75 % de masă
Conţinut de cloruri
- MC 5 Nu este condiţie SR EN 196-2
- MC 12,5, MC 12,5 X și MC 22,5 X ≤ 0,10
4
1.1. Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs* performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Var pentru Pregătire SR EN 459-1 2 Rezistenţă la compresiune SR EN 459-1, Tabel 3 SR EN 459-2 Pentru HL şi NHL
construcţii mortare de 2011 Timp de priză:
incluzând: zidărie, - iniţial >1 oră Pentru HL şi NHL
- varuri tencuieli SR EN 459-2
- final ≤ 15 ore
calcice interioare şi Conţinut de aer ≤ 20 % SR EN 459-2 Pentru HL şi NHL
- varuri exterioare şi Conţinut de componente pentru: Pentru varurile aeriene.
dolomitice fabricare alte - CaO+MgO Când valorile din tabelul 2
- varuri produse - MgO SR EN 459-1, Tabel 2 SR EN 459-2 sunt depăşite cu 0,1% se
hidraulice pentru - CO2 declară cantitatea şi tipul.
construcţii Stabilitate SR EN 459-1, Tabel 4 SR EN 459-2 Pentru toate tipurile de var
Fineţe
- pentru CL şi DL - pentru 0,09mm: ≤7%
- pentru 0,2mm: ≤2%
SR EN 459-2 Pentru toate tipurile de var
- pentru HL şi NHL - pentru 0,09mm: ≤15%
- pentru 0,2mm: ≤5%
Penetrare
- pentru CL şi DL > 10mm
SR EN 459-2 Pentru toate tipurile de var
- pentru HL şi NHL < 50mm
În condiţii de mediu
severe, alegerea
varului pentru
Durabilitate construcţii influenţează -
durabilitatea mortarului
şi a altor produse
pentru construcţii

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
5
1.1. Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici
evaluare și metoda de evaluare
verificare a
preconizată pentru produs constanței
a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Cimenturi Preparare SR EN 14216 1+ Rezistenţă la compresiune standard la 28 de zile:
SR EN 196-1
speciale cu beton, 2004 Clasa de rezistenţă 22,5 (22,5 ... 42,5) MPa
căldură de mortar, Timp de priză (timp iniţial de priză) ≥ 75 min. SR EN 196-3+A1
hidratare pastă şi alte Reziduu insolubil ≤ 5,0 % din masă
foarte amestecuri SR EN 196-2 Numai pentru VLH III
Toate clasele de rezistenţă ciment
redusă: pentru Pierdere la calcinare ≤ 5,0 % din masă
- ciment de construcţii şi SR EN 196-2 Numai pentru VLH III
Toate clasele de rezistenţă ciment
furnal pentru Stabilitate
- ciment fabricarea - expansiune ≤ 10 mm SR EN 196-3+A1
puzzolanic produselor - conţinut de sulfaţi (SO3) SR EN 196-2
- ciment de - VLH IV, V ≤ 3,5 % din masă
compozit construcţii ciment
- VLH III/B ≤ 4,0 % din masă
ciment
- VLH III/C ≤ 4,5 % din masă
ciment
Conţinut de cloruri ≤ 0,10 % din masă
SR EN 196-21
Toate clasele de rezistenţă ciment
Puzzolanicitate (numai pentru ciment
puzzolanic) Satisface încercarea SR EN 196-5 Numai pentru VLH IV
Toate clasele de rezistenţă
SR EN 196-8 la 7 zile
Căldură de hidratare ≤ 220 J/g
SR EN 196-9 la 41 h
În condiţii severe de Durabilitatea beton,
mediu, cimentul mortar, pastă şi alte
influenţează amestecuri fabricate din
durabilitatea ciment special cu
Durabilitate betoanelor, mortarelor SR EN 197-1 hidratare foarte redusă
şi pastelor (rezistenţă
la îngheţ, rezistenţă
chimică şi protecţie
armături)

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare și Caracteristici esenţiale Performanţă Referenţial pentru Observaţii
6
1.1. Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici

metoda de evaluare
pentru verificare aconstanței
preconizată performanței
a caracteristicii
produs
esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ciment de Preparare SR EN 14647 1+ Componente şi compoziţie
aluminat de beton, mortar, 2006 - clincher de ciment de aluminat de -
calciu pastă şi alte calciu SR EN 14647
amestecuri SR EN 14647 - aditivi de măcinare ≤ 0,2 % din masă
pentru 2006/AC:2007 ciment
construcţii şi Rezistenţă la compresiune
pentru - rezistenţă la compresiune la 6 h  18,0 MPa
fabricarea SR EN 196-1
- rezistenţă la compresiune la 24 h  40,0 MPa
produselor de Timp de priză (timp iniţial de priză)  90 min SR EN 196-3+A1
construcţii
35% ≤ Al2O3 ≤ 58 % din
Conţinut de alumină SR EN 196-2
masă ciment
≤ 0,10 % din masă
Conţinut de sulfuri SR EN 196-2
ciment
≤ 0,10 % din masă
Conţinut de cloruri SR EN 196-2
ciment
≤ 0,4 % din masă
Conţinut de alcalii SR EN 196-2
ciment
Conţinut de sulfaţi ≤ 0,5 % din masă
SR EN 196-2
(sub formă de SO3) ciment
Durabilitatea se referă
la beton, mortar sau
alte amestecuri pentru
Durabilitate valoare de proiectare -
construcţii fabricate cu
ciment de aluminat de
calciu

7
2.3. Oţel-beton şi oţel pentru precomprimare pentru betoane
Sistemde Referenţial pentru
Referenţial evaluare și
Utilizare metoda de evaluare
Produs pentru verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată constanței a caracteristicii
produs
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Teci din Pentru cabluri SR EN 523 4 Impermeabilitate la apă Categoria 1 şi 2
SR EN 524-6
benzi de de 2004 Pierdere de apă ≤1,5 %, în volum
oţel precomprimare a. categoria 1 – nu se prevăd
condiţii, dar încercările trebuie
indicate utilizatorului
b. Categoria 2
d1≤25 mm, Fp1/d1= 3,0 N/mm
d1=25...35 mm, Fp1/d1= 3,5 N/mm
Comportare la flexiune/îndoire d1=35...45 mm, Fp1/d1= 4,0 N/mm SR EN 524-2
d1=45...55 mm, Fp1/d1= 4,0 N/mm
d1=55...65 mm, Fp1/d1= 4,5 N/mm
d1=65...75 mm, Fp1/d1= 5,0 N/mm
d1=75...85 mm, Fp1/d1= 5,5 N/mm
d1=85..100 mm, Fp1/d1= 6,0N/mm
d1=100..130 mm,Fp1/d1=6,5N/mm
a. Categoria 1-fără element de
întărire
d1≤25 mm, F1=500 N
d1=25...35 mm, F1=600 N
d1=35...45 mm, F1=750 N
d1=45...55 mm, F1=750 N
SR EN 524-4
d1=55...65 mm, F1=950 N
d1=65...75 mm, F1=950 N
d1=75...85 mm, F1=950 N
d1=85...100 mm, F1=1050 N
d1=100..130 mm, F1=1050 N
Rezistenţă la solicitare laterală
d1=100...130 mm, F1=1050 N
Categoria 1- cu element de întărire
d1≤25 mm, F1=1500 N
d1=25...35 mm, F1=1500 N
d1=35...45 mm, F1=1500 N
d1=45...55 mm, F1=1500 N
SR EN 524-4
d1=55...65 mm, F1=1500 N
d1=65...75 mm, F1=1500 N
d1=75...85 mm, F1=1500 N
d1=85...100 mm, F1=1500 N
d1=100...130 mm, F1=1500 N

8
2.3. Oţel-beton şi oţel pentru precomprimare pentru betoane

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
b. Categoria 2-fără element de întărire
d1≤25 mm, F1=1500 N
d1=25...35 mm, F1=1500 N
d1=35...45 mm, F1=1500 N
d1=45...55
Rezistenţă la solicitare
mm, F1=1500 N SR EN 524-4
laterală
d1=55...65 mm, F1=1500 N
d1=65...75 mm, F1=1500 N
d1=75...85 mm, F1=1500 N
d1=85...100 mm, F1=1500 N
d1=100...130 mm, F1=1500 N
categoria 1 şi 2
d1≤25 mm, F2=250 mm
d1=25...35 mm, F2=400 mm
d1=35...45 mm, F2=600 mm
d1=45...55 mm, F2=900 mm
Rezistenţă la tracţiune SR EN 524-5
d1=55...65 mm, F2=1100 mm
d1=65...75 mm, F2=1400 mm
d1=75...85 mm, F2=1600 mm
d1=85...100 mm, F2=1900 mm
d1=100...130 mm, F2=2200 mm

9
3.1. Imbinări structurale

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi lucrări SR EN 1337-3 11 Capacitate de încărcare SR EN 1337-3
reazem tip A, de inginerie 2005 - modul de forfecare Gg=0,7; 0,9; 1,15 MPa Anexa F
B, C, F, din civilă 32 - aderenţă la forfecare valoare de proiectare Anexa G
elastomeri - rigiditate la compresiune Anexa H
fără suprafeţe - modul de compresiune secant valoare de proiectare
de alunecare - rezistenţă la încărcări de modul de compresiune secant Anexa I
compresiune repetate ≤ valoare înainte de oboseală
dinamică +12%
- plăci de armare din oţel:
- interioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime ≥ 2 mm
- exterioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime ≥ 15 mm (grosime elastomer
≤ 8 mm)
≥ 18 mm (grosime elastomer
> 8 mm)
- deformaţie specifică maximă de valoare de proiectare SR EN 1337-3
calcul
- rezistenţă maximă la întindere în valoare de proiectare SR EN 1337-3
plăci de armare
- stabilitate (la rotaţie, flambaj, valoare de proiectare SR EN 1337-3
alunecare)
- forţe momente şi deformaţii valoare de proiectare SR EN 1337-3
exercitate asupra structurii
- presiune la suprafaţa de contact
cu structura
- forţă exercitată pe structură de valoare de proiectare SR EN 1337-3
aparatul de reazem care se
opune mişcării de translaţie
- moment de revenire datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
rezistenţei aparatului de reazem
la mişcarea de rotaţie
- deformaţie verticală datorată valoare de proiectare SR EN 1337-3
încărcării verticale
- coeficient de formă valoare de proiectare SR EN 1337-3
- deformaţie specifică de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
datorată încărcării de compresiune
- deformaţie specifică de forfecare valoare de proiectare SR EN 1337-3

10
3.1. Imbinări structurale

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- deformaţie specifică de calcul
datorată rotaţiei unghiulare
- grosime placă de armare
- condiţii limită (rotire, stabilitate la
flambaj, antialunecare)
valoare de proiectare SR EN 1337-3
- forţe, momente şi deformaţii
exterioare exercitate asupra structurii
- presiune pe suprafeţe de contact
- rezistenţă la rotire
- deformaţie verticală
Capacitate de rotire
- caracteristică de calcul referitoare la
rotiri unghiulare
- deformaţie specifică de calcul
datorată rotaţiei unghiulare valoare de proiectare SR EN 1337-3
- condiţii de limitare a rotirii
- forţe, momente, deformaţii exercitate
asupra structurii
- rezistenţă la rotire
Aspecte ale durabilităţii
- rezistenţă la ozon fără fisuri în cauciuc, fără fisuri SR EN 1337-3, Anexa
sau degradări de aderenţă pe L
suprafaţa laterală
- proprietăţi fizice şi mecanice SR EN 1337-3, tabel 1 ISO 37; ISO 34-1;
elastomer SR EN 1337-9 ISO 815; ISO 48;
ISO 188; ISO 1431-1
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
11
3.1. Imbinări structurale
evaluare și metoda de evaluare
verificare a
preconizată pentru produs constanței
a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi lucrări SR EN 1337-3 11 Capacitate de încărcare SR EN 1337-3
reazem tip D, de inginerie 2005 - modul de forfecare Gg= 0,7; 0,9; 1,15 MPa Anexa F
din elastomeri civilă 32 - aderenţă la forfecare valoare de proiectare Anexa G
cu suprafeţe - rigiditate la compresiune valoare de proiectare Anexa H
de alunecare - modul de compresiune secant modul de compresiune
secant≤valoare înainte de
oboseală dinamică +12%
- rezistenţă la încărcări de valoare de proiectare Anexa I
compresiune repetate
- plăci de armare din oţel:
- interioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime ≥ 2 mm
- exterioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime ≥15 mm (grosime elastomer
≤8 mm)
≥18 mm (grosime elastomer
>8 mm)
- deformaţie specifică maximă de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
- rezistenţă maximă la întindere în valoare de proiectare SR EN 1337-3
plăci de armare
-stabilitate (la rotaţie, flambaj, alunecare) valoare de proiectare SR EN 1337-3
-forţe momente şi deformaţii valoare de proiectare SR EN 1337-3
exercitate asupra structurii
- presiune la suprafaţa de contact valoare de proiectare SR EN 1337-3
cu structura
- forţă exercitată pe structură de valoare de proiectare SR EN 1337-3
aparatul de reazem care se
opune mişcării de translaţie
- moment de revenire datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
rezistenţei aparatului de reazem
la mişcarea de rotaţie
- deformaţie verticală datorată valoare de proiectare SR EN 1337-3
încărcării verticale
- coeficient de formă valoare de proiectare SR EN 1337-3
- deformaţie specifică de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
datorată încărcării de compresiune
- deformaţie specifică de forfecare valoare de proiectare SR EN 1337-3

12
3.1. Imbinări structurale

1 2 3 4 5 6 7 8
- deformaţie specifică de calcul
datorată rotaţiei unghiulare
- grosime placă de armare
- condiţii limită (rotire, stabilitate la
flambaj, antialunecare)
valoare de proiectare SR EN 1337-3
- forţe, momente şi deformaţii
exterioare exercitate asupra structurii
- presiune pe suprafeţe de contact
- rezistenţă la rotire
- deformaţie verticală
Capacitate de rotire
- caracteristică de calcul referitoare la
rotiri unghiulare
- deformaţie specifică de calcul
datorată rotaţiei unghiulare valoare de proiectare SR EN 1337-3
- condiţii de limitare a rotirii
- forţe, momente, deformaţii exercitate
asupra structurii
- rezistenţă la rotire
Aspecte ale durabilităţii
- rezistenţă la ozon fără fisuri în cauciuc, fără fisuri SR EN 1337-3, Anexa
sau degradări de aderenţă pe L
suprafaţa laterală
- rezistenţă aderenţă la forfecare panta curbei forţă-deformaţie SR EN 1337-3, Anexa
PTFE/elastomer fără valoare minimă sau maximă M
până la valoarea maximă a
deformaţiei specifice de
forfecare egală cu 2. Fără
defecte de aderenţă pe interfaţa
PTFE7elastomer, la deformaţia
specifică maximă
- proprietăţi fizice şi mecanice SR EN 1337-3, tabel 1 ISO 37; ISO 34-1;
elastomer ISO 815; ISO 48;
ISO 188; ISO 1431-1
- suprafeţe de alunecare SR EN 1337-3, tabel 2 SR EN 1337-3
- aderenţă oţel austenitic
- grosime placă susţinere SR EN 1337-2 SR EN 1337-2
- grosime elastomer ≥ 2,5± 0,5 mm
- grosime foaie oţel austenitic ≥2 mm
- suprafaţă de alunecare SR EN 1337-3,figura 1 şi tabel 2 SR EN 1337-3
superioară
- grosime foaie PTFE 1,5÷2,5 mm
- grosiem elastomer sub PTFE 2,5÷3 mm
- adâncime cavităţi 1÷2,5 m

13
3.1. Imbinări structurale

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- lubrifiere cavităţi SR EN 1337-3
- arie plană cavităţi 20÷30% suprafaţă totală aparat
- volum cavităţi 10÷20% volum PTFE
- coeficient de frecare SR EN 1337-2 SR EN 1337-2
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
14
3.1. Imbinări structurale

șiverificare a metoda de evaluare


preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi lucrări SR EN 1337-3 11 Capacitate de încărcare SR EN 1337-3
reazem tip E de inginerie 2005 - modul de forfecare Gg=0,7; 0,9; 1,15 MPa Anexa F
din elastomeri civilă 32 - aderenţă la forfecare valoare de proiectare Anexa G
cu suprafeţe - rigiditate la compresiune valoare de proiectare Anexa H
de alunecare - modul de compresiune secant modul de compresiune
secant≤valoare înainte de
oboseală dinamică +12%
- rezistenţă la încărcări de valoare de proiectare Anexa I
compresiune repetate
- plăci de armare din oţel:
- interioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime ≥2 mm
- exterioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime ≥15 mm (grosime elastomer
≤8 mm)
≥18 mm (grosime elastomer
>8 mm)
- deformaţie specifică maximă de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
- rezistenţă maximă la întindere în valoare de proiectare SR EN 1337-3
plăci de armare
- stabilitate (la rotaţie, flambaj, valoare de proiectare SR EN 1337-3
alunecare)
- forţe momente şi deformaţii valoare de proiectare SR EN 1337-3
exercitate asupra structurii
- presiune la suprafaţa de contact valoare de proiectare SR EN 1337-3
cu structura
- forţă exercitată pe structură de valoare de proiectare SR EN 1337-3
aparatul de reazem care se opune
mişcării de translaţie
- moment de revenire datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
rezistenţei aparatului de reazem
la mişcarea de rotaţie
- deformaţie verticală datorată valoare de proiectare SR EN 1337-3
încărcării verticale
- coeficient de formă valoare de proiectare SR EN 1337-3
- deformaţie specifică de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
datorată încărcării de compresiune
- deformaţie specifică de forfecare valoare de proiectare SR EN 1337-3
(continuare)
15
3.1. Imbinări structurale

1 2 3 4 5 6 7 8
- deformaţie specifică de calcul
datorată rotaţiei unghiulare
- grosime placă de armare
- condiţii limită (rotire, stabilitate la
flambaj, antialunecare)
valoare de proiectare SR EN 1337-3
- forţe, momente şi deformaţii
exterioare exercitate asupra structurii
- presiune pe suprafeţe de contact
- rezistenţă la rotire
- deformaţie verticală
Capacitate de rotire
- caracteristică de calcul referitoare la
rotiri unghiulare
- deformaţie specifică de calcul
datorată rotaţiei unghiulare valoare de proiectare SR EN 1337-3
- condiţii de limitare a rotirii
- forţe, momente, deformaţii exercitate
asupra structurii
- rezistenţă la rotire
Aspecte ale durabilităţii
- rezistenţă la ozon fără fisuri în cauciuc, fără fisuri SR EN 1337-3, Anexa
sau degradări de aderenţă pe L
suprafaţa laterală
- proprietăţi fizice şi mecanice SR EN 1337-3, tabel 1 ISO 37; ISO 34-1;
elastomer ISO 815; ISO 48;
ISO 188; ISO 1431-1
Capacitate de încărcare element de
SR EN 1337-2 -
alunecare
Coeficient de frecare element de
SR EN 1337-2 -
alunecare
Aspecte de durabilitate element de SR EN 1337-2
-
alunecare SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare
16
3.1. Imbinări structurale
verificare a
a caracteristicii
constanței
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-4 11 Capacitate de încărcare SR EN 1337-1 SR EN 1337-4
reazem cu lucrări de 2004 suprafeţe curbe cilindrice
rulouri inginerie civilă 32 - suprafeţe în contact aceeaşi rezistenţă şi duritate
SR EN 1337-4 - lungime rulouri ≥ 2 x diametru; ≤ 6 x diametru
2004/AC:2007 - ghidare şi securitate rulouri se menţine axa de rotire
dimensionare componente
- rulouri γm=1 ;SR EN 1992÷SR EN 1999
- plăci de rulare γm=1,1; SR EN 1337-1
SR EN 1992-1-1; SR EN 1993-1-1
- rulouri cu suprafeţe laterale plate lăţime≥diametru/3
- rulouri multiple valoare de proiectare SR EN 1337-4
- excentricităţi valoare de proiectare SR EN 1337-4
- datorată frecării de rostogolire valoare de proiectare SR EN 1337-4
- de translaţie valoare de proiectare SR EN 1337-4
- de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-4
- datorată moment de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-4
rulouri multiple
- transversală L/10 SR EN 1337-4
- totală valoare de proiectare SR EN 1337-4
Capacitate de rotire ≤ 0,05 rad SR EN 1337-4
Coeficient de frecare element de  = 0,02 oţel cu duritate ≥ 300 HV SR EN 1337-4. Anexa
rostogolire  = 0,05 alte oţeluri A
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1337-4
- la solicitări repetate SR EN 1337-4, cap. 5 Anexa A
- la temperaturi extreme SR EN 1337-4, cap. 5 Anexa A
- la coroziune valoare de proiectare SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare
17
3.1. Imbinări structurale
verificare a
a caracteristicii
constanței
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-4 11 Capacitate de încărcare SR EN 1337-1 SR EN 1337-4
reazem cu lucrări de 2004 suprafeţe curbe cilindrice
rulouri, cu inginerie civilă 32 - suprafeţe în contact aceeaşi rezistenţă şi duritate
elemente SR EN 1337-4 - lungime rulouri ≥2 x diametru; ≤ 6 x diametru
de 2004/AC:2007 - ghidare şi securitate rulouri se menţine axa de rotire
alunecare
plate
- dimensionare componente
- rulouri γm=1 ;SR EN 1992÷SR EN 1999
- plăci de rulare γm=1,1; SR EN 1337-1
SR EN 1992-1-1; SR EN 1993-1-1
- rulouri cu suprafeţe laterale plate lăţime≥diametru/3
- rulouri multiple valoare de proiectare SR EN 1337
- excentricităţi valoare de proiectare SR EN 1337
- datorată frecării de rostogolire valoare de proiectare SR EN 1337
- de translaţie valoare de proiectare SR EN 1337
- de rotire valoare de proiectare SR EN 1337
- datorată moment de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-4
rulouri multiple
- transversală L/10 SR EN 1337-4
- totală valoare de proiectare SR EN 1337-4
Capacitate de rotire ≤ 0,05 rad SR EN 1337-4
Coeficient de frecare element de  = 0,02 oţel cu duritate ≥ 300 HV SR EN 1337-4. Anexa
rostogolire  = 0,05 alte oţeluri A
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1337-4
- la solicitări repetate SR EN 1337-4, cap. 5 Anexa A
- la temperaturi extreme SR EN 1337-4, cap. 5 Anexa A
- la coroziune valoare de proiectare SR EN 1337-9
Capacitate de încărcare element de
SR EN 1337-2 SR EN 1337-2
alunecare
Coeficient de frecare element de
SR EN 1337-2 SR EN 1337-2
alunecare
SR EN 1337-2
Durabilitate element de alunecare SR EN 1337-2
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare

18
3.1. Imbinări structurale
verificare a
a caracteristicii
constanței
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-5 11 Capacitate de încărcare valoare de proiectare SR EN 1337-5
reazem tip lucrări de 2005 - cerinţe funcţionale SR EN 1990
oală fără inginerie civilă 32 - materiale feroase (oală, piston) SR EN 10025; SR EN 10083-3;
elemente SR EN 10113-1; SR EN 10088-2;
de ISO 3755; ISO 1083
alunecare - elastomer ISO 6446
- etanşare interioară SR EN 1337-5, Anexa A
- lubrifiant valoare de proiectare
- contact piston/oală
- suprafaţă plană de contact SR EN 1992÷ SR EN 1999
- suprafaţă de contact curbă R ≥ 0,5D sau 100 mm
- distribuţie încărcare între componente unghi de dispersie încărcare SR EN 1337-5, fig. 3
- eforturi de contact valoare de proiectare SR EN 1337-5
- oală SR EN 1337-5
Capacitate de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-5
- limitare rotire
-rotire maximă ≤ 0,03 rad
-diferenţă de rotire ≤ 0,005 rad
-rotire variabilă SR EN 1993-2
-momente rezistente datorate rotirii
- rezistenţă datorată rotirii valoare de proiectare SR EN 1337-5
suportului elastomeric şi
etanşării interioare
- rezistenţă datorată contactului coeficient de frecare oală/piston SR EN 1337-5
oală/piston ≤ 0,2
- rezistenţă totală sumă vectorială SR EN 1337-5
- grosime valoare de proiectare SR EN 1337-5
- condiţii geometrice suplimentare valoare de proiectare SR EN 1337-5
pentru capacitatea de rotire necesară
- ajustaj piston/oală ≤ 0,8 mm, garnituri PTFE armate cu SR EN 1337-5
carbon Anexa A, E, F
≤1 mm, garnituri metalice şi POM
- ajustaj suport elastomeric în oală ≤0,2 % diametru suport sau 100 mm
- rugozitate suprafaţă
- cilindrică interioară oală ≤ 6,3 m
în contact cu elastomerul
- plană oală în contact ≤ 25 m ISO 4288
cu elastomerul
- plană piston în contact ≤ 25 m ISO 4288
cu elastomerul

(continuare)
19
3.1. Imbinări structurale

1 2 3 4 5 6 7 8
-lubrifiere valoare de proiectare SR EN 1337-5
Durabilitate nicio extruziune elastomer coeziv SR EN 1337-5, Anexa
- materiale E
- rotire variabilă valoare de proiectare
- protecţie la coroziune valoare de proiectare
SR EN 1337-9.
- etanşare exterioară valoare de proiectare
- muchii ascuţite fără
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare
20
3.1. Imbinări structurale
verificare a
a caracteristicii
constanței
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-5 11 Capacitate de încărcare valoare de proiectare SR EN 1337-5
reazem tip lucrări de 2005 - cerinţe funcţionale SR EN 1990
oală cu inginerie civilă 32 - materiale feroase (oală, piston) SR EN 10025; SR EN 10083-3;
elemente SR EN 10113-1; SR EN 10088-2;
de ISO 3755; ISO 1083
alunecare - elastomer ISO 6446
plate - etanşare interioară SR EN 1337-5, Anexa A
- lubrifiant valoare de proiectare
- contact piston/oală
- suprafaţă plană de contact SR EN 1992÷ SR EN 1999
- suprafaţă de contact curbă R ≥ 0,5D sau 100 mm
- distribuţie încărcare între componente unghi de dispersie încărcare SR EN 1337-5, fig. 3
- eforturi de contact valoare de proiectare SR EN 1337-5
- oală SR EN 1337-5
Capacitate de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-5
- limitare rotire
- rotire maximă ≤ 0,03 rad
- diferenţă de rotire ≤ 0,005 rad
- rotire variabilă SR EN 1993-2
- momente rezistente datorate rotirii
- rezistenţă datorată rotirii valoare de proiectare SR EN 1337-5
suportului elastomeric şi
etanşării interioare
- rezistenţă datorată contactului coeficient de frecare oală/piston SR EN 1337-5
oală/piston ≤ 0,2
- rezistenţă totală sumă vectorială SR EN 1337-5
- grosime valoare de proiectare SR EN 1337-5
- condiţii geometrice suplimentare valoare de proiectare SR EN 1337-5
pentru capacitatea de rotire necesară
- ajustaj piston/oală ≤ 0,8 mm, garnituri PTFE armate cu SR EN 1337-5
carbon Anexa A, E, F
≤ 1 mm, garnituri metalice şi POM
- ajustaj suport elastomeric în oală ≤ 0,2 % diametru suport sau
- rugozitate suprafaţă 100 mm
- cilindrică interioară oală ≤ 6,3 m
în contact cu elastomerul
- plană oală în contact ≤ 25 m ISO 4288
cu elastomerul
- plană piston în contact ≤ 25 m ISO 4288
cu elastomerul

(continuare)
21
3.1. Imbinări structurale

1 2 3 4 5 6 7 8
- lubrifiere valoare de proiectare SR EN 1337-5
Durabilitate nicio extruziune elastomer coeziv SR EN 1337-5, Anexa E
- materiale
- rotire variabilă valoare de proiectare
- protecţie la coroziune valoare de proiectare SR EN 1337-9
- etanşare exterioară valoare de proiectare
- muchii ascuţite fără
Capacitate de încărcare element de
valoare de proiectare SR EN 1337-2
alunecare
Coeficient de frecare element de SREN1337-2,tabel 11
valoare de proiectare
alunecare SREN1337-2,Anexa D
SR EN 1337-2
Durabilitate element de alunecare valoare de proiectare
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare
22
3.1. Imbinări structurale
verificare a
a caracteristicii
constanței
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-6 11 Capacitate de încărcare
reazem cu lucrări de 2004 - suprafeţe curbe
balansiere inginerie civilă 32 - suprafeţe de contact
- prevenire alunecare
- dimensiuni componente:
- balansier cu contact liniar valoare de proiectare SR EN 1337-6
- balansier cu contact punctual
pe suprafaţă de aşezare sferică
- balansier cu contact punctual
pe suprafaţă de aşezare plană
- distribuţie încărcare componente
Capacitate de rotire ≤0,05 rad
SR EN 1337-6
- limitare rotire SR EN 1337-6, fig.4, 5
Durabilitate
- la solicitări repetate SR EN 1337-6
- materiale Anexa A
- la temperaturi extreme Anexa A
- la coroziune suprafaţă sau punctul de SR EN 1337-9
contact
- aliniere valoare de proiectare
- excentricitate din rotire balansier
cu contact liniar
- excentricitate din rotire balansier
cu contact punctual
- excentricitate datorată încărcării
orizontale
- excentricitate totală
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare a
23
3.1. Imbinări structurale
verificare a
constanței caracteristicii esenţiale
performanței
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-6 11 Capacitate de încărcare
reazem cu lucrări de 2004 - suprafeţe curbe
balansiere inginerie civilă 32 - suprafeţe de contact
cu - prevenire alunecare
elemente - dimensiuni componente:
de - balansier cu contact liniar valoare de proiectare SR EN 1337-6
alunecare - balansier cu contact punctual
plate pe suprafaţă de aşezare sferică
- balansier cu contact punctual
pe suprafaţă de aşezare plană
- distribuţie încărcare componente
Capacitate de rotire ≤ 0,05 rad
SR EN 1337-6
- limitare rotire SR EN 1337-6, fig.4, 5
Durabilitat
- la solicitări repetate SR EN 1337-6
- materiale Anexa A
- la temperaturi extreme Anexa A
- la coroziune suprafaţă sau punctul de SR EN 1337-9
contact
- aliniere
- excentricitate din rotire balansier valoare de proiectare
cu contact liniar
- excentricitate din rotire balansier
cu contact punctual
- excentricitate datorată încărcării
orizontale
- excentricitate totală
Capacitate de încărcare element de
valoare de proiectare SR EN 1337-2
alunecare
Coeficient de frecare element de SR EN 1337-2,tabel 11
valoare de proiectare
alunecare SR EN 1337-2, Anexa D
SR EN 1337-2
Durabilitate element de alunecare valoare de proiectare
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs șiverificare a metoda de evaluare
24
3.1. Imbinări structurale

constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-7 11 Capacitate de încărcare SR EN 1337-1 SR EN 1337-7
reazem lucrări de 2004 - verificare suprafaţă de alunecare curbă coeficienţi de frecare
sferice şi inginerie 32 (excentricităţi, rezistenţă la frecare) SR EN 1337-2, tabel 11
cilindrice civilă SR EN 1337-7 - întrerupere contact suprafeţe de alunecare excentricitate totală ≤ L/8
din PTFE 2004/C91:2006 - verificare tensiune de compresiune valoare de proiectare SR EN 1337-2
- strat curb de PTFE valoare de proiectare SR EN 1337-2
- placă suport cu suprafaţă concavă valoare de proiectare SR EN 1337-2
- opritor inelar valoare de proiectare SR EN 1337-5
SR EN 1337-7
Capacitate de rotire valoare de proiectare
SR EN 1337-1
SR EN 1337-7
Durabilitate valoare de proiectare
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs șiverificare a metoda de evaluare
constanței
25
3.1. Imbinări structurale

a caracteristicii
performanței
esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-7 11 Capacitate de încărcare SR EN 1337-1 SR EN 1337-7
reazem lucrări de 2004 - verificare suprafaţă de alunecare curbă coeficienţi de frecare
sferice şi inginerie 32 (excentricităţi, rezistenţă la frecare) SR EN 1337-2, tabel 11
cilindrice civilă SR EN 1337-7 - întrerupere contact suprafeţe de alunecare excentricitate totală ≤ L/8
din PTFE 2004/C91:2006 - verificare tensiune de compresiune valoare de proiectare SR EN 1337-2
combinate - strat curb de PTFE valoare de proiectare SR EN 1337-2
cu - placă suport cu suprafaţă concavă valoare de proiectare SR EN 1337-2
elemente - opritor inelar valoare de proiectare SR EN 1337-5
de SR EN 1337-7
alunecare Capacitate de rotire valoare de proiectare
SR EN 1337-1
plate SR EN 1337-7
Durabilitate valoare de proiectare
SR EN 1337-9
Capacitate de încărcare SR EN 1337-2
valoare de proiectare
(element de alunecare)
SR EN 1337-2,
Coeficient de frecare tabel 11
valoare de proiectare
(element de alunecare) SR EN 1337-2,
Anexa D
Durabilitate SR EN 1337-2
valoare de proiectare
(element de alunecare) SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru evaluare și metoda de evaluare
verificare a
26
3.1. Imbinări structurale

constanței a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-8 11 Capacitate de încărcare laterală
reazem lucrări de 2008 - materiale feroase valoare de proiectare SR EN 10025,
ghidate inginerie 32 SR EN 10083-3,
civilă SR EN 10088-2,
SR EN 10340,
ISO 3755, ISO 1083
- elemente de asamblare structurale valoare de proiectare ISO 898
- sudură valoare de proiectare SR EN 1090-2
- ancorare (oţel pentru bolţuri de forfecare rezistenţă curgere ≥340 N/mm2
- proiectare SR EN 1990, SR EN 1991-1, 2
SR EN 1993-2
- capacitate mişcare verticală de calcul ≥ 15 mm în sus, ≥ 10 mm în jos
- elemente pentru rotire oţel/oţel rugozitate ≤ 6,3 m, coeficient ISO 4587
frecare = 0,6
- grosime plăci suport şi plăci de ancorare calcul sau ≥17 mm
- îmbinare cu plăci de închidere şi de valoare de proiectare SR EN 1337-8
ancorare
- jocuri ≤ 2 mm
- toleranţe de execuţie
- suprafeţe de alunecare elemente valoare de proiectare SR EN 1337-5
pentru rotire, cu contact oţel/oţel
- deformaţie diferenţială foaie PTFE ≤ 0,2 mm SR EN 1337-2
- abatere planeitate CM1, CM2 ≤ 0,5 mm
Capacitate de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-8
Frecare rugozitate ≤ 6,3 m, ISO 4587
- elemente pentru rotire oţel/oţel coeficient frecare = 0,6
Durabilitate
- solicitări ciclice
SR EN 1337-8
- temperatură joasă şi ridicată valoare de proiectare
SR EN 1337-2
- protecţie anticorozivă
- ozon
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru evaluare și metoda de evaluare
produs verificare a a caracteristicii
27
3.1. Imbinări structurale
constanței
performanței
esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Clădiri şi SR EN 1337-8 11 Capacitate de încărcare laterală
reazem lucrări de 2008 - materiale feroase valoare de proiectare SR EN 10025,
blocate inginerie 32 SR EN 10083-3,
civilă SR EN 10088-2,
SR EN 10340,
ISO 3755, ISO 1083
- elemente de asamblare structurale valoare de proiectare SR ISO 898
- sudură valoare de proiectare SR EN 1090-2
- ancorare (oţel pentru bolţuri de forfecare) rezistenţă curgere ≥ 340 N/mm2
- proiectare SR EN 1990, SR EN 1991-1, 2
SR EN 1993-2
- capacitate mişcare verticală de calcul ≥ 15 mm în sus, ≥10 mm în jos
- elemente pentru rotire oţel/oţel rugozitate ≤ 6,3 m, coeficient ISO 4587
frecare = 0,6
- grosime plăci suport şi plăci de ancorare calcul sau ≥17 mm
- îmbinare cu plăci de închidere şi de valoare de proiectare SR EN 1337-8
ancorare
- jocuri ≤ 2 mm
- toleranţe de execuţie valoare de proiectare
- suprafeţe de alunecare elemente SR EN 1337-5
pentru rotire, cu contact oţel/oţel
- deformaţie diferenţială foaie PTFE ≤ 0,2 mm SR EN 1337-2
- abatere planeitate CM1, CM2 ≤ 0,5 mm
Capacitate de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-8
Durabilitate
- solicitări ciclice
SR EN 1337-8
- temperatură joasă şi ridicată valoare de proiectare
SR EN 1337-2
- protecţie anticorozivă
- ozon
1
Sistemul 1 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței performanței se aplică unde cerinţele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţă Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs șiverificare a metoda de evaluare
constanței a caracteristicii
performanței
28
3.1. Imbinări structurale

esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Șurub cu Asamblări SR EN 14399-1 2+ Toleranţe la dimensiuni, formă şi poziţie [mm] Dimensiuni
rezistenţă pretensionate 2005 - lăţime între laturi (s) sau diametru cap (dk) ≤0,05 şuruburi
mare pentru de înaltă - lăţime între colţuri (e) ≤0,05 HR:
pretensionare rezistenţă la - înălţime cap (k) ≤0,05 SR EN 14399-3,
structuri - diametru tijă (ds) ≤0,05 tabel 2
Șurub metalice - lungime nominală (l) ≤0,1 HV:
clasele pentru - lungime tijă (ls) ≤0,1 SR EN 14399-4,
8.8/8HR construcţii - lungime filet (lg) ≤0,1 tabel 2
10.9/10HR - dimensiune filet calibru standard
dimensiuni - curbură de racordare cap- tijă (r) calibru standard
M12, M14, - unghi cap (α) ≤0,5° -
M16, M18, Alungire după rupere
M20, M22, Rezistenţă la tracţiune
M24, M27, Limită de curgere SR EN 14399-3,4, tabel 3
M30, M36 SR EN ISO 898-1
Sarcină de probă SR EN ISO 891-1
Șurub clasa
Duritate la încărcare limită
10.9/10HV
Duritate
dimensiuni
M12, M16, Rezistenţă la impact ≥27J la -20°C SR EN 10045-1
M20, M22, Coeficient de frecare clase k0, k1 sau k2 SR EN 14399-2
M24, M27, Regulament CE
Emisie substante periculoase valoare de proiectare
M30 si M36 1907/2006
Durabilitate
valoare de proiectare SR EN 14399-1
-strat de acoperire,

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
29
3.1. Imbinări structurale

1 2 3 4 5 6 7 8
Piuliţă Asamblări SR EN 14399-1 2+ Toleranţe la dimensiuni, formă şi poziţie [mm] - Dimensiuni
dimensiuni pretensionate 2005 - lăţime între laturi (s) ≤0,05 piuliţe:
M12, M14, de înaltă - lăţime între colţuri (e) ≤0,05 HR:
M16, M18, rezistenţă la - înălţime piuliţă (m) ≤0,05 SR EN 14399-3,
M20, M22, structuri - dimensiune filet calibru standard tabel 4
M24, M27, metalice SR EN 14399-3, tabel 6 HV:
M30, M36 pentru Sarcină de probă SR EN 14399-4, tabel 5 SR EN 14399-4,
tabel 4
construcţii SR EN 20898-2
SR EN 20898-2
SR EN 14399-3, tabel 7
Duritate SR EN 14399-4, tabel 5
SR EN 20898-2
Regulament CE
Emisii de substante periculoase valoare de proiectare
1907/2006
Durabilitate
valoare de proiectare SR EN 14399-1
- strat de acoperire

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Șaibă Asamblări SR EN 14399-1 2+ Toleranţe la dimensiuni, formă şi poziţie [mm]
M12, M14, pretensionat 2005 - diametru gaură (d1) ≤0,1/sau calibru
M16, M18, e de înaltă prin măsurare
- diametru exterior (d2) ≤0,1
M20, M22, rezistenţă la - grosime (h) ≤0,05
M24, M27, structuri Duritate
M30, M36 metalice - şaibe simple SR EN 14399-5 SR EN ISO 6507-1
pentru - şaibe şanfrenate SR EN 14399-6
construcţii Regulament CE
Conținut/emisie substanţe periculoase valoare de proiectare
1907/2006
Durabilitate
valoare de proiectare SR EN 14399-1
- strat de acoperire

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
30
3.1. Imbinări structurale

Ansamblu Asamblări SR EN 14399-1 2+ Aptitudine pentru pretensionare


şurub+ pretensionate 2005 (curbe unghi de rotire/forţă din tijă)
SR EN 14399-2
şaibă+ de înaltă HR SR EN 14399-3, tabel 7 şi 8
piuliţă rezistenţă la HV SR EN 14399-4, tabel 6 şi 7
structuri Durabilitate
metalice - acoperiri compatibile valoare de proiectare SR EN 14399-1
pentru
construcţii

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Şuruburi 2+ Toleranţe la dimensiuni, formă şi poziţie SR EN15048-1, tabel 9 SR EN 1090
31
3.1. Imbinări structurale

M12-M36 Asamblări SR EN15048-1 - deschidere de cheie (s) sau diametru cap (dk) ≤ 0,05 mm
nepretensionate 2007 - diametru cerc circumscris (e) ≤ 0,05 mm
la structuri - înălţime cap (k) ≤ 0,05 mm
metalice pentru - diametru tijă (ds) ≤ 0,05 mm
construcţii - lungime nominală (l) ≤ 0,1 mm SR EN 20225
- lungime tijă (ls) ≤ 0,1 mm
- lungime filet (lg) ≤ 0,1 mm
- dimensiune filet calibru standard
- unghi cap (α) ≤ 0,5°
Alungire la rupere SR EN 15048-1, tabel 1, SR EN ISO 898-1
Rezistenţă la tracţiune şuruburi din oţel carbon, SR EN ISO 3506-1
Limită de curgere oţel aliat:
Rezistenţă la sarcină de probă SR EN ISO 891-1
Rezistenţă la tracţiune pe cală înclinată oţel inoxidabil: SR EN ISO 898-1
Duritate SR EN ISO 3506-1
Rezilienţă SR EN 15048-1, tabel 2
- clase: 4.6; 5.6; 8.8; 10.9; 50; 60; 70 ≥27J la -20°C SR EN 10045-1
- clase: 4.8; 5.8; 6.8 ≥27J la +20°C
Regulament CE
Conținut/emisie substanţe periculoase valoare de proiectare
1907/2006
Durabilitate
-strat de acoperire pentru oţel carbon şi oţel valoare de proiectare SR EN 15048-1
aliat sau inoxidabil SR EN 1090-2

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Piuliţe M12-M36 Asamblări SR EN 15048-1 2+ Toleranţe la dimensiuni, formă şi SR EN 15048-1, tabel 10
nepretensionate 2007 poziţie: [mm]
32
3.1. Imbinări structurale

la structuri - deschidere de cheie (s) ≤ 0,05 SR EN 1090


metalice pentru - diametru cerc circumscrisi (e) ≤ 0,05 SR EN 20225
construcţii - înălţime piuliţă (m) ≤ 0,05
- dimensiune filet calibru
Rezistenţă la sarcină de probă SR EN 15048-1, tabel 3
SR EN 20898-2
- oţel carbon şi oţel aliat SR EN 20898-2
SR EN ISO 3506-2
- oțel inoxidabil SR EN ISO 3506-2
Duritate SR EN 15048-1, tabel 3
- oţel carbon şi oţel aliat SR EN 20898-2 SR EN 20898-2
- oţel inoxidabil nu se aplică
Conținut/emisie substanţe Regulament CE
valoare de proiectare
periculoase 1907/2006
Durabilitate
- strat de acoperire pentru oţel valoare de proiectare SR EN 15048-1
carbon şi oţel aliat sau inoxidabil SR EN 1090-2

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Şaibe M12-M36 Asamblări SR EN 15048-1 2+ Toleranţe la dimensiuni, formă şi [mm]
nepretensionate 2007 poziţie
la structuri - diametru interior (d1) ≤0,1/calibru
metalice pentru - diametru exterior (d2) SR EN ISO 4759-3
construcţii - grosime (h) ≤0,05
Duritate
- oţel carbon, oţel aliat, inoxidabil ≥100HV
SR EN ISO 6507-1
- clase 8.8; 10.9 în ansambluri cu 100HV ÷300HV
acoperire simplă (SR EN 1993-1-8)
Conținut/emisie substanţe Regulament CE
valoare de proiectare
periculoase 1907/2006
Durabilitate
- strat de acoperire pentru oţel valoare de proiectare SR EN 15048-1,
carbon şi oţel aliat sau inoxidabil
Sistemde evaluare Referenţial pentru
Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ansamblu Asamblări SR EN 15048-1 2+ Combinaţii şurub, piuliţă, şaibă în
şurub, şaibă, nepretensionate 2007 funcţie de:
piuliţă la structuri - grad produs SR EN 15048-1, talel 5 SR EN 4759
33
3.1. Imbinări structurale
metalice pentru - clase calitate SR EN 15048-1, tabel 6
construcţii Rezistenţă la tracţiune ansamblu
şurub/piuliţă
- oţel carbon şi oţel aliat SR EN 15048-1, tabel 7 SR EN 15048-2
- oţel inoxidabil SR EN 15048-1, tabel 8
Durabilitate
- acoperiri compatibile valoare de proiectare SR EN 15048-1

34
4.1. Produse din lemn pentru structuri şi accesorii
Sistemde Referenţial pentru
evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
Lemn pentru Clădiri şi SR EN 14081- 2+ clasă de rezistenţă, SR EN 384 SR EN 14081-1
Rezistenţă la încovoiere
construcţii cu poduri 1+A1 2011 SR EN 338 SR EN 408 nu se aplică la
secţiune clasă de rezistenţă SR EN 384 lemnul tratat cu
Rezistenţă la compresiune
dreptunghiular SR EN 338 SR EN 408 produse ignifuge
ă sortat după clasă de rezistenţă SR EN 384 şi lemnului
rezistenţă: Rezistenţă la tracţiune îmbinat cu dinţi
SR EN 338 SR EN 408
clasă de rezistenţă SR EN 384 multipli.
Rezistenţă la forfecare
SR EN 338 SR EN 408
clasă de rezistenţă, SR EN 384
Modul de elasticitate mediu
SR EN 338 SR EN 408
SR EN 1995-1-1/NB
Rigiditate valoare de proiectare SR EN 1995-2/NB
SR EN 1995-1-2/NB
Clase de durabilitate SR EN 350-2
Ciuperci: clasa 1-5 SR EN 350-1
Termite, insecte care
Durabilitate naturală găuresc lemnul,
organsime marine: clasa
D, M, S
Coleoptere: clasa D, S, SH
- lemn tratat împotriva atacurilor
EN 15228
biologice
SR EN 13823
clase C1, D, E, D2, F
SR EN ISO 11925-2
Reacţie la foc
Decizie 2000/147/CE
clase D-s2, d0
fără încercări
1
Produse/materiale pentru care nu există etapă în procesul de producţie care să ducă o îmbunătăţire a clasificării privind reacţia la foc )de exemplu un adaos de produse care întârzie
focul sau o limitare de substanţe organice)
2
Produse/materiale care nu necesită încercare de reacţie la foc (de exemplu produse acoperite de dispoziţiile CWFT-)

35
4.1. Produse din lemn pentru structuri şi accesorii

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Elemente Clădiri şi SR EN 14250 2+ Rezistenţă clase SR EN 14081-1 SR EN 1990, SR EN
prefabricate poduri 2010 - săgeată laterală ≤ 4mm/2 m lungime 1991, SR EN 1995-1-
pentru - săgeată faţă ≤ 6mm/2 m lungime 1
structuri din - răsucire ≤ 2mm/25mm lăţime şi 2 m SR EN 1310
lemn, lungime
asamblate - bombare pe lăţime ≤ 2 mm/100 mm faţă
cu elemente - dinţi multipli clasă serviciu SR EN 385
de fixare cu - toleranţe dimensionale ≥ clasa toleranță 2 SR EN 336
placă Rigiditate (stabilitate dimensională) SR EN 1995-1-1/NB
metalică SR EN 1995-2NB
ambutisată SR EN 1995-1-2/NB
- dimensiuni - grosime (lăţime), pentru SR EN 14250
toate elementele ≥ 35 mm
- înălţime, pentru elemente SR EN 14250
exterioare (talpă, arbalete-
grindă de coamă) ≥ 68 mm
- înălţime, pentru elemente SR EN 14250
interioare (inimă sau
diagonală) ≥ 58 mm
- crăpături - fără crăpături în zona SR EN 13183-2/AC
oricărui dispozitiv de
de reazem
- joc la asamblări - distanţa medie între două SR EN 14250
elemente adiacente ≤1,5 mm,
în zona elementului de fixare
cu placa metalică ambutisată
(la fabricare)
- umiditate ≤ 22% SR EN 14250
- toleranţe dimensionale - dimensiuni ≤ 10 m: ≤ 20 mm SR EN 14250
dimensiuni > 10 m: 2 mm/m
- contrasăgeată - toleranţă ≤ 25% faţă de SR EN 14250
contrasăgeata stabilită prin
calcul

36
4.1. Produse din lemn pentru structuri şi accesorii

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- noduri aderente
- noduri neaderente
- poziţionare elemente de
fixare
Asamblări SR EN 14250
- aşezare elemente de
fixare
- elemente de fixare ieşite
în afară
Durabilitate
- durabilitate naturală Clase: SR EN 350-2
- rezistenţă la atac biologic (tratament SR EN 351-1, SR EN 460
protecţie)
- elemente fixare cu placă metalică SR EN 14545
euroclase SR EN 13501-1+A1
Reacţie la foc SR EN 14250, tabel 1 Decizie 2000/147/CE
fără încercare

37
4.2. Produse din lemn pentru structuri şi accesorii

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a Caracteristici esenţiale metoda de evaluare a
Produs constanței
Performanţe Observaţii
preconizată pentru produs caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Lemn Clădiri şi SR EN 14080 1 GL 24h GL 28h GL 32h GL 36h
lamelat poduri 2005 Modul de elasticitate
încleiat - paralel cu fibrele 11600 12600 13700 14700 SR EN 408
structural (cu - perpendicular pe fibre 390 420 460 490
sau fără Rezistenţă la încovoiere 24 28 32 36 SR EN 408
îmbinări cu Rezistenţă la compresiune
dinţi multipli - paralel cu fibrele 24 26,5 29 31
de SR EN 408
- perpendicular pe fibre, 2,7 3,0 3,3 3,6
dimensiuni Rezistenţă la tracţiune
mari) - paralel cu fibrele 16,5 19,5 22,5 26 SR EN 408
- perpendicular pe fibre 0,4 0,45 0,5 0,6
Rezistenţă la forfecare 2,7 3,2 3,8 4,3 SR EN 408
Rezistenţă la încovoiere 24 28 32 36
SR EN 408
lamele
Rezistenţă la forfecare zone
>4 >4 >4 >4 SR EN 392
încleiate
Clasă de
SR EN 350-1, 2
Durabilitate Clase de durabilitate utilizare
SR EN 15228 finală
SR EN 14080,
Aderenţă ≥ rezistenţă la încovoiere
Anexa A
SR EN 13501-1
euroclase 2
Reacţie la foc Decizia 2000/147/CE
clase D-s2, d0
fără încercare
Clasă de formaldehidă, mg HCHO/m3 aer SR EN 717-13
Conținut/emisie substanţe
Clasa E1 ≤ 0,13 Regulament CE
periculoase
Clasa E2 ≤ 0,13 1907/2006
1
SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri.
1
SR EN 1995-1-1/A1:2009, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri.
2
SR EN 1995-1-2:2004, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc.
SR EN 1995-1-2:2004/AC:2006, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc.
3
conform prevederilor din: Legea nr 360/2003; Regulament (CE) nr. 1907/2006

38
4.2. Produse din lemn pentru structuri şi accesorii

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
Produse Clădiri şi poduri SR EN 14374 1 Modul de elasticitate paralel cu fibrele SR EN 14374, Anexa A SR EN 408 SR EN 14374 nu
lamelate- 2005 Rezistenţă la încovoiere se referă la
încleiate - pe cant SR EN 14374, Anexa A SR EN 408 lemnul stratificat
structurale. - pe lat tratat împotriva
Lemn Rezistenţă la compresiune atacurilor
stratificat - paralel cu fibrele SR EN 14374, Anexa A SR EN 408 biologice sau a
- perpendicular pe fibre focului
Rezistenţă la ţracţiune
- paralel cu fibrele SR EN 14374, Anexa A SR EN 408
- perpendicular pe fibre
Rezistenţă la forfecare
- din încovoiere pe cant SR EN 14374, Anexa A SR EN 384
- din încovoiere pe lat SR EN 408
Rezistenţă încleiere valoare de proiectare SR EN 14374, Anexa B
Durabilitate naturală la atac biologic clase SR EN 350-2 SR EN 350-1
Reacţie la foc euroclase SR EN 13501-1+A1
clasă E1, E2 SR EN 14374, Anexa C
Degajare aldehidă formică
SR EN 14374-tabel C1 SR EN 717-1

39
4.3. Produse din lemn pentru structuri şi accesorii
Sistemde Referenţial pentru
Referenţial evaluare și
Utilizare metoda de evaluare
Produs pentru verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată constanței a caracteristicii
produs
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Piese de Structuri din SR EN 14545 3 Conectori-piese circulare
fixare lemn şi 2009 Rezistenţă mecanică
pentru produse pe - capacitate portantă (valoare caracteristică) SR EN 1995-1-1 SR EN 13271
lemn: bază de Rigiditate
lemn - modul de alunecare clasă de serviciu SR EN 912
Durabilitate SR EN 1995-1-1

40
4.3. Produse din lemn pentru structuri şi accesorii
Sistemde Referenţial pentru
Referenţial evaluare și
Utilizare metoda de evaluare
Produs pentru verificare a Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată constanței a caracteristicii
produs
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Elemente Structuri din SR EN 14592 3 Rezistenţă şi rigiditate mecanică SR EN 14388
de fixare lemn şi 2009 - moment de curgere plastică My,k
pentru produse pe (valoare caracteristică)
lemn, bază de o cu secţiune rotundă sau pătrată valoare de proiectare SR EN 409-încercare
fără lemn SR EN 1998-1-1-calcul
acoperire o alte cuie (inclusiv filetate) valoare de proiectare SR EN 409-încercare
cu răşină  agrafe valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1998-1-1-calcul
 şuruburi valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1998-1-1-calcul
 tije valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1998-1-1-calcul
 buloane şi piuliţe valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1998-1-1-calcul
- rezistenţă la smulgere (valoare caracteristică) fax,k
 cuie
o cu tijă lisă < 4,5 N/mm2 SR EN 1382-încercare
SR EN 1995-1-1-calcul lemn cu
o cuie filetate ≥ 4,5 N/mm2 SR EN 1382-încercare  = 350 kg/m3
o alte cuie valoare de proiectare SR EN 1382-încercare şi umiditate
relativă 65%
 agrafe valoare de proiectare SR EN 1995-1-1-calcul
SR EN 1382-încercare
 şuruburi valoare de proiectare SR EN 1995-1-1-calcul
SR EN 1382-încercare
- rezistenţă la trecere cap (valoare caracteristică) fhead, k
 cuie
o cu tijă lisă valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
SR EN 1995-1-1-calcul
o alte cuie valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
 agrafe valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
SR EN 1995-1-1-calcul
 şuruburi1 valoare de proiectare
- capacitate de întindere (valoare caracteristică) ftens, k SR EN 1383
 cuie valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
 şuruburi valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
 piulițe valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1995-1-1-calcul

41
4.3. Produse din lemn pentru structuri şi accesorii

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- coeficient de torsiune şuruburi ftor, k SR EN ISO 10666- şuruburi în
(valoare caracteristică) încercare structuri
- rezistenţă la torsiune la inserare în lemn Rtor, k ftor, k/ Rtor, k≥1,5 SR EN 14592, Anexa C portante
Durabilitate (protecţie împotriva coroziunii) SR EN 14592, SR EN 14592, marcă
-cuie Anexa A Anexa A material de
-agrafe bază+grosime
-şuruburi acoperire
-tije
-buloane şi piuliţe
Clasă de serviciu valoare de proiectare
1
Pentru şuruburi se menţionează dacă şaibele fac sau nu parte din declaraţie

42
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor
Sistemde Referenţial pentru
evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Securitate la SR EN 54-2+AC 1 Performanţă în condiţii de incendiu
de control şi incendiu în 2000 - dacă se prevede funcţiune optională SR EN 54-2, Anexa B
semnalizare clădiri - condiţii privind semnalizări
pentru SR EN 54-2 +AC - afişare stări funcţionale SR EN 54-2
sisteme de 2000/A1:2007 - afişarea semnalizări
detectare şi - semnalizări pe afişaje alfanumerice
alarmare la - semnalizare prezenţă sursă
incendiu de alimentare
- semnalizări audibile
- semnalizări suplimentare
- stare de alarmă la incendiu SR EN 54-2,
Anexa C; D; E
Intârziere răspuns (timp de răspuns)
- recepţie şi prelucrare semnale de SR EN 54-2, cap. 7.1 SR EN 54-2, Anexa C
incendiu
- ieşire corespunzătoare stare de alarmă la SR EN 54-2, cap. 7.7
incendiu
- temporizare ieşiri SR EN 54-2, cap. 7.11
- confirmare alarmă la incendiu (opţiune cu SR EN 54-2, cap. 7.12 SR EN 54-2, AnexaE
cerinţe)
Fiabilitate operaţională
- dacă se prevede funcţiune opţională SR EN 54-2, Anexa B
- condiţii privind semnalizări
- afişare stări funcţionale
- afişare semnalizări
- semnalizări pe afişaje alfanumerice
- semnalizare prezenţă sursă
de alimentare
- semnalizări audibile
- semnalizări suplimentare
- stare de veghe
- stare de alarmă la incendiu: SR EN 54-2, cap 6
- recepţia şi prelucrare semnale intră în stare de alarmă în 10s SR EN 54-2, Anexa C
de incendiu (SR EN 54-2,cap.7.1.4.)
- semnalizarea starii de alarmă la fără intervenţie manuală SR EN 54-2,Anexa D
incendiu iniţială (SR EN 54-2, cap.7.2.)
- semnalizare zone în alarmă SR EN 54-2,cap.7.3.1.;7.3.2.

43
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- semnalizare audibilă SR EN 54-2, cap.7.4
- alte semnalizări în timpul stării de SR EN 54-2, cap.7.5 SR EN 54-2, Anexa D
alarmă la incendiu
- resetare stare de alarmă la incendiu SR EN 54-2, cap.7.6
- ieşire corespunzătoare stării de SR EN 54-2, cap.7.7
alarmă la incendiu
- ieșire către dispozitive de alarmă la SR EN 54-2, cap.7.8
incendiu
- ieșire către echipamente de protecţie SR EN 54-2, cap.7.9
împotriva incendiilor
- temporizare ieşiri SR EN 54-2, cap.7.10 SR EN 54-2, Anexa E
- confirmare alarmă la incendiu SR EN 54-2, cap.7.11
- numărător de alarme SR EN 54-2, cap.7.12
- stare de defect: SR EN 54-2, cap.7.13
- recepţionare şi prelucrare semnale SR EN 54-2, cap.8.1
de defectare
- semnalizare defecte pentru funcţiuni SR EN 54-2, cap.8.2 SR EN 54-2, Anexa F
specifice
- defecte puncte SR EN 54-2, cap.8.3 SR EN 54-2
- întrerupere totală alimentare SR EN 54-2, cap. 4 cap.15.2.2.2
- defect de sistem SR EN 54-2, cap.8.5
- semnalizare audibilă SR EN 54-2, cap.8.6
- resetare semnalizări de defectare SR EN 54-2, cap.8.7
- ieşire stare de defectare SR EN 54-2, cap.8.9
- ieşire spre dispozitiv de transmisie SR EN 54-2, cap.8.9
Semnal de defectare SR EN 54-2
- stare de dezactivare SR EN 54-2, cap.9 cap.15.2.2.3
- stare de testare SR EN 54-2, cap.10 SR EN 54-2, Anexa F
- interfaţă intrare/ieşire standardizată SR EN 54-2, cap.11
- condiţii de proiectare SR EN 54-2, cap.12
- condiţii generale SR EN 54-2,cap.12.1. SR EN 54-2, Anexa H
- documentaţie SR EN 54-2, cap.12.2 SR EN 54-2, Anexa A
- condiţii proiectare mecanică SR EN 54-2, cap.12.3
- condiţii proiectare electrică şi de altă SR EN 54-2, cap.12.4
natură
- integritate căi de transmisie SR EN 54-2, cap.12.5
- accesibilitate semnalizări şi comenzi SR EN 54-2, cap.12.6
- semnalizare prin indicatoare SR EN 54-2, cap.12.7
luminoase
- semnalizare prin afişaje alfanumerice SR EN 54-2, cap.12.8
- culori semnalizări SR EN 54-2, Anexa J

44
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- semnalizări audibile SR EN 54-2, cap.12.9


- testare indicatoare SR EN 54-2,cap.12.10

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- condiţii de proiectare suplimentare pentru SR EN 54-2,cap.12.11
echipamentele de control şi semnalizare
controlate prin software
- condiţii generale SR EN 54-2, cap.12; 13
- documentaţie software SR EN 54-2, cap.13.2
- proiectare software SR EN 54-2, cap.13.3
- monitorizare program SR EN 54-2, cap.13.4
- memorare programe şi date SR EN 54-2, cap.13.5
- memorare integritate memorie SR EN 54-2, cap.13.6
- funcţionarea în caz de defect de SR EN 54-2, cap.13.7
sistem
- marcare SR EN 54-2, cap.14
Durabilitate fiabilitate operaţională; - aptitudine echipament de a
rezistenţă la temperatură funcţiona corect la
SR EN 54-2,
- frig temperaturi ambiante joase,
cap.15.4
adecvate celor anticipate
pentru mediu de utilizare
Durabilitate fiabilitate operaţională; - insensibilitate echipament la
rezistenţă la vibraţii loviri mecanice aplicate la
- impact suprafaţă care se pot SR EN 54-2,
produce în condiţii de mediu cap. 15.6
normal de utilizare şi la care
acesta rezistă
- vibraţii sinusoidale - insensibilitate echipament la SR EN 54-2,
vibraţii sinusoidale de nivele cap. 15.7
corespunzătoare mediului de
utilizare
- capabilitate echipament de a SR EN 54-2,
suporta efecte prelungite ale cap. 15.15;
vibraţiilor pentru nivele CEI 60068-2-6
apropiate de cele din
condiţiile de mediu existente
la utilizare
Durabilitate fiabilitate operaţională;
stabilitate electrică

45
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- descărcări electrostatice - insensibilitate echipament la SR EN 54-2,


descărcări electrostatice cap. 15.8.
provenind de la persoane CEI 60801-2
susceptibile de a acumula
sarcini electrostatice şi care
manevrează echipa

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaţională:
rezistenţă la umiditate
- căldură umedă staţionară - capacitate echipament de a SR EN 54-2,
funcţiona corect la umidităţi cap. 15.5
relative ridicate (fără CEI 60068-2-3
condensare) susceptibile a se
produce pentru o scurtă
perioadă în condiţii de mediu
de utilizare
- căldură umedă staţionară - capacitate echipament de a SR EN 54-2,
funcţiona corect, în condiţii cap.15.14
de umiditate prelungită CEI 60068-2-3

46
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Securitate SR EN 54-3 1 Performanţă în condiţii de foc
sonore de la incendiu 2002 - nivel acustic - nivel zgomot ponderat A ≥ 65 dB SR EN 54-3
alarmă la într-o direcţie şi ≤ 120 dB în orice
incendiu- SR EN 54-3 direcţie
sonerii 2002/A1 2003
pentru - frecvenţă şi formă sunet valoare de proiectare
sisteme de SR EN 54-3 - reproductibilitate Lmax -Lmin < 6 dB SR EN 54-3,
detectare 2002/A2:2006 - performanţă operaţională - nivel zgomot ponderat-A > 65 dB Anexa B
şi alarmare pe cel putin o directie
la incendiu, - nivel zgomot ponderat-A ≤ 120 dB
pentru pe orice directie
clădiri - nivel zgomot măsurat în fiecare
unghi specificat ≥ declarat de
producator
- diferenţă între niveluri zgomot
ponderat-A măsurat la parametrii
de alimentare maxim şi minim≤6dB
pentru fiecare direcţie măsurată
- secvenţă de semnal de atenţionare SR EN 54-3/A2, tabel C1 SR EN 54-3/A2,
şi mesaje difuzate Anexa C
- sincronizare valoare de proiectare SR EN 54-3/A2,
Anexa C
Fiabilitate operaţională
- durabilitate ≥ 100 ore funcţionare SR EN 54-3
- construcţie
- conductoare externe valoare de proiectare SR EN 54-3
- terminale - secţiune transversală 0,28 -1,5mm2
- materiale: cerinţe de - clasa FV-2 sau FH-2 dispozitive ISO 1210
inflamabilitate care lucrează la < 30 V c.a. sau
42 V c.c şi consumă putere < 15 W

47
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- clasa LFV-1 dispozitive care SR EN ISO 10351


lucrează la >30 V c.a. sau 42 V c.c.
şi consumă putere >15 W
- grad de protecţie - dispozitive de alarmare audibilă tip A SR EN 60529
Sonerii Cod IP21C
- dispozitive de alarmare audibilă tip B SR EN 60259
Sonerii: Cod IP33C
- acces valoare de proiectare SR EN 54-3

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaţională:
Rezistenţă la temperatură
- căldură uscată (operaţional) - nu este detectată nicio operare SR EN 60068-2-2
falsă sau semnalizare de defect în SR EN 54-3,
perioada de condiţionare Anexa B
- căldură uscată (anduranţă) - nivel zgomot mediu ponderat-A, SR EN 60068-2-2
măsurat după perioada de revenire
- frig (operaţional) nu scade > 6 dB faţă de cel SR EN 60068-2-1
măsurat la încercarea de
reproductibilitate
Durabilitate fiabilitate operaţională:
Rezistenţă la umiditate
- căldură umedă ciclică (operaţional) - nu este detectată nicio operare SR EN 60068-2-30
falsă sau semnalizare de defect în
- căldură umedă continuă perioada de condiţionare SR EN 54-3 cap. 5.9
(anduranţă) - nivel zgomot mediu ponderat-A
măsurat după perioada de revenire SR EN 60068-2-30
- căldură umedă ciclică (anduranţă) nu scade cu > 6 dB faţă de cel
măsurat la încercarea de
reproductibilitate
Durabilitate fiabilitate operaţională:
Rezistenţă la coroziune
- coroziune la dioxid de sulf - nivel zgomot mediu ponderat-A
(anduranţă) măsurat după perioada de revenire
nu scade cu > 6 dB faţă de cel SR EN 60068-2-42
măsurat la încercarea de
reproductibilitate
Durabilitate fiabilitate operaţională:
Rezistenţă la şocuri şi vibraţii
- şocuri (operaţional) - nu este detectată nicio operare SR EN 60068-2-27
falsă sau semnalizare de defect în

48
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- impact (operaţional) perioada de condiţionare ISO CEI 60068-2-63


- nivel zgomot mediu ponderat-A
- vibraţii sinusoidale (operaţional) măsurat după perioada de SR EN 60068-2-6
condiţionare nu scade cu > 6 dB
- vibraţii sinusoidale (anduranţă) faţă de cel măsurat la încercarea SR EN 60068-2-6
de reproductibilitate

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaţională:
Stabilitate electrică
- compatibilitate electromagnetică - nicio operare falsă sau SR EN 50130-4
(EMC), imunitate (operaţional) semnalizare de defect şi când
sună nicio întrerupere a sunetului
de ieşire nu sunt detectate în
timpul perioadei de condiţionare
- nivel zgomot mediu ponderat-A,
măsurat după perioada de
conditionare nu descreşte cu>6 dB
față de cel măsurat pentru acelaşi
specimen la incercarea de
reproductibilitate
Durabilitate fiabilitate operaţională: - nivel zgomot mediu ponderat-A, SR EN 60529
Rezistenţă la mucegai măsurat după condiţionare nu
- protecţie realizată de carcasă descreşte cu > 6 dB faţă de cel
măsurat pentru. acelaşi specimen
la încercarea de reproductibilitate
- apa nu penetrează carcasa sau,
dacă intră în ea, dispozitivul
încorporează mijloace pentru
drenare

49
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Securitate la SR EN 54-4+AC 1 Performanţă alimentare cu energie
de incendiu 2000 - surse de alimentare SR EN 54-4, cap. 4.2 SR EN 54-4+AC/A2
alimentare - alimentare electrică de la sursa principală SR EN 54-4, cap. 5.1 SR EN 54-4+AC/A2
cu energie SR EN 54-4+AC - alimentare electrică de la sursa de rezervă SR EN 54-4, cap. 5.2 SR EN 54-4+AC/A2
pentru 2000/A1:2003 (baterie)
sisteme de - încărcător SR EN 54-4, cap. 5.3 SR EN 54-4+AC/A2
detectare şi SR EN 54-4+AC - defecte SR EN 54-4, cap. 5.4 SR EN 54-4+AC/A2
de alarmă la 2000/A2:2007 - proiectare mecanică
incendiu - carcasă ≥ IP 30 SR EN 60529
pentru clădiri - echipament valoare de proiectare SR EN 54-2
- proiectare electrică valoare de proiectare SR EN 60950
- interfaţă de alimentare - dacă PSE funcţionează SR EN 54-4
cu CIE aflat în carcasă
separată trebuie
interfaţă cu 2 căi de
transmisie pentru ca
orice scurtcircuit sau
întreruperea să nu
afecteze alimentarea
Fiabilitate operaţională
- surse de alimentare SR EN 54-4, cap. 4.2 SR EN 54-4+AC/A2
- alimentare electrică de la sursa principală SR EN 54-4, cap. 5.1 SR EN 54-4+AC/A2
- alimentare electrică de la sursa de rezervă SR EN 54-4, cap. 5.2 SR EN 54-4+AC/A2
(baterie)
- încărcător SR EN 54-4, cap. 5.3 SR EN 54-4+AC/A2
- defecte SR EN 54-4, cap. 5.4 SR EN 54-4+AC/A2
- proiectare mecanică
50
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- carcasă ≥ IP 30 SR EN 60529
- echipament valoare de proiectare SR EN 54-2
- proiectare electrică valoare de proiectare SR EN 60950
- interfaţă de alimentare - dacă PSE funcţionează SR EN 54-4
cu CIE aflat în carcasă
separată trebuie
interfaţă cu 2 căi de
transmisie pentru ca
orice scurt circuit sau
întreruperea să nu
afecteze alimentarea

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitatea fiabilităţii funcţionale
- rezistenţă la temperature
- frig (operaţională) valoare de proiectare SR EN 60068-2-1
Durabilitate fiabilitate operaţională
- rezistenţă la vibraţii
- impact valoare de proiectare SR EN 60817
- vibraţii sinusoidale (operaţională) valoare de proiectare SR EN 60068-2-6
- vibraţii sinusoidale (anduranţă) valoare de proiectare SR EN 60068-2-6
Durabilitate fiabilitate operaţională
- stabilitate electrică
- compatibilitae electromagnetică (EMC), valoare de proiectare SR EN 50130-4
imunitate (operaţională)
Durabilitate fiabilitate operaţională
- rezistenţă la umiditate
- căldură umedă staţionară (operaţională) valoare de proiectare SR EN 60068-2-78
SR EN 54-4
- căldură umedă staţionară (anduranţă) valoare de proiectare SR EN 60068-2-3
SR EN 54-4

51
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detectoare Siguranţă la SR EN 54-5 1 Condiţii nominale de activitate/
de căldură foc 2002 Sensibilitate, timp de răspuns şi
Detectoare performanţe în condiţii de incendiu
punctuale SR EN 54-5 - clasificare SR EN 54-5, tabel 1 SR EN 54-5
pentru 2002/A1:2003 - poziţie elemente sensibile Corectoare de caracteristică la
sisteme de ≥ 15 mm faţă de suprafaţa de
detectare montare detector
şi de - dependenţă direcţională - detectoare A1: (1min...4 min SR EN 54-5
alarmă la (timp de răspuns) 20s) pentru toate cele 8
incendiu orientări
instalate în - detectoare A2, B, C, D, E, F,
clădiri G: (2 min ... 5 min 30 s)
pentru toate cele 8 orientări
- timp de răspuns la temperatură SR EN 54-5, tabel 5 SR EN 54-5
ambiantă ridicată (căldură uscată
încercare operaţională)
- dispersie SR EN 54-5, tabel 4 SR EN 54-5
Încercări suplimentare detectoare :
- cu sufix S SR EN 54-5, tabel 8 SR EN 54-5
- cu sufix R SR EN 54-5, tabel 9 SR EN 54-5
Fiabilitate în funcţionare
- indicator individual de alarmă la detectoare A1, A2, B, C, D să
SR EN 54-5 cap4.3,
fie vizibil de la 6 m într-o lumină
5.2, 5.6, 5.8, 6.1, 6.2
ambiantă de intensitate până la
SR EN 54-5 pct.4.2
500 lux
Toleranţă la tensiune de alimentare
52
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- variaţie parametri de alimentare SR EN 54-5, tabel 4 SR EN 54-5


Durabilitate fiabilitate în funcţionare şi
timp de răspuns, rezistenţă la
Nu se aplică la
temperatură
A1, A2, B
- frig SR EN 54-5, cap.5.9.3 CEI 60068-2-1
- căldură uscată (încercare anduranţă) SR EN 54-5, cap.5.10.3 CEI 60068-2-2

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate în funcţionare,
rezistenţă la vibraţii
- şoc (operaţional) SR EN 54-5, cap.5.14.3 CEI 60068-2-27
- impact (încercare operaţională) SR EN 54-5, cap.5.15.3 SR EN 54-5
- vibraţie, sinusoidală SR EN 54-5, cap.5.16.3 CEI 60068-2-6
(încercare operaţională)
- vibraţie, sinusoidală SR EN 54-5, cap.5.17.3 CEI 60068-2-6
(încercare anduranţă)
Durabilitate fiabilitate în funcţionare,
rezistenţă la umiditate
- căldură umedă ciclică SR EN 54-5, cap.5.11.3 CEI 60068-2-30
(încercare operaţională)
- căldură umedă, staţionară SR EN 54-5, cap.5.12.3 CEI 60068-2-3
(încercare operaţională)
Durabilitate fiabilitate în funcţionare,
rezistenţă la coroziune
- coroziune cu dioxid de sulf SR EN 54-5, cap.5.13.3 CEI 60068-2-42
Durabilitate fiabilitate în funcţionare,
stabilitate electrică
- compatibilitate electromagnetică SR EN 54-5, cap.5.18 SR EN 50130-4+A1
(EMC), încercări de imunitate

53
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detectoare Siguranţă la SR EN 54-7 1 Condiţii nominale de activitate/ Sensibilitate,
de fum foc 2002 timp de răspuns şi performanţe în condiţii de
Detectoare incendiu - pentru orice viteză de SR EN 54-7,
punctuale SR EN 54-7 - răspuns la incendii cu dezvoltare lentă creştere densitate fum Anexa L
care 2002/A1:2003 R > A/4, timpul ca
utilizează detectorul să dea alarmă ≤
dispersia 1,6 x A/R cu 100 s
luminii, SR EN 54-7 - domeniu de compensare
transmisia 2002/A2:2007 limitat astfel încât
luminii sau compensarea nu face ca
ionizarea răspunsul detectorului să
pentru depăşească valoarea
sisteme de iniţială cu un factor > 1,6
detectare - repetabilitate ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 SR EN 54-7
şi de valoarea mai mică de
alarmă la răspuns ymin ≥ 0,2 sau
incendiu mmin ≥ 0,05 dBm-1
instalate în - dependenţă direcţională ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 SR EN 54-7
clădiri valoarea mai mică de
răspuns ymin ≥ 0,2 sau
mmin ≥ 0,05 dBm-1

54
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- reproductibilitate ymax/y sau mmax/m > 1,33, SR EN 54-7


y/ymin sau m/mmin ≤ 1,5,
valoarea mai mică de
răspuns ymin ≥ 0,2 sau
mmin ≥ 0,05 dBm-1
- mişcare aer
- detectoare cu ionizare valoare de proiectare SR EN 54-7
- detectoare cu difuzie sau transmisie valoare de proiectare SR EN 54-7
lumină
- strălucire pentru fiecare orientare, Anexa D
mmax/mmin ≤ 1,6
- sensibilitate incendiu SR EN 54-7 cap. 5.18 SR EN 54-7,
Anexa G, H, I, J

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Fiabilitate în funcţionare
- protecţie împotriva pătrunderii corpurilor sfera cu diametru SR EN 54-7
străine (1,3±0,05) mm să nu
patrundă în cameră senzor
- condiţii suplimentare pentru detectoare SR EN 54-7 cap. 4.11 SR EN 54-7
controlate software
Toleranţă la tensiune de alimentare
- variaţie parametri de alimentare ymax/ymin sau mmax/mmin≤ 1,6 SR EN 54-7
valoarea mai mică de
răspuns ymin ≥ 0,2 sau
mmin ≥ 0,05 dBm-1
Durabilitate fiabilitate în funcţionare şi timp
de răspuns
- rezistenţă la temperatură
- căldură uscată ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 SR EN 54-7
- frig ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 SR EN 54-7
Durabilitate fiabilitate în funcţionare
- rezistenţă la vibraţii
- şoc (operaţională) ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 CEI 60068-2-27
- impact (operaţională) ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 SR EN 54-7
- vibraţie sinusoidală (operaţională) ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 CEI 60068-2-6
- vibraţie sinusoidală (anduranţă) ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 CEI 60068-2-27
55
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Durabilitate fiabilitate în funcţionare


- rezistenţă la umiditate
- căldură umedă stationară ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 CEI 60068-2-56
(operaţională)
- căldură umedă staţionară (anduranţă) ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 CEI 60068-2-56
Durabilitate fiabilitate în funcţionare
- rezistenţă la coroziune
- coroziune cu dioxid de sulf ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 CEI 60068-2-42
Durabilitate fiabilitate în funcţionare
- stabilitate electrică
- compatibilitate electromagnetică (EMC) ymax/ymin sau mmax/mmin ≤ 1,6 SR EN 50130-4+A1

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detectoare Securitate la SR EN 54-10 1 Condiții nominale de
incendiu/ incendiu 2002 activare/Sensibilitate, întârziere (timp)
Alarma răspuns. Performanţă în condiţii de
incendiu SR EN 54-10 incendiu
Detectoare 2002/A1 2006 - clasificare - clase SR EN 54-10 cap.5.5 SR EN 54-10
de flacără- - reproductibilitate - comportare stabilă după mai multe SR EN 54-10
Detectoare stări de alarmă
punctuale - Dmax/Dmean 1,15 și Dmean/Dmin  1,22
- repetabilitate - măsurare punct de răspuns SR EN 54-10
6 x (Dmax/Dmin  1,14)
- dependența direcțională - sensibilitate detector independentă
de direcţia radiaţiei incidente
Dmax/Dmin  1,41

56
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- sensibilitate la foc SR EN 54-10


- clasa 1 - toate eşantioanele răspund la ambele
focare de tip, la distanţe  25m
- clasa 2 - toate eşantioanele răspund la ambele
focare de tip, la distanţe  17m
- clasa 3 - toate eşantioanele răspund la
ambele focare de tip, la distanţa de12m
- neclasificat la distanţe  12 m
- lumina difuză (operațională) Dmax/Dmin  1,26 SR EN 54-10
Dmax/Dmin  1,14
Fiabilitate operațională
- indicație individuală de alarmă - indicator integral roşu, vizibil
- conectare dispozitive auxiliare - funcţionare corectă indiferent de
intrerupere sau scurtcircuit conexiuni
- monitorizare detectoare - pentru detectoare detaşabile-
prevăzut un mijloc de monitorizare la SR EN 54-10
distanţa de detectare a înlăturării
capului din soclu
- reglaje ale producătorului - schimbare setări producător numai
prin mijloace speciale
- reglaje sensibilitate la loc de - reglaj conf. cap. 4.7
montare
- documentaţie - detectoare livrate cu date tehnice de
instalare şi întreţinere
SR EN 54-10
- condiţii suplimentare pentru - să îndeplinească cerinţele de la
detectoare controlate software 4.9.2, 4.9.3 si 4.9.4

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Toleranţă la tensiune de alimentare
- variaţie parametri de alimentare Dmax/Dmin  1,26 SR EN 54-10
(operaţională)
Durabilitate fiabilitate operaţională-
rezistenţă la temperatură
- căldură uscată (operaţională) Dmax/Dmin  1,26 CEI 60068-2-2:1974-
Test Ba sau Bb şi SR
EN 54-10
- frig (operaţională) Dmax/Dmin  1,26 CEI 60068-2-1-Test Ab
şi SR EN 54-10
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la vibraţii)
- şoc operaţional Dmax/Dmin  1,26 CEI 60068-2-27-Test
Ea şi SR EN 54-10
- impact operaţional Dmax/Dmin  1,26 SR EN 54-10
57
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- vibraţie sinusoidală (operaţională) Dmax/Dmin  1,26 CEI 60068-2-6-Test Fc


şi SR EN 54-10
- vibraţie sinusoidală (anduranţă) Dmax/Dmin  1,26 CEI 60068-2-6-Test Fc
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la umiditate)
- căldură umedă, ciclică (operaţională) Dmax/Dmin  1,26 CEI 60068-2-30-
Varianta 1 şi
SR EN 54-10
- căldură umedă, stare staţionară Dmax/Dmin  1,26 CEI 60068-2-56-Test
(anduranţă) Cb şi SR EN 54-10
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la coroziune)
- coroziune cu dioxid de sulf Dmax/Dmin  1,26 CEI 60068-2-42-Test
(anduranţă) Kc şi SR EN 54-10
Durabilitate fiabilitate operaţională
(stabilitate electrică)
- compatibilitate electromagnetică Dmax/Dmin 1,26 pentru fiecare valoare SR EN 50130-4
(EMC) încercări de rezistenţă de la cap. 5.17.2.1 SR EN 54-10
(operaţională)

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Declanşatoare Securitate la SR EN 54-11 1 Conditii nominale de activare, sensibilitate şi
manuale de incendiu 2002 performanţă în condiţii de incendiu
alarmă - stare de alarmă
SR EN 54-11 - butoane de semnalizare manuală de tip A - spargere element sau SR EN 54-11
2002/A1:2006 deplasare element ca
urmare a spargerii sau
deplasare element fără
spargere împreună cu
schimbare aspect faţă
de activare

58
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- butoane de semnalizare manuală de tip B - spargere şi/sau


deplasare element
pentru acces la
element de acţionare şi
- activare manuală
element de acţionare.
- indicatoare pentru stare de alarmă SR EN 54-11, cap. 4.4
- măsuri de securitate
- forţă de acţionare SR EN 894-3
- rază curbură ≤ 0,05
SR EN 54-11, tabel 1
- protecţie împotriva activării accidentale SR EN 54-11, cap. 4.7.4
Fiabilitate operaţională
- marcare şi documentaţie SR EN 54-11, cap.4.2 SR EN 54-11
- stare de veghe element plan, integru,
fără deformaţii, deplasări
- dispozitiv pentru resetare SR EN 54-11, cap 4.5
- dispozitiv de încercare SR EN 54-11, cap 4.5
- formă dimensiuni şi culori SR EN 54-11, tabel 1,
figura 1, 2
- simboluri si simbolizare literară SR EN 54-11, cap 4.73 ISO 384
ISO 3098-0
- categorie de mediu SR EN 54-11, tabel 2 SR EN 54-11
- cerinţe suplimentare pentru butoane de SR EN 54-11, cap..4.8
semnalizare manuală prin software

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Toleranţă la tensiune de alimentare
- căldură uscată (operaţională) SR EN 54-11, tabel 3 CEI 60068-2-2 pentru
CEI 60068-2-2/A1 dispozitive
CEI 60068-2-2/A2 de exterior
- căldură uscată (anduranţă) SR EN 54-11, tabel 4 CEI 60068-2-2
CEI 60068-2-2/A1
CEI 60068-2-2/A2
- frig (operaţional) SR EN 54-11, tabel 5 CEI 60068-2-1
CEI 60068-2-1/A1
CEI 60068-2-1/A2
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la temperatură)

59
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- căldură umedă ciclică (operaţional) SR EN 54-11, tabel 6 CEI 60068-2-30


CEI 60068-2-30/A1
- căldură umedă ciclică (anduranţă) SR EN 54-11, tabel 7 CEI 60068-2-1
CEI 60068-2-1/A1
CEI 60068-2-1/A2
- căldură umedă stare staţionară (anduranţă) SR EN 54-11, tabel 8 CEI 60068-2-56
CEI 60068-2-3
- protecţie prin carcasă SR EN 54-11, tabel 14 CEI 60068-2-18,
CEI 60068-2-18/A1
Durabilitate fiabilitate operaţională pentru
(rezistenţă la vibraţii) dispozitive
- şoc (operaţional) SR EN 54-11, tabel 10 CEI 60068-2-27 de exterior
- impact (operaţional) SR EN 54-11, tabel 11 SR EN 54-11,
Anexa C
- vibraţie sinusoidală (operaţională) SR EN 54-11, tabel 12 CEI 60068-2-6
- vibraţie sinusoidală (anduranţă) SR EN 54-11, tabel 13 CEI 60068-2-6
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la umiditate)
- căldură umedă ciclică (anduranţă) SR EN 54-11, tabel 7 CEI 60068-2-1, CEI
60068-2-1/A1 si CEI
60068-2-1/A2
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la coroziune)
- coroziune cu dioxid de sulf (anduranţă) SR EN 54-11, tabel 9 CEI 60068-2-42
Durabilitate fiabilitate operaţională pentru
(stabilitate electrică) dispozitive
- variaţie parametri de alimentare valoare de proiectare SR EN 50130-4 de exterior
(operaţională)
- compatibilitate electromagnetică (EMC) valoare de proiectare

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată constanței a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detector Securitate la SR EN 54-12 1 Condiţii nominale de activare/ sensibilitate posibilitate de reglare SR EN 54-12
liniar care incendiu 2003 - reglaje ale valorii de prag de răspuns la
utilizează un locul de montare
fascicul optic
de lumină - limită de compensare generare de semnal
- semnalizare de defect semnal de alarmă
- reproductibilitate Cmin ≥ 0,4dB, Cmax/Crep ≤ 1,33 şi
Crep/Cmin ≤ 1,5

60
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- dependenţă direcţională - să nu emită semnal de defect


sau de alarmă în timp ce este
rotit în direcţiile specificate
între toleranţele unghiulare
specificate;
- să emită semnal de alarmă
în ≤30 s după introducere
totală atenuator
- schimbări lente ale atenuării Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6
- dependenţă de lungimea căii optice Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6
- sensibilitate la incendiu - indicator integral roşu vizibil
- semnal de alarmă, la fiecare
focar, cu ma < 0,7 dBm-1
- lumină difuză Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6
Întârziere răspuns (timp de răspuns)
- repetabilitate Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6
- schimbări rapide ale atenuării - specimenul să emită semnal
de alarmă în ≤30 s după
SR EN 54-12
introducere totală atenuator A
între componente şi
respectiv 60 s pentru
atenuator B

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Fiabilitate funcţională
- conectare dispozitive auxiliare - să nu influenţeze funcţionare SR EN 54-12
detector
- reglaje ale producătorului - să nu fie accesibile reglajele
producătorului
- protecţie împotriva pătrunderii corpurilor - împiedicare pătrundere
străine corpuri străine cu diametru
(1,3 0,05) mm, în carcasă

61
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- monitorizare detectoare detaşabile şi - mijloc de monitorizare


conexiuni
- compatibilitate electromagnetică (EMC), Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6 SR EN 50130-4
încercări imunitate (operaţională)
- impact (operaţională) - să nu emită semnale de SR EN 60068-2-75
alarmă sau de defect pe SR EN 54-12
durata condiţionării
- memorare programe şi date - să reţină date ≥ două SR EN 54-12
săptămâni fără alimentare
externă
Toleranţă la tensiune de alimentare
- variaţie parametri de alimentare Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6 SR EN 54-12
Parametri de performanţă în condiţii de
incendiu
SR EN 54-12
- indicaţie individuală de alarmă - prezenţă indicator integral
roşu vizibil
Durabilitate fiabilitate funcţională
(rezistenţă la temperatură) SR EN 54-12
- căldură uscată (operaţională) Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6 SR EN 60068-2-2
- frig (operaţională) SR EN 60068-2-1
Durabilitate fiabilitate funcţională
(rezistenţă la vibraţii) (anduranţă) Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6 SR EN 54-12
SR EN 60068-2-6
Durabilitate fiabilitate funcţională
(rezistenţă la umiditate)
- căldură umedă stare staţionară Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6 SR EN 54-12
(operaţională) HD 323.2.56 S1
- căldură umedă stare staţionară
(anduranţă)
Durabilitate fiabilitate funcţională
(rezistenţă la coroziune) CEI 60068-2-42
- coroziune cu dioxid de sulf (anduranţă) Cmin ≥ 0,4 dB, Cmax/Cmin ≤ 1,6 SR EN 54-12

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Securitate la SR EN 54-16 1 Performanţă în condiţii de incendiu
de control şi incendiu 2008 - echipamente VACIE şi CIE combinate SR EN 54-16, Anexa F
- sursă de alimentare valoare de proiectare SR EN 54-4

62
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

semnalizare - afişare stări funcţionale - VACIE să semnalizeze fără


vocală ambiguitate: stare de veghe,
alarmă stare de alarmare vocală, stare
pentru de defect, stare de dezactivare.
sisteme de - VACIE să fie capabil de orice
detectare şi combinaţie de stări de
alarmare în funcţionare: stare de alarmare
caz de vocală, stare de defect, stare de
incendiu dezactivare.
pentru - afişare semnalizări - semnalizări obligatorii clar
clădiri identificabile.
- semnalizări pe afişaje alfanumerice - pentru fiecare stare funcţională
să existe o singură fereastră în
care să fie grupate toate
câmpurile referitoare la această
stare funcţională.
- semnalizări suplimentare - indicate clar şi să nu conducă la
contradicţie sau confuzie.
- recepţie şi prelucrare alarme de incendiu - să furnizeze ieşiri de alarmare în 3s
- semnalizare stare de alarmare vocală - atenţionare audibilă oprită la nivel
de acces 1 sau 2
- atenţionare audibilă - prioritate faţă de atenţionarea
pentru starea de defect dacă sunt
diferite.
- întârzieri la intrare în stare de alarmare - operare întârziere-nivel de acces 3
vocală - operare întârziere în trepte care
nu depășesc 1 min până la 10 min
- finalizare întârziere – nivel de
acces 1
- pornire şi oprire de întârziere –
nivel de acces 2
- evacuare dirijată - nivel de acces 3
SR EN 54-4
- anulare stare de alarmă vocală - nivel de acces 2
- resetare stare de alarmare vocală - nivel de acces 2
- după resetare manuală,
semnalizarea stării de funcţionare
corectă restabilită în maxim 20 s.

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- ieşire către dispozitive de alarmă la - nivel de acces 2 SR EN 54-4
incendiu - nivel de acces 3
- ieşire stare de alarmare vocală - să activeze numai ieşirea stării
de alarmă vocală.

63
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- comandă manuală alarmă vocală - nivel de acces 2


- semnalizare zone de alarmare vocală - disponibilă fără nicio acţiune
într-o stare activată manuală şi să nu fie suprimată.
- semnalizare prin: indicator
luminos separat sau afişaj
alfanumeric pentru fiecare zonă
de alarmare.
- semnalizare zone de alarmare vocală în - disponibilă fără nicio acţiune
starea de defect manuală şi să nu fie suprimată.
- semnalizare prin: indicator
luminos separat sau afişaj
alfanumeric pentru fiecare zonă
de alarmare.
- semnalizare zone de alarmare vocală în - disponibilă fără nicio acţiune
starea de dezactivare manuală şi să nu fie suprimată.
- semnalizare prin: indicator
luminos separat sau afişaj
alfanumeric pentru fiecare zonă
de alarmare.
- microfon de urgenţă - nivel de acces 2
- nivel de acces 3 sau 4 când sunt
mai multe microfoane de urgenţă
- raport semnal-zgomot - generator de semnal audio
sinusoidal 1kHz
- raport semnal-zgomot≥45dB
- frecvenţă de răspuns al VACIE fără - pentru un nivel de intrare de
microfon referinţă - semnal sinusoidal de
1 kHz astfel încât se realizează
un nivel cu 10dB sub nivelul de
ieşire măsurat.
- se aplică la intrare VACIE un
semnal sinusoidal cu frecvenţă
de 125Hz la 20kHz în trepte de
1/3 octavă
Întârziere răspuns
- recepţie şi prelucare semnale de incendiu - să furnizeze ieşiri de alarmare
vocală activate în 3 s sau la SR EN 54-4
expirarea oricărei perioade de
întârziere

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8

64
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- întârzieri la intrare în starea de alarmare - operare îintârziere – nivel de


vocală acces 3, în trepte de 1 min până
la maxim 10 min.
- finalizare întârziere–nivel de
acces 1
- pornire şi oprire de întârziere-
nivel de acces 3
- ieşire către dispozitive de alarmă la - oprire dispozitive de alarmă la
incendiu incendiu – nivel de acces 2
- repornire dispozitive de alarmă la
incendiu – nivel de acces 2
- configurare VACIE – nivel de
acces 3
- microfonul de urgenţă - nivel de acces 2
- nivel de acces 3 sau 4 când sunt
mai multe microfoane de urgenţâ
Fiabilitate operaţională
- echipamente VACIE şi CIE combinate SR EN 54-16, Anexa F
- sursă de alimentare valoare de proiectare
- afişare stări funcţionale - VACIE să semnalizeze fără
ambiguitate: stare de veghe,
stare de alarmare vocală, stare
de defect, stare de dezactivare.
- VACIE să se afle simultan în orice
combinaţie de stări: stare de
alarmare vocală, stare de defect,
stare de dezactivare.
- afişare semnalizări - semnalizări obligatorii clar
identificabile.
- semnalizări pe afişaje alfanumerice - pentru fiecare stare funcţională SR EN 54-4
să existe o singură fereastră în
care să fie grupate toate
câmpurile referitoare la această
stare funcţională.
- semnalizări suplimentare - să fie clar indicate şi să nu
conducă la contradicţie sau
confuzie
- stare de veghe - toate tipurile de informaţii despre
sistem pot fi afişate dacă nici o
indicaţie nu poate fii confundată
cu semnalizări pentru: stare de
alarmă vocală, stare de defect,
stare de dezactivare.

(continuare)
65
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
- recepţie şi prelucrare alarme de incendiu - să furnizeze ieşiri de alarmare în
3 secunde
- semnalizare stare de alarmare vocală - atenţionare audibilă oprită la
nivel de acces 1 sau 2
- atenţionare audibilă - prioritate faţă de atenţionare
pentru stare de defect dacă sunt
diferite
- întârzieri la intrare în stare de alarmare - operare întârziere-nivel de acces
vocală 3
- operare întârziere în trepte ≤ 1
min până la maxim 10 min
- finalizare întârziere – nivel de
acces 1
- pornire şi oprire de întârziere –
nivel de acces 2
- evacuare dirijată - nivel de acces 3
- anulare stare de alarmă vocală - nivel de acces 2
- resetare stare de alarmare vocală - nivel de acces 2
- după resetare manuală,
semnalizare stare de funcţionare
corectă restabilită în ≤ 20 s.
- ieşire către dispozitive de alarmă la - nivel de acces 2
incendiu - nivel de acces 3
- ieşire stare de alarmare vocală - să activeze numai ieşire stare de
alarmă vocală.
SR EN 54-4
- stare de defect SR EN 54-16 cap.8
- stare de dezactivare SR EN 54-16 cap.9
- interfaţă spre dispozitiv de comandă - nivel de acces 1 sau 2
externă
- microfon de urgenţă - nivel de acces 2
- nivel de acces 3 sau 4 când sunt
mai multe microfoane de urgenţă
- cerinţe de proiectare SR EN 54-16 cap.13
- cerinţe de proiectare mecanică - carcasă – clasa IP30
- interconectări şi setări din interior
carcasă – nivel de acces 3
Etichete lizibile de la 0.8m în
lumină cu intensitate 100 500lux
- cerinţe de proiectare electrică - dispozitive de întrerupere sau
reglare surse de alimentare -
nivel de acces 3 sau 4.
- alarmare vocală ≥ 100s de la
apariţie defect

66
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- accesibilitate semnalizări şi comenzi - semnalizări obligatorii – nivel de
acces 1
- semnalizări şi comenzi manuale
obligatorii la nivel 1 accesibile la
nivel de acces 2
- semnalizări prin indicatoare luminoase - vizibilitate semnalizări obligatorii
într-o lumină ambiantă de max
500 lux sub orice unghi până la
22,5º de la linia dusă în dreptul
indicatorului perpendicular pe
suprafaţa lui de montaj:
1) la 3 m pentru semnalizări
generale
2) la 3 m pentru semnalizări
referitoare la alimentare electrică
3) la 0,8 m pentru celelalte
semnalizări
- pentru semnalizări intermitente,
durata de aprindere şi de stingere
≤ 0,25 s si frecvenţa de 1 Hz SR EN 54-4
pentru alarmare vocală, 0,2 Hz
pentru semnalizări de defect.
- semnalizări prin afişaje alfanumerice - semnalizări obligatorii lizibile
pentru ≥ 1 h de la afişare indicaţie
nouă stare de alarmare vocală şi
≥ 5 min pentru stări de defect sau
dezactivare, de la distanţa de
0,8 m la lumina 5 lux  500 lux,
sub unghiuri formate cu normala
la plan afişor ≤ 22,5º în vedere
laterală, şi ≤ 15º în vedere de sus
sau jos.
- culori semnalizări - roşu, alarmă vocală
- galben, defect şi dezactivare
- verde, VACIE este sub tensiune
-semnalizări audibile - nivel sonor la distanţa de 1 m cu
orice uşă de acces închisă ≥ 60
dBA pentru alarmare vocală,
50 dBA pentru defect.
- performanţe audio – raport semnal- ≥ 45 dB SR EN 54-16,
zgomot Anexa C

67
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- memorie de mesaje - memorie nevolatilă
- amplificatoare de putere redundante - amplificator defect înlocuit
automat cu unul de rezervă în
≤ 10 s de la detectare defect.
- amplificator de rezervă aceeaşi
funcţionalitate şi putere de ieşire
ca amplificator înlocuit.
- fiecare defect pe un amplificator
să fie semnalizat pe indicator de
defect general.
- supraveghere amplificator de
rezervă menţinută în timpul stării
funcţionale când VACIE este
alimentat de la sursa principală
sau de la sursa de rezervă.
- SR EN 54-16 cap.14.2
- documentaţie software - sistem software să aibă structură
modulară.
- proiectare software - proiectare interfeţe pentru
generare manuală sau automată
date să nu permită introducere
date incorect.
- în program măsuri pentru
prevenire blocare în sistem
software
- monitorizare program SR EN 54-16 cap. 14.4
- memorare programe şi date >10 ani
- monitorizare integritate memorie verificare < 1 h
Durabilitate fiabilitate operaţională
- rezistenţă la temperatură
- putere de ieşire - generator de semnal audio
sinusoidal de 1kHz cu
coeficient de distorsiuni THD < 1 %
- coeficient THD ≤ 10 %
SR EN 54-16, figura 1, 2
- frig - să funcţioneze corect la SR EN 60068-2-1
temperaturi ambiante joase,
anticipate pentru mediul de
utilizare.

68
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate
operaţională
- rezistenţă la impact şi vibraţii - energie de impact (0,5+0,04)J
- vibraţii sinusoidale (încercare - domeniu de frecvenţă: SR EN 60068-2-6
operaţională) 10 Hz–150 Hz SR EN 60068-2-47
- amplitudine acceleraţie:
0,981 ms-2 (0,1 gn)
- număr de axe: 3
- număr cicluri baleiaj pe axă:
1 pentru fiecare stare funcţională
- vibraţii sinusoidale (încercare - domeniu de frecvenţă: SR EN 60068-2-6
operaţională) 10 Hz – 150 Hz SR EN 60068-2-47
- amplitudine acceleraţie:
4,905ms-2 (0,5 gn)
- număr de axe: 3
- număr cicluri de baleiaj pe axă:
20 pentru fiecare stare funcţională
Durabilitate fiabilitate
operaţională
(stabilitate electrică)
- variaţii ale tensiunii de - să funcţioneze corect pe întreg SR EN 54-4, tabel 1
alimentare domeniul de tensiuni nominale de
alimentare
- compatibilitate electromagnetică - imunitate la: variaţie tensiune de SR EN 50130-4
(EMC) alimentare principală, căderi şi
întreruperi ale tensiunii de
alimentare, descărcări
electrostatice, câmpuri
electromagnetice radiate,
perturbaţii conduse de câmpurile
magnetice, tensiuni tranzitorii în
salve rapide, tensiuni tranzitorii în
variaţii lente de înaltă energie.
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la umiditate)
- căldură umedă staţionară - VACIE să funcţioneze corect la SR EN 60068-2-78
umiditate relativă ridicată (fără
condensare)
- echipament să funcţioneze corect
în condiţii de umiditate prelungită.
69
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Izolator de Securitate la SR EN 54-17 1 Performanţă în condiţii de incendiu - fiecare eşantion să SR EN 54-17 Se consideră că
scurtcircuit incendiu 2006 funcţioneze corect incendiul va crea
Fiabilitate operaţională un scurtcircuit pe
SR EN 54-17 - indicare de stare integrală - culoare roșie calea de transmisie
2006/AC2008 - racordare dispozitive auxiliare - defectare racorduri datorită protejată prin
rupturi sau scurtcircuite să aceste dispozitive
nu afecteze buna funcţionare
izolator de scurtcircuit
- supraveghere izolatoare de - înlăturare capăt din soclu
scurtcircuit mobili să producă un semnal de
defect la sistem de
supraveghere la distanţă
- reglaje producător - să nu fie posibilă schimbare SR EN 54-17
setări producător decât cu
mijloace speciale, prin rupere
sau îndepărtare sigiliu
- reglaj în poziţie de montare - pentru izolator de scurtcircuit
echipat cu mijloc de reglaj în
poziţie de montare, acesta
să fie conform SR EN 54-17.
- acces la mijloace de reglaj
să nu fie posibil decât cu cod
sau utilaj special
- marcare SR EN 54-17 cap.4.7
- documentaţie SR EN 54-17 cap.4.8
- condiţii complementare pentru SR EN 54-17 cap.4.9 SR EN 54-17
izolatoare de scurtcircuit utilizând
un program
Durabilitate fiabilitatii operaţională
(rezistenţă la temperatură)
- căldură uscată - să funcţioneze corect timp de SR EN 60068-2-2 Bb
2 încercări funcţionale.
- frig - să funcţioneze corect timp de SR EN 60068-2-2 Aa
2 încercări funcţionale.

70
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la vibraţii)
- șoc - să rămână în poziţie închis SR EN 60068-2-2 Ea
pe durata încercării +2 min
suplimentare
- să funcţioneze corect pe
durata încercării
- impact (operaţional) - să rămână în poziţia închis SR EN 54-17,Anexa B
pe durata încercării +2 min
suplimentare
- să funcţioneze corect pe
durata încercării
- vibraţii sinusoidale (operaţional) - pe durata încercării să SR EN 60068-2-6 Fc
rămană în poziţie închis
- să funcţioneze corect pe
durata încercării
- vibraţii sinusoidale (anduranţă) - să funcţioneze corect pe SR EN 60068-2-6 Fc
durata încercării
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la umiditate)
- căldură umedă ciclică - să rămână închis pe durata SR EN 60068-2-2 Db
(operaţional) condiţionării
- să funcţioneze corect pe
durata încercării
- căldură umedă, stare stabilă - să funcţioneze corect pe SR EN 60068-2-78
(anduranţă) durata încercării Cab
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la coroziune) - să funcţioneze corect pe SR EN 60068-2-42 Kc
durata încercării
Durabilitate fiabilitate operaţională
(stabilitate electrică)
- variaţie parametri alimentare - să funcţioneze corect
electrică
- compatibilitate electromagnetică - după condiţionare să rămână SR EN 50130-4
(EMC) în poziţie închis şi să nu
prezinte disfuncţionalitate
- să funcţioneze corect pe
durata încercării.

71
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive de Securitate la SR EN 54-18 1 dispozitiv de intrare/ieşire SR EN 54-18,
Intârziere răspuns (timp de răspuns)
intrare/ieşire incendiu 2006 să funcţioneze corect cap. 5.2.2
pentru fiecare funcţie dispozitiv de
Performanţă in condiţii de incendiu SR EN 54-18,
SR EN 54-18 intrare/ieşire activată,
- încercare funcţională cap. 5.1.4; 5.2.2
2006/AC:2007 printr-un mijloc adecvat
fiecare funcţie dispozitiv de
SR EN 54-18,
Fiabilitate operaţională intrare/ieşire activată,
cap.5.2
printr-un mijloc adecvat
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la temperatură)
- căldură uscată (încercare operaţională) - pe durata condiţionării SR EN 54-18,
- frig (încercare operaţională) să nu aibă loc funcţionări cap.5.3
nedorite sau nespecificate SR EN 54-18,
cap.5.4
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la vibraţii)
- şoc - pe durata condiţionării şi SR EN 54-18,
- impact (încercare operaţională) + 2 min să nu apară cap.5.8
funcţionări nedorite SR EN 54-18,
nespecificate cap.5.9
- vibratii sinusoidale (operaţională) - pe durata condiţionării să SR EN 54-18,
nu aibă loc funcţionări cap. 5.10
nedorite sau nespecificate
- vibratii sinusoidale (anduranţă) - la încercări funcţionale, SR EN 54-18,
specimenul să funcţioneze cap. 5.11
corect
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la umiditate)
- căldură umedă ciclică (operaţională) - pe durata condiţionării să SR EN 54-18,
nu aibă loc funcţionări cap.5.5
nedorite sau nespecificate
- căldură umedă, stare staţionară - la încercările funcţionale, SR EN 54-18,
(anduranţă) specimenul să funcţioneze cap. 5.6
corect
- la încercările funcţionale,
Durabilitate fiabilitate operaţională SR EN 54-18,
specimenul să funcţioneze
(rezistenţă la coroziune) cap.5.7
corect

72
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitatea fiabilitate operaţională
(stabilitate electrică)
- performanţă şi variaţie parametri - dispozitivul de SR EN 54-18, cap.5.2
de alimentare intrare/ieşire să
funcţioneze corect
- compatibilitate electromagnetică - fără funcţionări SR EN 54-18, cap.5.12
(CEM), imunitate nedorite, nespecificate SR EN 50130-4;
pe durata condiţionării SR EN 54-18,cap.5.1.4
- specimenul să
funcţioneze corect

73
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detector Securitate la SR EN 54-20 1 Condiţii de activare Produsele acoperite
de fum incendiu 2006 nominale/sensibilitate, de acest standard
prin Intârziere răspuns (timp de răspuns) sunt considerate a
aspiraţie SR EN 54-20 Performanţe în condiţii de foc intra în condiţii de
pentru 2006/AC2009 - răspuns la focare de incendiu cu SR EN 54-20, cap. 5.6 SR EN 54-20 alarmă, la incendiu,
sisteme evoluţie lentă înainte ca incendiul să
de - repetabilitate Nmax/Nmin ≤ 1.6Valori SR EN 54-20 devină atât de
detectare - dispersie exemplare Nmed/Nmin ≤ 1.5 SR EN 54-20 important încât să
şi Nmax/Nmed ≤1,33 afecteze funcţionarea
alarmare - sensibilitate la focare tip SR EN 54-20,tabel 4,5,6 SR EN 54-20 lor. Nu există nicio
la cerinţă referitoare la
incendiu funcţionarea în caz de
pentru expunere la atac
clădiri direct la foc
Fiabilitate funcţională
- indicaţie individuală de alarmă SR EN 54-20, cap. 5.2 SR EN 54-20
- racordare dispozitive auxiliare SR EN 54-20, cap. 5.3 SR EN 54-20
- mijloace de calibrare SR EN 54-20, cap. 5.4 SR EN 54-20
- reglare in situ sensibilitate de SR EN 54-20, cap. 5.5 SR EN 54-20
funcţionare raport de încercare,
- rezistenţă mecanică tubulatură SR EN 54-20,tabel 1, 2 SR EN 54-20 agrement tehnic sau
- rezistenţă la compresiune SR EN 61386-1 declaraţie de
- rezistenţă la impact conformitate
- rezistenţă la căldură producător tubulatură
- componente şi elemente sensibile SR EN 54-20, cap. 5.8 SR EN 54-20 reprezintă dovadă că
suplimentare integrate în reţeaua de tubulatura
prelevare îndeplineşte cerinţele
- supraveghere debit de aer SR EN 54-20, cap. 5.9 SR EN 54-20 de la pct. 5.7, chiar
- echipament de alimentare electrică SR EN 54-20, cap. 5.10 SR EN 54-4 fără marcaj conform
- documentaţie SR EN 54-20, cap. 5.11 SR EN 54-20 SR EN 61386-1
- cerinţe complementare pentru SR EN 54-20, cap. 5.12 SR EN 54-20
detectoare care utilizează software
- documentaţie software
- proiectare software
- stocare programe şi date

74
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Toleranţă la tensiune de alimentare Nmax/Nmin ≤ 1.6 SR EN 54-20
Durabilitate fiabilitate funcţională SR EN 54-20
(rezistenţă la temperatură)
- căldură uscată SR EN 60069-2-2
Nmax/Nmin ≤ 1.6
- frig SR EN 60069-2-1
Durabilitate fiabilitate funcţională
(rezistenţă la vibraţii) SR EN 54-20
- şoc (funcţională) SR EN 60069-2-27
- impact (funcţională) Nmax/Nmin ≤ 1.6 SR EN 60069-2-75
- vibraţii sinusoidale (funcţională) SR EN 60069-2-6
- vibraţii sinusoidale (anduranţă) SR EN 60069-2-6
Durabilitate fiabilitate funcţională
(stabilitate electrică)
- compatibilitate electromagnetică, Nmax/Nmin ≤ 1.6 SR EN 50130-4
imunitate (funcţională)
Durabilitate fiabilitate funcţională
(rezistenţă la umiditate) SR EN 54-20
- căldură umedă continuă SR EN 60068-2-78
Nmax/Nmin ≤ 1.6
(funcţională)
- căldură umedă continuă (anduranţă)
Durabilitate fiabilitate funcţională
(rezistenţă la coroziune) SR EN 54-20
- coroziune prin dioxid de sulf (SO2) Nmax/Nmin ≤ 1.6 SR EN 60068-2-42
(anduranţă)

75
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipamente Securitate la SR EN 54-21 1 Performanţă transmisie
de incendiu 2006 - echipament de transmitere alarmă SR EN 54-21, cap. 5.1
transmitere - echipament de transmitere semnal de SR EN 54-21, cap. 5.2 SR EN 54-21
alarmă şi defect
sisteme de - indicare semnale SR EN 54-21, cap. 5.3
alarmare la Fiabilitate operaţională
incendiu, - echipament de transmitere alarmă SR EN 54-21, cap. 5.1
instalate în - echipament de transmitere semnal de defect SR EN 54-21, cap. 5.2
clădiri - indicare semnale SR EN 54-21, cap. 5.3
- documentaţie SR EN 54-21, cap. 7.2 SR EN 54-21
- proiectare mecanică - indicaţii luminoase cu etichete
lizibile de la 0,8 m, intensitate
luminoasă 100  500 lx
- carcasă ≥ IP30 SR EN 60529
- proiectare electrică şi de altă natură SR EN 54-21, cap. 7.4 SR EN 54-1
SR EN 54-4
- integritate căi de transmisie SR EN 54-21, cap. 7.5 SR EN 50136-1-1
- accesibilitate semnalizări şi comenzi SR EN 54-21, cap. 7.6 SR EN 54-1
- semnalizări prin indicatoare luminoase SR EN 54-21, cap. 7.7 SR EN 54-2, Anexa A
- culoare indicatoare galben-semnalizare defect SR EN 54-21
roşu-semnalizare de confirmare
- echipamente de transmitere controlate SR EN 54-21, cap. 7.10 SR EN 54-21
software
- proiectare software
- supraveghere program SR EN 60721-3-3
- stocare programe şi date
- supraveghere conţinut memorie
- sursă de alimentare SR EN 54-21, cap. 9 SR EN 54-1
SR EN 54-4
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la temperatură) SR EN 54-21, cap. 10.4 SR EN 60068-2-1
- frig (încercare operaţională)

76
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la vibraţii)
- impact (incercare operaţională) SR EN 54-21, cap. 10.6 SR EN 60068-2-75
- vibraţii sinusoidale (încercare operaţională) SR EN 54-21, cap. 10.7 SR EN 60068-2-6
SR EN 60068-2-47
- vibraţii sinusoidale (încercare de SR EN 54-21, cap. 10.11 SR EN 60068-2-6
anduranţă) SR EN 60068-2-47
Durabilitate fiabilitate operaţională
(stabilitate electrică)
- compatibilitate electromagnetică SR EN 54-21, cap. 10.8 SR EN 50130-4
încercare de imunitate
(încercare operaţională)
- variaţii tensiune de alimentare SR EN 54-21, cap. 10.9 SR EN 54-4
(încercare operaţională)
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la umiditate)
- căldură umedă staţionară SR EN 54-21, cap. 10.5 SR EN 60068-2-78
(încercare operaţională)
- căldură umedă staţionară SR EN 54-21, cap. 10.10 SR EN 60068-2-78
(încercare de anduranţă)

77
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde Referenţial pentru


Utilizare Referenţial evaluare și metoda de evaluare Observaţii
Produs preconizată pentru verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă a caracteristicii
constanței
produs esenţiale
performanței
1 2 3 4 5 6 7 8
Difuzoare Securitate la SR EN 54-24 1 Performanţă în condiţii de incendiu Produsele acoperite
pentru incendiu 2008 - limite răspuns în frecvenţă - în zona nehaşurată din SR EN 54-24 de prezentul
sisteme de SR EN 54-24 fig. 1 standard sunt
alarmare presupuse a intra în
vocală - reproductibilitate - curbă de răspuns în SR EN 54-24 starea de alarmă în
utilizate în frecvenţă-în limitele caz de incendiu
sisteme de din SR EN 54-24 fig. 1 înainte ca arderea
detectare şi - impedanţă nominală - Z1,min sau Z2,min ≥ 80% SR EN 54-24 să devină atât de
alarmare la valoarea nominală a extinsă încât să le
incendiu impedanţei de proiectare afecteze
ncendiu. funcţionalitatea. Ca
urmare, nu există
- unghi de acoperire orizontal şi vertical valori de proiectare ±5º SR EN 54-24 cerinţe pentru
- nivel maxim presiune acustică Lmax≥valoare de proiectare SR EN 54-24 situaţia expunerii la
atacul direct al
focului.
Fiabilitate operaţională
- durabilitate ≥ 100 h de funţionare la SR EN 54-24
puterea nominală
- construcţie
- conductoare externe - să existe spaţiu pentru SR EN 54-24
aducere şi conectare
conductoare, sau
marcate poziţii pentru
acestea
- la bornele externe să se
poată conecta conductori
cu secţiune 0,8 ÷2,5mm2
- materiale
- inflamabilitate materiale - clasa V-5 sau HB75 SR EN 60695-11-10
carcase din materiale plastice pentru echipamente
alimentate de la sursă cu
tensiune ≤ 30 V RMS sau
42,5 V c.c şi consum
putere < 15 W

78
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- clasa 5VB pentru SR EN 60695-11-10


echipamente alimentate
de la sursă cu tensiune >
30 V RMS sau 42,5 V c.c
şi consum putere >15 W

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- protecţie carcasă
- indice protecţie - tip A, aplicaţii de SR EN 60529
interior: cod IP21C
- tip B, aplicaţii de
exterior: cod IP33C
- accesibilitate - limitare acces la: părţi SR EN 60529
demontabile, întregul
dispozitiv
- reglare mod
de funcţionare
- marcare documentaţie SR EN 54-24, cap. 4.5
- putere nominală - reducere consum SR EN 54-24
efectiv de curent ≤ 25% SR EN 54-24
în orice moment al
condiţionării
- la sfârşitul perioadei de
revenire: abatere curbă
de răspuns în frecvenţă

≤ ±3dB în domeniul
0,5÷8kHz;
- răspuns în frecvenţă în
zona nehaşurată din
SR EN 54-24 fig. 1
- Z1,min sau Z2,min ≥ 80%
valoare nominală
impedanţă de proiectare

79
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- protecţie carcasă - curbă răspuns în SR EN 54-24


frecvenţă în zona SR EN 60529:
nehaşurată din SR EN 60529/A1
SR EN 54-24, fig. 1
- abatere curbă de
răspuns în frecvenţă ≤
±3dB în domeniul
0,5÷8kHz,
- apa nu pătrunde în
interiorul carcasei sau
dacă pătrunde dispozitiv
are măsuri de drenare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaţională:
- rezistenţă la temperatură
- căldură uscată - funcţionare fără SR EN 60068-2-2
(încercare operaţională) întreruperi pe durata
ultimei ore de
condiţionare
- curbă răspuns în
frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
- căldură uscată - curbă răspuns în SR EN 60068-2-2
(încercare de anduranță) frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1;
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3dB în
domeniul 0,5 ÷ 8 kHz

80
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor
- frig (încercare operaţională) - funcţionare fără SR EN 60068-2-1
întreruperi pe durata
ultimei ore de
condiţionare
- curbă răspuns în
frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la umiditate)
- căldură umedă, ciclică (încercare - funcţionare fără SR EN 60068-2-30
operaţională) întreruperi pe durata
ultimei ore de
condiţionare
- curbă răspuns în
frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- căldură umedă staţionară (încercare - curbă răspuns în SR EN 60068-2-30
de anduranţă) frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
- căldură umedă ciclică (încercare de - curbă răspuns în SR EN 60068-2-30 * se aplică pentru
anduranţă)* frecvenţă în zona difuzoarele de tip B
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5÷ 8 kHz
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la coroziune)

81
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- coroziune cu dioxid de sulf (încercare - curbă răspuns în SR EN 60068-2-42


de anduranţă) frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
Durabilitate fiabilitate operaţională
(rezistenţă la impact şi vibraţii)
- şoc (încercare operaţională) - curbă răspuns în SR EN 60068-2-27
frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3dB în
domeniul 0,5 ÷ 8 kHz
- impact (încercare operaţională) - curbă răspuns în SR EN 60068-2-75
frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz

(continu are)
1 2 3 4 5 6 7 8
- vibraţii sinusoidale (încercare de - funcţionare fără SR EN 60068-2-6
anduranţă) întreruperi pe durata
ultimei ore de
condiţionare
- curbă răspuns în
frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz

82
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- vibraţii sinusoidale (încercare - curbă răspuns în SR EN 60068-2-6


operaţională) frecvenţă în zona
nehaşurată din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curbă răspuns
în frecvenţă ≤ ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare a
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă
preconizată pentru produs caracteristicii Observaţii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Component Securitate la SR EN 54-25 1 Performanţă în condiţii de incendiu
e incendiu 2008 - integritate semnal de alarmă - fără pierderi de mesaje SR EN 54-25
care de alarmă între
utilizează căi SR EN 54-25 componente sistem
de 2008/AC:2012 - încercare de reproductibiliatate |Amax – Amin| < 6 dB

83
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

transmisie Întârziere răspuns (întârziere de - primul mesaj de alarmă


radio răspuns la incendiu) indicat în interval de 10 s,
- integritate semnal de alarmă ultimul mesaj în interval
de 100 s fără să se piardă
SR EN 54-25
niciun mesaj
- perturbare mutuală dintre sisteme - durată de funcţionare 48h
provenind de la acelaş producător fără mesaj de defect
SR EN 54-25 cap. 8.2.6.3
Fiabilitate operaţională pentru
- imunitate la atenuare în locul de - rezervă atenuare ≥ 10 dB SR EN 54-25, Anexa B componente
instalare până la frecvenţă de care indică
10 MHz pierderea
- penru frecvenţe > 10 MHz comunicaţiei
valoare de calcul conform sau transmit
SR EN 54-25:Anexa B această
- identificare componentă conectată pe - componente conectate pe SR EN 54-25 informaţie la
cale radio cale radio să nu fie CIE
acceptate de un alt FDAS.
- performanţă receptor SR EN 54-25, tabel 1 SR EN 54-25
- imunitate la interferenţe radio SR EN 54-25 cap. 4.2.5 SR EN 54-25
- pierdere comunicaţie - să fie recunoscută în ≤ SR EN 54-2
300 s şi indicată în ≤ 100 s
de la recunoaştere
- antenă - accesibilă numai după SR EN 54-25
deschidere carcasă sau
prin utilizare scule speciale
- echipament de alimentare electrică SR EN 54-25 cap. 5.3 SR EN 54-25
- cerinţe legate de mediu valoare de proiectare
- compatibilitate cu alţi utilizatori ai - fără mesaje neintenţionate
benzii de frecvenţă de defect
- toate mesajele să fie
prelucrate corect

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- detectare pierdere comunicaţie pe o - CIE să intre în stare de
cale de transmisie avertizare la defect după
pierderea comunicaţiei în
intervalele de timp din
SR EN 54-25 cap. 4.6.2.

84
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- durată de viaţă sursă autonomă de - funcţionare normală


alimentare sistem ≥ 36 luni.
- semnal de defect la condiţia de defect SR EN 54-25 cap. 8.3.4.3
de alimentare
- inversare polaritate |Aînainte – Adupă| < 6 dB
- repetabilitate |Amax – Amin| < 6 dB
Durabilitate fiabilitate operaţională SR EN 54-25 fără
(rezistenţă la temperatură) aplicabilitate
- căldură uscată (operaţională) |Aparcurs – A| < 10 dB şi SR EN 60068-2-2 pentru CIE
|Adupă – A| < 6 dB
- căldură uscată (anduranţă) |Adupă – A| < 6 dB, fără SR EN 60068-2-2
semnale de defect
imputabile perioadei de
condiţionare de anduranţă
la reconectare specimen
- frig (operaţională) |Aparcurs – A| < 10 dB şi SR EN 60068-2-1
|Adupă – A| < 6 dB, fără
semnale de alarmă sau
defect pe parcursul
perioadei de condiţionare
Durabilitate fiabilitatei operaţională: fără
(rezistenţă la vibraţii) aplicabilitate
- şoc (operaţională) |Adupă – A| < 6 dB, fără SR EN 60068-27 pentru CIE
semnale de alarmă sau
defect pe parcursul
perioadei de condiţionare
- impact (operaţională) |Adupă – A| < 6 dB, fără SR EN 54-25
semnale de alarmă sau
defect pe parcursul
perioadei de condiţionare
- vibraţii sinusoidale (anduranţă) |Adupă – A| < 6 dB, fără
semnale de alarmă sau
SR EN 60068-2-6
defect care să fie atribuit
perioadei de condiţionare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitatei operaţională fără
(rezistenţă la umiditate) aplicabilitate

85
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- căldură umedă, ciclică |Aparcurs – A| < 10 dB şi |Adupă SR EN 60068-2-30


(operaţională) – A| < 6 dB, fără semnale
de alarmă sau defect pe
parcursul perioadei de
pentru CIE şi
condiţionare
detectoare de
- căldură umedă, stare staţionară |Aparcurs – A| < 10 dB şi |Adupă SR EN 60068-2-78
fum.
(operaţională) – A| < 6 dB, fără semnale
de alarmă sau defect pe
parcursul perioadei de
condiţionare
- căldură umedă, stare staţionară |Adupă – A| < 6 dB, fără SR EN 60068-2-78 pentru CIE şi
(anduranţă) semnale de defect detectoare de
imputabile perioadei de fum
condiţionare de anduranţă
la reconectare specimen
Durabilitate fiabilitatei operaţională |Adupă – A| < 6 dB, fără fără
(rezistenţă la coroziune) semnale de defect aplicabilitate
- coroziune cu dioxid de sulf imputabile perioadei de SR EN 54-25 pentru CIE
(anduranţă) condiţionare de anduranţă
la reconectare specimen
Durabilitate fiabilitate operaţională
(stabilitate electrică)
- compatibilitate electromagnetică Adupă – A| < 6 dB SR EN 50130-4
(operaţională)

Sistemde evaluare Referential pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale

86
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
Hidranţi Protecţie în SR EN 671-1 1 Difuzie agenţi de stingere
interiori caz de 2002 - debit minim SR EN 671-1, tabel 4
echipaţi cu incendiu - bătaie eficace jet (la 0,2 MPa) ≥ 10 m (jet compact)
furtunuri SR EN 671-1 ≥ 6 m (jet pulverizat de formă perdea) SR EN 671-1 Anexa E
semirigide 2002/AC:2003 ≥ 3 m (jet pulverizat conic)
- unghiuri de difuzie 90050 (jet pulverizat de formă perdea)
 450 (jet pulverizat conic)
Fiabilitate funcţionare
- tambur - să se rotească in jurul axei sale
- dotat cu două flanşe  ≤ 800mm şi
sectoare interioare, sau cu o bobină ≥
Ø200 mm pentru furtunuri de 19 și
25mm şi ≥Ø 280mm pentru furtunuri de
33 mm
- fără scurgere vizibilă in timpul SR EN 671-1 Anexa F
încercărilor
- tamburii hidranţilor interiori pivotanţi SR EN 671-1 Anexa F
cu furtun semirigid-să pivoteze ≥ 1700
şi fără scurgeri vizibile la încercări
- fără deformaţii pe tambur, pe racord SR EN 671-1 Anexa F
furtun de alimentare la încercări
- furtun semirigid şi conform SR EN 694:2001
- ţeavă de refulare universală - poziţii de reglare:
- închidere şi,
- jet pulverizat, şi/sau,
- jet compact
- rezistenţă la şocuri - fără spărturi sau neetanşeităţi SR EN 671-1 Anexa E
- cuplu de manevră  valori din tabel 2 (presiune maximă SR EN 671-1 Anexa E
de lucru)
- marcare condiții de reglare - robinete difuzoare reglabile să indice
sensul de închidere şi deschidere
- robinete difuzoare cu mâner marcate
pentru poziţiile:
- închidere şi,
- jet pulverizat, si/sau,
- jet compact

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8

87
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- robinet de inchidere alimentare - cu dispozitiv interblocare ţeavă de


refulare pentru robinet de apă închis
- robinet manual inchidere - manevrat/rotit in sensul acelor de
alimentare ceasornic
- marcat sensul de deschidere
- robinet de închidere cu supapă
deschis complet în maximum trei ture
şi jumătate, cu o roată de manevră
- deschis complet în ≤ trei ture complete
- robinet de inchidere automat - tambur (fără scurgeri vizibile)
SR EN 671-1 Anexa F
- fără scurgeri - tabel 3
- rezistenţă la presiune internă - fără fisuri (înainte de presiunea minimă SR EN 671-1 Anexa F
- rezistenţă la distrugere de cedare hidrant)- tabel 3 SR EN 671-1 Anexa F
Capacitate de derulare furtun - forţe desfăşurare furtun pe toate direcţiile
orizontale ≤ SR EN 671-1, tabel 1
SR EN 671-1 Anexa F
- rotaţie bobină tambur =o rotaţie (la test)
- lungime maximă furtun  30 m
Durabilitate fiabilitate de
funcţionare (rezistenţă la SR EN 671-1 Anexa B1
valoare de proiectare
coroziune externă părţi protejate SR EN 671-1 Anexa B2
şi neprotejate)
Durabilitate fiabilitate de fără deteriorare semnificativă datorată
funcţionare (rezistenţă la coroziunii şi funcţionarea pieselor
SR EN 671-1 Anexa D
coroziune internă căi de transport neafectată de încercările efectuate pe
apă) alimentările cu apă
Durabilitate fiabilitate de Componente supuse la presiune, după SR EN 671-1 Anexa C
funcţionare (teste de îmbătrânire încercare de îmbătrânire:
materiale plastice) - fără scurgeri vizibile la presiune maximă SR EN 671-1 Anexa F
de lucru
- părţile centrale să indeplinească 4.7 SR EN 671-1 Anexa F
- ţeava să îndeplinească punctul 5.2 SR EN 671-1 Anexa E
- componente exceptând plăci de SR EN 671-1 Anexa F
identificare conform 4.7

88
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor
Sistemde Referenţial pentru
Referenţial evaluare și
Utilizare metoda de evaluare a
Produs pentru verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată constanței caracteristicii
produs
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Hidranţi Protecţtie în SR EN 671-2 1 Difuzie agenti de stingere
interiori caz de 2002 - diametru nominal  52 mm SR EN 671-2 anexa E
echipaţi incendiu - debit minim SR EN 671-2, tabel 2,
cu SR EN 671-2 - bătaie eficace jet (la presiune 0,2MPa )  10 m (compact)
furtunuri 2002/A1:2004  6 m (pulverizat sub formă de perdea); SR EN 671-2 anexa E
plate
 3 m (pulverizat conic)
- unghiuri de difuzie 90050 (jet pulverizat sub formă de perdea) SR EN 671-2 anexa E
 450 ( jet pulverizat conic)
Fiabilitate funcţionare
- ţeavă refulare universală SR EN 1924-2:1995
cu poziţii reglare:
- inchidere și,
- jet pulverizat, și / sau,
- jet compact
- rezistenţă la şocuri - țeavă de refulare să nu se spargă SR EN 671-2 anexa E
sau să prezinte neetanşeităţi SR EN 671-2 anexa E
- cuplu de manevră SR EN 671-2, tabel 1
- condiţii de reglare - să indice sensul de inchidere şi
deschidere
- robinet inchidere - robinete difuzoare cu mâner
marcate pentru poziţiile:
- închidere și,
- jet pulverizat, și/sau,
- jet compact
- țeavă de refulare-prevăzută cu
- alimentare robinet de inchidere
- robinet de inchidere: cu supapă
sau de alt tip cu deschidere lentă
- unghi format de intrare şi ieşire
robinet închidere/deschidere 900
şi 135 0
- robinetul să se închidă prin ISO 5208:1993, la
acţionarea unei roţi de manevră în presiune max. 1,2 MPa
sens orar (sensul de deschidere
marcat)
- robinet conform ISO 5208

89
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- rezistenţă la presiune internă
- presiune maximă de lucru 1,2 MPa
- presiune de încercare 2,4 MPa
SR EN 671-2 anexa E
- presiune minimă de spargere 4,2 MPa
- securitate racordare - hidranţii interiori fără scurgeri
la încercarea la presiune
Capacitate derulare furtun
- suport furtun, tip 1 tambur:
- să se rotească în jurul axei
sale pentru a permite
desfăşurare liberă furtun
- diametru minim  70 mm, cu
fantă  20 mm
SR EN 671-2
- suport furtun, tip 2 si 3 - dacă sunt fixate în cutie, să
pivoteze 900, în raport cu
planul din spate al cutiei.
- axă de rotaţie - verticală
- fără deformaţii la încercare
- lungime maximă furtun  20 m
Durabilitate fiabilitate
protecţie SR EN 671-2 anexa B1
- rezistenţă la coroziune externă părţi
SR EN 671-2 anexa B SR EN 671-2 anexa B2
protejate şi neprotejate
fără deteriorări semnificative
Durabilitate fiabilitate
datorate coroziunii - funcţionare
- rezistenţă la coroziune internă căi de SR EN 671-2 anexa D
piese neafectată de încercările
transport apă
efectuate pe alimentări cu apă
Durabilitate fiabilitate
- teste de îmbătrânire materiale plastice
- componente supuse la presiune - fără neetanşeităţi şi spărturi la SR EN 671-2 anexa E1
încercare, SR EN 671-2 anexa C
- componente care nu sunt supuse la - fără fisuri şi deteriorări
presiune - suporturi tip 2 si 3, fixate în SR EN 671-2
cutie să pivoteze 900, axă
rotaţie verticală
- fără deformaţii la încercare

90
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitiv Componente SR EN 12094-1 1 Întârziere răspuns (timp de răspuns)
electric pentru 2004 Condiţie de activare ≤ 3 s după activarea unui SR EN 12094-1
automat utilizare in dispozitiv manual de comandă
pentru sistem de conectat direct la d.e.c.t sau la
comandă şi stingere cu activarea unei căi de
temporizare gaz instalate transmisie de la s.d.a.i.
în clădiri şi Fiabilitate operaţională
structuri - clase de mediu A: temperatură -5+40`C; SR EN 60721-3-3
terestre ca B: temperatură -20+50`C;
parte a C: temperatură -5 +40`C şi
sistemului atmosferă corozivă clasa 3C4
complet de C: temperatură -20 +40`C şi
funcţionare. atmosferă corozivă clasa 3C4
Prelucrare semnal şi semnalizări
- funcţiuni obligatorii şi opţionale SR EN 12094-1,cap.4.3.2 SR EN 12094-1
- recepţie şi prelucrare semnal de SR EN 12094-1, cap.4.4 SR EN 12094-1
intrare de comandă
- transmisie semnal de stingere SR EN 12094-1, cap.4.5
- activare dispozitive de alarmă SR EN 12094-1, cap.4.6
- semnalizare alimentare cu energie SR EN 12094-1, cap.4.7 SR EN 12094-1
Anexa A
- condiţii de activare SR EN 12094-1, cap.4.8
- semnalizare condiţie de activare SR EN 12094-1, cap.4.9 SR EN 12094-1
Anexa A
- condiţie de descărcare SR EN 12094-1, cap.4.10
- semnalizare condiţie de descărcare SR EN 12094-1, cap.4.11 SR EN 12094-1
Anexa A
- resetare condiţie de activare şi SR EN 12094-1, cap.4.12
condiţie de descărcare
SR EN 54-2,
- condiţie de avertizare defect SR EN 12094-1, cap.4.13 SR EN 12094-2
SR EN 54-1, Anexa J

(continuare)
91
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
- semnalizare condiţie de avertizare SR EN 12094-1, cap.4.14 SR EN 54-1, Anexa E
defect SR EN 54-4
- condiţie de deconectare SR EN 12094-1, cap.4.15
- semnalizare condiţie de deconectare SR EN 12094-1, cap.4.16
- temporizare semnal de stingere SR EN 12094-1, cap.4.17
- semnal reprezentând curgere SR EN 12094-1, cap.4.18
substanţă de stingere
- monitorizare stări elemente SR EN 12094-1, cap.4.19
componente
- dispozitive reţinere pentru cazuri de SR EN 12094-1, cap.4.20
urgenţă
- control durată de inundare SR EN 12094-1, cap.4.21
- iniţiere inundare secundară SR EN 12094-1, cap.4.22
- mod de lucru exclusiv manual SR EN 12094-1, cap.4.23
- semnale de comandă de la SR EN 12094-1, cap.4.24
echipamente din interiorul sistemului
- semnale de comandă de stingere SR EN 12094-1, cap.4.25
pentru butelii de rezervă
- comandă echipament exterior SR EN 12094-1, cap.4.26
sistemului
- dispozitiv de urgenţă pentru anulare SR EN 12094-1, cap.4.27
stingere
- control descărcare prelungită SR EN 12094-1, cap.4.28
- descărcare substanţă de stingere în SR EN 12094-1, cap.4.29
zone de inundare selectate
- activare dispozitive de alarmare cu SR EN 12094-1, cap.4.30
semnale diferite
- indicatori audibili - nivel zgomot minim, măsurat
în condiţii anehoice la 1m
faţă de carcasă ≥ 60dB(A)
pentru condiţia de activare
- proiectare mecanică carcasă ≥ SR EN 60529
IP 30 - d.e.c.t clasa A şi B
IP 54 - d.e.c.t clasa D şi C
- comenzi manuale SR EN 12094-1, cap.5.3
- indicatori vizibili SR EN 12094-1, cap.5.4
- semnalizări indicatori luminoşi
separaţi
- semnalizări afişaje alfanumerice

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
92
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- indicatori audibili - nivel zgomot minim, măsurat


în condiţii anehoice la 1m
faţă de carcasă ≥ 60 dB(A)
pentru condiţia de activare
- proiectare electrică componente SR EN 60721.3-3
- d.e.c.t. clasa A sau C clasa 3k5
- d.e.c.t. clasa B şi D clasa 6k6
- proiectare schemă SR EN 12094-1, cap.5.7
- proiectare software SR EN 12094-1, cap.6.2
- monitorizare program SR EN 12094-1, cap.6.3
- memorare programe şi date SR EN 12094-1, cap.6.4 SR EN 12094-1,
Anexa B
- monitorizare conţinut memorie verificare memorie la intervale ≤1 h
- documentaţie software SR EN 12094-1, cap.6.6
- funcţionare d.e.c.t. în caz de defect de SR EN 12094-1, cap.6.7
sistem
Parametri de performanţă în condiţii de
incendiu
- prelucrare semnal şi semnalizări SR EN 12094-1,cap.4.3.2
- recepţionare şi prelucrare semnal de SR EN 12094-1, cap.4.4 SR EN 12094-1
intrare de comandă
- transmisie semnal de stingere SR EN 12094-1, cap.4.5
- activare dispozitive de alarmă SR EN 12094-1, cap.4.6
Durabilitate
- încercări funcţionale SR EN 12094-1, cap.9.2 SR EN 60068-1
- condiţii de actvare/descărcare SR EN 12094-1
- condiţie avertizare defect şi
monitorizare
- condiţie de deconectare
- încercări de mediu SR EN 12094-1, cap.9.3 SR EN 54-2
- frig operaţional
- d.e.c.t. clasa A sau C (-5+3)`C
- d.e.c.t. clasa B sau D (-20+3)`C
- vibraţii sinusoidale (operaţională)
- d.e.c.t. clasa A sau B 0.981m/s2(0.1 gn)
- d.e.c.t. clasa C sau D 4.905m/s2(0.5 gn)
- vibraţii sinusoidale (anduranţă)
- d.e.c.t. clasa A sau B 4.905m/s2(0.5 gn)
- d.e.c.t. clasa C sau D 9.81m/s2(1.0 gn)
- căldură umedă, ciclică (operaţională) SR EN 12094-1, cap.9.4 SR EN 60068-2-30
- coroziune la dioxid de sulf (anduranţă) SR EN 12094-1, cap.9.5 SR EN 60068-2-42
Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţă Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare
verificare a a caracteristicii
constanței
esenţiale
93
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor
performanței
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitiv Componente SR EN 12094-2 1 - întârziere sistem descărcare≤15 s
Întârziere răspuns (timp de răspuns) SR EN 12094-2
neelectric de pentru utilizare 2004 - întârziere sistem alarme ≤ 5 s
comandă şi în sisteme de Fiabilitate operaţională
întârziere stingere a - concepţie generală valoare de proiectare SR EN 12094-2
incendiului cu - funcţionare la temperaturi ambiante - pentru temperaturi 0 ÷ 50ºC sau
gaz instalate -20 ÷ 50ºC
în clădiri ca - deviaţie timp de întârziere şi
parte a unui perioada de stingere ±10% din
sistem timpul stabilit
complet - presiune internă - funcţionare corectă fără semne de
funcţional deteriorare
- rezistenţă - funcţionare corectă fără semne de
deteriorare
- fiabilitate operaţională - fără deteriorare performanţă
- vibraţie - fără deteriorare în timpul
condiţionării
- alimentare cu energie pneumatică SR EN 12094-2, cap. 4.12
utilizând containere pilot
- forţă de acţionare SR EN 12094-2, cap. 4.13
- fiabilitate funcţională - fără semne de deteriorare
- componenta să funcţioneze la
85%, 100%, 115% din tensiune
- clasificare de securitate nominală
- clase de izolare
SR EN 12094-2, cap. 4.15
- instalaţie de încercare - mijloace speciale prevăzute SR EN 60529
Durabilitate fiabilităte operaţională la
coroziune
- coroziune - funcţionare satisfăcătoare după
SR EN 12094-2
încercare de coroziune
- coroziune sub solicitare - fără fisuri
Caracteristici de performanţă în
condiţii de incendiu SR EN 12094-2, cap. 4.3 SR EN 12094-2
- procesare şi indicaţie semnal

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţă Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs șiverificare a metoda de evaluare
constanței a caracteristicii
94
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Componente SR EN 12094-3 1 Fiabilitate operaţională
manuale de pentru utilizare 2004 - dispozitive electrice de declaşare şi de marcare SR EN 54-11, tip B numai pentru
declanşare în sisteme de oprire dispozitive
şi de oprire stingere - concepţie generală SR EN 12094-3, cap.4.2.1 electrice
incendiu, cu - presiune - funcţionarea corectă a
gaz, instalate componentei la ≤ 1,5 x
în clădiri ca presiune de lucru
parte a unui - rezistenţă - componente să nu se
sistem spargă la ≤ 3 x presiune SR EN 12094-3
complet de lucru
funcţional - fiabilitate operaţională - fără deteriorare performanţe
- vibraţie - fără deteriorare componentă
Parametri de performanţă în condiţii de
incendiu
- funcţionare şi temperatură ambiantă - funcţionare corectă după
încercare
- forţă de acţionare SR EN 12094-3
- acţionare cu mâna ≤ 150 N
- acţionare prin tragere cu degetul ≤ 50 N
- acţionare prin apăsare cu degetul ≤10 N
Durabilitate fiabilitatei operaţională la
coroziune
- coroziune - acţionare satisfăcătoare
SR EN 12094-3
după încercare la coroziune
- coroziune sub solicitare - fără fisurare în urma
coroziunii

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
95
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
Ansambluri de Componente SR EN 12094-4 1 Siguranţă în exploatare
supape de pentru 2004 - proiectare generală SR EN 12094-1, tabel 1
recipiente si utilizare in - ansambluri supapă de
declanşatoarele sisteme de recipient să aibă timp de
lor stingere cu operare ≤2 s
gaz instalate - filete de conectare ISO 7-1;SR EN ISO 288-1
în clădiri şi - funcţionare şi temperatură ambiantă - presiune diferenţială
structuri supape între intrare şi
terestre ca ieșire ≤ 3 bar
parte a - să funcţioneze la
sistemului temperatură -20ºC +50ºC
complet de - rezistenţă la presiune internă - supapa să nu permită SR EN 849
funcţionare deformaţii permanente la
încercare conform
SR EN 12094-4 cap. 5.5.2.
- discuri de siguranţă pot fi SR EN 12094-1
deformate dar nu distruse
- după încercare supapa să SR EN 12094-1
nu permită scurgerea la
încercare conform
SR EN 12094-4 cap. 5.5.4
- element de acţionare SR EN ISO 4126-2
pneumatic să nu permită
deformaţii permanente la
încercare conform
SR EN 12094-4 cap. 5.5.3
- element de acţionare să
nu permită scurgeri > 20ml
în 300 s la încercare conform
SR EN 12094-4 cap. 5.5.5.
- rezistenţă la intindere - declanşatoare presurizate
să nu se spargă la
presiune de încercare de 3x
presiune de lucru când se
încearcă conform
SR EN 12094-4 cap. 5.6.
- să îndeplinească condiţiile
de presiune hidraulică din
SR EN 849

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- scurgere pierdere ≤ 0,5%
- rezistenţă la vibraţii - ansamblul supapă să nu

96
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

opereze sau să fie avariat


- când elementul component
încorporează o ţeavă de
imersie, aceasta să nu se
rupă, să se desfacă, să se
desprindă în timpul încercării
- forţă de acţionare - forţă efectivă≥ 2 x, iar în
cazul declanşatoarelor
pirotehnice, de 3 x forţa
necesară pentru deschidere
supapă
- declanşatoare acţionate manual
- acţionare cu mâna ≤ 150 N
- acţionare prin tragere cu degetul ≤ 50 N
- acţionare prin apăsare cu degetul ≤ 10 N
- deplasare declanşator ≤ 300 mm sau ≤ 270º
Distribuţie produse de stingere - -
- rezervor mic (raport de umplere minim - să reziste la suprapresiune
şi maxim, suprapresiune) la care se utilizează element
component
- caracteristici de curgere
- suprafaţă secţiune transversală valoare de proiectare
liberă a căii minime de curgere a
supapei
- caracteristici de curgere element valoare de proiectare.
component (lungime echivalentă,
coeficient de rezistenţă la curgere)
- ţeavă de imersie - lungime şi formă astfel încât
volum de apă rămas în
cilindru la sfârşitul încercării
< 5% din volum intern cilindru
Durabilitate siguranţă în exploatare faţă - ansamblul să funcţioneze
de coroziune corespunzător după SR EN 12094-4
încercare la coroziune.

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
97
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Robinete Componente SR EN 12094-5 1 Fiabilitate funcţionare


direcţionale şi destinate 2006 - proiectare generală - robinete direcţionale şi
declanşatoarel utilizării în declanşatoare asigură
e lor instalaţii de timp de deschidere ≤ 3 s
stingere cu SR EN 12094-5, tabel 1
gaz echipând - secţiune de curgere liberă
clădirile sub robinet direcţional cu CO2
forma unui ≥80% sectiune nominală
sistem conductă de intrare
complet - funcţionare şi temperatură mediu - temperatură mediu
ambiant ambiant -20ºC  +50 ºC
- robinete direcţionale şi
declanşatoare să asigure
timp de deschidere ≤ 3 s.
- rezistenţă la presiune internă şi - scurgere ≤ 10 ml pentru SR EN 12094-5
etanşeitate robinete cu CO2 la joasă
presiune şi 100ml pentru
declanşatoare şi alte
robinete, în (300+100) s, la
presiune atmosferică.
- rezistenţă la scurgere - corpuri robinete,
mecanisme de inchidere şi
declanşatoare sub presiune
să nu cedeze la presiune =
3 x presiune de lucru.
- fiabilitate în funcţionare valoare de proiectare -
- forţă de operare - forţă reală declanşator
≤ 2 ori forţa necesară
pentru acţionare robinet
Repartiţie agent de stingere -
valoare de proiectare SR EN 12094-5
- caracteristici de curgere
Durabilitate fiabilitate de funcţionare
- rezistenţă la coroziune - după încercarea din
SR EN 12094-5 cap. 5.10,
robinetele să funcţioneze
corespunzător la încercarea
din SR EN 12094-5 cap 5.4

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8

98
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- în timpul încercărilor din SR EN 12094-5


SR EN 12094-5, cap. 5.5.2
scurgere ≤10ml pentru
robinete cu CO2 de joasă
presiune şi 100ml pentru
declanşatoare şi alte
robinete în 300s la presiune
atmosferică.
- rezistenţă la coroziune fisurată - piese de aliaj de cupru să
nu fisureze la încercare
conform
SR EN 12094-5 cap. 5.11
- rezistenţă la vibraţii - robinet echipat cu accesorii
şi declanşator să nu
declanşeze, să nu se
deterioreze, să nu se
desfacă la încercare conform
SR EN 12094-5 cap. 5.12
- în timpul încercărilor din
SR EN 12094-5, cap. 5.5.2
scurgerea ≤ 10 ml pentru
robinete cu CO2 de joasă
presiune şi 100 ml pentru
declanşatoare şi alte
robinete în 300 s la presiune
atmosferică

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţă Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs șiverificare a metoda de evaluare
constanței
99
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

a caracteristicii
performanței
esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitiv Securitate la SR EN 12094-6 1 Fiabilitate funcţionare
neelectric incendiu 2006 - proiectare generală SR EN 12094-6, cap. 4.1 SR EN 12094-6
de - robinete de scoatere din funcţiune - în poziţie de scoatere din SR EN 12094-5
scoatere funcţiune, robinetele
din sistemului de conducte
funcţiune pilot să efectueze un
contact cu aerul între
robinetul de izolare şi
declanşator. Funcţia
poate fi asigurată cu un
robinet cu sferă cu 2
poziţii şi 3 orificii
- filetare racorduri valoare de proiectare ISO 7-1
SR EN ISO 228-1
- funcţionare valoare de proiectare SR EN 12094-6
- rezistenţă la sarcină ≥2 x încărcare maximă SR EN 12094-6
(forţă, presiune)
- fără semne de deteriorare
- fiabilitate în funcţionare - fără modificare performanţe SR EN 12094-6
- forţă de operare - forţă de declanşare SR EN 12094-6
dispozitiv neelectric de
scoatere din funcţiune
- acţionare cu mâna ≤ 150 N
- acţionare prin tragere cu degetul ≤ 50 N
- acţionare prin apăsare cu degetul ≤ 10 N
Durabilitate fiabilitate de funcţionare
- rezistenţă la coroziune - dispozitiv neelectric de SR EN 12094-6
scoatere din funcţiune să
funcţioneze corect
- rezistenţă la coroziune fisurantă - piese din cupru integrate în SR EN 12094-6
dispozitive de scoatere din
funcţiune fără fisuri
- rezistenţă la vibraţii - fără schimbare stare de SR EN 12094-6
funcţionare, fără deteriorări

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţă Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs șiverificare a metoda de evaluare
constanței a caracteristicii
100
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Elemente SR EN 12094-7 1 Dispersare agent extinctor
neelectrice de componente 2002 - secţiune orificiu duză - orificii de scurgere duză≥1mm
scoatere din pentru sisteme - duze cu orificii de scurgere
funcţiune de stingere cu SR EN 12094-7 ≥ 3 mm fără filtru
gaz instalate in 2002/A1:2005 - suprafaţă desfăşurată filtru
cladiri și în aer ≥5 x secţiune duză
liber sub formă - plasă filtru 0,5 - 0,8 mm
de sistem - capace de protecţie pentru duze - să elibereze secţiunea de
complet deschidere maximă duze la SR EN 12094-7
presiune de stingere 0,1-3 bar
- debit SR EN 12094-7, tabel 1
- caracteristici de repartizare valoare de proiectare
- rezistenţă la presiune şi căldură SR EN 12094-7, tabel 2
- rezistenţă la şoc termic - duze fără semne de deteriorare
după incercare
- rezistenţă la coroziune valoare de proiectare
- rezistenţă la coroziune fisurantă fără fisuri
- rezistenţă la vibraţii fără deteriorări

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
101
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
Racorduri Componente SR EN 12094-8 1 Fiabilitate funcţionare
pentru instalaţii de 2006 - proiectare generală SR EN 12094-8, SR EN 12094-8
stingere cu gaz cap. 4.1
care echipează - etanşeitate - racorduri flexibile fără
clădirile sub formă scurgeri sau deteriorări
de sistem care să afecteze buna
complet. funcţionare când sunt
supuse la ≤ 1.5 x
presiune de lucru din
SR EN 12094-8,tabel1
- rezistenţă la spargere - racorduri flexibile să nu SR EN 12094-8
se spargă la presiune =
3 x presiune de lucru
din SR EN 12094-8, tabel 1
Performanţe în condiţii de incendiu
- rezistenţă la presiune şi rezistenţă - racorduri tip 2 şi tip 4 fără
termică racorduri tip 2 şi tip 4 deteriorări care afectează
SR EN 12094-8
- rezistenţă racorduri tip 2 şi tip 4 la şocuri buna funcţionare
termice
Durabilitate fiabilitate de funcţionare
- rezistenţă racorduri flexibile la fără deteriorări
temperatură joasă SR EN 12094-8
- rezistenţă racorduri tip 2 la îndoire fără scurgeri

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale

102
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
Detectoare Componente SR EN 12094-9 1 Condiţii/sensibilitate nominală de
speciale de pentru utilizare 2004 activare
incendiu în sisteme de - temperatură nominală de operare valoare de proiectare SR EN 12094-9
stingere a - temperatură de operare SR EN 12259-1 + A1 SR EN 12259-1+ A1
incendiului cu Fiabilitate operaţională
gaz instalate - presiune SR EN 12094-9 cap. 4.5 SR EN 12094-9
în clădiri ca - forţă - fără semne de deteriorare SR EN 12094-9
parte a unui sub forţă permanentă
sistem - funcţionare SR EN 12094-9 cap. 5.6 SR EN 12094-9
complet - expunere la căldură valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
funcţional - rezistenţă mecanică elemente valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
declaşatoare
- rezistenţă mecanică suport de valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
montare
- şoc termic valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
- rezistenţă la temperatură scăzută valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
Întârziere răspuns (timp de răspuns) SR EN 12094-9
- răspuns termic clase RTI EN 12259-1+A1 SR EN 12259-1+A1
Durabilitate fiabilitate operaţională la
coroziune
- coroziune - RTI a unui detector special SR EN 12094-9
de incendiu ≤ 130% din
valoarea RTI respectivă
- coroziune sub solicitare valoare de proiectare
Durabilitate fiabilitate operaţională la
valoare de proiectare SR EN 12094-9
vibraţii

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
103
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
Manometre Componente SR EN 12094-10 1 Condiţii/ sensibilitate de activare nominală
şi pentru utilizare 2004 - presostat
presostate in sisteme de - precizie de comutare faţă de valoare ≤  2,5 % din presiune SR EN 12094-10
stingere cu gaz, reglată dezvoltată în recipient la+500 C
instalate în sau ≤  2,5 % din presiune
clădiri şi structuri maximă din sistem
terestre ca parte - presiune de lucru ≥ presiune dezvoltată în SR EN 12094-10
a sistemului recipient la + 500 C
complet de - capacitate de comutare valoare de proiectare SR EN 12094-10
funcţionare - contacte auto-resetabile valoare de proiectare SR EN 12094-10
- protecţie ≥ IP54 SR EN 60529
Condiţii/ sensibilitate de activare nominală
- manometre
- clasă de exactitate ≥1.6 SR EN 837-1
- dimensiune nominală ≥ 40
Fiabilitate operaţională - presostat SR EN 12094-10, cap.4.2.4
- precizie de comutare faţă de valoare ≤  2,5 % din presiune SR EN 12094-10
reglată dezvoltată în recipient la +500 C
sau ≤  2,5 % din presiune
maximă din sistem
- presiune de lucru ≥ presiune dezvoltată în SR EN 12094-10
recipient la + 500 C
- capacitate de comutare valoare de proiectare SR EN 12094-10
- contacte auto-resetabile valoare de proiectare SR EN 12094-10
- protecţie ≥ IP54 SR EN 60529
- presiune internă fără scurgeri SR EN 12094-10
- fiabilitate operaţională fără deteriorări performanţe SR EN 12094-10
- temperatură
-precizie de comutare faţă de valoare ≤  2,5 % din presiune SR EN 12094-10
reglată dezvoltată în recipient la +500 C
sau ≤  2,5 % din presiune
maximă din sistem
Fiabilitate operaţională - manometre SR EN 12094-10, cap.4.1.1 SR EN 837-1
Durabilitate, fiabilitate operaţională la SR EN 837-1
SR EN 12094-10, cap.4.1.3
coroziune - manometre SR EN 12094-10
Durabilitate, fiabilitate operaţională la
SR EN 12094-10, cap.4.2.6 SR EN 12094-10
coroziune - presostat

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8

104
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Dispozitive Elemente SR EN 12094-11 1 Fiabilitate in funcţionare


de cântărire componente 2004 - conformitate - să corespundă cu
mecanice destinate a fi desene, liste de elemente
utilizate ca componente, descriere
părţi ale unui de funcţiuni, instrucţiuni
sistem de de exploatare şi instalare
stingere cu - proiectare - dacă există dispozitiv de
gaz a cântărire pentru
incendiilor, supraveghere recipiente,
instalat în să fie reglabil pentru a
construcţii ca indica pierdere de masă
parte a unui cu 5%-10% din masă netă
sistem - indicaţie de pierdere
operaţional menţinută până la luarea
complet SR EN 12094-11
unei măsuri corective.
- funcţionare la temperatură normală - dispozitiv de cântărire să
răspundă la pierdere de
masă între 5% - 10% din
masă netă
- funcţionare la temperatură ridicată şi - dispozitiv de cântărire să
scazută răspundă la pierdere de
masă între 5% - 10% din
masă netă
- supraîncărcare - dispozitiv de cântărire să
răspundă la pierdere de
masă 5% - 10% din masă
netă, după încărcare cu
dublul masei brute maxime
- dispozitiv de cântărire să
răspundă la o pierdere de
Durată fiabilitate în funcţionare în mediu
masă 5% 10% din masă SR EN 12094-11
coroziv
netă, după expunere în
atmosferă corozive

Sistemde Referenţial pentru


evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8

105
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Dispozitive Componente SR EN 12094-12 1 Fiabilitate operaţională


de alarmă pentru utilizare 2004 - conformitate - conformitate cu descrieri
pneumatice în sisteme de din desene, liste de
stingere cu componente, descriere
gaz instalate funcţii, instrucţiuni de
în clădiri şi operare şi instalare
structuri - proiectare SR EN 12094-12, cap. 4.2
terestre ca - funcţionare la temperatură normală - nivel zgomot ponderat A
parte a între 90÷120 dB (A) la
sistemului distanţă de 1 m, ≥ 30 min
complet de - funcţionare la temperatură înaltă şi - nivel zgomot ponderat A
funcţionare joasă cu variaţie ≤ ±15 dB faţă
de nivelul acustic la
temperatură normală
- debit de curgere
- fiabilitate funcţională - nivel zgomot ponderat A SR EN 12094-12
între 90 ÷ 120 dB (A) la
distanţă de 1 m, ≥ 30 min
- fiabilitate operaţională - variaţie ±6 dB (A) pentru
încercarea la 100 h
- funcţionare în atmosferă rece şi umedă - nivel zgomot ponderat A
± 15 dB (A) faţă de nivelul
zgomot la temperatură
normală
- vibraţii - nivel zgomot ponderat A
între 90 ÷ 120 dB (A) la
distanţă de 1 m, ≥ 5 min
- impact - nivel zgomot ponderat A
între 90 ÷ 120 dB (A) la
distanţă de 1 m, ≥ 5 min
Durabilitate fiabilitate operaţională - nivel zgomot ponderat A
- coroziune 90 ÷ 120 dB (A) la
SR EN 12094-12
distanţă de 1 m timp de 5min
- coroziune accentuată fără fisuri

Referenţial pentru
Sistemde evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare aconstanței Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs performanței a caracteristicii
esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Repartiţie agent stingător valoare de proiectare SR EN 12094-13
106
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Clapete Elemente SR EN 12094-13 Fiabilitate operaţională


antiretur componente 2002 - concepţie generală-presiune de lucru SR EN 12094-13, tabel 1
destinatei - presiune internă ≤ 1,5 x presiune de lucru
utilizării în SR EN 12094-13 - rezistenţă ≤ 3 x presiune de lucru
instalaţii de 2002/AC:2002 - etanşeitate fără pierderi
stingere cu - funcţionare şi temperaturi ambiante - poziţie de deschidere la SR EN 12094-13
gaz, montate presiune diferenţială
în clădiri maximă de 3 bar
- şoc - fără deteriorare după
încercări
Fiabilitate de funcţionare, rezistenţă la
coroziune
- coroziune - funcţionare corectă după
SR EN 12094-13
încercare la coroziune
- coroziune de fisurare fără fisuri
Fiabilitate de funcţionare, rezistenţă la
fără deteriorări SR EN 12094-13
vibraţie

Sistemde
evaluare și Referenţial pentru
Utilizare Referenţial
Produs verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă metoda de evaluare a Observaţii
preconizată pentru produs constanței caracteristicii esenţiale
performanței
1 2 3 4 5 6 7 8

107
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Bariere de Control fum SR EN 12101-1 1 Fiabilitate operaţională


fum în construcţii 2006 - bariere de fum fixe
în spaţii - sarcină de rupere, valoare de proiectare
industriale şi SR EN 12101-1 - rezistenţă la străpungere, valoare de proiectare
comerciale 2006/A1:2007 - rezistenţă la îndoire valoare de proiectare
- bariere de fum mobile SR EN 12101-1, Anexa B SR EN 12101-1, Anexa B
Întârziere răspuns SR EN 12101-1,
- tipuri ASB1 şi ASB2 - încep deplasare imediat Anexa A, B
şi se deplasează cu
viteze 0,06 0,3m/s
- tipuri ASB3 şi ASB4 - viteze 0,06  0,15m/s.
Siguranţă în desfăşurare SR EN 12101-1, cap.5.4 SR EN 12101-1, Anexa B
Rezistenţă la foc-scurgere de fum
- spaţii libere şi arii de curgere - să dirijeze, să reţină, să SR EN 12101-1,
împiedice deplasare fum Figuri 1 10, Anexa E
- trecere fum prin materiale
să fie limitată şi ≤ debit
de cugere de 25m3/h/m2
la temperatură ambiantă
sau la 200ºC.
- deschideri, goluri şi/sau spaţii SR EN 12101-1, SR EN 12101-1, Anexa E
perimetrale cap. 5.5.3
- deflexie (deformaţie) SR EN 12101-1, cap.5.5.4 SR EN 12101-1, Anexa E
- permeabilitate materiale - să asigure viteză maximă SR EN 12101-1, Anexa C
de scurgere de 25m3/h/m2
la 25 Pa la temperatură
mediu ambiant de 200ºC
Rezistenţă la foc- rezistenţă mecanică SR EN 12101-1, cap.5.2 SR EN 12101-1,Anexa D
- clasificare temperatură/timp Tabel 1, Tabel 2 SR EN 1363-1
Rezistenţă la foc SR EN 12101-1, cap.5.2 SR EN 12101-1,Anexa D
- etanşeitate Tabel 1, Tabel 2 SR EN 1363-1

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
108
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Ventilatoare Control fum şi SR EN 12101-2 1 Condiţii nominale de activare/sensibilitate


cu tiraj natural căldură în 2004 - echipamente cu iniţializare termică SR EN 12259-1 SR EN 12259-1
pentru clădiri - detectoare de fum SR EN 54-7 SR EN 54-7
evacuare fum - mecanisme de deschidere valoare de proiectare
şi căldură ≤60 s după activare, fără SR EN 12101-2
Timp de răspuns
avariere
Fiabilitate în funcţionare clase Re A, Re 50, Re 1000 SR EN 12101-2
- ventilatorul cu scop SR EN 12101-2,
dublu să se deschidă în Anexa C
poziţie normală, la
încercare fără sarcină,
de 10000 de ori
Încărcări datorate vântului - clase WL 1500, WL 3000, SR EN 12101-2,
WL A Anexa F
Rezistenţă la vibraţii induse de vânt - frecvenţă naturală de
vibrare >10 Hz cu
decrement logaritmic > 0,1
SR EN 12101-2,
Eficacitate extracţie fum/gaze fierbinţi valoare de proiectare
Anexa B
SR EN 12101-2,
Suprafaţă liberă aerodinamică valoare de proiectare
Anexa B
Parametri de performanţă în condiţii de
foc
- rezistenţă la căldură clase B 300, B 600, B A SR EN 12101-2,
Anexa G
- reacţie la foc euroclase SR EN 13501-1+A1
clasa A1 Decizia 96/603/CE
- reducere admisie ≤ 10%
din dimensiune iniţială
Rezistenţă la foc- stabilitate mecanică
- rezistenţă la căldură clase B 300, B 600, B A SR EN 12101-2,
Anexa G
- reacţie la foc euroclase SR EN 13501-1+A1
clasa A1 Decizia 96/603/CE
- reducere admisie ≤ 10%
din dimensiune iniţială

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Capacitate de deschidere îin condiţii
ambiante
109
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- încărcări datorate zăpezii clase SR EN 12101-2, cap. SR EN 12101-2


7.2.1.1 Anexa D
- încărcări datorate simulării vântului viteză vânt ≤ 10 m/s SR EN 12101-2
lateral Anexa D
- performanţe în condiţii de solicitare ≤60 s după activare, fără SR EN 12101-2
avariere Anexa D
- deflectoare la ≥ 80 mm
faţă de cea mai apropiată
parte a ventilatorului,
dispuse în aşa fel încât să
nu favorizeze colectare de
zăpadă, gheaţă.
- rezistenţă la temperaturi ambiante clase SR EN 12101-2, SR EN 12101-2
scăzute cap. 7.3.1 Anexa E
T(00) fără încercare
- performanţe la temperatură scăzută ≤ 60 s după activare, fără
avariere
euroclase SR EN 13501-1
Reacţie la foc
clasa A1 Decizia 96/603/CE

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă metoda de evaluare Observaţii
preconizată pentru produs constanței
performanței a caracteristicii esenţiale

110
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
Ventilatoare cu Control fum SR EN 12101-3 1 Timp de răspuns
tiraj forţat şi căldură în 2003 - încărcări datorate vântului ≤ 30 s la 200 Pa SR EN 12101-3,Anexa E
pentru clădiri - încărcări datorate zăpezii
evacuare fum SR EN 12101-3 Fiabilitate operaţională 10000 cicluri SR EN 12101-2, Anexa C
şi căldură 2003/AC:2005 Eficacitate extracţie fum/gaze fierbinţi
Parametri de performanţă în condiţii
de foc
- temperatură Clase
SR EN 12101-3,Anexa C
SR EN 12101-3-Tabel 2
- debit variaţie ≤10%
- presiune variaţie ≤20%
- temperatură suprafaţă exterioară variaţie ≤1800 C SR EN 12101-3
- temperatură aer de răcire pentru variaţie ≤1800 C
ventilatoare capsulate
- rezistenţă la foc nerelevante
- stabilitate mecanică
- scăpări de fum
Capacitate de deschidere în condiţii
ambiante
- încărcări datorate vântului ≤30 s la 200 Pa SR EN 12101-3, Anexa E
- încărcări datorate zăpezii clase- SR EN 12101-3, SR EN 12101-3, Anexa E
cap. 6.5.1
- funcţionare la temperatură scăzută valoare de proiectare SR EN 12101-2,Anexa E -

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8

111
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Kituri pentru Siguranţa SR EN 12101-6 1 - sisteme operaţionale în 60 s


sisteme de vieţii 2005 de la detectare fum
presiune - ventilatoare de alimentare
diferenţială SR EN 12101-6 variabilă sau trape controlate
2005/AC:2007 Condiţii nominale de activare/sensibilitate neutilizate dacă sistemul SR EN 12101-6
poate realiza peste 90% din
cerinţele volumetrice noi în 3 s
de la deschidere sau închidere
uşă
- tranziţie între mod ”mijloace de
evacuare” şi mod “luptă
împotriva incendiilor” să fie
manuală
- comutator pentru schimbare de
Întârziere răspuns pe un mod pe celălalt să fie SR EN 12101-6
accesibil
- prin schimbare pe mod de
intervenţie la incendiu, să nu
apară un efect dăunător pentru
mod “mijloace de evacuare”.
Fiabilitate operaţională
- ventilatoare şi mecanism de antrenare SR EN 12101-6, cap.11.2
- introducere aer SR EN 12101-6, cap.11.3, tabel
7
- activare şi control - sisteme operaţionale în ≤ 60 s
de la detectare fum
- descărcare supratensiune - ventilatoare cu alimentare
variabilă sau trape controlate
neutilizate dacă sistemul poate
realiza ≥ 90% din cerinţe
volumetrice noi în 3s de la
deschidere sau închidere uşă
- alimentări cu energie electrică SR EN 12101-6, cap.11.6
(de bază şi de rezervă)
- ventilatoare şi mecanisme de antrenare SR EN 12101-6, ap.11.7
de stand-by
- tubulatură de distribuţie pentru instalaţil SR EN 12101-6, cap.11.8 SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenţială SR EN 13501-4
SR EN 12101-7

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Eficacitate extragere fum/gaze
fierbinţi

112
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- puncte de alimentare cu aer SR EN 12101-6, cap.5.2 SR EN 12101-6


- proiectare sisteme de presurizare SR EN 12101-6, cap.7 SR EN 12101-6
- mijloace de evacuare
- presurizare căi de evacuare
protejate
- presurizare refugii şi alte spaţii SR EN 12101-6, cap.8 SR EN 12101-6
- depresurizare SR EN 12101-6, cap.9 SR EN 12101-6
- ventilator de extragere din SR EN 13501-3
zona depresurizată să SR EN 13501-4
manipuleze fum la
temperatura de 10000C
pentru clădiri fără sprinklere
sau 300°C cu sprinklere
Parametri de performanţă în condiţii
de incendiu SR EN 12101-6,Fig.9.A, 9.B,
- spaţii de presurizat 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b,13,
Performanţă presurizare
Clasificare sisteme pentru clădiri SR EN 12101-6, tabel 1
CLASA A (exclus folosire mixtă)
- criteriu scurgere aer ≥ 0,75m/s
- criteriu diferenţă presiune ≥ 50Pa +20%
- forţă deschidere uşă ≤ 100 N
CLASA B
- viteză fum şi gaze fierbinţi ≥ 2 m/s
- criteriu diferenţă de presiune SR EN 12101-6, tabel 2, figura3
- criteriu scurgere aer-alimentare aer ≥ 2 m/s
- alimentare cu aer - orice sistem de alimentare
care serveşte casa scărilor sau
un puţ de ascensor şi holurile
asociate să fie separat de orice
alt sistem de ventilaţie.
- forţă deschidere uşă ≤ 100N
CLASA C
- criteriu scurgere aer (viteză aer) ≥ 0,75 m/s
- diferenţă de presiune SR EN 12101-6, tabel 3, figura 4
- forţă deschidere uşă ≤ 100 N
CLASA D
- criteriu scurgere aer ≥ 0,75 m/s
SR EN 12101-6
- diferenţă de presiune SR EN 12101-6, tabel 4, figura 5
Anexa A
- forţă deschidere uşă ≤ 100 N
(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
CLASA E ≥ 0,75 m/s
- criteriu scurgere aer
- diferenţă de presiune SR EN 12101-6, tabel 5, figura 6
113
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- forţă deschidere uşă ≤ 100 N


CLASA F
- viteză fum şi gaze fierbinţi ≥ 2 m/s SR EN 12101-6
- criteriu diferenţă de presiune SR EN 12101-6, tabel 6 Anexa A
- criteriu scurgere aer ≥ 2 m/s
(casa scării-hol)
- criteriu scurgere aer ≥ 1 m/s
(hol-compartiment) SR EN 12101-6, figura 7
- criteriu scurgere aer alternativ viteză schimb aer = 30 h+1
SR EN 12101-6, figura 7
SR EN 12101-6
- alimentare cu aer - orice sistem de alimentare
Anexa A
care serveşte casa scărilor sau
un puţ de ascensor şi holurile
asociate să fie separat de orice
alt sistem de ventilaţie.
- forţă deschidere uşă ≤ 100 N SR EN 12101-6
Anexa A
- proiectare şi construcţie clădire SR EN 12101-6,cap. 5.1
- puncte de alimentare cu aer SR EN 12101-6,cap. 5.2
- introducere aer SR EN 12101-6,cap. 5.3
- descărcare suprapresiune SR EN 12101-6,cap. 5.4
Rezistenţă la incendiu
Integritate E
- tubulatură de distribuţie pentru - punct de descărcare tubulatură SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenţială – de ventilare fum la ≥1m SR EN 13501-4
instalare deasupra intrării aerului şi la SR EN 12101-7
5m orizontal de aceasta
- rezistenţă uşi de acces>1h şi
cu autoînchidere
Rezistenţă la incendiu
Pierdere fum
- tubulatură de distribuţie pentru - punct de descărcare tubulatură SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenţială– de ventilare fum la ≥1m SR EN 13501-4
instalare deasupra intrării aerului şi la SR EN 12101-7
5m orizontal de aceasta
- rezistenţă uşi de acces>1h şi
cu autoînchidere
- suprafeţe efective de scurgere SR EN 12101-6, Fig.A1,.A2
- combinaţii de căi de pierdere în SR EN 12101-6, Fig.A3
serie şi paralel

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- estimare pierderi SR EN 12101-6, tabel A1, A4

114
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- scurgere de aer SR EN 12101-6, tabel A2


- cerinţe de introducere aer din spaţii - presiune diferenţială între spaţiul
nepresurizate cu uşi deschise util şi aerul exterior = 10 Pa.
- estimare suprafaţă supapă de - forţă de deschidere uşă≤100N
descărcare necesară în spaţiu
presurizat
- calcul forţe de deschidere uşi = o presiune diferenţială ≤60Pa
SR EN 12101-6
Tabel A3, A4, A5, A6
Rezistenţă la incendiu
Stabilitate mecanică
- tubulatură de distribuţie pentru - punct de descărcare tubulatură SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenţială – de ventilare fum la ≥1m SR EN 13501-4
instalare deasupra intrării aerului şi la 5m SR EN 12101-7
orizontal de aceasta
- rezistenţă uşi de acces>1h şi cu
autoînchidere
Rezistenţă la incendiu
Menţinere secţiune transversală
- tubulatură de distribuţie pentru - punct de descărcare tubulatură SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenţială – de ventilare fum la ≥1m SR EN 13501-4
instalare deasupra intrării aerului şi la 5m SR EN 12101-7
orizontal de aceasta
- rezistenţă uşi de acces>1h şi cu
autoînchidere

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţă Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs șiverificare a metoda de evaluare a
constanței caracteristicii
performanței
115
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Sisteme SR EN 12101-10 1 Fiabilitate operaţională
de pentru control 2006 - sursă de energie primară (electrică) SR EN 12101-10, cap. 6.1 SR EN 12101-10
alimentare fum şi gaze - sursă de energie secundară (baterii) SR EN 12101-10, cap. 6.2 SR EN 12101-10
cu energie SR EN 12101-10 - sursă de energie secundară clasa G2 ISO 8528-5, Tabel 3
2006/AC:2007 (generator) clasa 1,2, 3 ISO 8528-12, Tabel 1, 2
- detectare şi indicare erori (electrice) SR EN 12101-10, cap. 6.4 SR EN 12101-10
clasa A, B SR EN 12101-9
- sursă de energie - gaze comprimate SR EN 12101-10, cap. 6.5
- proiectare mecanică IP-SR EN 12101-10,
tabel 2
- proiectare electrică SR EN 12101-10, cap. 7.2 -
Parametri de performanţă în condiţii de -
foc
- clasificare clasa A - pentru toate
SR EN 12101-10
sistemele
clasa B - pentru sisteme
cu siguranţă
- timp de răspuns - bateria furnizează -
energie pentru 180 s la
tensiunea specificată
- generator furrnizează ISO 8528-5, fig. 6
putere totală în 15 s de
la întreruperea sursei
primare de energie

Sistemde Referenţial pentru


evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare a Caracteristici esenţiale
preconizată pentru produs constanței Performanţă a caracteristicii Observaţii
performanței esenţiale

116
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
Sprinklere Limitare sau SR EN 12259-1 1 Condiţii nominale de activare
stingere +A1:2002 - temperatură nominală de declanşare SR EN 12259-1+A1, tabel 2 SR EN 12259-1+A1
incendii în
clădiri şi SR EN 12259-1 - temperatură de declanşare
structuri +A1:2002/ - sprinkler cu fuzibil t ± (0,035t + 0,62)ºC Anexa B
A2:2004 t = temperatură nominală de
activare
SR EN 12259-1 - sprinkler cu bulb de sticlă SR EN 12259-1+A1, tabel 3
Anexa B
+A1:2002/ - funcţionare - deschidere la 5 sec după
A3:2006 expunere element termosensibil; Anexa E
în următoarele 60 s expulzare
piese datorită declanşării
SR EN 12259-1+A1,
cap. 4.5.1 şi 4.5.2
Repartiţie substanţă de stingere
- debit şi distribuţie apă SR EN 12259-1+A1
- coeficient de debit SR EN 12259-1+A1,tabel 4 Anexa C
- distribuţie apă SR EN 12259-1+A1,tabel 5 Anexa D1, D2,
- cantitate apă refulată sub deflector SR EN 12259-1+A1,tabel 6 Anexa D3
Întârziere răspuns
- răspuns termic Anexa N
- răspuns la orientare normală categorii cap. 4.15, fig. 2
- răspuns la orientare nefavorabilă ITR ≤110%
Fiabilitate operaţională
- asamblare produs - dereglări sau demontări conduc SR EN 12259-1+A1
la deteriorare element construcţie
- funcţionare - dereglări sau demontări să Anexa E1
conduc la deteriorare element Anexa E2
construcţie
- rezistenţă corp sprinkler - alungire remanentă < 0,2% Anexa F1
- forţă = 2 x forţă medie de lucru
- rezistenţă deflector - fără deformări remanente la Anexa F2
forţă de 70 N
- rezistenţă element de declanşare
- sprinkler cu bulb de sticlă SR EN 12259-1+ A1, cap. 4.81 Anexa G1

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8

117
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- sprinkler cu fuzibil - fără defectare, rezistă la forţă =15x Anexa G2


sarcina teoretică maximă aplicată
pentru 100 h sau
- durată defectare estimată pentru
element termosensibil ≥876 600 h
- etanşeitate - fără defectare la presiune de Anexa H
încercare
- expunere la căldură Anexa I1, E3, H, B
- sprinklere fără acoperire de protecţie - să nu declanşeze în perioada
de expunere; după expunere să
permită trecere apă, conform
SR EN 12259-1+A1, cap.4.9;4.4
- sprinklere cu acoperire de protecţie - fără urme vizibile de deteriorare Anexa I2
acoperire
- şoc hidraulic - fără scurgeri după încercare la Anexa M
supraşoc de presiune
- să poată elibera trecerea apei Anexa E3
după încercare
- rezistenţă la vibraţii - fără semne de deteriorare după Anexa P
încercare
SR EN 12259-1+A1, cap. 4.8 şi 4.9 Anexa E3
şi să funcţioneze după încercare
- rezistenţă la şoc - după încercare să fie conform Anexa Q
SR EN 12259-1+A1, cap. 4.9, și să
funcţioneze satisfăcător după Anexa E3
încercare
- rezistenţă la temperatură scăzută - să nu declanşeze înainte de Anexa R
încercarea de funcţionare atunci
când a fost încercat la frig
- supus la încercarea de funcţionare Anexa E3
să elibereze apă
Durabilitate
- rezistenţă la expunere la căldură
- expunere la caldură - să nu declanşeze în perioada de Anexa I1, E3, H, B
- sprinkler fără acoperire de protecţie expunere; după expunere să
permită trecerea apei, conform
SR EN 12259-1+A1, cap. 4.9 şi 4.4 Anexa I3
- sprinkler cu bulb de sticlă - fără deteriorare bulb de sticlă Anexa P
- rezistenţă la vibraţii - să nu prezinte semne de
deteriorare după încercare Anexa E3
SR SR EN 12259-1+A1, cap. 4.8 şi
4.9 şi să funcţioneze după încercare

(continuare)
118
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
- să se spargă şi să elibereze Anexa J
trecerea apei după încercare
Durabilitate - să rămână intacţi şi după Anexa E3
- rezistenţă la şoc termic imersie la încercarea de
funcţionare, să permită
trecerea apei
Durabilitate
- rezistenţă la coroziune, căldură
- coroziune la stres - să nu piardă etanşeitatea după Anexa K1
încercare; după încercarea de
funcţionare să elibereze Anexa E3
trecerea apei
- coroziune la dioxid de sulf - supus la încercarea de Anexa K2
coroziune; la încercarea de
funcţionare să elibereze Anexa E3
trecerea apei
- coroziune la ceaţă salină - supus la coroziune la ceaţă Anexa K3
salină; după încercarea de
funcţionare să elibereze Anexa E3
trecerea apei
- expunere la atmosferă umedă - după expunere în atmosferă Anexa K4
umedă; supus la încercarea de
funcţionare să elibereze Anexa E3
trecerea apei
- integritate acoperire - acoperirile să nu conţină Anexa L1
materiale volatile care să
provoace pierderi de masă Anexa L2
>5%
- să nu prezinte fisuri când sunt
încercate

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţă Referenţial pentru Observaţii
119
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

șiverificare a metoda de evaluare


preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Sistem de Utilizare în SR EN 12259-2 1 Întârziere răspuns
supape de sisteme de 2002 - caracteristici de alarmare şi SR EN 12259-2,cap. 4.10.1 SR EN 12259-2
alarmă apă- stingere tip sensibilitate
apă sprinkler şi SR EN 12259-2 Fiabilitate operaţională
cu apă 2002/A1:2002 - presiune de serviciu nominală presiune serviciu nominală
pulverizată ≥ 12 bar
pentru SR EN 12259-2 - materiale - corp şi orice inveliş confecţionat
limitare sau 2002/A2:2006 din fontă, bronz, alamă, metal
stingere sau oţel inoxidabil
incendiu în SR EN 12259-2 - configuraţie - să nu fie posibilă ansamblarea
clădiri şi 2002/AC:2003 discului capac al supapei
structuri hidraulice de alarmare într-o
terestre poziţie care afectează
funcţionare supapă
- rezistenţă valoare de proiectare
ISO 7-1:1994
- golire valoare de proiectare
- acces pentru întreţinere - racord filetat
- mijloace de acces la părţi
funcţionale şi pentru înlocuire
bloc anti-retur
- închidere - pot fi utilizate arcuri pentru
aşezare completă
- materiale pentru inele scaun şi - bronz, alamă, metal sau oţel
suprafeţe de reazem inoxidabil
- elemente blocului de închidere - suprafeţe de etanşare ale
supapei să reziste la uzură,
rupere, utilizare în condiţii dificile
- jocuri - jocuri necesare între părţi mobile
şi staţionare astfel încât
coroziunea şi depozitarea de
materiale străine din interiorul
ansamblului să nu conducă la
încetinirea în acţionare a supapei
hidraulice de alarmare
- performanţă - supapa să transmită alarme
succesive fără a necesita
resetare manuală

120
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- rezistenţă la curgere inversă şi - ansamblul supapei hidraulice de
deformare alarmă să reziste fără scurgeri
de apă, deformare permanentă
sau rupere structurală
- rezistenţă la pierdere de apă - fără pierdere de apă, deformare
permanentă sau ruptură a unei
supape hidraulice de alarmare la
presiune hidrostatica internă = 2x
presiunea de serviciu nominală
- sită - montată unde conductele de SR EN 12259-2
trecere a apei în limitatorul de Anexa C
suprapresiune au diametru <6mm Anexa E
- sită din material rezistent la
coroziune
Parametri de performanţă în condiţii - blocul anti-retur să suporte oprire SR EN 12259-2
de incendiu precizată în poziţia deschisă Anexa D
- fără semne de deteriorare Anexa E
elemente de etanşare supapă
hidraulică de alarmare sau
deformare permanentă, curbare
sau fisurare a vreunei părţi după
încercare
Durabilitate, întârziere răspuns - arcuri şi diafragme să nu se SR EN 12259-2
- rezistenţă la oboseală arcuri şi fisureze sau să se rupă la 50 000 Anexa F
diafragme cicluri de funcţionare normală; SR EN 12259-2
- supapa hidraulică de alarmare şi Anexa J
părţile sale mobile să nu arate
semne de deformare, crăpături
exfoliere, slăbire, deplasare,
rupturi
Durabilitate fiabilitate operaţională SR EN 12259-2
- îmbătrânire componente - după îmbinare, fără crăpături la Anexa A
nemetalice elemente nemetalice şi supapa
hidraulică de alarmare să
îndeplinească cerinţe de
performanţă şi rezistenţă la
scurgere
Durabilitate fiabilitate operaţională
- expunere la foc - materiale nemetalice sau
metalice cu punct de topire
< 800°C formează părţi din corpul
sau învelişul supapei hidraulice de
alarmare, blocul de închidere
să se deschidă liber şi complet

121
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare a
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Sistem de Utilizare in SR EN 12259-3 1 Intârziere răspuns
supape de sisteme de 2002 - caracteristici funcţionale - să acţioneze corect, fără SR EN 12259-3
alarmă apă- stingere tip reglare sau avariere
aer sprinkler şi apă SR EN 12259-3 asupra acţionării unuia
pulverizată 2002/A1:2003 sau mai multor spriklere
pentru limitare şi să ofere indicaţii
sau stingere SR EN 12259-3 privind funcţionarea, prin
incendiu în 2002/A2:2006 activarea dispozitivelor
clădiri şi structuri de alarmă mecanice
terestre şi/sau electrice la
presiune de serviciu de
(1.4+0.1)bar la
presiunea de lucru
nominală +0.1bar şi
debite până la 5m/s
- performanţe - să declanşeze supapa SR EN 12259-3
de alarmă apă-aer Anexa E
Fiabilitate operaţională
- supapă de alarmă apă-aer de tip diferenţial - prevăzută cu mijloace SR EN 12259-3
de evacuare a apei din
camera intermediară şi
de impiedicare a
concentrării vacuumului
parţial în elemente de
etanşare din amonte şi
din aval de ansamblul
de etanşare

- presiune de lucru nominală ≥ 12 bar SR EN 12259-3,


cap. 4.3
- corp şi carcasă - materiale: fontă, bronz, SR EN 12259-3
alamă, metal, titan sau cap.4.4.1.1;cap.5.3.1.1
oţel inoxidabil, ori
materiale cu proprietăţi
fizice şi mecanice
echivalente

122
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- configuraţie - să nu fie posibil ca placa SR EN 12259-3
de acoperire a supapei cap. 4.4.2
de alarmă apă-aer să fie
ansamblată într-o poziţie
care afectează
funcţionarea supapei
încât să nu fie conformă
cu acest standard
- rezistenţă - fără fisuri, la presiune SR EN 12259-3
hidrostatică internă de
4x presiunea nominală
de lucru
- cameră intermediară - supapă de alarmă apă- SR EN 12259-3
aer prevăzută cu dren
automat
- supapă de alarmă apă-aer de tip cu viteză - să inchidă la presiune ≤ SR EN 12259-3
sau curgere automată folosite pentru 1,4 bar la debit prin Anexa C
aerisire camere intermediare supapă de drenaj chiar
inainte de închidere de
minimum 0.13 l/s şi
maximum 0.63 l/s
- supape automate de golire - rămân închise în timpul SR EN 12259-3
golirii instalaţiei, când Anexa C
presiunea efectivă la
mecanismul de etanşare
scade la minimum 1,4
bar şi să deschidă la
presiune 0,035  1,4 bar
- debit prin capăt deschis drenaj ≤ 0.63 l/s la orice SR EN 12259-3,
presiune de serviciu > Anexa C
presiunea de lucru
nominală
- acces pentru întreţinere - mijloace de acces la SR EN 12259-3:
elemente active şi cap. 4.6.1; cap 5.5.1
ansamblul de etanşare
trebuie să poată fi
demontat

123
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- materiale pentru inele de scaun şi suprafeţe - bronz, alamă, metal SR EN 12259-3


de reazem monel sau oţel inoxidabil cap. 4.6.4
ori materiale cu
proprietăţi fizice şi
mecanice echivalente

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- clichet antireanclanşare - raport presiuni SR EN 12259-3
diferenţiale > cu 1,16  1 cap. 4.6.5
presiuni de serviciu 1,4
bar presiunea nominală
când se măsoară la
punct de declanşare
înaintea egalizării
presiunilor în amonte şi
în aval
- elemente ansamblu de etanşare - fără pierderi de apă SR EN 12259-3
- să nu adere la suprafaţa Anexa E, H
de contact
- interstiţii SR EN 12259-3, cap.4.9 SR EN 12259-3
- rezistenţă corp la scurgere şi deformare - fără scurgere, deformare SR EN 12259-3
permanentă sau rupere, Anexa E
la presiune internă ≥ 2x
presiune de lucru nominală
- rezistenţă ansamblu de etanşare la - fără scurgere, deformare SR EN 12259-3
scurgere şi deformare permanentă sau rupere Anexa E
- rezistenţă la curgere inversă şi deformare - fără scurgere, deformare SR EN 12259-3
permanentă sau avariere Anexa E
structurală, la presiune
hidrostatică internă > 2x
presiunea maximă aer/gaz
inert din instalaţie aplicată la
capătul din aval cu ansamblul
de etanşare închis şi capătul
din amonte deschis

124
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- caracteristici funcţionale - conductele dintre supapa de SR EN 12259-3,


alarmă apă–aer sau orice Anexa E
supapă să se golească
automat după acţionare
- supapa de alarmă apă-aer
de tip diferenţial să aibă
raportul dintre presiuni
diferenţiale şi presiuni de
serviciu şi presiunea din
instalaţie

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
5:1  8,5:01 la presiunea
de serviciu de 1,4 bar şi
la 5:1  6,5 : 1 la presiuni de
serviciu mai înalte
- diferenţă între punctul
de scurgere şi punctul
de declanşare ≤ 0.2bar
- supapa de alarmă apă-aer
de tip mecanic să acţioneze
la presiune aer/gaz inert în
instalaţie de 0.25  2 bar
pentru toate presiunile de
serviciu de 1,4 bar ÷
presiunea de lucru nominală
- rezistenţă la scurgere - orice scurgere prin SR EN 12259-3
ansamblul de etanşare al Anexa G
supapei de alarmă apă-aer
în stare pregătită de
funcţionare sau camera
intermediară sau în orificiul
alarmei ≤ 3ml/h
Parametri de performanţă în condiţii de
incendiu

125
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor
- rezistenţă la deteriorare ansambluri de - ansamblul de etanşare să SR EN 12259-3
etanşare se deplaseze înapoi cu Anexa E, Anexa D
oprire stabilă în poziţia
complet deschis
- să nu apară semne de
deteriorare elemente de
etanşare supapă de alarmă
apă-aer sau deformare
permanentă, îndoire sau
rupere a vreunei părţi după
încercare
- rezistenţă la deteriorare - fără semne de deteriorare SR EN 12259-3
elemente de etanşare Anexa E
dispozitiv

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate, întârziere răspuns
- rezistenţă la anduranţă - supapa de alarmă SR EN 12259-3
apă-aer şi părţile ei în Anexa I
mişcare să nu
prezinte semne de
deformare, fisuri,
exfolieri, slăbire,
deplasare sau alte
defecte
- arcuri şi diafragme - arcuri şi diafragme SR EN 12259-3,
fără fisuri sau ruperi în Anexa D
timpul a (5.000+10)
cicluri de funcţionare
normală
Durabilitate fiabilitate operaţională; îmbătrânire
componente nemetalice - să nu se fisureze niciun SR EN 12259-3
element metalic şi Anexa G; Anexa I
supapa de alarmă apă-
aer să indeplinească
cerinţele de performanţă
şi rezistenţă de scurgere

126
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Durabilitate fiabilitate operaţională; - dacă din corpul carcasei SR EN 12259-3


supapei de alarmă apă- Anexa A
aer fac parte materiale
nemetalice sau materiale
cu punct de topire ≤
800`C, trebuie să se
conformeze cerinţelor de
scurgere şi ansamblul de
etanşare să fie deschis
liber şi complet

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă metoda de evaluare a Observaţii
preconizată pentru produs
performanței caracteristicii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Utilizare în SR EN 12259-4 1 - presiune de răspuns ≤0.35bar
Întârziere răspuns SR EN 12259-4
de alarmă sisteme de 2002 măsurată la orificiul de intrare
- funcţionare Anexa E
cu motor stingere tip al turbinei hidraulice de alarmare
hidraulic sprinkler şi SR EN 12259-4 Fiabilitate operaţională
cu apă 2002/A1:2003 - racorduri turbina hidraulică prevăzută cu:
pulverizată - deschidere filetată cu diametru
pentru nominal ≥ 20 mm pentru
limitare sau alimentare cu apă
stingere - racord de golire filetat cu
incendiu în suprafaţă secţiune ≥ 50 ori
clădiri şi suprafaţă secţiună găurii de
structuri injectare a turbinei hidraulice de
terestre alarmare
- injectoare - material: bronz, alamă, monel
sau oţel austenitic inoxidabil
- diametru gaură injectoare≥ 3 mm

127
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- filtre - filtru in interior sau fixat


intermediar în amonte de
racordul de admisie al turbinei
hidraulice de alarmare
- material: bronz, alamă, monel
sau oţel austenitic inoxidabil
- ochiuri filtru cu dimensiune
≤două treimi din diametru gaură
de injectare;suprafaţă totală
deschideri ochiuri ≥10 ori
secţiune gaură de injectare
- împrejmuiri - protecţie contra sedimentări,
intemperii, păsări, animale
- rezistenţă la presiune - orificii de alarmare precum și SR EN 12259-4
filtre să reziste la presiune de Anexa A
24 bar timp de 5 min fără
scurgeri sau slăbiri
- factor de distorsionare armonic ≤ 20 SR EN 12259-4
Anexa G

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Parametri de performanţă în condiţii
de incendiu
- nivel sonor - nivel sonor minim la distanţă SR EN 12259-4, tabel 1
de (3000+5)mm al turbinei
hidraulice de alarmare ≤ tabel 1
Durabilitate, întârziere răspuns
- funcţionare - turbina hidraulică de alarmare SR EN 12259-4
să sune continuu Anexa E.1
Durabilitate fiabilitate operaţională;
îmbătrânire componente nemetalice
- rezistenţă elemente nemetalice la - îmbătrânire elemente SR EN 12259-4
îmbătrânire nemetalice în aer, fără fisuri şi Anexa C; Anexa E
să nu împiedice declanşarea
turbinei hidraulice de alarmare
- îmbătrânre elemente
nemetalice în apă, fără fisuri şi
să nu împiedice declanşarea
turbinei hidraulice de alarmare

128
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Durabilitate fiabilitate operaţională;


expunere la foc
- rezistenţă la temperatură joasă şi - după expunere la temperaturi SR EN 12259-4
ridicată joase şi ridicate, turbina Anexa B
hidraulică de alarmare să
declaşeze la presiuni de intrare
0.5 bar 12 bar.

Sistemde Referenţial pentru


evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detector Utilizare in SR EN 12259-5 1 Condiţii de activare nominală SR EN 12259-5
SR EN 12259-5, cap.4.6
de sisteme tip 2003 - operare Anexa F
curgere sprinkler şi - întârziere răspuns (timp de răspuns) - să nu întârzie semnal >30s
apă cu apă - întrerupere debit de
pulverizată curgere apă < 10 l/min
pentru SR EN 12259-5
să cauzeze resetarea
control sau Anexa F
automată la starea
stingere iniţială, a dispozitivului
incendiu în de întârziere
clădiri şi Fiabilitate operaţională

129
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

structuri - forţă - presiune hidrostatică internă SR EN 12259-5


terestre. 4 x presiunea nominală de Anexa B
lucru, 5 min
- sarcină calculată a oricărei
capse ≤ forţa de tensiune
minimă din ISO 898-1şi
ISO 898-2 când detectorul
de curgere a apei este
presurizat la 4 x presiunea
de lucru nominală
- rezistenţă la oboseală arcuri şi diafragme 10000 cicluri SR EN 12259-5
Anexa F
- interstiţii - bucşe pretensionate SR EN 12259-5
conform ISO 49; Anexa E
- orice robinet detector de
curgere funcţionează prin
ridicare tijă de diametru 8mm
ataşată interiorului ţevii, în
lungimea ei
- pierdere de presiune datorită frecării - pierderi de presiune de-a SR EN 12259-5
hidraulice lungul detectorului de Anexa H
curgere a apei ≤ 0.2 bar
când apa curge prin el cu
viteză de 5m/s

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- rezistenţă la scurgeri - detectorul de curgere a SR EN 12259-5
apei să reziste, fără Anexa I
scurgeri, fără distorsiuni
permanente sau spargeri
de componente, la
presiune internă 2 x
presiunea de lucru
nominală sau 50 bar (cea
mai mare) 5 min

130
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- anduranţă - detectorul de curgere a SR EN 12259-5


apei şi părţile lui mobile Anexa J
să funcţioneze la viteza
de curgere 10m/s pentru
90min fără distorsiuni
permanente, detaşare
sau spargere
Durabilitate fiabilitate operaţională - rezistenţă contact electric
–rezistenţă la coroziune şi rezistenţă de izolare a SR EN 12259-5
părţi electrice să rămână Anexa G
constante
Durabilitate fiabilitate operaţională
- tărie componente nemetalice
- componente nemetalice (excluzând garnituri - fără crăpături, deplasări, SR EN 12259-5
şi etanşări) alte semne de deteriorare Anexa C
componente nemetalice
- elemente de etanşare elastomer nearmat SR EN 12259-5, cap. 4.9 SR EN 12259-5 Anexa
D
ISO 37, ISO 188
- elemente de etanşare elastomer armat - modificare expansiune SR EN 12259-5 Anexa
volumică ≤20% D

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a
Produs Caracteristici esenţiale Performanţă metoda de evaluare a Observaţii
preconizată pentru produs constanței
performanței caracteristicii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Duze Siguranţă la SR EN 12416-1 1 Distributie agentil extinctori - duze
pentru incendiu +A2:2007 - rezistenţă la presiune valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa B
protecţie - rezistenţă la căldură valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa F
incintă - diametru orificii  7 mm
Duze cu - racorduri cu extremităţi înşurubate/cu bride

131
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

acţiune - capace duze valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa C4


directă - caracteristici emisie
- duze protecţie incintă
 tip - duză ambiantă (3600)
- de perete (1800)
 debit,
 suprafaţă maximă
 volum protecţie dispozitiv valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa M
cu dispersie simplă
 înălţime de fixare minimă
 inălţime de fixare maximă
-duze pentru acţiune directă valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa L
 debit
 suprafaţă maximă de
protecţie în raport cu
înălţime şi unghiuri
Durabilitate distributie agentil
extinctori, rezistenţă duze faţă de valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa B
presiune
Durabilitate distributie exterioară:
valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa F
rezistenţă duze la căldură
Durabilitate distribuţie agenţi
SR EN 12416-1, Anexa I
extinctori valoare de proiectare
SR EN 12416-1, Anexa J
-rezistenţă duze la coroziune

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Component Componente SR EN 13565-1 1 Distribuţie produse de stingere incendiu
e pentru pentru sisteme +A1:2008 - componente cu un singur orificiu
spumă de stingere cu - coeficient de descărcare sau valoarea de proiectare SR EN 13565-1
spumă caracteristică debit/presiune Anexa E
instalate în - componente cu multiple orificii

132
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

clădiri şi spaţii - coeficient de descărcare sau valoarea de proiectare SR EN 13565-1


de montare ca caracteristică debit/presiune Anexa E
un sistem de - ţevi generatoare de spumă (de mână domeniu de descărcare SR EN 13565-1
operare şi tunuri de spumă) Anexa H
complet - pulverizatoare de spumă - pulverizatoare cu canal SR EN 13565-1
< 6mm necesită filtre; Anexa H
- arie liberă filet ≥ 3x aria
secţune transversală
orificiu duză
- mărime deschidere ≤
80% cel mai mic orificiu
- aria acoperită de
pulverizator este aria în
care adâncimea medie
a apei este ≥ 5mm
- să fie în domeniul±10%
faţă de limitele de
proiectare pentru
presiuni, debite şi
înălţimi de montaj
- componente pentru sisteme cu spumă de
medie şi înaltă înfoiere
- duze şi pulverizatoare - pulverizatoare cu canal SR EN 13565-1
< 6mm necesită filtre Anexa I
- arie liberă filet ≥ 3x aria
secţune transversală
orificiu duză
- mărime deschidere ≤
80% cel mai mic orificiu
- generatoare de spumă de înaltă - capacitate care să SR EN 13565-1
înfoiere asigure debit maxim de Anexa G
spumă

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaţională împotriva
coroziunii
- garnituri inelare elastomerice valoare de proiectare ISO 4633
ISO 6447
- materiale plastice şi materiale impregnate cu ISO 6448
răşină

133
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- rezistenţă la îmbătrânire - modificare forţă de SR EN 13565-1


întindere ≤ 50% Anexa B
- alungire la rupere≥50%
din valoare iniţială
- tensiune de impact ≥
50% din valoarea
iniţială; fără fisuri
- rezistenţă la expunere la lichide - modificare forţă de SR EN 13565-1
întindere ≤ 50%; Anexa C
- alungire la rupere ≥
50% din valoare Iniţială
- tensiune de impact ≥
50% din valoarea
iniţială; fără fisuri
Parametri de performaţă în condiţii de foc
- calitate spumă de la componente de aspirare
- componente de joasă şi medie înfoiere
- timp de înfoiere şi drenaj spumă valoare de proiectare SR EN 13565-1
Anexa F
- componente cu înaltă înfoiere valoare de proiectare SR EN 13565-1
Anexa F
- exactitate componente de dozare ≥ concentraţia nominală, metoda Nordtest
≤ 30% peste secţiunea 2NT Fire
concentraţia nominală 042
Fiabilitate operaţională
- conexiuni permanente şi articulaţii valoare de proiectare ISO 7-1,
SR EN ISO 228-1,
- furtun de cuplare valoare de proiectare ISO 1179-1,
ISO 7005-1,
- asamblări prin şuruburi la elementele sub - forţa pe orice element ISO 7005-2;
presiune de fixare ≤ tensiunea ISO 272,
minimă din ISO 885,
SR EN 20225, SR EN ISO 4759-1
ISO 888, ISO 898-1

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- repere destinate pentru înlocuire în timpul - reperele destinate SR EN 13565-1
procedurii de mentenanţă locală înlocuirii accesibile Anexa A
detaşabile cu scule
universale

134
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- elemente înlocuibile să SR EN 13565-1


nu fie reasamblate Anexa A
decât în poziţia adecvată
- tensiune hidrostatică - repere componente de SR EN 12259-1
- încercare de scurgere siguranţă la presiune să Anexa O
reziste la 1,5x presiune
de lucru 10 min
- tensiune mecanică - carcasă componente să SR EN 13565-1
suporte de 3x presiune Anexa D
de lucru
- rezistenţă la căldură şi la foc SR EN 13565-1
- pulverizatoare şi difuzoare - fără deformări, rupturi Anexa J
după încercare la căldură
- generatoare de spumă valoare de proiectare
- deversoare de spumă şi camere de spumă - capacitate tub de refulare SR EN 13565-1
să permită trecere spumă Anexa J
la debit maxim de
proiectare
- etanşări pentru vapori - să nu se rupă la SR EN 13565-1
diferenţă de presiune de Anexa J
0,1bar pe faţa anterioară
- să se rupă la o diferenţă
pozitivă de presiune de
0,25 bar
- generatoare de spumă de mare şi joasă - să genereze spumă la SR EN 13565-1
presiune de retur presiunea diferenţială Anexa J
minimă de proiectare
- furtun sub suprafaţă - să refuleze spumă la SR EN 13565-1
presiunea minimă de Anexa K
intrare
- să introducă şi să
desfăşoare furtun flexibil
- să distribuie spumă într-un
rezervor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8

- componente pentru sisteme cu spumă de


medie şi înaltă înfoiere
135
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- duze şi pulverizatoare - pulverizatoare cu canal SR EN 13565-1


< 6mm necesită filtre Anexa F
- arie liberă filet ≥ 3x arie
secţiune transversală
orificiu duză
- mărime deschidere ≤
80% cel mai mic orificiu
- generatoare - capacitate care să SR EN 13565-1
asigure debit maxim de Anexa
spumă

Sistemde
Referenţial evaluare și Referenţial pentru
Utilizare
Produs pentru verificare a Caracteristici esenţiale Performanţă metoda de evaluare a Observaţii
preconizată constanței
produs caracteristicii esenţiale
performanței
1 2 3 4 5 6 7 8

136
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Hidranţi de Securiitate la SR EN 14339 1 Fiabilitate operaţională:


incendiu incendiu 2006  construcţie
subterani - corp SR EN 14339, tabel 1
- elastomer tip WA pentru apă potabilă SR EN 681-1
- obturatoare tip dublu sens sau unisens SR EN 14339
- garnituri tijă - pentru hidranţi cu ventil cu
bilă (cu înşurubare jos) să
poată fi înlocuite cu ventilul
închis şi sub presiune de
funcţionare
- pentru hidranţi cu ventil de
închidere să poată fi
înlocuite cu ventilul în
totalitate deschis şi la
presiune de funcţionare
 presiuni
- etanşeitate SR EN 14339, tabel 2 SR EN 1074-1, Anexa A
- rezistenţă mecanică SR EN 14339, tabel 2
- obturator – etanşeitate fără scurgeri pe lângă ventil SR EN 1074-1, Anexa B
- obturator - rezistenţă mecanică SR EN 14339, tabel 2, 3 SR EN 1074-6:2004
- obturator - anduranţă valoare de proiectare
- acţionare tijă valoare de proiectare
 sens închidere întoarcere tijă în sens ace
ceasornic
 număr de rotaţii pentru 5 15 pentru DN 80 şi
deschidere totală ventil 615 pentru DN 100
- număr maxim de rotaţii
până la începerea curgerii≤4
- rezistenţă hidrant la sarcini de
funcţionare
*cuplu de torsiune de operare maxim SR EN 1074-6, tabel 2 SR EN 1074-2,Anexa C
(MOT) pentru sarcini de operare
*cuplu de torsiune de putere minim SR EN 1074-6, tabel 2 SR EN 1074-2,Anexa A
(mST)
 rezistenţă la produse de SR EN 1074-1 SR EN 1074-1
dezinfectare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8

137
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

 hidranţi pentru sisteme apă - hidrant care nu transportă


nepotabilă apă potabilă, toate
materialele folosite nu sunt
afectate nefavorabil de
fluidul cu care intră în contact
 caracteristici hidraulice - debit ≥ 60 pentru DN 80 şi SR EN 1074-6
≥ 75 pentru DN 100
SR EN 1092-1
Dimensionare conexiune valoare de proiectare
SR EN 1092
Durabilitate fiabilitate operaţională - suprafeţe interne contact
împotriva coroziunii continuu cu apă, şi toate
- acoperire suprafeţele externe hidrant
- grosime în contact continuu cu solul
înconjurător, apă sau SR EN 14339
atmosfera înconjurătoare, să
fie rezistente la coroziune şi
îmbătrânire prin alegere
corespunzătoare materiale
Durabilitate fiabilitate operaţională;
- anduranţă valoare de proiectare SR EN 1074-6
- anduranţă dispozitiv împotriva Dacă este prevăzut SR EN 1074-6
întoarcerii

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare a
Produs pentru Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată constanței caracteristicii
produs performanței esenţiale

138
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

1 2 3 4 5 6 7 8
Hidranți de Securitate la SR EN 14384 1 Fiabilitate operaţională
incendiu incendiu 2006 – construcţie - fontă turnată cu grafit lamelar SR EN 1503-3
supraterani - fontă turnată cu grafit nodular SR EN 1503-3
- oţel inoxidabil SR EN 1503-1
– presiuni -PN 16 ;
-PFA 16 bari;
-PMA 20bari;
-PEAa(1) 25bari.
– sens închidere - în sens ace de ceasornic
când este văzut de sus
– număr de rotaţii deschidere - se marchează pe partea
superioară hidrant
– rezistenţă hidrant la sarcini de operare
SR EN 1074-1
cuplu de torsiune necesar pentru SR EN 14384,tabel 3
SR EN 1074-6, Anexa C
etanşare hidrant
– rezistenţă la produse de dezinfecţie SR EN 1074-1 cap.5.4. SR EN 1074-1
– hidranţi pentru sisteme de apă - dacă hidrantul nu transportă
nepotabilă apă potabilă, materialele
folosite în hidrant nu sunt
afectate nefavorabil de fluid
– caracteristici hidraulice Kv ≥ tabel 4
- flanşe de intrare pentru
conectare cu alte flanşe în
SR EN 1092-1
Dimensionare conexiuni funcţie de materialul din care
SR EN 1092-2
este confecţionat corpul
DN corp ≥ DN ieşiri
Durabilitate fiabilitate operaţională - suprafeţe interne în contact
împotriva corozunii continuu cu apă şi suprafeţe
- grosime material externe hidrant în contact
- acoperire continuu cu solul, apa sau
atmosfera, să fie rezistente la
coroziune şi îmbătrânire prin
alegere corespunzătoare
materiale
Durabilitate fiabilitate operaţională
anduranţă SR EN 14384, tabel SR EN 1074-6
MOT

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
139
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

Alarme Securitate la SR EN14604 1 Condiţi nominale de activare (senzibilizare,


de fum incendiu 2006 întârziere răspuns şi performanţă în condiţii
de foc)
SR EN14604 - semnale de alarmă de fum - prioritate faţă de orice alt semnal
2006/AC2009 - să obţină semnale distincte între
alarma de incendiu a alarmei de
fum şi celelalte funcţiuni de alarmă
care nu sunt de incendiu
- alarme de fum interconectabile - semnalul de alarmă audibil să fie
emis de toate alarmele de fum
interconectate când fumul este
detectat de una sau mai multe
dintre ele.
- repetabilitate - raport valori prag de răspuns ≤ 1,6
- valoare minimă > 0,05 dBm-1
- dependenţă de direcţie - raport valori prag de răspuns ≤ 1,6
- valoare minimă > 0,05 dBm-1
- sensibilitate iniţială mmax : m ≤ 1,33
m : mmin ≤ 1,5
- deplasare aer - viteză aer în vecinătate alarmă de
fum (1+0,2 )ms-1
- numai pentru alarme cu cameră de
ionizare, curentul de aer fără
aerosoli cu viteză (5+0,5) ms-1
pentru 5 min.
- iluminare mmax : mmin ≤ 1,6 SR EN 14604
Anexa A, D
- sensibilitate la incendiu SR EN 14604, tabel 2 SR EN 14604
Anexa F, G, J
- semnal sonor - alarme cu baterii ≥ 85 dB (A) la 3 m SR EN 14604
după 1 min de operare şi
≥ 82 dB (A) după 4 min de operare
- alarme alimentate de la reţea
≥ 85 dB (A) după 3 min de operare.
- alarme cu baterii şi cu alimentare
de la reţea, semnal maxim sonor =
110 dB (A) la 3 m după 1 min de
operare
- frecvenţă nominală maximă
≤3,5kHz

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- durabilitate receptor SR EN 14604, cap. 5.17 SR EN 14604

140
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- alarme de fum interconectabile -raport praguri de răspuns 0,6251,6 SR EN 14604


-ieşire sunet ≥ 85 dB (A).
- atenuare sunet de alarmă dispozitiv SR EN 14604, cap. 5.20.3 SR EN 14604
Siguranţă în funcţionare
- indicator individual de alarmă - culoare roşie şi separate de
indicator de conectare în reţea.
- defectare indicator vizual să
împiedice emitere semnal de
alarmă
- indicator de reţea - culoare verde şi separat de alte
indicatoare
- conectare la dispozitive externe auxiliare - defectul de circuit deschis sau
scurtcircuit la aceste conexiuni să
nu împiedice funcţionare corectă
alarmă de fum
- sursă de energie electrică normală - să asigure alarmă de fum≥1an.
- alarma de fum să emită
semnal≥4min sau 30 de zile de
funcţionare semnal de defect.
- sursă de energie electrică de rezervă - alarmă de fum≥72h, semnal de
alarmă ≥4min în caz de incendiu
sau în absenţă foc≥24h.
- dispozitiv de încercări curente - caracteristica de încercare să fie
accesibilă din exteriorul alarmei de
fum când este instalată.
- borne pentru conductori externi - proiectate încât să prindă
conductorul între suprafeţele de
metal fără rotaţia acelor suprafeţe
dar cu presiune suficientă de
contact şi fără deteriorarea
conductorului
- indicare de scoatere a bateriei - la scoaterea bateriei, să genereze
un avertisment optic, mecanic, audio
- nu trebuie să depindă de sursa de
energie
- capacitate baterie - 1 an
- 4 min in caz de incendiu
- avertizare de defect de baterie de
30 zile
- protecţie împotriva pătrunderii de corpuri - o sferă cu diametru de 1,3+0,05mm
străine să nu poată trece în interiorul
camerei senzor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
141
5.1. Mijloace fixe pentru alarmă/detectarea şi stingerea incendiului, controlul focului şi fumului, prevenirea exploziilor

- stocare de programe şi date - să reţină date pentru ≥ 2


săptămâni fără alimentare cu
energie electrică
- impact - raport valori prag de răspuns
≤ 1,6
- energie de lovire = 1,9 + 0,1J
- viteză ciocan 1,5 + 0,13 ms-1
- număr de lovituri =1
- avertizoare cu defect la baterie - raport valori pragi de răspuns
≤ 1,6
- inversiune baterie - raport valori prag de răspuns
≤ 1,6
- sursă de energie electrică de rezervă valoare de proiectare
- securitate electrică SR EN 14604, cap. 5.24
mmax : mmin ≤ 1,6
Toleranţă la tensiune de alimentare SR EN 14604
mmin ≥ 0,05 dBm-1
Durată de siguranţă în exploatare şi
întârziere răspuns
Rezistenţă la temperatură SR EN 14604
- căldură uscată mmax : mmin ≤ 1,6
- siguranţă în funcţionare mmax : mmin ≤ 1,6
Durată de siguranţă în exploatare şi
întârziere răspuns
Rezistenţă la vibraţii
- vibraţie (în funcţionare) mmax : mmin ≤ 1,6 SR EN 60068-2-6
SR EN 14604
- vibraţie (anduranţă) mmax: mmin ≤ 1,6 SR EN 60068-2-6
SR EN 14604
Durată de siguranţă în exploatare şi
întârziere răspuns
Rezistenţă la umiditate
- căldură umedă în funcţionare mmax: mmin≤1,6 SR EN 14604
Durată de siguranţă în exploatare şi
întârziere răspuns
Rezistenţă la coroziune
- coroziune în SO2 mmax : mmin ≤ 1,6 SR EN 14604
Durată de siguranţă în exploatare şi
întârziere răspuns
Stabilitate electrică
- compatibilitate electromagnetică (EMC) mmax : mmin ≤ 1,6 SR EN 50130-4

142
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie
Sistemde Referenţial pentru
evaluare și
Utilizare Referenţial pentru metoda de evaluare
Produs verificare a Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 7
Atenuator Retenţie SR EN 1317-5 1
clase viteză SR EN 1317-3,
de şoc vehicule +A1:2008 Nivel protecţie
50, 80, 71, 60, 100, 110 tabel 2, 3
pentru zone
de circulaţie clase
A (ASI ≤ 1,0) SR EN 1317-3,
Severitate şoc
B (ASI ≤ 1,4) tabel 4
PHD ≤ 20 g (g = 9,8 m/s2)
clase
Z1: W ≤ 0,6 m
SR EN 1317-3,
Zonă de redirecţionare Z2: W ≤ 0,8 m
tabel 12
Z3: W ≤ 1,0 m
Z4: W ≤ 1,3 m
clase
SR EN 1317-3,
Deplasare laterală D1, D2, D3, D4, D5, D6,
tabel 13
D7, D8
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1317-5

143
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

Referenţial pentru
Sistemde evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare aconstanței Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată pentru produs performanței a caracteristicii
esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Barieră Retenţie SR EN 1317-5 1* clase
SR EN 1317-2,
de vehicule şi +A1:2008 T1, T2, T3
Nivel protecţie SR EN 1317-2/A1
securitate pietoni în N1, N2
tabel 2
pentru zone de H1, H2, H3, H4a, H4b
lucrări de circulaţie clase
artă A (ASI ≤ 1,0)
SR EN 1317-2,
B (ASI ≤ 1,4)
Severitate şoc SR EN 1317-2/A1
C (1,4 ≤ ASI ≤ 1,9) şi
tabel 3
THIV ≤ 33 km/h,
PHD ≤ 20 g (g = 9,8 m/s2)
clase
W1: W ≤ 0,6m
W2: W ≤ 0,8m
W3: W ≤ 1,0m SR EN 1317-2,
Lăţime de lucru W4: W ≤ 1,3m SR EN 1317-2/A1
W5: W ≤ 1,7m tabel 4
W6: W ≤ 2,1m
W7: W ≤ 2,5m
W8: W ≤ 3,5 m
SR EN 1317-2,
Deflexiune (deformaţie) dinamică valoare de proiectare
SR EN 1317-2/A1
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1317-5
* pentru funcţia de retenţie pietoni, prEN 1317-6

Produs Utilizare Referenţial pentru Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
144
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

șiverificare a metoda de evaluare


preconizată produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Barieră Retenţie SR EN 1317-5 1 clase
SR EN 1317-2,
de vehicule în +A1:2008 T1, T2, T3
Nivel protecţie SR EN 1317-2/A1
securitate lungul N1, N2
tabel 2
drumurilor H1, H2, H3, H4a, H4b
sau în clase
partea A (ASI ≤ 1,0)
SR EN 1317-2,
centrală a B (ASI ≤ 1,4)
Severitate şoc SR EN 1317-2/A1
suprafeţelor C (1,4 ≤ ASI ≤ 1,9) şi
tabel 3
destinate THIV ≤ 33 km/h,
circulaţiei PHD ≤ 20 g (g = 9,8 m/s2)
clase
W1: W ≤ 0,6 m
W2: W ≤ 0,8 m
W3: W ≤ 1,0 m SR EN 1317-2,
Lăţime de lucru W4: W ≤ 1,3 m SR EN 1317-2/A1
W5: W ≤ 1,7 m tabel 4
W6: W ≤ 2,1 m
W7: W ≤ 2,5 m
W8: W ≤ 3,5 m
SR EN 1317-2,
Deflexiune (deformaţie) dinamică valoare de proiectare
SR EN 1317-2/A1
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1317-5

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare și Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
145
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

metoda de evaluare
verificare aconstanței
preconizată pentru produs performanței
a caracteristicii
esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Extremităţi Retenţie SR EN 1317-5 1* SR ENV1317-4
vehicule +A1:2008 clase tabel 2, 3, 4
Nivel protecţie
pentru zone P1, P2, P3, P4 SR EN 1317-2,
de circulaţie SR ENV1317-4/A1
clase
A (ASI ≤ 1,0) SR ENV 1317-4
Severitate şoc
B (ASI ≤ 1,4) tabel 5
PHD ≤ 20 g (g = 9,8 m/s2)
clase
SR EN 1317-4
Deplasare laterală x1, x2, x3
tabel 6
y1, y2, y3
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1317-5+A1
* aplicabil când SR ENV 1317-4 devine SR EN 1317-4

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru evaluare și metoda de evaluare
146
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie
verificare a
a caracteristicii
produs constanței
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Racordări Retenţie SR EN 1317-5 1* Clase
vehicule +A1:2008 nu trebuie să fie
SR ENV 1317-4,
pentru zone inferior nivelului cel mai
SR EN 1317-2,
de circulaţie Nivel protecţie clase scăzut şi nici superior
SR EN 1317-2/A
nivelului cel mai ridicat
tabel 2
al celor două bariere
de securitate racordate
clase
A (ASI ≤ 1,0)
SR ENV 1317-4,
B (ASI ≤ 1,4)
SR EN 1317-2,
Severitate şoc C (1,4 ≤ ASI ≤ 1,9) şi
SR EN 1317-2/A1
THIV ≤ 33 km/h,
tabel 3
PHD ≤ 20 g (g = 9,8
m/s2)
clase
W1: W ≤ 0,6 m
W2: W ≤ 0,8 m
SR ENV 1317-4,
W3: W ≤ 1,0 m
SR EN 1317-2,
Lăţime de lucru W4: W ≤ 1,3 m
SR EN 1317-2/A1
W5: W ≤ 1,7 m
tabel 4
W6: W ≤ 2,1 m
W7: W ≤ 2,5 m
W8: W ≤ 3,5 m
SR ENV 1317-4,
Deflexiune (deformaţie) dinamică valoare de proiectare SR EN 1317-2,
SR EN 1317-2/A1
Durabilitate - SR EN 1317-5+A1
* aplicabil când SR ENV 1317-4 devine SR EN 1317-4

147
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţă Observaţii
preconizată a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 6 7 8 9
Stâlp din beton Stâlpi de SR EN 40-4 1 Rezistenţă la încărcări orizontale
armat şi iluminat 2006 - protecţie la şocuri mecanice IK08 SR EN 62262
precomprimat, public în Rezistenţă la compresiune beton
pentru iluminat zone de SR EN 40-4 clasă beton SR EN 206-1
public circulaţie 2006/AC:2007 - beton armat ≥ C30/37
- beton precomprimat ≥C35/45
- oţel pentru beton armat: SR EN ISO 15630-1
- rezistenţă ultimă la tracţiune
SR EN 10080
- limită de curgere la tracţiune
- oţel pentru beton precomprimat: SR EN ISO 15630-1
- rezistenţă ultimă la tracţiune
SR EN 10138-1…4
- limită convenţională de elasticitate la tracţiune la 0,1%
Proprietăţi geometrice
- dimensiuni şi toleranţe dimensionale SR EN 40-2 SR EN 40-4
- toleranţă la masă stâlp ± 10% SR EN 40-4
Dispoziţii constructive
- armături transversale SR EN 40-3-2
- stâlpi de beton armat, distanţă între armături ≤ 1,5 m
(pas maxim)
- stâlpi de beton precomprimat nu este necesară
- stâlpi de beton centrifugat armaţi sau
precomprimaţi :
- diametre la bază stâlp ≤ 800 mm 0,15 % din secţiune
longitudinală beton
- diametre la bază stâlp ≤ 400 mm 0,05 % din secţiune
longitudinală beton
- diametre la bază stâlp 400 ÷ ≤ 800 mm - interpolare valori de
mai sus
Rezistenţă mecanică stâlp1):
- moment capabil la încovoiere SR EN 13369
(forţă maximă.de rupere) valoare de proiectare SR EN 1992-1-1
- rezistenţă la forţe tăietoare
- rezistenţă la torsiune SR EN 40-3-3
SR EN 12767, SR EN 12767
Performanţă la impact cu un vehicul
tabel 1,2,3,6
(securitate pasivă)
clasa 0 fără încercare

148
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

(continuare)
1 2 3 4 6 7 8 9
Durabilitate
- dozaj minim ciment valoare de proiectare
- raport A/C maxim valoare de proiectare
- rezistenţă minimă beton valoare de proiectare SR EN 206-1 pentru
- conţinut cloruri din beton ≤. 0,04% beton armat) şi condiţii de
≤ 0,02% (beton SR EN 1992-1-1 expunere
precomprimat).
- acoperire minimă cu beton a armăturii: SR EN 40-4, tabelA1 SR EN 40-4, Anexa A
- deschidere maximă fisuri valoare de proiectare SR EN 13369
- integritate suprafaţă valoare de proiectare SR EN 13369, Anexa J
- rezistenţă la coroziune oţel SR EN 13369, Anexa A SR EN 1992-1-1
- absorbţie apă SR EN 13369, Anexa G SR EN 13369, Anexa G
Regulament CE
Conținut/emisie substanțe periculoase valoare de proiectare
1907/2006

149
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

Referenţial Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare șiverificare a
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţe metoda de evaluare a Observaţii
preconizată
produs performanței caracteristicii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Stâlp din Iluminat SR EN 40-5 1 Rezistentă la încărcări orizontale -
oţel public în 2002 - încărcări proprii şi datorate vântului valori de proiectare SR EN 40-3-3- calcul
pentru zone de SR EN 40-3-1 SR EN 40-3-2-încercare
iluminat circulaţie - asamblări cu frecare valoare de proiectare
public (solicitări suplimentare în îmbinare)
- îmbinări sudate SR EN 288-1, SR EN 288-3
SR EN 288-2
clase SR EN 12767 SR EN 12767
Performanţă la şoc provocat de un vehicul
tabel 1,2,3,6
(securitate pasivă)
clasa 0 fără încercare
Durabilitate
- protecţie la coroziune prin:
 galvanizare la cald SR EN ISO 1461
 metalizare prin pulverizare termică şi ≥ 80 µm (Zn sau Al) SR EN 40-5
vopsire Anexa A
 fosfatare şi vopsire ≥ 4 g/m2
 vopsire valoare de proiectare

Sistemde
Referenţial evaluare și Referenţial pentru
Utilizare
Produs pentru verificare a Caracteristici esenţiale Performanţe metoda de evaluare a Observaţii
preconizată constanței
produs caracteristicii esenţiale
performanței
1 2 3 4 5 6 7 8
Stâlp din Iluminat SR EN 40-6 1 Rezistentă la încărcări orizontale valoare de proiectare SR EN 40-3-3- calcul
aluminiu public în 2002 - încărcări proprii şi datorate vântului SR EN 40-3-1 SR EN 40-3-2-încercare
pentru zone de - asamblări valoare de proiectare
iluminat circulaţie - îmbinări sudate SR EN 288-1, SR EN 288-4
public SR EN 288-2
clase EN 12767 EN 12767
Performanţă la şoc provocat de un vehicul
tabel 1,2,3,6
(securitate pasivă)
clasa 0 fără încercare
Durabilitate SR EN 40-6
- protecţie la coroziune pe zone zona B-strat bitum≥250μm Anexa A

150
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Referenţial
Utilizare șiverificare a metoda de evaluare a
Produs pentru constanței
Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Stâlpi pentru Stâlpi de SR EN 40-7 1 Rezistenţă la încărcări orizontale: valoare de proiectare SR EN 40-3-2-încercare Clasa tehnică A sau
iluminat public iluminat 2003 - încărcări proprii şi datorate vântului SR EN 40-3-1 SR EN 40-3-3-calcul B (factor de
din materiale public securitate pentru
compozite pe destinaţi încărcare parţial yf )
bază de polimeri zonelor de Clasa tehnică I, II
armate cu fibre circulaţie sau III (deformare
orizontală maximă)
clase EN 12767 SR EN 12767
Performanţă în caz de şoc provocat de
tabel 1,2,3,6
un vehicul (securitate pasivă)
clasa 0 fără încercare
Durabilitate: SR EN 40-7,Anexa C
- rezistenţă la tracţiune valoare de proiectare SR EN 527-4
SR EN 527-5
- proprietăţi de încovoiere valoare de proiectare SR EN 14125
- forfecare în plan valoare de proiectare SR EN 14129

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Butoane Zone de SR EN 1463-1 1 SR EN 1463-1
Retroreflectivitate clasa PRP 1
retroreflectorizante circulaţie 2009 Anexa A
Cerinţe colorimetrice
Coordonate cromatice clase SR EN 1463-1,
NCR 0, NCR1 tabel 9
clase
Durabilitate în exploatare SR EN 1463-2
R1, R2, R3, R4

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
151
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

șiverificare a metoda de evaluare


preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Semnalizatoare Avertizare şi SR EN 12352 1 Rezistenţă la impact clase: M0, M1, M2, M3, M4 SR EN 12352
de dirijare şi dirijare trafic 2006 Performanţe fotometrice-Luminanţă SR EN 12352, tabel 1
avertizare rutier - intensitate luminoasă L2-L5: Iout/Itotal ≥ 0,17
L6-9 Lmin/Lmax ≥ 0,07
- uniformitate luminanţă L1:suprafaţă minimă lentile ≥
30 cm2, înălţime lentile≥6 cm SR EN 12352
L2-L9, tabel 1
- suprafaţă cu emisie luminoasă clase protecţie lentile:P0, P1
clase: R0, R1, R2
suprafaţă retroreflectorizantă≥50cm2
Retro-reflexivitate SR EN 12352
coeficienţi minimi
SR EN 12352, tabel 3
SR EN 12352, tabel 2,4
Performanţe colorimetrice
clase: SR EN 12352
(coordonate cromatice)
C roşu;C1 galben;C2 galben
Fixare şi încuiere de siguranţă Dispozitiv clasa:S0,S1,S2,S3 SR EN 12352
Securitate pasivă fără zone ascuţite sau tăioase vizual
Cerinţe electrice
- securitate electrică Decizia 73/23/CEE
- comutatoare fotosensibile cu clase: A0, A1 (250-1000 lx)
intensitate variabilă şi pentru
aprindere/stingere
- indicator de tensiune clase: I0, I1
- tensiune minimă şi maximă pentru (-15%...+10%) din tensiune SR EN 12352
semnalizatoare funcţionând în nominală
reţea
- continuitate lumină emisă clase: F0, F1, F2, F3, F4
- durată aprindere clase: O0, O1, O2, O3
Compatibilitate electromagnetică
- emisie electromagnetică SR EN 50293 SR EN 50293
- imunitate electromagnetică
Conținut/emisie substanțe Regulament CE
valoare de proiectare
periculoase 1907/2006
Durabilitate
- rezistență la temperatură clase:T1(+55..-100C),
T2(+55..-400C),
- la pătrundere praf şi apă etanşeitate minimă IPX4 SR EN 60529
- coroziune valoare de proiectare SR EN 60598-1

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru șiverificare a metoda de evaluare
152
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

constanței a caracteristicii
produs performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Orientare SR EN 12368 1 Rezistenţă la solicitări
pentru utilizatori 2006 orizontale
dirijarea drumuri - instalat direct pe stâlp - deformaţie temporară ≤ 2% din
traficului- lungime totală stâlp SR EN 12899-1
semafoare - deformaţie permanentă ≤0,04%
prevăzute - instalat în consolă - deformaţie temporară ≤ 4% din
cu lămpi lungime totală stâlp
roşii, - deformaţie permanentă ≤0,08%
galbene şi Rezistenţă la impact clase EN 12767, tabel 1,2,3,6 EN 12767
verzi cu (securitate pasivă) clasa 0 fără încercare
rondele de Performanţe optice
200 şi 300 - intensitate luminoasă niveluri SR EN 12368 tabel 1
mm, sunt lămpi de semnalizare
excluse - distribuţie intensitate SR EN 12368 tabel 2, 3, 4, 5
lămpile de luminoasă
semnalizare - uniformitate luminanţă Lmin/Lmax≤10 (pentru tipurile E, W şi M) SR EN 12368
mobile Lmin/Lmax≤15 pentru tipul N
- semnal fantomă maxim clase SR EN 12368, tabel 6
- culoare lămpi de SR EN 12368, tabel 7
semnalizare
Durabilitate
- suprafaţă SR EN 12368 tabel 10, 11, 12 SR EN 60068-2-64
- performanţe clase SR EN 12368, tabel 9 SR EN 60598-1 Metodă protecţie
mecanice(impact) suprafaţă
- performanţe optice 80% din performanţe optice iniţiale SR EN 60068-2-1, Componente
SR EN 12368 tabel 1, 2, 3, 4, 5 SR EN 600682-2, interschimbabile
SR EN 600682-14,
SR EN 60068-2-30,
SR EN 60068-2-5
Conținut/emisie Regulament CE
valoare de proiectare
substanțe periculoase 1907/2006

Produs Utilizare Referenţial Sistemde evaluare Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs șiverificare a metoda de evaluare
constanței
153
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

a caracteristicii
performanței
esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Folii Material pe SR EN 12899-1 1 Caracteristici de vizibilitate
retroreflectorizante, panouri de 2007 - coordonate cromatice diurne şi SR EN 12899-1 CIE 15
bazate pe semnalizare factor de luminanţă tabel 1 şi 2
tehnologia permanentă - retroreflexie RA minim 70% din CIE 54.2
microbilelor de SR EN 12899-1
sticlă, utilizate pe tabel 3 şi 4
panouri fixe de Clase RA1, RA2
semnalizare rutieră fără fisuri sau exfolieri
verticală ale substratului, în
afara unui cerc cu
Rezistenţă la şocuri SR EN 6272
raza de 6 mm, cu
centrul în punctul de
impact
SR EN ISO 877 În cazul încercării
(îmbătrânire conform unei
naturală) îmbătrâniri climatice
Rezistenţă la îmbătrânire climatică valoare de proiectare
SR EN ISO 4898-2 artificială accelerată,
(îmbătrânire validitatea trebuie
accelerată) limitată la patru ani

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare
verificare a
154
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Panou fix Ansambluri SR EN 12899-1 1 Rezistenţă la încărcări orizontale
de complete de 2007 - moment încovoietor maxim (kNm)
semnalizare panouri fixe - excentricitate
rutieră pentru Rezistenţă la încovoiere
valoare de proiectare SR EN 12899-1
verticală semnalizare - rigiditate la încovoiere EI (kNm2)
permanentă Rezistenţă la torsiune
- moment de torsiune maxim
- rigiditate la torsiune GIu (kNm2)
Rezistenţă la încărcări orizontale
- elemente de fixare clase coroziune SP0- SR EN 1991-1-1
SP2, tabel 15
- acţiuni datorate vântului clase, WL0...WL9, SR EN 1991-1-4
tabel 8
- deformaţie temporară (plăci panou) clase tabel 11 SR EN 12899-1
- încovoiere
- deformaţie temporară (suporturi)
- încovoiere clase tabel 11 SR EN 12899
- torsiune clase tabel 12 SR EN 12899
- încărcare dinamică datorată deszăpezirii clasă DSL0-DSL4, SR EN 12899-1
tabel 9
- încărcare punctuală clase PL0.. PL5, SR EN 12899-1
tabel 10
- deformație permanentă 20% din deformaţia SR EN 12899-1
temporară
- coeficient parţial de siguranţă clasă PAF1, PAF2 SR EN 12899-1
tabel 6 şi 7
clase SR EN 12767 SR EN 12767
Performanţă la şoc provocat de un vehicul
tabel 1,2,3,6
(securitate pasivă)
clasa 0 fără încercare
Caracteristici de vizibilitate:
Panouri retroreflectorizante
- coordonate cromatice diurne şi factor de clase CR1, CR2 CIE 15 clasă sau ATE
luminanţă tabel 1 şi 2
Panouri neretroreflectorizante
- coordonate cromatice diurne şi factor de tabel 18 CIE 15
luminanţă
Panouri retroreflectorizante
- coeficient de retroreflexie clase RA1, RA2 CIE 54.2 clasă sau ATE
tabel 3 şi 4

(continuare)
155
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

1 2 3 4 5 6 7 8
Panouri retroreflectorizante iluminate prin
transparenţă
- coordonate cromatice diurne şi factor de tabel 18 CIE 15 ATE
luminanţă
- coeficient de retroreflexie clase RA1, RA2 CIE 54.2 ATE
tabel 3 şi 4
- luminanţă medie clase L1,L2,L3,LS SR EN 12899-1
tabel 19
- contrast luminanţă tabel 20 SR EN 12899-1
- uniformitate luminanţă clase U1-U3, SR EN 12899-1
tabel 21
Panouri neretroreflectorizante iluminate
prin transparenţă
- coordonate cromatice diurne şi factor de tabel 18 CIE 15
luminanţă
- luminanţă medie clase L1,L2,L3,LS SR EN 12899-1
tabel 19
- contrast luminanţă tabel 20 SR EN 12899-1
- uniformitate luminanţă clase U1-U3, SR EN 12899-1
tabel 21
Iluminare exterioară
- iIuminare medie clase E1-E5, SR EN 12899-1
tabel 22
- uniformitate luminanţă clase UE1-UE3, SR EN 12899-1
tabel 23
Durabilitate fără fisuri şi exfoliere
Rezistenţă la şocuri substrat, în afara unui
Material constitutiv al feţei panoului cerc cu raza de 6 mm SR EN ISO 6272
şi centrul în punctul de
impact
Rezistenţă la îmbătrânire climatică-material SR EN ISO 877
constitutiv al feţei panoului material
valoare de proiectare
- panouri retroreflectorizante microprismatic-ATE
- panouri neretroreflectorizante SR EN ISO 877
Rezistenţă la coroziune clasă SP0-SP2,
- metale tabel 15 SR EN 12899-1
- lemn
- materiale plastice
Rezistenţă la pătrundere praf şi apăa IP3x
a
dacă este furnizat cu compartimente prevăzute pentru echipament electric

Produs Utilizare Referenţial Sistemde Caracteristici esenţiale Performanţe Referenţial pentru Observaţii
preconizată pentru produs evaluare și metoda de evaluare
156
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie
verificare a
a caracteristicii
constanței
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Structuri ale Panouri de SR EN 12899-1 1 Rezistenţă la încărcări orizontale
panourilor semnalizare 2007 - elemente de fixare clase coroziune SP0- SR EN 1991-1-1
cu permanentă SP2, tabel 15
materialele - acţiuni datorate vântului clase, WL0...WL9, SR EN 1991-1-4
constitutive tabel 8
ale feţei - încovoiere-deformaţie temporară clase Tabel 11 SR EN 12899-1
panoului, - încărcare dinamică datorată deszăpezirii clasă DSL0-DSL4, SR EN 12899-1
pentru tabel 9
panourile - încărcare punctuală clase PL0.. PL5, SR EN 12899-1
fixe de tabel 10
semnalizare - deformaţie permanentă 20% din deformaţia SR EN 12899-1
rutieră temporară
- coeficient parţial de siguranţă clasă PAF1, PAF2 SR EN 12899-1
tabel 6 şi 7
Panouri retroreflectorizante
- coordonate cromatice diurne şi factor de clase CR1, CR2 CIE 15 clasă sau ATE
luminanţă tabel 1 şi 2
- coeficient de retroreflexie clase RA1, RA2 CIE 54.2 clasă sau ATE
tabel 3 şi 4
Panouri neretroreflectorizante
-coordonate cromatice diurne şi factor de tabel 18 CIE 15
luminanţă
Panouri retroreflectorizante iluminate prin
transparenţă
- coordonate cromatice diurne şi factor de tabel 18 CIE 15 ATE
luminanţă
- coeficient de retroreflexie clase RA1, RA2 CIE 54.2 ATE
tabel 3 şi 4
- luminanţă medie clase L1,L2,L3,LS SR EN 12899-1
tabel 19
- contrast luminanţă tabel 20 SR EN 12899-1
- uniformitate luminanţă clase U1-U3, tabel 21 SR EN 12899-1

157
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Panouri neretroreflectorizante iluminate
prin transparenţă
- coordonate cromatice diurne şi factor de tabel 18 CIE 15
luminanţă
- luminanţă medie clase L1,L2,L3,LS SR EN 12899-1
tabel 19
- contrast luminanţă tabel 20 SR EN 12899-1
- uniformitate luminanţă clase U1-U3, tabel 21 SR EN 12899-1
Iluminare exterioară
- iIuminare medie clase E1-E5, tabel 22 SR EN 12899-1
- uniformitate luminanţă clase UE1-UE3, tabel 23
Rezistenţă la şocuri fără fisuri şi exfoliere
- material constitutiv al feţei panoului substrat, în afara unui cerc
SR EN ISO 6272
cu raza de 6 mm şi centrul
în punctul de impact
Rezistenţă la îmbătrânire climatică-material
constitutiv al feţei panoului
- panouri retroreflectorizante SR EN ISO 877
valoare de proiectare material microprismatic
-ATE
- panouri neretroreflectorizante SR EN ISO 877
Rezistenţă la coroziune Clasă SP0-SP2, Tabel 15
- metale SR EN 12899-1
- lemn
- materiale plastice
Rezistenţă la pătrundere praf şi apăa IP3x

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a
Produs Caracteristici esenţiale Performanţe metoda de evaluare a Observaţii
preconizată pentru produs constanței
performanței caracteristicii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Suporturi Articole în stoc SR EN 12899-1 1 Rezistenţă la încărcări orizontale valoare de proiectare SR EN 12899-1
pentru (în funcţie de 2007 clase EN 12767 SR EN 12767
Rezistenţă la impact
panouri fixe specificaţiile tabel 1,2,3,6
de cumpărătorului) (siguranţă pasivă)
clasa 0 fără încercare
semnalizare Rezistenţă la coroziune clase
rutieră - metale SP0, SP1, SP2
verticală SR EN 12899-1
- lemn
- materiale plastice
Rezistenţă la pătrundere praf şi apăa protecţie IP3x

158
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie
a
dacă (suportul) este furnizat cu compartimente prevăzute pentru echipament electric
Sistemde evaluare Referenţial pentru
Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Suporturi furnizate Articole în SR EN 12899-1 1 Rezistenţă la încărcări orizontale
pentru panouri fixe stoc (în 2007 - material şi clasă de calitate
valoare de proiectare SR EN 12899-1
de semnalizare funcţie de - caracteristici geometrice
rutieră verticală tipul (dimensiuni)
materialelor clase SR EN 12767 SR EN 12767
Rezistenţă la impact
şi tabel 1,2,3,6
caracteristici (siguranţă pasivă)
clasa 0 fără încercare
geometrice) Rezistenţă la coroziune
- metale
clase SP0, SP1, SP2 SR EN 12899-1,
- lemn
- materiale plastice

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Suport pentru Articole în stoc SR EN 12899-1 1 Rezistenţă la încărcări orizontale
panouri fixe de (în funcţie de 2007 - moment încovoietor maxim (kNm) valoare de proiectare SR EN 12899-1
semnalizare performanţă) - excentricitate
rutieră verticală Rezistenţă la încovoiere
valoare de proiectare SR EN 12899-1
- rigiditate la încovoiere EI (kNm2)
Rezistenţă la torsiune
- moment de torsiune maxim valoare de proiectare SR EN 12899-1
- rigiditate la torsiune GIu (kNm2)
clase SR EN 12767 SR EN 12767
Rezistenţă la impact
tabel 1,2,3,6
(siguranţă pasivă)
clasa 0 fără încercare
Rezistenţă la coroziune clase
- metale SP0, SP1, SP2
- lemn SR EN 12899-1,
- materiale plastice
Rezistenţă la pătrundere praf şi apăa protecţie IP3x
a
dacă suportul este furnizat cu compartimente prevăzute pentru echipament electric

159
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie

Sistemde evaluare Referenţial pentru


Utilizare Referenţial șiverificare a metoda de evaluare
Produs constanței
Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată pentru produs a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Borne Borne luminoase SR EN 12899-2 1 Rezistenţă la solicitări orizontale
valoare de proiectare SR EN 12899-2
luminoase instalate 2007 (rezistenţă statică la deformare)
permanent pentru Rezistenţă la impact clase
SR EN 12899-2
informarea, (securitate pasivă) IR0, IR1, IR2, IR3
avertizarea şi Caracteristici de vizibilitate
orientarea SR EN 12899-2
- coordonate cromatice şi factor de valoare de proiectare
utilizatorilor tabel 3
luminanţă
drumurilor SR EN 12899-1
Retroreflexivitate valoare de proiectare
tabel 4
Luminanţă SR EN 12899-1,
- luminanţă medie U2 tabel 19
- uniformitate U1 tabel 21
- contrast tabel 20
Durabilitate (performanţe vizuale)
- rezistenţă la coroziune (metale) valoare de proiectare SR EN 12899-1
tabel 15
- rezistenţă la radiaţii UV (îmbătrânire valoare de proiectare SR EN 12899-2
climatică naturală accelerată)
- rezistenţă la praf şi apă ≥ nivel 2-praf
≥ nivel 3-apă
Regulament CE
Conținut/emisie substanțe periculoase valoare de proiectare
1907/2006

160
6.1. Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie
Sistemde Referenţial pentru
evaluare și
Utilizare Referenţial metoda de evaluare
Produs verificare a Caracteristici esenţiale Performanţe Observaţii
preconizată pentru produs constanței a caracteristicii
performanței esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitiv Informare, SR EN 12899-3 1 Performanţă la şoc provocat de un
clase DH0, DH1, DH2 SR EN 12899-3
retroreflectorizant avertizare şi 2007 vehicul (securitate pasivă)
fix orientare Caracteristici de vizibilitate (ziua,
utilizatori noaptea)
drumuri - coordonate cromatice şi factor de SR EN 12899-1, numai pentru
valoare de proiectare
luminanţă (diurne) tabel 1 sau 2 (ziua) retroreflectoare
- coordonate cromatice (nocturne) SR EN 12899-3, R1, clasele RA1
tabel 2 (noaptea) şi RA2
-tip R1 (clasa