Anda di halaman 1dari 6

Isnin 04 Janauari 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 04 Januari 2015 ( 0745 – 0845 pagi : 60 Minit)

STANDARD Mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan
1.2.6 ayat yang betul dan tepat.
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Menyebut 3/5 baris ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii. Melengkapkan jadual dengan ayat yang betul.

i. Murid membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan jadual dengan ayat yang betul berdasarkan dialog secara
berkumpulan.
AKTIVITI
Iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan jadual dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Verbal - Linguistik
KB : Mengecam

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menyebut pelbagai ragam ayat dengan yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 5 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 05 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan


2.2.3 dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 3/5 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Menyatakan 6/9 ayat yang mempunyai perkataan berimbuhan petikan.
iii.Melengkapkan peta bulatan dengan perkataaan berimbuhan yang betul

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan.

iii. Murid melengkapkan peta bulatan dengan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam
teks secara berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Bimbingan dan Kaunseling


Nilai : Bertanggungjawab
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menjanakan Idea

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid membaca petikan dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Rabu 6 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 06 Januari 2016 ( 0845 – 0945 pagi : 60 Minit)

STANDARD Menulis teks prosa dan pusi secara mekanis dengan betul dan kemas
3.2.6
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 2/3 perenggan catatan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii.Mencatat 4/6 maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan gambar dan frasa.
iii. Menulis 2/3 perenggan karangan catatan dengan format yang betul berdasarkan berdasarkan
maklumat dan teks.

i. Murid membaca maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan carta alir dengan maklumat yang betul mengikut urutan yang
berdasarkan gambar secara berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid menulis karangan catatan.

Ilmu : Pendidikan seni Visual


Nilai : Kesungguhan
PENGISIAN KURIKULUM EMK : verbal - Linguistik
KB : Menjana idea

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid mencatat maklumat dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Khamis 07 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 06 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan imaginasi melalui
4.1.1 penghasilan karya sastera
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 4/5 rangkap lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii. Menyatakan 4/5 isi penting berdasarkan lirik lagu.
iii. Melengkapkan carta alir dengan isi penting yang betul secara berkumpulan.
iv. Menulis 4/5 perenggan karangan cerita berdasarkan isi penting dan lirik lagu.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Murid – murid mengenalpasti isi penting berdasarkan lirik lagu secara berkumpulan.

iii. Murid – murid melengkapkan carta alir dengan isi penting yang betul secara
berkumpulan.

AKTIVITI iv. Ketua kumpulan membentangkan hasil di hadapan kelas.

v. Murid – murid melengkapkan lembaran kerja secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid menulis karangan berdasarkan isi penting yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Muzik


Nilai : Kerajinan
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mencipta

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menyanyi dan menyatakan isi penting berdasarkan lirik lagu.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 21 Ogos 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 1: Bakat Istimewa

TARIKH/MASA 06 Januari 2016 ( 0945 – 1045 pagi : 60 Minit)

STANDARD Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut
5.1.1
PEMBELAJARAN konteks dengan betul

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

i. Menyatakan 4/6 isi penting berdasarkan gambar.


OBJEKTIF
ii. Melengkapkan Peta pokok dengan isi penting secara berkumpulan.
iii. Menulis 5/6 perenggan karangan cerita berdasarkan isi penting yang
disediakan.

i. Murid – murid mengenalpasti isi penting berdasarkan gambar secara berkumpulan.

ii. Murid – murid melengkapkan peta pokok dengan isi penting secara berkumpulan.

iii. Ketua kumpulan membentangkan hasil dihadapan kelas.


AKTIVITI iv. Murid – murid melengkapkan lembaran kerja secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid menulis karangan cerita.

Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar


Nilai : Menghargai Masa
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menghubungkaitkan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid dapat mengenalpasti nama panggilan.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI