Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 5

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam

Kelas :5

Tarikh / Masa :

Bilangan :

Tajuk : Surah An-Naml ayat 45-93

Pengetahuan Sedia Ada : 1) Murid telah didedahkan dengan bacaan al-quran pada
sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran khatam al-quran
sebelumya.

Standard Kandungan : Membaca surah an-Naml ayat 1-93

Standard Pembelajaran : Membaca surah an-Naml ayat 45-93 dengan betul dan
bertajwid.

Objektif Pembelajaran : 1) Membaca surah an-Naml ayat 45-51 dengan bimbingan


guru.
2) Membaca surah an-Naml ayat 45-51 dengan betul melalui
bimbingan daripada guru.
3) Membaca surah an-Naml ayat 45-51 dengan bertajwid
melalui bimbingan daripada guru.

Kemahiran Berfikir : Membanding beza bacaan yang betul dengan yang salah
berdasarkan pengetahuan hukum tajwid yang yang dipelajari.

Penggabungjalinan : Akhlak (adab terhadap al-Quran)

Penyerapan : Bahasa Arab

Penerapan nilai : Khusyuk, tawakal, bersungguh-sungguh,

berani mencuba

E. M. K : 1) Teknologi maklumat dan komunikasi : Audio rakaman


surah an-Naml
2) Keusahawanan : Murid-murid gigih berusaha dan
menjadikan kesilapan yang telah dilakukan sebagai
pengajaran untuk menjadi lebih baik.
Penilaian P&P : Lisan (soal jawab, talaqqi musyafahah, latih tubi,
penerangan)

Bahan Bantu Mengajar : 1) Gambar semut


2) Audio surah an-Naml
3) Keratan kertas yang mengandungi ayat-ayat surah an-Naml

Langkah Pengajaran:

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Catatan

Guru Murid

Pendahuluan Bacaan doa belajar 1) Guru meminta 1) Murid-murid Penerapan nilai:


(2 minit) dan bacaan dua murid membaca doa membaca doa -Khusyuk
kalimah syahadah. belajar dan dua belajar dan dua -Tawakal
kalimah syahadah kalimah syahadah -Adab berdoa
bersama-sama guru di beramai-ramai.
dalam kelas.
Set Induksi Paparan gambar 1) Guru memapatkan 1) Murid memberi BBM :
(3 minit) semut gambar semut di perhatian ketika - Gambar semut
hadapan murid-murid. melihat gambar
yang dipaparkan. E.M.K :
2) Guru bersoal-jawab
- Keusahawanan
dengan murid-murid 2) Murid
berkenaan gambar memberikan
Kaedah :
yang ditayangkan. pelbagai jawapan
1) Apa yang kamu - Soal jawab
terhadap persoalan
nampak dalam 3) Guru mengaitkan
yang dikemukakan
gambar ini? jawapan murid dengan Penyerapan :
oleh guru.
tajuk pelajaran. Bahasa Arab
2) Siapa yang tahu
apa semut dalam
Penerapan Nilai :
bahasa arab?
- Bersungguh-
sungguh
- Berani mencuba

Langkah 1 Audio bacaan surah 1) Guru memberikan 1) Murid BBM :


an-Naml dari ayat keratan kertas yang membahagi- - Audio bacaan
(5 minit) 45-51. mengandungi ayat-ayat bahagikan keratan suran an-Naml
surah an-Naml. kertas yang - Keratan kertas
diberikan oleh guru. yang
2) Guru
mengandungi
memperdengarkan 2) Murid-murid
ayat-ayat
audio bacaan surah an- mendengarkan
surah
Naml dari ayat 45-51. audio bacaan surah
an-Naml
an-Naml dengan
teliti sambil merujuk
E.M.K :
keratan kertas yang
- Teknologi
mengandungi
maklumat dan
potongan surah an-
komunikasi
Naml.
- Keusahawanan

Kaedah :
- Talaqqi

Penerapan Nilai :
- Bersungguh-
sungguh
- Berani mencuba

Langkah 2 Surah an-Naml ayat 1) Guru membuat latih 1) Murid BBM :


(10 minit) 45-51. tubi bacaan surah an- memperdengarkan - Keratan kertas
Naml bagi ayat 45-51 bacaan surah an- yang
dengan cara talaqqi Naml kepada guru. mengandungi
musyafahah secara ayat-ayat
berkumpulan dan surah
individu sambil guru an-Naml.
membetulkan bacaan
murid. E. M. K :
- Keusahawanan

Kaedah :
-Talaqqi
Musyafahah
- Latih tubi

Penerapan Nilai:
-Bersungguh-
Sungguh
Langkah 3 Hukum tajwid 1) Guru memberikan 1) Murid-murid E. M. K :
(8 minit) (qalqalah sughra) penerangan mengenai mendengar - Keusahawanan
hukum tajwid yang penerangan yang
difokuskan dalam sesi diberikan oleh guru Kaedah :
pengajaran dan dengan teliti. - Penerangan
pembelajaran iaitu
hukum qalqalah sughra Penerapan Nilai:
kepada murid-murid. - Bersungguh-
sungguh
- Berani mencuba
Langkah 4 Lembaran kertas 1) Dengan 1) Murid-murid BBM :
(2 minit) kerja menggunakan mendengar arahan - Lembaran
keratan kertas guru dengan teliti. kertas kerja
yang
mengandungi 2) Murid-murid E. M. K :
ayat-ayat menjawab kertas - Kreativiti
surah kerja yang
an-Naml yang sama, diedarkan. Kaedah :
guru mempelbagaikan - Latih tubi
kegunaannya dengan
menjadikan keratan Penerapan Nilai:
kertas tersebut sebagai - Bersungguh-
lembaran kerja. sungguh

2) Guru mengarahkan
murid-murid untuk
mencari dan
membulatkan hukum
qalqalah sughra yang
terdapat dalam keratan
kertas tersebut.

3) Jika murid tidak


berjaya
menyiapkannya pada
waktu yang ditetapkan,
guru mengarahkan urid
untuk sambung
menyiapkannya di
rumah.

Penutup 1) Penutup kognitif 1) Guru meminta murid 1) Murid-murid Kaedah :


(2 minit) untuk membaca membaca semula - Pengulangan
semula salah satu ayat salah satu potongan
yang dipilih daripada ayat yang dipilih Penerapan Nilai :
potongan ayat surah daripada surah an- - Bersungguh-
an-Naml ayat 45-51. Naml dari ayat 45-51 sungguh
secara kelas dengan
2) Penutup sosial 2) Guru mengingatkan bertajwid.
murid agar sentiasa
mengingati hukum
tajwid iaitu hukum
qalqalah sughra dalam
pembacaan al-Quran
kerana membaca al-
Quran mengikut tajwid
yang betul itu adalah
suatu tuntutan.

Refleksi :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________