Anda di halaman 1dari 13

NO.

RUJUKAN PROSEDUR : UIP-AM-03-07

PROSEDUR SITA MAKANAN

1. NO. RUJUKAN PROSEDUR

UIP-AM-03-07

2. TAJUK

Prosedur Sita Makanan

3. TUJUAN PROSEDUR

Tujuan prosedur ini adalah untuk menggariskan tatacara menyita makanan


yang melanggar Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985
supaya tindakan yang dibuat selaras dengan peruntukan perundangan dan
dapat dituduh di mahkamah dengan bukti yang mencukupi dan relevan. Ia juga
akan menyeragamkan aspek teknikal dan penguatkuasaan .

4. UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN

4.1. Akta Makanan 1983


Sek. 3 - Lantikan Pegawai Diberi Kuasa oleh Menteri
Sek. 4(1)(a) - Kuasa masuki premis
Sek. 4(1)(c) - Membuka/memeriksa bungkusan makanan
Sek. 4(1)(d) - Kuasa pemeriksaan dokumen
Sek. 4(1)(e) - Kuasa pemeriksaan dokumen pengenalan diri
Sek .4(1)(f) - Kuasa menyita makanan
Sek. 4(8) - Kuasa memusnahkan makanan
Sek. 4(11) - Memusnahkan makanan yang busuk
Sek. 8(1) - Kuasa meminta maklumat
4.2. Akta Keterangan 1950 (Disemak 1971) – Akta 56
4.3. Kanun Tatacara Jenayah (Disemak 1999) – Akta 593
4.4. Akta Tafsiran 1948 (Disemak 1989) – Akta 388
4.5. Kanun Keseksaan (Disemak 1997) – Akta 574

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


5. ANGGOTA YANG TERLIBAT

5.1. Pegawai Kesihatan Daerah


5.2. Pegawai Kesihatan Persekitaran
5.3. Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
5.4. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan
5.5. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
5.6. Pembantu Kesihatan Awam

6. SINGKATAN YANG DIGUNAKAN

PKD - Pegawai Kesihatan Daerah


PKP - Pegawai Kesihatan Persekitaran
KPPKP - Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
PPKPK - Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan
PPKP - Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
PKA - Pembantu Kesihatan Awam

7. PROSES KERJA MENYITA MAKANAN

Rujuk Lampiran A

8. CARTA ALIR PROSES MENYITA MAKAN

Rujuk Lampiran B

9. SENARAI SEMAK PERALATAN

Rujuk Lampiran C

10. SENARAI REKOD / DAFTAR

10.1. Rekod jenis makanan / produk untuk sita / tahan


10.2. Rekod pelupusan barang yang disita
10.3. Daftar kes mahkamah

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


11. SENARAI BORANG UNTUK SITA MAKANAN

12. 11.1. Notis mengenai makanan yang disita di bawah Lampiran D S


seksyen 4(1 )( f) E
11.2. Borang Senarai makan yang di sita Borang D1 N
11.3. Borang Izin Pelupusan Lampiran E A
11.4. Rekod pelupusan Lampiran F R
AI
11.5. Borang Pemeriksaan (Bongkar) Lampiran G
RUJUKAN

12.1. Akta Makanan 1983


12.2. Kanun Tatacara Jenayah (Disemak 1999) – Akta 593
12.3. Akta Tafsiran 1948 (Disemak 1989) – Akta 388
12.4. Kanun Keseksaan (Disemak 1997) – Akta 574
12.5. Akta Mahkamah Rendah

13. PEMATUHAN PROSEDUR

13.1 Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan


dianggap sah sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain
atau dibatalkan.
13.2 Keengganan dan kegagalan mematuhi Prosedur ini tanpa alasan yang
munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan
tindakan tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

14. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR

Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan.

DIKELUARKAN OLEH:

UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN


PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA)
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
ARAS 8, BLOK E 10, PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62590 PUTRAJAYA,
W.P. PUTRAJAYA.

LAMPIRAN A
NO. RUJUKAN PROSEDUR : UIP-02-03-07

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


PROSEDUR SITA MAKANAN

PROSES KERJA
Anggota Dokumen
Tindakan
Terlibat Berkaitan
PKD / PKP Terima arahan/Keputusan Analisis Surat arahan dan
KPPKP/ Laporan Analisis
PPKPK
PPKP Bentukan pasukan dan persediaan peralatan ( menyita ) Lampiran C

KPPKP/ Taklimat operasi dan tugasan Surat Arahan


PPKPK
PPKP Lawatan dan periksa premis yang telah ditetapkan

PPKP Perkenalkan diri dengan menunjukkan Kad Perakuan Kuasa Kad Perakuan
dan terangkan tujuan lawatan kepada pemilik atau wakil Kuasa

PPKP Dapatkan maklumat dari pemilik premis atau wakil Kad Pengenalan
Penjual dan
Dapatkan salinan dokumen/eksibit dan keluarkan Senarai Lesen/Daftar
Pemeriksaan (Bongkar). Perniagaan
Lampiran G
PPKP Jalankan pemeriksaan terhadap makanan yang disyaki Senarai Makanan
Yang disyaki

PPKP Ambil gambar makanan yang akan disita dan buat lakaran Rujuk Prosedur
premis dan kedudukan makanan yang akan disita. Mengambil Gambar
& Pelan lantai
UIP-UMUM-04-07
PPKP Rekod makanan yang akan disita dalam borang penyitaan Lampiran D

PPKP Maklumkan kepada pemilik atau wakil makanan yang akan


disita

PPKP Sita makanan dengan menggunakan peralatan dan kaedah


yang sesuai.

PPKP Serahkan sesalinan pendua notis dan borang senarai Borang Penyitaan
makanan yang disita kepada pemilik/wakil premis dan Lampiran D dan
dapatkan tandatangaan penerimaan. Dapatkan persetujuan Lampiran E
untuk pelupusan.

Anggota Dokumen
Tindakan
Terlibat Berkaitan

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


PPKP Bawa balik barangan yang disita ke pejabat atau simpan di
premis pemilik/wakil

PPKP Sekiranya persetujuan pelupusan diberi jalankan pelupusan Rujuk Prosedur


Pelupusan
Sekiranya tidak memberi persetujuan pelupusan, mohon dari Makanan
mahkamah untuk mendapat perintah memusnahkan UIP-AM-04-07
makanan yang disita.

PPKP Rekod dalam buku daftar penyitaan tindakan yang telah Buku daftar
diambil Penyitaan

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


LAMPIRAN B
NO. RUJUKAN PROSEDUR : UIP-AM-03-07

PROSEDUR SITA MAKANAN

CARTA ALIR PROSES KERJA PENYITAAN MAKANAN

Arahan KKM/JKN/keputusan analisis


Mula

Taklimat operasi dan tugasan

Lawat Ke premis yang telah ditetapkan

Perkenalkan diri dengan menunjuk kad perakuan kuasa


dan terangkan tujuan lawatan

Dapatkan maklumat premis dari


pemilik/wakil premis dan buat salinan serta
keluarkan senarai bongkar

Periksa makanan bersama pemilik/wakil


premis

Ambil gambar makanan yang akan disita dan buat


lakaran premis dan kedudukan makanan yang
akan disita

Rekodkan makanan yang akan disita


Maklumkan kepada pemilik/wakil premis
mengenai makanan yang akan disita

Menyita makanan

Serah salinan pendua notis penyitaan dan


senarai makanan disita kepada pemilik/wakil

Dapatkan persetujuan pelupusan makanan


yang disita

Bawa balik makanan yang disita ke pejabat.

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


B

Status Persetujuan

Setuju Tidak setuju

Buat afidavit kepada mahkamah dan


memohon perintah untuk melupuskan
makanan yang disita

Maklumkan keputusan mahkamah


kepada pemilik/wakil premis
`

Lupuskan makanan mengikut


prosedur pelupusan makanan

Rekodkan tindakan-tindakan yang diambil.

Tamat

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


LAMPIRAN C
NO. RUJUKAN PROSEDUR : UIP-AM-03-07

PROSEDUR SITA MAKANAN

SENARAI SEMAK PERALATAN

Bil. Jenis Peralatan Ada Tiada


1 Kad Perakuan Kuasa
2 Senarai Makanan perlu disita
3 Borang-Borang yang berkaitan
4 Kamera
5 Filem
6 Cop Rasmi Pegawai
7 Tali
8 Gunting
9 Beg Plastik
10 Pita Pelekat
11 Kotak
12 Stapler
13 Pen
14 Clip Board
15 Pisau
16 Marker Pen
17 Label
18 Lak Rasmi Kementerian Kesihatan
19 Kit Pensampelan
20 Alat Bantuan Perhubungan
21 Tali Rentang Plastik
22. Gergaji Besi
23. Tukul Besi
24. Pemotong Kabel
26. Tool Kits.

Disemak Oleh:

Tandatangan : _____________________________ Tarikh: _____________

Nama :__________________________ Jawatan: ______________

LAMPIRAN D

No.Siri: ________

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Ruj. Kami : _____________________________________ Tarikh : ______________

Kepada:

__________________________________

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


__________________________________

__________________________________

Tuan / Puan,

PEMBERITAHUAN MENYITA DAN MENAHAN MAKANAN YANG MELANGGARI AKTA


MAKANAN 1983

Pada menjalankan kuasa di bawah perenggan 4(1)(f), Akta Makanan 1983, Saya Pegawai
Diberi Kuasa dengan ini menyita dan menahan makanan/perkakas seperti di Borang D1
yang berada di _____________________________________________________________
pada______________________ jam________________ kerana dipercayai telah melanggar
peruntukan Akta Makanan 1983.
2. Makanan yang disita dan ditahan ini akan disimpan di __________________
_________________________________________________________________________
sehingga tindakan seterusnya diambil mengikut peruntukan yang diberikan di bawah
seksyen 4, Akta Makanan 1983.

3. Adalah menjadi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4 (12) Akta Makanan 1983
sekiranya mana-mana orang mengalih, mengubah atau mengganggu dengan apa jua cara
apa-apa makanan yang disita di bawah Akta ini tanpa kebenaran pegawai diberi kuasa.
Apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu tahun
atau denda atau kedua-duanya.
AKUAN PENERIMAAN

Saya yang menurut perintah,


________________________________
Tandatangan Penerima Notis
_________________________________ Nama :
(Tandatangan Pegawai Diberi Kuasa) No. K/P:
Tarikh:
Nama:
_________________________________
Cop Rasmi : Tandatangan Saksi:
Pejabat: Nama :
No. K/P:
Tarikh:

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


LAMPIRAN D1

SENARAI MAKANAN YANG DISITA/DITAHAN MENURUT SEKSYEN 4(1)(f) AKTA MAKANAN 1983

No. Rujukan: ________________________________

Nama dan Alamat Premis : ___________________________________________________

Muka Surat : _________ /_________

Nama Dan Alamat


Bil. Jumlah Jumlah Tanda
Bil. Jenis Makanan Jenama Berat Nilai Sebab Disita Pembuat/Pengimpot/
Barang Berat Nilai Pengenalan
Pengedar

…………………………..…………. …………………….…………………. ……………………………………………


Tandatangan Pegawai diberi kuasa Tandatangan Pemilik/Penjual Tarikh Dan Masa

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


LAMPIRAN E

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN / PELUPUSAN MAKANAN

YANG DISITA DI BAWAH AKTA MAKANAN 1983

Seperti mana diperuntukkan di bawah subseksyen 4(8), Akta Makanan 1983

Saya _______________________________________________________________

No. Kad Pengenalan __________________________________________________

beralamat di _________________________________________________________

___________________________________________________________________

selaku pemunya/pemilik/wakil/agen makanan yang disita oleh Pegawai Diberi Kuasa


melalui pemberitahuan rujukan __________________________________________
bertarikh _________________ dengan ini bersetuju/tidak bersetuju* makanan ini
dimusnahkan / dilupuskan sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Diberi Kuasa.

Saya tidak akan menuntut apa-apa kerugian di atas pelupusan yang dibuat.

___________________________________
(Tandatangan pemunya/pemilik/wakil/agen)

Nama:

No. Kad Pengenalan:

Tarikh :

____________________________
(Tandatangan Saksi)

Nama:

No. Kad Pengenalan

Tarikh:

( * Potong yang tidak berkenaan )

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


LAMPIRAN F

REKOD PELUPUSAN MAKANAN

Arahan
Nama/Alamat
Tanda Mahkamah/
Jenis Makanan Kuantiti Pengeluar/ Kesalahan Cara Pelupusan
Pengenalan Persetujuan
Pengimport/ Pengedar
Pelupusan

Makanan tersenarai di atas telah dilupuskan pada ………............ jam ………… pagi/petang, di ………....................................................

oleh ………………………………………………………………….

………………………………….
Tandatangan Pegawai Yang Melupuskan Disaksi oleh:

Nama : Tandatangan:
Jawatan : Nama :
Cop Rasmi Pejabat:
Tarikh : Tarikh:

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan


LAMPIRAN G

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

SENARAI PEMERIKSAAN (BONGKAR)

Ruj. Kami : _____________________________________ Tarikh : ______________

Pejabat: ______________________________________________________________

Tandatangan
Pegawai yang
Bil. Barang yang dijumpai Tempat dijumpai Pegawai
menjumpai
Penyiasat

Senarai barang di atas telah diambil di bawah ________________________________ Akta Makanan 1983.

Sesalinan Senarai Pemeriksaan (Bongkar) ini telah


diserahkan kepada :
Pegawai Penyiasat
yang memeriksa

Tandatangan : ____________________
Tandatangan : _______________________

Nama : __________________________
Nama : ____________________________

Kad Pengenalan: __________________


Jawatan :___________________________

Tarikh : _______________________
Tarikh : ____________________________

UIP-AM-03-07 : Prosedur Menyita Makanan