Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran

: Matematik

Tahun

: 5 Al-Farabi

Bilangan

: 26 orang

Tarikh / Hari

: 10 September 2018 / Isnin

Masa / Minit

: 7.45 8.45 pagi (60 minit)

Bidang Pembelajaran

Tajuk

Pengetahuan Sedia Ada

Standard Kandungan

:

Sukatan Dan Geometri

: Masa Dan Waktu

: Murid telah mengetahui konsep asas proses bahagi

: 11.5

Pembahagian masa.

Standard Pembelajaran

11.6 Penyelesaian masalah melibatkan masa.

: (i)

Bahagi melibatkan: tahun dan dekad, tahun dan abad, dengan nombor hingga dua digit.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian masa.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk :

1. Membahagi ukuran masa tanpa dan yang melibatkan penukaran unit.

2. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan ukuran masa

Pentaksiran

Elemen Merentas Kurikulum

: (a) Pemerhatian berterusan terhadap respon dan jawapan murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

(b)

Menyemak lembaran kerja pelajar dan aktiviti pelajar

(c)

Soal jawab bersama pelajar pada akhir sesi pembelajaran

: EK2: Daya kreativiti dan inovasi

Kreativiti: Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seharian

Nilai murni: Kerjasama, yakin, tekun dan sabar

Nilai dan Sikap

: Kerjasama, Berani

Kemahiran Berfikir

: Menganalisis, membuat perkaitan

Elemen Abad ke 21

: Kolaborasi , Komunikasi, Pemikiran Kritis

Kemahiran Proses Matematik

: Menyelesaikan Masalah: Menyelesaikan masalah penambahan yang melibatkan masa dan waktu

Sumber/Bahan Bantu Mengajar

: Buku teks, lembaran Kerja

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi

Penceritaan berkaitan dengan situasi asas pembahagian

1. Guru menceritakan tentang situasi asas pembahagian tahun

Nilai dan Sikap Cakna, Yakin Kemahiran Berfikir Membuat perkaitan

(5 minit)

 

2. Murid diminta untuk memberikan pendapat tentang hasil penceritaan guru dan memberikan rumusan

Pengenalan :

Pengenalan konsep dan kaedah pengiraan bahagi tahun, dekad dan abad

1. Guru menerangkan semula konsep bahagi kepada pelajar

 

Langkah 1

Strategi

(20 minit)

 

2. Murid diminta memberi pendapat penyelesian masalah tersebut

Berpusatkan Guru

3. Guru menerangkan kaedah pengiraan bahagi tahun, dekad dan abad

Perkembangan :

Menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan ukuran masa

1. Guru memberi sedikit situasi penggunaan ukuran masa yang melibatkan kehidupan seharian

 

Langkah 2

(20 minit)

 

2. Murid diminta memberikan pendapat tentang penceritaan guru sebentar tadi dan memberikan kaedah penyelesaian

Nilai dan Sikap Berani

3. Guru memberi bimbingan terhadap respon yang diberikan oleh pelajar

Pengukuhan :

Aktiviti pengukuhan :

1. Murid diberikan dengan lembaran kerja

Bahan Bantu Mengajar Lembaran kerja Nilai dan Sikap Kerjasama

Langkah 3

Lembaran Kerja

2. Murid diminta menyelesaikan lembaran kerja tersebut

(10 minit)

3. Guru memberikan bimbingan kepada murid terutamanya mereka yang lemah

Penutup

Membuat rumusan

1. Murid dikehendaki memberi rumusan tentang pelajaran pada hari ini.

Kemahiran Berfikir

(5 minit)

Membuat perkaitan

2. Guru memberi bimbingan dan menyimpulkan keseluruhan aktiviti pengajaran pada hari ini.

Refleksi

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….