Anda di halaman 1dari 19

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 1. ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 1 1.1 Mengenal pasti struktur 1.1.1 Menyatakan struktur EMK:
2-4 JANUARI organisasi bengkel organisasi bengkel  Menyatakan dua jawatankuasa dalam - EK5 - Prinsip
1
2019 berpandukan carta. struktur organisasi bengkel. tanggungjawab sosial

1.1.2 Menyediakan jadual  Menerangkan satu tugas jawatankuasa Kreativiti:


tugas berpandukan 2 - Mengumpul maklumat
dalam struktur organisasi bengkel.
struktur organisasi
bengkel. Nilai Murni:
 Membuat jadual tugas berpandukan - Disiplin
3
1.2 Mengenal pasti 1.2.1 Menyatakan peraturan struktur organisasi bengkel. - Mematuhi peraturan
peraturan dan dan keselamatan am,
keselamatan bengkel diri, alatan dan bahan  Mengenal pasti peraturan dan Kemahiran Abad 21:
berpandukan carta. 4 keselamatan am, diri serta alatan dan - Maklumat dan
bahan. komunikasi
1.2.2 Mengamalkan peraturan
dan keselamatan ketika 5  Melaksanakan peraturan dan BBB:
berada di dalam bengkel keselamatan bengkel. - Peraturan
berpandukan peraturan keselamatan
keselamatan. - Kotak pertolongan
cemas
 Mengamalkan peraturan dan - Alat pemadam api
6 keselamatan semasa berada di dalam - Panel Alatan
bengkel.
PENILAIAN:
- Soalan (lisan atau
bertulis)
MINGGU 2
7-11 JANUARI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 3 2.1 Memasang dan 2.1.1 Membaca dan EMK:
14-18 JANUARI membuka kit model memahami manual. 1  Membaca manual kit model berfungsi. - EK4 - Pengetahuan
2019 berfungsi teknologi
2.1.2 Menyatakan nama dan  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan
fungsi alatan tangan tangan yang digunakan untuk memasang Kreativiti:
yang digunakan untuk 2 dan membuka kit model. - Menggunakan kaedah
memasang dan yang sesuai
 Mengenal pasti nama dan fungsi tiga
membuka kit model
komponen kit model.
seperti pemutar skru Nilai Murni:
mata rata, pemutar skru  Memasang komponen kit model - Bekerjasama
Philip, playar muncung 3 - Cermat
berpandukan manual.
tirus dan sepana hujung - Bersungguh-sungguh
terbuka.
4  Membuat pengujian kefungsian kit model. Kemahiran Abad 21:
2.1.3 Mengenal pasti nama - Maklumat dan
dan fungsi komponen kit komunikasi
model seperti motor,  Mengenal pasti masalah dan membuat
5
gear, gandar, roda, pembaikan kit model. BBB:
kerangka, suis dan - Kit model
pemegang bateri. - Manual
 Mengesahkan kit model berfungsi. - Alatan tangan
6  Membuka dan menyusun komponen kit
model dengan sistematik. PENILAIAN:
- Soalan (lisan atau
bertulis)
MINGGU 4
21-25 JANUARI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 2
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 5 2.1 Memasang dan 2.1.4 Memasang komponen kit EMK:
28 JANUARI - 1 membuka kit model model berpandukan 1  Membaca manual kit model berfungsi. - EK5 - Mengamalkan
FEBRUARI 2019 berfungsi manual. nilai moral dan
beretika
2.1.5 Menguji kefungsian kit  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan
model. tangan yang digunakan untuk memasang Kreativiti:
2 dan membuka kit model. - Boleh
2.1.6 Membuka dan  Mengenal pasti nama dan fungsi tiga mengendalikan alatan
menyimpan komponen komponen kit model. dengan selamat
kit model.
 Memasang komponen kit model
3 Nilai Murni:
berpandukan manual.
- Bekerjasama
- Berhati-hati
- Bertanggungjawab
4  Membuat pengujian kefungsian kit model.
Kemahiran Abad 21:
- Menyelesaikan
 Mengenal pasti masalah dan membuat
5 masalah
pembaikan kit model.
BBB:
- Kit model
 Mengesahkan kit model berfungsi. - Manual
6  Membuka dan menyusun komponen kit - Alatan tangan
model dengan sistematik.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 6
4-8 FEBRUARI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 3
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 7 3.1 Mereka bentuk projek 3.1.1 Menyatakan masalah EMK:
eksperimental berpandukan situasi  Menyatakan masalah berpandukan - EK2 - Menyenarai dan
11 - 15 FEBRUARI 1
2019 yang diberi. situasi yang diberi. mengumpul maklumat

3.1.2 Mengumpul maklumat  Menerangkan idea dalam bentuk lakaran Kreativiti:


2
berkaitan penyataan bagi menyelesaikan masalah. - Menjana idea
masalah.
Nilai Murni:
3.1.3 Menjana idea kreatif 3  Membina projek eksperimental - Bekerjasama
dalam bentuk lakaran - Berdaya usaha
bagi menyelesaikan
masalah.  Menguji projek eksperimental. Kemahiran Abad 21:
4
 Menambah baik projek eksperimental. - Maklumat dan
3.1.4 Memilih satu lakaran komunikasi
untuk projek  Mempersembahkan projek eksperimental
5
eksperimental. secara lisan BBB:
- Alatan tangan
- Alatan dan bahan
 Mendokumentasikan projek projek
6
eksperimental.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 8
18-22 FEBRUARI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 4
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 9 3.1 Mereka bentuk projek 3.1.5 Mengenal pasti jenis EMK:
25 FEBRUARI - 1 eksperimental alatan dan bahan  Menyatakan masalah berpandukan situasi - EK4 - Membina
1
MAC 2019 berdasarkan projek yang diberi. projek eksperimental
eksperimental.
 Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi Kreativiti:
2
3.1.6 Membina, menguji dan menyelesaikan masalah. - Kreatif dan inovasi
menambah baik projek
eksperimental. Nilai Murni:
3  Membina projek eksperimental - Berhati-hati

Kemahiran Abad 21:


 Menguji projek eksperimental. - Menyelesaikan
4
 Menambah baik projek eksperimental. masalah

 Mempersembahkan projek eksperimental BBB:


5
secara lisan - Alatan tangan
- Alatan dan bahan
projek
6  Mendokumentasikan projek eksperimental.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid

MINGGU 10 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


4 - 8 MAC 2019

Page | 5
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 11 3.1 Mereka bentuk projek 3.1.7 Membuat persembahan EMK:
11-15 MAC 2019 eksperimental projek eksperimental  Menyatakan masalah berpandukan - EK1 - Berkomunikasi
1
secara lisan. situasi yang diberi. dengan baik
- TMK - membuat
3.1.8 Mengumpulkan catatan  Menerangkan idea dalam bentuk lakaran persembahan
dan lakaran mengenai 2
bagi menyelesaikan masalah.
projek eksperimental Kreativiti:
sebagai dokumentasi - Kreatif dan inovasi
projek. 3  Membina projek eksperimental
Nilai Murni:
- Menjaga keselamatan
 Menguji projek eksperimental.
4 Kemahiran Abad 21:
 Menambah baik projek eksperimental.
- Interpersonal dan arah
kendiri
 Mempersembahkan projek eksperimental
5
secara lisan BBB:
- Projek eksperimental
- Dokumentasi
 Mendokumentasikan projek
6
eksperimental. PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 12
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
18–22 MAC 2019

Page | 6
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 13 4.1 Menghasilkan projek 4.1.1 Mengenal pasti projek  Menyatakan dua bahan bukan EMK:
1-5 APRIL 2019 berasaskan bahan berpandukan manual. 1 logam yang digunakan untuk - EK1 - Merekacipta sesuatu
bukan logam dengan membuat projek. - EK3 - membuat anggaran kos
litar elektrik. 4.1.2 Menyatakan bahan  Menerangkan fungsi tiga alatan
bukan logam yang akan 2 tangan dan komponen elektrik untuk Kreativiti:
digunakan seperti kayu, membuat projek. - Menjana idea
papan lapis, medium-  Membuat anggaran kos bagi bahan
density fibreboard dan komponen elektrik. Nilai Murni:
(MDF), plastik dan 3  Mengukur, menanda dan memotong - Bekerjasama
mounting board. bahan yang digunakan untuk - Berhati-hati
membuat projek.
4.1.3 Membuat anggaran kos  Memasang bahan projek Kemahiran Abad 21:
bahan dan komponen. 4 menggunakan pengikat dan - Maklumat dan komunikasi
pencantum.
BBB:
 Membuat kemasan projek
- Bahan projek
menggunakan bahan iaitu cat
- Borang angggaran kos
sembur atau pelekat.
5
 Membuat penyambungan litar PENILAIAN:
elektrik pada projek dengan kemas. - Soalan (lisan atau bertulis)
 Menguji kefungsian projek.
 Mengesahkan projek berfungsi.
 Mengamalkan aktiviti
6
penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan dengan kemas dan teratur.
MINGGU 14
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
8 - 12 APRIL 2019

Page | 7
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 15 4.1 Menghasilkan projek 4.1.4 Menyatakan nama dan EMK:
berasaskan bahan fungsi alatan tangan  Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK4 - Pengetahuan
15-19 APRIL 2019 1
bukan logam dengan yang digunakan untuk digunakan untuk membuat projek. tentang teknologi
litar elektrik. membina projek iaitu  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan - TMK - mencari
pita pengukur, pembaris 2 dan komponen elektrik untuk membuat maklumat
keluli, sesiku L, pensel projek.
tukang kayu, gunting  Membuat anggaran kos bagi bahan dan Kreativiti:
serba guna, gergaji komponen elektrik. - Menjana idea
puting, gergaji rencong 3
 Mengukur, menanda dan memotong bahan
manual (manual mitre yang digunakan untuk membuat projek. Nilai Murni:
saw), apit G, gerudi - Bertanggungjawabi
mudah alih, gerimit,  Memasang bahan projek menggunakan
4
tukul Warrington, tukul pengikat dan pencantum. Kemahiran Abad 21:
kuku kambing, - Maklumat dan
pemotong sisi dan  Membuat kemasan projek menggunakan komunikasi
pelucut wayar. bahan iaitu cat sembur atau pelekat.
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada BBB:
4.1.5 Menyatakan bahan projek dengan kemas. - Alatan tangan
pengikat dan  Menguji kefungsian projek. - Bahan pengikat dan
pencantum seperti  Mengesahkan projek berfungsi. pencantum
paku, skru, glu, bol dan  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan
nat. 6
penyimpanan peralatan dengan kemas dan PENILAIAN:
- Soalan (lisan atau
teratur.
bertulis)
MINGGU 16
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
22-26 APRIL 2019

Page | 8
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 17 4.1 Menghasilkan projek 4.1.6 Menyediakan alatan dan  Menyatakan dua bahan bukan logam yang EMK:
1
29 APRIL-03 MEI berasaskan bahan bahan. digunakan untuk membuat projek. - EK1 - Orientasi
2019 bukan logam dengan  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan pencapaian
litar elektrik. 4.1.7 Mengukur, menanda 2
komponen elektrik untuk membuat projek.
dan memotong bahan  Membuat anggaran kos bagi bahan dan Kreativiti:
yang digunakan untuk komponen elektrik. - Kreatif dan inovasi
membuat projek. 3
 Mengukur, menanda dan memotong bahan
yang digunakan untuk membuat projek. Nilai Murni:
 Memasang bahan projek menggunakan - Menjaga keselamatan
4
pengikat dan pencantum.
Kemahiran Abad 21:
 Membuat kemasan projek menggunakan
- Menyelesaikan
bahan iaitu cat sembur atau pelekat.
masalah
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada
projek dengan kemas. BBB:
 Menguji kefungsian projek. - Alatan tangan
 Mengesahkan projek berfungsi. - Bahan projek
 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan - Manual
6
penyimpanan peralatan dengan kemas dan
teratur. PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 18
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
6-10 MEI 2019

Page | 9
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 19 4.1 Menghasilkan projek 4.1.8 Memasang bahan EMK:
13-17 MEI 2019 berasaskan bahan projek menggunakan  Menyatakan dua bahan bukan logam - EK4 - merancang
1
bukan logam dengan pengikat dan yang digunakan untuk membuat projek. dengan teliti
litar elektrik. pencantum.
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan
Kreativiti:
2 dan komponen elektrik untuk membuat
- Boleh mencipta sesuatu
projek.
 Membuat anggaran kos bagi bahan dan Nilai Murni:
komponen elektrik. - Bekerjasama
3  Mengukur, menanda dan memotong - Bersabar
bahan yang digunakan untuk membuat - Menjaga keselamatan
projek.
Kemahiran Abad 21:
 Memasang bahan projek menggunakan
4 - Menyelesaikan masalah
pengikat dan pencantum.
 Membuat kemasan projek menggunakan BBB:
bahan iaitu cat sembur atau pelekat. - Alatan tangan
5  Membuat penyambungan litar elektrik - Bahan pengikat dan
pada projek dengan kemas. pencantum
 Menguji kefungsian projek. - Bahan projek
 Mengesahkan projek berfungsi.
PENILAIAN:
 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan
6 - Hasil kerja murid
dan penyimpanan peralatan dengan
kemas dan teratur.
MINGGU 20
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
20-24 MEI 2019

Page | 10
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 21 4.1 Menghasilkan projek 4.1.9 Membuat kemasan  Menyatakan dua bahan bukan logam yang EMK:
10 - 14 JUN 2019 berasaskan bahan projek menggunakan 1 - EK3 - Melaksanakan
digunakan untuk membuat projek.
bukan logam dengan bahan iaitu cat sembur mengikut langkah
litar elektrik. atau pelekat.  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
komponen elektrik untuk membuat projek. Kreativiti:
- Kreatif dan inovasi
 Membuat anggaran kos bagi bahan dan
komponen elektrik.
3 Nilai Murni:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan
- Bekerjasama
yang digunakan untuk membuat projek.
- Kebersihan
 Memasang bahan projek menggunakan - Berjimat
4
pengikat dan pencantum.
 Membuat kemasan projek menggunakan Kemahiran Abad 21:
bahan iaitu cat sembur atau pelekat. - Menyelesaikan
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada masalah
projek dengan kemas.
BBB:
 Menguji kefungsian projek.
- Bahan kekemasan
 Mengesahkan projek berfungsi. - Bahan projek siap
 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan
6
penyimpanan peralatan dengan kemas dan PENILAIAN:
teratur. - Hasil kerja murid
MINGGU 22
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
17-21 JUN 2019

Page | 11
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 23 4.1 Menghasilkan projek 4.1.10 Menyatakan nama, EMK:
berasaskan bahan simbol dan fungsi  Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK1 - Berdaya tahan
24-28 JUN 2019 1
bukan logam dengan komponen elektrik iaitu digunakan untuk membuat projek.
litar elektrik. mentol, bateri dan suis.  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan Kreativiti:
2 dan komponen elektrik untuk membuat - Menjana idea
4.1.11 Membuat projek.
penyambungan litar  Membuat anggaran kos bagi bahan dan Nilai Murni:
elektrik. komponen elektrik. - Bekerjsama
3 - Kebersihan
 Mengukur, menanda dan memotong bahan
4.1.12 Membaca litar skematik yang digunakan untuk membuat projek. - Berhati-hati
dan litar bergambar
berdasarkan manual.  Memasang bahan projek menggunakan Kemahiran Abad 21:
4
pengikat dan pencantum. - Maklumat dan
komunikasi
 Membuat kemasan projek menggunakan
bahan iaitu cat sembur atau pelekat. BBB:
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada - Komponen elektronik
projek dengan kemas. - Litar skematik dan
 Menguji kefungsian projek. bergambar
 Mengesahkan projek berfungsi. - Alatan tangan
 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan
6
penyimpanan peralatan dengan kemas dan PENILAIAN:
teratur. - Hasil kerja murid
MINGGU 24
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
1-05 JULAI 2019

Page | 12
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 25 4.1 Menghasilkan projek 4.1.13 Membuat EMK:
8 - 12 JULAI 2019 berasaskan bahan penyambungan litar  Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK1 - Berani
1
bukan logam dengan elektrik pada projek. digunakan untuk membuat projek. mengambil risiko
litar elektrik.
4.1.14 Menguji kefungsian  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
projek. komponen elektrik untuk membuat projek. - Kreatif dan inovasi

4.1.15 Membuat  Membuat anggaran kos bagi bahan dan Nilai Murni:
penyelenggaraan dan komponen elektrik. - Bekerjasama
3
penyimpanan peralatan.  Mengukur, menanda dan memotong bahan - Berjimat
yang digunakan untuk membuat projek. - Bertanggungjawab
 Memasang bahan projek menggunakan
4 Kemahiran Abad 21:
pengikat dan pencantum.
- Menyelesaikan
 Membuat kemasan projek menggunakan bahan masalah
iaitu cat sembur atau pelekat.
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada BBB:
projek dengan kemas. - Komponen elektronik
 Menguji kefungsian projek. - Litar skematik dan
bergambar
 Mengesahkan projek berfungsi. - Alatan tangan
 Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan
6
penyimpanan peralatan dengan kemas dan PENILAIAN:
teratur. - Hasil kerja murid
MINGGU 26
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
15-19 JULAI 2019

Page | 13
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 27 6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.1 Menyatakan artikel  Menyatakan dua alatan dan bahan EMK:
22 – 26 JULAI Jahitan jahitan dan 1 jahitan yang digunakan untuk membuat - EK3 - Menjalankan tugas
2019 kegunaannya seperti artikel jahitan. mengikut prosedur
beg pensel, sarung
kusyen, kusyen mini Kreativiti:
dan penggantung surat. 2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan. - Menjana idea

6.1.2 Mengenal pasti alatan Nilai Murni:


jahitan iaitu gunting  Menyusun atur pola, mengunting fabrik - Berjimat
3
kertas, gunting fabrik, dan memindahkan tanda pola ke fabrik. - Keselamatan
pembaris lurus, pita
ukur, roda surih, kertas  Menjahit artikel jahitan dengan jahitan Kemahiran Abad 21:
karbon tukang jahit, 4 - Maklumat dan komunikasi
kia dan jahitan jelujur.
kapur tukang jahit,
peretas jahitan, jarum BBB:
peniti dan jarum jahit  Menghias artikel jahitan menggunakan - Contoh artikel jahitan
5
tangan. bahan hiasan yang dipilih. - Alatan dan bahan jahitan

6.1.3 Menyatakan jenis bahan PENILAIAN:


 Menghias artikel jahitan menggunakan
jahitan iaitu fabrik dan 6 - Soalan (lisan atau bertulis)
bahan hiasan secara kemas dan kreatif.
benang.
MINGGU 28
29 JULAI - 02 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
OGOS 2019

Page | 14
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 29 6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.4 Mengenal pasti jenis  Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan EMK:
05-09 OGOS Jahitan mata jahitan tangan 1 yang digunakan untuk membuat artikel - EK1 - Berdaya tahan
2019 iaitu jahitan kia, jelujur jahitan.
kasar dan jelujur halus. Kreativiti:
- Kreatif dan inovasi
2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
Nilai Murni:
 Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan - Keselamatan
3 - Tekun
memindahkan tanda pola ke fabrik.
- Patriotisme
 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia Kemahiran Abad 21:
4
dan jahitan jelujur. - Menyelesaikan masalah

 Menghias artikel jahitan menggunakan BBB:


5
bahan hiasan yang dipilih. - Alatan dan bahan
jahitan
- Contoh jahitan
 Menghias artikel jahitan menggunakan
6
bahan hiasan secara kemas dan kreatif. PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 30
19 - 23 OGOS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 15
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 31 6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.5 Memilih artikel jahitan  Menyatakan dua alatan dan bahan EMK:
26 – 30 OGOS Jahitan berpandukan manual. 1 jahitan yang digunakan untuk membuat - EK3 - Melaksanakan
2019 artikel jahitan. projek mengikut langkah
6.1.6 Menyediakan alatan dan
bahan berdasarkan Kreativiti:
2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
manual yang dipilih. - Kreatif dan inovasi

6.1.7 Menyusun atur pola,  Menyusun atur pola, mengunting fabrik Nilai Murni:
menggunting fabrik dan 3 - Teliti
dan memindahkan tanda pola ke fabrik.
memindahkan tanda - Tekun
pola. - Sistematik
 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia
4
dan jahitan jelujur. Kemahiran Abad 21:
- Menyelesaikan masalah
 Menghias artikel jahitan menggunakan
5
bahan hiasan yang dipilih. BBB:
- Alatan dan bahan
jahitan
 Menghias artikel jahitan menggunakan
6
bahan hiasan secara kemas dan kreatif. PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 32
2-6 SEPTEMBER TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 16
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 33 6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.8 Menjahit artikel jahitan  Menyatakan dua alatan dan bahan EMK:
19-13 Jahitan dengan jahitan tangan. 1 jahitan yang digunakan untuk membuat - EK4 - Menggunakan
SEPTEMBER 2019 artikel jahitan. pelbagai sumber

Kreativiti:
2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
- Kreatif dan inovasi

 Menyusun atur pola, mengunting fabrik Nilai Murni:


3
dan memindahkan tanda pola ke fabrik. - Sistematik
- Teliti
- Berhati-hati
 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan
4
kia dan jahitan jelujur. Kemahiran Abad 21:
- Menyelesaikan masalah
 Menghias artikel jahitan menggunakan
5
bahan hiasan yang dipilih. BBB:
- Alatan dan bahan jahitan
 Menghias artikel jahitan menggunakan
6
bahan hiasan secara kemas dan kreatif. PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 34
16-20 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
SEPTEMBER 2019

Page | 17
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.9 Menyatakan jenis bahan  Menyatakan dua alatan dan bahan EMK:
Jahitan hiasan seperti butang, 1 jahitan yang digunakan untuk membuat - EK1 – Merekacipta
renda dan riben. artikel jahitan. sesuatu

6.1.10 Memilih bahan hiasan 2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan. Kreativiti:
mengikut artikel jahitan. - Kreatif dan inovasi

6.1.11 Menghias artikel jahitan  Menyusun atur pola, mengunting fabrik Nilai Murni:
3
menggunakan bahan dan memindahkan tanda pola ke fabrik. - Berdikari
hiasan yang dipilih. - Berhati-hati
MINGGU 35
 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan
23 - 27 4
kia dan jahitan jelujur. Kemahiran Abad 21:
SEPTEMBER 2019
- Menyelesaikan
 Menghias artikel jahitan menggunakan masalah
5
bahan hiasan yang dipilih.
BBB:
- Alatan dan bahan
jahitan
 Menghias artikel jahitan menggunakan - Bahan hiasan jahitan
6
bahan hiasan secara kemas dan kreatif.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid

MINGGU 36
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
30 SEPTEMBER- 4
OKTOBER 2019
MINGGU 37
7-11 OKTOBER
ULANGKAJI
2019

Page | 18
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)
MINGGU 38
14-18 OKTOBER
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

MINGGU 39
21-25 OKTOBER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2019
MINGGU 40
28 OKTOBER – 1
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
NOVEMBER
2019
MINGGU 41
4-8 NOVEMBER PERBINCANGAN SOALAN
2019
MINGGU 42
11-15 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
NOVEMBER 2019
MINGGU 43
PEMULANGAN BUKU TEKS
18-22
KENAIKAN KELAS
NOVEMBER 2019

PANDUAN

• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) bagi matapelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) ini dibina berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum
• dan Pentaksiran (DSKP) dan Modul Pembelajaran yang telah disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).
• Hendaklah sentiasa merujuk dan berpandukan pada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
• Tarikh yang tercatat pada RPT ini adalah cadangan (selang seminggu) dengan matapelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Ini hanyalah cadangan
sahaja. Guru boleh mengubahnya mengikut kesesuaian guru / sekolah.
• Tarikh mingguan yang digunakan adalah untuk hari Isnin hingga Jumaat sahaja (tidak termasuk Sabtu dan Ahad)
• Mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan dalam RPT ini. Terima kasih
• Sebarang pertanyaan dan cadangan, boleh emelkan ke fahmizuan@yahoo.com

Page | 19