Anda di halaman 1dari 15

RPT HILIR PERAK | 2018

Rancangan Pengajaran Tahunan


Pendidikan Islam Tingkatan 3 / 2019
Rujukan: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Pendidikan Islam Tingkatan 3

M’gu Kod Standard Kandungan Standard Pembelajaran (SP) Aktiviti / Amali Catatan
(SK)
1. Pengenalan Ayat al- Quran (Bacaan dan Hafazan) / Hadis (Bacaan) / Pemberian Tugasan Hafazan
2. 1.18 Membaca dan menghafaz Pelajar dapat: • Tadarus Al-Quran EMK: Bahasa,
ayat 23 surah Al-A’raf 1.18.1 Membaca ayat 23 surah Al-A’raf dengan • Talaqqi musyafahah Nilai,
serta mengamalkannya betul, lancar serta bertajwid. Kemahiran
secara beradab dan 1.18.2 Menyatakan intisari ayat. Berfikir
istiqamah.
3. 1.18 Membaca dan menghafaz Pelajar dapat: • Tadarus Al-Quran EMK: Bahasa,
ayat 23 surah Al-A’raf 1.18.3 Menghafaz ayat 23 surah Al-A’raf dengan • Talaqqi musyafahah Nilai,
serta mengamalkannya betul, lancar serta bertajwid. • Hafazan individu, Kemahiran
secara beradab dan Mengamalkan bacaan ayat 23 surah Al-A’raf dalam kumpulan Berfikir
istiqamah. solat dan zikir secara beradab dan istiqamah. • Tasmik bersama
pasangan dan guru.
4. 2.6 Merumuskan kefahaman Pelajar dapat: • Bacaan oleh guru EMK: Bahasa,
hadis dan Membaca hadis dengan betul. • Bacaan oleh pelajar Nilai,
mengamalkannya secara 2.6.2 Menyatakan terjemahan hadis. • Perbincangan Kemahiran
beradab dan istiqamah. 2.6.3 Menyatakan maksud sedekah. • Sumbang saran Berfikir,
2.6.4 Menjelaskan amalan sedekah yang dinyatakan • Pembentangan Keusahawanan,
dalam hadis. Kewangan
• Kuiz
2.6.5 Menerangkan kelebihan beramal dengan
amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis.
2.6.6 Merumuskan pengajaran hadis dan
menghubung-kaitkannya dengan kehidupan.
2.6.7 Proaktif memberi khidmat kepada orang lain
1|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

secara beradab dan istiqamah.

5. 3.5 Merumus kefahaman Pelajar dapat: • Sumbang saran EMK: Bahasa,


mengenai nama-nama 3.5.1 Menyatakan maksud Al-Ghani dan Ar-Razzaq. • Penerangan guru Nilai,
Allah Al-Ghani dan Ar- 3.5.2 Menyatakan dalil naqli Al-Ghani dan Ar- • Kuiz Kemahiran
Razzaq serta Razzaq. Berfikir
mengamalkannya secara 3.5.3. Merumuskan bukti Al-Ghani dan Ar-Razzaq
beradab dan istiqamah. serta menghubungkaitkannya dengan kehidupan.
3.5.4. Melazimi amalan infak dengan harta secara
beradab dan istiqamah.
6. 4.14 Merumus konsep fardhu Pelajar dapat: • Sumbang saran EMK: Bahasa,
ain dan fardhu kifayah 4.14.1 Menyatakan contoh fardhu ain dan fardhu • Penerangan guru Nilai,
serta mengamalkannya kifayah berserta contoh. • Kuiz Kemahiran
secara beradab dan 4.14.2 Merumuskan kesan penghayatan fardhu ain Berfikir
istiqamah. dan fardhu kifayah terhadap diri, masyarakat dan
negara.
4.14.3 Menyempurnakan fardhu ain dan fardhu
kifayah secara beradab dan istiqamah.

2|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

7. 5.8 Merumus peristiwa Pelajar dapat: • Bercerita EMK: Bahasa,


pembukaan kota Mekah 5.8.1 Menjelaskan perjanjian hudaibiah dari aspek: • Perbincangan Nilai,
dan mengamalkan iktibar i. Kronologi peristiwa • Pembentangan Kemahiran
daripadanya secara ii. Isi kandungan Berfikir,
• Kuiz
beradab dan istiqamah. iii. Hikmah Patriotisme
• Teka silang kata
5.8.2 Menjelaskan kronologi peristiwa pembukaan
kota Mekah.
5.8.3 Menjelaskan langkah-langkah yang diambil
Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah.
5.8.4 Menerangkan faktor-faktor kejayaan
pembukaan kota Mekah.
5.8.5 Merumuskan iktibar daripada pembukaan kota
Mekah dan menghubung kait dengan kehidupan.
5.8.6 Bijaksana dalam tindakan secara beradab dan
istiqamah.

8. 6.10 Merumus konsep pemaaf Pelajar dapat: • Penerangan EMK: Bahasa,


dan mengamalkannya 6.10.1 Menyatakan pengertian sifat pemaaf. • Kuiz Nilai,
secara beradab dan 6.10.2 Menyatakan dalil naqli berkenaan dengan sifat • Soal jawab Kemahiran
istiqamah. pemaaf. Berfikir
6.10.3 Menyatakan contoh sifat pemaaf yang
diamalkan oleh Rasulullah.
6.10.4 Menerangkan adab dan cara memohon
kemaafan dan memberi kemaafan.
6.10.5 Merumuskan hikmah bersifat pemaaf.
6.10.6 Mengamalkan sifat pemaaf secara beradab dan
istiqamah.

3|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

9. 1.19 Membaca dan menghafaz Pelajar dapat: • Tadarus Al-Quran EMK: Bahasa,
ayat 1 hingga 10 surah Al- 1.19.1 Membaca ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi • Talaqqi musyafahah Nilai,
Kahfi serta dengan betul lancar serta bertajwid. Kemahiran
mengamalkannya secara 1.19.2 Menyatakan intisari ayat. Berfikir
beradab dan istiqamah.
10. 1.19 Membaca dan menghafaz 1.19.3 Menghafaz ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi • Tadarus Al-Quran EMK: Bahasa,
ayat 1 hingga 10 surah Al- dengan betul, lancar serta bertajwid. • Talaqqi musyafahah Nilai,
Kahfi serta 1.19.4 Mengamalkan bacaan ayat 1 hingga 10 surah • Hafazan individu, Kemahiran
mengamalkannya secara Al-Kahfi dalam solat dan zikir secara beradab dan kumpulan Berfikir
beradab dan istiqamah. istiqamah.
• Tasmik bersama
pasangan dan guru.
11. 2.7 Merumus kefahaman hadis Pelajar dapat: • Bacaan oleh guru EMK: Bahasa,
dan mengamalkannya 2.7.1 Membaca hadis dengan betul • Bacaan oleh pelajar Keusahawanan
secara beradab dan 2.7.2 Menyatakan terjemahan hadis • Perbincangan Nilai.
istiqamah. 2.7.3 Menerangkan sifat negatif yang dinyatakan • Sumbang saran
dalam hadis • Pembentangan
2.7.4 Merumuskan pengajaran hadis dan
• Kuiz
menghubung kaitkan dengan kehidupan
2.7.5 Menjauhi sifat negatif yang dinyatakan dalam
hadis dan mengamalkan hadis sebagai doa
secara beradab dan istiqamah.
12. 3.6 Merumuskan keimanan Pelajar dapat: • Sumbang saran EMK: Nilai,
kepada Rasul dan 3.6.1. Menyatakan maksud beriman kepada rasul. • Peta minda/ Peta i-Think Bahasa,
mengamalkan secara 3.6.2. Menyatakan dalil naqli kewajipan beriman • Pembentangan individu / Kemahiran
beradab dan istiqamah. kepada rasul. kumpulan Berfikir
3.6.3. Menyatakan pengertian nabi dan rasul. • Kuiz lisan / bertulis
3.6.4. Menyatakan sifat wajib, mustahil dan harus • Bercerita
bagi rasul.

4|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

13.
UJIAN 1 / PENTAKSIRAN SUMATIF 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


14. 3.6 Merumuskan keimanan Pelajar dapat: • Sumbang saran EMK: Nilai,
kepada Rasul dan 3.6.5. menjelaskan sejarah ringkas 25 rasul. • Peta minda/ Peta i-Think Bahasa,
mengamalkan secara 3.6.6. menjelaskan hikmah rasul dipilih dari kalangan • Pembentangan individu / Kemahiran
beradab dan istiqamah. manusia. kumpulan Berfikir
3.6.7. menjelaskan maksud ismaturrasul. • Kuiz lisan / bertulis
3.6.8. menjelaskan maksud mukjizat beserta jenisnya. • Bercerita
15. 3.6 Merumuskan keimanan Pelajar dapat: • Sumbang saran EMK: Nilai,
kepada Rasul dan 3.6.9. Menjelaskan maksud rasul ulul azmi. • Peta minda/ Peta i-Think Bahasa,
mengamalkan secara 3.6.10. Menjelaskan contoh kecekalan rasul ulul • Pembentangan individu / Kemahiran
beradab dan istiqamah. azmi. kumpulan Berfikir
3.6.11. Menerangkan tugas-tugas rasul. • Kuiz lisan / bertulis
3.6.12. Merumuskan kesan beriman kepada rasul dan • Bercerita
menghubungkaitkannya dengan kehidupan.
3.6.13. Menghayati dan mengamalkan sunnah
rasulullah dalam kehidupan secara beradab dan
istiqamah.

5|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

16. 4.15 Merumus pengurusan Pelajar dapat: • Simulasi pengurusan EMK: Nilai,
jenazah serta 4.15.1 Menyatakan maksud, hukum dan dalil jenazah Bahasa,
mengamalkannya secara pengurusan jenazah. • Amali solat jenazah Kemahiran
beradab dan istiqamah. 4.15.2 Menyatakan tindakan ketika menghadapi Berfikir
orang yang sedang nazak.
4.15.3 Menjelasakan tindakan awal terhadap jenazah
ketika berlaku kematian.
4.15.4 Menerangkan kewajipan terhadap jenazah:
i. Memandikan
ii. Mengafankan
iii. Menyembahyangkan
iv. Mengebumikan
4.15.5 Menerangkan adab menziarahi jenazah.

17. 4.15 Merumus pengurusan Pelajar dapat: • Simulasi pengurusan EMK: Nilai,
jenazah serta 4.15.6 Melaksanakan amali pengurusan jenazah: jenazah Bahasa,
mengamalkannya secara i. Memandikan • Amali solat jenazah Kemahiran
beradab dan istiqamah. ii. Mengafankan • Perbincangan Berfikir
iii. Menyembahyangkan • Tunjuk cara
iv. Mengebumikan
4.15.7 Melaksanakan solat jenazah dan menziarahi
jenazah secara beradab dan istiqamah.

6|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

18. 5.9 Merumus keunggulan Pelajar dapat: • Bercerita EMK: Nilai,


perjuangan tokoh sahabat 5.9.1 Menyatakan riwayat hidup tokoh sahabat • Pembentangan Bahasa,
yang dipelajari dan secara ringkas: • Sumbang saran Kemahiran
mengamalkan iktibar i. Bilal bin Rabah Berfikir,
• Soal jawab
daripadanya secara ii. Muaz bin Jabal Patriotisme,
beradab dan istiqamah. • Kuiz Keusahawanan,
iii. Abdul Rahman bin Auf
iv. Khalid bin Al-Walid Kewangan
5.9.2 Merumuskan iktibar daripada perjuangan
tokoh sahabat dan menghubungkaitkannya dengan
kehidupan:
i. Bilal bin Rabah (keimanan)
ii. Muaz bin Jabal (keilmuan)
iii. Abdul Rahman bin Auf (ekonomi)
iv. Khalid bin Al-Walid (kepahlawanan)
5.9.3 Sanggup berkorban melaksanakan perintah
Allah secara beradab dan istiqamah.

19. 6.11 Merumus konsep qana’ah Pelajar dapat: • Sumbang saran EMK: Nilai,
dan mengamalkannya 6.11.1 Menyatakan pengertian sifat qana’ah. • Peta minda/ Peta i-Think Bahasa,
secara beradab dan 6.11.2 Menyatakan dalil naqli berkenaan sifat • Pembentangan individu / Kemahiran
istiqamah. qana’ah. kumpulan Berfikir
6.11.3 Menyatakan contoh sifat qana’ah yang • Kuiz lisan / bertulis
diamalkan oleh rasulullah. • Bercerita
6.11.4 Menjelaskan ciri-ciri sifat qana’ah.
6.11.5 Menjelaskan kesilapan tanggapan berkaitan
sifat qana’ah.
6.11.6 Merumuskan hikmah sifat qana’ah.
6.11.7 Mengamalkan sifat qana’ah secara beradab
dan istiqamah.

7|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

20. 1.20 Menilai 8okum mad yang Pelajar dapat: • Tilawah Al-Quran EMK: Nilai,
dipelajari dan 1.20.1 Menjelaskan maksud dan cara bacaan 8okum • Tadarus Bahasa,
mengamalkannya dalam tajwid berikut beserta contoh: • Talaqqi musyafahah Kemahiran
bacaan Al-Quran secara i. Mad asli Berfikir
beradab dan istiqamah. ii. Mad aridh lissukun
iii. Mad wajib muttasil
iv. Mad jaiz munfasil
v. Mad lin
vi. Mad iwadh
vii. Mad badal
1.20.2 Menentukan dan membaca ayat Al-Quran
yang mengandungi 8okum tajwid di atas.
1.20.3 Mengamalkan 8okum tajwid di atas dalam
bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah.

21. 3.7 Merumus keimanan Pelajar dapat: • Bercerita EMK: Nilai,


kepada hari akhirat serta 3.7.1 Menyatakan maksud beriman kepada hari • Pembentangan Bahasa,
mengamalkannya secara akhirat. • Sumbang saran Kemahiran
beradab dan istiqamah. 3.7.2 Menyatakan dalil naqli kewajipan beriman Berfikir
• Soal jawab
kepada hari akhirat. • Kuiz
3.7.3 Menyatakan nama-nama lain bagi hari akhirat.
3.7.4 Menerangkan perkara-perkara berikut secara
ringkas:
i. Pahala dan dosa
ii. Kematian
iii. Alam barzakh
iv. Tanda-tanda kecil dan besar
v. Kemusnahan alam
vi. Kebangkitan
vii. Perhimpunan di mahsyar
8|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

viii. Hisab
ix. Mizan
x. Titian sirat
xi. Syurga
xii. Neraka
3.7.5 Merumuskan kesan beriman kepada hari akhirat
dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan.
3.7.6 Melazimi amalan soleh secara beradab dan
istiqamah.
22.
PENTAKSIRAN SUMATIF 2

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23. 4.16 Merumus kefahaman Pelajar dapat: • Sumbang saran EMK: Nilai,
tentang zakat serta 4.16.1 Menyatakan maksud, hukum dan dalil zakat. • Peta minda/ Peta i-Think Bahasa,
mengamalkannya secara 4.16.2 Menjelaskan syarat wajib mengeluarkan • Pembentangan individu / Kemahiran
beradab dan istiqamah. zakat. kumpulan Berfikir,
4.16.3 Menerangkan jenis zakat. Kewangan,
• Kuiz lisan / bertulis
4.16.4 Menerangkan asnaf yang layak menerima Keusahawanan
• Bercerita
zakat.
4.16.5 Merumuskan hikmah pensyariatan zakat.
4.16.6 Melaksanakan amalan bersedekah secara
beradab dan istiqamah.
24. 6.12 Merumuskan konsep Pelajar dapat: • Bercerita EMK: Nilai,
bersyukur dan 6.12.1 Menyatakan pengertian bersyukur. • Pembentangan Bahasa,
mengamalkannya secara 6.12.2 Menyatakan dalil naqli berkenaan dengan • Sumbang saran Kemahiran
beradab dan istiqamah. bersyukur Berfikir,
9|Halaman
RPT HILIR PERAK | 2018

6.12.3 Menyatakan contoh sifat bersyukur yang • Soal jawab Kewangan,


diamalkan Rasulullah. • Kuiz Keusahawanan
6.12.4 Menjelaskan cara bersyukur beserta contoh.
6.12.5 Menerangkan ciri-ciri orang yang bersyukur.
6.12.6 Merumuskan hikmah bersyukur.
6.12.7 Mengamalkan sikap bersyukur secara
beradab dan istiqamah.
25. 1.21 Membaca ayat 179 surah Pelajar dapat: • Tilawah Al-Quran EMK: Nilai,
Al-A’raf dengan betul, 1.21.1 Membaca ayat 179 surah al-A`raf dengan • Tadarus Bahasa,
lancar serta bertajwid dan betul, lancar serta bertajwid. • Talaqqi musyafahah Kemahiran
merumus kefahaman ayat 1.21.2 Menyatakan terjemahan ayat Berfikir
• Soal jawab
serta mengamalkannya 1.21.3 Menerangkan:
secara beradab dan • Perbincangan
i. Penghuni neraka
istiqamah. ii. Cara memanfaatkan hati, mata dan telinga
untuk mencari kebenaran.
1.21.4 Merumuskan pengajaran ayat 179 surah al-
A`raf dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan.
1.21.5 Memanfaatkan nikmat pancaindera dengan
baik secara beradab dan istiqamah.
26. 3.8 Merumus keimanan Pelajar dapat: • Penerangan EMK: Nilai,
kepada qada’ dan qadar. 3.8.1 Menyatakan pengertian qada’ dan qadar. • Pembentangan Bahasa,
3.8.2 Menyatakan maksud beriman kepada qada’ dan berkumpulan Kemahiran
qadar. Berfikir
3.8.3 Menyatakan dalil naqli kewajipan beriman
kepada qada’ dan qadar.
3.8.4 Menerangkan jenis-jenis qada’ beserta contoh.
3.8.5 Menerangkan konsep usaha dan tawakal.
3.8.6 Merumuskan kesan beriman kepada qada’ dan
qadar serta menghubungkaitkan dengan kehidupan.
3.8.7 Redha terhadap ketentuan Allah secara beradab
10 | H a l a m a n
RPT HILIR PERAK | 2018

dan istiqamah.
27. 4.17 Merumus tentang Pelajar dapat: • Amali solat sunat EMK: Nilai,
kefahaman tentang 4.17.1 Menyatakan maksud Aidilfitri dan Aidiladha. Aidilfitri dan Aidiladha. Bahasa,
Aidilfitri dan Aidiladha 4.17.2 Menjelaskan amalan yang disunatkan semasa • Laungan takbir raya Kemahiran
serta mengamalkan secara menyambut hari raya. yang betul dan semangat. Berfikir
beramal dan beristiqamah. 4.17.3 Menerangkan kaifiat solat sunat dan khutbah
hari raya.
4.17.4 Merumuskan hikmah pensyariatan hari raya.
4.17.5 Melaksanakan amali solat sunat dan khutbah
hari raya.
4.17.6 Menyempurnakan amalan sunat menyambut
hari raya secara beradab dan istiqamah.
28. 6.13 Merumuskan konsep adab Pelajar dapat: • Penerangan. EMK: Nilai,
berkomunikasi dan 6.13.1 Menyatakan maksud komunikasi. • Pembentangan kumpulan. Bahasa,
mengamalkan secara 6.13.2 menerangkan adab berkomunikasi: • Melakonkan gaya Kemahiran
beradab dan beristiqamah. i. Tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan berkomunikasi dengan Berfikir
tanggungjawab. betul dan beradab.
ii. Menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan.
iii. Kesesuaian masa dan tempat.
iv. Memastikan kesahihan maklumat.
v. Tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib.
6.13.3 Merumuskan hikmah beradab ketika
berkomunikasi.
6.13.4 bertanggungjawab semasa berkomunikasi
secara beradab dan istiqamah.
29. 1.22 Membaca ayat 205 hingga Pelajar dapat: • Tilawah Al-Quran EMK: Nilai,
206 surah Al-A’raf dengan 1.22.1 Membaca ayat 205 hingga 206 surah Al-A’raf • Tadarus Bahasa,
betul, lancar serta dengan betul, lancar serta bertajwid. • Talaqqi musyafahah Kemahiran
bertajwid dan merumus 1.22.2 Menyatakan terjemahan ayat. Berfikir
• Soal jawab
kefahaman ayat serta 1.22.3 Menjelaskan perintah Allah dalam ayat. • Perbincangan
11 | H a l a m a n
RPT HILIR PERAK | 2018

mengamalkannya secara 1.22.4 Menjelaskan maksud zikir.


beradab dan istiqamah. 1.22.5 Menjelaskan adab berzikir dan peranan zikir.
1.22.6 Menerangkan kepatuhan malaikat dalam
berzikir kepada Allah.
1.22.7 Menrumuskan pengajaran ayat 205 hingga
206 surah Al-A’raf dan menghubungkaitkannya
dengan kehidupan.
1.22.8 Melazimi zikir dalam kehidupan secara
beradab dan istiqamah.

30. 4.18 Merumuskan kefahaman Pelajar dapat: • Sumbang saran EMK: Nilai,
tentang qiamullail serta 4.18.1 Menyatakan maksud, hukum dan dalil • Soal jawab. Bahasa,
mengamalkan secara qiamullail. • Mengadakan Qiamullail. Kemahiran
beradab dan istiqamah. 4.18.2 Menerangkan amalan semasa qiamullail. Berfikir
4.18.3 Merumuskan kelebihan orang yang
mengamalkan qiamullail.
4.18.4 Melaksanakan amali qiamullail.
4.18.5 Melazimi qiamullail secara beradab dan
istiqamah.

31. 6.14 Merumus konsep adab Pelajar dapat: • Penerangan. EMK: Nilai,
bermusafir dan 6.14.1 Menyatakan maksud bermusafir. • Pembentangan hasil Bahasa,
mengamalkan secara 6.14.2 Menyatakan dalil naqli galakkan bermusafir. kerja berkumpulan Kemahiran
beradab dan istiqamah. 6.14.3 Menjelaskan hukum bermusafir. tentang adab. Berfikir,
6.14.4 Menerangkan adab-adab bermusafir. Kelestarian
6.14.5 Merumuskan hikmah mengamalkan adab Alam Sekitar
bermusafir.
6.14.6 Sentiasa berdoa dan bertawakal ketika
bermusafir secara beradab dan istiqamah.

12 | H a l a m a n
RPT HILIR PERAK | 2018

32.
PENTAKSIRAN PERCUBAAN BAGI PT3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

33. 1.23 Membaca ayat 100 surah Pelajar dapat: • Tilawah Al-Quran Nota:
At-Taubah dengan betul, 1.23.1 Membaca ayat 100 surah At-Taubah dengan • Tadarus Perancangan
lancar serta bertajwid dan betul, lancar serta bertajwid. • Talaqqi musyafahah harian modular
merumus kefahaman ayat 1.23.2 Menyatakan terjemahan ayat. SK 5.9
• Soal jawab
serta mengamalkannya 1.23.3 Menerangkan takrif sahabat dan pengiktirafan
secara beradab dan • Perbincangan
Allah terhadap sahabat nabi. EMK: Nilai,
istiqamah. 1.23.4 Merumuskan pengajaran ayat 100 surah At- Bahasa,
Taubah dan menghubungkaitkannya dengan Kemahiran
kehidupan. Berfikir.
1.23.5 Mencontohi sifat dan amalan para sahabat
serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah.

34. 4.19 Merumuskan kefahaman Pelajar dapat: • Amali solat sunat EMK: Nilai,
tentang solat sunat yang 4.19.1 Menyatakan maksud, hukum dan dalil solat tahiyyatul masjid dan solat Bahasa,
dipelajari dan sunat tahiyyatul masjid. sunat hajat Kemahiran
mengamalkannya secara 4,19.2 Menyatakan maksud, hukum dan dalil solat Berfikir.
beradab dan istiqamah. sunat hajat,
4.19.3 Menerangkan hikmat menunaikan solat
tahiyyatul masjid dan solat sunat hajat.
4.19.4 Melaksanakan amali solat sunat tahiyyatul
masjid dan solat sunat hajat.
4.19.5 Melazimi solat sunat tahiyyatul masjid dan
hajat secara beradab dan istiqamah.
13 | H a l a m a n
RPT HILIR PERAK | 2018

35. 1.24 Membaca ayat 30 hingga Pelajar dapat: • Tilawah Al-Quran EMK: Nilai,
31surah An-Nur dengan 1.24.1 Membaca ayat 30 hingga 31surah An-Nur • Tadarus Bahasa,
betul, lancar serta dengan betul, lancar serta bertajwid. • Talaqqi musyafahah Kemahiran
bertajwid dan merumus 1.24.2 Menyatakan terjemahan ayat. Berfikir.
• Soal jawab
kefahaman ayat serta 1.24.3 Menghuraikan perintah Allah dalam ayat: • Perbincangan
mengamalkannya secara i. Menundukkan pandangan daripada melihat
beradab dan istiqamah. perkara yang haram.
ii. Memelihara kehormatan daripada hubungan
yang menyalahi syarak.
iii. Menutup aurat dan had batasan aurat.
iv. Bertaubat.
1.24.4 Merumus pengajaran 30 hingga 31 surah An-
Nur dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan.
1.24.5 Menjaga batas pergaulan dan memelihara
kehormatan diri secara beradab dan istiqamah.

36. 1.25 Membaca ayat 67 surah Pelajar dapat: • Tilawah Al-Quran EMK: Nilai,
Ghafir dengan betul, 1.25.1 Membaca ayat 67 surah Ghafir dengan betul, • Tadarus Bahasa,
lancar serta bertajwid dan lancar serta bertajwid. • Talaqqi musyafahah Kemahiran
merumus kefahaman ayat 1.25.2 Menyatakan terjemahan ayat. Berfikir.
• Soal jawab
serta mengamalkannya 1.25.3 Menerangkan perkara berikut dan
secara beradab dan • Perbincangan
menghubungkaitkannya dengan kekuasaan Allah:
istiqamah. i. Proses kejadian manusia.
ii. Fasa kehidupan manusia.
1.25.4 Merumuskan pengajaran ayat 67 surah Ghafir
dan menghubungkaitkannya dengan sains dan
kehidupan.
1.25.5 Memperbanyakkan amalan soleh secara
beradab dan istiqamah.
14 | H a l a m a n
RPT HILIR PERAK | 2018

37.
LATIHAN KBAT DAN TEKNIK MENJAWAB

38.
PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA

39.
MENGEMASKINI PELAPORAN LUAR TALIAN PBD (AMALI HAFAZAN / PAFA)

40.
MENGEMASKINI PELAPORAN LUAR TALIAN PBD (AMALI HAFAZAN / PAFA)

41.
MENGEMASKINI PELAPORAN LUAR TALIAN PBD (AMALI HAFAZAN / PAFA)

42.
MENGEMASKINI PELAPORAN LUAR TALIAN PBD (AMALI HAFAZAN / PAFA)

43.
MENGEMASKINI PELAPORAN LUAR TALIAN PBD (AMALI HAFAZAN / PAFA)

44.
CUTI AKHIR TAHUN

15 | H a l a m a n