Anda di halaman 1dari 171

1.

0 PENGETAHUAN DALAM SUKATAN/DOKUMEN KANDUNGAN MATA


PELAJARAN MATEMATIK.
1.1 Sukatan dalam Kandungan Pelajaran Tingkatan 1

Bab 1: Nombor Nisbah

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan


1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor Kaitkan dengan
berdasarkan situasi sebenar. situasi
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer. kehidupan
1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan sebenar seperti
1.1 Integer membuat perkaitan antara nilai integer dengan pergerakan ke
kedudukan integer tersebut berbanding integer lain kiri dan ke
pada garis nombor. kanan, ke atas
1.1.4 Membanding dan menyusun integer dan ke bawah.
mengikut tertib.
1.2.1 Menambah dan menolak integer Kaedah lain
menggunakan garis nombor atau kaedah lain seperti bahan
yang sesuai. Seterusnya membuat generalisasi konkrit (cip
tentang penambahan dan penolakan integer berwarna),
1.2.2 Mendarab dan membahagi integer bahan
menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membuat manipulatif
generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian maya dan
integer. perisian GSP.
1.2 Operasi asas
1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan
aritmetik yang
gabungan operasi asas aritmetik bagi integer
melibatkan
mengikut tertib operasi.
integer
1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu
Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum
Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan.
1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan
menggunakan hukum operasi asas aritmetik.
1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
integer.

1.3 Pecahan positif 1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan


dan pecahan negatif pada garis nombor.
negatif 1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif
dan pecahan negatif mengikut tertib.
1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan
gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan
positif dan pecahan negative mengikut tertib
operasi.
1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pecahan positif dan pecahan negatif.
1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan
negatif pada garis nombor.
1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif
dan perpuluhan negatif mengikut tertib.
1.4 Puluhan positif
1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan
dan puluhan
gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan
negatif
positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib
operasi.
1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
perpuluhan positif dan perpuluhan negatif.
1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah Nombor nisbah
1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan ialah nombor
gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah yang boleh
mengikut tertib operasi. ditulis dalam
1.5 Nombor nisbah
1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan bentuk pecahan,
nombor nisbah. iaitu bagi dua
integer, p dan q,
dengan q0. qp
Bab 2: Faktor dan Gandaan

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan


2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi
2.1 Faktor, faktor
nombor bulat, dan seterusnya membuat
perdana dan
generalisasi tentang faktor
faktor sepunya
2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor
terbesar (FSTB)
perdana bagi suatu nombor bulat dan
seterusnya mengungkapkan nombor
tersebut dalam bentuk pemfaktoran
perdana.
2.1.3 Menerang dan menentukan faktor
sepunya bagi nombor bulat.
2.1.4 Menentukan FSTB bagi dua dan tiga
nombor bulat.

Pertimbangkan juga
kes yang melebihi
tiga nombor bulat.

Gunakan pelbagai
kaedah termasuk
pembahagian
berulang dan
penggunaan
pemfaktoran
perdana.

2.1.5 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan FSTB.
2.2 Gandaan, 2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan Pertimbangkan juga
gandaan sepunya bagi nombor bulat. kes yang melebihi
sepunya dan tiga nombor bulat.
gandaan
sepunya 2.2.2 Menentukan GSTK bagi dua dan tiga Gunakan pelbagai
terkecil nombor bulat. kaedah termasuk
(GSTK) pembahagian
berulang dan
penggunaan
pemfaktoran
perdana.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan GSTK.
Bab 3 : Kuasa dan Punca Kuasa

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

3.1 Kuasa dua dan 3.1.1 Menerangkan maksud kuasa dua dan Teroka
punca kuasa kuasa dua sempurna. pembentukan kuasa
dua dua dengan
pelbagai kaedah
termasuk
penggunaan bahan
konkrit.

3.1.2 Menentukan sama ada suatu nombor Nombor kuasa dua


adalah kuasa dua sempurna. sempurna ialah 1, 4,
9, ...
.
3.1.3 Menyatakan hubungan antara kuasa dua Hubungan
dan punca kuasa dua. dinyatakan
berdasarkan hasil
penerokaan.
Punca kuasa dua
suatu nombor
bernilai positif dan
negatif.

3.1.5 Menentukan punca kuasa dua suatu Hadkan kepada:


nombor tanpa menggunakan alat a) kuasa dua
teknologi. sempurna
b) pecahan dengan
keadaan

pengangka dan
penyebutnya
adalah kuasa dua
sempurna
c) pecahan yang
boleh
dipermudahkan
kepada pecahan
yang pengangka
dan penyebutnya
adalah kuasa dua
sempurna
d) perpuluhan yang
boleh ditulis
dalam bentuk
kuasa dua
perpuluhan yang
lain.

3.1.6 Menentukan punca kuasa dua suatu


nombor positif dengan menggunakan
alat teknologi.
3.1.7 Menganggar Bincangkan cara
(i) kuasa dua suatu nombor, membaikianggaran,
(ii) punca kuasa dua suatu nombor. mendapat anggaran
terbaik dalam
bentuk julat,
nombor bulat atau
ketepatan yang
dinyatakan.

3.1.8 Membuat generalisasi tentang Generalisasi dibuat


pendaraban yang melibatkan berdasarkan hasil
(i) punca kuasa dua nombor yang sama, penerokaan.
(ii) punca kuasa dua nombor yang
berbeza.

3.1.9 Mengemuka dan menyelesaikan


masalah yang melibatkan kuasa dua dan
punca kuasa dua.

3.2 Kuasa tiga dan 3.2.1 Menerangkan maksud kuasa tiga dan Teroka
punca kuasa tiga kuasa tiga sempurna pembentukan kuasa
tiga dengan
pelbagai kaedah
termasuk
penggunaan bahan
konkrit.
3.2.2 Menentukan sama ada suatu nombor Nombor kuasa tiga
adalah kuasa tiga sempurna. sempurna ialah 1, 8,
27, ...

3.2.3 Menyatakan hubungan antara kuasa tiga Hubungan


dan punca kuasa tiga. dinyatakan
berdasarkan hasil
penerokaan.

3.2.4 Menentukan kuasa tiga suatu nombor


tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi.
Hadkan kepada:
a) pecahan dengan
keadaan pengangka
dan penyebutnya
adalah kuasa tiga
sempurna,
b) pecahan yang
boleh dipermudahkan
kepada pecahan yang
pengangka dan
penyebutnya adalah
kuasa tiga sempurna,
c) perpuluhan yang
boleh ditulis dalam
3.2.5 Menentukan punca kuasa tiga suatu bentuk kuasa tiga
nombor tanpa menggunakan alat teknologi. perpuluhan yang lain.
3.2.6 Menentukan punca kuasa tiga suatu
nombor dengan menggunakan alat teknologi.
3.2.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
3.2.9 Menjalankan pengiraan yang melibatkan
penambahan, penolakan, pendaraban,
pembahagian dan gabungan operasi tersebut ke
atas kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan
punca kuasa tiga.

Bab 4: Nisbah, Kadar dan Kadaran

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan
4.1 Nisbah 4.1.1 Mewakilkan hubungan antara tiga
kuantiti dalam bentuk a : b : c.

4.1.2 Mengenal pasti dan menentukan nisbah


setara dalam konteks berangka,
geometri atau situasi haria

4.1.3 Mengungkapkan nisbah dua dan tiga Termasuk yang


kuantiti dalam bentuk termudah. melibatkan pecahan
dan perpuluhan.
4.2 Kadar 4.2.1 Menentukan hubungan antara nisbah Jalankan aktiviti
dan kadar. penerokaan.

Libatkan pelbagai
situasi seperti laju,
pecutan, tekanan
dan ketumpatan.

Libatkan pertukaran
unit.

Kadar ialah kes


khas nisbah yang
melibatkan dua
ukuran yang
berbeza unit
4.3 Kadaran 4.3.1 Menentukan hubungan antara nisbah Jalankan aktiviti
dan kadar penerokaan.

Libatkan situasi
kehidupan sebenar.

4.3.2 Menentukan nilai yang tidak diketahui Gunakan pelbagai


dalam suatu kadaran. kaedah termasuk
pendaraban silang
dan kaedah unitari.

4.4 Nisbah, kadar 4.4.1 Menentukan nisbah tiga kuantiti apabila Libatkan situasi
dan kadaran dua atau lebih nisbah dua kuantiti kehidupan sebenar
diberi.

4.4.2 Menentukan nisbah atau nilai yang


berkaitan apabila diberi
(i) nisbah dua kuantiti dan nilai
satu kuantiti.
(ii) nisbah tiga kuantiti dan nilai
satu kuantiti.

4.4.3 Menentukan nilai yang berkaitan dengan


suatu kadar.

4.4.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan nisbah, kadar dan kadaran,
termasuk membuat anggaran.
4.5 Perkaitan antara 4.5.1 Menentukan hubungan antara peratusan Jalankan aktiviti
nisbah, kadar dan nisbah. penerokaan.
dan kadaran
dengan
peratusan,
pecahan dan
perpuluhan

4.5.2 Menentukan peratusan suatu kuantiti Libatkan pelbagai


dengan mengaplikasikan konsep situasi.
kadaran.

4.5.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan perkaitan antara nisbah,
kadar dan kadaran dengan peratusan,
pecahan dan perpuluhan
Bab 5: Ungkapan Algebra

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

5.1 Pemboleh ubah 5.1.1 Menggunakan huruf untuk mewakilkan Huruf sebagai
dan ungkapan kuantiti yang tidak diketahui nilai. pemboleh ubah.
algebra Seterusnya menyatakan sama ada Libatkan situasi
pemboleh ubah itu mempunyai nilai kehidupan sebenar.
yang tetap atau nilai yang berubah
dengan memberi justifikasi.

5.1.2 Menerbitkan ungkapan algebra


berdasarkan ungkapan aritmetik yang
mewakili suatu situasi.

5.1.3 Menentukan nilai ungkapan algebra


apabila nilai pemboleh ubah diberi dan
membuat perkaitan dengan situasi yang
sesuai.

5.1.4 Mengenal pasti sebutan dalam suatu


ungkapan algebra. Seterusnya
menyatakan pekali yang mungkin bagi
sebutan algebra.
5.1.5 Mengenal pasti sebutan serupa dan
sebutan tidak serupa

5.2 Ungkapan 5.2.1 Menambah dan menolak dua atau lebih


algebra yang ungkapan algebra.
melibatkan
operasi asas
aritmetik

5.2.2 Membuat generalisasi tentang Hubung kaitkan


pendaraban berulang ungkapan pendaraban
algebra. berulang dengan
kuasa dua atau
lebih.

5.2.3 Mendarab dan membahagi ungkapan


algebra yang mengandungi satu
sebutan.
Bab 6 : Persamaan Linear

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

6.1 Persamaan 6.1.1 Mengenal pasti persamaan linear Jalankan aktiviti


linear dalam dalam satu pemboleh ubah dan penerokaan yang
satu pemboleh menghuraikan cirri-ciri persamaan melibatkan
ubah tersebut. ungkapan dan
persamaan algebra
.

6.1.2 Membentuk persamaan


linear dalam satu
pemboleh ubah berdasarkan suatu
pernyataan atau situasi, dan sebaliknya.

6.1.3Menyelesaikan persamaan linear dalam Pelbagai kaedah


satu pemboleh ubah. seperti cuba jaya,
pematahbalikan,
dan pengaplikasian
kefahaman tentang
konsep kesamaan.

6.1.4Menyelesaikan masalah yang


melibatkan persamaan linear dalam satu
pemboleh ubah.
6.2 Persamaan 6.2.1 Mengenal pasti persamaan linear dalam Nyatakan bentuk
linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan umum persamaan
dua pemboleh ciri-ciri persamaan tersebut. linear dalam dua
ubah pemboleh ubah,
iaitu ax + by = c.

6.2.2 Membentuk persamaan linear dalam dua


pemboleh ubah berdasarkan suatu
pernyataan atau situasi, dan sebaliknya.

6.2.3 Menentu dan menjelaskan penyelesaian


yang mungkin bagi persamaan linear
dalam dua pembolehubah.

6.2.4 Mewakilkan persamaan linear dalam Termasuk kes (x, y)


dua pemboleh ubah secara graf. apabila
(i) x tetap dan y
berubah,

(ii) x berubah dan y


tetap.

Libatkan semua
sukuan sistem
Cartes.
6.3 Persamaan 6.3.1 Membentuk persamaan linear serentak Gunakan perisian
linear serentak berdasarkan situasi harian. Seterusnya untuk meneroka kes
dalam dua mewakilkan persamaan linear serentak yang melibatkan
pemboleh ubah dalam dua pemboleh ubah secara graf garis:
dan menjelaskan maksud persamaan (i) Bersilang
linear serentak. (penyelesaian unik)

(ii) Selari (tiada


penyelesaian)

(iii) Bertindih
(penyelesaian tak
terhingga)

6.3.2 Menyelesaikan persamaan linear Libatkan kaedah


serentak dalam dua pemboleh ubah graf dan algebra
menggunakan pelbagai kaedah. (penggantian,
penghapusan).

Gunakan alat
teknologi untuk
meneroka dan
menyemak jawapan

6.3.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan persamaan linear serentak
dalam dua pemboleh ubah.
Bab 7: Ketaksamaan Linear

Standard Standard Pembelejaran Catatan


Kandungan

7.1 Ketaksamaan 7.1.1 Membanding nilai nombor, memerihal Gunakan garis


ketaksamaan dan seterusnya nombor untuk
menerbitkan ketaksamaan algebra. mewakilkan
hubungan
ketaksamaan, ‘>’ ,
‘<’ , ‘≥’ dan ‘≤’.
Libatkan nombor
negatif.

7.1.2 Membuat generalisasi tentang Jalankan aktiviti


ketaksamaan yang berkaitan dengan penerokaan.
(i) sifat akas dan transitif, songsangan Sifat akas →jika

terhadap penambahan a < b, maka b > a.


dan pendaraban, Sifat transitif →jika

(ii) operasi asas aritmetik. a < b < c, maka a <


c.

Songsangan
terhadap
penambahan →jika

a < b, maka −a >


−b.

Songsangan
terhadap
pendaraban →jika a
< b, maka 1 >1 .

Operasi asas
aritmetik: apabila
ditambah, ditolak,
didarab atau
dibahagi kedua-dua
belah

7.2 Ketaksamaan 7.2.1 Membentuk ketaksamaan linear


linear dalam berdasarkan suatu situasi kehidupan
satu pemboleh harian, dan sebaliknya.
ubah

7.2.2 Menyelesaikan masalah yang Boleh menggunakan


melibatkan ketaksamaan linear dalam garis nombor untuk
satu pemboleh ubah. menyelesaikan
masalah.

7.2.3 Menyelesaikan ketaksamaan linear


serentak dalam satu pemboleh ubah.
Bab 8 : Garis dan Sudut

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

8.1 Garis dan sudut 8.1.1 Menentu dan menerangkan


kekongruenan tembereng garis dan
kekongruenan sudut.

8.1.2 Menganggar dan mengukur saiz


tembereng garis dan sudut serta
menerangkan cara anggaran diperoleh.

8.1.3 Mengenal, membanding beza dan


menerangkan sifat sudut pada garis
lurus, sudut refleks, dan sudut putaran
lengkap.

8.1.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap, Jalankan aktiviti


sudut penggenap dan sudut konjugat. penerokaan.

8.1.5 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sudut pelengkap, sudut
penggenap dan sudut konjugat.

8.1.6 Membina Gunakan


(i) tembereng garis, a) jangka lukis dan
(ii) pembahagi dua sama serenjang suatu alat tepi lurus
tembereng garis, sahaja,
(iii) garis serenjang kepada suatu garis lurus, b) sebarang alat
(iv) garis selari geometri,
c) perisian geometri
dan menerangkan rasional langkah-langkah
pembinaan. untuk pembinaan.

8.1.7 Membina sudut dan pembahagi dua Gunakan sudut 60


sama sudut serta menerangkan rasional sebagai contoh
langkah-langkah pembinaan. pertama bagi
pembinaan yang
menggunakan
jangka lukis dan alat
tepi lurus sahaja.

8.2.1 Mengenal pasti, menerangkan dan


melukis sudut bertentang bucu dan
sudut bersebelahan pada garis
bersilang, termasuk garis serenjang.

8.2.2 Menentukan nilai sudut yang berkaitan


dengan garis bersilang apabila nilai
sudut lain diberi.

8.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sudut yang berkaitan dengan
garis bersilang.

8.3 Sudut yang 8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis


berkaitan garis selari dan garis rentas lintang.
dengan garis
selari dan garis
rentas lintang
8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis
sudut sepadan, sudut selang-seli dan
sudut pedalaman.

8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus


adalah selari berdasarkan sifat-sifat
sudut yang berkaitan dengan garis rentas
lintang.

8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan


dengan garis selari dan garis rentas
lintang apabila nilai sudut lain diberi.

8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut


dongak dan sudut tunduk dalam situasi
kehidupan sebenar.

8.3.6 Menyelesaikan masalah yang Termasuk yang


melibatkan sudut yang berkaitan melibatkan sudut
dengan garis selari dan garis rentas dongak dan sudut
lintang. tunduk.
Bab 9 : Poligon Asas

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan
9.1 Poligon
9.1.1 Menyatakan hubung kait antara bilangan Jalankan aktiviti
sisi, bucu dan pepenjuru poligon. penerokaan

9.1.2 Melukis poligon, melabel bucu poligon


dan menamakan poligon tersebut
berdasarkan bucu yang telah dilabel.

9.2 Sifat segi tiga


dan sudut 9.2.1 Mengenal dan menyenaraikan sifat Sifat geometri
pedalaman serta geometri bagi pelbagai jenis segi tiga. termasuk bilangan
sudut peluaran Seterusnya mengkelaskan segi tiga paksi simteri.
segi tiga berdasarkan sifat geometri. Libatkan pelbagai
kaedah penerokaan
seperti penggunaan
perisian dinamik.

9.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur Gunakan pelbagai


tentang kaedah termasuk
(i) hasil tambah sudut pedalaman, penggunaan perisian
(ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut dinamik.
peluaran bersebelahan,
(iii) hubungan antara sudut peluaran dan hasil
tambah sudut pedalaman yang
bertentangan
suatu segi tiga.
9.2.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan segi tiga.

9.3 Sifat sisi empat 9.3.1 Menghuraikan sifat geometri bagi Sifat geometri
dan sudut pelbagai jenis sisi empat. Seterusnya termasuk bilangan
pedalaman serta mengkelaskan sisi paksi simetri.
sudut peluaran Libatkan pelbagai
sisi empat empat berdasarkan sifat geometri. kaedah penerokaan
seperti penggunaan
perisian dinamik.

9.3.2 Membuat dan mengesahkan konjektur


tentang
(i) hasil tambah sudut pedalaman suatu sisi
empat,
(ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut
peluaran bersebelahan suatu sisi empat,
(iii) hubungan antara sudut yang
bertentangan dalam segi empat selari.

9.3.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sisi empat .

9.3.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan gabungan segi tiga dan sisi
empat.
Bab 10 : Perimeter dan Luas

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

10.1 Perimeter 10.1.1 Menentukan perimeter pelbagai bentuk Pelbagai bentuk


apabila panjang sisi diberi atau perlu termasuk yang
diukur. melibatkan garis
lurus dan garis
lengkung.

10.1.2 Menganggar perimeter pelbagai


bentuk, seterusnya menilai ketepatan
anggaran secara membandingkannya
dengan nilai yang diukur.

10.1.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan perimeter.

10.2 Luas segitiga, 10.2.1 Menganggar luas pelbagai bentuk Termasuk


segiempat dengan menggunakan pelbagai penggunaan kertas
selari, kaedah. grid bersisi 1 unit.
lelayang dan
trapezium

10.2.2 Menerbitkan rumus luas segi tiga, segi Jalankan aktiviti


empat selari, lelayang dan trapezium penerokaan yang
berdasarkan luas segi empat tepat. melibatkan bahan
konkrit atau
penggunaan perisian
dinamik.
10.2.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan luas segi tiga, segi empat
selari, lelayang, trapezium dan
gabungan bentuk-bentuk tersebut.

10.3 Perkaitan 10.3.1 Membuat dan mengesahkan konjektur


antara tentang perkaitan antara perimeter dan
perimeter dan luas.
luas

10.3.2 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan perimeter dan luas segi
tiga, segi empat tepat, segi empat
sama, segi empat selari, lelayang,
trapezium dan gabungan bentuk-
bentuk tersebut.
Bab 11 : Pengenalan Set

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

11.1 Set 11.1.1 Menerangkan maksud set. Jalankan aktiviti


mengisih dan
mengklasifikasi
termasuk yang
melibatkan situasi
kehidupan sebenar.

11.1.2 Menghuraikan suatu set dengan Termasuk set


menggunakan: kosong dan
(i) perihalan, simbolnya, { } dan
(ii) penyenaraian, dan ∅

(iii) tatatanda pembina set. Libatkan


penggunaan
tatatanda set.
Contoh tatatanda
pembina set:
A = {x: x ≤ 10, x
nombor genap}

11.1.3 Mengenal pasti sama ada suatu objek Perkenalkan simbol


adalah unsur kepada suatu set dan ∈ dan ∉

mewakilkan hubungan tersebut dengan


simbol.
11.1.4 Menentukan bilangan unsur bagi suatu Perkenalkan simbol
set dan mewakilkan bilangan unsur n(A).
dengan simbol.

11.1.5 Membanding beza dan menerangkan 11.1.5 Membanding


sama ada dua atau lebih set adalah beza dan
sama, dan seterusnya membuat menerangkan sama
generalisasi tentang kesamaan set. ada dua atau lebih
set adalah sama, dan
seterusnya membuat
generalisasi tentang
kesamaan set.

11.2 Gambar rajah 11.2.1 Mengenal pasti dan menghuraikan set Perkenalkan simbol
Venn, set semesta dan pelengkap bagi suatu set. dan pelengkap
semesta, bagi sesuatu set ′

pelengkap dan subset ⊂

bagi suatu set


dan subset

11.2.2 Mewakilkan
(i) hubungan suatu set dengan set
semesta, dan
(ii) pelengkap bagi suatu set

dengan gambar rajah Venn.


11.2.3 Mengenal pasti dan menghuraikan
subset yang mungkin bagi suatu set.

11.2.4 Mewakilkan suatu subset dengan


gambar rajah Venn.

11.2.5 Mewakilkan perkaitan antara set,


subset, set semesta dan pelengkap bagi
suatu set dengan gambar rajah Venn.
Bab 12 : Pengendalian Data

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

12.1 Proses 12.1.1 Menjana soalan statistik dan Gunakan pendekatan


pengumpulan, mengumpul data yang relevan. inkuiri statistik
pengorganisasi untuk tajuk ini.
an dan Inkuiri Statistik
perwakilan 1.Mengemukakan/
data, serta Merumuskan
pentafsiran masalah
perwakilan (kehidupan
data sebenar)
Merancang dan
mengumpulkan
data
2.Mengorganisasi
data
3.Memaparkan/
Mewakilkan data
4. Menganalisis data
5. Mentafsir dan
membuat
kesimpulan
6.Mengkomunikasi
hasil

Soalan statistik –
soalan yang boleh
dijawab dengan
mengumpul data dan
terdapat keragaman/
kebolehubahan
dalam data tersebut.

Libatkan situasi
kehidupan sebenar.

Pengumpulan data
menggunakan
pelbagai kaedah
seperti temu bual,
tinjauan, eksperimen
dan pemerhatian.

12.1.2 Mengklasifikasikan data kepada data Data numerik –


kategori atau data numerik dan diskret atau selanjar
membina jadual kekerapan.

12.1.3 Membina perwakilan data bagi data tak Perwakilan data


terkumpul dan menjustifikasikan termasuk pelbagai
kesesuaian suatu perwakilan data. jenis carta palang,
carta pai, graf garis,
plot titik dan plot
batang-dan-daun.

Plot titik – dot plot

Plot batang-dan-
daun – stem and leaf
plot

Gunakan pelbagai
kaedah untuk
membina perwakilan
data termasuk
perisian.

12.1.4 Menukar satu perwakilan data kepada


perwakilan lain yang sesuai serta
memberi justifikasi.

12.1.5 Mentafsir pelbagai perwakilan data Libatkan histogram


termasuk membuat inferens atau dan poligon
ramalan. kekerapan.

12.1.6 Membincangkan kepentingan


mewakilkan data secara beretika bagi
mengelakkan kekeliruan.
Bab 13 : Teorem Pythagoras

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan
13.1 Teorem 13.1.1 Mengenal pasti dan mendefinisikan
Pythagoras hipotenus bagi sebuah segi tiga
bersudut tegak

13.1.2 Menentukan hubungan antara sisi segi Jalankan aktiviti


tiga bersudut tegak. Seterusnya penerokaan dengan
menerangkan Teorem Pythagoras melibatkan pelbagai
merujuk kepada hubungan tersebut. kaedah termasuk
penggunaan perisian
dinamik.

13.1.3 Menentukan panjang sisi yang tidak Tentukan panjang


diketahui bagi sisi dengan
(i) sebuah segi tiga bersudut tegak. mengaplikasikan
(ii) gabungan bentuk geometri. Teorem Pythagoras.

13.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan Teorem Pythagoras.

13.2 Akas Teorem 13.2.1 Menentukan sama ada suatu segi tiga
Pythagoras adalah segi tiga bersudut tegak dan
memberi justifikasi berdasarkan akas
Teorem Pythagoras.

13.2.2 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan akas Teorem Pythagoras.

1.2 Sukatan dalam Kandungan Pelajaran Tingkatan 2


Bab 1 : Pola dan Jujukan

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

1.1 Pola 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola Pelbagai set nombor
pelbagai set nombor dan objek dalam termasuk nombor
kehidupan sebenar, dan seterusnya genap, nombor
membuat rumusan tentang pola. ganjil, Segitiga
Pascal dan Nombor
Fibonacc

1.2 Jujukan 1.2.1 Menerangkan maksud jujukan. Aktiviti penerokaan


yang melibatkan
bentuk geometri,
nombor dan objek
perlu dijalankan.

1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan pola


suatu jujukan, dan seterusnya
melengkapkandan melanjutkan
jujukantersebut.
1.3 Pola dan
Jujukan 1.3.1 Membuat generalisasi tentang pola suatu
jujukan menggunakan nombor,
perkataan dan ungkapan algebra.

1.3.2 Menentukan sebutan tertentu bagi suatu


jujukan.
1.3.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan jujukan.
Bab 2 : Pemfaktoran dan Pecahan Algebra

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

2.1 Kembangan 2.1.1 Menerangkan maksud kembangan dua Pelbagai perwakilan


ungkapan algebra. seperti jubin algebra
perlu digunakan.

2.1.2 Melaksanakan kembangan dua


ungkapan algebra.

2.1.3 Mempermudahkan ungkapan algebra


yang melibatkan gabungan operasi
termasuk kembangan.

2.1.4 Menyelesaikan masalah yang Hadkan kepada


melibatkan kembangan dua ungkapan masalah yang
algebra. melibatkan
ungkapan algebra
linear.

2.2 Pemfaktoran 2.2.1 Menghubungkaitkan pendaraban Boleh tegaskan


ungkapan algebra dengan konsep faktor bahawa
dan pemfaktoran, dan seterusnya pemfaktoran ialah
menyenaraikan faktor bagi hasil darab songsangan kepada
ungkapan algebra tersebut. kembangan.

2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algebra Pelbagai kaedah


dengan pelbagai kaedah. termasuk
menggunakan faktor
sepunya dan kaedah
lain seperti darab
silang atau
penggunaan jubin
algebra.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan pemfaktoran.

2.3 Ungkapan 2.3.1 Melaksanakan penambahan dan Ungkapan algebra


Algebra dan penolakan ungkapan algebra yang termasuk pecahan
Hukum Operasi melibatkan kembangan dan algebra.
Asas Aritmetik pemfaktoran.

2.3.2 Melaksanakan pendaraban dan


pembahagian ungkapan algebra yang
melibatkan kembangan dan
pemfaktoran.

2.3.3 Melaksanakan gabungan operasi


ungkapan algebra yang melibatkan
kembangan dan pemfaktoran.
Bab 3 : Rumus Algebra

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

3.1 Rumus Algebra 3.1.1 Membentuk rumus berdasarkan suatu Situasi termasuk
situasi. pernyataan seperti
“kuasa dua suatu
nombor ialah
sembilan”.

3.1.2 Menukar perkara rumus bagi suatu


persamaan algebra.

3.1.3 Menentukan nilai suatu pemboleh ubah


apabila nilai pemboleh ubah lain diberi.

3.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan rumus.
Bab 4 : Poligon

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

4.1 Poligon Sekata 4.1.1 Menghuraikan sifat geometri poligon Aktiviti penerokaan
sekata menggunakan pelbagai yang melibatkan
perwakilan. pelbagai kaedah
seperti penggunaan
bahan konkrit
(contoh: origami)
atau perisian
geometri dinamik
perlu dijalankan.

Aktiviti
membanding dan
membezakan
poligon sekata dan
poligon tak sekata,
serta menegaskan
kekongruenan sudut
perlu dilibatkan.

Sifat geometri
termasuk panjang
sisi, sudut dan
bilangan paksi
simetri.
4.1.2 Membina poligon sekata menggunakan Pelbagai kaedah
pelbagai kaedah dan menerangkan termasuk
rasional langkah-langkah pembinaan. penggunaan perisian
geometri dinamik.

Cadangan aktiviti
pengayaan: Mereka
cipta corak
menggunakan
poligon termasuk
objek 3-dimensi

4.2 Sudut 4.2.1 Menerbitkan rumus hasil tambah sudut Aktiviti penerokaan
Pedalaman dan pedalaman suatu poligon. dengan pelbagai
Sudut Peluaran kaedah seperti
Poligon penggunaan perisian
geometri dinamik
perlu dijalankan.

4.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur


tentang hasil tambah sudut peluaran
poligon.

4.2.3 Menentukan nilai sudut pedalaman,


sudut peluaran dan bilangan sisi suatu
poligon.

4.2.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan poligon.
Bab 5 : Bulatan

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

5.2 Sifat Simetri 5.2.1 Menentusahkan dan menerangkan Aktiviti penerokaan


Perentas bahawa perlu dijalankan
(i) diameter ialah paksi simetri bulatan; dengan pelbagai
(ii) jejari yang berserenjang dengan perentas kaedah seperti
membahagi dua sama perentas itu dan penggunaan perisian
sebaliknya; geometri dinamik.
(iii) pembahagi dua sama serenjang dua
perentas bertemu di pusat bulatan;
(iv) perentas yang sama panjang
menghasilkan lengkok yang sama
panjang; dan
(v) perentas yang sama panjang adalah sama
jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya.

5.2.2 Menentukan pusat dan panjang jejari


bagi suatu bulatan melalui pembinaan
geometri.

5.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sifat simetri perentas.

5.3 Lilitan dan Luas 5.3.1 Menentukan hubungan antara lilitan dan Aktiviti penerokaan
Bulatan diameter bulatan, dan seterusnya perlu dijalankan
mentakrifkan dan menerbitkan bagi SP 5.3.1 dan
rumus lilitan bulatan. 5.3.2 dengan
menggunakan bahan
konkrit atau perisian
geometri dinamik.

5.3.2 Menerbitkan rumus luas bulatan.

5.3.3 Menentukan lilitan, luas bulatan, Taakulan


panjang lengkok, luas sektor dan perkadaran perlu
ukuran lain yang berkaitan. diberi penekanan.

5.3.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan bulatan
Bab 6 : Bentuk Geometrid an Tiga Dimensi

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

6.1 Sifat Geometri 6.1.1 Membanding, membeza dan Konsep dimensi


Bentuk Tiga mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi dalam bentuk dua
Dimensi termasuk prisma, piramid, silinder, kon dimensi dan tiga
dan sfera, dan seterusnya menghuraikan dimensi perlu
sifat geometri prisma, piramid, silinder, dibincangkan.
kon dan sfera.
Aktiviti penerokaan
perlu dijalankan
dengan
menggunakan bahan
maujud atau
perisian geometri
dinamik.

Objek tiga dimensi


termasuk bentuk
serong.
Contoh sifat
geometri bagi
prisma:
Keratan rentas
seragam berbentuk
poligon, muka lain
berbentuk sisi
empat.
6.2 Bentangan 6.2.1 Menganalisis pelbagai bentangan
Bentuk Tiga termasuk piramid, prisma, silinder dan
Dimensi kon, dan seterusnya melukis bentangan
dan membina model.

6.3 Luas 6.3.1 Menerbitkan rumus luas permukaan Aktiviti penerokaan


Permukaan kubus, kuboid, piramid, prisma, silinder perlu dijalankan
Bentuk Tiga dan kon, dan seterusnya menentukan dengan melibatkan
Dimensi luas permukaan bentuk tersebut. bentuk tegak sahaja.

6.3.2 Menentukan luas permukaan sfera


dengan menggunakan rumus.

6.3.3 Menyelesaikan masalah yang Gabungan bentuk


melibatkan luas permukaan bentuk tiga tiga dimensi dan
dimensi. penukaran unit
perlu dilibatkan.

6.4 Isi padu Bentuk 6.4.1 Menerbitkan rumus isi padu prisma dan Melibatkan bentuk
Tiga Dimensi silinder, dan seterusnya membentuk tegak sahaja.
rumus piramid dan kon.

6.4.2 Menentukan isi padu prisma, silinder,


kon, piramid dan sfera dengan
menggunakan rumus.

6.4.3 Menyelesaikan masalah yang Gabungan bentuk


melibatkan isi padu bentuk tiga tiga dimensi dan
dimensi. penukaran unit
perlu dilibatkan.
Bab 7 : Koordinat

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

7.1 Jarak dalam 7.1.1 Menerangkan maksud jarak antara dua Maksud jarak antara
Sistem titik pada satah Cartes. dua titik perlu
Koordinat diterangkan
Cartes berdasarkan hasil
penerokaan

7.1.2 Menerbitkan rumus jarak antara dua Aktiviti penerokaan


titik pada satah Cartes. perlu dijalankan
dalam menerbitkan
rumus jarak.

7.1.3 Menentukan jarak antara dua titik pada


satah Cartes.

7.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan jarak antara dua titik dalam
sistem koordinat Cartes.

7.2 Titik Tengah 7.2.1 Menerangkan maksud titik tengah antara Maksud titik tengah
dalam Sistem dua titik pada satah Cartes. antara dua titik
Koordinat perlu diterangkan
Cartes berdasarkan hasil
penerokaan.
7.2.2 Menerbitkan rumus titik tengah antara Aktiviti penerokaan
dua titik pada satah Cartes. perlu dijalankan
dalam menerbitkan
rumus titik tengah.

7.2.3 Menentukan koordinat titik tengah


antara dua titik pada satah Cartes.

7.2.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan titik tengah dalam sistem
koordinat Cartes.

7.3 Sistem 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang


Koordinat melibatkan sistem koordinat Carte
Cartes
Bab 8 : Graf Fungsi

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

8.1 Fungsi 8.1.1 Menerangkan maksud fungsi. Aktiviti penerokaan


yang melibatkan
hubungan antara
dua kuantiti dalam
situasi harian perlu
dijalankan.

8.1.2 Mengenal pasti fungsi dan memberi Fungsi satu kepada


justifikasi berdasarkan perwakilan satu dan banyak
fungsi dalam bentuk pasangan tertib, kepada satu perlu
jadual, graf dan persamaan. dilibatkan.

Konsep pemboleh
ubah sebagai
hubungan berfungsi
dikaitkan dengan
konsep pemboleh
ubah sebagai anu di
bawah topik
persamaan linear.

Tatatanda fungsi,
f(x), perlu
diperkenalkan.
8.2 Graf Fungsi 8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear Fungsi linear dan
dan bukan linear, dan seterusnya bukan linear
melukis graf menggunakan skala yang termasuk yang
diberi. mewakili situasi
kehidupan sebenar.
Fungsi berbentuk

= ,

= −2, −1,1,2,3

≠0

perlu dilibatkan.

8.2.2 Mentafsir graf fungsi. Graf fungsi


termasuk yang
mewakili situasi
kehidupan sebenar.
Mentafsir graf
fungsi adalah
seperti mengkaji
trend dan membuat
ramalan.

8.2.3 Menyelesaikan masalah yang Penyelesaian


melibatkan graf fungsi. persamaan dengan
menentukan titik
persilangan dua graf
perlu dilibatkan
.
Bab 9 : Laju dan Pecutan

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

9.1 Laju 9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu Maksud laju perlu
kadar yang melibatkan jarak dan masa. diterangkan
berdasarkan hasil
penerokaan.

9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju Pelbagai perwakilan


seragam dan laju tak seragam. termasuk jadual dan
graf yang
berdasarkan
pelbagai situasi
perlu digunakan.

9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang


melibatkan laju dan laju purata
termasuk penukaran unit.

9.1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan laju.

9.2 Pecutan 9.2.1 Menerangkan maksud pecutan dan Maksud pecutan


nyahpecutan sebagai suatu kadar yang dan nyahpecutan
melibatkan laju dan masa. perlu diterangkan
berdasarkan hasil
penerokaan.
9.2.2 Melaksanakan pengiraan yang
melibatkan pecutan termasuk
penukaran unit.

9.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan pecutan.
Bab 10 : Kecerunan Garis Lurus

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

10.1 Kecerunan 10.1.1 Memerihalkan kecuraman dan arah


kecondongan berdasarkan situasi
harian, dan seterusnya menerangkan
maksud kecerunan sebagai nisbah
jarak mencancang kepada jarak
mengufuk.

10.1.2 Menerbitkan rumus kecerunan suatu Menjalankan


garis lurus pada satah Cartes. aktiviti penerokaan
yang melibatkan
. pelbagai kaedah
seperti penggunaan
perisian dinamik.

Membincangkan
kes garis lurus yang
melalui asalan dan
garis lurus yang
selari dengan paksi.
Rumus kecerunan
ialah:
2−1
=

2
1
10.1.3 Membuat generalisasi tentang Aktiviti penerokaan
kecerunan garis lurus. perlu dijalankan
dengan melibatkan
semua kes
kecerunan.
Contoh generalisasi:

(a) Semakin besar


nilai mutlak
kecerunan,
semakin curam
garis lurus
tersebut.

(b) Tanda positif


atau negatif pada
nilai kecerunan
menunjukkan
arah
kecondongan
garis lurus.

10.1.4 Menentukan kecerunan suatu garis Situasi kehidupan


lurus. sebenar perlu
dilibatkan.
Perkaitan antara
perwakilan konkrit,
grafik dan simbolik
bagi kecerunan
perlu dibuat.
Sebab nisbah “jarak
mencancang kepada
jarak mengufuk”
digunakan untuk
menentukan
kecerunan, dan
bukan sebaliknya,
perlu dibincangkan.

10.1.5 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan kecerunan garis lurus.
Bab 11 : Transformasi Isometri

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

11.1 Transformasi 11.1.1 Memerihalkan perubahan bentuk, saiz, Aktiviti penerokaan


kedudukan dan orientasi suatu objek termasuk yang
yang melalui transformasi, dan melibatkan contoh
seterusnya menerangkan idea padanan kehidupan sebenar
satu-dengan-satu antara titik-titik apabila objek itu
dalam transformasi. diterbalikkan,
diputarkan,
dialihkan dan
dibesarkan atau
dikecilkan, perlu
dijalankan.

Penggunaan
teknologi digital
digalakkan.

11.1.2 Menerangkan idea kekongruenan Perbezaan antara


dalam transformasi. kekongruenan dan
keserupaan perlu
dibincangkan.

11.2 Translasi 11.2.1 Mengenal translasi. Aktiviti penerokaan


perlu dijalankan
dengan
menggunakan
perisian geometri
dinamik.
Sifat imej perlu
dibincangkan.

11.2.2Memerihalkan translasi menggunakan Contoh pelbagai


pelbagai perwakilan termasuk dalam perwakilan ialah
bentuk vektor translasi. secara grafik,
bahasa dan simbol.
Bentuk vektor
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

translasi ialah
dan ( )

11.2.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu


translasi.

11.2.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan translasi.

11.3 Pantulan 11.3.1 Mengenal pantulan Aktiviti penerokaan


perlu dijalankan
dengan
menggunakan
perisian geometri
dinamik.
Sifat imej perlu
dibincangkan.
11.3.2 Memerihalkan pantulan menggunakan Perwakilan simbolik
pelbagai perwakilan. dikecualikan.
Sifat simetri dalam
pantulan perlu
dibincangkan.

11.3.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu


pantulan.

11.3.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan pantulan.

11.4Putaran 11.4.1 Mengenal putaran. Aktiviti penerokaan


perlu dijalankan
dengan
menggunakan
perisian geometri
dinamik.
Sifat imej perlu
dibincangkan.

11.4.2 Memerihalkan putaran menggunakan Perwakilan simbolik


pelbagai perwakilan. dikecualikan.

11.4.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu


putaran.

11.4.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan putaran.
11.5 Translasi, 11.5.1 Menyiasat hubungan antara kesan Contoh bukan
Pantulan dan translasi, pantulan dan putaran isometri perlu
Putaran terhadap jarak antara dua titik pada dilibatkan.
sebagai objek dan imej, dan seterusnya
Isometri menerangkan isometri. Isometri ialah suatu
transformasi yang
mengekalkan jarak
antara sebarang dua
titik.

11.5.2 Menerangkan hubungan antara


isometri dan kekongruenan.

11.5.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan isometri dan
kekongruenan.

11.6 Simetri 11.6.1 Menerangkan simetri putaran. Menjalankan


Putaran aktiviti penerokaan
dengan melibatkan
objek dua dimensi
sahaja.

11.6.2 Menentukan peringkat simetri putaran


bagi suatu objek.
Bab 12 : Sukatan dan Kecenderungan Memusat

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

12.1 Sukatan 12.1.1 Menentukan mod, min dan median Kalkulator atau
Kecenderunga bagi suatu set data tak terkumpul. perisian digunakan
n Memusat dalam tajuk ini
mengikut kesesuaian.

Penjanaan soalan yang


menjurus kepada
pengumpulan data
berdasarkan situasi
sebenar, dan
seterusnya mengumpul
dan menggunakan data
bagi memerihalkan
sukatan kecenderungan
memusat perlu
dilibatkan.

Situasi sebenar boleh


melibatkan EMK
seperti:
(a) wang saku murid
(b) pasaran komoditi
(c) pelancongan
(d) penggunaan alat
teknologi
Kesan nilai ekstrem
perlu dibincangkan.

Istilah sukatan
kecenderungan
memusat perlu
diperkenalkan.

12.1.2 Membuat kesimpulan tentang kesan Aktiviti penerokaan


perubahan suatu set data terhadap yang melibatkan
nilai mod, min dan median. perubahan seragam
dan tidak seragam
perlu dijalankan.

12.1.3 Mengumpul data, membina dan Aktiviti penerokaan


mentafsir jadual kekerapan bagi yang melibatkan murid
data terkumpul. membentuk kefahaman
dalam
mengorganisasikan
data dan membuat
rumusan secara
sistematik perlu
dijalankan.

Contoh:
membahagikan data
kepada beberapa
kumpulan (lulus dan
gagal)/tahap/peringkat
12.1.4 Menentukan kelas mod dan min bagi
suatu set data terkumpul.

12.1.5 Memilih dan menjustifikasikan Set data dalam bentuk


sukatan kecenderungan memusat perwakilan seperti
yang sesuai untuk memerihal jadual, carta pai, carta
taburan suatu set data, termasuk set palang, plot batang dan
data yang mempunyai nilai ekstrem. daun perlu dilibatkan.

12.1.6 Menentukan mod, min dan median


daripada perwakilan data.

12.1.7 Mengaplikasikan kefahaman tentang Perbandingan dua atau


sukatan kecenderungan memusat lebih set data perlu
untuk membuat ramalan, dilibatkan.
membentuk hujah yang meyakinkan
dan membuat kesimpulan. Kepentingan julat
dalam perbandingan
perlu diberi
penekanan.
Bab 13 : Keberangkalian Mudah

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan
13.1Kebarangkalia
n Eksperimen 13.1.1 Melaksanakan eksperimen
kebarangkalian mudah, dan
seterusnya menentukan nisbah

sebagai kebarangkalian eksperimen


bagi suatu peristiwa.

13.1.2 Membuat kesimpulan tentang Perisian perlu


kebarangkalian eksperimen suatu digunakan untuk
peristiwa apabila bilangan cubaan melakukan simulasi.
cukup besar.
Kesimpulan yang perlu
dibuat ialah
kebarangkalian
eksperimen menuju ke
satu nilai tertentu jika
eksperimen diulangi
dengan bilangan
cubaan yang cukup
besar.

13.2Kebarangkalia 13.2.1 Menentukan ruang sampel dan Aktiviti penerokaan


n Teori yang peristiwa bagi suatu eksperimen. yang melibatkan
Melibatkan situasi sebenar bagi
Kesudahan membentuk idea
Sama Boleh tentang ruang sampel
Jadi dan peristiwa perlu
dijalankan.
Gambar rajah pokok
dan set perlu
digunakan.

13.2.2 Membina model kebarangkalian Model kebarangkalian


suatu peristiwa, dan seterusnya suatu peristiwa A
membuat perkaitan antara diwakili oleh
kebarangkalian teori dengan ( )

()= ( ) Perkaitan
kebarangkalian eksperimen.
yang perlu dibuat ialah
kebarangkalian
eksperimen
menghampiri
kebarangkalian teori
apabila bilangan
cubaan adalah cukup
besar.

Or
()

()= ( )

13.2.3 Menentukan kebarangkalian suatu Peristiwa boleh


peristiwa. melibatkan EMK
seperti:
(a) wang saku murid
(b) jualan barangan
(c) cuaca
(d) penggunaan alat
teknologi

13.3Kebarangkalia 13.3.1 Memerihalkan peristiwa pelengkap Aktiviti penerokaan


n Peristiwa dalam perkataan dan dengan perlu dijalankan
Pelengkap menggunakan tatatanda set. dengan mengaitkan
konsep set bagi
membentuk
generalisasi bahawa:
P(A) + P(A’) = 1
P(A’) = 1 – P(A)
0 ≤ P(A) ≤ 1
13.3.2 Menentukan kebarangkalian
peristiwa pelengkap.

13.4Kebarangkalia 13.4.1 Menyelesaikan masalah yang


n Mudah melibatkan kebarangkalian suatu
peristiwa.

1.3 Sukatan dalam Kandungan Pelajaran Tingkatan 3

Bab 1 : Indeks

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

1.1 Tatatanda 1.1.1 Mewakilkan pendaraban berulang dalam Istilah ‘asas’ dan
Indeks bentuk indeks dan menghuraikan maksudnya. ‘indeks’ perlu
diperkenalkan.

1.1.2 Menukar suatu nombor kepada nombor


dalam bentuk indeks dan sebaliknya.

1.2 Hukum Indeks 1.2.1 Menghubung kait pendaraban nombor Aktiviti penerokaan
dalam bentuk indeks yang mempunyai yang melibatkan
asas yang sama dengan pendaraban indeks integer
berulang, dan seterusnya membuat sahaja perlu
generalisasi. dijalankan bagi SP
1.2.1, 1.2.2 dan
1.2.3.

Indeks juga dikenali


sebagai eksponen
atau kuasa.

1.2.2 Menghubung kait pembahagian nombor


dalam bentuk indeks yang mempunyai
asas yang sama dengan pendaraban
berulang, dan seterusnya membuat
generalisasi.
1.2.3 Menghubung kait nombor dalam bentuk
indeks yang dikuasakan dengan
pendaraban berulang, dan seterusnya
membuat generalisasi.

1.2.4 Menentusahkan
1
0 = 1− = ; ≠0

1.2.5 Menentu dan menyatakan hubungan


=√

antara indeks pecahan dengan punca


kuasa dan kuasa. =( )

=( )

=√

=(√ )

1.2.6 Melaksanakan operasi yang melibatkan


hukum indeks.

1.2.7 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan hukum indeks.
Bab 2 : Bentuk Piawai

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

2.1 Angka Bererti 2.1.1 Menerangkan maksud angka bererti dan Aktiviti penerokaan
seterusnya menentukan bilangan angka termasuk yang
bererti suatu nombor. melibatkan
anggaran,
penghampiran dan
kejituan dalam
situasi kehidupan
sebenar perlu
dijalankan.
Kes nombor bulat
yang melibatkan
sifar selepas digit
bukan sifar perlu
dibincangkan.

2.1.2 Membundarkan suatu nombor kepada


bilangan angka bererti yang tertentu.

2.2 Bentuk Piawai 2.2.1 Mengenal dan menulis nombor dalam Kegunaan bentuk
bentuk piawai. piawai dalam
kehidupan sebenar
termasuk awalan
biasa seperti tera
dan nano perlu
diteroka, dengan
dan tanpa
menggunakan alat
teknologi.
Perkaitan bentuk
piawai dengan
hukum indeks dan
angka bererti perlu
dibincangkan.
2.2.2 Melaksanakan operasi asas aritmetik Penyelesaian yang
yang melibatkan nombor dalam bentuk melibatkan
piawai. pemfaktoran perlu
dijalankan.
2.2.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan nombor dalam bentuk
piawai.
Bab 3 : Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

3.1 Simpanan dan 3.1.1 Mengenal pelbagai jenis simpanan dan Aktiviti penerokaan
Pelaburan pelaburan. tentang jenis
simpanan dan
pelaburan serta jenis
faedah (mudah dan
kompaun) yang
terlibat perlu
dijalankan.
Jenis simpanan:
1. Akaun simpanan
2. Akaun simpanan
tetap
3. Akaun semasa

Jenis pelaburan:
1. Saham
2. Amanah saham
3. Hartanah

3.1.2 Membuat pengiraan yang melibatkan Bagi simpanan yang


faedah mudah dan faedah kompaun bagi memberi faedah
simpanan, dan seterusnya menerangkan mudah, gunakan
kesan perubahan tempoh, kadar faedah rumus:
atau pulangan dan kekerapan I = Prt
pengkompaunan terhadap nilai masa I = faedah (interest)
hadapan simpanan. P = prinsipal
(principal)
r = kadar (rate)
t = masa (time)
Cadangan aktiviti:
Penerbitan rumus
bagi faedah mudah
dan jumlah
simpanan
digalakkan.

Bagi simpanan yang


memberi faedah
kompaun, gunakan
rumus:
= (1 + )

MV = nilai matang
(matured value)
Nilai matang ialah
jumlah prinsipal dan
faedah.
P = prinsipal
(principal)
r = kadar faedah
tahunan (the yearly
interest rate)
n = bilangan kali
faedah dikompaun
setahun (number of
periods the interest
is compounded per
year)
t = tempoh dalam
tahun (term in
years)
Bagi perbankan
Islam, kadar
pulangan hanya
sebagai rujukan.
Kadar pulangan
sebenar hanya akan
diketahui pada
tempoh matang atau
pada tarikh wang itu
dikeluarkan.

3.1.3 Membuat pengiraan yang melibatkan Nilai pulangan


nilai pulangan pelaburan, dan pelaburan atau ROI
seterusnya menerangkan faktor yang (Return Of
mempengaruhi pulangan pelaburan Investment) dan
serta kesannya. dividen amanah
saham perlu
dilibatkan.
Pelaburan hartanah
perlu melibatkan
kadar pulangan dan
kadar pulangan
sebenar.

3.1.4 Membanding dan membeza potensi Aktiviti penerokaan


risiko, pulangan dan kecairan pelbagai perlu dijalankan.
jenis simpanan dan pelaburan. Melibatkan situasi
yang memerlukan
murid membuat
keputusan yang
bijak dalam konteks
simpanan dan
pelaburan, dan
memberi justifikasi.

3.1.5 Mengira purata kos sesyer bagi Saham termasuk


pelaburan saham menggunakan strategi amanah saham.
pemurataan kos ringgit dan
menjelaskan manfaat strategi ini.

3.1.6 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan simpanan dan pelaburan.

3.2 Pengurusan 3.2.1 Menjelaskan maksud kredit dan hutang, Aktiviti penerokaan
Kredit dan dan seterusnya menghuraikan perlu dijalankan.
Hutang pengurusan yang bijaksana tentang Pinjaman segera
kredit dan hutang. perlu dibincangkan.
Kredit termasuk kad
kredit dan pinjaman.

3.2.2 Mengkaji dan menghuraikan kelebihan Melibatkan:


dan kekurangan kad kredit dan (a) Sistem ganjaran
penggunaannya secara bijaksana. (b) Kelayakan
memperolehi kad
kredit
(c) Tanggungjawab
pengguna
(d) Aspek
keselamatan
(e) Caj-caj yang
lazim

3.2.3 Mengkaji dan menghuraikan kesan Pengiraan caj


pembayaran minimum dan pembayaran kewangan perlu
lewat bagi penggunaan kad kredit. dilibatkan.
Beri penekanan
kepada faedah atas
baki.

3.2.4 Menyelesaikan masalah yang Situasi yang


melibatkan penggunaan kad kredit. memerlukan murid
membuat keputusan
yang bijak dalam
konteks
perbelanjaan dan
pembayaran kad
kredit, dan memberi
justifikasi perlu
dilibatkan.
Masalah termasuk
yang melibatkan
pertukaran mata
wang dan
pembelian dalam
talian.
3.2.5 Mengira jumlah bayaran balik pinjaman Rumus untuk
dan bayaran ansuran, dengan pelbagai pinjaman dengan
kadar faedah dan tempoh pinjaman faedah sama rata:
yang berbeza. A = P + Prt
A = jumlah bayaran
balik
P = prinsipal
(principal)
r = kadar faedah
(rate)
t = masa (time)
Pinjaman dengan
faedah sama rata
adalah seperti
pinjaman kereta,
pinjaman peribadi
dan pinjaman
barangan pengguna.
Faedah atas baki
perlu dibincangkan.

3.2.6 Menyelesaikan masalah yang Situasi yang


melibatkan pinjaman. memerlukan murid
membuat keputusan
yang bijak serta
memberi justifikasi
perlu dilibatkan.
Bab 4 : Lukisan Berskala

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

4.1 Lukisan 4.1.1 Mengkaji dan menerangkan hubungan Konsep kadaran


Berskala antara ukuran sebenar objek dan perlu ditegaskan.
lukisan pelbagai saiz objek tersebut, Situasi kehidupan
dan seterusnya menerangkan maksud sebenar perlu
lukisan berskala. dilibatkan

4.1.2 Mentafsirkan skala suatu lukisan Skala dalam bentuk


berskala. 1

1: n atau1: apabila
n = 1, 2, 3, ...

4.1.3 Menentukan skala, ukuran objek atau


ukuran lukisan berskala.

4.1.4 Melukis lukisan berskala bagi suatu Grid pelbagai saiz


objek dan sebaliknya. perlu dilibatkan.

4.1.5 Menyelesaikan masalah yang Kerja projek


melibatkan lukisan berskala. digalakkan.
Bab 5 : Nisbah Trigometri

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

5.1 Sinus, Kosinus 5.1.1 Mengenal pasti sisi bertentangan dan


dan Tangen sisi bersebelahan berdasarkan suatu
bagi Sudut sudut tirus dalam segi tiga bersudut
Tirus dalam tegak.
Segi Tiga
Bersudut
Tegak

5.1.2 Membuat dan menentusahkan konjektur Perkaitan dengan


tentang hubungan antara sudut tirus dan konsep kadaran
nisbah sisi segi tiga bersudut tegak, dan perlu dibuat.
seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus
dan tangen.

5.1.3 Membuat dan menentusahkan konjektur Kesan perubahan


tentang kesan perubahan saiz sudut perlu dijelaskan
terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen. dengan
menggunakan
nisbah sisi segi tiga
bersudut tegak.
Sudut 0darjah dan
90 darjah perlu
dilibatkan.
:
5.1.4 Menentukan nilai sinus, kosinus dan Hubungan
tangen suatu sudut tirus. sin

tan = cos
perlu diteroka

5.1.5 Menentukan nilai sinus, kosinus dan Bentuk surd perlu


tangen sudut 30 , 45 dan 60 tanpa dilibatkan.
menggunakan kalkulator.

5.1.6 Melakukan pengiraan yang melibatkan Tatatanda

sinus, kosinus dan tangen. sin−1 , cos , tan

perlu digunakan.

5.1.7 Menyelesaikan masalah yang Masalah termasuk


melibatkan sinus, kosinus dan tangen. yang melibatkan
objek geometri 3D,
sudut dongak dan
sudut tunduk.
Bab 6 : Sudut dan Tangen bagi Bulatan

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

6.1 Sudut pada 6.1.1 Membuat dan menentusahkan konjektur Pelbagai kaedah
Lilitan dan tentang hubungan antara termasuk
Sudut Pusat (i) sudut-sudut pada lilitan, penggunaan perisian
yang (ii) sudut pada lilitan dan sudut pusat dinamik perlu
Dicangkum oleh digunakan.
Suatu Lengkok yang dicangkum oleh lengkok tertentu,
dan seterusnya menggunakan hubungan
tersebut untuk menentukan nilai sudut
dalam bulatan.

6.1.2 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sudut dalam bulatan

6.2 Sisi Empat 6.2.1 Mengenal dan memerihalkan sisi empat


Kitaran kitaran.

6.2.2 Membuat dan menentusahkan konjektur Pelbagai kaedah


tentang hubungan antara sudut-sudut termasuk
pada sisi empat kitaran, dan seterusnya penggunaan perisian
menggunakan hubungan tersebut untuk dinamik perlu
menentukan nilai sudut pada sisi empat dilibatkan.
kitaran.

6.2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sisi empat kitaran.
6.3 Tangen kepada 6.3.1 Mengenal dan memerihalkan tangen
Bulatan kepada bulatan.

6.3.2 Membuat dan menentusahkan konjektur Pelbagai kaedah


tentang termasuk
(i) sudut di antara tangen dengan jejari penggunaan perisian
bulatan pada titik ketangenan, dinamik perlu
(ii) sifat-sifat berkaitan dengan dua dilibatkan.
tangen kepada suatu bulatan,
(iii) hubungan sudut di antara tangen Pembinaan geometri
dan perentas dengan sudut dalam perlu dilibatkan
tembereng selang-seli yang untuk
dicangkum oleh perentas itu, menentusahkan
dan seterusnya melakukan pengiraan konjektur.
yang berkaitan.

6.3.3 Menyelesaikan masalah yang Masalah tangen


melibatkan tangen kepada bulatan. sepunya perlu
dilibatkan.

6.4 Sudut dan 6.4.1 Menyelesaikan masalah yang


Tangen bagi melibatkan sudut dan tangen bagi
Bulatan bulatan.
Bab 7: Pelan dan Dongakan

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

7.1 Unjuran 7.1.1 Melukis unjuran ortogon. Pandangan dari


Ortogon pelbagai arah bagi
satah mencancang
dan satah mengufuk
perlu dilibatkan.
Bahan konkrit dan
alat teknologi
seperti perisian
dinamik perlu
digunakan untuk
membina
kefahaman.

7.1.2 Membanding dan membeza antara objek Panjang, sudut dan


dan unjuran ortogon yang sepadan. bentuk perlu
dilibatkan.

7.2 Pelan dan 7.2.1 Melukis pelan dan dongakan suatu Bahan konkrit dan
Dongakan objek mengikut skala. alat teknologi
seperti perisian
dinamik perlu
digunakan untuk
membina
kefahaman.
Melukis pelan dan
dongakan dalam
satu gambar rajah
dengan
menunjukkan garis
binaan perlu
digunakan.

Objek gabungan
dan objek asal yang
dikeluarkan
sebahagian perlu
dilibatkan.
Jenis garis perlu
ditegaskan:
(a) garis padu tebal
(untuk sisi yang
nampak).
(b) garis sempang
(untuk sisi
terlindung).
(c) garis padu halus
(untuk garis
binaan).

7.2.2 Mensintesis pelan dan dongakan suatu Teknologi seperti


objek dan melakar objek tersebut. perisian dinamik
perlu digunakan
untuk membina
kefahaman.
7.2.3 Menyelesaikan masalah yang Kerja projek yang
melibatkan pelan dan dongakan. melibatkan perkara
berikut perlu
dilaksanakan:
(a) pembinaan
model seperti
model bangunan
dan perabot.
(b) pengiraan
seperti kos, luas
dan isipadu.
(c) pembentangan.

Pengintegrasian
elemen STEM
boleh dilaksanakan
seperti berikut:
S – kestabilan
dalam pembinaan
struktur bangunan
T – menggunakan
perisian untuk
melukis pelan dan
dongakan
E – mereka bentuk
model bangunan
M – pengiraan kos,
luas dan isi padu
Bab 8 : Lokus dalam Dua Dimensi

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

8.1 Lokus 8.1.1 Mengenal lokus dalam situasi kehidupan Aktiviti penerokaan
sebenar, dan seterusnya menerangkan yang melibatkan
maksud lokus. lokus dua dimensi
dan tiga dimensi
(seperti sfera dan
silinder) perlu
dijalankan.
Lokus ialah satu set
titik yang
kedudukannya
memenuhi syarat
tertentu.

8.2 Lokus dalam 8.2.1 Memerihal lokus bagi titik yang Aktiviti hands-on
Dua Dimensi (i) berjarak tetap dari satu titik tetap, perlu dijalankan.
(ii) berjarak sama dari dua titik tetap, Pelbagai kaedah
(iii) berjarak tetap dari satu garis lurus, termasuk
(iv) berjarak sama dari dua garis lurus yang penggunaan perisian
selari, dan dinamik perlu
(v) berjarak sama dari dua garis lurus yang digunakan.
bersilang,
dan seterusnya membina lokus tersebut.

8.2.2 Menentukan lokus yang memenuhi dua


atau lebih syarat.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang Masalah termasuk
melibatkan lokus. yang melibatkan
syarat jarak yang
lebih atau kurang
daripada nilai
tertentu
Bab 9 : Garis Lurus

Standard Standard Pembelajaran Catatan


Kandungan

9.1 Garis Lurus 9.1.1 Membuat perkaitan antara persamaan, y Meneroka pelbagai
= mx + c, dengan kecerunan dan graf fungsi linear
pintasan-y, dan seterusnya membuat dengan dan tanpa
generalisasi tentang persamaan garis penggunaan perisian
lurus. dinamik.
Persamaan garis
lurus yang selari
dengan paksi-y dan
selari dengan paksi-
x perlu dilibatkan.

x y
9.1.2 Menyiasat dan mentafsir persamaan
Bagi a + b = 1.
garis lurus dalam bentuk lain seperti ax
a ≠ 0 dan b ≠ 0
+ by = c dan + = 1, serta menukarkan
kepada bentuk y = mx + c dan
sebaliknya. ax by

9.1.3 Menyiasat dan membuat inferens Titik yang tidak


tentang hubungan antara titik pada garis terletak pada garis
lurus dengan persamaan garis lurus lurus berkenaan
tersebut. perlu dilibatkan.

9.1.4 Menyiasat dan membuat inferens


tentang kecerunan garis selari.
9.1.5 Menentukan persamaan suatu garis
lurus.

9.1.6 Menentukan titik persilangan bagi dua Penentuan titik


garis lurus. persilangan perlu
diterokai dengan
dan tanpa
penggunaan perisian
dinamik.
Kalkulator hanya
dibenarkan untuk
menyemak jawapan.
Pelbagai kaedah
termasuk
penggantian,
penghapusan dan
graf perlu
dilibatkan.

9.1.7 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan garis lurus.

1.4 Sukatan dalam Kandungan Pelajaran Tingkatan 4


Bab 1: Bentuk Piawai

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran
1. Memahami dan i) Membundarkan suatu nombor positif Hasil pembundaran
menggunakan kepada bilangan angka bererti yang diberi hanyalah suatu
konsep angka apabila nombor itu: anggaran sahaja.
bererti. a) lebih besar daripada 1, dan
b) kurang daripada 1. Hadkan pada
(ii) Melaksanakan operasi tambah, tolak, nombor positif
darab dan bahagi yang melibatkan sahaja.
beberapa nombor dan menyatakan jawapan
dalam bilangan angka bererti yang tertentu. Pembundaran pada
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan umumnya dilakukan
angka bererti. ke atas jawapan
akhir

2. Memahami dan (i) Menyatakan suatu nombor positif dalam Istilah lain bagi
menggunakan bentuk piawai, apabila nombor itu: bentuk piawai ialah
konsep bentuk a) lebih besar dari atau sama dengan 10 tatatanda saintifik.
piawai untuk b) kurang daripada 1.
menyelesaikan (ii) Menukar nombor dalam bentuk piawai Libatkan dua
masalah. kepada nombor tunggal. nombor dalam
(iii) Melaksanakan operasi tambah, tolak, bentuk piawai.
darab dan bahagi yang melibatkan
sebarang dua nombor dan menyatakan
jawapan dalam bentuk piawai.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
nombor dalam bentuk piawai.
Bab 2: Ungkapan dan Persamaan Kuadratik

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami Mengenal pasti ungkapan kuadratik. Libatkan kes


konsep ungkapan (ii) Membentuk ungkapan kuadratik dengan apabila b = 0
kuadratik. mendarab dua ungkapan linear. dan/atau c = 0.

(iii) Membentuk ungkapan kuadratik Tegaskan bahawa


berdasarkan suatu situasi tertentu. pekali bagi sebutan
2dan x ialah 1.

Libatkan situasi
kehidupan harian.

2. Memfaktorkan (i) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang 1 adalah nombor

ungkapan berbentuk = = , b = 0 atau c = 0.


2
kuasa dua
kuadratik. sempurna.

(ii) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang Kaedah


berbentuk − , p dan q adalah
2
pemfaktoran yang
nombor kuasa dua sempurna. boleh digunakan
ialah:
1.kaedah silang
2. pemerinyuan
(iii) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang
berbentuk, 2 == , a, b dan c

bukan sifar.
(iv) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang
mempunyai pekali dengan faktor
sepunya.
3. Memahami (i) Mengenal pasti persamaan kuadratik dalam Kaitkan dengan
konsep satu pembolehubah. situasi kehidupan
persamaan (ii) Menulis persamaan kuadratik dalam harian.
kuadratik. bentuk am iaitu ax2 + bx + c = 0.
(iii) Membentuk persamaan kuadratik
berdasarkan situasi harian tertentu.

4. Memahami dan i) Menentukan suatu nilai yang diberi adalah Terdapat persamaan
menggunakan punca persamaan kuadratik tertentu. kuadratik yang tidak
konsep punca boleh diselesaikan
persamaan melalui
kuadratik untuk pemfaktoran.
menyelesaikan
masalah. (ii) Menentukan punca suatu persamaan Semak kerasionalan
kuadratik dengan: penyelesaian.
a) kaedah cuba-cuba.
b) pemfaktoran.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


persamaan kuadratik.
Bab 3 : Set

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami (i) Mengisih benda-benda yang diberi kepada Perkataan set


konsep set. kumpulan-kumpulan tertentu. merujuk kepada
sebarang himpunan
benda-benda dengan
ciri-ciri tertentu.

(ii) Mentakrif set dengan Tanda kurung, { }


a) pemerihalan. digunakan untuk
b) menggunakan tatatanda set. mentakrif set.

Unsur yang sama


dalam sesuatu set
tidak perlu diulangi.

Set selalunya
dilabelkan dengan
huruf besar.

Takrif set mesti


jelas dan tepat
supaya unsurnya
dapat dikenal pasti.
(iii) Mengenalpasti sama ada suatu benda Simbol ∈ (epsilon)

yang diberi adalah unsur bagi suatu set melambangkan


dan menggunakan simbol epilson untuk “unsur bagi” atau
melambangkan hubungan tersebut. “ahli bagi”.
melambangkan
“bukan unsur bagi”
atau “bukan ahli
bagi”.

iv) Mewakilkan set dengan gambar rajah


Venn.

(v) Menyenaraikan unsur dan menyatakan


bilangan unsur bagi suatu set.

(vi) Menentukan sama ada suatu set adalah set


kosong.

(vii) Menentukan sama ada dua set adalah set


sama.

2. Memahami dan i) Menentukan sama ada suatu set yang diberi Set kosong adalah
menggunakan adalah subset bagi set tertentu dan subset kepada
konsep subset, menggunakan simbol atau untuk sebarang set.
set semesta dan melambangkan hubungan tersebut. Setiap set adalah
pelengkap bagi subset kepada set itu
suatu set. sendiri.
(ii) Mewakilkan suatu subset dengan
menggunakan gambar rajah Venn.
(iii) Menyenaraikan subset yang mungkin
bagi suatu set tertentu.

(v) Mewakilkan hubungan suatu set dengan


set semesta dengan menggunakan gambar
rajah Venn.

(vi) Mengenal pasti pelengkap bagi suatu set


yang diberi.

(vii) Mengenal pasti hubungan antara set,


subset, set semesta dan pelengkap bagi
suatu set.

3. Melaksanakan i) Menentukan persilangan bagi Libatkan dengan


operasi ke atas a) dua set, kehidupan harian.
set: b) tiga set,

a) Persilangan set. dan menggunakan simbol untuk


b) Kesatuan set. melambangkan hubungan tersebut.

(ii) Mewakilkan persilangan set dengan


menggunakan gambarajah Venn.

(iii) Menyatakan hubungan antara


a) A ∩B dengan A,

b) A ∩ B dengan B.
(iv) Menentukan pelengkap bagi
persilangan set.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


persilangan set.

(vi) Menentukan kesatuan bagi:


a) dua set,
b) tiga set,

dan menggunakan simbol untuk


melambangkan hubungan tersebut.

(vii) Mewakilkan kesatuan set dengan


menggunakan gambar rajah Venn.

(viii) Menyatakan hubungan antara


a) A ∪ B dengan A,
b) A ∪ B dengan B.

(ix) Menentukan pelengkap bagi kesatuan set.

(x) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


kesatuan set.

(xi) Menentukan hasil gabungan operasi ke


atas set.

(xii) Menyelesaikan masalah yang meli


Bab 4: Penaakulan Matematik

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami (i) Menentukan sama ada sesuatu ayat itu Pernyataan yang
konsep pernyataan atau bukan pernyataan. dibincangkan perlu
pernyataan. melibatkan:
(ii) Menentukan sama ada sesuatu pernyataan - Perkataan sahaja.
yang diberi itu benar atau palsu. Contoh: “Lima
lebih besar daripada
dua”,
- Angka dan
perkataan, Contoh:
“5 lebih besar
daripada 2”,
- Angka dan simbol,
Contoh: 5 > 2.

(iii) Membina pernyataan benar atau palsu Contoh bukan


menggunakan angka dan simbol pernyataan:
matematik yang diberi. - “Adakah digit 9
dalam 1928
mewakili nilai
ratus?”
- 4n - 5m + 2s
- “Tambahkan dua
angka.”
-x+2=8
2. Memahami (i) Membina pernyataan yang menggunakan Pengkuatiti “setiap”
konsep pengkuantiti dan “sebarang”
pengkuantiti a) semua. boleh diperkenalkan
“semua” dan b) sebilangan. berdasarkan
“sebilangan”. (ii) Menentukan sama ada sesuatu pernyataan konteks.
yang mengandungi pengkuantiti “semua” Contoh:
adalah benar atau palsu. - Semua segiempat
sama adalah
segiempat.
- Setiap segiempat
sama ialah
segiempat.
- Sebarang
segiempat sama
ialah segiempat.

(iii) Menentukan sama ada suatu pernyataan Pengkuantiti lain


boleh diperluas untuk meliputi setiap kes seperti “beberapa”,
dengan menggunakan pengkuantiti “satu daripada” dan
“semua”. “sebahagian” boleh
digunakan
(iv) Membina pernyataan benar menggunakan berdasarkan
pengkuantiti “semua” atau “sebilangan”, konteks.
diberi objek dan ciri. Contoh:
Objek: Trapezium
Ciri : Dua daripada
sisinya adalah
selari.
Pernyataan: Semua
trapezium
mempunyai dua sisi
yang selari.
Objek: Nombor
genap
Ciri : Dibahagi
dengan 4.
Pernyataan:
Sebilangan nombor
genap boleh
dibahagi tepat
dengan 4

3. Melaksanakan i) Menukar kebenaran sesuatu pernyataan Penafian “tidak”


operasi yang yang diberi dengan menggantikan boleh digunakan
melibatkan perkataan “tidak” dalam pernyataan yang bila diperlukan.
perkataan “tidak” asal. Simbol “~” (tilde)
atau “bukan”, digunakan untuk
“dan” dan “atau” mewakili penafian.
pada pernyataan. “~p”
melambangkan
penafian p yang
bermakna “bukan
p” atau “tidak p”.
Jadual kebenaran
bagi dan adalah
seperti berikut:
~

Benar Palsu
Palsu Benar
(ii) Mengenal pasti dua pernyataan yang telah Nilai kebenaran
digabungkan dengan perkataan “dan”. bagi “p dan q”
adalah seperti
(iii) Membentuk satu pernyataan baharu berikut:
daripada dua pernyataan yang diberi
dengan menggunakan perkataan “dan”. B B B
B P P
(iv) Mengenal pasti dua pernyataan yang P B P
telah digabungkan dengan perkataan P P P
“atau” dalam pernyataan yang diberi.

Nilai kebenaran
(v) Membentuk satu pernyataan baharu bagi “p atau q”
daripada dua pernyataan yang diberi adalah seperti jadual
dengan menggunakan perkataan “atau”. berikut:

(vi) Menentukan kebenaran atau kepalsuan B B B


sesuatu pernyataan yang merupakan
B P B
gabungan dua pernyataan dengan
P B B
perkataan “dan”.
P P P

(vii) Menentukan kebenaran atau


Nota:
kepalsuan sesuatu pernyataan yang
B : Benar ; P : Palsu
merupakan gabungan dua pernyataan
dengan perkataan “atau
4. Memahami (i) Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi Implikasi “jika p, maka
q” boleh ditulis p → q
dan “p jika dan hanya
konsep suatu implikasi “jika p, maka q”. jika q” boleh ditulis
sebagai p ↔ q yang
implikasi. bermaksud p → q, q → p.

Akas bagi satu


(ii) Menulis dua implikasi apabila diberi implikasi tidak
pernyataan yang menggunakan “jika dan semestinya benar.
hanya jika”. Contoh 1:
Jika x < 3, maka x <
(iii) Membina pernyataan matematik dalam 5 (benar)
bentuk implikasi: Akasnya:
a) Jika p, maka q, Jika x < 5, maka x <
b) p jika dan hanya jika q. 3 (palsu)
Contoh 2:
(v) Menentukan akas bagi satu implikasi Jika PQR ialah
yang diberi. segitiga, maka
jumlah sudut
(vi) Menentukan sama ada akas bagi pedalaman bagi
satu implikasi benar atau palsu. segitiga
PQR ialah 180°.

(benar)
Akasnya:
Jika jumlah sudut
pedalaman bagi
PQR ialah 180°,

maka PQR ialah


segitiga. (benar)

5.Memahami (i) Mengenal pasti premis dan kesimpulan Hadkan kepada


konsep hujah dalam suatu hujah ringkas yang diberi. hujah dengan
premis-premis yang
benar.

(ii) Membuat kesimpulan berdasarkan dua Nama-nama bentuk


premis yang diberikan bagi: hujah, iaitu
a) Hujah bentuk I. “silogisma” (Bentuk
b) Hujah bentuk II. I), ”modus ponens”
c) Hujah bentuk III. (Bentuk II) dan
“modes tollens”
(Bentuk III), tidak
perlu diperkenalkan.

(iii) Melengkapkan suatu hujah apabila Tegaskan bahawa


diberikan satu premis dan kesimpulan. tiga bentuk hujah
tersebut merupakan
bentuk khas deduksi
yang berdasarkan
dua premis sahaja.
Hujah Bentuk I.
Premis 1: Semua A
adalah B.
Premis 2: C adalah
A.
Kesimpulan: C
adalah B.
Hujah Bentuk II.
Premis 1: Jika p,
maka q.
Premis 2: p adalah
benar.
Kesimpulan: q
adalah benar.
Hujah Bentuk III.
Premis 1: Jika p,
maka q.
Premis 2: Bukan q
adalah benar.
Kesimpulan:
Bukan p adalah
benar.

6. Memamahami i) Menentukan sama ada sesuatu kesimpulan Contoh-contoh


dan yang dibuat adalah berdasarkan: terhad kepada jenis
menggunakan a) penaakulan secara deduksi, yang formulanya
konsep deduksi b) penaakulan secara aruhan. boleh ditemui oleh
dan aruhan untuk pelajar sendiri
menyelesaikan (ii) Membuat kesimpulan mengenai kes secara aruhan.
masalah. khusus secara deduksi berdasarkan
pernyataan umum yang diberi.

(iii) Membuat kesimpulan umum secara


aruhan bagi sesuatu senarai nombor
berpola.

(iv) Menggunakan deduksi dan aruhan dalam Tegaskan bahawa :


penyelesaian masalah. Kesimpulan yang
dibuat secara
deduksi adalah
bersifat pasti.
Kesimpulan yang
dibuat secara aruhan
tidak semestinya
bersifat pasti.
Bab 5 : Garis Lurus

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami (i) Menentukan jarak mencancang dan jarak


konsep mengufuk antara dua titik yang diberi
kecerunan garis pada suatu garis lurus.
lurus.
(ii) Menentukan nisbah jarak mencancang
kepada jarak mengufuk.

2. Memahami i) Membentuk rumus bagi kecerunan garis Kecerunan garis


konsep lurus. lurus yang melalui
kecerunan garis titik P( 1, 1) dan

lurus dalam Q( 2, 2) ialah:

sistem koordinat 2− 1

Cartes. = 2− 1

(ii) Mengira kecerunan garis lurus yang


melalui dua titik.

(iii) Menentukan hubungan antara kecerunan


dengan:
a) kecuraman.
b) arah kecondongan garis lurus.
3. Memahami i) Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi Tegaskan cara
konsep pintasan. garis lurus. menulis pintasan-x
dan pintasan-y tidak
(ii) Membentuk rumus bagi kecerunan garis dituliskan dalam
lurus dalam sebutan pintasan-x dan bentuk koordinat.
pintasan-y.

(iii) Membuat pengiraan yang melibatkan


kecerunan, pintasan-x dan pintasan-y.

4. Memahami dan (i) Melukis graf bagi persamaan berbentuk y = Tegaskan bahawa
menggunakan mx + c. graf yang dibentuk
persamaan garis adalah graf garis
lurus. lurus.

(ii) Menentukan sama ada sesuatu titik yang Sekiranya satu titik
diberi terletak pada suatu garis lurus terletak pada suatu
tertentu. garis lurus,
koordinat titik
(iii) Menulis persamaan garis lurus diberi tersebut memenuhi
kecerunan dan pintasan-y. persamaan garis
lurus tersebut.
(iv) Menentukan kecerunan dan pintasan-y Persamaan ax + by
bagi garis lurus yang diwakili oleh = c boleh ditulis
persamaan berbentuk : dalam bentuk y =
a) y = mx + c, mx + c.
b) ax + by = c.
(v) Mencari persamaan garis lurus yang
a) selari dengan paksi-x;
b) selari dengan paksi-y;
c) melalui satu titik yang diberi dan
mempunyai kecerunan tertentu;
d) melalui dua titik yang diberi.

(vi) Mencari titik persilangan bagi dua garis


lurus secara:
a) melukis dua garis lurus tersebut;
b) menyelesaikan persamaan serentak.

5. Memahami dan (i) Menentusahkan bahawa dua garis lurus


menggunakan yang selari mempunyai kecerunan yang
konsep garis sama dan begitu juga sebaliknya.
selari.
(ii) Menentukan sama ada dua garis lurus
adalah selari apabila persamaannya diberi.

(iii) Mencari persamaan garis lurus yang


melalui satu titik yang diberi dan selari
dengan garis lurus yang lain.

(iv) Menyelesaikan masalah yang


melibatkan persamaan garis lurus.
Bab 6 : Statistik

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami (i) Melengkapkan selang kelas bagi satu set Saiz bagi selang
konsep selang data yang diberi satu selang kelas. kelas = (sempadan
kelas. atas – sempadan
(ii) Menentukan: bawah)
a) had atas dan had bawah
b) sempadan atas dan sempadan bawah
bagi sesuatu kelas dalam data terkumpul.

(iii) Mengira saiz selang kelas.

(iv) Menentukan selang kelas jika diberi suatu


set data dan bilangan kelas.

(v) Menentukan selang kelas yang sesuai bagi


satu set data yang diberi.

(vi) Membina jadual kekerapan berdasarkan


satu set data yang diberi.

2. Memahami dan (i) Menentukan kelas mod daripada jadual Titik tengah bagi
menggunakan kekerapan terkumpul. 1

suatu kelas = 2 (had

konsep mod dan


bawah + had atas)
min bagi data (ii) Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas.
yang terkumpul.
(iii) Menentusahkan rumus min bagi data
terkumpul.

(iv) Mengira min daripada jadual kekerapan


data terkumpul.

(v) Membincangkan kesan saiz selang


kelas terhadap ketepatan min bagi set data
terkumpul yang tertentu.

3. Mewakilkan dan i) Melukis histogram berdasarkan jadual


mentafsirkan kekerapan data terkumpul.
data dalam
histogram yang (ii) Mentafsir maklumat daripada histogram
mempunyai yang diberi.
selang kelas
yang sama untuk (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
menyelesaikan histogram.
masalah.

4. Mewakilkan dan i) Melukis poligon kekerapan berdasarkan: Apabila melukis


mentafsirkan a) histogram. poligon kekerapan
data dalam b) jadual kekerapan. tambahkan kelas
poligon dengan kekerapan 0
kekerapan untuk (ii) Mentafsir maklumat daripada poligon sebelum kelas
menyelesaikan kekerapan. pertama dan selepas
masalah kelas terakhir.
Libatkan situasi
kehidupan harian.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
poligon kekerapan.

5. Memahami i) Membina jadual kekerapan longgokan bagi: Bila melukis ogif:


konsep a) data tak terkumpul. - gunakan sempadan
kekerapan b) data terkumpul. atas;
longgokan. - tambahkan satu
(ii) Melukis ogif bagi: kelas berkekerapan
a) data tak terkumpul. 0 sebelum kelas
b) data terkumpul. pertama.

6. Memahami dan (i) Menentukan julat bagi satu set data. Bagi data
menggunakan terkumpul:
konsep sukatan Julat = titik tengah
serakan bagi kelas terakhir – titik
menyelesaikan tengah kelas
masalah. pertama

(ii) Menentukan :
a) median
b) kuartil pertama
c) kuartil ketiga
d) julat antara kuartil
daripada ogif.

iii) Mentafsir maklumat daripada ogif.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


perwakilan data dan sukatan serakan
Bab 7 : Keberangkalian 1

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami (i) Menentukan sama ada sesuatu kesudahan


konsep ruang adalah kesudahan yang mungkin bagi
sampel. sesuatu ujikaji.

(ii) Menyenaraikan semua kesudahan yang


mungkin bagi sesuatu ujikaji:
a) daripada aktiviti-aktiviti,
b) secara penaakulan.

(iii) Menentukan ruang sampel suatu ujikaji.

(iv) Menulis ruang sampel dengan


menggunakan tatatanda set.

2. Memahami (i) Mengenal pasti unsur-unsur dalam ruang Peristiwa yang tidak
konsep peristiwa sampel yang memenuhi syarat-syarat yang mungkin berlaku
diberikan. adalah set kosong.

(ii) Menyenaraikan semua unsur yang


memenuhi syarat yang diberi bagi suatu
ruang sampel menggunakan tatatanda set.

(iii) Menentukan sama ada sesuatu peristiwa


adalah mungkin bagi suatu ruang sampel.
3. Memahami dan i) Menentukan nisbah bilangan kali Kebarangkalian
menggunakan berlakunya sesuatu peristiwa kepada diperolehi daripada
konsep bilangan percubaan. aktiviti dan data
kebarangkalian yang bersesuaian.
suatu peristiwa (ii) Mengira kebarangkalian suatu peristiwa
untuk daripada bilangan cubaan yang cukup
menyelesaikan besar.
masalah.
(iii) Menjangka bilangan kali berlakunya
sesuatu peristiwa, diberikan
kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan
percubaan.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


kebarangkalian.

(v) Meramalkan suatu peristiwa berlaku dan


membuat keputusan berdasarkan
maklumat yang diketahui.
Bab 8 : Bulatan III

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami dan (i) Mengenalpasti tangen kepada suatu Sifat-sifat sudut


menggunakan bulatan. dalam semi bulatan
konsep tangen boleh digunakan.
kepada suatu (ii) Membuat inferens bahawa tangen kepada
bulatan. suatu bulatan adalah garis lurus yang
berserenjang dengan jejari yang melalui
titik sentuhan itu.
(iii) Membina tangen kepada suatu bulatan
yang melalui suatu titik:
a) pada lilitan bulatan itu,
b) di luar bulatan itu.
(iv) Menentukan sifat-sifat berkaitan dengan
dua tangen kepada suatu bulatan dari
suatu titik tertentu di luar bulatan itu.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan Kaitkan dengan
tangen kepada suatu bulatan. Teorem Pythagoras.

2. Memahami dan 1. Mengenal pasti sudut dalam tembereng


menggunakan selang seli yang dicangkum oleh perentas
sifat-sifat sudut yang melalui titik sentuhan tangen.
di antara tangen
dengan perentas 2. Menentusahkan hubungan antara sudut
untuk yang dibentuk oleh tangen dan perentas
menyelesaikan dengan sudut dalam tembereng selang seli
masalah. yang dicangkum oleh perentas itu.
3. Membuat pengiraan yang melibatkan
sudut dalam tembereng selang seli.

4. Menyelesaikan masalah yang


melibatkan tangen kepada suatu bulatan
dan sudut dalam tembereng selang seli.

3. Memahami dan (i) Menentukan bilangan tangen sepunya yang Tegaskan yang
menggunakan boleh dilukis kepada dua bulatan yang: panjang tangen
sifat-sifat tangen a) bersilang pada dua titik, sepunya adalah
sepunya untuk b) bersentuhan pada satu titik sahaja, sama.
menyelesaikan c) tidak bersilang.
masalah.
(ii) Menentukan sifat-sifat yang berkaitan
dengan tangen sepunya kepada dua
bulatan yang:
a) bersilang pada dua titik,
b) bersentuhan pada satu titik sahaja,
c) tidak bersilang.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


tangen sepunya kepada dua bulatan.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan Termasuk masalah


tangen dan tangen sepunya. yang melibatkan
Teorem Pythagoras.
Bab 9 : Trigonometri II

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran
1. Memahami dan Bulatan unit ialah
menggunakan i) Mengenal pasti sukuan dan sudut-sudut satu bulatan berjejari
konsep nilai-nilai dalam bulatan unit. 1 unit dan berpusat
, di asalan.
(0° ≤ ≤ 360°) (ii) Menentukan
untuk a) nilai koordinat-y
menyelesaikan b) nilai koordinat-x
masalah. c) nisbah koordinat-y kepada
koordinat-x
bagi beberapa titk pada lilitan bulatan
unit.

(iii) Menentusahkan bahawa bagi suatu sudut


dalam sukuan I:
a)= koordinat-y
b)= koordinat-x
c) tan =

(iv) Menentukan nilai:


a) sinus
b) kosinus
c) tangen
bagi sesuatu sudut dalam sukuan I
suatu bulatan unit.
(v) Menentukan nilai-nilai
a)
b)
c) tan
bagi . (0° ≤ ≤ 360°)

(vi) Menentukan sama ada nilai


a)
b)
c) tan
Pertimbangkan sudut
bagi sesuatu sudut dalam sukuan khusus seperti
0°, 30°, 45°, 60°,90°,
180°,270°, 360°.
tertentu adalah bernilai positif atau
negatif.

(vii) Menentukan nilai sinus, kosinus dan


tangen bagi sudut-sudut khusus.

(iii) Menentukan nilai sudut dalam sukuan


I yang sepadan dengan nilai sudut
dalam sukuan II, III dan IV.

ix) Menyatakan hubungan antara nilai


a) sinus
b) kosinus
c) tangen
bagi sudut dalam sukuan II, III dan IV dengan nilai masing-masing
bagi sudut yang sepadan dalam sukuan I.
(x) Mencari nilai sinus, kosinus dan tangen
bagi sudut di antara 90° dan 360°

(xi) Mencari sudut antara 0° dan

360° apabila diberi nilai sinus, kosinus

atau tangen.

(xii) Menyelesaikan masalah melibatkan


sinus, kosinus dan tangen.

2. Melukis dan (i) Melukis graf sinus, kosinus dan tangen


menggunakan bagi sudut antara 0° dan 360°

graf sinus,
kosinus dan (ii) Membandingkan graf sinus, kosinus dan
tangen. tangen bagi sudut antara 0° dan 360°

(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan graf


sinus, kosinus dan tangen.
Bab 10 : Sudut Dongakan dan Sudut Tunduk

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami dan (i) Mengenalpasti: Termasuk dua


menggunakan a) garis mengufuk, pencerapan pada
konsep sudut b) sudut dongakan, satah mengufuk
dongakan dan c) sudut tunduk yang sama.
sudut tunduk bagi situasi tertentu.
untuk
menyelesaikan
masalah. (ii) Mewakilkan situasi tertentu melibatkan:
a) sudut dongakan,
b) sudut tunduk
dengan menggunakan gambar rajah.

(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan sudut Libatkan aktiviti di


dongakan dan sudut tunduk. luar bilik darjah.
Bab 11 : Garis dan Satah dalam Tiga Dimensi

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1. Memahami dan (i) Mengenal pasti satah.


menggunakan (ii) Mengenal pasti satah mengufuk, satah
konsep sudut mencancang dan satah condong.
antara garis dan (iii) Melakar bentuk tiga dimensi dan
satah untuk mengenal pasti satah-satah tertentu.
menyelesaikan
masalah. (iv) Mengenal pasti:
a) garis yang terletak pada suatu satah,
b) garis yang bersilang dengan suatu
satah.

(v) Mengenal pasti normal kepada sesuatu


satah yang diberi.

(vi) Menentukan unjuran ortogan suatu garis


pada suatu satah.

(vii) Melukis dan menamakan unjuran


ortogan suatu garis pada suatu satah.

(viii) Menentukan sudut di antara garis Masukkan garis


dengan satah. pada bentuk-bentuk
tiga dimensi.
(ix) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
sudut di antara garis dengan satah.
2. Memahami dan (i) Mengenal pasti garis persilangan antara
menggunakan dua satah.
konsep sudut
antara dua satah (ii) Melukis garis pada setiap satah yang
untuk berserenjang dengan garis persilangan dua
menyelesaikan satah pada satu titik di garis persilangan
masalah. itu.

(iii) Menentukan sudut di antara dua satah


pada suatu model dan gambar rajah
diberi.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


garis dan satah dalam bentuk tiga
dimensi.

1.5 Sukatan dalam Kandungan Pelajaran Tingkatan 5

Bab 1 : Asas Nombor

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

1.1 Memahami dan i) Menyatakan sifar, satu, dua, tiga, …, Tegaskan cara
menggunakan sebagai nombor dalam asas: membaca nombor
konsep nombor a) dua dalam asas tertentu.
dalam asas dua, b) lapan Contoh:
lapan dan lima. c) lima. • 1012 dibaca
sebagai “satu sifar
(ii) Menyatakan nilai sesuatu digit bagi suatu satu asas dua”.
nombor dalam asas: • 72058 dibaca
a) dua sebagai “tujuh dua
b) lapan sifar lima asas
c) lima. lapan”.
• 4325 dibaca
(iii) Mencerakinkan sesuatu nombor dalam sebagai “empat tiga
asas: dua asas lima”.
a) dua Nombor dalam asas
b) lapan dua juga dikenali
c) lima sebagai nombor
mengikut nilai tempat digit-digitnya. binari.
Contoh-contoh
mencerakinkan
sesuatu nombor:
• 1011022
= 1 × 24 + 0
× 23 + 1 × 22 + 1
× 21 + 0 × 20
• 32588
= 3 × 82 + 2
× 81 + 5 × 80
• 30415
= 3 × 53 + 0 ×
52 + 4 × 51 +
1 × 50

Hadkan penukaran
nombor kepada asas
dua, lapan dan lima

(iv) Menukar nombor dalam asas: sahaja

a) dua
b) lapan
c) lima
kepada nombor dalam asas sepuluh dan begitu juga sebaliknya.

(v) Menukar nombor dalam suatu asas


tertentu kepada nombor dalam asas
yang lain
(vi) Membuat pengiraan melibatkan operasi:
a) tambah
b) tolak
bagi dua nombor dalam asas dua.
Bab 2 : Graf Fungsi II

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

2.1 Memahami dan i) Melukis graf bagi fungsi: Hadkan fungsi


menggunakan a) linear: kubik kepada
konsep graf y = ax + b, apabila a, b ialah pemalar bentuk-bentuk yang
fungsi. b) kuadratik: berikut:

y = ax2 + bx + c, apabila a, b dan c ialah • =3

pemalar, a ≠ 0 • =3 +

c) kubik: • = 3 ++

y = ax3 + bx2 + cx + d, apabila a, b, c • =−3 + +

dan d ialah pemalar, a ≠ 0


d) salingan:
= , apabila a ialah pemalar, a ≠ 0.

(ii) Mencari daripada graf: Bagi fungsi tertentu


a) nilai y, apabila diberikan nilai x dan beberapa nilai
b) nilai x, apabila diberikan nilai y. y, kemungkinan
tiada nilai sepadan
bagi x.

iii) Mengenal pasti:


a) bentuk graf apabila diberi fungsinya
b) jenis fungsi apabila diberi graf
c) graf apabila diberi fungsi dan begitu
juga sebaliknya
(iv) Melakar graf linear, kuadratik, kubik atau Bagi graf kubik,
salingan daripada fungsi yang diberi. hadkan kepada y =
ax3 dan y = ax3 + b.
Bagi graf fungsi
kuadratik, hadkan
kepada y = ax2 + b
dan fungsi kuadratik
yang boleh
difaktorkan kepada
(mx + n)(px + q)
apabila m, n, p dan
q adalah integer.
Bagi graf fungsi
kubik, hadkan
kepada y = ax3 dan
y = ax3 + b.

2.2 Memahami dan i) Mencari titik persilangan bagi dua graf. Gunakan latihan
menggunakan memplot graf secara
konsep lazim jika tiada
penyelesaian kalkulator grafik
persamaan atau perisian
dengan kaedah Geometer’s
graf. Sketchpad (GSP).

(ii) Mendapatkan penyelesaian persamaan


dengan mencari titik persilangan bagi dua
graf.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan Kaitkan dengan
penyelesaian persamaan dengan kaedah kehidupan seharian.
graf.

2.3 Memahami dan (i) Menentukan sama ada suatu titik yang Untuk Objektif
menggunakan diberi memuaskan: Pembelajaran ketiga
konsep rantau y = ax + b, atau ini, kaitkan situasi x
yang mewakili y > ax + b, atau = a, x ≥ a, x > a, x ≤
ketaksamaan y < ax + b. a atau x < a.
dalam dua
pembolehubah. (ii) Menentukan kedudukan suatu titik yang
diberi relatif kepada persamaan y = ax + b.

(iii) Mengenal pasti rantau yang memuaskan y


> ax + b atau y < ax + b.

(iv) Melorekkan rantau yang mewakili Tegaskan bahawa:


ketaksamaan: • Bagi rantau yang
a) y > ax + b, atau y < ax + b mewakili y > ax + b
b) y ≥ ax + b, atau y ≤ ax + b atau y < ax + b,
garis y = ax + b
(v) Mengenal pasti rantau yang memuaskan dilukis sebagai garis
dua atau lebih ketaksamaan linear serentak. putus-putus bagi
menunjukkan
bahawa kesemua
titik di atas garis y =
ax + b tidak berada
di dalam rantau
ketaksamaan
tersebut.
• Bagi rantau yang
mewakili y ≥ ax + b
atau y ≤ ax + b,
garis y = ax + b
dilukis sebagai garis
penuh bagi
menunjukkan
bahawa kesemua
titik di atas garis y =
ax + b berada di
dalam rantau
ketaksamaan
tersebut.
Bab 3 : Penjelmaan III

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

3.1 Memahami dan (i) Menentukan imej suatu objek di bawah Mulakan dengan
menggunakan gabungan dua penjelmaan isometri. satu titik, diikuti
konsep gabungan dengan satu garisan
dua penjelmaan. (ii) Menentukan imej suatu objek di bawah dan satu objek.
gabungan: Hadkan penjelmaan
a) dua pembesaran isometri kepada
b) pembesaran dan penjelmaan isometri. translasi, pantulan
dan putaran.
(iii) Melukis imej bagi suatu objek di bawah
gabungan dua penjelmaan.
(iv) Menyatakan koordinat-koordinat imej
bagi suatu titik di bawah gabungan dua
penjelmaan.
(v) Menentukan sama ada penjelmaan AB
setara dengan penjelmaan BA.
(vi) Menghuraikan gabungan dua penjelmaan Hadkan penjelmaan
bagi objek dan imej yang diberi. setara kepada
(vii) Menghuraikan suatu penjelmaan tunggal translasi, pantulan
yang setara dengan gabungan dua dan putaran.
penjelmaan isometri.
(viii)Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penjelmaan.
Bab 4 : Matrik

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

4.1 Memahami dan (i) Membentuk matriks daripada maklumat Tegaskan bahawa
menggunakan yang diberi. matriks lazimnya
konsep ditulis dalam tanda
matriks. (ii) Menentukan: kurung.
a) bilangan baris Perkenalkan matriks
b) bilangan lajur baris dan matriks
c) peringkat lajur.
suatu matriks. Tegaskan bahawa
matriks adalah
mengikut turutan m
× n dan dibaca
sebagai “matriks m
dengan n”.

(iii) Mengenal pasti unsur tertentu dalam Gunakan baris


suatu matriks. nombor dan lajur
untuk menentukan
kedudukan sesuatu
unsur.

4.2 Memahami dan (i) Mengenal pasti dan menentukan sama ada Masukkan
menggunakan dua matriks adalah sama. pencarian nilai
konsep matriks unsur yang tidak
sama. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan diketahui.
matriks sama.
4.3 Melakukan i) Menentukan sama ada penambahan atau
penambahan penolakan boleh dilaksanakan pada dua
dan penolakan matriks yang diberi.
matriks.
(ii) Mencari hasil tambah atau perbezaan dua Hadkan kepada
matriks. matriks yang tidak
melebihi 3 baris dan
3 lajur.

(iii) Melakukan penambahan dan penolakan Masukkan


bagi beberapa matriks. pencarian nilai
unsur yang tidak
diketahui.
(iv) Menyelesaikan masalah persamaan
matriks yang melibatkan penambahan
dan penolakan.

4.4 Melakukan (i) Mendarab suatu matriks dengan suatu Pendaraban matriks
pendaraban nombor. dengan nombor
suatu matriks dikenali sebagai
dengan suatu pendaraban skalar.
nombor. (ii) Mengungkapkan suatu matriks yang diberi
dalam bentuk pendaraban suatu matriks
lain dengan suatu nombor.

(iii) Melakukan pengiraan matriks yang


melibatkan penambahan, penolakan dan
pendaraban skalar.
(iv) Menyelesaikan persamaan matriks yang Masukkan
melibatkan penambahan, penolakan dan pencarian nilai
pendaraban skalar. unsur yang tidak
diketahui.

4.5 Melakukan (i) Menentukan sama ada dua matriks boleh


pendaraban dua didarab dan menyatakan peringkat matriks
matriks. yang terhasil apabila dua matriks boleh
didarab.

(ii) Mencari hasil darab dua matriks. Hadkan kepada


matriks yang tidak
melebihi 3 baris dan
3 lajur.

(iii) Menyelesaikan persamaan matriks yang Hadkan kepada dua


melibatkan pendaraban dua matriks. unsur yang tidak
diketahui nilainya.

4.6 Memahami dan (i) Menentukan sama ada suatu matriks yang Matriks identiti
menggunakan diberi adalah matriks identiti melalui biasanya diwakili
konsep matriks pendaraban matriks tersebut dengan dengan I, dan
identiti. matriks lain. dikenali juga
sebagai matriks
unit.
(ii) Menulis matriks identiti pelbagai Hadkan kepada
peringkat. matriks yang tidak
melebihi 3 baris dan
3 lajur.
(iii) Melakukan pengiraan yang
melibatkan matriks identiti.

4.7 Memahami dan (i) Menentukan sama ada suatu matriks 2 × 2 Songsang bagi
menggunakan adalah matiks songsang bagi suatu matriks matriks A
konsep matriks 2 × 2 yang lain. dilambangkan

songsang. dengan −

Tegaskan:
• Jika matriks B
adalah matriks
songsang bagi
matriks A, maka
matriks A juga
adalah matriks
songsang bagi
matriks B,
AB = BA = I.
• Matriks songsang
hanya wujud bagi
matriks segiempat
sama, tetapi bukan
semua matriks
segiempat sama
mempunyai matriks
songsang.
(ii) Mencari matriks songsang bagi suatu Langkah-langkah
matriks 2 × 2 menggunakan: untuk mencari
a) kaedah penyelesaian persamaan matrik songsang
serentak -menyelesaikan
b) rumus. persamaan
serentak
1 2

(3 4) ( )

= (1 0)

0 1

+2 =1

+2 =0

3 +4 =0

3 +4 =1

Apabila ( )

adalah matrik
sonsang

4.8 Menyelesaikan (i) Menulis persamaan linear serentak dalam Hadkan kepada dua
persamaan bentuk matriks. anu.
linear serentak Persamaan linear
dengan kaedah serentak
matriks. ap + bq = h
cp + dq = k
dalam bentuk
matriks adalah

( )( ) = ( )

a, b, c, d, h dan k
ialah pemalar,
manakala p dan q
(ii) Menentukan matriks ( ) dalam
( ) ( ) = (ℎ ) ialah anu.
−1 ( )( )
dengan menggunakan matriks songsang. = −1 (ℎ)

Apabila
=( )

(iii) Menyelesaikan persamaan linear Kaedah matriks

serentak dengan kaedah matriks. menggunakan


matriks songsang
untuk
menyelesaikan
persamaan linear
serentak.

(iv) Menyelesaikan masalah yang


melibatkan matriks.
Bab 5 : Ubahan

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

5.1 Memahami dan (i) Menyatakan perubahan yang berlaku y berubah secara
menggunakan kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang langsung dengan x
konsep ubahan lain berubah dalam situasi harian yang jika dan hanya jika
langsung. melibatkan ubahan langsung.
nilai adalah
pemalar.

(ii) Menentukan sama ada suatu kuantiti Jika y berubah


berubah secara langsung terhadap kuantiti secara langsung
yang lain daripada maklumat yang diberi. dengan x, hubungan
ini ditulis sebagai
y ∝ x.

(iii) Menulis suatu ubahan langsung dalam Bagi y ∝ xn, hadkan

bentuk persamaan yang melibatkan dua 1


n kepada 2, 3 dan .
pembolehubah. 2

(iv) Mencari nilai satu pembolehubah dalam


Jika y ∝ x, maka

suatu ubahan langsung apabila maklumat


y = kx apabila k
yang mencukupi diberi.
adalah pemalar
ubahan.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan Penyelesaian boleh
ubahan langsung bagi kes: dilakukan dengan
1

menggunakan
∝ ; ∝ 2; ∝ 3; ∝. 2

hubungan:
• y = kx; atau
• 1

=
2

1 2

5.2 Memahami dan (i) Menyatakan perubahan yang berlaku y berubah secara
menggunakan kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang songsang dengan x
konsep ubahan lain berubah dalam situasi harian yang jika dan hanya jika
songsang. melibatkan ubahan songsang. nilai xy adalah
pemalar.

(ii) Menentukan sama ada suatu kuantiti Jika y berubah


berubah secara songsang terhadap secara songsang
kuantiti yang lain daripada maklumat dengan x, hubungan
yang diberi. ini ditulis sebagai
1

∝.

Bagi ∝ ,
3 dan 12
(iii) Menulis suatu ubahan songsang dalam 1
Jika y ∝
, maka
bentuk persamaan yang melibatkan dua
y= apabila k
pembolehubah.
adalah pemalar
ubahan.

(iv) Mencari nilai satu pembolehubah dalam


suatu ubahan songsang apabila maklumat
yang mencukupi diberi.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


ubahan songsang bagi kes

5.3 Memahami dan i) Menulis suatu ubahan tercantum dengan


menggunakan menggunakan simbol “∝” bagi kes-kes

konsep ubahan berikut:


tercantum. a) dua ubahan langsung
b) dua ubahan songsang
c) satu ubahan langsung dan satu ubahan
songsang.

(ii) Menulis suatu ubahan tercantum dalam


bentuk persamaan.
(iii) Mencari nilai pembolehubah tertentu
dalam ubahan tercantum apabila
maklumat yang mencukupi diberi.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
ubahan tercantum.
Bab 6 : Kecerunan dan Luas di Bawah Graf

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

6.1 Memahami dan (i) Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh Hadkan kepada graf
menggunakan kecerunan graf. garis lurus sahaja.
konsep kuantiti Kecerunan graf
yang diwakili (ii) Melukis graf jarak-masa apabila diberi: mewakili kadar
oleh kecerunan a) jadual nilai jarak-masa perubahan kuantiti
graf. b) hubungan antara jarak dengan masa. pada paksi
mencancang
terhadap perubahan
kuantiti pada paksi
mengufuk.
Kadar perubahan
mungkin
mempunyai nama
yang khusus seperti
‘laju’ untuk grak
jarak-masa.

(iii) Mencari dan mentafsir kecerunan graf Tegaskan:


jarak-masa.

=

=
(iv) Mencari laju pada tempoh masa tertentu Termasuk graf yang
daripada graf jarak-masa. terdiri daripada
gabungan beberapa
garis lurus
Jarak

Masa

(v) Melukis graf untuk menunjukkan


hubungan antara dua pembolehubah yang
mewakili ukuran tertentu dan
menyatakan makna kecerunannya.

6.2 Memahami (i) Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh Termasuk graf laju-
konsep kuantiti luas di bawah graf. masa dan graf
yang diwakili pecutan-masa.
oleh luas di
bawah graf. (ii) Mencari luas di bawah graf. Hadkan kepada graf
garis lurus atau
gabungan beberapa
garis lurus
(iii) Menentukan jarak dengan mencari luas v mewakili laju,
di bawah graf untuk jenis graf laju-masa t mewakili masa,
berikut: h dan k adalah
a) v = k (laju seragam) pemalar.
b) v = kt Laju
c) v = kt + h
d) gabungan di atas.

Masa

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


kecerunan dan luas di bawah graf.
Bab 7 : Keberangkalian II

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

7.1 Memahami dan (i) Menentukan ruang sampel bagi Hadkan kepada
menggunakan eksperimen yang semua kesudahannya ruang sampel yang
konsep sama boleh jadi. semua
kebarangkalian kesudahannya sama
suatu peristiwa. boleh jadi.

(ii) Menentukan kebarangkalian suatu Ruang sampel yang


peristiwa bagi ruang sampel sama setiap kesudahannya
barangkalian. sama boleh jadi
dinamakan ruang
sampel sama
barangkalian.

Kebarangkalian
kesudahan A,
dengan ruang
sampel sama
barangkalian S,
( )
ialah ( ) =
( )

Guna gambar rajah


pokok mengikut
kesesuaian.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan Libatkan masalah
kebarangkalian suatu peristiwa. harian dan membuat
ramalan.

7.2 Memahami dan


i) Menyatakan pelengkap suatu peristiwa Pelengkap bagi
menggunakan
dalam: peristiwa A ialah set
konsep
a) perkataan bagi semua
kebarangkalian
b) tatatanda set. kesudahan dalam
pelengkap suatu
ruang sampel yang
peristiwa.
tidak termasuk
dalam kesudahan
peristiwa A.

(ii) Mencari kebarangkalian pelengkap suatu


peristiwa.

7.3 Memahami dan (i) Menyenaraikan kesudahan peristiwa:


menggunakan a) A atau B sebagai unsur set A ∪ B

konsep b) A dan B sebagai unsur set A ∩ B.


keberangkalian
peristiwa (ii) Mencari kebarangkalian dengan
bergabung. menyenaraikan kesudahan bagi peristiwa
bergabung:
a) A atau B
b) A dan B.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan Tegaskan:
kebarangkalian peristiwa bergabung. • pengetahuan
tentang
kebarangkalian
amat berguna
dalam membuat
keputusan.
• ramalan
berasaskan
kebarangkalian
bukanlah suatu
kepastian atau
mutlak
Bab 8 : Bearing

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

8.1 Memahami dan (i) Melukis dan melabelkan lapan arah


menggunakan kompas yang utama:
konsep bearing. a) utara, selatan, timur, barat
b) timur laur, barat laut, tenggara, barat |
daya

(ii) Menyatakan sebarang arah kompas. Sudut kompas dan


bearing ditulis
dalam bentuk tiga
digit dari 000°
hingga 360°. Ia
diukur ikut arah jam
dari utara.

Tepat ke utara
diambil sebagai
bearing 000°.

Untuk kes-kes yang


melibatkan darjah
dan minit, nyatakan
dalam sebutan
darjah hingga satu
tempat perpuluhan.
(iii) Melukis gambar rajah bagi suatu titik
yang menunjukkan arah B relatif kepada
titik A jika bearing B dari A diberi.

(iv) Menyatakan bearing titik A dari titik B Mula dengan kes di


berdasarkan maklumat yang diberi. mana bearing titik B
dari titik A diberi.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan


bearing.
Bab 9 : Bumi Sebagai Sfera

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran

9.1 Memahami dan (i) Melakar bulatan agung melalui Kutub


menggunakan Utara dan Kutub Selatan.
konsep
longitud. (ii) Menyatakan longitud bagi sesuatu titik Tegaskan bahawa
yang diberi. longitud 180°T dan
longitud 180°B
merujuk kepada
meridian yang sama

(iii) Melakar dan melabel suatu meridian


diberi longitud meridian tersebut dengan
menandakan sudut yang berkenaan.

(iv) Mencari beza di antara dua longitud. Ungkapkan


perbezaan antara
dua longitud dengan
satu sudut dalam

julat 0° ≤ x ≤ 180 ー.

9.2 Memahami dan (i) Melakar bulatan yang selari dengan


menggunakan Khatulistiwa..
konsep latitud.
(ii) Menyatakan latitud bagi sesuatu titik yang Tegaskan bahawa:
diberi. • latitud
Khatulistiwa ialah
0°.
• julat latitud dari 0°
hingga 90°U (atau
S).
(iii) Melakar dan melabel suatu selarian
latitud dengan menandakan sudut yang
berkenaan.

(iv) Mencari beza di antara dua latitud. Libatkan kedudukan


tempat sebenar di
bumi.

Ungkapkan
perbezaan antara
dua latitud dengan
satu sudut dalam

julat 0° ≤ x ≤ 180 ー.

9.3 Memahami (i) Menyatakan latitud dan longitud sesuatu Tempat pada
konsep tempat yang diberi. permukaan bumi
kedudukan diwakili oleh satu
tempat. titik.
(ii) Menandakan kedudukan sesuatu tempat. Kedudukan tempat
A, pada latitiud x°U
dan longitud y°T
ditulis sebagai
A(x°U, y°T).

(iii) Melakar dan melabel latitud dan longitud


sesuatu titik yang diberi.

9.4 Memahami
dan • (i) Mencari panjang lengkok suatu bulatan Hadkan kepada batu
menggunakan agung dalam batu nautika apabila diberi nautika sebagai unit
konsep jarak sudut tercangkum di pusat bumi dan jarak.
di atas begitu juga sebaliknya. Terangkan satu batu
permukaan nautika sebagai
bumi untuk panjang lengkok
menyelesaika bulatan agung yang
n masalah. mencangkum sudut
satu minit di pusat
bumi.

(ii) Mencari jarak di antara dua titik, diukur


sepanjang suatu meridian, apabila latitud
kedua-dua titik diberi.

(iii) Mencari latitud bagi suatu titik diberi


latitud suatu titik lain dan jarak di antara
kedua-dua titik itu di sepanjang meridian
yang sama.

iv) Mencari jarak di antara dua titik di


sepanjang Khatulistiwa apabila longitud
kedua-dua titik itu diberi.
(v) Mencari longitud suatu titik diberi
longitud suatu titik lain dan jarak di antara
kedua-dua titik itu di sepanjang
Khatulistiwa.

(vi) Menyatakan hubungan antara jejari bumi


dengan jejari suatu selarian latitud.

(vii) Menyatakan hubungan antara panjang


lengkok di Khatulistiwa di antara dua
meridian dengan panjang lengkok yang
sepadan pada suatu selarian latitud.

(viii)Mencari jarak di antara dua titik di


sepanjang selarian latitud yang sama.

(ix) Mencari longitud suatu titik diberi


longitud suatu titik lain dan jarak di
antara kedua-dua titik itu di sepanjang
suatu selarian latitud.
(x) Mencari jarak terpendek di antara dua titik Hadkan kepada dua
pada permukaan bumi. titik di Khatulistiwa
atau bulatan agung
yang melalui kedua-
dua kutub.
(xi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan: Gunakan knot
a) jarak di antara dua titik sebagai unit laju
b) perjalanan pada permukaan bumi. dalam pelayaran
dan penerbangan.
Bab 10 : Pelan dan Dongakan

Objektif Hasil Pembelajaran Catatan


Pembelajaran
10.1 i) Mengenal pasti unjuran ortogon. Tegaskan perbezaan
Memahami penggunaan garis
dan putus-putus dan
menggunakan garis penuh.
konsep (ii) Melukis unjuran ortogan apabila diberi Mulakan dengan
unjuran suatu objek dan suatu satah. pepejal mudah
ortogan. seperti kiub, kuboid,
silinder, kon, prisma
dan piramid tegak.
(iii) Membanding dan membeza antara suatu
objek dengan unjuran ortogon objek itu dari
segi panjang sisi dan saiz sudut.

10.2 Memahami (i) Melukis pelan bagi suatu pepejal.


dan (ii) Melukis Hadkan kepada
menggunakan a) dongakan depan lukisan saiz penuh.
konsep pelan b) dongakan sisi
dan dongakan. bagi suatu pepejal.
(iii) Melukis Termasuk melukis
a) pelan pelan dan dongakan
b) dongakan depan dalam satu gambar
c) dongakan sisi rajah dengan
bagi sesuatu pepejal mengikut skala tertentu. menunjukkan
garisan unjuran.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pelan dan dongakan.
1.6 Sukatan dalam Kandungan Pelajaran Tingkatan 1

1.7 Sukatan dalam Kandungan Pelajaran Tingkatan 1

Perkaitan Tajuk Menengah Rendah dan Menengah Atas

Bil Tajuk Penerangan Perkaitan


1. Nombor nisbah Mengenali nombor berbentuk Penting untuk memahami
integer, nombor positif dan pengenalan integer agar
nombor negaif dan penggunaan pelajar dapat membezakan
nisbah serta cara dalam nombor bulat dan nombor
menyelesaikan nya apabila integer serta cara
melibatkan penggunaan operasi penyelesaianya apabila
seperti tambah, tolak, darab melibatkan pelbagai
dan bahagi penggunaan operasi.

Bentuk Piawai Cara penulisan nombor yang Pengenalan integer akan


tersangat kecil atau besar memudahkan pelajar untuk
dalam ungkpan yang lebih melihat perubahan operasi
muda apabila menggunakan kaedah
pengfaktoran, gandaan,
kuasa dan punca kuasa
Faktor dan Gandaan Pengenalan kepada nombor Penghasilan dari hasil
bulat serta dapat gandaan, kuasa mahupun
menyenaraikan faktor serta punca mampu menghasilkan
menyelesaikan masalah faktor nilai yang besar maka
gandaan sepunya, terkeil dan melalui penulisan bentuk
terbesar. piawai hasil jawapan dapat
diringkas dengan mudah
Kuasa dan Punca Menerangkan dan menentukan
Kuasa hasil punca kuasa atau kuasa
sesuatu nombor melibatkan
penggunaan nombor yang
berbeza

2. Nisbah, Kadar dan Cara penulisan yang ringkas


Kadaran sama ada dalam bentuk
perpuluhan, pecahan atau
peratus
Keberangkalian Kesudahan kepada sesuatu
Mudah peristiwa atau satu uji kaji yang
mungkin
Indeks Melibatkan pengiraan seperti
punca dan kuasa melalui
penggunaan operasi darab atau
bahagi
3. Ungkapan Algebra Pengenalan kepada Ketiga-tiga tajuk
penggunaan algebra sebagai memerlukan pemahaman
sesuatu nilai dan caara ungkapan algebra sebelum
penyelesaiannya yang mampu menyelesaikan
melibatkan operasi dan algebra masalah yang berkaitan
yang berbeza
Persamaan Linear Penyelesaian kepada dua Pemahaman ungkapan
persamaa yang berbeza dengan algebra dapat membantu
penggunaan ungkapan algebra pelajar memahami dengan
yang berbeza. Menyelesaikan mudah cara penyelesaiaan
persamaan tersebut bagi apabila melibatkan
menentukan nilai algebra. penggunaaan algebra yang
berbeza

Ketaksamaan Linear Pengenalan kepada simbol Ketaksaaman linear akan


lebih besar “ >” dan lebih kecil menjadi mudah apabila
“<” atau lebih besar lebih pelajar sudah memahami
besar dan sama dengan “≥” konsep ungkapan algebra
atau lebih kecil dan sama dan persaaman linear kerana
dengan “≤” ianya saling berkait.
Rumus Algebra Menghasilkan satu persamaan Persamaan kuadratik dapat
melalui pernyataan yang diselesaikan jika pelajar
diberikan sudah memahami konsep
algebra itu sendiri
Ungkapan dan Mempunyai satu pemboleh
Persamaan Kuadratik ubah dengan kuasa tertinggi
ialah dua
3. Garis dan Sudut Pengenalan kepada nilai sudut Kedua tajuk ini saling berkait
pada garis lurus dan cirri kerana dalam menghasilkan
sesuatu garis dalam poligon akan melibatkan
menentukan sudut mereka penggunaan garis juga.

Poligon Poligon yang berbeza akan Apabila poligon dan garis


menghasilkan sudut yang bercantum membentuk satu
berbeza dan cara menentukaan soalan, ianya akan jadi
nilai sudut adalah sama ada mudah bagi pelajar jika
dengan menggunakan mereka sudah memahami
penggunaan formula konsep garis dimana ianya
tidak memerlukan
penggunaan formula dalam
menentukan sudut.

4. Perimeter dan Luas Perimeter adalah melibatkan Pelajar akan mudah untuk
hasil tambah sekeliling sesuatu menentukan perimeter dan
permukaan manakala luas luas jika mereka sudah
adalah pengiraan yang memahami konsep hasil
melibatkan hasil darab tambah dan hasil daran.
permukaan

Teorem Pythagoras Melibatkan segotoga bersudut Penting untuk mengetahui


tegak dan penggunaan formula formula ini bagi membantu
dalam menentukan panjang pelajar dalam
sesuatu garis di segitiga menyelesaiakan masalah
yang berkaitan perimeter dan
luas
Bulatan Pengenalan kepada cirri-cit=ri Penelan kepada perimeter
bulatan dan luas memudahkan
pelajar untuk meghasilkan
formula dalam mencri
perimeter dal luas bagi
bulatan dan bentuk geometri
yang lain
Sudut dan Tangen Pengenalan kepada hasil sudut
Bulatan yang tehasil apabila bertemu
dengan tangent dan cirri-ciri
garis yang lain
Bentuk Geometrid an Mengenali perbezaan Bentuk
Tiga Dimensi geometri sama ada dalam dua
tau tiga dimensi
5. Set Melibatkan pengumpulan cirri- Memaham pelajar akan asas
ciri atau unsur –unsur tertentu dalam pengumpulan
maklumat mengikut cirri-ciri
terterntu sebelum
mengeluarkan maklumat
kepada pemahamanna yang
mudah sama ada dalam
bentuk graf .

Pengendalian data Pengumpulan maklumat yang Penghasilan graf akan


diterangkan dalam bentuk rajah mememudahkan pelajar
atau graf mencari maklumat dengan
leboh mudah, tepat dan
terperinci
Sukatan dan Penyelesaian dalam
Kecenderungan menentukaan data atau
Memusat maklumat daripada hasil yang
diperoleh
6. Koordinat Sistem yang memberikan Dalam membaca graf dan
jujukan terhingga nombor bagi meghasilkan graf, pelajar
setiap titik di dalam ruang perlu memahami tajuk
dimensi koordinat dan graf fungsi.
Graf Fungsi Digunakan bagi menentukan Melaui pemahaman tajuk
nilai di dalam melakar fraf tersebut baru, pelajar mampu
berdasarkan maklumat yang mencari nilai kecerunan
diberi. dengan menggunakan
formula.
Laju dan Pecutan Pengenalan kepada cara Penggunaan formula
pembacaan dan penghasilan memerlukan pelajar
nilai berkemahiran dalam
membaca koordinat dan graf.
Kecerunan dan Luas Kecerunan digunakan dalam Luas di bawah Graf
di Bawah Graf menentukan nilai pecutan merupakan formula dalam
manakala graf yang berbeza , menentukan jarak dimana ia
cara pembacaan jarak adalah memerlukan pemahaman
berbeza. pelajar dalam membaca graf
dan koordinat juga.
Bidang Pembelajaran Tajuk
Nombor dan Operasi Nombor Nisbah
Faktor dan Gandaan
Kuasa dan Punca Kuasa
Pola dan Jujukan
Perkaitan dan Algebra Nisbah, Kadar dan Kadaran
Ungkapan Algebra
Persamaan Linear
Ketaksamaan Linear
Pemfaktoran dan Pecahan Algebra
Rumus Algebra
Koordinat
Graf Fungsi
Laju dan Pecutan
Kecerunan Garis Lurus
Sukatan dan Geometri Garis dan Sudut
Poligon Asas
Perimeter dan Luas
Teorem Pythagoras
Bulatan
Bentuk Geometri Tiga Dimensi
Pepejal Geometri
Transformasi Isometri
Penjelmaan
Lukisan Berskala
Matematik Diskret Pengenalan Set
Statistik dan Keberangkalian Pengendalian Data
Keberangkalian
Sukatan Kecenderungan Memusat
Statistik
2.0 KEMAHIRAN DAN AMALAN PdP

2.1 Laporan pemerhatian ke atas sesi PdP guru pembimbing

i. Tajuk: Pembinaan segi tiga

ii. Kaedah penilaian: -Melalui pertanyaan soalan terbuka

-Melalui latihan buku modul.

-Pemerhatian kepada perlakuan pelajar.

iii. Objektif pengajaran: Pelajar memahami konsep pembinaan segi tiga

iv. Penutup: Pelajar diuji dengan pemahaman tentang

pembinaan segi tiga melalui soalan latihan di

dalam buku modul.

v. Kaedah mengajar: Pembelajaran secara berkumpulan

Kaedah penyoalan

Kaedah Imbas Kembali

Kaedah Demonstrasi

vi. Kemahiran yang dipelajari oleh Kemahiran menyelesaikan masalah

murid: Kemahiran menggunakan alat geometri (jangka

lukis dan protektor)

Kemahiran melukis geometri asas ( segi tiga)

vii. Alat bantu mengajar: Rujukan (buku teks), Alatan (pembaris,

jangkalukis, marker pen, Bahan (kertas

edaran)

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 153


viii. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat membina segi tiga menggunakan

jangkalukis dan sudut yang telah dibina

ix. Pengurusan bilik darjah: Mengendalikan bilik darjah dengan baik

dimana suara dan penyampaian beliau jelas dan

mempu untuk difahami oleh pelajar.

Menitikberatkan keberadaan pelajar didalam

kelas

Pengajaran yang melibatkan dua pihak iaitu

pelajar dan murid saling berinteraksi antara

satu sama lain

x. Mengenalpasti pelajar-pelajar Guru mengenalpasti pelajar-pelajar yang

yang berkeperluan khas: kurang faham

Guru meminta pelajar-pelajar tersebut untuk

hadir bertemu beliau ketika waktu lapang

xi. Pengurusan masa pengajaran Menggunakan masa dengan sebaiknya dimana

latihan diberikan mengikut kumpulan dan

sepanjang pembelajaran adalah melalui

perbincangan.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 154


2.2 Refleksi

Berdasarkan pemerhatian saya, objektif pembelajaran tercapai kerana guru

tersebut telah menjelaskan hasil pembelajaran PdP dalam pengajarannya dengan sangat

jelas. Guru tersebut memulakan pengajaran dalam masa lebih kurang 10 minit untuk

mengukuhkan konsep pelajaran tentang jenis-jenis segi tiga. Seterusnya, guru tersebut

memberi satu contoh pembinaan segi tiga menggunakan jangka lukis. Selepas itu, guru

tersebut meminta murid dalam setiap kumpulan mengaplikasikan contoh tersebut dengan

mewujudkan segi tiga yang memiliki sudut yang lain. Aktiviti berkumpulan yang

dijalankan juga sangat sesuai dengan tajuk yang hendak dipelajari oleh pelajar. Pelajar

mampu mengukuhkan kemahiran berbincang atau berdiskusi antara ahli kumpulan.

Pembinaan segi tiga ini memerlukan kreativiti yang tinggi. Oleh itu, pelajar-pelajar mampu

memberikan idea mereka masing-masing sambil berfikir. Hal ini dapat dibuktikan dengan

melihat terdapat perbezaan pendapat cara pembinaan segi tiga antara kumpulan.

Pelajar memberikan respon yang sangat baik semasa sesi pembelajaran

dijalankan. Berdasarkan pemerhatian saya, setiap pelajar mengambil bahagian dalam setiap

perbincangan dalam kumpulan. Hal ini menunjukkan teknik pembelajaran secara

berkumpulan ini berjaya menarik minat pelajar. Berdasarkan pemerhatian saya juga,

contoh dan soalan yang diberikan oleh guru tersebut tersusun mengikut tahap kesukaran.

Contoh pertama adalah contoh yang termudah. Kemudian, pelajar diberi masa untuk

berbincang dan menyelesaikan soalan lain yang memiliki tahap yang sama. Seterusnya,

diulangi dengan tahap yang lebih tinggi. Guru tersebut juga sentiasa memberi contoh yang

mampu pelajar kaitkan dengan sekeliling mereka. Selain itu, keberkesanan bahan(soalan

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 155


edaran) yang diberikan diakhir pembelajaran mampu untuk menunjukkan tahap kefahaman

setiap pelajar di dalam kelas tersebut.

Pada pendapat saya, kekuatan PdP ini ialah penyampaian yang jelas kepada

pelajar. Setiap objektif diselitkan dalam pengajaran. Selain itu, penglibatan pelajarnya yang

sangat baik sepanjang pengajaran tersebut berlangsung. Setiap pelajar memberikan respon

apabila ditanya. Berdasarkan pemerhatian saya, sedikit kelemahan dalam pengajaran ini

adalah kelas bising tetapi masih dapat dikawal. Respon pelajar yang ramai dalam sesuatu

masa membuatkan guru kadang-kadang terhenti semasa mengajar.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 156


4.0 KEMAHIRAN DALAM AKTIVITI PENGURUSAN SEKOLAH

4.1 Gotong-royong perdana

PENGENALAN

Program Gotong-royong perdana ini diadakan secara berkala setiap enam bulan. Program

ini melibatkan seluruh warga sekolah tidak kira pelajar, guru mahupun staf pejabat. Banyak

manfaat yang diperolehi sama ada oleh pelajar, guru dan juga pengurusan sekolah. Program

seperti ini merupakan sebuah program yang penting bagi setiap sekolah bagi memastikan sekolah

sentiasa ceria dan bersih.

Semasa Program Gotong-royong perdana dijalankan, banyak aktiviti yang akan

dilaksanakan seperti pertandingan kelas paling bersih & ceria, bilik guru paling & ceria dan lain-

lain lagi. Semua guru dan pelajar diminta untuk bersama-sama memeriahkan program ini. Setiap

guru diagihkan kerja-kerja untuk menjayakan program ini.

Sebelum hari kejadian, sebuah mesyuarat telah diadakan. Semua guru diminta untuk

menghadirinya termasuklah guru pelatih. Saya sebagai guru pelatih diminta untuk menjadi

pembantu kepada guru yang akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga satu kawasan.

MATLAMAT

Matlamat utama pengajuran Program Gotong-Royong Perdana ini bagi memupuk semangat ingin

belajar lebih kuat dan memastikan kebersihan serta keceriaan di sekolah terjaga. Selain itu,

diharap juga program ini dapat mengeratkan silaturahim di kalangan pelajar dan juga guru-guru

serta pihak pengurusan.

OBJEKTIF

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 157


Program Gotong-Royong Perdana adalah program untuk:-

i. Menerapkan nilai-nilai murni seperti jaga kebersihan, sentiasa ceria dan bekerjasama

dalam menjalankan kerja.

ii. Memberi kesedaran kepada pelajar dan guru tentang kebersihan tanggjawab bersama.

iii. Mewujudkan persekitaran sekolah dalam suasana ceria.

TARIKH

18 Julai 2018 (RABU) – Gotong-royong

MASA

3:00 petang - 5:00 petang

TEMPAT PERJUMPAAN

Dataran Perhimpunan – Majlis Perasmian Bulan Patriotik

(aktiviti dijalankan ditempat-tempat yang telah dikhaskan mengikut aktiviti masing-masing)

NILAI DAN KEMAHIRAN YANG DIPELAJARI

Nilai bekerjasama

Kemahiran kreativiti

Kemahiran berkomunikasi

PENUTUP

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 158


Secara keseluruhannya, program ini merupakan antara program yang wajib dilaksanakan

setiap tahun. Hanya pengisiannya yang berbeza bagi menarik minat pelajar untuk menyertainya.

Program ini juga dilihat dapat mengukuhkan ukhwah silaturahim antara guru dan pelajar. Hal ini

dapat dilihat dari kerjasama mereka menjayakan semua aktiviti yang dijalankan. Harapan saya

adalah supaya program-program seperti ini diteruskan lagi dengan memperbanyakkan aktiviti

yang menarik disamping memberi impak yang positif dalam diri pelajar.

LAMPIRAN PROGRAM

Nama saya bersama guru pelatih lain.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 159


Suasana semasa aktiviti gotong-royong dijalankan.

Pengetua bersama para pelajar menyiapkan taman mini.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 160


Taman mini yang dihasilkan.

REFLEKSI

Selepas menjalani program dan aktiviti yang dilaksanakan dalam program ini. Saya

memahami bahawa tugas guru disekolah adalah besar. Guru dan murid merupakan dua individu

yang melaksanakan semua aktiviti yang telah dirancang oleh pihak pengurusan. Walau

bagaimanapun, ia sama sekali tidak menjatuhkan moral diri saya. Sebaliknya, ia merupakan

sebuah perkara paling indah sekiranya saya diberikan peluang untuk menjadi guru kelak. Hal ini

kerana, melalui aktiviti-aktiviti seperti ini saya mampu merasakan keseronokkan dan

kegembiraan sepanjang program termasuklah aktiviti-aktiviti sekolah yang lain.

Seterusnya, saya mampu untuk melatih diri saya lebih yakin ketika mengajar di dalam

kelas kelak. Hal ini kerana, kebanyakkan aktiviti yang dijalankan adalah melibatkan komunikasi

antara banyak pihak. Kemahiran komunikasi ini akan membantu saya untuk lebih yakin ketika

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 161


berhadapan dengan seseorang. Oleh sebab itu, saya akan mudah untuk berkomunikasi dengan

lebih jelas sekiranya aktiviti seperti ini sering saya sertai.

Bagi saya kekuatan program seperti ini adalah dari penglibatan dan pengagihan tugas

guru. Sepanjang program berlangsung, guru-guru sangat komited dengan tugas masing-masing.

Terdapat sesetengah guru yang berkorban masa sehingga lebih pukul 6 petang untuk menghias

sekolah supaya suasana ceria itu dirasakan oleh setiap individu. Perbincangan guru juga berkesan

sehingga mampu memastikan perjalanan program berjalan lancar. Selain itu, kekuatan program

ini adalah menerusi kerjasama antara murid dan guru. Setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru-

guru dibantu oleh murid-murid walaupun secara langsung atau tidak langsung.

4.2 Refleksi Mengenai Aktiviti-Aktiviti Pengurusan Sekolah Yang Lain

4.2.1 Program Teknik Menjawab PT3 Matematik

Pada 27 Julai 2018, bersamaan hari Jumaat, saya telah membantu guru untuk

menjalankan Program Teknik Menjawab PT3 Matematik untuk pelajar tingkatan 3.

Objektif program ini adalah bagi memantapkan teknik menjawab pelajar-pelajar

tingkatan 3 yang akan menduduki PT3 pada tahun ini. Cara pembelajaran ialah guru-guru

Matematik diberi beberapa orang pelajar untuk dibimbing dan diajar teknik menjawab

dengan tepat. Terdapat 2 sesi iaitu 8 pagi hingga 10.30 pagi dan 11 pagi hinggi 12.30

tengahari. Slot pertama seramai 28 orang pelajar dan slot kedua bersama 23 orang

pelajar. Melalui program ini saya mampu untuk mengasah kemahiran komunikasi.

Program ini juga memberi peluang kepada saya untuk mengenali pelajar terutamanya

masalah mereka yang melibatkan matematik.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 162


4.2.2 Program Teknik Menjawab PT3 Sains

Pada 28 Julai 2018, bersamaan hari Sabtu, saya telah membantu guru untuk

menjalankan Program Teknik Menjawab PT3 Sains untuk pelajar tingkatan 3. Objektif

program ini adalah bagi memantapkan teknik menjawab pelajar-pelajar tingkatan 3 yang

akan menduduki PT3 pada tahun ini. Seorang penceramah dijemput iaitu Cikgu Zukifli

merupakan pentaksir selama 30 tahun. Bermula jam 2 petang sehingga jam 5 petang.

LAMPIRAN

4.2.3 Kelas Ganti Dan Menjaga Peperiksaan

Kelas ganti merupakan perkara yang biasa bagi guru pelatih. Walau

bagaimanapun, isi kandungan kelas itu adalah berbeza bagi setiap guru. Isi kandungan

kelas inilah yang membezakan antara guru cemerlang dan guru yang kurang berdedikasi.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 163


Selepas seminggu berada disekolah tersebut, saya bersama dua lagi guru pelatih diberikan

kelas ganti setiap hari. Setiap hari kami akan masuk kelas yang berbeza.

Banyak perkara yang mampu kita isi dalam kelas tersebut apatah lagi saya

seorang ‘fresh-graduate’, minda masih segar dan mampu menjana pelbagai aktiviti yang

berfaedah untuk pelajar. Tambahan lagi, menghadiri kelas ganti adalah menjadi suatu

tanggungjawab untuk setiap guru walaupun kelas tersebut bukanlah kelas kita mengajar.

Mengikut peraturan untuk kelas ganti, guru ganti perlulah mengajar apa seperti dalam

rancangan mengajar tetapi terdapat sedikit kelonggaran.

Apa yang saya pelajari sepanjang menghadiri kelas ganti ini adalah setiap guru

perlu menetapkan ‘mindset’ yang positif sebelum masuk ke dalam kelas walaupun kita

tahu bahawa pelajar kelas tersebut sukar untuk dikawal. Hal ini kerana pada waktu

berkenaan pelajar dalam kelas tersebut adalah dibawah tanggungjawab guru ganti. Apa-

apa yang terjadi terhadap pelajar, guru akan dipersalahkan.

Dalam sekolah tersebut, saya telah menjadikan seorang kaunselor ini sebagai

sebuah inspirasi saya. Beliau seorang yang mesra dengan pelajar. Dalam masa yang

sama, beliau tegas dan berdedikasi. Apa yang beliau perkatakan adalah pada masa kini,

guru perlu dekat dengan pelajar. Guru perlulah memiliki sebuah sifat terbuka dan mampu

menjadi seorang yang berbeza-beza agar pelajar akan selesa dengan guru tersebut.

Apabila pelajar selesa, mereka akan mudah untuk mendengar arahan dan nasihat yang

diberikan. Dalam kata mudah, kita sebagai guru perlu menjadikan murid-murid ini

sebagai kawan.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 164


Seterusnya, saya juga bersyukur kerana diberi tanggungjawab untuk menjaga

peperiksaan bulanan dan percubaan PT3. Menjaga peperiksaan ini memerlukan kejujuran

seorang guru. Guru perlu jujur dan tegas. Hal ini penting bagi memastikan perjalanan

peperiksaan lancar. Prosedur peperiksaan juga perlu diikuti oleh setiap guru sebagai

seorang penjaga peperiksaan.

5.0 KEMAHIRAN DALAM AKTIVITI PENGURUSAN KO-KURIKULUM.

5.1 Perhimpunan kokurikulum bulanan

PENGENALAN

Perhimpunan kokurikulum bulanan merupakan satu perhimpunan bulanan sekolah yang

mana setiap pelajar perlu memakai pakaian uniform mereka masing-masing. Apa yang

menariknya, perhimpunan ini dikendalikan oleh setiap uniform yang bertugas pada bulan

tersebut.

NAMA PROGRAM

Perhimpunan Kokurikulum Bulanan

OBJEKTIF PROGRAM

 Memupuk disiplin dan kepimpinan dalam diri pelajar

 Membincangkan aktiviti kokurikulum yang akan berlangsung dalam bulan tersebut

 Meraikan pencapaian kokurikulum yang dicapai oleh pelajar

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 165


BUTIRAN PROGRAM

TARIKH: 1/08/2018 (RABU)

TEMPAT: Tapak Perhimpunan

UNIT BERUNIFORM YANG TERLIBAT

Semua unit uniform terlibat dalam perhimpunan ini. Uniform yang dipertanggungjawab

untuk mengendalikan perhimpunan ini adalah unit beruniform bomba.

JUMLAH AHLI DALAM BADAN UNIFORM BOMBA

40 orang anggota dalam unit beruniform bomba yang terdiri dari 18 lelaki dan 12 perempuan.

Unit uniform ini dipimpin oleh 2 orang guru penasihat dan seorang guru penasihat dalam

kalangan guru pelatih.

BIDANG TUGAS

 Melatih kawad kehormatan

GERAK KERJA

SEBELUM:

 Membantu melatih kawad kehormatan untuk dipamerkan pada hari perhimpunan

tersebut.

 Memastikan kekemasan dalam kawad tersebut

 Memastikan pelajar semua dalam keadaan yang baik

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 166


 Memastikan semua aksesori bomba cukup untuk semua skuad

SEMASA:

 Memastikan pelajar kurang melakukan kesilapan dengan mengingatkan mereka

kesalahan yang sering mereka lakukan.

SELEPAS:

 Memberi galakan positif.

 Memastikan pelajar kembali dalam keadaan baik

 Memastikan alat aksesori bomba dipulangkan semula

ULASAN MENGENAI GERAK KERJA

 Berdasarkan gerak kerja yang saya lakukan. Saya mendapati bahawa keseluruhan

tanggungjawab yang diberikan kepada saya mampu saya lakukan dengan baik. Secara

keseluruhannya, semua yang dirancang berjalan dengan lancer. Termasuk aspek

keselamatan, kesemua pelajar tiada mengalami kecederaan semasa latihan kawad atau

semasa hari kejadian. Walaupun unit ini masih baru, saya mendapati setiap pelajar

mampu untuk melakukannya dengan baik.

PENUTUP

Akhir sekali, perhimpunan kokurikulum bulanan ini jelas mampu memberi semangat dan

minat pelajar terhadap aktiviti kokurikulum. Hal ini kerana dalam perhimpunan ini kita akan

meraikan pelajar-pelajar yang memiliki pencapaian yang baik dalam kokurikulum. Sekali gus, ia

mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar. Selain itu, perhimpunan seperti ini

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 167


memberi peluang kepada pelajar selain pengawas untuk memimpin serta mengendalikan sesuatu

majlis.

LAMPIRAN

Semasa mengajar di kelas kedua terbaik dari Tingkatan 4.

Saya bersama guru pembimbing di bilik peperiksaan.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 168


Majlis perpisahan guru pelatih.

Saya bersama pengetua sekolah menerima cenderamata.

LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 169


LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 170
LAPORAN PROGRAM PERANTIS GURU (PPG2) 171

Anda mungkin juga menyukai