Anda di halaman 1dari 15

ETIKA PROFESIONALISME MPU 2232

TEORI ETIKA
NAMA : Mohamad Hairil Bin Herman

NO KAD PENGENALAN : 990313-06-5901

NAMA DAN ALAMAT KOLEJ : Kolej Vokasional Setapak

TAJUK KERJA KURSUS : TEORI ETIKA

NAMA PENSYARAH : Mohamad Noh Rahman Bin Roslan


ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA SURAT


1 1.0 PENGENALAN 2
2 2.0 ISU DISIPLIN PEKERJA
 ISU DISIPLIN PERTAMA : SELALU DATANG 3–4
LEWAT KE PEJABAT
 ISU DISIPLIN KEDUA : .PENAMPILAN YANG 5–6
SELEKEH
 ISU DISIPLIN KETIGA : MELAKUKAN PERKARA 7–8
YANG TIDAK SEPATUTNYA DI TEMPAT KERJA
 ISU DISIPLIN KEEMPAT : MEMBULI DI TEMPAT 9 – 10
KERJA
 ISU DISIPLIN KELIMA : PECAH AMANAH 11 - 12
3 3.0 KESIMPULAN 13
4 4.0 RUJUKAN 14

1
1.0 PENGENALAN

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung
jawabnya
Pendisiplinan adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki
kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk
hukuman ataupun instrumen hukuman di mana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada
orang lain

2
2.0 ISU DISIPLIN PEKERJA

ISU DISIPLIN PERTAMA : SELALU DATANG LEWAT KE PEJABAT

Huraian :
Datang lewat ke tempat kerja adalah isu yang sering berlaku hampir disemua tempat kerja. isu ini boleh
menyebabkan pelbagai masalah bagi syarikat kerana boleh menyebabkan kekurangan tenaga pekerja
dan merugikan syarikat.

Faktor berlaku :
 Cuaca buruk
Cuaca yang buruk adalah salah satu penyebab seseorang perkerja itu dating lewat ke tempat kerja,
ini kerana cuara yang buruk seperti hujan boleh membahayakan perkerja yang menggunakan
kenderaan lebih-lebih lagi motorsikal untuk ketempat kerja.
 Kesesakan laluan lintas
Kesesakan lalu lintas juga mampu menyebabkan seseorang itu dating lewat ke tempat kerja,
kesesakan lalu lintas biasanya berlaku kerana berlakunya kemalangan jalan raya banjir dan kawasan
pembinaan.
 Bangun lewat
Bangun lewat adalah faktor utama kedatangan lewat pekerja .ini selalu berlaku akibat dari pekerja
itu sendiri kerana selalu tidur lewat atau melakukan aktiviti lewat malam yang menyebabkan
keletihan hingga terlewat bangun untuk ke tempat kerja

3
Hubungkait isu disiplin dengan teori etika ;
Datang lewat ke tempat kerja merupakan isu yang berkait dengan teori keperibadian mulia.ini kerana
teori keperibadian mulia berkait dengan tingkahlaku seseorang.datang lewat ke tempat kerja merupakan
perbuatan yang sengaja mahupun tidak sengaja dilakukan ataupun sifat seseorang itu yang suka
melengah-lengahkan dan memandang remeh sesuatu perkara seperti berpikiran bahawa pengurus
tempat kerja tidak akan mengenakan sebarang tindakan pada pekerja yang dating lewat.hal ini
mengakibat seseorang itu untuk cederung untuk datang lewat ke tempat kerja

Langkah penyelesaian isu disiplin :


Datang lewat ke tempat kerja boleh diatasi dengan pengurus syarikat mengenakan denda kepada
pekerja yang sering datang lewat ke tempat dengan dengan memotong gaji bagi setiap kali seseorang
itu datang lewat.selain itu memberi ganjaran kepada sesiapa yang datang awal ke tempat kerja.hal ini
menyebabkan pekerja akan datang tepat pada masanya kerana ingin mendapatkan ganjaran yang
dijanjikan

4
ISU DISIPLIN KEDUA : .PENAMPILAN YANG SELEKEH

Huraian :
Penampilan yang selekeh ataupun tidak kemas sering dipandang remeh oleh kebanyakan
pekerja.mereka menganggap ini hanya perkara yang kecil kerana berpikiran bahawa hanya kemahiran
kerja yang dipandang berbanding penampilan diri.persepsi ini adalah salah sama sekali, kerana bagi
sesetengah kerja penampilan diri amatlah dititikberatkan.sebagai contoh berkerja dikedai makan ,
penampilan yang selekeh atau tidak kemas seseorang pekerja kedai makan boleh mengakibatkan
pelanggan menganggap kedai tersebut kotor dan berkemungkinan tidak akan datang untuk makan ke
tempat tersebut.

Faktor berlaku :
 Persepsi pekerja tentang penampilan diri
Persepsi pekerja yang menggangap cara kerja lebih penting berbanding penampilan diri.hal ini
menyebabkan pekerja lebih selesa pakai pakaian mengikut kemahuan diri
 Tiada sifat pembersih
Pekerja yang tiada sifat pembersih akan sentiasa berpakaian kotor dan tidak kemas

5
Hubungkait isu disiplin dengan teori etika ;
Penampilan yang selekeh berkait rapat dengan teori etika keperibadian mulia.hal ini kerana konsep
teori etika berkaitan dengan sifat-sifat atau kelakuan seseorang itu. seseorang yang sentiasa
mengamalkan sikap mengemas ataupun bersifat sebagai seorang pembersih akan cenderung untuk
berpakaian bersih,kemas dan berketerampilan.

Langkah penyelesaian isu disiplin :


Penampilan yang selekeh boleh diatasi dengan meningkatkan peraturan-peraturan yang berkaitan
kekemasan diri di tempat kerja.sebagai contoh mengenakan denda sesiapa yang tidak memakai pakaian
yang sesuai dan kemas semasa berada ditempat kerja.selain itu menegur ataupun menjelaskan pada
pekerja tentang kepentingan penampilan diri.dengan cara ini pekerja akan dapat memahami kehendak
kerja dan mampu mengubah sikap yang sering mengabaikan penampilan diri.

6
ISU DISIPLIN KETIGA : MELAKUKAN PERKARA YANG TIDAK SEPATUTNYA DI TEMPAT
KERJA

Huraian :
Melakukan perkara yang tidak sepatutnya di tempat kerja ataupun mencuri tulang adalah perkara biasa
kita lakukan sama ada sedar mahupun tidak sedar.mencuri tulang bermaksud melakukkan perkara
berlainan dari tanggungjawab pada suatu masa yang diberikan ataupun melakukan tugas dengan
bersahaja.

Faktor berlaku :
 Sifat suka menangguh kerja
Mencuri tulang semasa bekerja disebabkan oleh sifat pekerja itu sendiri.sifat menangguh kerja pada
pekerja akan menyebabkan pekerja tu melakukan kerja lain keran menganggap kerja yang
ditugaskan mampu diselesaikan pada waktunya,tetapi pada hakikatnya tugasan diberikan tidak
sempat disiapkan tapi perkara lain yang dilakukan.
 Tabiat pekerja
Tabiat pekerja jugak menjadi factor pekerja mencuri tulang semasa bekerja.sebagai contoh seorang
pekerja membiasakan diri rehat lebih dari waktu yang ditetapka, dan tabiat berborak sesame pekerja
lain.

7
Hubungkait isu disiplin dengan teori etika ;
Melakukan kerja yang tidak sepatutnya ditempat kerja berkaitan dengan teori wajiban.teori ini
menerangkan tentang kewajiban ataupun tanggungjawab yang dipikul seseorang itu.bagi seseorang
pekerja tanggungjawabnya adalah melakukkan kerja yang ditugaskan oleh majikan,

Langkah penyelesaian isu disiplin :


Isu ini mampu diatasi dengan meningkatkan pemantauan setiap tingkah laku perkerja dan kualiti
tugasan kerja yang disiapkan.sebagi contoh penyelia memantau setiap pekerja bawah jagaannya
melakukkan kerja yang sepatutnya.

8
ISU DISIPLIN KEEMPAT : MEMBULI DI TEMPAT KERJA

Huraian :
Buli adalah perkara yang sering diperkata sama ada di sekolah,taman perumahan mahupun tempat
kerja.buli adalah perbuatan mengasari atau mempergunakan orang yang lebih lemah ataupun
bermaksud untuk menunjukkan kekuatan masing-masing.

Faktor berlaku :
 Ingin menunjukkan kekuatan masing-masing
Kebanyakkan faktor buli adalah untuk menunjukkan kekuatan masing-masing sama ada kekuatan
fizikal atau pangkat yang dimiliki.contohnya seorang yang berpangkat accountant menyuruh
pembantu akauntannya melakukkan segala tugasan yang diberikan padanya.
 Mempergunakan orang yang lebih lemah
Mempergunakan orang yang lebih lemah juga antara faktor berlakunye buli di tempat kerja,ini
berlaku kerana si pembuli malas hendak melakukan sesuatu tugasan lalu memaksa orang lain untuk
melakukan tugasan tersebut

9
Hubungkait isu disiplin dengan teori etika ;
Buli adalah isu disiplin yang berkaitan dengan teori hak asasi.teori ini menegaskan bahawa setiap
individu mempunyai sifat tanggungjawab dalam menghormati hak orang lain.hal ini bermaksud pekerja
yang membuli seperti menyuruh pekerja lain melakukkan tugasan yang tidak sepatutnya tidak
menghormati hak pekerja tersebut.

Langkah penyelesaian isu disiplin :


Masalah buli ini boleh diselesaikan dengan memberi surat amaran berhenti kerja kepada si pembuli.hal
ini mampu mengawal kes buli ditempat kerja

10
ISU DISIPLIN KELIMA : PECAH AMANAH

Huraian :
Pecah amanah bermaksud mensia-siakan amanah atau tanggungjawab yang diberikan.pecah amanah
adalah suatu perkara yang amat dibenci baik masyarakat agama dan negara.

Faktor berlaku :
 Kekurangan wang untuk keluarga
Kekurangan wang untuk kerluarga seperti biaya perubatan atau kesempitan hidup boleh menjadi
faktor sessorang pekerja itu melakukan pecah amanah
 Mempunyai hutang yang banyak
Selain dari faktor keluar kemungkinan besar seseorang itu melakukan pecah amanah ialah kerana
dia mempunyai hutang yang banyak sama ada hutang sendiri atau ahli keluarga

11
Hubungkait isu disiplin dengan teori etika ;
Pecah amanah berkait dengan teori keperibadian mulia.hal ini kerana teori keperibadian mulia ada
berkait dengan sifat moral yang baik iaitu jujur.teori keperibadian mulia menekankan kepada tuntutan
berkelakuan baik.

Langkah penyelesaian isu disiplin :


Isu ini dapat diselesaikan dengan mengetatkan undang-undang supaya bagi mereka yang ingin
melakukan perkara tersebut berasa takut dan tidak melakukan perkara tersebut.selaian
itu,pemberhentian kerja serta merta harus dilakukan bagus menghukum salah laku pecah amanah ini.

12
3.0 KESIMPULAN

Kesimpulan yang saya dapat dari kajian kes ini ialah teori etika yang mengatakan bahawa peribadi
mulia dianggap sebagai satu keperluan seseorang individu itu untuk membolehkannya menjalankan
aktiviti yang rasional dengan berkesan.terdapat 3 teori etika yang dipelajari iaitu teori keperibadian
mulia , teori wajiban dan teori hak asasi.

Semua isu displin mengajar kita supaya untuk mengamalkan ketiga-tiga teori etika iaitu :
Teori keperibadian mulia mengajar kita untuk menerapkan sifat intelektual iaitu memahami ,menaakul
dan membuat keputusan dengan baik dan sifat moral menekan kepada tuntutan berkelakuan baik
dengan menjalankan proses pengulangan dan pelaziman.
Teori wajiban pula mengajar kita untuk tindakan baik seperti berlaku adil, jujur,simpati dan sebagainya
adalah tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh individu.
Teori hak asasi pula mengajar kita bahawa setiap individu mempunyai sifat tanggungjawab dalam
menghormati hak orang lain.

13
4.0 RUJUKAN

Sumber rujukan isi :

1. http://diplomastudentinmt.blogspot.com/2013/04/etika-professional-pemikiran-dan-teori.html
2. https://www.pakarhr.com/senarai-masalah-disiplin-pekerja/

Sumber keratan akhbar :

1. http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2001&dt=0306&pub=Utusan_Malaysia&sec=Pe
ndidikan&pg=pe_06.htm
2. http://www.myhealth.gov.my/keterampilan-diri-dewasa/
3. http://www.utusan.com.my/rencana/utama/malas-kerja-lebih-baik-mati-1.368665
4. https://www.bharian.com.my/rencana/muka10/2017/07/302521/hentikan-juga-perbuatan-buli-
di-tempat-kerja
5. http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0325&sec=Bicara_Agama&pg=ba_04.
htm

14

Anda mungkin juga menyukai