Anda di halaman 1dari 10

LENCANA

SEKOLAH
*NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH*

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


KSSR PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH
PEMBELAJARAN)
TAHUN EMPAT

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 4

MINGGU TEMA / UNIT / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI CATATAN


TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN

MINGGU 1 PENGENALAN
MAKMAL 1.1 Mengenalpasti & 1.1.1Mengecam pelan 1.Menunjuk lokasi makmal komputer Cth:
(ISIKAN KOMPUTER menyatakan lokasi lokasi makmal komputer dalam pelan sekolah pelan,
TARIKH PADA makmal komputer 2.Menamakan lokasi makmal Komputer,
MINGGU komputer dalam pelan sekolah
Buku teks,
1-38)
lembaran
kerja
Youtube.
MINGGU 2
1.1 Mengenalpasti & 1.1.1Mengecam pelan 1.Mengenalpasti lokasi m.komputer Cth:
menyatakan lokasi lokasi makmal komputer 2.Melabel lokasi makmal komputer pelan,
makmal komputer 3.Memerihal lokasi makmal komputer Komputer,
Buku teks,
lembaran
kerja
Youtube.
MINGGU 3 Cth:
1.1 Mengenalpasti & 1.1.2 Mengenal pasti 1.Melakar laluan pergi balik makmal pelan,
menyatakan lokasi lokasi laluan pergi dan komputer Komputer,
makmal komputer balik ke makmal komputer 2..Mempraktik laluan pergi balik ke
Buku teks,
makmal komputer

2
3.Meninjau lokasi m.komputer lembaran
kerja
Youtube.
MINGGU 4 1.2 Mengenal pasti 1.2.1 Menyatakan 1.Menunjuk peralatan, ruang kerja dan Cth:
makmal komputer i) peralatan dalam susun atur dlm makmal komputer
makmal komputer 2. Menama peralatan, ruang kerja dan perkakasan
susun atur dlm m.komputer komputer,
buku teks,
lembaran
kerja
Youtube

MINGGU 5 1.2.1 Menyatakan 1. Mengenalpasti peralatan ikut ruang Cth:


kerja dan susun atur makmal komputer,
ii) ruang kerja (work komputer lembaran
station) 2. Membezakan peralatan, ruang kerja kerja, buku
dan susun atur makmal komputer teks, VLE
Frog
You tube

MINGGU 6 1.2.1 Menyatakan 1.Mengelas peralatan ikut susun atur Cth:


iii) susun atur peralatan ruang kerja & susun atur m. komputer komputer,
dalam makmal komputer 2.Memerihal peralatan, ruang kerja lembaran
dan susun atur makmal komputer kerja, buku
teks, VLE
Frog
You tube

PENGURUSAN 2.1 Mengenalpasti 2.1.1 Mengenal pasti 1. Menunjuk carta organisasi makmal Cth:
MINGGU 7 MAKMAL organisasi makmal carta organisasi makmal komputer dengan betul. komputer,
KOMPUTER komputer komputer 2. Menamakan carta organisasi lembaran
makmal komputer dan tugasan ikut kerja, buku
jawatan dalam carta organisasi teks, VLE
dengan betul. Frog

3
You tube

MINGGU 8 2.1 Mengenalpasti 2.1.1 Mengenal pasti 1. Mengenalpasti jawatan dalam carta
organisasi makmal carta organisasi makmal organisasi dan kepentingannya.
komputer komputer 2. Memerihal carta organisasi makmal
komputer dan kepentingannya.
MINGGU 9 2.1.2 Mengenalpasti & 1. Melakar carta organisasi ikut
menyatakan kepentingan hierarki makmal komputer
carta organisasi 2. Membina carta organisasi makmal
komputer
3. Menyusun carta organisasi ikut
jawatan dan nyatakan kepentingannya.
MINGGU 10 2.2Mengenal pasti 2.2.1 Mengenal pasti dan 1.Menama peraturan & keselamatan Cth:
peraturan di dalam menyatakan peraturan di di dlm makmal komputer
perkakasan
makmal komputer makmal komputer 2. Menyebut peraturan & keselamatan
di dalam makmal komputer komputer,
buku teks,
3. Memerihal peraturan &
keselamatan di dlm makmal komputer lembaran
kerja
Youtube
VLE Frog
MINGGU 11 2.2.2 Mengenal pasti dan 1. Menjelaskan peraturan dan Cth:
menyatakan keselamatan keselamatan di dlm makmal komputer
di dalam makmal perkakasan
2. Mengaplikasi peraturan &
komputer komputer,
keselamatan di dlm m.komputer
buku teks,
3. Mempraktikkan peraturan dan
keselamatan di dlm makmal komputer. lembaran
kerja
Youtube
VLE Frog

17/3/2018 HINGGA 25/3/2018

4
(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA)
2. Pengurusan 2.2 Mengenal pasti 2.2.2 Mengenal pasti dan  Murid boleh membezakan tiga i-THINK :
MINGGU 12 Makmal peraturan di dalam menyatakan keselamatan peraturan makmal komputer dan
tiga peraturan keselamatan di Circle Map
Komputer makmal komputer di dalam makmal
dalam makmal komputer.
komputer
 Murid boleh memerihalkan tiga
peraturan makmal komputer dan
tiga peraturan keselamatan di
dalam makmal komputer.

MINGGU 13 2.2.2 Mengenal pasti dan  Murid boleh menjelaskan


menyatakan keselamatan dengan contoh tiga peraturan
di dalam makmal makmal komputer dan tiga
peraturan keselamatan di dalam
komputer
makmal komputer.
 Murid boleh mengamalkan tiga
peraturan makmal komputer dan
tiga peraturan keselamatan di
dalam makmal computer
MINGGU 14 3. Pengenalan 3.1 Mengenal asas 3.1.1 Mengenal pasti :  Murid boleh menunjukkan i-THINK :
Komputer komputer komputer meja dan komputer
i. Komputer meja riba. Double
 Murid boleh menamakan Bubble Map
ii. Komputer riba komputer meja dan komputer
riba.

MINGGU 15 3.1.2 Meneroka komputer  Murid boleh menyentuh dan


dengan menyentuh menunjukkan monitor, papan
monitor, papan kekunci, kekunci, tetikus dan unit sistem.
tetikus dan unit sistem  Murid boleh melabelkan
monitor, papan kekunci, tetikus
dan unit sistem.
MINGGU 16 3.1.3 Mengenal pasti dan  Murid boleh menyenaraikan
menyatakan kegunaan lima kegunaan komputer
(menyediakan tugasan,

5
komputer melayari internet, mendengar
muzik, menjalankan perniagaan
dan berbual secara maya.
MINGGU 17 3.1.3 Mengenal pasti dan  Murid boleh menjelaskan /
menyatakan kegunaan bercerita dengan contoh lima
komputer kegunaan komputer

MINGGU 18 4. Pengenalan 4.1 Mengenal 4.1.1 Mengenal pasti dan  Murid boleh menunjukkan i-THINK :
Kepada menyatakan : perkakasan komputer (Monitor,
perkakasan komputer papan kekunci, tetikus dan unit Circle Map
Perkakasan
Komputer i. Monitor sistem).
ii. Papan kekunci  Murid boleh menamakan
perkakasan komputer.

MINGGU 19 4.1.1 Mengenal pasti dan  Murid boleh mengenal pasti


menyatakan : perkakasan komputer secara
rawak.
iii. Tetikus  Murid boleh melabelkan setiap
iv. Unit Sistem perkakasan computer

MINGGU 20 4.1.1 Mengenal pasti dan  Murid boleh membezakan fungsi


menyatakan : setiap perkakasan komputer
i. Monitor (Monitor, papan kekunci, tetikus
dan unit sistem)
ii. Papan kekunci
iii.Tetikusi
v.Unit Sistem
MINGGU 21 4.1.1 Mengenal pasti dan  Murid boleh menyenaraikan
menyatakan : (sebut atau tulis) keempat-
i. Monitor empat perkakasan komputer
dengan betul.
ii. Papan kekunci
iii.Tetikusi
v.Unit Sistem
MINGGU 22 4.2 Mengenal 4.2.1 Mengenal pasti dan  Murid boleh menunjukkan
perkakasan tembahan menyatakan : perkakasan tambahan komputer

6
komputer i. Pembesar suara (Pembesar suara /Speaker,
(Speaker) mikrofon, pencetak dan Auto
ii. Mikrofon Voltage Regulator (AVR))
 Murid boleh menamakan
perkakasan tambahan komputer.

09/06/2018 HINGGA 24/06/2018


(CUTI PERTENGAHAN TAHUN)
MINGGU 23 4.2.1 Mengenal pasti dan  Murid boleh mengenal pasti
menyatakan : perkakasan tambahan komputer
iii. Pencetak secara rawak.
iv. Auto Voltage Regulator  Murid boleh melabelkan setiap
perkakasan tambahan komputer.
(AVR)

MINGGU 24 4.2.1 Mengenal pasti dan  Murid boleh membezakan fungsi


menyatakan : setiap perkakasan tambahan
i. Pembesar suara komputer.
(Speaker)  Murid boleh mengasingkan
empat perkakasan tambahan
ii. Mikrofon
komputer dengan empat
iii. Pencetak perkakasan komputer (Pembesar
iv. Auto Voltage Regulator suara /Speaker, mikrofon,
(AVR) pencetak dan Auto Voltage
Regulator (AVR) dengan monitor,
papan kekunci, tetikus dan unit
sistem)
MINGGU 25 . Pengenalan 5.1 Mengenal 5.1.1 Latihan amali  Murid bersama-sama guru boleh i-THINK :
Pengoperasian pengoperasian asas prosedur menghidupkan sebut prosedur (tatacara)
menghidupkan komputer dan Flow Map
Sistem komputer komputer dengan betul
prosedur mematikan komputer
Komputer
dengan cara yang betul.
MINGGU 26 5.1.1 Latihan amali  Murid boleh menyebut prosedur
prosedur menghidupkan (tatacara) menghidupkan
komputer dengan betul komputer dan prosedur

7
mematikan komputer dengan
cara yang betul.
MINGGU 27 5.1.2 Latihan amali  Murid boleh menghidupkan dan
prosedur mematikan mematikan komputer dengan
komputer dengan betul prosedur (tatacara) yang betul.

MINGGU 28 5.1.3 Mengenal pasti dan  Murid boleh menjelaskan


menyatakan kesan tidak dengan contoh empat kesan
mematikan komputer tidak mematikan komputer
mengikut prosedur yang betul.
mengikut prosedur

MINGGU 29 5.1.3 Mengenal pasti dan  Murid boleh mempraktikkan


menyatakan kesan tidak prosedur (tatacara)
mematikan komputer menghidupkan komputer dan
prosedur mematikan komputer
mengikut prosedur
dengan cara yang betul

MINGGU 30 5.1.3 Mengenal pasti dan  Murid boleh membantu rakan


menyatakan kesan tidak menghidupkan komputer dan
mematikan komputer prosedur mematikan komputer
mengikut prosedur dengan cara yang betul dan
dapat menyatakan kesan tidak
mematikan komputer dengan
betul.

18/08/2018 HINGGA 26/08/2018


(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA)

5. Pengenalan 5.2 Mengenal perisisian 5.2.1 Latihan amali  Murid boleh memilih ikon i-THINK :
MINGGU 31 Pengoperasian sistem pemprosesan membuka program program perisian pemprosesan
perkataan (MS World) Flow Map
Sistem perkataan perisian pemprosesan
Komputer perkataan (MS World)  ii. Murid boleh memerihalkan /
cerita tentang membuka dan
mengikut prosedur yang

8
betul menutup program pemprosesan
perkataan (MS World) mengikut
prosedur yang betul
MINGGU 32 5.2.2 Latihan amali  Murid boleh mempraktikkan
menutup program perisian prosedur (tatacara) tentang
pemprosesan perkataan membuka dan menutup
program pemprosesan
(MS World) mengikut
perkataan (MS World) mengikut
prosedur yang betul
prosedur yang betul
MINGGU 33 5.2.3 Latihan amali  Murid boleh menggunakan
menaip huruf dan nombor program pemprosesan
perkataan (MS World) dengan
i. Secara bebas menaip huruf dan nombor
secara bebas.
ii. Secara berpandu 

MINGGU 34 5.2.3 Latihan amali  Murid boleh menggunakan


menaip huruf dan nombor program pemprosesan
perkataan (MS World) dengan
i. Secara bebas menaip huruf dan nombor
secara bebas.
MINGGU 35 5.2.3 Latihan amali  Murid boleh menggunakan
menaip huruf dan nombor program pemprosesan
perkataan (MS World) dengan
i. Secara bebas menaip huruf dan nombor
secara bebas.
MINGGU 36 5.2.3 Latihan amali  Murid boleh menggunakan
menaip huruf dan nombor program pemprosesan
perkataan (MS World) dengan
ii. Secara berpandu menaip huruf dan nombor
secara berpandu.
 Murid boleh mendemontrasikan
cara membuka dan menutup
program pemprosesan
perkataan (MS World) serta

9
dapat menaip huruf dan nombor
secara bebas dan berpandu.

MINGGU 37 5.2.3 Latihan amali  Murid boleh menggunakan


menaip huruf dan nombor program pemprosesan
perkataan (MS World) dengan
ii. Secara berpandu menaip huruf dan nombor
secara berpandu.
 Murid boleh mendemontrasikan
cara membuka dan menutup
program pemprosesan
perkataan (MS World) serta
dapat menaip huruf dan nombor
secara bebas dan berpandu.

5.2.3 Latihan amali  Murid boleh menggunakan


MINGGU 38 menaip huruf dan nombor program pemprosesan
perkataan (MS World) dengan
ii. Secara berpandu menaip huruf dan nombor
secara berpandu.
 Murid boleh mendemontrasikan
cara membuka dan menutup
program pemprosesan
perkataan (MS World) serta
dapat menaip huruf dan nombor
secara bebas dan berpandu.

24/11/2018 HINGGA 31/12/2018


(CUTI AKHIR TAHUN)

10