Anda di halaman 1dari 23

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1964
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 Undang-
undang Dasar, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai
kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara,
alat Revolusi dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Haluan
Negara, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan Pasal 24 Undang-undang Dasar;

2. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960;

3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239
tahun 1964.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.
(1) Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah
peradilan Negara, yang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Peradilan…

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan
Hukum yang mempunyai fungsi Pengayoman.

Pasal 2.
(1) Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa".

(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat.

Pasal 3.
Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan
Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia.

Pasal 4.
(1) Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain
daripada yang ditentukan baginya oleh Undang- undang.

(2) Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana-kecuali apabila
pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dipertanggung-
jawabkan, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

(3) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu dengan sekuat tenaga
para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala
hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana dan
murah, disingkirkan.

(4) Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh
kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara- cara yang diatur
dengan Undang-undang.

Pasal 5…

www.bphn.go.id

c. ditahan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . (3) Cara-cara untuk mendapatkan ganti kerugian. (2) Semua… www. ditahan. dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan. berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi. KEKUASAAN KEHAKIMAN. b.id . d. (1) Kekuasaan Kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman.bphn. Pasal 6. wajib dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peradilan Umum. dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. 3 - Pasal 5. Pasal 7. Peradilan Tata Usaha Negara. BAB II. rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dengan Undang-undang. (1) Seseorang yang ditangkap. Peradilan Agama. Peradilan Militer.go. (2) Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana dan/atau dibebani ganti kerugian. Setiap orang yang ditangkap. dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum.

(1) Di antara para hakim tersebut dalam pasal 8 ayat (1).go. Departemen Agama dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata.id . (4) Ketentuan dalam ayat (1) tetap membuka kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian di luar pengadilan. (2) Untuk memperlancar jalannya peradilan. yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan. (4) Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara di luar hadirnya tertuduh menurut ketentuan yang diatur dengan Undang. Sidang dibantu pula oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. tetapi organisatoris. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . dan untuk daerah-daerah tertentu juga untuk jangka waktu tertentu. (3) Susunan. Pasal 10… www.bphn.undang. Pasal 8. Pasal 9. seorang bertindak sebagai Ketua Sidang. (2) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum. kekuasaan serta acara dari badan-badan pengadilan diatur dengan Undang-undang. administratif dan finansiil ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman. kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-undang. 4 - (2) Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung. (3) Peradilan-peradilan tersebut dalam ayat (1) di atas teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung. (1) Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim. dapat diadakan ketentuan lain yang diatur dengan Undang-undang.

dengan dalih. (2) Untuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pasal 11. 5 - Pasal 10. (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya ptusan menurut hukum. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-undang. (3) Atas… www. Penuntut Umum berhak meminta banding. semua pengadilan wajib saling memberi keterangan yang diminta. Pasal 12. Untuk kepentingan peradilan.id . bahwa hukum tidak atau kurang jelas. (1) Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding. terdapat alasan yang penting. terhadap setiap putusan mengenai perkara-perkara kejahatan tertentu yang ditetapkan di dalam Undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus sesuatu perkara yang diajukan. Pasal 14. (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum. Pasal 13.go. Semua putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. melainkan wajib dengan bertanggung jawab kepada Negara dan Revolusi memberikan putusan.bphn. kecuali apabila dalami Undang-undang ditetapkan lain atau apabila menurut pendapat pengadilan yang disetujui oleh Pengadilan setingkat lebih tinggi.

id . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .bphn. hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. mereka diadili oleh pengadilannya masing-masing kecuali apabila Undang-undang menetapkan lain. yang ditentukan dengan Undang-undang. BAB III… www. dapat dimohon peninjauan kembali. alasan-alasan dan dasar-dasar pengadilannya.go. Pasal 16.putusan Pengadilan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. (3) Putusan-putusan pengadilan ditanda-tangani oleh Ketua serta hakim- hakim yangmemutus dan panitera yang ikut serta bersidang. 6 - (3) Atas putusan pengadilan yang memutus dalam tingkat banding. (4) Penetapan-penetapan. ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda-tangani oleh Ketua dan Panitera. Apabila dalam suatu perkara terlibat orang-orang yang termasuk wewenang berbagai lingkungan peradilan. Pasal 15. Pasal 17. baik oleh terpidana maupun penuntut umum atau fihak ketiga yang dirugikan dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. (1) Segala. (2) Putusan itu harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau apabila hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman. HAKIM DAN KEWAJIBANNYA. Pasal 21. Pasal 18. Pasal 19. (1) Hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali. Demi kepentingan revolusi.id . apabila diminta. (2) Dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana. hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. (1) Tertuduh mempunyai hak ingkar terhadap hakim. Pasal 20. BAB IV. (2) Apabila seorang hakim masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan hakim anggota. pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal hukum kepada Pemerintah.bphn. (3) Begitu… www. ia wajib sukarela mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu. kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak. 7 - BAB III. jaksa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan. Semua pengadilan dapat memberi keterangan. HUBUNGAN PENGADILAN DAN PEMERINTAH.go.

bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang yang saya ketahui atau sangka.. bahwa sesungguhnya saya tidak. telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. baik dengan langsung. Pasal 22. Pasal 23. penuntut umum atau panitera masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan yang diadili. Sumpah/janji berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saja akan setia kepada Negara. sedang atau akan berperkara. panitera. Undang-undang Dasar Republik Indonesia. 8 - (3) Begitu pula apabila hakim anggota.. www. untuk memperoleh jabatan saya. mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya atau janji. bahwa. yang mungkin akan mengenai pelaksanaan jabatan saya. Revolusi Indonesia serta kepada Haluan Negara dan pedoman- pedoman pelaksanaannya. hakim.id .go. dengan menggunakan nama atau cara apapun juga. Sebelum melakukan jabatannya.pengganti dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim ditentukan dengan Undang-undang. maupun dengan tidak langsung. ia wajib sukarela mengundurkan diri dari pemeriksaan itu. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .bphn. panitera.

Pelaksanaan putusan Pengadilan diatur dengan Undang-undang. Pasal 24. dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan.id . BAB V. Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya keadilan dan perikemanusiaan tetap terpelihara. BAB VI.bphn. seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya. 9 - bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur. Dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana penasehat hukum semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi bantuan hukum padanya. PELAKSANAAN PUTUSAN. Pasal 28… www. Pasal 27. BANTUAN HUKUM. seperti selayaknya bagi seorang Hakim (pegawai kehakiman) yang berbudi baik dan jujur". Hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dengan Undang-undang. menurut ketentuan- ketentuan Undang-undang. Pasal 25. Pasal 26.go. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .id . 10 - Pasal 28. Pasal 31. Dalam pemberian bantuan itu penasehat hukum wajib senantiasa berusaha dalam rangka tujuan peradilan melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila.. Undang-undang ini dinamakan Undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 29..bphn. Pasal 30.go. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Manipol serta pedoman-pedoman pelaksanaannya serta rasa keadilan. www. Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Agar.

ttd Dr. SEKRETARIS NEGARA. SUBANDRIO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964.id . 11 - Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ttd MOHD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.bphn.go. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 107 www. ICHSAN. PD. Disahkah di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1964.

pemberian bantuan hukum semenjak seorang ditahan. sehingga merupakan suatu peraturan yang sesuai dengan Pancasila dan Manipol/Usdek. maka dalam Undang-undang ini diusahakan.obyektifnya dengan diwajibkannya supaya pemeriksaan dilakukan oleh 3 orang hakim. I.go. supaya keadilan dijalankan dengan seobyektif. kemungkinan diadakannya peninjauan kembali putusan pengadilan. II/MPRS/1960. 19 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. No. ditahan. acara.bphn. merupakan induknya atau pedoman-pedoman bagi ketentuan-ketentuan lain itu. pembagian pekerjaan antara para petugas pengadilan tidak diatur disini melainkan dalam peraturan-peraturan tersendiri dengan ketentuan. Pribadi manusia Indonesia dengan dan di dalam masyarakat memperoleh sorotan yang tajam dan memperoleh jaminan yang wajar pula. Mengingat Ketetapan M.… www.37. UMUM. mengatur hubungan peradilan dengan pencari keadilan.R.S. dicantumkan. 34 .id . § 402 No. yang hanya merupakan pelaksanaan dari padanya. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan.P. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. Dijaga pula. dan kemungkinan untuk mengganti kerugian serta rehabilitasi seorang yang tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan telah ditangkap. Ditegaskan. dituntut ataupun diadili dengan dibukanya kemungkinan pula untuk dituntutnya pejabat yang dengan sengaja telah mengakibatkan penderitaan yang tak wajar. Susunan. supaya semua ketentuan yang sesuai dan memupuk kepribadian Indonesia. bahwa Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman ini.

bahwa pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim. cepat dan murah tetap dipegang teguh.id . namun harus diusahakan supaya azas. Apabila peradilan-peradilan itu masih ada. kewajiban untuk mengintegrasikan diri dalam masyarakat bagi hakim. sidang yang terbuka untuk umum pada azasnya jaminan-jaminan bagi manusia yang sesuai dengan Pancasila serta pedoman-pedoman pelaksanaannya dan lain sebagainya. bahwa apabila pada suatu daerah terdapat kekurangan tenaga Hakim. telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar. Ketentuan itu tidaklah bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat. yang dalam Undang-undang ini diusahakan dengan beberapa ketentuan tentang syarat sebagai hakim. maka selekas mungkin mereka akan dihapuskan. sedang disegala pelosok tanah air kita terdapat pencari keadilan. bahwa peradilan adalah peradilan Negara. bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Dalam hukum acara disediakan peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana sebagaimana akan diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. 2 - Ditegaskan. adanya penasehat hukum. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" yang bukan berarti keadilan yang subyektif.bphn.go. pemeriksaan yang dilakukan oleh 3 orang hakim. melainkan keadilan yang seobyektif-obyektifnya dalam rangka Pancasila dan Manipol. melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada Pengadilan-pengadilan Negara. Dengan demikian tidak ada tempat bagi peradilan swapraja atau peradilan Adat. bahwa berhubung alat-alat pengangkutan masih jauh dari mencukupi. seperti yang secara berangsur-angsur telah dilakukan. Walaupun pemeriksaan di sidang akan dilakukan oleh 3 orang hakim. maka diadakanlah ketentuan. sehingga turut serta secara aktif merealisasikan penyatuan dan kesatuan hukum di seluruh Indonesia. Mengingat luas wilayah Republik Indonesia dan mengingat pula. Hanya… www. Dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali. Menteri yang bersangkutan dapat menyimpang dari ketentuan. mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat.

Salah suatu hal yang dalam hukum acara yang lalu tidak diatur.id . Dengan adanya Lembaga peninjauan kembali putusan. namun demi keadilan dan demi Pengayoman pula para pencari keadilan wajiblah dijunjung tinggi kepentingannya. karena tidak dapat disangkal lagi bahwa Negara kita adalah Negara yang berlandaskan hukum. Dalam hal ini mungkin terkena gengsi hakim yang telah memutus dalam tingkat pertama. Hal-hal yang tertentu ini yalah: 1. kontra-revolusi. Suatu lembaga yang baru adalah turun atau campur tangan Presiden dalam urusan peradilan.go. Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim. adalah peninjauan kembali putusan. diusahakanlah supaya pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan. Berhubung dengan itu Trias Politica tidak mempunyai tempat sama sekali dalam Hukum Nasional Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . yaitu dalam hal-hal yang tertentu. Adalah sesuai dengan Pancasila dan Manipol/Usdek serta pedoman-pedoman pelaksanaannya. juga terhadap putusan hakim yang membebaskan tertuduh dari segala tuntutan. korupsi besar. Kita berada dalam Revolusi dan demi penyelesaian Revolusi tahap demi tahap sampai tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan. Kepentingan… www. Bila kita memegang teguh Trias Politica. yaitu dalam hukum acara. Syarat-syaratnya akan diatur tersendiri.bphn. yang juga adalah seorang manusia biasa. dan lain-lain kejahatan dari musuh-musuh revolusi atau yang membawa akibat luas dalam masyarakat. kita persatukan segala tenaga yang progresif termasuk badan-badan dan alat- alat Negara yang kita jadikan alat Revolusi. Karena itulah dibuka kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali putusan. Namun kita tidak lagi mengakui Trias Politica. maka pastilah lembaga ini tidak akan dapat ditolerir. yang ditetapkan dengan Undang-undang penuntut umum berhak banding. bahwa peradilan Negara Republik Indonesia mempunyai lembaga peninjauan kembali putusan. yang tidak terluput dari kesalahan dan kekhilafan. 3 - Hanya dalam perkara-perkara kejahatan yang berat seperti perkara-perkara subersi.

Tentulah jalan biasa dapat ditempuh. Kesemuanya yang tersebut di atas itu harus sangat mendesak. Kepentingan Revolusi. kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak kadang-kadang tidak dapat menunggu demikian lama.id . Pasal 2… www. II. atau peradilan Adat yang dilakukan bukan alat perlengkapan Negara. PASAL DEMI PASAL. 4 - 1. yang menjalankan dan melaksanakan fungsi Hukum sebagai Pengayoman dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/ Usdek. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . yaitu menunggu. Tidak ada tempat bagi peradilan Swapraja yang bersifat faodalistis.bphn. Untuk hal yang demikian inilah diperlukan kebebasan dari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi untuk turun atau campur tangan dalam pengadilan. Peradilan adalah peradilan negara. sedang kepentingan Revolusi. hingga telah dijatuhkan putusan dan kemudian Kepala Negara memberi grasi akan tetapi jalan ini memakan waktu. tidaklah dilarang. 2. yang menuju masyarakat Sosialis Indonesia. Dengan demikian diusahakan supaya perkembangan hukum dapat berjalan secara terpimpin dan wajar. bahkan dianjurkan. Bahwa di sana sini diadakan perdamaian atau perwasitan. bahwa Negara tidak memberi kekuatan atau akibat hukum terhadap putusan perdamaian atau perwasitan.go. Keadilan dapat dicari dan diperoleh pada pengadilan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman. kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat. Pasal 1. namun perlu diperhatikan.

bahwa hukum adalah landasan dan alat Negara dan dimana Negara ada di dalam Revolusi menjadi alat Revolusi. 2. Proses yang bertahun-tahun. 5 - Pasal 2. Di sini terlihat dengan jelas hasrat Pemerintah untuk memupuk dan membina kepribadian pengadilan. Hukum adalah diperuntukkan bagi mereka. hanya dengan kecepatan. Peradilan harus cepat. serta dengan kesadaran bahwa tugas Hakim ialah dengan bertanggung-jawab sepenuhnya kepada negara dan Revolusi turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila. harus dihindarkan sejauh-jauhnya. Pengadilan mengadili menurut hukum yang dijalankannya dengan kesadaran. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. perasaan keadilan dapat dipenuhi. Pasal 3. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan adalah untuk rakyat karena itu peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya. Pasal 4… www. (2) Peradilan harus sederhana. menurut garis-garis besar haluan Negara. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . yang memberi Pengayoman agar cita-cita luhur Bangsa tercapai dan terpelihara dan bahwa sifat-sifat hukum adalah berakar pada kepribadian Bangsa. karena itulah mereka wajib mengerti hukumnya. yang kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahliwaris pencari keadilan. yang tidak memuaskan pencari keadilan.id . (1) "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah disesuaikan dengan pasal 29 Undang-undang Dasar yang berbunyi: 1. Ini adalah sendi peradilan. Tidak perlu satu acara yang berbelit-belit. Peradilan harus murah.bphn.go. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 7 (1) Undang-undang ini membedakan antar Peradilan Umum. Peradilan Umum antara lain meliputi pengadilan Ekonomi.bphn. (1) Dengan peradilan yang dijalankan oleh 3 orang hakim secara kolegial ini. II/MPRS/1960. (3) Tata-Usaha Negara tentang soal-soal Organisatoris administratif dan finansiil ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman. dan antara lain meliputi juga yang disebut "peradilan kepegawaian" dalam pasal 21 Undang-undang No. Pengadilan Korupsi. Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. maka dijaminlah pemberian keadilan yang seobyektif-obyektifnya.id . 6 - Pasal 4 sampai dengan 6. 263. (2) Cukup jelas. (2) Untuk memperlancar jalannya peradilan. Pasal 8. Di sini nampak penjunjungan tinggi kepribadian manusia dengan dan di dalam masyarakat. maka mengenai perkara-perkara kecil seperti pelanggaran dan kejahatan yang bersifat sederhana baik mengenai pembuktiannya maupun penjatuhan pidananya diadakan peradilan kilat yang dilakukan oleh seorang Hakim.go. Peradilan Khusus dan Peradilan Tata-Usaha Negara. Tambahan Lembaran- Negara No. sesuai dengan Pancasila. Yang dimaksudkan dengan Peradilan Tata-Usaha Negara adalah yang disebut "peradilan administratif" dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No.2312). (4) Cukup jelas. Di daerah-daerah dimana masih sangat terasa akan kekurangan… www. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Pengadilan Subversi.

Karena itu ia tidak boleh menolak memberi keadilan.go. Cukup jelas.bphn. sehingga benar-benar akan merupakan pendorong bagi Menteri yang bersangkutan untuk dalam waktu yang singkat memenuhi azas peradilan dengan 3 orang hakim. Pasal 10. Hakim dianggap mengenal hukum. Dengan positif ditentukan bahwa hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Namun keadilan ini tidak dapat berlangsung selamanya. demi keadilan dan Pengayoman. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . karena itu batas waktu diberikan kepada penyimpangan tersebut. (4) Cukup jelas. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Ia wajib berani memutus. (3) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur badan-badan Peradilan Agama dan tentang Mahkamah Agung mengenai lingkungan Peradilan Agama wewenang atau kekuasaannya. Pasal 12… www. 7 - kekurangan tenaga hakim dan dimana jarak antara satu tempat dan lainnya sangatlah jauh.id . untuk ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 11. Maka sudah sewajarnyalah apabila semua pengadilan itu wajib saling memberi keterangan yang diminta. Untuk kepentingan peradilan dirasakan perlu untuk mengadakan kerjasama yang baik antara semua pengadilan dari berbagai lingkungan peradilan. Pasal 9. Andai kata ia tidak dapat menemukan hukum tertulisnya. Penolakannya akan sungguh menurunkan derajat dan martabatnya. sedang alat pengangkutan juga masih sangat tidak memuaskan. amat sukar untuk dengan sekaligus berpijak pada azas peradilan dengan 3 orang hakim. susunan dan hukum acara direncanakan oleh Departemen Agama dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dari agama yang bersangkutan. Ia wajib mencari hukum tak tertulisnya atau memutus sebagai seorang yang bijaksana dengan bertanggung-jawab kepada Negara dan Revolusi.

go. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Peninjauan kembali putusan merupakan alat hukum yang istimewa dan pada galibnya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan tanpa hasil. (1) Cukup jelas. perkara rahasia negara dan sebagainya. Alasan-alasan yang penting diantaranya yalah bila terdapat perkara kesusilaan.bphn. apabila terdapat nova. Pasal 13. Pasal 16… www. yaitu fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru.id . korupsi dan lain sebagainya serta juga terhadap perkara-perkara yang menyangkut rasa keadilan masyarakat yang ditetapkan di dalam Undang-undang. Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan atau herziening. Pasal 14. Pasal 15. Cukup jelas. 8 - Pasal 12. (2) Oleh karena hakim dan penuntut umum masing-masing merupakan Alat Revolusi maka sudah sewajarnyalah bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan terakhir dalam perkara pidana diadakanlah musyawarah dengan penuntut umum. yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu. tidak tampak atau memperoleh perhatian. Pada umumnya. Syarat-syaratnya ditetapkan dalam Hukum Acara. Hak penuntut umum untuk minta banding terutama ditujukan terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepentingan Revolusi seperti perkara subversi. peninjauan kembali putusan hanya dapat dilakukan. Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut adalah kepentingan-kepentingan yang perlu sekali mendapat perlindungan maka hak minta banding bagi Penuntut Umum juga berlaku terhadap putusan Pengadilan yang menyatakan pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. (3) Cukup jelas.

5 Tahun 1950 ditentukan bahwa penyimpangan dapat dilakukan atas persetujuan Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan. Cukup jelas. Undang-undang dapat menetapkan bahwa terhadap ketentuan ini dapat diadakan penyimpangan. Dalam hal ini ditentukan. 9 - Pasal 16. Tidak… www.bphn. melainkan juga Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-undang No. Dengan Pemerintah dimaksudkan bukan Pemerintah Pusat saja. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan. Pasal 17. bahwa mereka diadili oleh pengadilannya masing-masing. bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan Negara dan Bangsa yang lebih besar. Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-undang. Pasal 19.go. wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi Hukum sebagai pengayoman.id . Pasal ini mengatur koneksitas antara pengadilan dari beberapa lingkungan. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan Manipol/Usdek. Akan tetapi adakalanya. Pasal 18.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . 10 - Tidak diadilinya seseorang. memerlukan turun atau campur tangan Presiden. mungkin dapat ditentukan oleh Presiden dalam hal itu. Ia memang memihak. merasakan dan mampu menyelami perasaan keadilan rakyat. akan tetapi memihak kepada Revolusi dan kebenaran.bphn. kepala Rukun Tetangganya. Akan tetapi mungkin jalan ini terlalu panjang dan lama. Syaratnya yalah apabila kehormatan Negara dan Bangsa yang sangat mendesak. Akan tetapi. Pasal 20 (1) Hakim adalah alat Revolusi. Pasal 21… www. Ia tidak boleh takut. atau cara-cara maupun susunan pengadilannya. Presiden dapat menanti hingga perkara selesai diadili dan diputus dan baru kemudian memberi grasi. ia akan mengenal. Keadaan-keadaan pribadi ini dapat diperoleh dari keterangan kawan-kawan orang itu yang dekat. Dengan demikian ia akan dapat menggali nilai-nilai hukum dan dengan demikian pula ia akan dapat menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan sempurna. keadilan ini adalah keadaan perkecualian yang istimewa. dengan aktif ikut serta dalam pergolakan masyarakat. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi diberi wewenang untuk turun atau campur tangan. dengan pula ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur. Keadaan-keadaan pribadi ini sangat penting untuk bahan permusyawaratan tentang seseorang terutama untuk mempertimbangkan alat-alat yang akan diterapkan terhadapnya. (2) Baik sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari orang yang akan dijatuhi pidana wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.id . Sebagai alat Revolusi ia wajib mengenal Revolusi. Itulah sebabnya bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak. keterangan seorang dokter akhli jiwa dan sebagainya. Hanya dengan terjun secara aktif dalam masyarakat. bahwa ia akan dituduh memihak.go. Memang jalan biasa dapat ditempuh. ia tidak boleh memisahkan atau mengasingkan diri dari masyarakat. Untuk mengenal Revolusi.

Pasal 26. Karena… www. Karena pentingnya kedudukan penasehat hukum. Merupakan azas yang sangat penting. sehingga ia dapat benar-benar merasakan. Sesuai dengan rasa perikemanusiaan maka seorang tertuduh. Apabila hakim mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sitertuduh atau mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam perkaranya. Cukup jelas.id . (3) Cukup jelas.go.bphn. ditahan. Dalam pada itu perlu diingat pula. maka diusahakan supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum. selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. dituntut dan diadili. wajib diberi perlindungan sewajarnya. (2) Cukup jelas. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Pasal 22 sampai dengan 25. ia dianggap tidak bersalah. Hal ini dianggap perlu karena seorang yang terkena perkara. bahwa dalam keadaan bagaimanapun baginya. Pasal 27. bahwa walaupun ia telah ditangkap. (1) Yang dimaksudkan dengan "hak ingkar" adalah hak seorang tertuduh untuk menolak diadili oleh seorang hakim. 11 - Pasal 21. maka sitertuduh dapat mempergunakan hak ingkarnya terhadap hakim dengan mengemukakan keberatan-keberatan untuk diadili oleh hakim yang bersangkutan. sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai wewenang untuk memperoleh bantuan hukum. hukum tetap berfungsi sebagai pengayoman.

go. MOHD. Untuk itu pegawai penyidik dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut dengan memperhatikan petunjuk- petunjuk jaksa dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana. Tapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. 12 - Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya sejak ia ditahan. Pasal 28 sampai dengan 31. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2699 www. ICHSAN. Cukup jelas.id .bphn. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Mengetahui : Sekretaris Negara.