Anda di halaman 1dari 55

B UKU MA KLU MAT A S A S

UCAPAN ALUAN
“Syukur Alhamdulillah kerana
akhirnya kita berjaya menerbitkan

B UKU MA KLU MAT A S A S


Buku Maklumat Asas JKR ini. Buku
komprehensif ini bertujuan sebagai
rujukan segera kepada pegawai-
pegawai JKR untuk membolehkan
capaian fakta yang cepat dan tepat di
dalam menjalankan tugasan seharian.

Setinggi-tinggi penghargaan
diucapkan kepada CPK selaku
peneraju utama dan semua sidang
redaksi yang terlibat secara langsung
dan tidak langsung dalam menjayakan
penerbitan ini yang amat besar I
maknanya kepada kita”
PENGURUSAN

01 02

TEKNIKAL
MAKLUMAT PENGURUSAN MAKLUMAT TEKNIKAL
*Sila klik pada tajuk untuk ke muka surat berkaitan. *Sila klik pada tajuk untuk ke muka surat berkaitan.

KANDUNGAN KANDUNGAN

Visi, Misi, 1 BANGUNAN :


Piagam & Kuarters Piawai 29
Pejabat & Keselamatan, Pendidikan, IPTA & Hospital 31
Objektif, Fungsi & Sejarah 3 Senggara Bangunan 37
Kos Purata/m2 39
Carta Organisasi 5 FASILITI :
Piawaian Reka Bentuk Jalan 41
Rangkaian JKR Malaysia 6 Kos Pembinaan & Struktur Jalan 49
Struktur Jalan & Geoteknik 51
Jalan Persekutuan & Negeri 53
Taburan & Maklumat Perjawatan 6 Senggara Jalan : 55
Nombor Laluan, Huruf Awalan Jalan & Peruntukan,
Zon & Konsesi, Skop Penyenggaraan, Anggaran Kos
Piagam Pelanggan 9
Senggaraan
Pengurusan Aset Menyeluruh 63
Saluran Aduan JKR 13 Lapangan Terbang 65
Pelabuhan 70

Hubungan Stakeholder & Misi Strategik JKR 15 CERUN :

B UKU MA KLU MAT A S A S


Maklumat Asas, Kegagalan Cerun, Tanah Runtuh, 77
Komponen Reka Bentuk
SPB & SPKKP 17
ELEKTRIK :
Kontrak Kerja Kerajaan 19 Garis Panduan Sistem & Senggaraan 85

MEKANIKAL
Maklumat Pegawai Penguasa 20 Garis Panduan Reka Bentuk Asas Mekanikal 89
Loji & Kenderaan JKR 91
Perolehan Kerja Kerajaan 23
ALAM SEKITAR & TENAGA
SPAS 14001, pH JKR, EE & GPSS 93
i Inisiatif Pengurusan Projek 25 ii
SIDANG REDAKSI 101
VISI & MISI
VISI JKR JKR VISION
• Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan • To become a world-class service provider and centre of
pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan aset, excellence in asset management, project management
pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan and engineering services for the development of nation’s
infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif infrastructure through creative and innovative human
dan inovatif serta teknologi terkini. capital and state-of-art technology.

MISI JKR JKR MISSIONS


• Membantu pelanggan dalam menyampaikan hasil dasar • Helping our clients to deliver policy outcomes and
dalam perkhidmatan melalui kerjasama rakan kongsi services by working with them as strategic partners.
sinergi.
• Standardising our processes and systems to deliver
• Mempiawaikan proses dan sistem penyampaian yang consistent outcomes.
konsisten.
• Providing effective and innovative assets and
• Menyediakan pengurusan aset dan projek yang project management.

B UKU MA KLU MAT A S A S


berkesan dan inovatif.
• Stengthening our existing engineering
• Memperkasa kompetensi kejuruteraan sedia ada. competencies.
• Membangunkan modal insan dan kompetensi baru. • Developing our human capital and new
competencies.
• Berpegang teguh kepada integriti dalam menyampaikan
perkhidmatan. • Upholding integrity in delivering our services.
• Membina hubungan yang harmoni dengan komuniti. • Building harmonious relationships with the community.
• Memelihara persekitaran dalam menyampaikan • Taking good care of the environment in delivering
perkhidmatan. our services

01 02
objektif, fungsi, nilai teras & sejarah
objektif JKR JKR Objective
Menyerahkan projek yang menepati kualiti, masa To deliver quality projects within the stipulated time
dan kos yang telah ditetapkan. and cost.

Fungsi JKR JKR FunCtions


• Perancangan, reka bentuk dan pembinaan • Planning, designing and construction of
projek infrastruktur seperti jalan, bangunan infrastructure projects such as roadworks,
kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan government buildings, airport constructions, ports,
produk kejuruteraan yang berkaitan. jetties and other related engineering structures.
• Penyenggaraan jalan dan bangunan kerajaan • Maintenance of roads and other government
yang tertentu. buildings.
• Khidmat nasihat teknikal kepada kerajaan di • Providing technical colsultation to the government
peringkat persekutuan, negeri dan daerah. operating at federal, state and district levels.

nilai teras kami OUR CORE VALUE


Berkhidmat kepada rakyat & bertanggungjawab Service to the people & we take responsibility for
terhadap produk dan perkhidmatan kami. our product and services.

B uku Ma klu mat A s a s


sejarah JKR JKR History
Public Works Department (PWD) ditubuhkan pada Public Works Department (PWD) was born in
tahun 1872 dan Major J.F.A McNair merupakan orang 1872 with Major J.F.A McNair as the first head of the
pertama yang mengetuainya. Perjanjian Pangkor (1874) organisation. The so-called Pangkor Engagement
telah membuka jalan untuk pihak British memperluaskan (1874) paved the way for British influence in Malays
pengaruh di Tanah Melayu. Dalam tahun tersebut, States. During this year, they managed to make inroad
mereka berjaya menguasai negeri Perak, Selangor, dan into Perak, Selangor and N.Sembilan.They posted
N.Sembilan. Residen dan Subordinate Officers telah their Residents and Subordinate Officers to advice
dihantar sebagai Penasihat Raja-Raja Melayu. Selepas the Malay Rulers. Later, Pahang also accepted this
itu, Pahang juga telah menerima sistem residen. Pada residential system of government. In 1896, the
03 tahun 1896, sistem itu telah ditadbir secara berpusat system was administrated centrally with Kuala 04
iaitu di Kuala Lumpur. Lumpur as the seat of authority.
CARTA ORGANISASI & RANGKAIAN JKR
CARTA ORGANISASI RANGKAIAN
(Kemas kini Julai 2014)
Negeri & WP (KL, Putrajaya, Labuan) 14

Ketua Pengarah Kerja Raya Cawangan (IPJKR) 20

Daerah 78
Timbalan Ketua Timbalan Ketua Timbalan Ketua
Cawangan
Pengarah Kerja Pengarah Kerja Pengarah Kerja
Perancangan Aset
Unit Khas 1
Raya (Sektor Raya (Sektor Raya (Sektor
Pakar) Bersepadu
Infra) Bangunan)
*JKR Sarawak & JKR Sabah bukan di bawah JKR Malaysia. Ia di bawah Kerajaan
Negeri masing-masing

Cawangan Cawangan Cawangan Dasar TABURAN PERJAWATAN MENGIKUT NEGERI


Kerja Bangunan Cawangan
Jalan & Pengurusan
Am 1 Arkitek
Korporat
PEGAWAI P&P SOKONGAN 1 SOKONGAN 2
NO NEGERI
P I K P I K P I K
Cawangan Cawangan Cawangan Latihan
Pangkalan Cawangan & Inovasi
Kerja 1 JOHOR 34 34 0 174 174 0 16 16 0
Udara & Kejuruteraan
Bangunan Am 2 Elektrik
Maritim
2 MELAKA 37 19 18 131 103 28 7 6 1

Cawangan Cawangan JKR WP Putrajaya


Cawangan 3 N. SEMBILAN 34 15 19 228 174 54 88 75 13
Kejuruteraan Kerja
Cerun Kejuruteraan
Kesihatan Mekanikal 4 PERAK 32 30 2 86 72 14 0 0 0
JKR WP Kuala
Cawangan Cawangan Lumpur 5 PAHANG 77 40 37 389 301 88 240 124 116
Senggara Kerja Cawangan
Fasiliti Jalan Pendidikan Kontrak & Ukur
Bahan 6 KEDAH 0 0 0 187 178 9 7 6 1

B UKU MA KLU MAT A S A S


Cawangan JKR WP Labuan 7 PERLIS 22 22 0 69 69 0 2 2 0
Kerja
Cawangan
Keselamatan 8 KELANTAN 44 44 0 269 269 0 86 86 0
Kejuruteraan
Awam &
Cawangan Struktur JKR KESEDAR TERENG-
Senggara 9 61 44 17 360 302 57 69 67 2
GANU
Fasiliti Cawangan
Bangunan Alam Sekitar & 10 SELANGOR 31 28 3 149 139 10 2 2 0
Kecekapan Pengurusan
Tenaga Projek
11 P. PINANG 26 25 1 164 151 13 49 43 6

Cawangan JUMLAH 320 301 97 1763 1932 237 464 427 139
05 Kejuruteraan JKR Negeri 06
Geoteknik
** Maklumat Perjawatan adalah sehingga 16 Jun 2014
07
TABURAN PERJAWATAN

Data Perjawatan Kakitangan JKR Malaysia


** Maklumat Perjawatan adalah sehingga 16 Jun 2014

PEGAWAI P&P SOKONGAN 1 SOKONGAN 2


TABURAN PERJAWATAN
P I K P I K P I K

CAWANGAN IBU PEJABAT JKR 1729 1622 107 3225 2804 421 1661 1570 91

PENGURUSAN PROJEK 552 514 38 2803 2361 442 182 145 37

PASUKAN PROJEK KHAS 225 202 23 0 0 0 0 0 0

JKR NEGERI 320 301 97 1763 1932 273 464 427 139

KADER 739 641 98 2746 2284 462 755 634 121

JAWATAN LATIHAN & PINJAMAN 142 124 18 93 1 92 0 0 0

JUMLAH 3707 3404 381 10630 9382 1690 3062 2776 388
Awam
Awam

Arkitek
Arkitek

Elektrik
Elektrik

Mekanikal
Mekanikal

Disiplin

Juruukur Bahan
Juruukur Bahan
Disiplin

Juruukur Bangunan
(Sehingga Jun 2014)
(Sehingga Jun 2014)

Juruukur Bangunan

MAKLUMAT KOMPETENSI

5
83
43
76
72
299
sional
Profe-

2
45

63
66
48
53
434
346
412
377

329
1952

Sarjana
Perjawatan
MAKLUMAT PERJAWATAN MENGIKUT DISIPLIN

0
3
2
3
3
16
PhD
Kekompetenan

* Maklumat tidak termasuk pegawai yang menggunakan Butiran Latihan


Isi

41
409
334
366
346
1782

0
32
30
76
47
251
Persijilan

B UKU MA KLU MAT A S A S


08

TABURAN & MAKLUMAT PERJAWATAN


PIAGAM PELANGGAN JKR MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN JKR


2.0 SENGGARA ASET

“Pelanggan Diutamakan, Janji Dikotakan”


2.1 Jalan

1.0 PENGURUSAN PROJEK Tindakan pembaikan sementara lubang-lubang (potholes) akan


dilaksanakan dalam tempoh 1 hari dan tindakan pembaikan kekal
akan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari setelah aduan diterima.
1.1 Fasa Pra pembinaan
Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalu lintas atau
Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan keselamatan awam, seperti pokok tumbang atau tanah runtuh,
yang mencukupi dan skop projek yang diluluskan oleh Unit tindakan akan diambil dalam tempoh 24 jam setelah dikenal pasti
Perancang Ekonomi (EPU), JPM. Fasa pra pembinaan atau aduan diterima.
(perancangan hingga Surat Setuju Terima dikeluarkan) adalah
dalam tempoh 12 hingga 15 bulan.
2.2 Bangunan

1.2 Fasa Pembinaan Aduan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air, bumbung atau
sistem kumbahan akan diambil tindakan dalam tempoh 1 hari.
Tindakan pembaikan kerosakan biasa dalam tempoh 1 bulan.
Projek Kos dan Tempoh Pembinaan

2.3 Mekanikal
a. Pelan Piawai: Bangunan, RM500 ribu RM500 RM5 juta ke
Pangkalan Udara & ke bawah ribu – atas
• Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan perkhidmatan
Maritim - RM5 juta -
15 bulan - 36 bulan mekanikal – 1 hari
24 bulan • Kerja pembaikan besar (major overhaul)/pembaikan badan
kenderaan – 3 bulan
• Kerja pembaikan kecil kenderaan – 3 minggu

B UKU MA KLU MAT A S A S


b. Pelan Piawai: RM500 ribu RM500 RM20 juta • Penggantian pendingin (chiller) – 1 tahun
Jalan dan Infrastruktur ke bawah ribu – ke atas
- RM20 juta -
• Penggantian lif – 1 tahun
9 bulan - 36 bulan
24 bulan
2.4 Elektrik
c. Projek Kompleks (Jalan, Disiapkan dalam tempoh dan kos yang • Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik & membuat
Cerun, Bangunan, dipersetujui bersama pelanggan.
Pangkalan Udara &
penyiasatan kerosakan elektrik – 1 hari
Maritim dll.) • Mengambil tindakan pembaikan kerosakan elektrik – 7 hari

09 10
PIAGAM PELANGGAN JKR MALAYSIA (sambungan) b. Bagi kerja-kerja forensik maritim & lapangan terbang:

PIAGAM PELANGGAN JKR


• Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian
3.0 Khidmat Nasihat Teknikal makmal berimpak besar dan berimpak kecil disediakan
dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.
• Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian
3.1 Kejuruteraan Cerun makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas
keputusan ujian dan pemantauan diterima.
a. Runtuhan cerun berimpak besar
• Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 1 hari dari hari
kejadian. 4.0 Pengurusan Aduan
• Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari
tarikh lawatan tapak.
b. Runtuhan cerun berimpak kecik 4.1 Pengurusan Aduan Di Bawah Tangungjawab JKR
• Syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:
• Keadaan memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas Tempoh tindakan diambil:
laporan penyiasatan tapak diperoleh. • Akuan penerimaan aduan – 1 hingga 3 hari
• Keadaan yang tidak memerlukan penyiasatan tapak – 2 minggu • Maklum balas aduan – 7 hari
dari tarikh lawatan tapak. • Penutupan aduan – 45 hari
c. Ulasan teknikal Laporan Geoteknik dari PBT disediakan dalam
tempoh 1 minggu selepas lawatan dibuat.
4.2 Pengurusan Aduan Bukan Di Bawah Tangungjawab
JKR (No Wrong Door Policy)
3.2 Kejuruteraan Senggara
Tempoh tindakan diambil:
• Keputusan kelulusan pelupusan aset kerajaan diberikan dalam • Akuan peneriman aduan – 1 hingga 3 hari
tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran lengkap • Maklum balas aduan – 7 hari
diterima.
• Mengemukakan ulasan terhadap permohonan pembangunan
tepi jalan daripada PBT dalam 2 minggu selepas dokumen 5.0 Pengurusan Kewangan

B UKU MA KLU MAT A S A S


permohonan lengkap diterima.
Memastikan bayaran bil & invois dibuat dalam tempoh 14 hari
dari tarikh dokumen lengkap diterima.
3.3 Kejuruteraan Forensik

a. Bagi kerja-kerja forensik struktur, geoteknik dan jalan:


• Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal
bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 5 hari
bekerja dan berimpak kecil dalam tempoh 2 minggu dari tarikh
lawatan tapak.
• Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal
disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan
11 pemantauan diterima. 12
ADUAN JKR
SALURAN ADUAN JKR MALAYSIA PENYELARASAN MAKLUMBALAS ADUAN

Terima Aduan
One Call Centre JKR 1-300-888-557

Emel aduan@jkr.gov.my Daftar Aduan


komunikasi@jkr.gov.my
Pengesahan Terima
SMS JKR<aduan anda> 32728 Aduan
Tel/ Fax Untuk
Facebook http://www.facebook.com/pages/JKR. Tentukan Pihak
MALAYSIA/ Aduan
Terlibat
Kecemasan
Twitter @jkr_malaysia Rujuk Senarai
Pihak Terlibat
1MOCC 03-8000 8000 Tel/ Fax laporan
80008000@1mocc.gov.my aduan kepada
pihak terlibat Libatkan
JKR?
Biro Pengaduan http://www.pcb.gov.my/bm
Awam (BPA)
Dapatkan Lapor Aduan
Integrasi Sistem Pengumpulan data sumber daripada BPA Laporan Awal Kepada Agensi
Pemantauan Aduan Drpd Pihak Berkenaan
Agensi Awam (iSPAAA) Terlibat
Maklumbalas
Pemudah http://www.pemudah.gov.my/ Awal Kepada Maklum Kepada
Pengadu Pengadu

B UKU MA KLU MAT A S A S


Akhbar Berita Harian, Harian Metro, Sinar Dapatkan Laporan
Harian, Kosmo, Utusan Malaysia, The Penyiapan Drpd
Malay Mail, The Star, New Straits Times Pihak Terlibat
& The Sun Tel/ Fax Untuk
Tentukan Pihak
Surat Bahagian Komunikasi Korporat, Terlibat
Tingkat 1&2, Blok B Lama,
Ibu Pejabat JKR Malaysia. Maklumbalas
Siap Kepada
Pengadu
Borang Aduan Boleh didapati di kaunter pejabat JKR Rekod Di
Dalam Borang
13 SPK 14
Hari Bertemu Pelanggan Akan dimaklumkan
STAKEHOLDER & PELAN STRATEGIK JKR
HUBUNGAN STAKEHOLDER JKR HALATUJU STRATEGIK 2015

Rakyat Malaysia TEMA HASIL STRATEGIK


Pelanggan
Kecemerlangan pelaksanaan projek
Tema 1 Penyampaian dalam masa yang tepat,
Kementerian-Kementerian memenuhi/melangkaui keperluan
Persekutuan Kecemerlangan
pelanggan, kos yang efektif, produk/aset
Kerajaan Malaysia (termasuk KKR) penyampaian memenuhi jangkaan & menepati tujuan,
KKR & Agensi Pusat projek produk/aset yang boleh & mudah
(EPU, ICU) disenggara.
Negeri-Negeri & Lain-Lain
Polisi, bajet, RMK, Penasihat Agensi Tempatan Kementerian
laporan, sumber Teknikal
manusia, Tema 2 Pelanggan yang amat berpuas hati
Perancangan Pengurusan Aset & Projek Memenuhi kehendak pelanggan semasa
peruntukan PFI Pengalaman
penyampaian perkhidmatan dalam semua
ko-kreatif interaksi & melangkaui kepuasan
bersama pelanggan pelanggan.

Wargakerja JKR
Pencapaian perkhidmatan, emolument, JKR sebagai Pusat Rujukan Teknikal
Tema 3 Pusat rujukan teknikal merupakan
pengiktirafan, pembangunan
Penasihat teknikal, pengurusan Pusat organisasi di mana individu, proses &
projek & aset kecemerlangan sistem dirujuk oleh organisasi lain bagi
teknikal produk yang tersendiri, yakni solusi teknikal
di dalam bidang pengkhususan tertentu.

Lain-lain Lain-lain
Pembekal

B UKU MA KLU MAT A S A S


Hal-hal Agensi Agensi Kelestarian infrastruktur
Infrastruktur yang lestari merujuk kepada
Pusat Tema 4
Penyampaian projek & aset

regulatori Negeri produk daripada pembinaan infrastruktur


Memacu yang boleh menampung kesan daripada
kelestarian isu persekitaran, perkembangan ekonomi &
Perunding Badan-Badan keperluan sosial.
Professional LLM
IKRAM &
Universiti CIDB Solusi inovatif
Tempatan Tema 5 Menambahbaik inovasi/solusi baru yang
Kontraktor Organisasi memberi nilai tambah kepada produk &
Penasihat perkhidmatan yang ditawarkan kepada
inovatif
Latihan Teknikal pemegang amanah/pelanggan.
15 16
SPB & SPKKP JKR
SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU (SPB) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
& KESIHATAN (SPKKP JKR)
SISTEM
PENGURUSAN Keperluan Asas Pematuhan SPKKP di tapak bina
BERSEPADU
(SPB)
Perkara / Keterangan Ringkas Agensi
Pematuhan Bertanggungjawab
Pelan • Kos kontrak bernilai lebih RM Kontraktor
Keselamatan 20 Juta
SISTEM SISTEM SISTEM (S-Plan) • Perlu dikemukakan kepada
PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN Pegawai Penguasa (S.O)
KUALITI (SPK) ALAM SEKITAR KESELAMATAN dalam tempoh sebulan selepas
(SPAS) DAN KESIHATAN menerima Surat Setuju Terima
MS ISO 9001:2008 PEKERJAAN (SPKKP) (SST)
MS ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Pendaftaran Untuk semua kontrak yang tempoh Kontraktor
Tapak Bina melebihi enam (6) minggu perlu
didaftarkan dengan pihak Jabatan
Keselamatan Dan Kesihatan
SKOP PELAKSANAAN Pekerjaan (DOSH)
Jawatankuasa Perlu bermesyuarat sekurang- Kontraktor
SPK MS ISO 9001:2008 Keselamatan kurangnya sekali dalam tempoh
Dan Kesihatan 3 bulan
Projek di mana kos kontrak melebihi RM500,000.00 dan meliputi aktiviti bisnes Pekerjaan
Perkhidmatan Perundingan Teknikal dan Pengurusan Projek. (SHC)
Mesyuarat Perlu memasukkan agenda JKR / Kontraktor /
Manakala bagi pelaksanaan amalan terbaik pengurusan projek ianya hendaklah tapak Keselamatan Dan Kesihatan Perunding
dilaksanakan bagi projek yang bernilai RM50 juta ke atas. Pekerjaan
Laporan Laporan perlu dihantar kepada Kontraktor
Skop pelaksanaan SPK bagi Pengurusan Penyenggaraan hendaklah
Bulanan Pegawai Penguasa (S.O) secara
dilaksanakan secara keseluruhannya.
Keselamatan berkala / bulanan

B UKU MA KLU MAT A S A S


Dan Kesihatan
JKR akan melaksanakan keseluruhan keperluan ISO 9001. Pengecualian mana-
Pekerjaan
mana bahagian tertentu bagi Pengurusan Penyenggaraan hendaklah melalui
arahan bertulis dari pihak pengurusan atasan. Pegawai Pegawai Keselamatan dan Kontraktor
Kompeten Kesihatan (SHO) seperuh masa
untuk kontrak melebihi RM 20 Juta
SPAS MS ISO 14001:2004 dan lain-lain pegawai kompeten di
Projek persekutuan di Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) termasuk tapak bina
Sabah dan Sarawak yang meliputi aktiviti bisnes Perkhidmatan Perundingan
Audit Kontraktor perlu melaksanakan Kontraktor
Teknikal dan Pengurusan Projek serta projek-projek yang melaksanakan
Keselamatan audit ini sepertimana arahan DOSH
Environmental Impact Assessment (EIA).
Dan Kesihatan dan S.O
Pekerjaan
SPKKP OHSAS 18001:2007 Kad Hijau CIDB Memastikan semua pekerja JKR / Kontraktor /
Projek yang jumlah kos kontrak melebihi RM20 juta bagi Pengurusan Projek di mempunyai Kad Hijau sebelum Perunding
17 peringkat pembinaan. memasuki tapak bina 18
KONTRAK KERJA KERAJAAN
KONTRAK KERJA KERAJAAN PEGAWAI YANG DIBERI KUASA MENANDATANGANI PERAKUAN-
Had Nilai Perolehan Kontraktor PERAKUAN DIKELUARKAN DI BAWAH KONTRAK

Kategori Bangunan / Awam / Mekanikal Berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak PWD Form 203/203A

Gred Had Nilai Perolehan Kerja PERAKUAN PEGAWAI YANG BERKUASA


MENANDATANGANI
G1 RM200,000 dan ke bawah
Arahan Perubahan Kerja (APK) Pegawai Penguasa (P.P)
G2 Melebihi RM200,000 hingga RM500,000
Perakuan Pelarasan Harga Kontrak Pegawai Penguasa (P.P)
G3 Melebihi RM500,000 hingga RM1,000,000
(PHK)
G4 Melebihi RM1,000,000 hingga RM3,000,000
Perakuan Kelambatan Dan Pegawai Penguasa (P.P)
G5 Melebihi RM3,000,000 hingga RM5,000,000 Lanjutan Masa (PKLM)

G6 Melebihi RM5,000,000 hingga RM10,000,000 Perakuan Siap Kerja Pegawai Penguasa (P.P) atau
Wakil P.P Kerja Utama
G7 Melebihi RM10,000,000
Perakuan Pendudukan Separa Pegawai Penguasa (P.P) atau
Wakil P.P Kerja Utama
Kategori Kontraktor Kerja Elektrik
Perakuan Kerja Tidak Siap Pegawai Penguasa (P.P)
Gred Had Nilai Perolehan Kerja
Perakuan Siap Memperbaiki Pegawai Penguasa (P.P) atau
G1 Sehingga RM200,000 Kecacatan Wakil P.P Kerja Utama

B UKU MA KLU MAT A S A S


G2 Sehingga RM500,000
Perakuan Bayaran Interim Pegawai Penguasa (P.P) atau
G3 Sehingga RM1,000,000 Wakil P.P Kerja Utama

G4 Melebihi RM200,000 hingga RM3,000,000 Perakuan Akaun Dan Bayaran Pegawai Penguasa (P.P)
Muktamad
G5 Melebihi RM200,000 hingga RM5,000,000
Perakuan Muktamad Kontrak Yang Pegawai Penguasa (P.P)
G6 Melebihi RM200,000 hingga RM10,000,000 Ditamatkan Pengambilan Kerja
Kontraktor
G7 Melebihi RM200,000 dan ke atas
19 * Sumber dari SPP Bil. 6 tahun 2012
* Sumber dari Surat Arahan KPKR Bil 6/2009 bertarikh 3 September 2009 20
MAKLUMAT PEGAWAI PENGUASA
PENENTUAN PEGAWAI PENGUASA /PENGARAH PROJEK,
WAKIL P.P KERJA UTAMA DAN WAKIL P.P KERJA PAKAR

BIL JAWATAN NILAI KONTRAK  WAKIL P.P UTAMA  WAKIL P.P PAKAR

Pegawai Penguasa Pengarah Projek Konvensional Reka & Bina


(Konvensional) (Reka & Bina)

1.   KPKR > RM750 juta > RM750 juta Pengarah/Pengarah Kanan KPPK Pakar di Pejabat Wakil P.P KPPK Pakar di Pejabat
Cawangan Kerja Berkenaan/ berkenaan Wakil P.P berkenaan
Pengarah Pembinaan

2.  TKPKR RM500,000,001 - RM750 juta RM500,000,001 - RM750 juta Pengarah/Pengarah Kanan KPPK Pakar di Pejabat Wakil P.P KPPK Pakar di Pejabat
(> RM750 juta atas budibicara (> RM750 juta atas budibicara Cawangan Kerja Berkenaan/ berkenaan Wakil P.P berkenaan
KPKR) KPKR) Pengarah Pembinaan

3. Pengarah/Pengarah Atas budibicara KPKR Projek Sivil > RM500 juta KPPK (HOPT) KPPK/KPP Pakar di Cawangan KPPK/KPP Pakar di
Kanan Cawangan (sehingga RM500 juta) Cawangan Berkenaan berkenaan Cawangan berkenaan
Projek Bangunan
> RM50 juta

4. Pengarah Pembinaan Sehingga RM500 juta Sehingga RM500 juta KPPK Yang Dilantik Oleh KPPK/KPP Pakar Yang Dilantik KPPK/KPP Pakar Yang
(JUSA) Pengarah Pembinaan Oleh Pengarah Pembinaan Dilantik Oleh Pengarah
Pembinaan

 5. Pengarah Negeri/ Sehingga RM500 juta Projek Sivil Sehingga RM500 juta JD KPPK/KPP Pakar Di Negeri KPPK/KPP Pakar Di Negeri
Wilayah/Bekalan Air/
Unit Khas (JUSA)
Projek Bangunan Sehingga
RM50 juta

 6. Pengurus Besar Sehingga RM250 juta  Sehingga RM250 juta KPPK/KPP Yang Dilantik KPP/PPK Pakar Yang Dilantik KPP/PPK Pakar Yang
Kanan Pembinaan Oleh Pengurus Besar Kanan Oleh Pengurus Besar Kanan Dilantik Oleh Pengurus
(J52 hingga J54) Pembinaan Pembinaan Besar Kanan Pembinaan

 7.  Pengarah Negeri/ Sehingga RM250 juta Projek Sivil Sehingga RM250 juta JD/KPP/PPK Negeri KPP/PPK Pakar Di Negeri KPP/PPK Pakar Di Negeri
Wilayah/Bekalan Air/
Unit Khas (Selain
JUSA) Projek Bangunan Sehingga
RM30 juta

B UKU MA KLU MAT A S A S


 8. KPPK/KPP (M&E) Sehingga RM10 juta bagi Sehingga RM10 juta bagi kontrak Jurutera M & E - -
Negeri kontrak yang dipelawa yang dipelawa secara terus atau Yang Dilantik
secara terus atau kontrak kontrak penyenggaraan bagi
penyenggaraan bagi kerja pakar kerja pakar

 9. Jurutera Daerah (JD)  Sehingga RM20 juta - KPP/PPK Yang Dilantik KPP/PPK Pakar Di Negeri KPP/PPK Pakar Di Negeri
/Jajahan/Wilayah

10. KPPK/KPP di  Sehingga RM20 juta - Jurutera Yang Dilantik KPP/PPK Pakar Di Wilayah KPP/PPK Pakar Di Wilayah
peringkat Wilayah Berkenaan/SBU Berkenaan/SBU
Persekutuan

* Sumber dari Surat Arahan KPKR Bil 6/2009 bertarikh 3 September 2009

21 22
PEROLEHAN KERAJAAN
PEROLEHAN BEKALAN & PERKHIDMATAN Had Nilai Kerja-kerja Requisition

• Kerja-kerja yang tidak melebihi RM50,000


BIL HAD NILAI KAEDAH DAN PIHAK BERKUASA • Dilaksanakan secara undian atau pusingan
SYARAT PEROLEHAN MELULUS • Menggunakan Jadual Kadar Harga

• Bagi kerja yang melebihi RM50,000


1.  Sehingga a. Pelaksanaan - Pegawai Pengawal/
RM20,000 / tahun pembelian terus Ketua Jabatan/ • Sebut harga dipelawa di kalangan kontraktor
atau sesuatu daripada mana-mana Pegawai Yang
kontrak pembekal yang berdaftar Diturunkan Kuasa
dengan MOF.
b. Kajian Pasaran -
sekurang-kurangnya 3 CARTA PEROLEHAN KERJA KERAJAAN
tawaran harga daripada
pembekal tempatan.
RM0 RM20k RM100k RM200k RM500k

2. >RM20,000 - Dilaksanakan secara sebut Jawatankuasa Sebut


RM50,000 / tahun harga mengikut SPP Bil. Harga (JKSH) seperti
atau sesuatu 5 Tahun 2009 dengan dalam SPP Bil. 5
kontrak kelonggaran seperti berikut: Tahun 2009;
ATAU
a. Pelawaan sekurang- Lantikan
kurangnya di kalangan 3 a. Pegawai Pengawal terus
pembekal tempatan yang boleh menubuhkan Gred Tender
berdaftar dengan MOF; JKSH baharu
G1
b. Tempoh notis untuk meluluskan
dipendekkan kepada 3 perolehan bekalan Undian
hari; dan perkhidmatan;
Pusingan
c. Jawatankuasa dan
Pembuka Sebut Harga b. JKSH hendaklah Kerja
tidak diperlukan. terdiri daripada Kerja-kerja

B UKU MA KLU MAT A S A S


Penyebut harga boleh sekurang- Kecil
mengemukakan kurangnya 3 orang (Jadual
dokumen sebut harga termasuk pengerusi
Kadar
terus kepada urusetia; yang dilantik oleh
dan Pegawai Pengawal/ Harga)
d. Penilaian sebut harga Ketua Jabatan.
oleh 1 Jawatankuasa Sebut Harga Kerja-kerja Kecil
Penilaian dianggotai (Tanpa Jadual Kadar Harga )
sekurang-kurangnya
3 orang ahli termasuk
pengerusi yang dilantik
oleh Ketua Jabatan. Sebut Harga Kerja-kerja Baru

*Rujuk SPP Bil. 1 Tahun 2014 untuk maklumat lanjut


23 24
INISIATIF PENGURUSAN PROJEK
INISIATIF & PRODUK PENGURUSAN PROJEK

Project Management Tools (PMTools)


Value Management (VM)
Alat bagi Pengurus Projek (PM)

Menggabungkan elemen-elemen pengurusan (9


Knowledge Areas) dalam format yang mudah. Menjelaskan dasar, proses dan prosedur
pelaksanaan Kejuruteraan Nilai dalam projek-
Digunakan oleh PM untuk melaksanakan fungsi projek awam selaras dengan pekeliling kerajaan.
pengurusan projek yang relevan sebagaimana
dirancang.

Building Information Modelling (BIM)


Acquisition Categorisation (ACAT)
Proses penyediaan penggunaan & pemindahan
Tahap pengkategorian projek di JKR melalui informasi model projek yang mempunyai pelbagai
kaedah yang konsisten bagi projek-projek di JKR data digital.

Menyelaraskan PM yang diperakui bagi Menambahbaik pelaksanaan projek.


menguruskan projek yang bersesuaian.
Model digital berparametrik divisualisasi secara
3D fizikal, mengandungi pelbagai informasi yang
dihasilkan melalui beberapa perisian berkaitan.

B UKU MA KLU MAT A S A S


Project Management Competency

Risk Management
Mengenalpasti tahap kompetensi PM JKR untuk
tujuan pengurusan projek ACAT.

Tahap pensijilan yang berbeza dalam penilaian Proses menjalankan perancangan pengurusan
kompetensi PM JKR yang dinilai berdasarkan JKR risiko, mengenalpasti, menganalisa, merancang
Competency Standards for Project Management. tindak balas dan mengawal risiko dalam sesuatu
projek.

25 26
INISIATIF PENGURUSAN PROJEK
Project Scheduling

Peralatan pengurusan masa sesuatu projek Partnering


menggunakan perisian komputer untuk
menguruskan penjadualan projek.
INISIATIF & PRODUK PENGURUSAN PROJEK Merupakan pendekatan pengurusan yang
-Membantu PM JKR mengurus dan mengawal berstruktur untuk memudahkan kerjasama
jadual projek menggunakan perisian komputer merentasi sempadan kontrak
yang sesuai (MS Project).

Enterprise Content & Knowledge Management Project Management Maturity

Pemudahcara menilai ketersediaan projek


Memudahkan perkongsian maklumat dan
menggunakan proses semakan ringkas dan intensif
pengetahuan pada seluruh organisasi untuk
ketika peringkat awal(pada empat peringkat
membantu meningkatkan prestasi jabatan.
kritikal).

Gerbang bagi Pengurus Projek JKR memeriksa


projek pada titik keputusan utama dan memastikan
projek dalam keadaan sedia untuk diteruskan ke
Portfolio Office (3PO)
peringkat seterusnya.
3PO mewujudkan tadbir urus untuk Pejabat
Pengurusan Projek (PMO) di peringkat ibu
pejabat dan negeri.
Relational Contracting
Mengukuhkan fungsi PMO untuk memastikan

B UKU MA KLU MAT A S A S


peranan dan tanggungjawab yang jelas dan
berkesan dalam pelaksanaan pengurusan projek. Strategi perolehan alternatif yang bersandarkan
kepada konsep kolaborasi berasaskan satu visi
(mutually successful outcomes).

Project Health Check (PHC) Membentuk budaya kerja dalam pasukan projek
yang memacu perlakuan ke arah satu objektif
Pemudahcara menilai status kesihatan projek umum projek melalui ikatan keuntungan kepada
menggunakan semakan komprehensif / diagnosis pencapaian outcome, motivasi melalui insentif dan
soal selidik ringkas. menggalakkan inovasi dan kreativiti.

Sebagai pengesan amaran awal dalam


27 mengenalpasti tahap prestasi projek bagi 28
menyediakan pelan pemulihan.
PROJEK : BANGUNAN PIAWAI BANGUNAN KUARTERS

BANGUNAN : PIAGAM & KUARTERS


Bil Kod Jenis Kuarters Kategori Keluasan
PIAGAM PELANGGAN 1. B2 Zamrud Banglo 345 m2
2. C11, Anggerik Pangsapuri C11 = 220 m2
Projek persekutuan yang nilainya kurang daripada RM50 juta
D12 (5 tingkat 13 unit) D12 = 290 m2
3. C5 Intan Pangsapuri 263.65 m2
Tempoh pelaksanaan dari tarikh penerimaan brif projek yang lengkap
(4 tingkat 6 unit)
hingga siap adalah secepat mungkin dan tidak melebihi :
4. C6 Permata Banglo 288.7 m2
1. 20 bulan bagi pelan piawaian 5. C7 Mutiara Berkembar 288.7 m2
2. 24 bulan bagi rekabentuk baru 6. D10 Jati Berkembar 200m2
7. D8 Cemara Pangsapuri 200m2
(4 tingkat 6 unit)
8. D9 Angsana Banglo 200 m2
Projek persekutuan yang nilainya melebihi RM50 juta 9. E13 Purnama Pangsapuri 143 m2
(4 Tingkat 8 Unit)
Tempoh pelaksanaan dari tarikh penerimaan brif projek yang lengkap 10. E14 Suria Banglo 165 m2
hingga siap adalah secepat mungkin dan tidak melebihi :
11. E15 Kejora Berkembar 165 m2
12. F16 Nuri Pangsapuri 120 m2
1. 22 bulan bagi pelan piawaian
(3 Tingkat 8 Unit)
2. 36 bulan bagi rekabentuk baru
13. F17 Serindit Pangsapuri 120 m2
(4 Tingkat 6 Unit)
14. F18 Merpati Pangsapuri 120 m2
(10 tingkat 40 Unit)
15. F19 Cenderawasih Berkembar Setingkat 120 m2
16. F23, Dahlia Pangsapuri F = 120 m2
G24 (5 tingkat 13 unit) G = 107 m2

B UKU MA KLU MAT A S A S


17. F33 Jelatek Pangsapuri 120 m2
(5 Tingkat 16 Unit)
18. G25 Gemilang Pangsapuri 109 m2
(5 Tingkat 20 Unit)
19. G26 Harmoni Pangsapuri 110 m2
(11 Tingkat 76 Unit)
20. G27 Sentosa Townhouse 110 m2
21. G28 Damai Pangsapuri 110 m2
22. G30, Seroja Pangsapuri G = 110 m2
H31 (5 tingkat 18 unit) H = 93 m2
23. H29 Indera Pangsapuri 93 m2
29 24. H38 Kesuma Pangsapuri 93 m2 30
BANGUNAN PEJABAT BANGUNAN & FASILITI KESELAMATAN

BANGUNAN : PEJABAT & KESELAMATAN


Norma keluasan kasar ruang lantai (gross floor area) semua pejabat
Kerajaan ditetapkan sebanyak 25.00m.p. / seorang kakitangan. Jenis Keluasan Harga Anggaran Kriteria
Bangunan Kasar per m.p. Kos Tambahan
Jumlah ini termasuk unjuran maksimum pertambahan kakitangan Bangunan
sebanyak 25% (untuk 5 tahun ke hadapan). (m.p.)

Jenis Bangunan Luas bagi Kriteria Tambahan Pondok Polis 485 m.p RM1,546.00 RM749,810.00 Bagi kawasan
(m.p./kakitangan) dengan
kepadatan
Pejabat 25.00 m.p Keluasan ini termasuk penduduk
unjuran kakitangan seramai 5,000 –
25% bagi 5 tahun ke 10,000 orang
hadapan.
Balai Polis 1,400 m.p RM1,200.00 RM1,680,000.00 Bagi kawasan
Purata ruang pejabat Menteri, Timbalan Menteri dan kakitangan lain Bandar tadahan
adalah sebanyak 48.5m.p. / kakitangan. penduduk
seramai 10,000 –
15,000 orang
Jenis Bangunan Luas bagi Kriteria Tambahan
(m.p./kakitangan)
Ibu Pejabat 12,500 m.p RM1,500.00 RM18,750,000.00 Bilangan
Pejabat Menteri, 48.50 m.p Keluasan ini telah Polis Daerah Kakitangan
Timb. Menteri dan termasuk 30% (IPD) seramai 520
kakitangan keluasan ruang legar orang terletak di
luar. setiap daerah

B UKU MA KLU MAT A S A S


Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/
dewan serba guna sebanyak 1.80 -2.35 m.p. /tempat duduk Ibu Pejabat 20,300 m.p RM1,700.00 RM34,510,000.00 Dibina di setiap
Polis ibu negeri
Kontinjen
Jenis Bangunan Luas bagi Kriteria Tambahan (IPK)
(m.p./kakitangan)

Auditorium / 1.80m.p Keluasan ini adalah Rujukan:


Dewan Besar 2.35 m.p bagi projek-projek * EPU Guideline
/ Pusat Sivik / di bawah Kategori II * Kos Purata Semeter Persegi Kerja-Kerja Pembinaan Bangunan Bagi Tempoh Januari
Dewan Serba dan III 2013 Hingga Jun 2013
Guna Keluasan ini adalah
31 bagi projek-projek di 32
bawah Kategori I
BANGUNAN PENDIDIKAN JADUAL 1B-(i) : Norma Keluasan Ruang Lantai (sambungan)

BANGUNAN : PENDIDIKAN
• Keluasan Tanah : minimum 5 ekar memuatkan Padang Bola.
Bil Jenis Bangunan Catatan Norma Keluasan
• Ketinggian Bangunan : 4 tingkat. (m. p./pelajar)

• Bandar : ketinggian maksimum mencapai 7 tingkat. Kos binaan -


RM1,200 semeter persegi 3. Sekolah 12 – 42 BD 10.43 - 21.09
Menengah (SM)
• Aras Tanah : melepasi paras banjir 50 tahun supaya sekolah boleh
dijadikan penempatan mangsa bencana. 4. Maktab Rendah Sains 35BD 35.45
MARA (MRSM)
• Kos RM1 juta bagi 1BD bagi tujuan perancangan, termasuk semua
kemudahan berkaitan.
5. Sekolah Berasrama 30 BD 40.18
• Keperluan Kemudahan berkaitan bilangan BD: Penuh (SBP)
• Lain kemudahan seperti kantin, pentadbiran, bilik guru,
perpustakaan, makmal adalah piawaian umum.
• The length of a footbal pitch must be between 100 yards (90m) 6. Sekolah bergantung kepada
and 130 yards (120m) and the width not less than 50 yards Pendidikan jenis kursus yang
(45m) and not more than 100 yards (90m). Khas ditawarkan

*BD – Bilik Darjah 7. Kolej Matrikulasi 32.93

8. Institut bergantung kepada


JADUAL 1B-(i) : Norma Keluasan Ruang Lantai Pendidikan jenis kursus yang
Guru (IPG) ditawarkan

B UKU MA KLU MAT A S A S


Bil Jenis Bangunan Catatan Norma Keluasan
(m. p./pelajar) 9. Institut Latihan bergantung kepada
Perindustrian jenis kursus yang
1. Pra-Sekolah • SR 6 & 12 BD – 1 • 10.50 ditawarkan
(Kementerian BD Pra- Sekolah • 8.35
Pelajaran • SR 18 & 24 • 7.60
10. Politeknik bergantung kepada
Malaysia) BD – 2 BD Pra-
jenis kursus yang
Sekolah
ditawarkan
• SR 30 & 36
BD – 3 BD Pra-
Sekolah 11. Institut Latihan/Pusat bergantung kepada
Latihan jenis kursus yang
33 2. Sekolah 6 – 36 BD 7.74 – 18.80 ditawarkan 34
Rendah (SR) (tanpa Pra Sekolah)
BANGUNAN IPTA Norma keluasan bagi ruang bacaan dan ruang buku bagi kemudahan

BANGUNAN : IPTA & HOSPITAL


perpustakaan di Institut Pengajian Tinggi Awam adalah seperti berikut:
1B-(xi):Norma Keluasan Ruang Lantai IPTA Mengikut Kursus
i. Ruang Membaca
Kursus Luas • terbuka - 1.90 m. p. seorang
(m. p./pelajar) • jenis cubicle - 2.30 m. p. seorang
• jenis karrel - 2.80 m. p. seorang

Perubatan 50.00 - 55.00 ii. Muatan (kapasiti) dan ruang untuk membaca:
• 30% jumlah pelajar
Pergigian 36.00 - 40.00 • 20% jumlah kakitangan

Kejuruteraan 22.00 - 27.00 HOSPITAL

Norma Keluasan Ruang Lantai Hospital -ditentukan dengan


Alam Bina 18.00 - 20.00 berpandukan kepada keperluan sebuah Hospital Negeri (antara 700
hingga 1,000 katil).
Sains 16.00 - 20.00

Pusat Rawatan Harian (Ambulatory Care Centre - ACC)


Pertanian 16.00 - 20.00 Klinik Kesihatan

1C-(ii) : - Norma Keluasan Ruang Lantai Klinik Kesihatan


Undang-undang, Ekonomi/Perniagaan 7.00 - 9.00

Pengajian Islam, Kesusasteraan 7.00 - 9.00 Jenis Luas (m.p.)

B UKU MA KLU MAT A S A S


Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan 0 10.00 1. Klinik Kesihatan Jenis 1 - (KK 1) 12,000 - 8,500

Ruang-ruang fungsi lain, norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan 2. Klinik Kesihatan Jenis 2 - (KK 2) 8,000 - 7,500
adalah seperti berikut :
a) Dewan Kuliah - 0.90 - 1.00 m. p. seorang
b) Bilik Kuliah - 0.95 m. p. seorang 3. Klinik Kesihatan Jenis 3 - (KK 3) 6,000 - 2,650
c) Bilik Tutorial - 1.90 m. p. seorang
d) Bilik Seminar - 1.90 m. p. seorang Klinik Desa
e) Makmal - Am - 7.90 m. p. seorang Luas lantai - dalam lingkungan 420.00 m. p. hingga 450.00 m. p.
- Kajian - 11.0 m. p. seorang
f) Studio Senibina - 7.50 m. p. seorang KOS PEMBINAAN HOSPITAL;
g) Bilik Lukisan Kejuruteraan - 5.90 m. p. seorang Kos purata / meter persegi = RM 5,400
35 h) Perpustakaan 36
Kos purata/ katil   = RM 1,400,000
SKOP KERJA UTAMA SENGGARA Penilaian Aset Bangunan

BANGUNAN : SENGGARA
BANGUNAN DI BAWAH JKR
i. Menjalankan Pemeriksaan Penilaian Keadaan Bangunan (BCA)
dipremis
Penerimaan & Perolehan Aset Bangunan
ii. Menjalankan Pemeriksaan Bangunan Pra-CPC
i. Menjalankan Pemeriksaan Bangunan Parlimen Malaysia
iii. Memeriksa Bangunan baru yang akan diserahkan oleh kontraktor
ii. Menjalankan Pemeriksaan Bangunan Menara Park, PTPTN kepada S.O

iv. Melaksanakan Penilaian Pasca Menduduki (Post Occupancy


Operasi & Senggara Aset Bangunan Evaluation POE)

i. Menguruskan Kontrak Pengurusan Fasiliti v. Menjalankan Pemeriksaan penerimaan bagi tujuan operasi
senggaraan kem (FMAP) di Kem Kem Tentera
ii. Menguruskan Penyenggaraan Fasiliti Bangunan Kementerian
Pertahanan
Operasi & Senggara Aset Bangunan
• Memberi Khidmat Nasihat;
i. Menguruskan Kontrak Pengurusan Fasiliti
• Bangunan Menara Park, PTPTN
ii. Menguruskan Penyenggaraan Fasiliti Bangunan Kementerian
• Pejabat Kastam Di Raja Malaysia Pelabuhan Klang Pertahanan

• Pembangunan Sistem TIFM untuk Bangunan Seri Wilayah iii. Memberi Khidmat Nasihat

• Jawatankuasa Penilaian Teknikal Projek PFI iv. Menerima dan Melaporkan Sebarang Aduan Kerosakan

• Hospital Pengajar UiTM Puncak Alam Selangor v. Melaksanakan Program Pakej Ransangan Khas Pembaikan Aset

B UKU MA KLU MAT A S A S


Kementerian Pendidikan Malaysia
• Hospital Pengajar UNIZA, Terangganu  

• Hospital Pengajar UMS, Sabah Pelupusan Aset Bangunan

iv. Menerima dan Melaporkan Sebarang Aduan Kerosakan i. Bertindak sebagai urusetia Syor Roboh bagi Bangunan Persekutuan

v. Melaksanakan Program Pakej Ransangan Khas Pembaikan Aset


Kementerian Pendidikan Malaysia

Pemulihan, Ubahsuai & Naiktaraf Aset Bangunan


37 38
KOS PURATA SEMETER PERSEGI KERJA-KERJA UTAMA

BANGUNAN : KOS PURATA / m2


BANGUNAN

KOS PURATA (RM/m2) KOS PURATA (RM/m2)


BIL. JENIS BANGUNAN BIL. JENIS BANGUNAN
Minima Purata Maksima Minima Purata Maksima

BANGUNAN PENDIDIKAN BANGUNAN POLIS

1.1 Sekolah 1 Tingkat 424.00 813.00 1,234.00 6 6.1 Balai Polis 1,150.00 1,330.00 1,413.00

1 1.2 Sekolah 2 Tingkat 599.00 690.00 880.00 6.2 Pondok Polis 1,084.00 1,122.00 1,132.00

1.3 Sekolah 3 Tingkat 509.00 625.00 837.00 BANGUNAN AGAMA

1.4 Sekolah 4 Tingkat 539.00 650.00 833.00 7 7.1 Masjid 651.00 1,219.00 1,843.00

BANGUNAN KESIHATAN 7.2 Surau 629.00 1,025.00 1,611.00

2 2.1 Hospital 919.00 953.00 1,055.00 LAIN-LAIN BANGUNAN

2.2 Pusat Kesihatan 1,023.00 1,049.00 1,073.00 8.1 Dewan Serbaguna 836.00 1,020.00 1,191.00
8
BANGUNAN PEJABAT Rumah/Pondok
3 763.00 1,005.00 1,325.00 8.2 571.00 1,376.00 2,841.00
KERAJAAN Pengawal

RUMAH KEDIAMAN KERAJAAN

4.1 Rumah Kelas C 1,113.00 1,246.00 1,367.00

B UKU MA KLU MAT A S A S


PAUTAN RUJUKAN BANGUNAN:
4 4.2 Rumah Kelas D 972.00 1,191.00 1,397.00 Inventori Salinan Bangunan Piawai Kuarters JKR
4.3 Rumah Kelas E 816.00 1,003.00 1,400.00 Buku Garis Panduan dan Peraturan Bagi Perancangan Bangunan Oleh
Jawatan Kuasa Standard Dan Kos Edisi Tahun 2008
4.4 Rumah Kelas F 775.00 975.00 1,145.00
Do’s and Don’ts 2011 Kerja Arkitek
RUMAH KEDIAMAN BIASA
Pre- Approved Plans For 10th Malaysia Plan
5 5.1 Rumah Murah 645.00 653.00 694.00
Garis Panduan Orang Kurang Upaya
5.2 Pangsapuri 1,075.00 1,147.00 1,219.00
39 40
Koleksi Cadangan Reka Bentuk Kuarters Baru JKR
41
Pemilihan Piawaian Rekabentuk (Luar Bandar)

Lebar
Halaju Jejari Kecerunan
Kategori Piawaian Laluan
Kawasan Reka Minimum Maksimum Penerangan
Jalan Jalan Minimum
Bentuk (m) (%)
(m)

Lebuhraya
R6 80 - 120 3.67 280 - 560 4 -6
Ekspres

Jalan Raya
R5 70 - 100 3.50 195 - 465 5 -8 Halaju reka
Utama
bentuk,
R5 70 - 100 3.50 195 - 465 5 -8 kecerunan
Jalan
maksimum
Luar Primer
R4 60 - 90 3.25 150 - 335 5 -10 dan jejari
Bandar
minimum
R4 60 - 90 3.25 150 - 335 5 -10 bergantung
Jalan
kepada
Sekunder
R3 50 - 80 3.00 100 - 280 5 -10 topografi

R2 40 - 60 2.70 60 - 150 6 -16


Jalan
Kecil
R1 30 - 50 5* 35 - 100 6 -16

Pemilihan Piawaian Rekabentuk (Bandar)

Lebar
Halaju Jejari Kecerunan
Kategori Piawaian Laluan
Kawasan Reka Minimum Maksimum Penerangan
Jalan Jalan Minimum
Bentuk (m) (%)
(m)

Lebuhraya
U6 80 - 100 3.67 230 - 500 3 -6
Ekspres

U5 60 -90 3.50 125 - 305 5 - 11


Jalan Raya
Utama
U4 50 - 80 3.25 85 - 230 7 - 13

U5 60 - 90 3.50 125 - 230 5 - 11 Halaju reka


bentuk,
Jalan kecerunan
U4 50 - 70 3.25 85 - 175 7 - 13
Bandar Pengumpul maksimum dan
jejari minimum
U3 40 - 60 3.00 50 - 125 7 - 13 bergantung
kepada topografi
U4 50 - 70 3.25 85 - 175 7 - 13

U3 40 - 60 3.00 50 - 125 7 - 13
Jalan
Kecil
U2 30 - 50 2.70 30 - 85 6 - 16

U1 30 - 40 5* 30 - 50 6 - 16

* - Lebar keseluruhan jalan dua hala


Sumber : Arahan Teknik (Jalan) 8/86 - A Guide on Geometric Design of Roads, Jabatan Kerja Raya Malaysia

B UKU MA KLU MAT A S A S


42

FASILITI : PIAWAI REKA BENTUK JALAN


KAWALAN AKSES

FASILITI : PIAWAI REKA BENTUK JALAN


Tahap Servis Ulasan
(LOS)
Kawalan Akses merupakan kondisi di mana hak pemilik / penduduk di
tanah yang bersempadanan atau orang yang melalui kawasan itu melalui A Aliran trafik bebas dengan isipadu dan kepadatan
jalan yang dikawal sebahagian atau sepenuhnya oleh pihak berkuasa Trafik Aliran trafik yang rendah serta kelajuan yang tinggi. Tahap
awam. Kawalan akses ini terbahagi kepada tiga (3) jenis iaitu: Bebas keselesaan adalah yang terbaik dengan tiada
(700 v/h/l) kelewatan trafik atau tahap kelewatan yang minima
i. Kawalan Akses Penuh dan pemandu memerlukan pemerhatian yang minima
Keutamaan diberikan kepada trafik terus dengan menyediakan akses untuk memandu.
yang menghubungkan hanya sebahagian jalan awam dan melarang
lintasan rata (at-grade crossing) atau laluan akses persendirian. B Aliran trafik stabil tetapi memberi kesan kepada
Trafik Stabil kelajuan apabila jumlah kenderaan bertambah.
ii. Kawalan Akses Separa (1000 v/h/l) Tahap keselesaan masih baik tetapi tahap kawalan
Keutamaan diberikan kepada trafik terus di mana selain dari akses yang pemanduan menurun kerana pemandu perlu memberi
disambungkan ke jalan awam terdapat juga lintasan jalan bertrafik dan perhatian kepada kenderaan berhampiran.
persimpangan rata. Namun ianya adalah terhad dan terdapat di lokasi
terpilih sahaja. C Aliran trafik masih stabil tetapi jumlah kenderaan sedia
Trafik Stabil ada memberi kesan kepada pemandu dengan tahap
iii. Akses Tidak Kawal Tetapi Terbatas keselesaan yang menurun. Kelajuan berkurangan dan
Tiada had ke atas akses yang dibolehkan. (1500 v/h/l) tahap kawalan pemanduan memerlukan perhatian
yang lebih tetapi kelewatan trafik masih boleh
TAHAP SERVIS (LOS) diterima.

Tahap Servis boleh dikategorikan berdasarkan keadaan trafik yang D Aliran trafik menghampiri tidak stabil dengan kelajuan
dialami. Trafik Stabil dan tahap kawalan pemanduan yang merosot. Tahap
Tetapi Terbatas keselesaan pemandu juga menurun disebabkan
Nisbah Isipadu/ (1800 v/h/l) risiko berlaku kemalangan mula meningkat. Keadaan
Kategori Jalan Tahap Servis
Kapasiti (V/C ini membawa kepada punca masalah operasi dan
(Luar Bandar) Direka bentuk
Ratio) rangkaian jalan raya mula menjadi tepu.

B UKU MA KLU MAT A S A S


Lebuhraya Ekspres C 0.70 - 0.80 E Aliran trafik tidak stabil dengan halaju yang menurun
Trafik di Tahap secara mendadak dan menyebabkan pemberhentian
Lebuhraya C 0.70 – 0.80 Tepu sementara. Isipadu trafik menghampiri tahap
(2000 v/h/l) kesesakan dan kelewatan yang amat teruk. Tahap
Jalan Primer D 0.80 – 0.90 kawalan pemanduan yang amat rendah dan di luar
kawalan pemandu.
Jalan Sekunder D 0.80 – 0.90
F Aliran tepu dengan kelajuan yang sangat tidak stabil
Jalan Penghubung D 0.80 – 0.90 Kesesakan dan menghampiri kosong. Kenderaan tidak bergerak
Teruk atau bergerak dengan kadar yang amat perlahan
Jalan Pengumpul D 0.80 – 0.90 (0-2000 v/h/l) disebabkan kesesakan yang berlaku. Perhatian dan
43 konsentrasi pemandu yang tinggi amat diperlukan 44
Jalan Kecil E 0.90 – 1.00 disamping tahap keselesaan yang amat rendah.

Jalan Tempatan E 0.80 – 0.90


*v/h/l = vehicle per hour per lane
LORONG MOTOSIKAL DI JALAN SELAIN LEBUHRAYA Waran Mengikut Kesesuaian Jenis Lintasan Pejalan Kaki

FASILITI : PIAWAI REKA BENTUK JALAN


Waran
Jenis Jalan Umum Jenis Lintasan berdasarkan
Secara amnya, berikut adalah waran yang perlu dipertimbangkan bagi P V P = Bil. pejalan kaki pada kepada:
penyediaan fasiliti motosikal di sepanjang jalan bukan lebuhraya: jam puncak
PV 1. Bilangan
1) Jumlah Isipadu Trafik V = Isipadu kenderaan
Pejalan Kaki
pada jam puncak (sehala)
a. 15,000 buah kenderaan sehari di sepanjang jalan dua (2) lorong (P)
Lain-lain <50 <1,000 Lintasan pejalan kaki
dua (2) hala (zebra crossing)
2. Isipadu trafik
<50,000 kenderaan (V)
b. 10,000 buah kenderaan sehari bagi satu (1) lorong di jalan yang 3. Nilai PV
melebihi dua (2) lorong Lain-lain 50-100 1,000-2,000 Lintasan rata pejalan kaki
(jenis pelican)
2) Peratus Motosikal – apabila komposisi motosikal di jalan utama 50,000-200,000
melebihi tiga puluh peratus (30%) kenderaan di jalan utama Lain-lain >100 >2,000 Lintasan pejalan kaki
3) Jumlah Bilangan Kemalangan Motosikal – keperluannya dipenuhi >200,000
bertingkat

apabila terdapat lebih dari lima (5) kemalangan motosikal per Jalan Berkembar Sebarang mana Lintasan pejalan kaki
kilometer setahun 3-Lorong atau lebih berkaitan bertingkat
4) Gabungan 1, 2 dan / atau 3 di atas – keperluan waran ini terpakai
sekiranya terdapat kemungkinan yang tinggi bagi waran 1, 2 dan/ ISYARAT TRAFIK
atau 3 dipenuhi dalam tempoh lima (5) tahun yang pertama bagi Jenis waran bagi Persimpangan Trafik (satu atau lebih) adalah seperti
jangka hayat projek tersebut. berikut:
1) Waran 1 - Operasi kenderaan (jumlah isipadu, jam isipadu puncak)
Bilangan Lorong Pada Setiap Persimpangan
Jalan Utama (major) Jalan Kecil (minor)
FASILITI PEJALAN KAKI
1 1
2 atau lebih 1
Panduan memilih jenis kemudahan Lintasan Pejalan Kaki seperti berikut: 2 atau lebih 2 atau lebih
1 2 atau lebih
Jenis Kelas Fungsi/ Kategori Jalan
Kemudahan Keperluan Minima (P.C.U. - Passenger Car Unit)
L/raya Ekspres Penghubung Penghubung Jalan Jalan Tempatan
Pejalan Kaki Jalan Utama (Jumlah Isipadu) Jalan Kecil (Isipadu lebih tinggi)
Primer Sekunder Pengumpul
Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar
L/raya Ekspres Jalan Jalan Negeri & Jalan Munisipal Jalan Munisipal
Persekutuan Jalan Munisipal 500 350 150 105
Utama 600 420 150 105

B UKU MA KLU MAT A S A S


Lintasan tidak kawal C B B** B** B** 600 420 200 140
500 350 200 140
Lintasan budak
C B B** A** A**
sekolah
2) Waran 2 – Keselamatan pejalan kaki: Kriteria berikut digunapakai bagi
Lintasan pejalan kaki setiap 8 jam satu hari biasa:
C B A** A** A**
(zebra crossing)
• Trafik kenderaan di jalan utama > 600v/h untuk kedua-dua arah jalan:
Lintasan pejalan kaki
(lampu isyarat)
C A B B C dan jika raised median > 1000v/h
• Trafik pejalan kaki > 150 pejalan kaki/jam melintasi jalan utama
Lintasan pejalan kaki
bertingkat
A B B C C • 70% dari trafik pejalan kaki jika 85th percentile speed > 60km/j atau
bilangan komuniti tempatan < 10,000 orang
Nota: 3) Waran 3 – Insiden Kemalangan
A – kaedah rawatan paling sesuai • Lima (5) atau lebih kemalangan kenderaan setahun yang dapat
B – kaedah rawatan sesuai dielakkan dengan kaedah pemasangan isyarat trafik
C – kaedah rawatan tidak sesuai • Sekurang-kurangnya 80% daripada keperluan yang dipenuhi Waran 1
45 ** - Bonggol jalan sebagai kaedah mengawal halaju dan Waran 2.
46
* - Bukan di persimpangan. Ini termasuk lintasan jenis Pelican & Puffin
*v/h = vehicle per hour
PANJANG LORONG PECUTAN DAN NYAHPECUTAN

FASILITI : PIAWAI REKA BENTUK JALAN


Panjang Lorong Menunggu (Nyahpecutan), Ld
Laju Reka Bentuk
Panjang* lorong pecutan (m) (termasuk Kecerunan (%)
Laju reka bentuk 20 30 40 50 60 80 100
panjang turapan tirus) di mana laju reka
jalan yang bentuk pada lengkung keluar (km/j) 4 20 28 41 54 72 108 153
dimasuki (km/j) Mendaki
0** 20 30 40 50 60 80 2 20 30 45 60 80 120 170
Searas 0 20 30 45 60 80 120 170
40 65 45 35 - - - -
2 20 30 45 60 80 120 170
Menurun
50 95 75 60 40 - - - 4 20 34 53 72 96 144 204

60 135 120 100 75 40 - -


Reka bentuk Jarak di antara
80 230 215 200 180 145 100 - Kawasan
piawai pusingan-U
100 330 315 295 275 250 205 100 Pusingan-U tidak
R6
dibenarkan
Luar Bandar
R5 3km
Panjang* lorong pecutan (m) (termasuk
panjang turapan tirus) dimana laju reka bentuk R5 2km
Laju reka bentuk
jalan tuju (km/j) pada lengkung keluar (km/j) Pusingan-U tidak
U6
0** 20 30 40 50 60 80 dibenarkan
Bandar U5 2km
40 45 40 32 - - - -
U4 1km
50 60 54 46 32 - - - U3 1km

60 80 74 64 50 28 - -

B UKU MA KLU MAT A S A S


80 120 112 104 94 82 64 - Lebar min. pembahagi jalan
untuk kenderaan reka bentuk
Jenis Pergerakan
100 170 162 154 144 132 118 80
P SU WD-5
* Panjang mengikut gred aras (rujuk pembetulan untuk gred)
** Panjang yang diperlukan apabila kenderaan menyahpecut ke halaju sifar Lorong dalam ke lorong dalam 9.75 19.50 21.23

PERUNTUKAN KEMUDAHAN BAGI MEMBELOK KE KANAN & Lorong dalam ke lorong luar 6.00 15.75 17.75
PUSINGAN-U
Lorong dalam ke bahu jalan 3.00 12.75 14.50

47 48
Kos Pembinaan Jalan Raya Struktur Asphaltic Concrete (Pavemen Lentur)

FASILITI : KOS & STRUKTUR JALAN


KATEGORI JALAN RURAL JALAN URBAN

R5 R3 U5 U3

Semenanjung Malaysia

Membina jalan baru 2 lorong 1,000,000 800,000 1,000,000 800,000


dan 2 hala

Membina jalan baru 4 lorong 2,000,000 1,600,000 2,000,000 1,600,000


dan 2 hala

Menaiktaraf jalan 2 lorong dan 700,000 500,000 700,000 500,000


2 hala

Menaiktaraf jalan 4 lorong an 1,400,000 1,000,000 1,400,000 1,000,000


2 hala

Kos pembinaan hanya melibatkan sub base, sub grade dan pavemen.
Tidak termasuk kos;
i) kerja tanah, perparitan, struktur seperti jambatan;
ii) pengambilan balik tanah;
Iii) pengalihan utiliti awam;
iv) kerja awalan termasuk ukur tanah dan penyiasatan tapak;
v) kos perkhidmatan perunding

Struktur Pavemen Konkrit (Rigid Pavement)


Kos RM / km
Peringkat 1: Peringkat 2 : Peringkat 3 : Jumlah
Persediaan Tanah Pembinaan Besar
Kategori
Kos Projek
Reka bentuk, Pengambilan Pengawasan Pembinaan
per km
Ukur, SI, balik tanah

B UKU MA KLU MAT A S A S


Kajian Trafik
Membina jalan baru
2 lorong & 2 hala 500,000 2,200,000 800,000 6,000,000 9,500,00
(single carriageway)
Membina jalan baru
4 lorong & 2 hala 800,000 3,300,000 800,000 14,000,000 18,900,000
(dual carriageway)
Menaik taraf jalan
2 lorong & 2 hala ke
400,000 600,000 500,000 4,500,000 6,000,000
standard RS
(single carriageway)
Menaik taraf jalan
4 lorong & 2 hala 600,000 1,200,000 800,000 11,000,000 13,600,000
(dual carriageway)

49 *Kos bahan binaan per m², ACWC = RM20, ACBC =RM25, 50


Crushed aggregate roadbase = RM24, Sand subbase = RM5, ork = RM2
JENIS LAPISAN STRUKTUR PAVEMEN DAN BAHAN TURAPAN Kaedah ground anchor (soil nailing)- jalan raya yang melalui kawasan

FASILITI : STRUKTUR JALAN & GEOTEKNIK


berbukit dan memerlukan penstabilan cerun
• Lapisan Permukaan Jalan (ketebalan minimum 50mm)
Reinforced earth wall - Digunakan bersekali dengan pembinaan jambatan
• Dipadatkan sehingga mencapai 98% -100% darjah kepadatan atau jejambat (flyover) terutama di kawasan bandar dan di kawasan di
Marshall / International Rough Index (IRI) < 2m/km mana Right Of Way (R.O.W) yang tidak mencukupi, atau jalan sedia ada
yang berhampiran perlu dikekalkan. Ianya juga bertujuan mengurangkan
• Lapisan Asphalt biasa (lapisan haus dan pengikat) – Kekuatan pengambilan balik tanah.
modulus sehingga 800MPa – 2500MPa

• Asphalt Campuran Khas (Polymer Modified Asphalt, Stone Mastic


Asphalt, Porous Asphalt, Gap Graded Asphalt) – Kekuatan Modulus ANGGARAN HARGA RAWATAN TANAH BAGI JALAN YANG MELALUI
sehingga 1500MPa – 3000MPa SOFT GROUND DAN PENSTABILAN CERUN

• Asas Jalan – Dipadatkan sehingga mencapai 95% daripada


Kepadatan Kering Maksimum. Di antara jenis-jenis asas jalan Bil Keterangan Rawatan Tanah Anggaran Kadar Harga
adalah: & Penstabilan Cerun Rawatan Tanah &
• Asas Jalan Batu Baur Penstabilan Cerun
• Asas Jalan Campuran Basah
• Asas Jalan Berbitumen
• Asas Jalan Terawat Simen Roadbase 1 Rawatan tanah di tanah lembut RM 500 / m2 lebar jalan
(anggapan purata tambakan
• Sub Asas Jalan – dipadatkan sehingga mencapai 95% daripada 3m tinggi dengan 1.5m R&R
Kepadatan Kering Maksimum. Di antara jenis-jenis sub asas adalah: dan PVD)
• Batu baur (ketebalan minimum 100mm)
• Terawat simen (ketebalan minimum 100mm) 2 Pile slab embankment pada RM 2.0 juta setiap
jejambat atau jambatan (di jejambat atau jambatan
• Subgrade @ lapisan tanah (kekuatan minimum subgrade CBR kedua-dua belah abutment)
terendam = 5%)

B UKU MA KLU MAT A S A S


*Jangka Hayat Rekabentuk Pavemen = 10 atau 20 tahun 3 Ramp pada jejambat RM 5.5 juta setiap
atau jambatan dengan jejambat atau jambatan
menggunakan R.E wall
sepanjang 200m pada setiap
RAWATAN TANAH (JALAN) hujung jejambat atau jambatan

Rawatan tanah yang lazim terlibat dalam pembinaan jalan raya:


4 Soil nailing & guniting RM 650 / m2
• R&R (Remove and Replace)
• Perforated Vertical Drain (PVD) 5 Tembok penahan tanah RM 460 / m2
• Pile embankment slab pada abutment jambatan bertetulang
51   52
Rawatan ini sering digunakan dalam pembinaan jalanraya yang melalui
tanah lembut (soft soil) atau kawasan berpaya (swampy area)
KATEGORI JALAN PERSEKUTUAN

FASILITI : JALAN PERSEKUTUAN & NEGERI


Peratusan Jalan Persekutuan & Negeri:
Persekutuan 11%
Kategori Jalan Keterangan Ringkas Agensi
Persekutuan Bertanggungjawab Negeri 89%
Lebuhraya Bertol & Lebuhraya dan jalan raya antara Lembaga Lebuhraya
Jalan Raya Bertol bandar di mana tol perlu di bayar Malaysia (LLM)
Jalan Raya Persekutuan Jalan raya antara bandar JKR Persekutuan Kategori Jalan Persekutuan Panjang Jalan
Utama yang menghubungkan bandar (termasuk DBKL dan (km)
Persekutuan, ibu negeri dan Majlis Perbandaran
tempat masuk / keluar dari negara Labuan)
Jalan Persekutuan Utama & Sekunder 11,330
ini Jalan Persekutuan Felda 4,880
Kawasan Pembangunan Jalan raya yang membentuk JKR Persekutuan Jalan Masuk ke Institusi Persekutuan 473
rangkaian jalan di dalam kawasan
pembangunan Jalan Masuk ke Kawasan Industri 385
Jalan Minor / Kecil Jalan masuk ke institusi kerajaan JKR Persekutuan dan Jalan Masuk ke Lembaga Kemajuan Wilayah 267
(Jalan Masuk ke persekutuan termasuk jalan JKR Negeri
Institusi Kerajaan di dalam Institusi Kerajaan
Persekutuan) Persekutuan
Panjang Jalan Panjang Jalan
Persekutuan Negeri
Johor 2,360 18,904
KATEGORI JALAN NEGERI
Melaka 303 2,830
N. Sembilan 1,383 9,679
Kategori Jalan Negeri Keterangan Ringkas Agensi
Bertanggungjawab Selangor 969 16,316
Jalan Dalam Wilayah Jalan selain daripada Jalan DBKL dan Majlis Perak 1,511 15,875
Persekutuan Persekutuan Perbandaran Labuan P.Pinang 190 2,750
Jalan Utama Jalan utama yang membentuk JKR Negeri
Kedah 1,103 8,203
rangkaian di dalam daerah

B UKU MA KLU MAT A S A S


Jalan Sekunder Jalan yang membentuk rangkaian JKR Negeri
Perlis 240 1,633
di dalam daerah Pahang 3,833 11,129
Jalan Minor / Kecil Jalan kecil di dalam kampung atau Pejabat Daerah Terengganu 1,260 6,296
kawasan luar bandar yang didiami
Kelantan 1,261 18,060
Jalan ke Bandar Jalan yang disediakan sebagai PBT
pengumpul dan pengedar trafik WP Kuala Lumpur 22 1,403
dalam sesuatu kawasan pihak WP Putrajaya 153 -
berkuasa tempatan
WP Labuan 98 70
Jalan Tempatan Rangkaian jalan asas di kawasan PBT
bandar kecil yang menyediakan Sabah 1,502 20,893
laluan terus ke tanah yang Sarawak 1,424 29,230
bersempadan
*Sumber: Statistik Jalan Edisi 2013, JKR
53 54
SENARAI ASET DISELENGGARA SENARAI NOMBOR LALUAN BAGI JALAN-JALAN PERSEKUTUAN DI

FASILITI : SENGGARA - NOMBOR LALUAN


MALAYSIA

Aset Diselenggara Semenanjung No. Kategori jalan Nombor jalan Agensi


Malaysia berkuatkuasa

1 Jalan Persekutuan 1-249 KKR/JKR


Panjang Jalan Persekutuan (tidak 14,600 km
(Pavement)
Berkala

termasuk jalan bertol) 2 Jalan Persekutuan Felda 1000-1999 KKR/JKR

3 Jalan Masuk ke Institusi KKR/JKR


Persekutuan
a. Semenanjung Malaysia
b. Sabah 250-499
Bilangan jambatan 2,611 c. Sarawak
600-699
900-999
(Bukan Pavement) 6,399
4 Jalan Masuk ke Kawasan 3000-3999 KKR/JKR
Industri

Bilangan jejantas 146 5 Jalan Persekutuan di 700-799 KKR/JKR


Labuan
(Bukan Pavement)

Bilangan terowong 1 6 Jalan Persekutuan di A01-A99 KKR/JKR


Sabah Sabah
Berkala

7 Jalan Persekutuan di 3-1-3-99 KKR/JKR


Bilangan lampu jalan 47,151

B UKU MA KLU MAT A S A S


Sarawak Sarawak

8 Lebuhraya Bertol E1-E30 KKR / MHA


Bilangan lampu isyarat 767 / Syarikat
Konsesi

Lain-lain perabut jalan yang perlu 9. Jalan Masuk ke Lembaga 2000-2999 KKR/JKR
disenggara Kemajuan Wilayah
(penghadang jalan, papan tanda,
kilometer post, longkang garisan Nota:
jalan dll.) MHA-Malaysia Highway Authority

55 56
HURUF AWALAN BAGI JALAN NEGERI

FASILITI : SENGGARA - NOMBOR LALUAN & PERUNTUKAN


PERUNTUKAN TAHUNAN DAN PANJANG JALAN PERSEKUTUAN MENGIKUT TAHUN

PERUNTUKAN PENYENGGARAAN JALAN NEGERI (MARRIS)


No . Jalan Negeri Huruf Awalan bagi •RM647 juta •RM1,117 juta
Nombor Jalan •16,275 km •73,845.62 km
2006 2006
1 Perak A

•RM807 juta •RM1,800 juta


2 Selangor B
•16,498 km •73,854.62 km
2007 2007
3 Pahang C
•RM732 juta •RM2,159 juta
4 Kelantan D •16,612 km •73,854.70 km
2008 2008
5 Johor J
•RM545 juta •RM2,313 juta
6 Kedah K •16,946 km •106,075.12 km
2009 2009

7 WP Labuan L
•RM578 juta •RM2,500 juta
8 Melaka M •17,253 km •118,299.42 km
2010 2010

9 Negeri Sembilan N
•RM749 juta •RM2,591 juta

B UKU MA KLU MAT A S A S


•17,253 km •137,950.98 km
10 Pulau Pinang P 2011 2011

11 Perlis R
•RM800 juta •RM2,850 juta
•17,474 km •163,271.79 km
12 Terengganu T 2012 2012

13 WP Kuala Lumpur W •RM800 juta •RM3,570 juta


•17,474 km •184,708 km
2013 2013
15 Sarawak Q
57 58
16 Sabah Tiada huruf awalan
FASILITI : SENGGARA - ZON & KONSESI
PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN: PANTAI BARAT &
MENGIKUT ZON & SYARIKAT KONSESI ZON 1 ZON 2B LABUAN (891Km)
(676 km) (387 km)
KotaKinabalu,
Kuching, Miri, Limbang,
ZON UTARA Tenom, Sipitang,
Samarahan, Sri Lawas: ENDAYA
Beaufort,
(3,043 km) Aman, Betong, CONSTRUCTION
Keningau, Kota
Sarikei: SDN. BHD (tamat
Belud, Kudat,
Perak, Pulau Pinang, PPES WORKS : Ogos 2018)
Labuan: LINTASAN
Kedah, Perlis : BELATI SDN. BHD (tamat : RESOURCES SDN.
WANGSA SDN. BHD Ogos 2018) BHD (tamat: Ogos
(tamat : Feb 2016) 2018)

ZON TENGAH & TIMUR


(7,322 km)

Selangor, Pahang,
Terengganu, Kelantan:
ROADCARE(M) SDN.BHD
(tamat : Feb 2016)

B UKU MA KLU MAT A S A S


ZON SELATAN
4,045 km) PANTAI TIMUR
(667 km)
Johor, Melaka, Negeri
Sembilan: Sandakan, Telupid,
SELIA SENGGARA Lahad Datu, Kunak,
ZON 2A
Beluran, Tawau:
SELATAN SDN. BHD (478 km)
GAMMERLITE SDN. BHD
(tamat : Feb 2016 sambung (tamat : Ogos 2018)
Sibu, Bintulu:
hingga Feb 2026) HCM ENGINEERING
59 60
SDN. BHD
(tamat : Ogos 2018)
SKOP PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN MELIPUTI 3 c. Penyenggaraan Kecemasan

FASILITI : SKOP PENYELENGGARAAN JALAN


AKTIVITI UTAMA IAITU: Melibatkan kerosakan yang tidak dapat dijangkakan atau
di luar kawalan dan mendatangkan bahaya kepada
a. Penyenggaraan Rutin pengguna jalan raya. Oleh itu, memerlukan kerja-kerja
Kerja pembaikan ke atas kerosakan yang boleh dijangka dan dikawal kecemasan yang perlu dilaksanakan segera atau serta merta
dari segi sifatnya dan penentuan masa pembaikan, serta tidak dan tidak boleh ditangguhkan.
membabitkan kelemahan struktur pavemen jalan.

Skop Ia melibatkan kerja-kerja seperti penyediaan pelan


Skop • R01 – Penyenggaraan pavemen pengurusan trafik, pembersihan dan kerja-kerja
(tampal portholes, sealing of surface cracks) sementara bagi:
• R02 – Penyenggaraan bahu jalan
• R03 – Pemotongan rumput  Cerun atau tanah runtuh.
• R04 – Penyenggaraan perabot jalan (membersih  Jambatan/pembentong roboh atau diisytiharkan tidak
guardrail, papan tanda, kilometer post, lampu isyarat) selamat oleh JKR.
• R05 – Penyenggaraan jambatan dan pembentung  Komponen railing dan parapet jambatan rosak yang
• R07 – Pembersihan longkang menjejaskan keselamatan pengguna.
• B – Pemeriksaan rutin  Komponen utama pembentung pecah/komponen
utama jambatan rosak dan diisytiharkan tidak selamat
oleh JKR.
b. Penyenggaraan Berkala  Tambakan runtuh (embankment failure) atau mendap/
Memerlukan pemeriksaan dan penilaian secara berkala ke atas jerlus.
keupayaan struktur pavemen jalan sedia ada dalam menampung
 Pokok tumbang yang menjejaskan keselamatan
unjuran beban trafik bagi menentukan kaedah pembaikan yang
sesuai. Kerosakan permukaan jalan biasanya dapat dikaitkan dengan pengguna.
kelemahan struktur pavemen jalan.  Halangan-halangan di jalan (spt. tumpahan minyak/

B UKU MA KLU MAT A S A S


bahan kimia, bahan binaan)
 Kejadian-kejadian bencana (spt. bencana alam,
Skop Penyenggaraan berkala pavemen kebakaran kawasan luas, jerebu).
• Menurap permukaan jalan.  Guardrail yang rosak (gagal berfungsi; akibat
• Membaikpulih permukaan jalan seperti Cold In-Place kemalangan).
Recycling (CIPR), Hot In-Place Recycling (HPR) dan  Lampu isyarat rosak/condong/lantera terjuntai
sebagainya.  Lampu jalan rosak/condong/lantera terjuntai.
Penyenggaraan berkala bukan pavemen  Jejantas pejalan kaki dilanggar.
• Semua kerja-kerja pembaikan yang tidak melibatkan  Sistem pam air (terowong) rosak.
pavemen seperti cat garisan jalan, ganti guardrail,
papan tanda dan sebagainya.
61 62
ANGGARAN KOS PENYENGGARAAN JALAN

FASILITI : SKOP PENYELENGGARAAN JALAN & PAM


1. Kerja-kerja Penyenggaraan Rutin

a. Yang melibatkan pavement (patching pothole dan lain-lain),


penyenggaraan bahu jalan, penyenggaraan perabot jalan,
potong rumput, penyenggaraan jambatan dan culvert, longkang
dan pemeriksaan rutin adalah RM1712 per km per bulan

2. Kerja-kerja Berkala Pavement (dilaksanakan jika perlu)


*Nota: Kos adalah bagi dual lane single carriageway

a. Overlay = RM 268, 000/km

b. Mill and Pave = RM 322, 000/km

c. Cold in Place Recycling (CIPR) = 716, 000/km

PENGURUSAN ASET MENYELURUH (PAM)

• PAM atau TAM (Total Asset Management) - kaedah dan teknik dalam
proses pengurusan aset secara sistematik dan strategik INISIATIF 1- PEMBANGUNAN DOKUMENTASI PAM
• Merangkumi keseluruhan fasa kitaran hayat aset (Asset Life Cycle) Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK)
bagi mengoptimum nilai faedah aset (Asset Value).
Manual Pengurusan Aset Menyeluruh (MPAM)
• Meningkatkan nilai aset kerajaan dari aspek jangka hayat, kos

B UKU MA KLU MAT A S A S


penyenggaraan, prestasi aset dan tahap penyampaian perkhidmatan
bisnes yang menjurus kepada pulangan pelaburan yang tinggi Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA)
kepada organisasi atau negara.
Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA)

INISIATIF 2 – PEMBANGUNAN SISTEM


PENGURUSAN ASET TAK ALIH (mySPATA)

http://myspata.gov.my

63 64
LAPANGAN TERBANG Transverse slope should not exceed:

FASILITI : LAPANGAN TERBANG


• 1.5% where the code letter is C, D, E, or F; and
BASIC INFO FOR RUNWAY, TAXIWAY & APRON RUNWAY • 2% where the code letter is A or B;

 Pavement  Runway Shoulder

The width of runway should be not less than the appropriate Extend symmetrically on each side of the runway so that the overall
dimensions specified in the following tabulation: width of the runway and its shoulders is not less than:
60m where the code letter is D or E and
75m where the code letter is F

 Runway End Safety Area (After Stopway)

Length is greater than 90m


The width is twice width of runway

 
 Runway Markings

Colour: white
  

 Runway Light
Code Number A B C D E F
Runway edge light: distance not more than 3m
1a 18m 18m 23m - - - Runway edge light interval:

2a 23m 23m 30m - - - • instrument runway: not more than 60m

B UKU MA KLU MAT A S A S


3 30m 30m 30m 45m - - • non-instrument runway: not more than 100m
4 - - 45m 45m 45m 60m Runway threshold light spacing is 3m
End Lights: not more than 3m outside the end
At least 6 end lights
Centre line lights spacing is 15m
a. The width of a precision approach runway should not be less than 30 All can be lighted up
m where code number is 1 or 2 Colour : White / White and amber

Longitudinal slopes should be: No crack/damage on the apron surface


• 1% code number is 3 or 4; and
65 • 2% code number is 1 or 2. 66
 Taxiway  Taxiway Light

FASILITI : LAPANGAN TERBANG


• Pavement Taxiway centre line lights: offset < 300mm

A straight portion of a taxiway should have a width of not less than Taxiway centre line lights :
given by the following tabulation:
• spacing: < 30m

Code Taxiway width • (RVR condition) spacing: <15m


letter
Taxiway centre line on rapid exit taxiway: spacing < 15m
A 7.5m Taxiway centre line on other exit taxiway : spacing < 7.5m
Taxiway centre line on runway: spacing < 15m
B 10.5m Taxiway edge light: spacing < 60m
All can be lighted up
C 15m (if wheel base less than 18m) Colour of light : Blue for taxiway edge lights
18m (if wheel base aqual to or greater than 18m) Green for taxiway center line lights / lead-in lights
D 18m (if outer main gear wheel span of less than 9m) No crack/damage on the apron surface
23m (if outer main gear wheel span equal to or greater
than 9m)
 APRON
E 23m
Maximum slope should not exceed 1%
F 25m
No crack/damage on the apron surface

 Taxiway Shoulders (including taxiway)  Apron Markings

B UKU MA KLU MAT A S A S


Overall width : Colour : Yellow
Code F = 60 m
Code E = 44 m
Code D = 38 m  Lights
Code C = 25 m
Spacing :< 60m
Colour : Apron Edgelights - blue
 Taxiway Markings Lead-in lights - green
All lights can be lighted up
Colour : yellow

67 68
ANGGARAN KADAR HARGA BAGI KERJA-KERJA LAPANGAN GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN JETI

FASILITI : LAPANGAN TERBANG & PELABUHAN


TERBANG (TIDAK TERMASUK M&E)

Tahap Keterangan
 FLEXIBLE PAVEMENT (CODE 4D)
Kerosakan
1 m² = RM 500

1 Tiada kesan kerosakan dan tiada penyenggaraan


 RIGID PAVEMENT (CODE 4D) diperlukan sebagaimana hasil pemeriksaan.

1m² = RM 900
2 Ada kesan kerosakan minor dan perlu rekodkan
keadaan sebenar untuk tujuan pemantauan
 HANGAR (TYPE I – SMALL AIRCRAFT (BOMBARDIER 415))

1m² = RM 1500 3 Ada kesan kerosakan kurang kritikal dan perlu


laksanakan kerja penyenggaraan berkala.
 HANGAR (TYPE II – MEDIUM AIRCRAFT (C -130))

1m² = RM 1900 4 Ada kesan kerosakan kritikal dan perlu kerja


pembaikan. Kerja pemeriksaan secara terperinci
perlu dibuat untuk tentukan samada kerja baikpulih
 HANGAR (TYPE III – LARGE AIRCRAFT (A400M)) diperlukan atau sebaliknya.

1 m² = RM 2500
5 Ada kesan kerosakan sangat kritikal dan
menjejaskan keselamatan pengguna, perlu

B UKU MA KLU MAT A S A S


laksanakan kerja pembaikan sementara segera.
Pasang papan tanda supaya penggunaan beban
trafik dihadkan khususnya untuk jeti kargo sebelum
kerja pembaikan dilaksanakan.

69 70
Garis Panduan Mengenalpasti Tahap Kerosakan Jeti KOMPONEN JETI

FASILITI : PENYIASATAN PELABUHAN


Jenis Tahap Keterangan Komponen Klasifikasi
Kerosakan Kerosakan

Pengaratan Ringan Ada sedikit kesan pengaratan dan Komponen Marin Utama Komponen Marin Sekunder
berlubang pada permukaan cat.
Tiada kerosakan/penghausan pada
besi asal. 1. Jeti 1. Jeti

Sederhana Ada kesan pengaratan dan serpihan 2. Cerucuk 2. Tiang


yang ringan. Ada penghausan
keratan besi sehingga 10% .
3. Rasuk 3. Rasuk Bumbung
Teruk Ada pengaratan dengan lubang
(tidak menembus keratan besi) pada
permukaan besi. Ada penghausan 4. Short Columns 4. Kekuda Bumbung
keratan besi antara 10% - 20%.
5. Papak Lantai untuk Kepala 5. Topping
Sangat Teruk Ada pengaratan yang kritikal dan ada Jeti
kesan berlubang yang menembus
keratan besi. Ada penghausan
keratan besi melebihi 20%. 6. Tangga 6. Susur Tangan

Spalling Ringan Ukuran permukaan serpihan kurang


(Permukaan daripada 150mm bagi sebarang 7. Papak Lantai untuk Jeti 7. Jaringan Paip
serpihan) arah atau kurang daripada 25mm Penghubung
kedalaman.

B UKU MA KLU MAT A S A S


8. Expansion Joint 8. Komponen Mekanikal dan
Sederhana Ukuran permukaan serpihan di Elektrikal
antara 150mm ke 300mm bagi
sebarang arah atau di antara 25mm
ke 50mm kedalaman. 9. Fenders 9. Utiliti lain

Teruk Ukuran permukaan serpihan di


antara 300mm ke 600mm bagi 10. Bollards
sebarang arah atau di antara 50mm
ke 100mm kedalaman. 11. Cat Ladder

Sangat Teruk Ukuran permukaan serpihan lebih


daripada 600mm bagi sebarang
71 72
arah atau lebih daripada 100mm
kedalaman.
PENILAIAN PRESTASI KOMPONEN ANGGARAN KOS PROJEK PEMBINAAN STRUKTUR JETI LENGKAP

FASILITI : KOMPONEN PELABUHAN & ANGGARAN KOS


DENGAN AKSESORI

Penarafan Keadaan bagi Garispanduan untuk pengurangan Anggaran Kos Siasatan Tapak
(Rating) Komponen dari segi kapasiti komponen
(Condition) untuk melaksanakan fungsi yang
dikehendaki Bil Jenis siasatan Anggaran kos (RM/ Catatan
tapak projek)

Komponen Komponen 1. Kerja ukur tanah 50,000.00


Marin Utama Marin Sekunder & bathymetri

2. Kajian hidraulik 500,000.00


1 Sangat Baik 0% - 4% 0% - 8%
3. Penyiasatan 200,000.00
2 Baik 4% - 10% 8% - 20% tanah (S.I.)

4. Kajian penilaian 500,000.00 termasuk


3 Memuaskan 10% - 20% 20% - 40% impak alam kajian untuk
sekitar (EIA) coral mapping;
sekiranya perlu
4 Lemah 20% - 30% 40% - 60%
5. Kajian Marine 300,000.00 sekiranya perlu
5 Sangat lemah Lebih 30% Lebih 60% Traffic Risk
Analysis (MTRA)

Jumlah 1,550,000.00

ANGGARAN KOS PEMBINAAN JETI

B UKU MA KLU MAT A S A S


Bil Projek Anggaran kos
(RM/m2)

1. Struktur jeti lengkap dengan aksesori 5,500.00


(cerucuk jenis spun pile)

73 74
KRITERIA REKA BENTUK JETI UMUM b. Draft kapal dan Displacement Tonnage

FASILITI : KRITERIA REKA BENTUK UMUM PELABUHAN


• Kedalaman jeti berdasarkan full draft
1. Data Oceanic • Rekabentuk fender berdasarkan displacement tonnage
a. Data pasang surut
b. Tinggi ombak wajar (H1/3) dan tempoh masa
(Melalui kerja-kerja ukur hidrografi)

Legend:

HAT – Highest Astronomical Tide


MHWS – Mean Higher Water Springs
MHWN – Mean Higher Water Neaps
MSL – Mean Sea Level
MLWN – Mean Low Water Neaps
MLWS – Mean Low Water Springs
LAT – Lowest Astronomical Tide

Notes:
1. Source – Tide Tables Malaysia, Singapore &
Brunei, 2002
2. Standard Port : PELABUHAN KLANG
3. All elevations are referenced to Admiralty Chart
Datum (ACD) *DWT = Dead Weight Tonnage, LWT = Light Weight Tonnage

Soffit level = MLWS + (0.2m to 0.6m)

Soffit level 3. Beban Hidup Atas Jeti

a. Daya menegak
• Bebanan kargo , kenderaan dan sebagainya (mengikut
keperluan).

b. Daya melintang
• Tenaga berlabuh (Mengikut displacement tonnage kapal)

B UKU MA KLU MAT A S A S


• Seismic (kes biasa – 5cm/sec; kes luar biasa – 10cm/sec)
• Angin (40 m/s)
2. Data Kapal
a. Dimensi kapal
• Menentukan panjang jetty head (berth length) 4. Beban Mati Atas Jeti

a. Komponen asas jeti termasuk aksesori jeti (bollard, quick release


Bert length (a function of ship’s length) hooks, fenders and gangway)
(i) 1.15 x vessel length OR
(ii) Ship length + 15.0m (minimum) b. Utiliti dan kemudahan lain
• Paip air, paip bahan api, kabel elektrik, tiang lampu
• Jentera (jeep crane, travelling crane dan sebagainya)
75 76
KEJURUTERAAN CERUN LOKASI CERUN YANG MEMPUNYAI TAHAP BAHAYA

CERUN : MAKLUMAT ASAS


DEFINISI
Nama Jalan Panjang Bilangan
• Keruntuhan Besar – bila berlaku seperti berikut: Jalan Cerun
• Berlaku kemalangan jiwa. (km) Pada Tahap
• Berlaku penutupan laluan masuk/keluar dari tempat keruntuhan. Bahaya Yang
• Berlaku keruntuhan ditempat-tempat yang menjadi perhatian Tinggi
umum seperti Pusat Pentadbiran Putrajaya.

• Keruntuhan Kecil – bila berlaku ditempat-tempat selain di atas. FT 1 - Jalan Johor Bharu - Seremban - 896.92 48
Butterworth – Bukit Kayu Hitam

FT 2- Jalan Pelabuhan Klang - KL- 299.74 37


PENGURUSAN MAKLUMAT CERUN
Pelabuhan Kuantan
• Sistem Maklumat Cerun Bersepadu (Integrated Slope Information
system, ISIS) digunakan bagi pengurusan maklumat cerun. FT3 - Johor Bharu - pintas Kuantan – 736.81 18
K.Terengganu – Kota Bharu - Pasir Mas
– Rantau Panjang

KAEDAH PETA BAHAYA & RISIKO CERUN


FT 4 - Jalan Kupang – Gerik 136.96 24
Linear Base
• Melibatkan jalan-jalan Persekutuan dan Negeri. FT 5 - Jalan Johor Bharu – Batu Pahat - 655.85 10
Melaka - Klang – Teluk Intan – Ipoh
• Lebih 25,000 cerun di Jalan Persekutuan telah diinventori.

• Peta Bahaya & Risiko telah dihasilkan. FT 6 - Jalan Mengelilingi Pulau Pinang 62.33 33

B UKU MA KLU MAT A S A S


FT 8 - Jalan Kota Bharu - Gua Musang 402.70 29
Area Based
-Bentong
• Kawasan yang telah mempunyai Peta Bahaya & Risiko;
FT 76 - Jalan Baling - Kuala Kangsar 10.10 43
• Ulu Klang, Selangor.
• Pulau Pinang (Bahagian Pulau sahaja).
• Miri, Sarawak. FT 185 - Jln Gua Musang - Kampung 82.93 151
Kuala Betis

77 78
CERUN : KEGAGALAN CERUN
Tanah runtuh ialah pergerakan tanah, batu atau
runtuhan ke bawah dari keadaan asal yang stabil.

Jenis-jenis
longkang di
cerun
Types of drains
Lereng bukit on a slope
yang curam

Gegaran gempa
bumi & getaran Pembakaran
daripada letupan hutan
batu cerun
Tanda kegagalan cerun

Faktor-faktor
• Rekahan di permukaan cerun.
• Paip air pecah.
Saliran yang • Rekahan di permukaaan atau tapak bangunan atau struktur dll.
Bebanan di
tidak bahagian atas • Struktur cerun bergerak dari kedudukan asal.
mencukupi cerun • Pintu atau tingkap melekat pertama kali.
• Air yang tidak dijangka menyembur keluar dari cerun.
Pembuangan
• Tebing atau permukaan jalan mendap atau merekah.

B UKU MA KLU MAT A S A S


runtuhan di
bawah cerun • Rekahan semakin melebar.
• Bonjolan pada kaki cerun atau tembok penahan.
• Air kelihatan pada permukaan tanah.
• Tanah bergerak dan runtuhan kecil.
Cerun adalah lereng yang
membezakan dua aras yang • Air kelihatan di kaki cerun.
berbeza. Ketinggian cerun boleh • Dinding luar, laluan atau tangga bergerak daripada kedudukan asal.
mencapai 1 meter hingga beratus
meter. Lereng cerun dianggarkan • Pagar, dinding penahan, tiang atau pokok condong dan semakin
10o – 90o. Terdapat cerun semula tumbang.
79 jadi & buatan manusia. 80
81
TABURAN KEJADIAN TANAH RUNTUH

B UKU MA KLU MAT A S A S


82

CERUN : TANAH RUNTUH


CERUN : KOMPONEN REKA BENTUK
FAKTOR PERGERAKAN MAKSIMUM DIBENARKAN
KOMPONEN CARA
KESELAMATAN
REKA BENTUK KEGAGALAN
MINIMA VERTICAL LATERAL PERBEZAAN

1. Unreinforced Slopes 1.1 Local & Global Stability 1.3 Analisis perlu berdasarkan GEOTECHINICAL MANUAL FOR
(Cut & Slopes) SLOPES (1984), GEO Hong Kong
2.1 Bearing (Fill) 2.0
2. Reinforced For Treated 2.1 Locals & Global Stability 1.5
Slopes (bukan di atas tanah (Cut & Fill Slope)
lembut) 2.2 Bearing (Fill)
1.5

3. Permanent Anchors 3.1 Tensile Resistance 2.0 Geo spec 1 (1989), GEO Hong Kong BS8081
3.2 Resistance At Soil Grout
Interface
3.3 Creep/Corrosion 3.0

4. Rigid Retaining 4.1 Overturning 2.0 15mm di sepanjang permukaan 15mm di sepanjang 1 : 150 di
Structures 4.2 Sliding 1.5 dinding geoguide 1 (1983), GEO permukaan dinding sepanjang
4.3 Overall Stability 1.5 Hong Kong permukaan
4.4 Bearing 2.0 dinding

5. Reinforced Fill Walls/ External Stability Rujuk BS 8006 ± 5mm per meter tinggi ± 15mm dari jajaran 1 : 50mm di
Structures rujukan sepanjang
Internal Stability permukaan
dinding

6. Individual Foundation Shaft Resistance 2.0 12mm sepanjang paksi cerucuk di


Files (terutamanya di bawah kepala cerucuk pada beban reka
beban paksi) bentuk
35mm or 10% saiz di kepala
Base Resistance 2.0 cerucuk pada dua kali ganda beban
reka bentuk

B UKU MA KLU MAT A S A S


BS 8004
7. Individual Foundation Ultimate Lateral Resistence 2.5 12mm sepanjang paksi cerucuk di 12mm berserenjang
Loads (terutamanya di kepala cerucuk pada beban reka paksi cerucuk pada
bawah lateral & lenturan bentuk beban reka bentuk
beban berserenjang dengan
paksi cerucuk) BS 8004
8. Pile Group Block Bearing Capacity 2.0 12mm pada beban kerja BS 8004
9. Piles As Retaining As For 4,5,6 And 7 Above Sebagai individual Untuk 4 ke atas untuk rigid retaining structures
Structures foundation piles BS 8004

10. Embankment On Soft 10.1 Bearing (jangka 1.4 7 tahun selepas mendapan pembinaan (construction settlement):
Ground pendek) 1.2 i. Dalam 10m dari tuju jambatan (bridge approach) < 100mm
10.2 Local & Global Slope ii. Jalan < 250mm
83 Stability (jangka panjang) 84
GARIS PANDUAN ELEKTRIK ANGGARAN BAGI SISTEM HT, ICT DAN JUGA AKSESORI ADA

ELEKTRIK : ANGGARAN KOS & SISTEM


DILAKSANAKAN DI DALAM GARIS PANDUAN DI SEBELAH
1. Garis Panduan Pengurusan Nilai Bagi Cawangan Kejuruteraan
Elektrik
Watt / m²
a) Panduan dan rujukan kepada pegawai-pegawai di CKE dalam
menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Pengurusan KATEGORI
Nilai di peringkat CKE, JKR dan peringkat Agensi Pusat BIL. JENIS BANGUNAN JUMLAH BEBAN BEBAN
BANGUNAN

b) Panduan Pengiraan Anggaran Kos Elektrik


(tcl) (md)

BIL SYSTEM COST (RM)


Klinik Kesihatan 3
630 310 280
1 Digital Court Room 100,000.00/Court Room (2011)
System 1 Kesihatan

2 Digital Vulnerable Court 235,000.00/Court Room Klinik Kesihatan 4


520 210 170
Room System (2011)

3 Audio Visual System. 35,000.00/Room Balai Polis Type A


Eg: Meeting Room/ 680 110 80
(2009)
Computer Lab
2 Keselamatan
4 Audio Visual & Conference 285,000.00/Room Balai Polis Type B
630 100 80
System. Eg: Dewan (2009-2010)
Seminar with 61 delegates
unit
Mahkamah Syariah
350 110 90
5 Audio Visual & Conference 70,000.00/Room (2010)

B UKU MA KLU MAT A S A S


System. Eg: Meeting
Room <25 pax Pejabat Jab. Kastam
440 130 90
(2010)
7 Digital Call System 25,000.00/System
Eg: for 8 Call Terminal 3 Pejabat
Pejabat Jab. Audit
430 170 110
10 Public Address System 30,000 + 230/ceiling (2009)
speakers c/w wiring + 250/
box speakers c/w wiring
+ 325/round paging horn Pejabat JKPTG
260 120 110
speakers c/w wiring, 85/ (2008)
volume controller
85 86
2. Electrical System Design & Installation for Architects & Engineers

ELEKTRIK : SISTEM & SENGGARAAN


Guideline

Jumlah
a) Panduan kepada Pegawai dari Disiplin selain Elektrik dari segi

630

520

680

630

350

440

430

260
keperluan ruang, lokasi dan kriteria lain yang membolehkan
sistem elektrik berfungsi dan boleh disenggara.

PANDUAN UNTUK MENENTUKAN ANGGARAN KASAR BEBAN ELEKTRIK UNTUK

Telecommunication
The lead-time for supply connection depends on a number of factors
including the type of premises, the electrical load required and the

BANGUNAN KERAJAAN BERDASARKAN KELUASAN LANTAI KASAR


location of the premises and approval from the Local Authorities.

ICT &

100
110

110

110
30

50

80

30
Kos / m2 (RM)
VOLTAGE LEVEL SUPPLY PROJECT TYPICAL LEAD TIME
 132 kV and above 3 years – 5 years
 33 kV 18 months - 2 years
 11 kV 6 months – 12 months

Extra Low
Voltage
(ELV)
 400 V and below (with substation) 3 months – 12 months

130

120

140
110

110

60

70

70
 400 V and below (without substation) Less than 3 months

*Garis Panduan boleh diperolehi di Laman Web Jpedia

Voltage
3. Garis Panduan Kos Piawai Kerja-Kerja Penyenggaraan Elektrik

(LV)
Low

490

360

440

400

210

270

180

190
a) Norma bagi mengira anggaran kos penyenggaraan bangunan-
bangunan kerajaan bagi komponen elektrik.
b) Panduan penyediaan anggaran kos bagi kerja-kerja sengaraan

Pejabat Jabatan Kastam (2010)


Balai Polis Type B (2009-2010)

Pejabat Jabatan Audit (2009)


Mahkamah Syariah (2010)
Balai Polis Type A (2009)
Klinik Kesihatan 3 (2011)

Klinik Kesihatan 4 (2011)


KATEGORI NILAI KADARAN

Pejabat JKPTG (2008)


(RM/m2)

Jenis Bangunan
Bangunan Gunasama (< 5 Tingkat ) 14.90

B UKU MA KLU MAT A S A S


Bangunan Gunasama (≥ 5 Tingkat) 15.70
Klinik Kesihatan 19.8
Balai Polis 24.90
Kuarters Kelas D (Banglo/Berkembar) 7.20
Kuarters Kelas E (Banglo) 12.30
Kuarters Kelas F (Banglo/Berkembar) 12.10
Kuarters Kelas F (Bertingkat) 14.20
Kuarters Kelas G (Bertingkat) 12.40

Keselamatan
Bangunan

Kesihatan
Kategori

Pejabat
Sekolah Rendah 6.90
Sekolah Menengah 6.4
87 88
*Garis Panduan ini telah dijadikan pekeliling Pengarah Kanan dan boleh diperolehi di
Laman Web Jpedia.
GARIS PANDUAN REKA BENTUK ASAS MEKANIKAL

MEKANIKAL : SISTEM PENYAMAN UDARA & KEBAKARAN


2. CENTRAL UNIT
1. Garis panduan reka bentuk asas sistem mekanikal dalam
A Air Cooled Split Ducted System PER HP 3,000
bangunan
B Air Cooled Split Ducted System Hospital Project PER HP 4,400
• Kadar harga pukal bagi sistem Mekanikal
C Water Cooled Packaged System PER HP 4,200

SISTEM PENYAMAN UDARA D Air Cooled Chiller System PER HP 3,700

BIL. SISTEM UNIT HARGA (RM)  E Air Cooled Chiller Hospital Project PER HP 4,700
1. SPLIT AIR CONDITONING
F Water Cooled Chiller System PER HP 5,000
WALL MOUNTED SPLIT UNIT
G Water Cooled Chiller System Hospital Project PER HP 10,000
A 1.0 HP PER NO 2,000
3. AIR COOLED VRF SYSTEM PER HP 4,000
B 1.5 HP PER NO 2,200
C 2.0 HP PER NO 3,100 4. PRECISION AIR CONDITIONING FOR ARCHIVE/ PER HP 4,200
SERVER ROOM
D 2.5 HP PER NO 3,600
*1 HP – 8,000 btu/hr (air cooled split unit)
E 3.0 HP PER NO 4,600 **1 HP – 10,000 btu/hr (water cooled package unit)
***1 TR (Ton of Refrigeration) – 12,000 btu/hr
 CEILING MOUNTED SPLIT UNIT
F 1.0 HP PER NO 2,700 SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN
G 1.5 HP PER NO 3,200
BIL. SISTEM HARGA (RM)
H 2.0 HP PER NO 3,800
1 Hose Reel System  RM 5000/hose reel

B UKU MA KLU MAT A S A S


I 2.5 HP PER NO 4,500
2 Dry Riser System RM 5,700/landing valve
J 3.0 HP PER NO 5,200
3 Wet Riser System RM 7,500/landing valve
CEILING CASSETTE SPLIT UNIT
K 1.5 Hp PER NO 4,200 4 Sprinkler System AREA SINGLE LAYER- RM35/ m2

L 2.0 Hp PER NO 4,600 5 Gas Fire Suppression System RM180/volume of room

M 2.5 Hp PER NO 4,700 6 Conventional Fire Alarm System RM25/sq.m


N 3.0 Hp PER NO 5,100
7 Addressable Fire Alarm System  RM75/sq.m

89 90
SISTEM LIF

MEKANIKAL : SISTEM LIF, BEKALAN AIR & LOJI


BIL KATEGORI SENARAI LOJI JUMLAH
BIL. BANGUNAN HARGA TINGKAT BILANGAN LORI DAN KENDERAAN PENGANGKUT
SEBUAH LIF PENUMPANG
9 Boat 2
(RM)
10 Feri 1
1  Pejabat 270,000 10 Tingkat 17
11 Load Carrier 221
2  Kuarters 225,000 10 Tingkat 24
12 Lorry 2
3  Hospital 350,000 10 Tingkat 24
13 Low Loader 11
4  Lif Barang 345,000 10 Tingkat 30
14 Mobile Fuel Tanker 2
- Bilangan tingkat dan bilangan orang yang dinyatakan merupakan bilangan yang 15 Mobile WaterTanker 3
biasa untuk setiap jenis bangunan.
- Harga ini berdasarkan kepada kelajuan lif antara 1.0 – 2.0 m/s 16 Pick Up 173
17 Recovery Truck 9
18 Tipper 183
SISTEM PERPAIPAN SANITARI & AIR DALAMAN
Sub Jumlah 607
BIL. SISTEM FORMULA 
1  Sistem Bekalan Perpaipan Air RM25/m (Floor Area)
2
JENTERA PEMBINAAN
2  Tangki Air RM5000/Thousand Gallon
19 Agri Tractor 62
3  Sanitari Dalaman RM15/m (Floor Area)
2

20 Backhoe Loader 91
*GFA – Gross Floor Area
1. Kadar harga adalah termasuk harga peralatan yang berkualiti dan berjenama, 21 Dozer 21
upah, pengangkutan, keuntungan,tempoh jaminan, pengujian & pentauliahan serta 22 Dumper 2
senggaraan dalam tempoh jaminan.
2. TR = Tonne Refrigeration, CFM = Cubic Feet per Minute. 23 Excavator 2
3. Data harga pukal dikemaskini pada Mei 2013.
24 Forklift 5

25 Mobile Crane 6
PENGURUSAN LOJI DAN KENDERAAN JKR :

B UKU MA KLU MAT A S A S


BILANGAN KENDERAAN DAN LOJI JKR 26 Motor Grader 111

BIL KATEGORI SENARAI LOJI JUMLAH 27 Road Paver 5


KENDERAAN PENUMPANG 28 Roller 102
1 4WD 613
29 Rotary Slasher 3
2 Bas Penumpang 4
30 Shovel 106
3 Light Vehicle Van 46
4 Mini Bas 5 31 Tow Truck 1
5 Motosikal 1 32 Sky Lift 1
6 MPV 3
Sub Jumlah 518
7 Saloon Car 4
91 JUMLAH 1815 92
8 Van 14
Sub Jumlah 690 *Sila rujuk Data Atas Talian (Sistem SPARK) melalui laman web JKR
SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (SPAS) 14001 KERJA-KERJA PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR DI DALAM EMP

ALAM SEKITAR & TENAGA : SPAS 14001


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS) 14001 ENVIRONMENTAL PROTECTION WORKS (EPW)

SPAS 14001 diaplikasikan kepada projek-projek persekutuan termasuk PENGURUSAN SISA


Sabah dan Sarawak bagi projek-projek yang melibatkan:-

i. Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA)

ii. Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) dan bernilai RM 5 juta ke


atas.
Bekas Penstoran buangan Perangkap minyak
pengumpulan sisa sisa terjadual dan gris
pembinaan

PELAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR KAWALAN HAKISAN DAN KELODAK


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP)

EMP disediakan bagi pelaksanaan projek-projek mengikut kategori:-

i. Keperluan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA)

ii. Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) dan bernilai 5 juta ke atas Perangkap kelodak Pagar kelodak Penapis kelodak
(silt curtain)
iii. Projek bernilai RM 20 juta ke atas termasuk kerja tanah.

EMP bagi Kategori (i) diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar berkaitan
manakala Kategori (ii) dan (iii) diluluskan oleh Pegawai Penguasa Projek
JKR.
Penanaman rumput Pelindung cerun Laluan basuhan
dan jet air

B UKU MA KLU MAT A S A S


PELAN KAWALAN HAKISAN DAN KELODAK KAWALAN KAWALAN PENGURUSAN
EROSION AND SEDIMENT CONTROL PLAN (ESCP) PENCEMARAN PENCEMARAN BAHAN
UDARA BUNYI API
ESCP adalah sebahagian dari EMP dan perlu diluluskan sebelum fasa
kerja tanah bermula.

ESCP bagi Kategori (i) diluluskan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran
(JPS) berkaitan manakala Kategori (ii) dan (iii) diluluskan oleh Pegawai
Penguasa Projek JKR. Lori semburan air Penghadang bunyi Takungan tangki
bahan api

93 94
SKIM PENARAFAN HIJAU JKR (pH JKR)

ALAM SEKITAR & TENAGA : pH JKR


Pembangunan
Alat mengukur tahap kelestarian sesebuah pembangunan kerajaan.

Penarafan

Lestari
Terbahagi kepada 2 kategori iaitu:

Projek
Sektor Bangunan

i. Kategori Bangunan Baru Bukan Kediaman (KB1).

Penyerahan
Pemarkahan
ii. Kategori Bangunan Sedia Ada Bukan Kediaman (KB2). Verifikasi

Sektor Jalan

KONSEP PELAKSANAAN pH JKR


i. Kategori Jalan Baru Persekutuan (KJ1).

Pembinaan
ii. Kategori Naiktaraf Jalan Persekutuan (KJ2).

KLASIFIKASI PENARAFAN

Pemudahcara

Pasukan Projek
Perolehan
peratusan (%) bintang penarafan ph jkr

40 - 49 potensi pengiktirafan
Bentuk
Penilaian Reka

40 - 49

Bentuk

B UKU MA KLU MAT A S A S


amalan pengurusan terbaik

Reka
40 - 49 kecemerlangan nasional
Pendaftran
Permohonan &
40 - 49

Perancangan
kecemerlangan global

Pelaksana
Pasukan

pH JKR
95 96
FUNGSI JKR DALAM KECEKAPAN TENAGA (EE) BAGI BANGUNAN- PRINSIP GPSS

ALAM SEKITAR & TENAGA : EE & GPSS


BANGUNAN KERAJAAN

• Memastikan penggunaan tenaga secara optimum dan mengurangkan


pembaziran. Ketahanan Produk
• Memastikan persekitaran yang selesa dan sihat. Produk yang tahan
• Getting more with less. lama walaupun kerap
• Menerapkan pengukuran tenaga (Building Energy Intensity - BEI) digunakan.
dalam kWh/m2/year untuk keluasan bangunan melebihi 4000m2.
• Mematuhi MS 1525:2014- Code of Practice for EE and RE in Non-
Residential Buildings dalam reka bentuk. Melindungi Alam Sekitar
Produk melindungi
biofizikal alam sekitar
daripada degradasi,
pengeluaran sisa,
pencemaran udara,
kehilangan biodiversiti.

Pembaharuan Tenaga
Pengangkutan Tenaga Boleh Kecekapan Sisa Produk atau sistem
Efisyen Baharu (RE) Tenaga (EE) Pepejal
menghasilkan tenaga
elektrik menggunakan
Pengurangan CO2 alternatif bahan api fosil.

Kandungan Kitar Semula


GREEN PRODUCT SCORING SYSTEM (GPSS) Produk yang dikitar semula

B UKU MA KLU MAT A S A S


menghasilkan bekalan
Objectives baru bagi bahan yang
sama.
a. To measure & increase the number of green products used in a
building & road works.
Barangan Tempatan
b. To educate & create awareness among the stake holders on
Produk dan sistem
environment friendly products & services.
tempatan akan
menjimatkan tenaga dan
c. To encourage the manufacturing industry to apply for Green
sumber pengangkutan.
Product Certification base on the present criteria by an independent
certification body (eg.SIRIM)
97 98
PRINSIP GPSS KAEDAH GPSS

ALAM SEKITAR & TENAGA : EE & GPSS


Kaedah Pengiraan Skor

GPSS menggunakan skala mata mudah dan kaedah akreditasi dari 0-2
Bahan Kitar Semula mata seperti berikut:
Produk yang menggunakan
bahan kitar semula dalam proses
pembuatan dan produk yang dikitar
semula menghasilkan bekalan baru

0
bagi bahan yang sama. Produk digunakan tidak
dipertimbangkan sebagai Green atau
tidak mempunyai sebarang bentuk
perakuan.
Meningkatkan Kualiti /
Kecekapan Air
Sistem atau produk yang
meningkatkan kualiti air dengan

1
penyikiran nutrien, mendapan, Produk diperakui Green oleh
dan bahan pencemar yang efektif pengeluar dengan persijilan daripada
sebelum ia dapat mengalir semula independent body seperti pematuhan
ke aliran semula jadi ISO 14000
ATAU
*Type II: Perakuan atau pendakwaan
oleh pengeluar; Sebarang persijilan
atau pengiktirafan dari mana-mana
Kecekapan Tenaga organisasi green/ eco-friendly seluruh
Produk atau sistem membantu dunia.
mengurangkan penggunaan tenaga

B UKU MA KLU MAT A S A S


dalam bangunan dan fasiliti.

2
* Type I: Berdasarkan pelbagai kriteria
dan pertimbangan kitar hayat seperti
produk atau bahan yang telah ecolabel
Penambahbaikan ATAU
Indoor Air Quality (IAQ) Perakuan dari mana-mana ahli Global
Sistem atau produk meningkatkan Eco-Label Network (GEN)
tahap IAQ dengan mengenalpasti
pencemaran udara dalaman
dan meningkatkan kualiti
udara, mengurangkan bunyi,
menambahbaik keselesaan haba,
99 pencahayaan & persepsi visual. 100
EDITOR

SIDANG REDAKSI
Pn. Halimah binti K. Muhammad Kunni, PROKOM
En. Muhammad Yusri bin Hamid, PROKOM
Sr. Kalsom binti Hamid, CKUB
En. Shamsul Nazair bin Mohd Yunus, CA
En. Meor Shahrullizam bin Sulaiman, CA
En. Mazlan bin Mustafa, CKK
Pn. Puteri Asniza binti Megat Norman, CKS
En. Hasrudin bin Md Fadzali, CPPT
En. Norisyam bin Naseri, CPPT
Pn. Aizatun Nasyieen binti Yaakub, CPUM
En. Hairul bin Ishak, CKBA
Pn. Nadia binti Mohd Salleh, CJ
En. Syed Eddy Asyraf bin Syed Abdulah, CKJG
Pn. Arbaah binti Abu, CKM
En. Fithry bin Mohd Amir, CKM
Pn. Nurul Huda binti Abdul Hadi, CKE
En. Mohammad Hairi bin Rosman, CAST
Pn. Laily bin Bahari, CAST
En. Mohd Shahlan Fitry bin Noor Rahin, BSFB
SIDANG REDAKSI Pn. Huzairinah binti Hussin, BSFB

B UKU MA KLU MAT A S A S


Mejar Ir. Mohammad Tajul Urus bin Tajuddin, BSFJ
Penasihat
Dato’ Ir. Hj. Annies bin Md.Ariff Pn. Safinas binti Saroji, BSFJ
Pn. Nurul Aida binti Jasni, BSFJ
Penyelaras
Pn. Zarina binti Ngajam, BKC
Ir. Mohd. Jamal bin Sulaiman
En. Mohd Razif bin Mohamed Kamaruzzaman, BPKS
Urusetia Ir. Atikah binti Zakaria, BDSM, CPK
Hj. Mohd Razali bin Derahman Pn. Nurul Hidayah A. Aziz, BDSM, CPK
Ir. Mansor bin Ibrahim
En. Effendi bin Mohd. Sood Pn. Nurul Hamiezah binti Hawiah, BPSM, CPK
Pn. Nurul Syazwani binti Mohd Roslan Ir. Ahmad Paridz bin Abdullah, BKK, CPK
Pn. Noraidawani binti Basahrudin, BKK, CPK
101 102
Tengku Mohamad Shahril bin Tengku Razman, BKK, CPK
Ir. Rozita binti Mat Senapi, BPK, CPK
En Sumie Sarmiza bin Abd Suki, BPK, CPK