Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK

SK MJDI, KUCHING
NAMA GURU : MOHAMAD AZAM BIN ABU BAKAR

Mata Pelajaran dan kelas Matematik Tahun 5C

Tarikh 13 Ogos 2018

Hari Isnin

Masa 12:00 Tengahari – 1:00 Tengahari

Bilangan Murid 23 Orang

Bidang Pembelajaran Sukatan Dan Geometri

Tajuk Panjang

Pengetahuan sedia ada Murid-murid tahu konsep perkaitan antara milimeter, sentimeter, dan kilometer.

PAK21
 komunikasi  kolaboratif  kreatif  Kritis  Nilai

Standard Kandungan 12.5 Pembahagian Panjang

Standard Pembelajaran (i) Membahagi ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan dengan
nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan dengan penukaran
unit.

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat :


1) dapat menyelesaikan soalan pembahagian ukuran panjang melibatkan
perpuluhan, dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000
Objektif tanpa dan dengan penukaran unit.
(a) Murid pencapaian tinggi dapat menyelesaikan enam soalan pembahagian
ukuran panjang melibatkan perpuluhan, dan pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit.
(b) Murid pencapaian sederhana dapat menyelesaikan tiga soalan
pembahagian ukuran panjang melibatkan perpuluhan, dan pecahan
dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan dengan
penukaran unit.
(c) Murid pencapaian rendah dapat menyelesaikan satu soalan pembahagian
ukuran panjang melibatkan perpuluhan, dan pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit.

ILMU: Sejarah
NILAI: Keyakinan, Keberanian, kerajinan, kerjasama

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT):


i) Kemahiran Berfikir: Menaakul, menjana idea, dan merumus
Pengisian kurikulum ii) Kreativiti dan Inovasi: Menggunakan pelbagai strategi untuk
menyelesaikan masalah.
iii) Kecerdasan Pelbagai: verbal linguistik
iv) TMK: Penggunaan komputer riba untuk penerangan dan pembesar
suara untuk memainkan lagu “Unit Ukuran Panjang”, dan penggunaan
laman web interaktif

Stickey notes”, kad “traffic light”, marker dan kertas, lirik lagu, komputer riba,
Bahan Bantu Belajar (BBB)
pembesar suara, lembaran kerja, mini “whiteboard”, buku teks.
Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Teknik: Sumbang Saran

 Lagu unit panjang BBB: Lirik Lagu,


1 a) Guru akan menyuruh murid untuk
komputer riba dan
menyanyikan lagu “Unit Pajang".
pembesar suara, kad
b) Murid akan menyanyikan lagu
anugerah, “sticker
tersebut.
notes”, kad “traffic light”,
marker dan “mini
2. Guru bersoal jawab dengan murid
whiteboard”
berkenaan tajuk yang telah mereka
pelajari? NILAI: Keberanian dan
keyakinan
Induksi Set 3. Guru mengaitkan lagu dengan tajuk
pelajaran hari ini ; ILMU: Seni Bahasa
(5 minit)
“ Pembahagian dan unit panjang”.
TMK: Penggunaan
komputer riba untuk
4. Guru akan melekatkan rumusan untuk
memainkan lagu
mengingat penukaran unit panjang
“Penukaran unit
di hadapan kelas
panjang”

6. Guru akan memberi enam fail kepada


murid yang berisi “sticker notes”, kad
“traffic light”, marker dan “mini
whiteboard” sebelum memulakan
pelajaran.
Teknik: Penerangan dan soal jawab
BBM: Lembaran kerja,
komputer riba, LCD
1. Guru akan menerangkan langkah
penyelesaian pembahagian ukuran KREATIVITI DAN
Slaid digunakan untuk panjang panjang melibatkan INOVASI: Menghasilkan
menjimatkan masa kerana
Langkah 1 idea melalui
memerlukan langkah yang
2. Murid akan mendengar penerangan pemerhatian serta
panjang lama sekiranya
(15 minit) menyalin di papan tulis. daripada guru. menyatakan idea secara
Selain itu, penerangan
lisan dan bertulis
menggunakan slaid juga
3. Guru akan menayangkan satu
salah satu cara menerapkan
soalan penyelesaian masalah NILAI: Keberanian dan
elemen TMK dalam PdP.
menggunakan slaid. keyakinan

(TMK):
4. Guru akan memberikan contoh -Paparan slaid untuk
untuk penyelesaian masalah penerangan
pembahagian ukuran panjang
melibatkan perpuluhan, dan
pecahan dengan nombor satu digit,
dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan
dengan penukaran unit.
Teknik: Aktiviti Berkumpulan
BBM
Permainan ‘Putar dan Soalan tugasan,
Jawab’: 1) Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. speaker, fail.
2) Setiap kumpulan diberikan fail yang diisi Nilai & Sikap
kad traffic light, papan putih mini, pen Komunikasi
marker, sticky note dan sampul surat. Kerjasama
Kreativiti
Langkah 2 3) Murid diminta untuk memilih sampul
surat yang diisi dengan nombor giliran. KB
Membuat perkaitan
( 20 minit)
4) Murid diminta untuk membaca arahan
permainan ‘Putar dan Jawab’ beramai-
ramai.
5) Setiap murid harus menjawab soalan
yang dipaparkan pada slaid mengikut
giliran dalam masa yang ditetapkan.

6) Setiap ahli kumpulan harus bekerjasama


untuk melengkapkan kesemua tugasan
tersebut.

7) Jawapan murid ditunjukkan pada papan


putih mini yang diberikan kepada setiap
kumpulan dengan diiringi muzik.

8) Murid diminta untuk berhenti menjawab


soalan setelah muzik dihentikan.

9) Guru memurnikan jawapan setiap


kumpulan.

10) Kumpulan yang berjaya menjawab


soalan dengan betul diberikan 5 markah.
Kumpulan yang tidak mematuhi
peraturan permainan ditolak 1 markah
daripada markah terkumpul.

11) Guru memberikan peneguhan positif


kepada kumpulan yang berjaya.

 Tepukan
Teknik : Latih Tubi

Latih tubi digunakan untuk BBB: lembaran kerja,


1a) Guru menyuruh murid membuat latihan
menguji kefahaman murid mini “whiteboard”
dalam lembaran kerja yang telah
tentang tajuk pembahagian
diedarkan. BBB: lembaran kerja,
ukuran panjang
b) Murid membuat latihan dalam lembaran
kerja yang telah diedarkan oleh guru. KREATIVITI DAN
Langkah 3
INOVASI: Menghasilkan

(15 minit) Teknik : Perbincangan idea melalui


pemerhatian serta

1. Guru berbincang jawapan dengan murid menyatakan idea secara

dan menyuruh murid kehadapan kelas lisan dan bertulis.

untuk menyelesaikan masalah.


KB: Menjana Idea
2. Guru akan membimbing murid yang
kurang memahami berdasarkan kad “Traffic NILAI: Kerajinan
Light” yang ditunjukkan oleh murid.

1. Murid dibimbing untuk membuat rumusan


TKP: verbal linguistik
“Parking Lot” digunakan berdasarkan apa yang telah diajar pada hari
untuk maklum balas murid ini.
terhadap PdPc yang mereka
Penutup telah lalui. Ia membantu 2. Guru memberi lembaran kerja kepada KB: merumus

guru untuk mengetahui murid sebagai kerja rumah.


(5 minit)
kelemahan semasa
membuat menjalankan 3. Murid akan menulis maklum balas Nilai murni: kerajinan
PdPc. mereka terhadap PdP dan melekat “stickey
notes” di Parking Lot/fail.
Penilaian pengajaran
dan pembelajaran

Kekuatan:

Kelemahan :

Refleksi

Penambahbaikan:
CATATAN GURU/ PENSYARAH PEMBIMBING.