Anda di halaman 1dari 8

TAJUK:

GGGB 6333

TEORI DALAM PENGUKURAN DAN PENILAIAN

TUGASAN INDIVIDU:

PEMBINAAN ITEM SOALAN

NAMA : TIONG CHIONG YEW

NO. MATRIK : GP06609

BIDANG : SARJANA PENDIDIKAN MATEMATIK

KOD SUBJEK : GGGB 6023

TAHUN : 2017/2018

NAMA PENSYARAH :Dr. MOHD EFFENDI EWAN BIN MOHD


MATORE
Soalan 1

1. Rajah 1 menunjukkan sebuah kotak berjisim dan beberapa bola besi yang sama saiz di atas
sebuah penimbang.

9 kg

Jisim setiap bola besi adalah sama. Berapakah jisim 6 biji bola besi itu dalam kg dan g?

A 1kg 80g C 10kg 500g

B 1kg 500g D 10kg 800g

Konstruk : Memahami dan mengaplikasi


Konteks: Jisim
Aras kesukaran : Tinggi
Pilihan Penerangan
A 1kg 80g

Item ini dibina atas sebab untuk menguji tahap pemahaman murid. Murid yang kurang
menguasai dalam bahagain bahagi akan berlaku kesilapan di bawah dan memilih
jawapan yang terdekat mengikut hasil pengiraannya. Penggangu ini membolehkan
guru menganalisis masalah murid secara spesifik dan mengambil tindakan susulan.
Proses ini bermasalah kerana murid tidak menganggap sifar sebagai nombor dan tidak
habis menyelesaikan langkah bahagi. R.E. Reys dan D.A. Grouws (1975) mendapati
bahawa ramai murid gred empat dan lapan tidak menganggap sifar sebagai nombor dan
sebahagian kekeliruan yang mereka perhatikan dalam penyelesaian masalah
pembahagian melibatkan sifar adalah berpunca daripada tindakan murid menyamakan
“sifar” dengan “kosong” atau “tidak ada apa-apa”.

1 k g 8 0
5 )9 k g
5 k g
4 k g 4 0 0 0 g
4 0
B 1kg 500g

Item ini adalah menguji tasfiran murid terhadap soalan dan langkah penyelesaian yang
diambil. Kesilapan yang boleh berlaku dalam semasa murid mencari jisim setiap bola
besi.
Kesilapan murid yang mungkin berlaku:

Maka, kesilapan akan berlaku semasa proses bahagi 9kg ÷ 6 = 1kg 500 g .
Langkah yang betul:

9kg ÷ 5 =1 kg 800g
C 10kg 500g
Item ini dibina untuk mengenalpasti murid yang meneka jawapan. Item ini tidak
munasabah dari segi pengiraan.
D 10kg 800g

9kg ÷ 5 =1 kg 800g
Jisim sebiji bola besi =1 kg 800g
Jisim 6 biji bola besi itu dalam kg dan g
4
1 k g 8 0 0 g
x 6
10 k g 8 0 0 g

Jisim 6 biji bola besi = 10 kg 800g.


2. Jisim Haikal ialah 67.7 kg. Jisim Shima pula 950g lebih daripada jisim Haikal.
Hitung dalam kg, jumlah jisim mereka.
A 68.65
B 77.20
C 136.35
D 144.90

Konstruk : Memahami
Konteks: Jisim
Aras kesukaran : senang
Tahap penguasaan: 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit jisim.

Soalan ini akan menguji tentang pemahaman murid tentang masalah harian yang rutin
melibatkan unit jisim.
A 68.65
Jawapan A dipilih kerana berkemungkinan murid yang lemah akan memilih jawapan ini
sekiranya mereka tidak menguasai penambahan atau tidak memahami soalan dan
kehendakan soalan. Item B dibina berdasarkan kesilapan murid yang biasa melakukan
iaitu hanya menjawab soalan dengan separuh dan tidak membaca soalan dengan teliti.
Maka, mereka akan memilih jawapan ini.
Jisim Shima: 67.7kg + 0.95kg= 68.65
B 77.20
Item B dibina untuk menguji penguasaan murid tentang penukaran unit. Jika murid
melakukan kesilapan dalam penukaran unit seperti di bawah,
950g=9.5kg
Maka akan berlaku kesalahan dalam pengiraaan jisim badan Shima, iaitu
67.7kg + 9.5kg = 77.20 kg
C 136.35
Jisim Shima: 67.7kg + 0.95kg= 68.65
Jisim Haikal : 67.7 kg

6 7 . 7 0 k g
+ 0 . 9 5 k g
1
6 8 . 6 5 k g
+ 6 7 . 7 0 k g
1 3 6 . 3 5 k g
D 144.90
Item D dibina untuk menguji murid yang sudah mahir dalam penambahan jisim tetapi
kurang dari segi penukaran unit antara kg dan g.
Soalan Subjektif

3 Table 1 shows the incomplete table numbers of visitors.


. Jadual 1 menunjukkan jumlah pelawat yang tidak lengkap.

Friday Saturday Sunday Total


Jumaat Sabtu Ahad Jumlah
964 858 2 241

Table 1
Jadual 2

How many people visited the exhibition on Sunday?


Berapakah jumlah pelawat pada hari Ahad?
Skema jawapan:

2 2 4 1
- 9 6 4
1 2 7 7
- 8 5 8
4 1 9

a Masalah penguasaan konsep penolakan


Murid yang kurang mengusai konsep penolakan akan berlaku pengiraan yang tidak betul.
Mereka tidak dapat gambaran tentang konsep tolak.

Jumaat Sabtu Ahad Jumlah


+ + =

Hari Ahad = Jumlah – Jummat – Sabtu.


Miskonsepsi berlaku kerana murid tidak menguasai konsep tolak. Guru boleh mengenalpasti
dan menerang konsep dengan lebih berpandukan gambar atau melukis supaya murid kukuh
tentang konsep.

b Kesalahan menulis nilai tempat dan kurang menguasai tolak dengan memimjam. Paula F.
Beckett, Deb McIntosh & McKinney (2011) menyatakan bahawa kesilapan corak adalah
salah faham dan pemahaman yang salah murid membuat apabila belajar konsep-konsep
matematik yang baru. Ini boleh disebabkan oleh pemindahan pembelajaran salah konsep
matematik atau gagal untuk menguasai konsep nilai tempat dalam sistem asas 10.
2 2 4 1
- 9 6 4
7 4 0 1
- 8 5 8
1 1 8 1

Soalan ini dibina untuk mengenal pasti kesalahan murid dan tahap penguasaan mereka.
Soalan ini akan menguji setakat mana penguasaan mereka terhadap konsep dan mengaplikasi
dalam masalah kehidupan seharian yang rutin.

4 Diagram 2 shows a fruit cake and chocolate cake eaten by Fitri.


Rajah 2 menunjukkan kek buah-buahan dan kek coklet yang dimakan oleh Fitri.

Diagram 2
Rajah 2
What is the total fraction eaten by Fitri?
Berapa jumlah pecahan kek yang dimakan oleh Fitri?

Soalan ini dibina untuk mengenalpasti tahap penguasaan dua kemahiran dalam matematik iaitu
pendaraban pecahan mendapat penyebut yang sama dan penambahan pecahan.
Skema jawapan:

Persamaan penyebut 3 1×2


dengan mendarab 8 4×2
3 2
8 8
Jumlah:
3 2 5
+ =
8 8 8
a Masalah murid yang kurang menguasai persamaan pecahan.
Kesilapan yang boleh berlaku

Kesalahan berlaku dengan


hanya mendarab penyebut.

3 1
8 4×2
3 1
8 8
Jumlah:
3 1 4 1
+ = =
8 8 8 2
b Masalah murid yang kurang menguasai konsep penambahan pecahan. Rees & Barr (1984) dan Amar
Sadi (2007) menyatakan pelajar juga kerap melakukan kesilapan dengan menambah pengangka
dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Keadaan ini disebabkan oleh kebiasaan dan
kefahaman yang telah diterima semasa menambah nombor bulat. Item ini dibina atas kesilapan murid
menambah penyebut dengan cara menambah nombor bulat.

Kesalahan berlaku tanpa


menyamakan penyebut dahulu.

3 1
8 4
Jumlah:
3 1 4 1
+ = =
8 4 12 3
RUJUKAN

Paula F. Beckett, Deb McIntosh, L.-A. B., & McKinney, and S. E. 2011. Action Research
Improves Math Instruction, (March), 398–401.

Rees, R., & Barr, G. 1984. Diagnosis and Prescription: Some Common Maths Problems. London:
Harper and Row.

Reys, R.E. & D.A. Grouws. 1975. “Division Involving Zero: Some Revealing Thoughts from
Interviewing Children” dalam School Science and Mathematics, 75(7), ms.593605-.