Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS TINGKATAN 4 (2019)

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

1.1
Menganalisa Murid dapat :
kaedah penyiasatan  menerangkan langkah-langkah dalam
saintifik. penyiasatan saintifik,
 menjalankan penyiasatan saintifik,
 menulis laporan penyiasatan saintifik,
MINGGU 1 TEMA:  menerangkan kepentingan penyiasatan
1-4 JANUARI PENGENALAN saintifik.
2019 KEPADA SAINS
1.2 Menyedari
BAB 1: kepentingan Murid dapat:
PENYIASATAN mengamalkan sikap  mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni
SAINTIFIK saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis,
semasa menjalankan  menerangkan kepentingan mengamalkan
kaedah penyiasatan sikap saintifik dan nilai murni semasa
saintifik menjalankan penyiasatan saintifik,
 mengamalkan sikap saintifik dan nilai
murni semasa menjalankan penyiasatan
saintifik.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Memahami Murid dapat:


koordinasi badan  memerihalkan maksud koordinasi badan,
 mengenal pasti sistem dalam badan yang
mengawal dan menyelaras koordinasi
 badan,
 menyatakan kepentingan koordinasi badan.

TEMA :
MINGGU 2 PENYELENGGARA
6-11 JANUARI AN DAN
2019 KESINAMBUNGAN
HIDUP
Murid dapat :
BAB 2 :  mengenal pasti bahagian dalam sistem
KOORDINASI 2.2 Memahami system saraf manusia,
BADAN saraf manusia  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam
sistem saraf,
 menyatakan maksud neuron,
 mengenal pasti bahagian neuron
 menyatakan fungsi bahagian dalam neuron,
 mengenal pasti perbezaan jenis neuron,
 menyatakan fungsi setiap jenis neuron,
 membandingkan dan membezakan jenis-
jenisneuron.

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


MINGGU 3 Murid dapat :
13-18  menyatakan maksud reseptor dan efektor,
JANUARI 2019 2.3 Menganalisa  menyatakan fungsi reseptor dan efektor,
koordinasi saraf  menerangkan dengan contoh tindakan
refleks,
 memerihalkan tindakan refleks,
 mengilustrasikan pengaliran impuls dalam
arka refleks.

MINGGU 4 2.4 Memahami peranan


20-25 proprioreseptor dalam Murid dapat:
JANUARI 2019 mengekalkan  menerangkan maksud proprioreseptor,
keseimbangan dan  menerangkan kepentingan proprioreseptor
koordinasi

Murid dapat:
 mengenal pasti bahagian utama dalam otak
2.5 Memahami otak manusia,
MINGGU 5 manusia dan  menyatakan fungsi setiap bahagian dalam
27 JANUARI - kerencamannya. otakmanusia,
1 FEBRUARI  menerangkan maksud tindakan terkawal,
2019  memberi contoh tindakan terkawal,
 menerangkan maksud tindakan luar kawal,
 menerangkan tindakan luar kawal,
 menerangkan kesan kecederaan pada
bahagiantertentu dalam otak manusia.

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 6
3-8 FEBRUARI Murid dapat:
2019 2.6 Memahami  memerihalkan maksud hormon,
koordinasi kimia dalam  memerihalkan maksud kelenjar endokrin,
badan  mengenal pasti kelenjar endokrin utama
dankedudukan masing-masing dalam tubuh
 menyatakan fungsi hormone yang
dirembeskan oleh kelenjar endokrin,
 memerihalkan kesan ketidakseimbangan
hormon ke atas kesihatan.

MINGGU 7
10 - 15
FEBRUARI 2.7 Menganalisa Murid dapat:
2019 koordinasi antara sistem  membandingkan dan membezakan
saraf dengan system koordinasi saraf dengan koordinasi kimia,
endokrin  menerangkan dengan contoh koordinasi di
antara sistem saraf dan sistem
endokrindalam gerak balas
terhadapsesuatu rangsangan.
 menerangkan kepentingan koordinasi
antara sistem saraf dengan sistem endokrin
dalam penyelarasan gerak balas terhadap
sesuaturangsangan.

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


2.8 Menilai kesan Murid dapat:
penyalahgunaan dadah  mentakrifkan maksud dadah,
terhadap koordinasi  menyenaraikan contoh-contoh dadah,
badan dan kesihatan  menerangkan maksud penyalahgunaan
dadah,
 memerihalkan kesan penyalahgunaan
dadahterhadap koordinasi badan,
 memerihalkan kesan penyalahgunaan
MINGGU 8 dadah terhadap kesihatan.
17-22 2.9 Menganalisa kesan
FEBRUARI pengambilan alkohol Murid dapat:
2019 berlebihan terhadap  menyenaraikan contohcontoh minuman
koordinasi badan dan beralkohol.
kesihatan.  memerihalkan kesan pengambilan alkohol
secara berlebihan terhadap koordinasi
badan,
 memerihalkan kesan pengambilan alkohol
secara berlebihan terhadap kesihatan,
 mewajarkan kepentingan mengelakkan diri
daripada pengambilan alkohol secara
2.10 Menyedari berlebihan.
kepentingan minda yang
sihat dan baik Murid dapat:
 menyatakan maksud minda,mengenalpasti
faktor-faktoryang memberi kesan terhadap
minda,
 menerangkan bagaimana penyalahgunaan
bahan boleh memberi kesan terhadap
minda,mewajarkan kepentingan minda
yang sihat dan baik.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
3.1 Memahami proses Murid dapat:
pembahagian sel  menyatakan maksud gen, asid
deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom,
MINGGU 9 TEMA :  memerihalkan hubungkait antara gen, DNA
24 FEBRUARI - PENYELENGGARA dankromosom,
1 MAC 2019 AN DAN  menyatakan maksud mitosis,
KESINAMBUNGAN  memerihalkan proses mitosis,
HIDUP  menyatakan maksud meiosis,
BAB 3 :  memerihalkan proses meiosis,
KETURUNAN DAN  membanding dan membezakan
VARIASI antaramitosis dan meiosis,
 menerangkan kepentinganmitosis dan
meiosis.

3.2 Memahami prinsip Murid dapat:


dan mekanisme  menerangkan maksud gen dominan dan
MINGGU 10 pewarisan gen resesif,
3 - 8 MAC  mengenal pasti sifat-sifat dominan dan
2019 resesif pada manusia,
 mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat
 menggunakan rajah skema,
 meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi
 kacukan monohibrid.

3.3 Memahami Murid dapat:


penentuan seks anak  menerangkan maksud kromosom seks,
MINGGU 11 dan kejadian kembar  menerangkan mekanisme penentuan seks
10 - 15 MAC pada manusia. anak,
2019  menerangkan kejadian kembar seiras dan
 kembar tak seiras,
 membanding dan membezakan kembar
 seiras dengan kembar tak seiras,
 menerangkan mengenai kembar siam.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
3.4 Memahami mutasi Murid dapat:
 menyatakan maksud mutasi,
 menyatakan jenis mutasi,
 menyenaraikan contoh mutasi,
 mengenalpasti faktor yang menyebabkan
MINGGU 12 mutasi,
17-22 MAC  menyatakan kebaikan dankeburukan
2019 mutasi.
3.5 Menilai kesan
Murid dapat:
penyelidikan genetic
 menyenaraikan sumbangan penyelidikan
terhadap kehidupan
genetik dalam pelbagai bidang,
manusia
 menerangkan pembiakbakaan ke atas
tanaman dan ternakan,
 menyatakan kepentingan pembiakbakaan
dalam tanaman dan ternakan,
 memerihalkan teknologi digunakan dalam
pembiakbakaan,
 mengemukakan hujah mengenai kebaikan
dankeburukan penyelidikan genetik.

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


MINGGU 13 cuti pertengahan
24-29 MAC penggal 1
2019

MINGGU 14 Murid dapat:


31 Mac - 5  menyatakan maksud variasi, Eksperimen (PEKA) :
APRIL 2019 3.6 Menganalisa variasi  menyenaraikan variasi dalam manusia, Variasi daun
dalam hidupan.  mengelaskan variasi kepada variasi selanjar
dan variasi tak selanjar,
 membanding dan membezakan variasi
selanjar dan variasi tak selanjar,
 mengenalpasti faktor-faktor yang
menyebabkanvariasi,
 menerangkan kepentingan variasi.

3.7 Menyedari Murid dapat:


kepentingan mematuhi  menerangkan penyalahgunaan ilmu
etika dalam penyelidikan  pengetahuan dalam bidang genetik boleh
genetik mengancam kehidupan
 memerihalkan kepentingan mewujudkan
danmematuhi etika dalam penyelidikan
saintifik untuk kebaikan manusia sejagat.

MINGGU 15 Murid dapat:


7-12 APRIL 4.1 Menganalisa  menerangkan teori kinetik jirim,
2019 perubahan keadaan jirim  menghubungkaitkan perubahan haba
dengan
TEMA : JIRIM  perubahan tenaga kinetic zarah dalam jirim,
DALAM ALAM  menerangkan perubahan bagi ketiga-tiga
4.2 Memahami struktur keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.
BAB 4 :JIRIM atom
DAN BAHAN Murid dapat:
 memerihalkan struktur atom,
 mengenalpasti zarah-zarah subatom,
 membanding dan membezakan zarah-zarah
subatom

MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Murid dapat:
 menyatakan tentang nombor proton,
 menyatakan tentang nombor nukleon,
4.3 Mengaplikasi idea  menghubungkait bilangan proton, neutron
MINGGU 16 tentang nombor proton dan elektron bagi satu atom dengan nombor
14 - 19 APRIL dan nombor nucleon proton dan nombor nukleon,
2019 dalam unsur  membuat kesimpulan tentang bilangan
proton,
 elektron dan neutron dalam atom bagi
unsur-unsur yang berlainan,
 mengitlakkan bilangan proton dan elektron
dalam atom bagi unsur-unsur yang
berlainan,
 menyatakan tentang isotop,
 memberikan contoh-contoh isotop

Murid dapat:
 memerihalkan tentang penyusunan unsur-
4.4 Memahami unsur dalam Jadual Berkala
pengelasan unsur dalam  memerihalkan kumpulan dan kala dalam
MINGGU 17 Jadual Berkala Jadual Berkala
21 - 26 APRIL  mengenal pasti kedudukan unsur-unsur
2019 logam, bukan logam dan separa logam
dalam
 Jadual Berkala
 menyatakan kepentingan Jadual Berkala
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 18 4.5 Memahami sifat bahan Murid dapat:
28 APRIL - 3 berdasarkan zarah yang  memerihalkan atom, molekul dan ion
MEI 2019 terdapat di dalamnya  mengenalpasti zarah-zarah dalam bahan
seperti atom, molekul dan ion,
 menyatakan contoh bahan yang terdiri
daripada atom, molekul dan ion,
 membanding dan membezakan bahan-
bahanyang terdiri daripada atom, molekul
dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan,
 menghubungkait sifat fizikal bahan yang
terdiridaripada atom, molekul dan ion
dengan susunanzarah dan daya tarikan di
antaranya.

MINGGU 19 4.6 Memahami sifat-sifat Murid dapat:


5-10 MEI 2019 dan kegunaan bahan  menyenaraikan contoh logam dan bukan
logam dan bukan logam logam,
 menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan
logam,
 menyenaraikan kegunaan logam dan bukan
logam dalam kehidupan harian,
 membanding dan membezakan logam
dan bukan logam berdasarkan sifat-sifat
fizikal,
 menghubungkaitkan sifat fizikal logam dan
bukanlogam dengan kegunaannya
dalamkehidupan harian.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 20
12-17 MEI
2019
MINGGU 21
19 - 24 MEI
2019
MINGGU 22 Cuti pertengahan
26 – 31 MEI tahun
2019
MINGGU 23 Cuti pertengahan
2-7 JUN 2019 tahun
MINGGU 24 Murid dapat:
9-14 JUN 2019  menyatakan sifat-sifat bahan tulen, Ekpserimen:
 memerihalkan pelbagai kaedah penulenan - Kesan bendasing
4.7 Menganalisa kaedah bahan, terhadap takat didih
penulenan bahan  menghubung kait sifat-sifat bahan dengan cecair tulen (PEKA)
kaedah penulenan yang digunakan, - Proses penghabluran
 menerangkan menggunakan contoh
kaedah penulenan yang digunakan untuk
menghasilkan bahan kegunaan harian.

MINGGU 25 Murid dapat:


16-21 JUN 4.8 Menghargai  memerihalkan kegunaan kepelbagaian sifat
2019 kepelbagaian sifat dan dan keadaan bahan dalamkehidupan
keadaan bahan member manusia,
manfaat kepada manusia  mewajarkan kepentingan kepelbagaian sifat
dan keadaan bahan dalamkehidupan
manusia.

Murid dapat:
TEMA : TENAGA  menerangkan maksud perubahan fizik,
DALAM  menerangkan maksud perubahan kimia
KEHIDUPAN 5.1 Memahami  memberi contoh perubahan fizik dalam
MINGGU 26 BAB 5:TENAGA perubahan fizik dan kehidupan harian,
23 - 28 JUN DAN kimia  memberi contoh perubahan kimia dalam
2019 PERUBAHAN kehidupan harian,
KIMIA  membanding dan membezakan perubahan
fizik dan perubahan kimia
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 27 Murid dapat:
30 Jun - 5  menyatakan tindak balas kimia melibatkan
JULAI 2019 perubahan haba,
 mengenal pasti tindak balas yang
5.2 Menganalisa melibatkanpembebasan haba Eksperimen (PEKA):
perubahan haba dalam  mengenal pasti tindak balas yang Tindak balas eksotermik
tindak balas kimia melibatkanpenyerapan haba dan endotermik
 menghubungkaitkan perubahan suhu
bahantindak balas dengan tindak balas
eksotermik
 menghubungkaitkan perubahan suhu
bahantindak balas dengan tindak balas
endotermik
 menerangkan melalui contoh perubahan
habayang berlaku semasa tindak balas
kimia dalam industri.

MINGGU 28
7-12 JULAI Murid dapat:
2019  memerihalkan kecergasan tindak balas
logam dengan air, Eksperimen:
 memerihalkan kecergasan tindak balas - Tindak balas antara
logam dengan asid, logam dengan
 memerihalkan kecergasan tindak balas air,asid,oksigen.
5.3 Mensintesiskan siri logam dengan oksigen, - Kedudukan karbon
kereaktifan logam  membanding dan membezakan kecergasan dalam siri kereaktifan
tindak balas logam dengan air, asid dan logam
oksigen,
 membuat urutan kecergasan tindak balas
logam,
 membina siri kereaktifan logam berdasarkan
kecergasan tindak balas logam terhadap
oksigen,
 mengenal pasti kedudukan karbon dalam
sirikereaktifan logam.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 29 Murid dapat:
14-19 JULAI 5.4 Mengaplikasikan siri  menghubungkaitkan kedudukan logam
2019 kereaktifan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah
pengekstrakan logam daripada bijihnya.
 menerangkan dengan contoh proses
pengekstrakan logam daripada bijihnya
denganmenggunakan karbon
 menyatakan kepentingan siri kereaktifan
logam

MINGGU 30
21 - 26 JULAI Murid dapat:
2019  menyatakan maksud elektrolisis
 menyatakan maksud anod, katod, anion, Eksperimen:
5.5 Memahami kation dan elektrolit - Proses elektrolisis
elektrolisis  memerihalkan proses elektrolisis suatu - Proses penyaduran
elektrolit menggunakan elektrodkarbon logam secara
 menerangkan penggunaanelektrolisis dalam elektrolisis
industri
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 31 5.6 Memahami Murid dapat:
28 JULAI - 2 penghasilan tenaga  memerihalkan cara sel ringkas beroperasi,
OGOS 2019 elektrik daripada tindak  menyenaraikan pelbagai jenis sel dan Eksperimen :
balas kimia kegunaannya, Sel ringkas
 menyatakan kelebihan dan kekurangan pelbagai
jenis sel.

5.7 Memahami tindak Murid dapat:


balas kimia yang  memberi contoh tindak balas kimia yang
berlaku dengan adanya memerlukan tenaga cahaya,
cahaya  menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia
yang peka cahaya,
 menerangkan mengapa bahan kimia
tertentudisimpan di dalam botol gelap

MINGGU 32 Murid dapat:


4 - 9 OGOS  memerihalkan bagaimana penggunaan
2019 tenagadaripada tindak balas kimia secara
berkesan untuk mengelakkan pembaziran,
5.8 Menghargai  menerangkan bagaimana melupuskan alat yang
sumbangan inovatif menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber
kebijaksanaan manusia tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam
memanfaatkan tindak sekitar,
balas kimia sebagai  memberi cadangan tentang cara baharu
sumber tenaga penggunaan tindak balas kimia dalamperalatan
sebagai sumber tenaga,
 mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan dan
pelupusan alat yang menggunakan tindak balas
kimia sebagai sumber tenaga.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 33 Cuti pertengahan
11 - 16 OGOS penggal 2
2-18
MINGGU 34 Murid dapat:
18-23 OGOS 6.1 Memahami bahan  menyatakan maksud radioaktif,
2019 TEMA:TENAGA radioaktif  memberi contoh bahan radioaktif,
DALAM  memerihalkan proses pereputan radioaktif,
KEHIDUPAN  menamakan tiga jenis sinaran radioaktif,
 memerihalkan sifat setiap sinaran radioaktif,
BAB 6:TENAGA  membanding dan membezakan sinaran
NUKLEAR radioaktif,
 menerangkan maksud radioisotop,
 memberi contoh radioisotop,
 menerangkan kegunaan bahanradioaktif.
MINGGU 35 Murid dapat:
25-30 OGOS 6.2 Memahami  memerihalkan penghasilan tenaga nuklear
2019 penggunaan tenaga melalui pembelahan nuklear
nuklear dan kegunaanya  memerihalkan penghasilan tenaga nuklear
melalui pelakuran
 menyatakan kegunaan tenaga nuklear,
 memerihalkan penjanaan tenaga elektrik
6.3 Menyedari keperluan daripada tenaga nuklear.
mengendalikan bahan
radioaktif dengan cara Murid dapat:
yang betul  menyatakan kesan radioaktif terhadap
hidupan,
 memerihalkan langkah yang betul dalam
pengendalian bahan radioaktif dan sisa
bahanradioaktif.
 menerangkan keperluan mengendalikan
bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan
cara yang betul.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid dapat:
7.1 Mensintesiskan  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh
TEMA:TENAGA pembentukan imej oleh cermin satah, Eksperimen:
DALAM cermin satah dan kanta  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh - ciri-ciri imej yang
MINGGU 36 KEHIDUPAN kantacembung, dibentuk oleh cermin
25-30 OGOS  menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh sata
2019 BAB 7:CAHAYA, kantacekung, - ciri-ciri imej yang
WARNA, DAN  membanding dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta
PENGLIHATAN dibentuk oleh kanta cembung dengan imej cembung dan kanta
yang dibentuk oleh kanta cekung bagi objek cekung
jauh,
 melukis dan melabel gambarajah sinar bagi
sinar cahaya yang melalui kanta cembung,
 melukis dan melabel gambarajah sinar
untukmenerangkan ciri-ciri imej yang
terbentuk olehkanta cembung,
 melukis gambarajah sinar untuk
menerangkanciri-ciri imej yang terbentuk
oleh kantacembung dipengaruhi oleh jarak
objek,
 menentukan jarak fokus kanta cembung.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 37 Murid dapat:
8 - 13 7.2 Mensintesiskan  mengenal pasti bahagian alatan optik yang
SEPTEMBER pembentukan imej oleh terlibat dalam pembentukan imej,
2019 alatan optik  melukis gambarajah sinar bagi sinar
cahayayang melalui alatan optik,
 membanding dan membezakan mekanisme
memfokus dan mengawal jumlahcahaya
yang masuk ke dalam mata manusia dan
kamera,
 menerangkan struktur dan fungsi
bahagianmata menggunakan kamera
sebagai pembandingan.

MINGGU 38
15-20 7.3 Menganalisa Murid dapat: Eksperimen:
SEPTEMBER penyebaran cahaya  menyatakan maksud penyebaran cahaya, Penyebaran cahaya
2019  menerangkan melalui contoh penyebaran
cahaya dalam fenomena alam

7.4 Menganalisia Murid dapat :


penyerakan cahaya  menyatakan maksud penyerakan cahaya,
 memberi contoh fenomena alam yang
berkaitan penyerakan cahaya,
 menerangkan melalui contoh penyerakan
cahaya dalam fenomena alam.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 39 Murid dapat:
22-27 7.5 Menganalisa  mengenalpasti warna primer dan warna
SEPTEMBER penambahan dan sekunder, Eksperimen:
2019 penolakan cahaya  menerangkan percampuran warna primer Penolakan cahaya
berwarna menghasilkan warna sekunder, berwarna oleh penapis
 menerangkan penolakan cahaya berwarna warna
olehpenapis warna.

MINGGU 40 Murid dapat:


29 7.6 Mengaplikasikan  menerangkan penolakan cahaya berwarna
SEPTEMBER - prinsip penolakan olehobjek berwarna
4 OKTOBER cahaya berwarna untuk  menerangkan penglihatan objek berwarna
2019 menerangkan kehadiran dibawah cahaya putih,
objek berwarna.  menerangkan penglihatan objek berwarna
dibawah cahaya berwarna,
 menyatakan fungsi sel rod dan sel kon
padamata.
MINGGU 41 Murid dapat;
6 - 11 7.7 Menganalisa kesan  menyatakan maksud pigmen
OKTOBER pencampuran pigmen  menyenaraikan penggunaan pigmen Eksperimen:
2019  membanding dan membezakan Percampuran pigmen
pencampuran pigmen dengan pencampuran
cahaya berwarna.
 menerangkan melalui contoh kesan pigmen
terhadap cahaya.
 membuat kesimpulan tentang pencampuran
pigmen.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 42 Murid dapat :
13-18 7.8 Menilai kepentingan  menyenaraikan kepentingan warna dalam
OKTOBER warna dalam kehidupan kehidupan,
2019 harian  menyatakan dengan contoh kepentingan
warna dalam kehidupan,
 mewajarkan kepentingan warna dalam
7.9 Menghargai kehidupan.
penciptaan pelbagai
alatan optik dalam Murid dapat:
memberi manfaat  menghubungkait penciptaan pelbagai
kepada manusia alatan optik yang dapat meningkatkan
keupayaan deria penglihatan.

MINGGU 43 Murid dapat:


20-25 8.1 Memahami sifat-sifat  menyatakan maksud aloi,
OKTOBER aloi dan kegunaannya  memberikan contoh aloi,
2019 TEMA : dalam industri  menerangkan bagaimana pengaloian boleh Eksperimen :
PERKEMBANGAN mengubah sifat logam, - Kekerasan aloi
TEKNOLOGI DAN  menghubungkaitkan perubahan sifat logam berbanding logam tulen
INDUSTRI DALAM yang dijadikan aloi dengan susunan - Ketahanan aloi terhadap
MASYARAKAT zarahnya, kakisan
 menghubungkaitkan sifat aloi dengan
BAB 8:BAHAN kegunaannya dalam kehidupan harian,
KIMIA DALAM  memerihalkan kepentingan aloi dalam
PERINDUSTRIAN industri,
8.2 Menganalisa  menyatakan maksud aloi superkonduktor.
penghasilan dan Murid dapat:
penggunaan ammonia
 menyenaraikan kegunaan ammonia dan
dalam industri
sebatiannya dalam kehidupan harian,
 memerihalkan penghasilan ammonia secara
industri,
 menyatakan faktor yang memberi kesan
terhadap penghasilan ammonia,
 mengenalpasti kegunaan ammonia dalam
industri
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
8.3 Menganalisa kesan Murid dapat:
pembuangan bahan sisa  mengenal pasti aktiviti perkilangan yang
industry terhadap alam menjadi punca pencemaran,
sekitar.  menerangkan kesan pembuangan bahan
MINGGU 44 sisaindustri,
27 - 1  menghubungkaitkan kesan pembuangan
NOVEMBER bahan sisa industri dengan kemandirian
2019 hidupan,
 menyatakan dengan contoh kaedah
pengawalan pembuangan sisa industry
untuk menghindar pencemaran.

8.4 Menyedari Murid dapat:


kepentingan  memerihalkan kesan pelupusan sisa
pemeliharaan dan buanganindustri yang tidak terkawal dan
pemuliharaan alam tidak teratur,
sekitar dari pencemaran  menerangkan kepentingan mengamalkan
sisa buangan industry sikapbertanggungjawab dalam melupuskan
untuk kepentingan sisa buangan industri.
manusia sejagat