Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan
rahmat-Nya, referat yang berjudul “Sindrom Gawat Napas Neonatus” ini akhirnya
dapat diselesaikan.

Referat ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dalam kepaniteraan klinik di
bagian Kesehatan Anak dan Remaja di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
periode Desember 2018 hingga Februari 2019.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dr. Ni Made
Yuliari, Sp.A selaku pembimbing utama saya serta kepada dr. Arieta R. Kawingean,
Sp.A, dr. Rurin Dwi Septiana, Sp.A dan dr. Enny Kariani, Sp.A yang juga turut
membimbing dan membantu saya dalam penyusunan referat ini.

Referat ini disusun dengan kemampuan yang terbatas dan masih banyak kekurangan,
untuk itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi
perbaikan dan kesempurnaan referat ini. Semoga referat ini dapat bermanfaat untuk
kita semua.

Palangka Raya, Januari 2019

Muhamad Ridwan
FAA 112 010

iv
DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan ...................................................................................... ii


Pernyataan Keaslian ..................................................................................... iii
Kata Pengantar .............................................................................................. iv
Daftar Isi ........................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Definisi ....................................................................................... 2
2.2. Epidemiologi ............................................................................. 2
2.3. Faktor Risiko ............................................................................ 3
2.4. Etiologi ...................................................................................... 4
2.5. Patofisiologi ............................................................................... 5
2.6. Patogenesis ................................................................................ 6
2.7. Stadium ..................................................................................... 8
2.8. Gejala Klinis ............................................................................. 11
2.9. Keterlibatan Kardiovaskular pada PMH .............................. 12
2.10. Pemeriksaan Radiologi ............................................................ 16
2.11. Pemeriksaan Laboratorium .................................................... 17
2.12. Diagnosis ................................................................................... 17
2.13. Diagnosis Banding .................................................................... 20
2.14. Penatalaksanaan ....................................................................... 20
2.15. Pencegahan ............................................................................... 24
2.16. Komplikasi ................................................................................ 25
2.17. Prognosis ................................................................................... 26
BAB III PENUTUP
III.1. Kesimpulan ................................................................................ 27
DAFTAR PUSTAKA