Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SD NEGERI 9 RIO PAKAVA
ALAMAT: DusunSuka Sari Desa Bukit Indah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENYALAHGUNAKAN DANA APBD/APBN
NOMOR: 421.1/ /SDN-9/RP/2017

Yang bertandatangandibawahini :
Nama : AMRAN MADO ,A.Ma

NIP : 19580712 1984121001

Pangkat/Gol.ruang : PenataTk.I/III – D

Jabatan : KepalaSekolah SD Negeri 9 Rio Pakava


Denganinimemberikanrekomendasi/persetujuanpindahkepada :
Nama : MUNIFA BUNAI.S.Pd

NIP : 196810201993122001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata /III.C

Jabatan : Guru Muda./Guru Kelas

Unit Kerja : SDN 9 Rio PakavaKec. Rio PakavaKabupatenDonggala.

Adalah benar Pegawai Negri Sipil dalam jabatan Guru SDN 9Rio Pakava yang Tidak Pernah
Menyalahgukana Dana APBD/APBN.
demikiansuratpernyataan inidibuatdengansebenarnyauntukdapatdipergunakanseperlunya. Apa
bila dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar saya bersedia diberhentikan dari jabatan
yang saya duduki dan dituntut dimuka pengadilan.

Rio Pakava, 3 Oktober 2017


Kepala SD Negeri 9 Rio Pakava

AMRAN MADO ,A.Ma


NIP. 19580712 198412 1 002