Anda di halaman 1dari 5

LANGGUR PELAJAR SEHARI (LPS)

1. Mata pelajar : Bahasa Iban


2. Primari : Primari 5
3. Penyampau Nembiak : 15 Iku
4. Haribulan : 10 September 2019
5. Hari : Empat
6. Taga Jam : 1100-1200
7. Tema : Dunya Ensera Enggau Cherita
8. Topik : Juluk Ati Nyadi Nyata
9. Tajuk :
10. Fokus : Pengelandik Macha

11. Standard Isi

2.2 Sepenembu belajar ba primary 6 nembiak ulih ngena mayuh bengkah pengelandik
enggau strategi macha dikena meretika teks betukuh linear ari mayuh bengkah sumber.

12. Standard Pelajar

2.2.2 ulih macha lalu nentuka isi ari mayuh bansa kereban bacha

13. Objektif

Ba ujung ajar enggau pelajar tu, nembiak ulih:

1. Nembiak ulih nentuka 3 ari 5 isi ari mayuh bansa kereban bacha.
2. Nembiak ulih ngaga selampur penemu senentang kereban ti dibacha.
3. Nembiak ulih nyarap 2 ari 3 ajar enggau ukur pemanah dalam cherita.

14. Pengisi Kokurikulum (Elemen Neresa Kurikulum)

Penemu : bepikir.

Ukur Pemanah : ngereja pengawa betulung.

Atur sosio daya idup : ngena lebas jaku ti betul maya bejaku.

Patriotisme : komited ngagai tanggung pengawa ke diberi.

1
15. Strategi Ngajar enggau Pelajar (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)

KB : Ngaulka peneleba

BCB : ngumpul penerang enggau memproses penerang dalam teks

Pelajar konstruktivisme

16. Penemu ti udah bisi

Nembiak udah bisi peneleba senentang cherita enggau ensera.

17.Kereban Bantu Ngajar (KBN)

Bil. Pekara Penyampau


1. Bup teks 1
2. Papan tulis 1
3. Keretas A4 15
4. Limpir kereja
Latih selama 15
Latih pengaya
Latih seridi

2
Ripih/ Taga Isi Pelajar Aktiviti Ngajar Nota
Jam enggau Belajar

Ngurus bilik  Pemeresi Nembiak nentuka Nyediaka kereban ti nemban


kelas kelas kelas beresi lalu sida dikena ngajar.
(2 minit)  Pengadang deka besedia belajar.
nembiak
belajar.

FASA BESEDIA
Set 1. Nanya 1. Pengajar meri  Ngaitka PTUB
Induksyen senentang nembiak siti enggau peneleba ti
(5 minit) juluk ati kertas lalu baru
ngasuh sida  Nyendiaka runding
nulis juluk ati nembiak napi aktiviti
sida ba kertas ti deka dipejalaika.
nya.
KB
2. Pengajar lalu Kertas
ngaulka topik ti
deka diajar PB
sehari nya Ngaitka enggau topic
enggau tanya
nya tadi. BCB
Meroses penerang

TB : Ngumpul data ngena


rawang peda enggau
mending.)

Pelajar Kontekstual
 Ngaitka pekara ti
dipelajar enggau
peneleba diri.

Ripih 1 1. Macha cherita/ Aktiviti 1: FASA IMAGINASYEN


(5 minit) teks  Nerenakka pelasar
peneleba ba
sesebengkah konsep
 Menkonstruk idea
baru

3
2. Pengajar 1. Pengajar meri KBB
nanya utai ti nembiak siti  Bup Teks
dibacha siku kertas ti  Kertas
nembiak ngundan ayat

2. Nembiak lalu Teknik


macha ayat  Tanya saut
nya nitiihka
intonasyen PMC
enggau tanda  Ukur pemanah
bacha ke betul.
PAS
 Betulung
 Betanggungjawab

Objektif 1

FASA KEREMBAI
1. Ngaga 1. Enggau  Konstruk baru
selampur embing enggau meri
penemu pengajar penerang tambah
Ripih 2 senentang nembiak ngaga dalam mayuh
(10minit) teks ke selampur macham mod
dibacha. penemu (betulis).
senentang teks
ke dibacha. KBB
 Bup Teks

Langkah Rapat
 Induktif

Teknik
 Tanya saut

Ukur Pemanah
 Enda putus pengarap

Objektif 2

FASA PENGAWA
Ripih 3 1. Nyaut latih 1. Pengajar meri  Nembuka pengawa
(10 minit) bepelasarka latih ngagai nyaut tanya.
teks dibacha. nembiak.  Ngaga tisih enggau
refleksyen senentang
pelajar enggau
pemereti serta
pengelandik baru.

Objektif 3

4
Kognitif
Penutup  Gempung isi 1. Pengajar PB
(4 minit) pelajar nyimpulka Gempung
pelajar sehari
nya. PAS
Yakin
2. Pengajar meri
puji ngagai
nembiak ke
Sosial udah nyaut
 Meri puji enggau manah
ngagai serta udah
pemendar merikerjasama
enggau maya proses
pemujur. NeB
dipejalaika.