Anda di halaman 1dari 3

¾¨ÄôÒ ¾¢¼ø¾¼ Å¢¨Ç¡ðÎô §À¡ðʸû

À¡¼õ Å¢¨ÃÅ¡¸ µÎ§Å¡õ


¸üÈø ¾Ãõ 1.91
À¡¼ §¿¡ì¸õ þôÀ¡¼ þÚ¾¢ìÌû Á¡½Å÷¸û :
¯¼ü¿Äì¸øÅ¢ # Å¢¨ÃÅ¡¸ µÎõ ӨȨ «È¢óÐ ¦ºÂøÀð¼É÷.
ÍÚÍÚôÒ
08.45 ÀñÒì ÜÚ
ÜõÒ, ŨÇÂõ,§Àð¼ý
À.Ð.¦À¡Õû
º¢.¾¢Èý ¬ì¸Óõ Òò¾¡ì¸Óõ
- 1. Á¡½Å÷¸û ¦ÅÐôÀø ¿¼ÅÊ쨸¨Âî ¦ºö¾ø.
¿¼ÅÊ쨸
2. Á¡½Å÷¸ÙìÌô À¡¼ò¾¨Äô¨À Å¢Çì̾ø.
9.15
3. Á¡½Å÷¸ÙìÌ 100 Á£ð¼÷ ´ð¼ôÀó¾Âõ ¿¼òоø.
5 4. Á¡½Å÷¸û ³ÅḠµÎ¾ø.
5. Á¡½Å÷¸û þÕÅ÷ þÕÅḠµÎ¾ø
À¡Ã¾¢Â¡÷ 6. Á¡½Å÷¸ÙìÌî º¢Ú Å¢¨Ç¡ðÎ ¿¼òоø.
Á£ðν÷¾ø

Matapelajaran dan Bahasa Malaysia


Kelas Tahun 5 Thiruvalluvar
Tema / Tajuk Budaya Kita/ Persembahan Betitik
Masa 10.45-11.45
StandardPembelajaran 2.6.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
Pembelajaran 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan secara didik hibur
untuk membuat pertimbangan
Aktiviti 1. Murid dikenalkan tajuk pengajaran.
2. Murid membaca teks secara teater pembaca dan memahami isi teks.
3. Murid ditanya beberapa soalan berdasarkan teks.
4. Murid memberi respons.
5. Murid mengenalpasti pelbagai jenis ayat dalam teks.
6. Jawapan murid dibincang bersama.

Pengisian Kurikulum -Nilai: kesyukuran


-Ilmu: kebudayaan
-TKP: Interpersonal
EMK Kreativiti dan inovasi
Bahan Bantu Belajar
Penilaian Pengajaran Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan secara didik hibur untuk
dan Pembelajaran / membuat pertimbangan
Pentaksiran
Refleksi
Tajuk Mengulaskan Maklumat
BAHASA F.Utama 11.4.2
MELAYU F.Sampingan 5.1.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
7.45  Mencari 4 nilai dan mengulaskannya dalam ayat yang
- lengkap dengan huraian yang sesuai.
8.15 Aktiviti 1. Murid-murid duduk dalam kumpulan.
2. Murid mencari nilai daripada petikan yang ditunjukkan.
3. Murid menyatakan nilai dengan huraian yang sesuai.
6T 4. Guru menyemak dan membetulkan kesilapan murid.
5. Guru membimbing murid-murid yang lemah dengan
mengajar cara-cara mengenalpasti nilai murni daripada
petikan.
Sis.Bahasa Kosa kata
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral Nilai:Kasih sayang
Kurikulum KBT : Menjana idea
BBM Petikan
Refleksi

Subject / Class English/ 2T


Time 11.45-12.15
Focus writing
Theme World of Self
Topic The Two Selfish Goats
Content standard 3.1
Learning standard 3.1.1 Able to write in neat legible print: (b) phrases
3.2.2 Able to write simple sentences with guidance.
Objectives By the end of the lesson, pupils should be able to:-
i. Able to write in neat legible print: (b) phrases
ii. Able to write simple sentences with guidance
Activities 1.Teacher introduce todays topic.
2.Pupils divided into 5 groups.
3.Pupils were given phrases to form sentences.
4.Pupils look at the picture and match the phrases.
4. Pupils tell the moral value of this story.
5. Pupils write out the sentences.
Cross Curriculum Verbal linguistic
activities
Teaching aids Mahjong paper
Assessment Able to write simple sentences with guidance
Reflection