Anda di halaman 1dari 11

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

¿ý¦ÉÈ¢ ¬ñÎô À¡¼ò¾¢ð¼õ

¬ñÎ 3
MINGGU ÀñÒìÜÚ/ ¯ûǼì¸õ ¾Ãõ ¸üÈø ¾Ãõ
& TARIKH ¾¨ÄôÒ

þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸
1&2 1. þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
இன்பம் நல்கும் þ¨ÈÅý ¯ûÇ¡÷ ±ýÀ¾¢Öõ 1.1.1 Á§Äº¢Â¡Å¢ø ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀÎõ Àñʨ¸¸¨Çô ÀüÈ¢ì
இறறைறம þù×Ĩ¸ô À¨¼ò¾Å÷ ±ýÀ¾¢Öõ ¯Ú¾¢ ÜÚÅ÷.
¦¸¡ûŧ¾¡Î «ÅÃÐ ±øÄ¡ì 1.1.2 ÀûǢ¢É÷ ¦¸¡ñ¼¡Îõ Àñʨ¸¸¨Çô À üÈ¢ì ÜÚÅ÷.
¸ð¼¨Ç¸¨ÇÔõ §¾º¢Â §¸¡ðÀ¡ðÊø 1.1.3 ÀûǢ¢É÷ ¦¸¡ñ¼¡Îõ Àñʨ¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇÀÊ ¾ò¾õ ºÁ ¿õÀ¢ì¨¸ìÌ Åழ¢Å¨¸¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
²üÈÅ¡Ú À¢ýÀüÚ¾ø.
þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸
3 1.þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
இன்பம் நல்கும் 1.1 ÀøŨ¸Â¡É Àñʨ¸¸¨Ç «È¢¾ø 1.1.4 ÀûǢ¢É÷ ¦¸¡ñ¼¡Îõ Àñʨ¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
இறறைறம 1.2 ÀøŨ¸Â¡É Àñʨ¸¸¨Ç Á¾¢ò¾ø Åழ¢Å¨¸¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
1.1. ÀûǢ¢É÷ ¦¸¡ñ¼¡Îõ Àñʨ¸¸¨Ç Á¾¢ôÀ¾ý
மு츢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷Å÷.
1.1.5 ÀûǢ¢É÷ ¦¸¡ñ¼¡Îõ Àñʨ¸¸¨Ç Á¾¢ìÌõ
ÀñÀ¢¨Éì ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ÷.
¿ýÁÉõ
4 2. ¿ýÁÉõ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
நலம் நல்கும் ¾ýÉÄõ,À¢È÷ ¿Äõ ¬¸¢ÂÅü¨È ¯½÷óÐ 2.1.1 ÀûǢ¢ÉருìÌ ¯¾×õ Åழ¢மு¨È¸¨Çì ÜÚÅ÷.
நன்மனம்
§¾¨ÅÂ¡É ¯¾Å¢¨ÂÔõ
¯Çòàö¨ÁÂ¡É ¬¾ÃÅ¢¨ÉÔõ Åழí̾ø.
5&6 ¿ýÁÉõ
2. ¿ýÁÉõ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
நலம் நல்கும் 2.1.2 பள்ளளியளினருக்கு உதவும் முக்களியத்துவத்றதப் ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
2.1 பள்ளளியளினருக்கு ¯¾×¾ø.
நன்மனம
¿ýÁÉõ 2. ¿ýÁÉõ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
7 2.1.3 பள்ளளியளினருக்கு உதவளிய பளின் ஏற்படும் மன ¯½÷றவ
நலம் நல்கும் 2.1 பள்ளளியளினருக்கு ¯¾×¾ø. வளிவரளிப்பர.
நன்மன õ 2.1.4 பள்ளளியளினருக்கு உதவும் சசெயல்களளில் ஈடுபடுவர.
8 ¿ýÁÉõ 2. ¿ýÁÉõ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
2.1.3 பள்ளளியளினருக்கு உதவளிய பளின் ஏற்படும் மன ¯½÷றவ
நலம் நல்கும் 2.1 பள்ளளியளினருக்கு ¯¾×¾ø. வளிவரளிப்பர.
நன்மனம்
2.1.4 பள்ளளியளினருக்கு உதவும் சசெயல்களளில் ஈடுபடுவர.
9 ¸¼¨ÁÔ½÷× 3. ¸¼¨ÁÔ½÷× ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
3.1.1 ÀûǢ¢ø ¬üȧÅñÊ ¸¼¨Á¸¨Ç ì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡ÚôÒ½÷¨Å ²üÚì 3.1.2 பள்ளளிக்கடறமகறள நளிறறைவவற்றும் வழளிமுறறைகறளப்
கண்ணளியம் நல்கும்
கடறம ¦¸¡ñÎ «¾¨Éî ¦ºùÅ§É ¦ºöÐ பட்டியலளிடுவர.
முÊìÌõ ¬üȨÄì
¦¸¡ñÊருò¾ø.
10 ¸¼¨ÁÔ½÷× 3. ¸¼¨ÁÔ½÷× ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
3.1.1 ÀûǢ¢ø ¬üȧÅñÊ ¸¼¨Á¸¨Ç ì ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
நல்கும் ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¦À¡ÚôÒ½÷¨Å ²üÚì 3.1.2 பள்ளளிக்கடறமகறள நளிறறைவவற்றும் வழளிமுறறைகறளப்
கண்ணளியம்
¦¸¡ñÎ «¾¨Éî ¦ºùÅ§É ¦ºöÐ பட்டியலளிடுவர
கடறம
முÊìÌõ ¬üȨÄì
¦¸¡ñÊருò¾ø.
11 ¸¼¨ÁÔ½÷× 3. ¸¼¨ÁÔ½÷× ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
3.1.3 பள்ளளிக்கடறமகறள நளிறறைவவற்றைளிய பளின் ஏற்படும் மன
உணரறவ வளிவரளிப்பர.
கண்ணளியம் நல்கும் 3.1 ÀûÇ¢ì ¸¼¨Á ¸¨Ç ¿¢¨È§ÅüÚ¾ø
கடறம 3.1.4 ÀûǢ¢ø ¸¼¨ÁÔ½÷¨Å츨¼ôÀ¢ÊôÀ÷.
12 ¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø 4. ¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
4.1.1 À ûǢ¢É÷ ÅழíÌõ §º¨Å¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ÷.
§º¨Å, ¦¾¡ñÎ «øÄÐ ¯¾Å¢ ¬¸¢ÂÅüÈ 4.1.2 ÀûǢ¢É÷ ÅழíÌõ §º¨Å¸¨Ç Á¾¢ìÌõ Åழ¢மு¨È¸¨Ç
நநேர்த்தத நேல்கும Å¢ÇìÌÅ÷.
¢üÌ ¯½÷×, ¦ºÂøÅழ¢ ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðξø.
நேன்றத
பளளளள வளடமறற

13 ¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø 4. ¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :


4.1.3 ÀûǢ¢É÷ ÅழíÌõ §º¨Å¸¨Ç Á¾¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ
4.1 ÀûǢ¢Éâý §º¨Å¸¨Ç Á¾¢ò¾ø. ¯½÷¨Å Å¢ÅâôÀ÷.
நநேர்த்தத நேல்கும 4.1.4 ÀûǢ¢É÷ ÅழíÌõ §º¨Å¸ளுìÌ Á¾¢ôÀÇ¢ôÀ¨¾î ¦ºÂÄ¢ø
¸¡ðÎÅ÷.
நேன்றத
14 ¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø 4. ¿ýÈ¢ ¿Å¢ø¾ø ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
4.1.3 ÀûǢ¢É÷ ÅழíÌõ §º¨Å¸¨Ç Á¾¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ
4.1 ÀûǢ¢Éâý §º¨Å¸¨Ç Á¾¢ò¾ø ¯½÷¨Å Å¢ÅâôÀ÷.
நநேர்த்தத நேல்கும 4.1.4 ÀûǢ¢É÷ ÅழíÌõ §º¨Å¸ளுìÌ Á¾¢ôÀÇ¢ôÀ¨¾î ¦ºÂÄ¢ø
¸¡ðÎÅ÷.
நேன்றத
15 ¯Â÷¦Åñ½õ 5. ¯Â÷¦Åñ½õ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
«ýÈ¡¼ Åழì¸ò¾¢ø À½¢¨ÅÔõ 5.1.1 பள்ளளியளினரளிறடவய நன்னடத்றதயுடன் பழகும்
¿ýɼò¨¾¨ÂÔõ ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. வழளிமுறறைகறளக் கூறுவர.
²üÈõ ¿øÌõ 5.1.2 பள்ளளியளினரளிறடவய நன்னடத்றதயுடன் பழகுவதனனால்
±ñ½õ 5.1 பள்ளளியளினரளிறடவய நன்னடத்றதறயக் ஏற்படும் நன்றமகறள வளிவரளிப்பர.
கறடப்பளிடித்தல் 5.1.3 பள்ளளியளினரளிறடவய நன்னடத்றதயுடன் பழகுவதன்
முக்களியத்துவத்றத உணரவர..
5.1.4 பள்ளளியளினரளிறடவய நன்னடத்றதயுடன் பழகுவர.
¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
16 6. Á⡨¾ 6.1.1 பள்ளளியளினறரயும் வருறகயனாளறரயும் மதளிக்கும் மு¨È¸¨Ç ì
Á⡨¾ ¾É¢ ÁÉ¢¾¨ÃÔõ ºã¸ «¨Áô¨ÀÔõ Á¾ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ÷.
¢òÐô §À¡üÈ¢ô Àñ§À¡Î ¿¼ò¾ø. 6.1.2 பள்ளளியளினறரயும் வருறகயனாளறரயும் மதளிப்பதன்
Á¾¢ôÒ ¿øÌõ முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
6.1 பள்ளளியளினறரயும் வருறகயனாளறரயும் 6.1.3 பள்ளளியளினறரயும் வருறகயனாளறரயும் மதளிப்பதனால் ஏற்படும்
Á⡨¾
மதளித்தல். மன உணரறவ வளிவரளிப்பர.
6.1.4 பள்ளளியளினறரயும் வருறகயனாளறரயும் மதளிக்கும் பண்பளிறனக்
கறடப்பளிடிப்பர.

17 «ýÒ¨¼¨Á 7. «ýÒ¨¼¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :


àö¨Á ¯½÷òÐõ à ¯ûÇò¾¢Ä¢ருóÐ ¬ழÁ¡É, ¿¢¨ÄÂ¡É 7.1.1 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ìÌõ Åழ¢மு¨È¸¨Çì ÜÚÅ÷.
«ýÒ «Ýò §¾¡ýÈø. 7.1.2 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ôÀ¾ý மு츢ÂòÐÅò¨¾ô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
7.1.3 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å Å¢ÅâôÀ÷.
7.1 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ò¾ø 7.1.4 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ìÌõ Àñ¨À ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
18 «ýÒ¨¼¨Á 7. «ýÒ¨¼¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
àö¨Á ¯½÷òÐõ à ¯ûÇò¾¢Ä¢ருóÐ ¬ழÁ¡É, ¿¢¨ÄÂ¡É 7.1.1 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ìÌõ Åழ¢மு¨È¸¨Çì ÜÚÅ÷.
«ýÒ «ýÒ §¾¡ýÈø. 7.1.2 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ôÀ¾ý மு츢ÂòÐÅò¨¾ô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
7.1.3 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å Å¢ÅâôÀ÷.
7.1 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ò¾ø 7.1.4 ÀûÇ¢¨Â §¿º¢ìÌõ Àñ¨À ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷
19 ¿£¾¢Ô¨¼¨Á 8. ¿£¾¢Ô¨¼¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
8.1.1 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â சவளளிப்படுத்தும்
¿ý¨Á ¿øÌõ ¿£¾¢ ¦ºÂøÀ¡ðÊÖõ முʦÅÎò¾Ä¢Öõ முறறைகறள வளிவரளிப்பர.
¿Î¿¢¨Ä§Â¡Î ¦ºÂøÀξø. 8.1.2 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் கறடப்பளிடிப்பதன்
முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
8.1 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் 8.1.3 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் கறடப்பளிடிக்றகயளில்
கறடப்பளிடித்தல். ஏற்படும் மனவுணரறவக் கூறுவர.
8.1.4 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â சவளளிப்படுத்துவர.
20 ¿£¾¢Ô¨¼¨Á 8. ¿£¾¢Ô¨¼¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
8.1.1 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â சவளளிப்படுத்தும்
¿ý¨Á ¿øÌõ ¿£¾¢ ¦ºÂøÀ¡ðÊÖõ முʦÅÎò¾Ä¢Öõ முறறைகறள வளிவரளிப்பர.
¿Î¿¢¨Ä§Â¡Î ¦ºÂøÀξø. 8.1.2 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் கறடப்பளிடிப்பதன்
முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
8.1 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் 8.1.3 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் கறடப்பளிடிக்றகயளில்
கறடப்பளிடித்தல். ஏற்படும் மனவுணரறவக் கூறுவர.
8.1.4 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â சவளளிப்படுத்துவர.
பளளள ள வளடமறற
21 ¿£¾¢Ô¨¼¨Á 8. ¿£¾¢Ô¨¼¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
8.1.1 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â சவளளிப்படுத்தும்
¿ý¨Á ¿øÌõ ¿£¾¢ ¦ºÂøÀ¡ðÊÖõ முʦÅÎò¾Ä¢Öõ முறறைகறள வளிவரளிப்பர.
¿Î¿¢¨Ä§Â¡Î ¦ºÂøÀξø. 8.1.2 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் கறடப்பளிடிப்பதன்
8.1 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
கறடப்பளிடித்தல்.
8.1.3 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â க் கறடப்பளிடிக்றகயளில்
ஏற்படும் மனவுணரறவக் கூறுவர.
8.1.4 பள்ளளியளில் நநீதளி ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â சவளளிப்படுத்துவர
22 н¢× 9. н¢× ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
ºÅ¡ø¸¨Ç ÁÉ ¯Ú¾¢§Â¡Îõ ¿õÀ 9.1.1. ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ìÌõ மு¨È¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷.
¢ì¨¸§Â¡Îõ ±¾¢÷¦¸¡ûÇø. 9.1.2 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ôÀ¾ý மு츢ÂÐÅò¨¾ô
¾¢Èõ ¿øÌõ н¢× ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
9.1 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ò¾ø 9.1.3 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å
Å¢ÇìÌÅ÷.
9.1.4 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ìÌõ н¢Å¡É ¦ºÂ¨Ä
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
23 н¢× 9. н¢× ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
ºÅ¡ø¸¨Ç ÁÉ ¯Ú¾¢§Â¡Îõ ¿õÀ 9.1.1. ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ìÌõ மு¨È¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷.
¢ì¨¸§Â¡Îõ ±¾¢÷¦¸¡ûÇø. 9.1.2 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ôÀ¾ý மு츢ÂÐÅò¨¾ô
¾¢Èõ ¿øÌõ н¢× ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
9.1 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ò¾ø 9.1.3 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å
Å¢ÇìÌÅ÷.
9.1.4 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ìÌõ н¢Å¡É ¦ºÂ¨Ä
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
24 н¢× 9. н¢× ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
ºÅ¡ø¸¨Ç ÁÉ ¯Ú¾¢§Â¡Îõ ¿õÀ 9.1.1. ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ìÌõ மு¨È¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷.
¢ì¨¸§Â¡Îõ ±¾¢÷¦¸¡ûÇø. 9.1.2 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ôÀ¾ý மு츢ÂÐÅò¨¾ô
¾¢Èõ ¿øÌõ н¢× ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
9.1 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ò¾ø 9.1.3 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Å
Å¢ÇìÌÅ÷.
9.1.4 ÀûǢ¢ý ¿ü¦À¨Ãò ¾ü¸¡ìÌõ н¢Å¡É ¦ºÂ¨Ä
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.
25 10. §¿÷¨Á 10. §¿÷¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
´ù¦Å¡ரு ¦ºÂÄ¢Öõ ¯ñ¨ÁÔõ ¿¡½Âமுõ 10.1.1 பள்ளளியளில் வமற்சகனாள்ளும் §¿÷¨Á யனான சசெயல்கறள
¯Çòàö¨ÁÔõ ¦¸¡ñÊருò¾ø. வளிவரளிப்பர.

¦¿¸¢ழ் ¿øÌõ 10.1 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறய 10.1.2 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
§¿÷¨Á சவளளிப்படுத்துதல். முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
10.1.3 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
பயறன உணரவர.
10.1.4 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ÷.
26 10. §¿÷¨Á 10. §¿÷¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
´ù¦Å¡ரு ¦ºÂÄ¢Öõ ¯ñ¨ÁÔõ ¿¡½Âமுõ 10.1.1 பள்ளளியளில் வமற்சகனாள்ளும் §¿÷¨Á யனான சசெயல்கறள
¯Çòàö¨ÁÔõ ¦¸¡ñÊருò¾ø. வளிவரளிப்பர.
10.1.2 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
¦¿¸¢ழ் ¿øÌõ 10.1 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறய முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
§¿÷¨Á சவளளிப்படுத்துதல். 10.1.3 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
பயறன உணரவர.
10.1.4 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ÷.
27 10. §¿÷¨Á 10. §¿÷¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
´ù¦Å¡ரு ¦ºÂÄ¢Öõ ¯ñ¨ÁÔõ ¿¡½Âமுõ 10.1.1 பள்ளளியளில் வமற்சகனாள்ளும் §¿÷¨Á யனான சசெயல்கறள
¯Çòàö¨ÁÔõ ¦¸¡ñÊருò¾ø. வளிவரளிப்பர.
10.1.2 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
¦¿¸¢ழ் ¿øÌõ 10.1 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறய முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
§¿÷¨Á சவளளிப்படுத்துதல். 10.1.3 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
பயறன உணரவர.
10.1.4 பள்ளளியளில் §¿÷¨Á மனப்பனான்றமறயக் ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ÷.
28 °ì¸மு¨¼¨Á 11. °ì¸மு¨¼¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
´ரு ¦ºÂ¨Äî ¦ºöž¢ø Å¢¼¡முÂüº¢Ô¼Ûõ 11.1.1 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிக்கும்
முØÁÉòмÛõ ÍÚÍÚôÒ¼Ûõ þருò¾ø. முறறைகறளக் கூறுவர.
¯Â÷× ¿øÌõ 11.1.2 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
°ì¸õ 11.1 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
கறடப்பளிடித்தல் 11.1.3 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிக்றகயளில்
ஏற்படும் மனவுணரறவ வளிவரளிப்பர.
11.1.4 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறய அமல்படுத்துவர.
29 °ì¸மு¨¼¨Á 11. °ì¸மு¨¼¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
´ரு ¦ºÂ¨Äî ¦ºöž¢ø Å¢¼¡முÂüº¢Ô¼Ûõ 11.1.1 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிக்கும்
முØÁÉòмÛõ ÍÚÍÚôÒ¼Ûõ þருò¾ø. முறறைகறளக் கூறுவர.
¯Â÷× ¿øÌõ
11.1.2 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
°ì¸õ
11.1 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
கறடப்பளிடித்தல் 11.1.3 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிக்றகயளில்
ஏற்படும் மனவுணரறவ வளிவரளிப்பர.
11.1.4 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறய அமல்படுத்துவர.
ÀûÇ¢ Å¢Îமு¨È
30 °ì¸மு¨¼¨Á 11. °ì¸மு¨¼¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
´ரு ¦ºÂ¨Äî ¦ºöž¢ø Å¢¼¡முÂüº¢Ô¼Ûõ 11.1.1 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிக்கும்
முØÁÉòмÛõ ÍÚÍÚôÒ¼Ûõ þருò¾ø. முறறைகறளக் கூறுவர.
¯Â÷× ¿øÌõ
11.1.2 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிப்பதன்
°ì¸õ
11.1 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் முக்களியத்துவத்றதப் பட்டியலளிடுவர.
கறடப்பளிடித்தல் 11.1.3 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறயக் கறடப்பளிடிக்றகயளில்
ஏற்படும் மனவுணரறவ வளிவரளிப்பர.
11.1.4 பள்ளளியளில் ஊக்க மனப்பனான்றமறய அமல்படுத்துவர.
31 ´òШழôÒ 12. ´òШழôÒ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
12.1.1 ÀûǢ¢ø ´òШழôÒ ÅழíÌõ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Çô
«¨ÉÅâý ¿ÄÛ측¸ ´ýÈ¢¨½óÐ ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
¦ÅüÈ¢ ¿øÌõ ¦ºÂøÀξø. 12.1.2 ÀûÇ¢ ¿¼ÅÊ쨸¸ளுìÌ ´òШழôÒ ÅழíÌž¡ø ²üÀÎõ
´ò¾¢¨ழôÒ ¿ý¨Á¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷.
32 ´òШழôÒ 12. ´òШழôÒ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
12.1.3 ÀûÇ¢ ¿¼ÅÊ쨸¸ளுìÌ ´òШழôÒ Åழį́¸Â¢ø ²üÀÎõ
«¨ÉÅâý ¿ÄÛ측¸ ´ýÈ¢¨½óÐ ÁÉ×½÷¨Åì ÜÚÅ÷.
¦ÅüÈ¢ ¿øÌõ ¦ºÂøÀξø. 12.1.4 «¨ÉÅâý ¿ý¨Á측¸ô ÀûÇ¢ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø
´ò¾¢¨ழôÒ 12.1 ÀûÇ¢ ¿¼ÅÊ쨸¸û ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈ ´òШழôÀ÷.
´òШழôÒ Åழí̾ø
33 Á¢¾Á¡É 13. Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
ÁÉôÀ¡ý¨Á 13.1.1 ÀûǢ¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ôÀÎõ Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Ç
¾ýÉÄமுõ À¢È÷ ¿Äமுõ À¡¾¢ì¸¡¾ Ũ¸Â Å¢ÅâôÀ÷.
¢ø º£÷à츢ô À¡÷òÐ Á¢¾Á¡É
Á¸¢ழ் ¿øÌõ
§À¡ì¨¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 13.1.2 ÀûǢ¢ø Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÊருôÀ¾ý
Á¢¾õ
¿ý¨Á¨Âô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.

34 Á¢¾Á¡É 13. Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :


ÁÉôÀ¡ý¨Á
¾ýÉÄமுõ À¢È÷ ¿Äமுõ À¡¾¢ì¸¡¾ Ũ¸Â 13.1.3. ÀûǢ¢ø Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÊருôÀ¾ý
¢ø º£÷à츢ô À¡÷òÐ Á¢¾Á¡É மு츢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷Å÷.
§À¡ì¨¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 13.1.4 ÀûǢ¢ø Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨ÁÔ¼ý ¦ºÂøÀÎÅ÷.
Á¸¢ழ் ¿øÌõ
Á¢¾õ
13.1 ÀûǢ¢ø Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì
¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.
35 Å 14. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÅÇÁ¡É Å¡ழ்쨸ìÌô
ÁÉôÀ¡ý¨Á ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ ÍÂì¸ðÎôÀ¡ð¨¼Ôõ 14.1.1 ÀûǢ¢É⨼§Â Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì
Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ À¡ñ¨ÀÔõ ¸¡ðÎõ Ýழø¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷.
¦¸¡ñÊருò¾ø. 14.1.2 ÀûǢ¢É⨼§Â Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì
ÅÇõ ¿øÌõ
¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
Å
14.1.3 ÀûǢ¢É⨼§Â Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì
¢ðÎ즸¡Î ò¾ø 14.1 ÀûǢ¢ø Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Åì ÜÚÅ÷
14.1.4 ÀûǢ¢É⨼§Â ¸¡½ôÀÎõ Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷.

36 & 37 Å 14. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á 14.1.1 ÀûǢ¢É⨼§Â Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì


¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÅÇÁ¡É Å¡ழ்쨸ìÌô ¸¡ðÎõ Ýழø¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷.
மமீ ள்பபார் ÁÉôÀ¡ý¨Á ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ ÍÂì¸ðÎôÀ¡ð¨¼Ôõ 14.1.2 ÀûǢ¢É⨼§Â Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì
வவ Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ À¡ñ¨ÀÔõ ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ÎÅ÷.
¦¸¡ñÊருò¾ø.
ÅÇõ ¿øÌõ
Å
¢ðÎ즸¡Î ò¾ø 14.1 ÀûǢ¢ø Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø
38 & 39 Å 14. Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á 14.1.3 ÀûǢ¢É⨼§Â Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì
மமீ ள்பபார் ¢ðÎ즸¡ÎìÌõ ÅÇÁ¡É Å¡ழ்쨸ìÌô ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ÁÉ×½÷¨Åì ÜÚÅ÷
ÁÉôÀ¡ý¨Á ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ ÍÂì¸ðÎôÀ¡ð¨¼Ôõ 14.1.4 ÀûǢ¢É⨼§Â ¸¡½ôÀÎõ Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ
வவ
Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ À¡ñ¨ÀÔõ ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ÷
¦¸¡ñÊருò¾ø.
ÅÇõ ¿øÌõ
Å
¢ðÎ즸¡Î ò¾ø 14.1 ÀûǢ¢ø Å¢ðÎ즸¡ÎìÌõ
ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø
40 & 41 Á¢¾Á¡É 13. Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
ÁÉôÀ¡ý¨Á
மமீ ள்பபார் ¾ýÉÄமுõ À¢È÷ ¿Äமுõ À¡¾¢ì¸¡¾ Ũ¸Â 13.1.3. ÀûǢ¢ø Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÊருôÀ¾ý
வவ ¢ø º£÷à츢ô À¡÷òÐ Á¢¾Á¡É மு츢ÂòÐÅò¨¾ ¯½÷Å÷.
§À¡ì¨¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø. 13.1.4 ÀûǢ¢ø Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨ÁÔ¼ý ¦ºÂøÀÎÅ÷.
Á¸¢ழ் ¿øÌõ
Á¢¾õ
13.1 ÀûǢ¢ø Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì
¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.
42 & 43 ´òШழôÒ 12. ´òШழôÒ ¸üÈø þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û :
மமீ ள்பபார் 12.1.3 ÀûÇ¢ ¿¼ÅÊ쨸¸ளுìÌ ´òШழôÒ Åழį́¸Â¢ø ²üÀÎõ
«¨ÉÅâý ¿ÄÛ측¸ ´ýÈ¢¨½óÐ ÁÉ×½÷¨Åì ÜÚÅ÷.
வவ ¦ÅüÈ¢ ¿øÌõ ¦ºÂøÀξø.
´ò¾¢¨ழôÒ 12.1.4 «¨ÉÅâý ¿ý¨Á측¸ô ÀûÇ¢ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø
12.1 ÀûÇ¢ ¿¼ÅÊ쨸¸û ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈ ´òШழôÀ÷.
´òШழôÒ Åழí̾ø
ÀûÇ¢ Å¢Îமு¨È