Anda di halaman 1dari 2

SURAT AKUAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Adalah saya _________________________________________________ ibu / bapa / penjaga

kepada murid bernama ________________________________________ , pembawa kad

pengenalan / surat beranak bernombor ____________________________________ yang

belajar di ______________________________________________.

Dengan kerelaan hati saya:-

1. Saya bersetuju mengizinkan anak/ jagaan saya menjadi responden kajian bagi penyelidikan

yang dijalankan oleh pengkaji.

2. Bersetuju membenarkan anak saya melibatkan diri dalam aktiviti – aktiviti yang dirancangkan

oleh pengkaji atas tujuan membantu dan membimbing anak saya.

Disaksikan Oleh :

………………………………………….. ………………………………………….

Tandatangan Ibu/ Bapa/ Penjaga Tandatangan Pengkaji

Nama: __________________________ Nama Saksi :_____________________

No. K.P: _________________________ No. K.P : ________________________


SURAT PENERANGAN DAN MEMOHON KEBENARAN

MENJALANKAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

Adalah saya _________________________________________________ dari kelas 2 Kuberan

bersetuju / tidak bersetuju, menjadi responden kajian dalam penyelidikan tindakan ini. Saya akan

memberikan kerjasama dan akan mematuhi segala arahan yang diberikan oleh penyelidik. Saya

juga bersetuju / tidak bersetuju, dengan segala tindakan yang diambil ke atas saya sepanjang

tempoh penyelidikan ini dijalankan bagi membantu meningkatkan kemahiran menulis huruf besar

dan huruf kecil saya. Dengan menandatangani akuan ini, membuktikan bahawa saya benar-

benar bersetuju untuk menjadi responden kajian.

Disaksikan Oleh :

………………………………………….. ………………………………………….

Tandatangan Murid Tandatangan Penyelidik

Nama: __________________________ Nama Saksi :_____________________

No. K.P: _________________________ No. K.P : ________________________