Anda di halaman 1dari 12

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Biologi Persekitaran


Kursus/Modul Environmental Biology
2. Kod Kursus SCES3103

3. Nama Staf Yusalina binti Yusof


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar mendapat kefahaman mengenai ekosistem dan
Kursus/Modul pemuliharaannya. Melalui kursus ini diharapkan pelajar akan mendapat kesedaran terhadap
dalam Program pemuliharaan alam sekitar dengan mengamalkan nilai-nilai dan etika profesional.

5. Semester dan Semester 2 Tahun 3


Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka


Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka
dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
129
P= Pentaksiran
32 10 24 2.5 32 10 - 18.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Di akhir kursus ini, pelajar dapat;


Kursus (Course
Learning 1. Menerangkan konsep, fungsi dan perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem (ecosystem
Outcomes, CLO) services) melalui kerja amali biota tanah. (C4,P4,A1,PLO1,PLO2,PLO3,CTPS5)
2. Membincangkan tentang proses-proses ekologi dan faktor-faktor pertumbuhan populasi
menggunakan pelbagai sumber. (C4,P4,A1,PLO3,PLO6,CTPS2, LL1)
3. Menilai kesan pencemaran alam sekitar dengan menggunakan kemahiran saintifik.
(C5,P4,P5,A3,PLO2,PLO3,CTPS2)
4. Menghuraikan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem daripada pelbagai sumber
untuk membantu keseimbangan ekosistem melalui kerja lapangan berkumpulan .
(C4,A4,P6,PLO3,PLO5,PLO6, CTPS3, TS1, LL1)
5. Mencadangkan penyelesaian kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem berdasarkan
nilai-nilai dan etika professional.(C6,A5,PLO3,PLO8,CTPS3,EM3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
X X X
1
X X X
2
X X X
3
X X X
4
X X
5

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
Pengurusan maklumat(LL1), Etika dan moral profesional(EM3), Pemikiran kritis dan kemahiran
(Transferable Skills,
menyelesaikan masalah(CTPS5), Kemahiran Berpasukan (TS1)
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial.
3. Amali
4. Kerja lapangan

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%). Kerja kursus adalah laporan amali , kuiz dan
penulisan esei.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Kaedah Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Kuliah
PLO1 – Pengetahuan Peperiksaan, kuiz
Tutorial

PLO2 – Kemahiran Praktikal Amali Laporan amali

PLO3 – Kemahiran
Kuliah, tutorial, amali dan Laporan amali
saintifik,Kemahiran berfikir
kerja lapangan Ujian bertulis
dan menyelesaikan masalah

Kajian lapangan Pemerhatian


PLO5 - Kerja berpasukan

PLO6 – Kemahiran Kuliah, tutorial, kerja


Penulisan esei
pengurusan maklumat lapangan
PLO8- Mengamalkan nilai
Kulish, tutorial Peperiksaan
profesionalisma

12. Sinopsis Kursus ini membincangkan mengenai konsep, fungsi dan perkhidmatan-perkhidmatan pelbagai
ekosistem. Kursus ini juga memberi pendedahan bagi menggunakan prinsip ekologi, trenda
populasi dan kemahiran saintifik dalam pemuliharaan alam sekitar. Oleh itu, nilai-nilai murni
diterapkan dalam memberi kesedaran tentang pemuliharaan biologi (in-situ dan ex-situ),
pemuliharaan ekosistem, kemapanan sumber, ancaman dan strategi kelestarian.

This course discusses the concepts, functions and services in various ecosystems. It also gives
exposure on the principles of ecology, population trends and the use scientific skills in
environmental conservation. Therefore, noble values are inculcated to create awareness about
conservation biology (in-situ and ex-situ), ecosystem conservation, sustainable use of resources,
threats and sustainable strategies.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial, amali, kajian lapangan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
14. Kaedah dan Jenis Peperiksaan Akhir : 40%
Pentaksiran Kerja Kursus : 60%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan akhir


40

Kuiz 10
Penulisan Laporan Amali 30
Tugasan Laporan Kajian Lapangan
20

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X X
dengan
CLO 2 X X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X X
(Programme
Educational CLO 4 X X X
Objectives, PEO)
CLO 5 X X

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menerangkan konsep, fungsi dan perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem
(ecosystem services) melalui kerja amali biota tanah.
CLO2 Membincangkan tentang proses-proses ekologi dan faktor-faktor
pertumbuhan populasi menggunakan pelbagai sumber.
CLO3 Menilai kesan pencemaran alam sekitar dengan menggunakan kemahiran
saintifik.
CLO4 Menghuraikan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem daripada
pelbagai sumber untuk membantu keseimbangan ekosistem melalui kerja
lapangan berkumpulan.
CLO5 Mencadangkan penyelesaian kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem
berdasarkan nilai-nilai dan etika professional.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X X X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran CLO 3 X X
Program
(Programme CLO 4 X X X
Learning
Outcomes, PLO) CLO 5 X X

PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sains
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang Sains bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menerangkan konsep, fungsi dan perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem
(ecosystem services) melalui kerja amali biota tanah.
CLO2 Membincangkan tentang proses-proses ekologi dan faktor-faktor
pertumbuhan populasi menggunakan pelbagai sumber.
CLO3 Menilai kesan pencemaran alam sekitar dengan menggunakan kemahiran
saintifik.
CLO4 Menghuraikan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem daripada
pelbagai sumber untuk membantu keseimbangan ekosistem melalui kerja
lapangan berkumpulan.
CLO5 Mencadangkan penyelesaian kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem
berdasarkan nilai-nilai dan etika professional.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Ekosistem-
 Konsep ekosistem
 Jenis ekosistem
 Komponen ekosistem
- Biotik
- Abiotik
 Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem (ecosystem
servicesess) 6 2 6 2 16
- Kitaran biogeokimia
o Kitaran Air
o Kitaran Nutrien
 Aliran tenaga

- Struktur Trofik

2. Ekologi
 Ekologi Komuniti

- Kolonisasi
- Sesaran
- Interaksi komuniti
o Persaingan
o Eksploitasi
- Piramid ekologi
6 2 2 16
 Ekologi Populasi 6

- Proses-proses dinamik yang mempengaruhi


kepadatan populasi dan penyebaran demografi
Trenda populasi
- Pertumbuhan Populasi
o Faktor pertumbuhan populasi
o Limitasi pertumbuhan populasi
- Keupayaan muatan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
3. Ancaman kepada Ekosistem
 Fenomena alam

- El Nino dan La Nina


- Tsunami
- Gempa bumi
- Letusan gunung berapi

 Kesan aktiviti manusia


 Perubahan kepada landskap bumi
 Kemusnahan akibat bencana alam 5 2 5 2 14
 Masalah-masalah persekitaran sejagat

- Hujan asid
- Pemusnahan lapisan ozon
- Pemanasan atmosfera dan pengaruhnya
terhadap iklim sejagat
- Pencemaran sungai
- Kemudaratan bahan radioaktif di persekitaran

4. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Ekosistem


 Teknik Pengesanan dalam ekosistem

- Ekologi akoustik
- Pengesanan jarak jauh

 Pemeliharaan dan Pemuliharaan ekosistem


7 2 7 2 18
- Pemuliharaan air
- Pemulihraan Tanah
- Pemuliharaan hutan

 Pemuliharaan biologi

- Pemuliharaan in-situ
- Pemuliharaan ex-situ

5. Pendekatan kelestarian Alam Sekitar


 Kemapanan sumber

- Sumber yang boleh diperbaharui


- Sumber yang tidak boleh diperbaharui
 Aktiviti pembalakan terpilih

 Aktiviti penanaman semula hutan

 Program pelancongan dan rekreasi yang mesra alam 8 2 8 2 20

 Menjalankan kempen, ceramah dan pendidikan dalam


memberi kesedaran terhadap alam sekitar
berlandaskan nilai-nilai murni

 Perundangan dan Penguatkuasaan

- Akta-akta Tempatan
- Akta-akta Antarabangsa

Amali 1
Menjalankan amali untuk mengkaji ekosistem tanah: 4 2 6
biota tanah dan jaringan makanan
Amali 2

Persampelan populasi kumbang beras 4 2 6

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
Amali 3
 Ujian-ujian makmal untuk air 4 2 6

Kajian lapangan
 Menjalankan kajian lapangan untuk pemuliharaan in-
situ.

Kajian lapangan 12 5 17
 Menjalankan kajian lapangan untuk pemuliharaan
ex-situ

kuiz 0.5 1.5 2

Peperiksaan 2 6 8

Jumlah 32 10 24 2.5 32 10 18.5 129

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
Bersemuka Tidak Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA Kuliah 32 32

Tutorial 10 10

Amali 24 0

Laporan amali
0 6
( 3 laporan)

1 Kuiz
0.5 1.5
(30 minit)

Laporan kajian
lapangan
0 5
(1000)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 68.5 60.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 129
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Audersik, T., Audersik, G. and Byers, B. E. (2008). Biology: life on earth. Upper Saddle River,
NJ: Pearson Prentice Hall.

Miller, G.T and Spoolman, S.E (2013). Environmental science (14th edition).Belmont, CA.:
Brooks/Cole.

Molles Jr, M.C . (2010). Ecology: concepts and applications (5th edition). New York:
McGraw-Hill.

Rujukan Tambahan Campbell, N. A, Reece, J.B, Urry, L.A, Cain, M.L, Wasserman, S.A, Minorsky, P.V and
Jackson, R.B (2011).Biology (9 th edition). San Francisco : Pearson.

Campbell, N.A, Reece, J.B, Taylor, M.R, Simon, E.J and Dickey, J.L (2009). Biology Concept
and Connection (6th edition). San Francisco: Pearson.

Kardong, K.V (2005). An Introduction to Biology Evolution. New York: McGraw-Hill.

Mader, S.S (2010). Biology (10th edition). New York: McGraw Hill.

Raven, P.H, Johnson, G.B, Mason, K.A, Losos, J.B and Singer, S.R (2011). Biology (9th
edition). New York: McGraw-Hill.

Starr, C, Taggart, R, Evers, C and Starr, L (2009). Biology: The Unity and Diversity of Life
(12th edition). Belmont, CA: Brooks/ Cole.

Solomon, E.P, Berg, L.R and Martin, D. W (2011). Biology (9th edition). Canada:
Brooks/Cole.

Weyers, J, Reed, R and Jones, A. (2012). Practical Skills in Biology (5th edition). London:
Pearson Education Ltd.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

9
Maklumat
19. Tiada
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

SCES 3103 BIOLOGI PERSEKITARAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Strategi


Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pentaksiran
Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menerangkan konsep, fungsi dan
perkhidmatan-perkhidmatan
ekosistem (ecosystem services)
melalui kerja amali biota tanah. Kuliah
Tutorial Peperiksaan, kuiz
(C4,P4,A1,PLO1,PLO2,PLO3,CTP X X X
Laporan amali
Amali
S5)

2. Membincangkan tentang proses-


proses ekologi dan faktor-faktor
pertumbuhan populasi
Kuliah
menggunakan pelbagai sumber.
X X Tutorial Peperiksaan, kuiz
(C4,P4,A1,PLO3, PLO6,CTPS2,
LL1)

3. Menilai kesan pencemaran alam


sekitar dengan menggunakan
kemahiran saintifik. Kuliah, tutorial,
Peperiksaan, laporan
(C5,P4,P5,A3,PLO2,PLO3, X X amali
amali/kerja lapangan
CTPS2)

4. Menghuraikan pemeliharaan dan


pemuliharaan ekosistem daripada
pelbagai sumber untuk membantu
keseimbangan ekosistem melalui Kuliah
Peperiksaan
kerja lapangan berkumpulan. X X X Tutorial
Penulisan esei
Kerja lapangan
C4,A4,P6,PLO3,PLO5,PLO6,
CTPS3, TS1, LL1)

5. Mencadangkan penyelesaian
kesan aktiviti manusia terhadap
ekosistem dengan mengamalkan X X Kuliaj, tutorial Peperiksaan
niai-nilai dan etika professional.
(C6,A5,PLO3,PLO8,CTPS3,EM3)

Kuliah, tutorial, Peperiksaan, kuiz,


laporan amali/kerja
KESELURUHAN X X X X X X amali dan kerja
lapangan, penulisan
lapangan esei

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

10
Nama Panel Penggubal:

NAMA KELAYAKAN AKADEMIK

AHLI PANEL (K) Kelulusan:


 M. Sc - Biosains
FARIDAH BINTI SURATMAN  B. Sc.(Hons) – Bioteknologi
 Diploma Pendidikan - Sains

Email:

faridahipti@gmail.com

AHLI PANEL Kelulusan:


 M. Ed. – Pendidikan Matematik
PREMA NAMBIAR A/P KRISHNAN  B. Sc. Ed. (Hons) – Biologi dan Matematik

Email:

prmnambiar@yahoo.com

AHLI PANEL Kelulusan:


 M. Ed. – Kurikulum dan Pengajaran
KARUPPIAH MOHAN A/L  B. Sc (Hons) – Genetik
GOVINDARAJU  Diploma Pendidikan – Biologi

Email:

gkm082004@yahoo.com

AHLI PANEL Kelulusan:


 M. Sc. – Conservation Biologi
FATIMAH BINTI YUSOF  B. Sc. (Hons) – Food.Sc & Nutrition
 Diploma Edu Sc. – Biology & Health

Email:

fatimah@ipgkpm.edu.my

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

11
NAMA KELAYAKAN AKADEMIK

Kelulusan:
 PhD – Biosains
AHLI PANEL  B. Sc (Hons) – Biologi
DR. ZULKEFLI BIN DAUD  Diploma Pendidikan
 Eksekutif Diploma Syariah
Email:  Eksekutif Diploma Teknousahawan homeopathy
zulkeflidaud@ipgtho.edu.my

Kelulusan:
 M. Sc.-Kejuruteraan Bioproses dan Teknologi Fermentasi
AHLI PANEL  B. Sc. (Hons) – Bioteknologi
KOK KEAN HIN  Diploma Pendidikan – Sains

Email:

khkok76@gmail.com

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


PENSYARAH KANAN
1 DR JOHARI BIN SURIF FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

12