Anda di halaman 1dari 11

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

1 AKIDAH
1.1 Perkara yang membatalkan Iman
(a) Syirik 4
(b) Kufur 4
(c) Riddah 4
(d) Khurafat 4
(e) Sihir 4
(f) Nifak 4
1.2 Dosa-dosa besar yang merosakkan 4
Iman
(a) Menghina dan menderhakai ibu bapa. 4
(b) Menipu dan berbohong. 4
(c) Mengumpat dan memfitnah. 4
(d) Menagih dadah. 4
(e) Minum arak. 4
(f) Menuduh berzina. 4
(g) Berzina 4
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

(h) Liwat,musahaqah. 4
(i) Riba. 4
(j) Makan harta anak yatim. 4
(k) Membunuh diri. 4
(l) Lari dari medan perang. 4
(m) Mencuri 4
1.3 Taubat
(a) Konsep. 5
(b) Dalil 5
(c) Cara-cara. 5
(d) Hikmah. 5

1.4 Iman 5
(a) Martabat iman. 5
(b) Tingkat iman. 5
(c) Kemanisan iman. 5
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

1.5 Akidah Ahli Sunnah Waljamaah


(a) Pengenalan. 5
(b) Prinsip akidah Ahli Sunnah Waljamaah 5
(c) Perbezaan antara 5
Muslim,Mukmin,Kafir,Fasiq,
Murtad,Munafik,Tidak Beragama dan
Musyrik
1.6 Ajaran sesat
(a) Ciri-ciri dan contoh ajaran sesat 5
(i) Qadyani. 5
(ii) Bahai 5
(iii) Taslim 5

2 IBADAT
2.1 Ibadah haji dan umrah. 4
(a) Falsafah haji dan umrah. 4
(b) Konsep ibadah haji dan umrah serta 4
dalil.
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

(c) Syarat wajib,rukun dan sunat haji dan 4


umrah
(d) Wajib haji dan umrah serta perkara 4
yang dilarang semasa ihram.
(e) Cara-cara mengerjakan ibadah haji dan 4
umrah
2.2 Sembelihan,korban dan akikah serta 4
hikmahnya
2.3 Prinsip muamalat dan kepentingannya: 4
(a) Jual beli 4
(b) Sewaan 4
(c) Gadaian 4
(d) Syarikat 4
(e) Saham 4
(f) Insurans 4
(g) Hutang piutang 4
2.4 Perkahwinan:
(a) Konsep perkahwinan,hukum,dalil dan 5
hikmahnya.
(b) Kaifiat perkahwinan: 5
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

(i) Pemilihan calon suami isteri 5


(ii) Peminangan 5
(iii) Nikah 5
– rukun nikah
– mahar dan
– walimatulurus
(c) Tanggungjawab:
(i) Suami 5
(ii) Isteri 5
(iii) Bersama 5

2.5 Masalah dan cara penyelesaian


kekeluargaan:
(a) Talak 5
(b) Rujuk 5
(c) Idah 5
(d) Nusyuz 5
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

(e) Fasakh 5
(f) Khuluk 5
(g) Zihar 5
(h) Li’an 5
(i) Poligami 5
2.6 Kemahiran keibubapaan 5
2.7 Akta kekeluargaan 5
2.8 Isu-isu semasa berkaitan kekeluargaan:
(a) Anak angkat. 5
(b) Hadanah 5

3 SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN


ISLAM
3.1 Pemerintahan Islam zaman Khulafa’ al- 4
Rasyidin
(a) Ciri-ciri kepimpinan 4
(b) Sistem pentadbiran 4
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

(c) Penyebaran Islam 4


3.2 Perkembangan Islam pada zaman
Umaiyah;
(a) Ketenteraan 4
(b) Pendidikan 4
(c) Ekonomi 4
(d) Kegemilangan Tamadun Islam 4
(e) Faktor kemerosotan 4
3.3 Perkembangan Islam pada zaman Bani
Abbasiyah:
(a) Penyebaran Islam semangat dan jihad. 5
(b) Perkembangan ilmu pengetahuan. 5
(c) Ketenteraan. 5
(d) Pendidikan. 5
(e) Perekonomian 5
(f) Sains dan teknologi. 5
(g) Kegemilangan Tamadun Islam. 5
(h) Faktor keunggulan dan kemerosotan T. 5
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

Islam
3.4 Tokoh-tokoh imam:

(a) Imam Abu Hanifah 4


(b) Imam Malik 4
(c) Imam Syafie 4
(d) Imam Ahmad Ibnu Hambal 4
(e) Imam Ghazali 4
(f) Imam al-Bukhari 4

3.5 Tokoh-tokoh cendekiawan Islam:


(a) Ibnu Sina 5
(b) Ibnu Khaldun 5
(c) Jamaludin al-Afghani 5
(d) Muhammad Abduh 5
(e) Hamka 5
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

(f) Sheikh Tahir Jalaluddin 5

4 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH


(a) Adab Berfikir 4
(b) Adab Berhias Diri 4
(c) Adab Menjaga Orang Sakit 4
(d) Adab Musafir 5
(e) Adab Bernegara 5
(f) Adab Dengan Pemimpin 5
(g) Adab Berjuang 5
(h) Adab Amar Makruf Dan Nahi Mungkar 4
(i) Adab Di Tempat Rekreasi 4
(j) Adab Menjaga Kemudahan Awam 4
(k) Adab Ziarahi Jenazah 4
(l) Adab Menjaga Alam 5
(m) Adab Memberi Dan Menerima 5
Hadiah/Sedekah
(n) Adab Berjual Beli 5
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

(o) Adab Zikrullah 4


(p) Adab Menghormati Rasul 4

KONSTRUK & ARAS


PG PM KM
INDEKS TAJUK TING JUMLAH
R S T R S T R S T
1 T4
2 T5
Jumlah Item

JUMLAH
INDEKS KONSTRUK R S T
(ITEM) & (%)
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PENDIDIKAN ISLAM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

INDEKS TAJUK TING KONSTRUK & ARAS MARKAH


PG PM KM
R S T R S T R S T

1 Pengetahuan

2 Pemahaman

3 Kemahiran

JUMLAH