Anda di halaman 1dari 11

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

JANDARMERIA ROMÂNĂ Exemplar nr.


INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PRAHOVA Nr. 2542192

Ploieşti, 29.12.2017

ANUNŢ
I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile
militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Dispoziţiei Directorului General al Direcţiei
Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare
utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor
Interne, toate actele normative mai sus menționate cu modificările şi completările ulterioare,
Adresa Direcției Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
nr. 55.035/26 din 14.12.2017, Ordinul adjunctului Inspectorului General al Jandarmeriei
Române nr. 56042 din 19.12.2017, Adresa Direcției Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române nr. 56194 din 21.12.2017, Ordinul
Inspectorului General al Jandarmeriei Române nr. 56192 din 22.12.2017 precum și Ordinul
inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova nr. 2542175 din
27.12.2017,
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova cu sediul în municipiul Ploiești, str.
Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 257, județul Prahova organizează examen/concurs, în
vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist II (nivelul funcției-execuție, prevăzut cu
gradul de sublocotenent - locotenent colonel) din cadrul Compartimentului Tehnologia
Informației, Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prin încadrare directă (sursă
externă) a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru
ocuparea postului vacant.
Potrivit art. 1, alin. 4 al Anexei nr. 2 a O.M.A.I. nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ,, recrutarea în vederea încadrării
directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile
legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante”, în consecință, pe
lângă personalul civil pot participa și candidații care îndeplinesc condițiile legale și criteriile
specifice pentru rechemare în activitate, respectiv pentru trecerea în corpul ofițerilor a
maiștrilor militari și subofițerilor în activitate.

II.PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI CERINȚE ALE POSTULUI


STABILITE POTRIVIT PREVEDERILOR DIN FIŞA POSTULUI
1. Atribuții:
Organizează, coordonează direct, sprijină calificat şi verifică permanent activitatea
unităţii pe linie de tehnologia informației.
2. Cerințele specifice ale postului:
1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer;
2. Gradul militar necesar ocupantului postului: sublocotenent;
NESECRET 1/11
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. pregătire de bază:
- studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare sau studii universitare de
lungă durată, cu diplomă de licenţă) în unul din domeniile de licență:
- Matematică – specializarea Matematică informatică;
- Informatică;
- Inginerie electrică – specializările: inginerie electrică şi calculatoare;
- Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
- Ingineria sistemelor;
- Ştiinţe inginereşti aplicate – specializările: Informatică industrială şi Matematică şi
informatică aplicată în inginerie;
3.2. pregătire de specialitate: nu
3.3. alte cunoştinţe: cunoștințe de bază în domeniul informaticii.
3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
- delegare pentru activităţi de control;
- autorizație de acces la documente clasificate de nivel strict secret (obținută după
numirea pe post);
3.5. limbi străine: - nu este cazul
4. Experienţă:
4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: nu;
4.2. vechime în specialitate: nu;
4.3. vechime în funcţii de conducere: nu;
4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni;
5. Aptitudini şi abilităţi necesare:
- organizatorice, de coordonare şi control;
- spirit de observaţie, de cooperare, inteligenţă;
- tact, amabilitate, calm, disponibilitate pentru dialog;
- pasiune, receptivitate faţă de nou, perspicacitate, stabilitate emoţională;
- să poată lucra sub presiunea timpului;
- să poată motiva subordonaţii;
- să aibă o gândire analitică şi sintetică.
6. Atitudini necesare/comportament solicitat:
- să aibă conduită morală;
- să aibă iniţiativă şi să ştie să lucreze în echipă;
- să aibă o gândire flexibilă;
- să fie perseverent în muncă;
- să fie disciplinat;
- să manifeste fermitate și perseverenţă.
7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:
- apt medical pentru funcţia de ofiţer.

Conform art. 22 alin. (2), lit.(d) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din
16.11.2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne, fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către
candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor
clasificate, la sediul unităţii organizatoare.

NESECRET 2/11
III. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS,
RESPECTIV CONDIŢIILE DE RECRUTARE:

Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru încadrarea în funcții de


cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă, sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate
în societate;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile specifice de încadrare a postului scos la concurs, prevăzute
la punctul II;
l) să dețină autorizație de acces la informații clasificate nivel ,,strict secret” (obținută
după numirea în funcție- neacordarea accesului la documente clasificate de nivelul solicitat
atrage eliberarea din funcție de drept).
Aptitudinea/inaptitudinea din punct de vedere medical, fizic şi psihologic se constată
de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică,
potrivit reglementărilor specifice în domeniu.
În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de
recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea
examinării medicale.

Candidații recrutați în vederea încadrării directe care intenționează să


dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească și următoarele criterii
specifice:
a) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în
ţinuta de vară;
b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor,
raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade
militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat
concurs.
Verificarea cerinţei privind existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor
neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se realizează cu ocazia examinării medicale.

Candidații, cadre militare în rezervă, pot fi recrutați în vederea rechemării în


activitate dacă îndeplinesc și următoarele criterii specifice:
a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din
Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de
vară;
NESECRET 3/11
c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor,
raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade
militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat
concurs.
d) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru
care se organizează concurs.
Verificarea cerinţei privind existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor
neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se realizează cu ocazia examinării medicale.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii
serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au
avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale M.A.I., nu fac obiectul recrutării în
vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
Candidaţii care au fost declarați "admis" la concursurile pentru ocuparea posturilor
vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de
membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care au absolvit studii superioare pot


participa la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor, dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi
art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
d) au obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale
de serviciu.
Atenţie: Nu se admit derogări de la condiţiile enumerate mai sus.

IV. ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR


PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI DE RECRUTARE ÎN VEDEREA
PARTICIPĂRII LA CONCURS

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc în mod cumulativ


condițiile stabilite la punctul III, au depus cerere de înscriere la concurs și ale căror dosare de
recrutare sunt complet și corect întocmite. Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerințe ori
nerespectarea modalităților și termenelor de depunere a cererilor de înscriere și / sau a
dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs.

Dosarul de recrutare pentru candidații care intenționează să dobândească statutul


de cadru militar precum și pentru candidații, cadre militare în rezervă, trebuie să conțină,
în mod obligatoriu, următoarele documente prevăzute la art. 59 alin. 1 din Anexa nr. 3 a
O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare
ale Ministerului Afacerilor Interne, depuse într-un dosar plic:
- cerere de înscriere la concurs (adresată inspectorului şef al Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Prahova) (document ce va fi pus la dispoziția candidaților la momentul
prezentării la sediul unității);
NESECRET 4/11
- curriculum vitae în format Europass (document ce va fi pus la dispoziția candidaților
la momentul prezentării la sediul unității);
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de
cerințele postului, prevăzute la pct. II (diploma de licență și fișa matricolă sau adeverință
privind rezultatele obținute la examenul de licență pentru absolvenții promoției 2017, în
termenul de valabilitate de 12 luni de la data finalizării studiilor, conform art. 37 din Anexa
la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior) (vor fi prezentate
documentele şi în original);
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare
şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale
livretului militar (vor fi prezentate documentele şi în original);
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă (vor fi prezentate documentele şi în original);
- autobiografia (întocmită olograf, cu pix sau stilou cu cerneală albastră) şi tabelul
nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului (întocmit olograf, cu pix sau stilou
cu cerneală albastră) (document ce va fi pus la dispoziția candidaților la momentul
prezentării la sediul unității);
- cazierul judiciar, în original;
- o fotografie color (9 x 12 cm);
- fișa medicală- tip încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
- declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare(document
ce va fi pus la dispoziția candidaților la momentul prezentării la sediul unității);
- avizul de aptitudine psihologică (pentru candidaţii care au fost evaluaţi psihologic
pentru rechemare în activitate sau încadrare directă ulterior datei de 02.09.2017).

Candidații, cadre militare în rezervă, vor depune la dosarul de recrutare și o


adeverință de la unitatea de unde au trecut în rezervă, prin care se menționează în clar:
perioadele de activitate și funcțiile îndeplinite, și motivul trecerii în rezervă și specialitatea
militară pe care au dobândit-o, cu excepția celor trecuți în rezervă de la Inspectoratul de
Jandarmi Județean Prahova.

Dosarul de recrutare pentru candidații, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate


care au absolvit studii superioare, va cuprinde documentele prevăzute la art. 61, alin (1)
din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
- cererea (raportul) de înscriere la examen / concurs (adresată inspectorului şef al
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova) (document ce va fi pus la dispoziția
candidaților la momentul prezentării la sediul unității);
- curriculum vitae în format Europass;
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerințele
postului, prevăzute la pct. II (diploma de licență și fișa matricolă sau adeverință privind
rezultatele obținute la examenul de licență pentru absolvenții promoției 2017, în termenul de
valabilitate de 12 luni de la data finalizării studiilor, conform art. 37 din Anexa la Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind

NESECRET 5/11
regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior) (vor fi prezentate documentele
şi în original);
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar
(vor fi prezentate documentele şi în original);
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă (vor fi prezentate documentele şi în original);
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (document
ce va fi pus la dispoziția candidaților la momentul prezentării la sediul unității);
- avizul de aptitudine psihologică (pentru candidaţii care au fost evaluaţi psihologic
pentru trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor ulterior datei de
02.09.2017);
- adeverinţă din care să reiasă următoarele: perioada de valabilitate a autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate şi nivelul de acces; dacă sunt cercetaţi disciplinar, se află sub
efectul unei sancţiuni disciplinare, care nu a fost radiată în condiţiile legislaţiei în vigoare,
sau este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a)
şi b) din Anexa nr. 7 a O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne şi calificativele obţinute la
ultimele două aprecieri anuale de serviciu.

În conformitate cu prevederile art. 62 din Anexa nr. 3 a O.M.A.I. nr. 177/2016


privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne copiile documentelor solicitate se realizează de compartimentul cu sarcini
de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de
candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea
copiilor.
Documentele solicitate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile
prevăzute anterior nu se mai realizează.
Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de
recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un
certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Prin depunerea cererilor de înscriere, candidații iau cunoștință despre faptul că


aprobarea înscrierii la concurs nu induce în mod obligatoriu participarea la examen/concurs,
care va fi aprobată numai după verificarea dosarului de recrutare de către comisia de
concurs.
Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în
original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea
autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.
Atenţie! La momentul depunerii, dosarele vor fi prezentate în volum complet.

NESECRET 6/11
V. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

TEMATICĂ

1. Organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;


2. Sisteme de operare Windows:
- Instalarea, administrarea şi configurarea Microsoft Windows Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2;
- Instalarea Microsoft Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 pe o configuraţie
de discuri RAID;
- Niveluri RAID,configurarea unei matrice RAID;
- Configurarea protocoalelor de reţea LAN pe Microsoft Windows Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2;
- Configurarea DNS, WINS şi DHCP pe un sistem Microsoft Windows Server
2008/2008 R2/2012/2012 R2;
- Administrarea şi configurarea Microsoft Active Directory (crearea şi administrarea
userilor, computerelor, grupurilor şi Organizaţional Unit-urilor, drepturile şi
permisiunile utilizatorilor);
- Servicii de reţea din Microsoft Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2: catalog-
active directory-ADDS, de tipărire, de fişiere-DFS, de infrastructură-DNS, DHCP,
într-un domeniu de tip Active Directory;
- Instalarea, conectarea şi configurarea staţiilor de lucru cu Microsoft Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8;
- Configurarea Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8 într-
un domeniu Microsoft Windows Active Directory;
- Configurarea protocoalelor de reţea LAN pe Microsoft Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 şi Windows 8;
- Instalarea, configurarea și administrarea unui server Microsoft Exchange 2010 (creare
baze de date, creare mailbox-uri);
- Sisteme Linux: instalare, configurare, structuri de fişiere, permisiuni, configurare
servicii .
3. Reţele de calculatoare:
- Modelele de referinţă ISO-OSI şi TCP/IP (topologii de reţea, protocoale de rutare,
protocolul IP, adresare IP);
- Comenzi de bază pentru configurarea echipamentelor de reţea CISCO;
- Noţiuni fundamentale despre NAT (Network Address Translation);
- Noţiuni fundamentale despre VPN (Virtual Private Network);
4. Tehnologii virtualizare:
- VMWare: Instalare, configurare şi administrare ESXi (creare şi administrare maşini
virtuale);
- Microsoft Hyper-V: Instalare, configurare şi adminstrare maşini virtuale Hyper-V
(Windows server 2008/2012 R2);

NESECRET 7/11
5. Protecţia informaţiilor clasificate, accesul la informaţii clasificate, reguli generale
privind evidenta, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul,
transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; clasificarea şi declasificarea
informaţiilor, masuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 550 din 29.11.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
2. Legea nr.182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
3. Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România
4. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
5. Documentaţie Microsoft şi Microsoft Press on-line
6. Documentații Microsoft online :
https://msdn.microsoft.com/en-us/library ;https://mva.microsoft.com/en-us/training-
courses/windows-server-administration-fundamentals-
8477;https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/windows-server-2012-essentials-
8554; http://technet.microsoft.com;
https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses.
7. Mitch Tulloch - Introducing Windows Server 2008, Microsoft Press, 2007;
8. Bazele reţelelor de calculatoare, Manual pentru administrarea reţelelor LAN şi WAN,
Editura Teora, Microsoft Press, 1999;
9. Reţele de calculatoare, ANDREW S. TANENBAUM editia a IV-a
(http://gate.upm.ro/retele/DOCs-Course_Labs/Curs/Books/Tanenbaum-
ComputerNetworks_ed4-RO.pdf );
10.Documentaţie Cisco (CCNA) şi Cisco Support Community (www.cisco.com;
https://supportforums.cisco.com/community)
11.Documentaţie Linux (www.linux.com, http://linux.die.net )
12.Documentaţie VMWare www.vmware.com/pdf/vi3_301_201_admin_guide.pdf

NOTĂ: Se studiază legislaţia actualizată cu toate modificările şi actualizările intervenite


până la data concursului.

VI. GRAFICUL ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI :

1. EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ

După încheierea perioadei de înscriere, candidaţii care nu dețin aviz psihologic în


perioada de valabilitate vor fi planificați pentru susținerea examinării psihologice prin grija
unității, activitate ce va fi asigurată de cadre specializate din cadrul Centrului de
Psihosociologie al M.A.I.
Locul, data şi ora desfăşurării examinării psihologice vor fi stabilite după expirarea
perioadei de înscriere, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi comunicate în timp
util prin afişare pe site-ul oficial al unității, www.jandarmeriaprahova.ro-secțiunea
,,Carieră” şi la avizierul unităţii.
NESECRET 8/11
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se
va organiza testarea psihologică, aceştia fiind obligaţi să se informeze prin verificarea
permanentă a paginii de internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.
Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în locul, data şi ora în care au fost
planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare
valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare.
La dosarul de recrutare, structura de resurse umane din cadrul unității va anexa avizul
psihologic individual, obținut de către candidați în urma participării la testarea psihologică și
va asigura publicarea pe adresa de internet a unității a listei candidaţilor declaraţi ,,inapt” la
evaluarea psihologică.

2. EXAMINAREA MEDICALĂ
Anunţarea candidaţilor pentru deschiderea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.
se va face prin publicare pe pagina de internet www.jandarmeriaprahova.ro-secțiunea
,,Carieră”, și prin afișare la avizierul unităţii, ulterior afișării rezultatelor obținute de către
candidați la evaluarea psihologică.

3. LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI


Cererile (rapoartele) de înscriere la examen/concurs adresate inspectorului șef al
Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova (ce vor conține si numărul de telefon la care
poate fi contactat candidatul) vor fi depuse personal de către candidați la sediul
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova – Compartimentul Management Resurse
Umane şi Organizare Structurală, până la data de 12 ianuarie 2018, orele 16.00 (data
înregistrării).
Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin
orice mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în
considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât cele depuse
personal la adresa amintită mai sus.
Candidaţii care au fost evaluaţi psihologic pentru trecerea în corpul ofițerilor a
maiștrilor militari și subofițerilor într-un termen de 6 luni anterior datei de 02.03.2018 vor
face menţiune despre aceasta în cererea de înscriere.
Documentele constitutive ale dosarului de recrutare vor fi depuse personal de
către candidați în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00, la Serviciul Resurse Umane
al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, până la data de 14 februarie 2018, ora
16.00 (data înregistrării).
După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv data de 14
februarie 2018, ora 16.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Unica probă de concurs o constituie testul scris tip grilă, ce va fi înregistrată cu


mijloace audio/video, pe baza bibliografiei și tematicii din cadrul prezentului anunț şi va
avea loc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova din municipiul Ploiești, str.
Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 257, jud. Prahova, la data de 02.03.2018, începând cu
ora 11.00.
La examen/concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condițiile
legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului,
condițiile enumerate în prezentul anunț, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt
complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunț.

NESECRET 9/11
Candidații se vor prezenta la sediul unității în data de 02.03.2018, începând cu ora
08.45, legitimarea acestora se va face cu cartea de identitate sau după caz cu alte documente
de legitimare eliberate temporar de unitatea din care fac parte.
Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe
baza actului de identitate valabil.

4.GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI


- depunerea cererilor (rapoartelor) de înscriere la concurs : 03.01. - 12.01.2018,
până la ora 16.00;
- depunerea dosarelor de recrutare în volum complet : 03.01.- 14.02.2018, până la ora
16.00;
- verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs a candidaților înscriși:
15.02.2018;
- postarea pe pagina de internet a unității și la afișarea la avizierul unității a listei
candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs (dacă este cazul):
16.02.2018;
- întrunirea comisiei de concurs, amenajarea sălii de examen/concurs și a materialelor
necesare desfășurării examenului/concursului: 02.03.2018, începând cu ora 08.00;
- executarea instructajului cu candidaţii şi desfăşurarea probei de concurs, testul
scris tip grilă: 02.03.2018, începând cu ora 09.00;
- afișarea grilei de corectare și a rezultatelor probei de concurs: 02.03.2018, la
avizierul unității, în raport de numărul candidaților;
- depunerea contestaţiilor: în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor, 02.03.2018-
03.03.2018;
- soluţionarea și afișarea rezultatelor eventualelor contestaţii : în termen de 2 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, până la data de
06.03.2018;
- publicarea rezultatelor finale : la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor
(dacă nu sunt depuse contestaţii), în data de 05.03.2018, sau la expirarea termenului de
soluţionare a contestaţiilor, în data de 06.03.2018, la avizierul unității.

VII.REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE


SI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la
condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.
Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea
stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum
complet, susţinerea probei de concurs.
Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a unității, respectiv
www.jandarmeriaprahova.ro-secțiunea ,,Carieră”, precum şi avizierul unităţii, întrucât
comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste
modalităţi.
În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai
multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor
postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate
de concurs.
În cadrul probei test scris (grilă), candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul
de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale
NESECRET 10/11
documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de
comunicare).
Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa
de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a
candidatului/candidaţilor în cauză.
Atenţie: Nu se admite accesul în sala de concurs cu telefoane mobile!

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute


de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova, Serviciul Resurse Umane, date de contact:
telefon fix 0244.406.405/0244.406.412, de luni până vineri între orele 08.00-16.00.
Prezentul anunț va fi postat pe site-ul unității, www.jandarmeriaprahova.ro-
secțiunea ,,Carieră” și afișat la avizierul unității în data de 29.12.2017.

NESECRET 11/11