Anda di halaman 1dari 6

Usuluddin Kertas 2 : Ulum Al-Quran

Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir : Zaman Tabi’in dan Zaman Tadwin

a) Zaman Tabi’in dan Tabi’ al-Tabi’in

Dalam zaman ini, dibahagikan kepada dua iaitu:

I. Zaman Tabi’in
Ulama pertama yang berusaha ke arah penulisan dan mencatat tafsir
berkaitan dengan ayat-ayat al-Quran dalam bentuk buku adalah daripada
kalangan ulama Tabi’in yang dipelopori oleh Mujahid.
Ulama terkenal yang menjadi pengumpul dan berusaha untuk
mengumpulkan segala tafsir ayat-ayat al-Quran yang berselerak itu ialah:
i. Sufian Ibn Uyainah yang meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah.
ii. Waki’ Ibn al-Jarah yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijrah.
iii. Syu’bah Ibn al-Hajjaj yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijrah.
iv. Ishak Ibn al-Rahawiyah yang meninggal dunia pada tahun 238
Hijrah.
Ramai daripada kalangan para sahabat terkemuka telah berpindah ke
kota-kota yang baru dibuka kerana wilayah Islam yang sudah mula
terbuka luas pada zaman Tabi’in menyebabkan munculnya beberapa
aliran di berbagai kota yang dipimipin oleh para sahabat.
Mereka yang paling terkenal dalam kalangan ahli Tafsir ialah Mujahid Ibn
Jabar dan Sa’id Ibn Jubair.
Sebagai rumusannya, majoriti ilmu Tafsir masih terus wujud dalam
bentuk pengajaran dan riwayat secara lisan.
Pembukuan ilmu Tafsir yang berlaku pada zaman Tabi’in masih belum
pesat cuma apa yang ketara dan jelas ialah pada waktu itu unsur-unsur
Israiliyat mula menyelinap masuk ke dalam disiplin ilmu Tafsir.

A. Kitab Tafsir Zaman Tabi’in

Kitab tafsir yang wujud pada zaman ini merupakan ekoran inisiatif
atau laluan yang dirintis oleh Mujahid. Antara kitab tafsir yang
terkenal pada zaman itu ialah:

a. Tafsir al-Saudi yang meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah


yang menerangkan riwayat-riwayat yang dirujukkan Ibn
Mas’ud dan Ibn Abbas.
b. Tafsir Ibn Juraij yang meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah
yang mana tafsir ini meriwayatkan segala riwayat mengenai
ayat-ayat al-Quran, sahih dan da’if.
c. Tafsir Maqatil yang meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah.
d. Tafsir Muhammad Ibn Ishak.

II. Zaman Tabi’ al-Tabi’in


Zaman ini bermula pada permulaan kurun ketiga Hijrah.
Perkembangan tafsir zaman ini ekoran wilayah Islam yang sudah mulai
terbuka luas.
Ulama golongan tabi’ al-tabi’in telah berusaha dengan gigih untuk
menyempurnakan lagi pentafsiran Al-Quran.

A. Kitab Tafsir Zaman Tabi’ Al-Tabi’in.


Ulama tabi’ Al-Tabi’in telah menyusun dan menulis kitab tafsir dengan
lebih teratur. Pada peringkat zaman itu, mereka telah mulai menulis tafsir
yang merangkumi atau melengkapi semua surah-surah Al-Quran.
Antara lain, di dalam kitab tafsir tabi’ Al-Tabi’in majoritinya mengandungi
perkataan-perkataan sahabat dan para tabi’in yang tersebut sebelum ini.
Antara kitab tafsir yang terkenal yang wujud pada peringkat zaman ini
ialah :
a) Al-waqidi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijrah.
b) Al-‘allaf yang meninggal dunia pada tahun 226 Hijrah.
c) Ibn Jarir al-Tabari yang meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah.
Kitab Tafsir Ibn Jarir yang terkenal dengan tafsir Al-Tabari. Merupakan
kitab tafsir mutaqaddimin yang paling besar yang paling besar yang wujud
sehingga kini.

B. Sumber tafsir Zaman Tabi’in dan Tabi Al-Tabi’in


 Pertamanya : Mereka berpegang kepada penjelasan yang terdapat dalam
al-Quran itu sendiri.
 Kedua : Kemudian mereka berpegang kepada penjelasan-penjelasan
Rasullullah yang mereka terima menerusi riwayat para sahabat.
 Ketiga : Mereka juga bersandarkan kepada tafsiran para sahabat.
 Keempat : Di samping itu mereka juga mengambil pandangan golongan
Ahli Kitab.
 Kelima : Akhirnya para pentafsir dari kalangan tabi’in ini berpegang
kepada apa yang dibukakan oleh Allah terhadap mereka menerusi ijtihad
dan pemikiran mereka sendiri.

C. Nilai Tafsir Tabi’in dan Tabi’ al-Tabi’in


Nilai Tafsir Tabi’in dan Tabi al-Tabi’in terbahagi kepada 2 :
a) Golongan yang menolak
 Antara kalangan tabi’in yang menolak dasar ijtihad dalam tafsir ialah :
i. Sa’id ibn Musayyah
ii. Muhammad Ibn Sirin
b) Golongan yang menerima
 Antara kalangan tabi’in yang menerima dasar ijtihad dalam tafsir ialah
:
i. Mujahid
ii. ‘Ikrimah dan sahabat-sahabatnya
 Daripada 2 golongan ulama tersebut, maka golongan yang menolak
dasar ijtihad dalam tafsir telah mencela golongan yang menerima
ijtihad tersebut.
 Rumusan yang dapat dibuat pada peringkat tersebut dilaksanakan
melalui 2 sistem atau manhaj sahaja, iaitu :
- tafsir Ma’thur atau al-Manqul.
- tafsir ijtihad atau al-Ma’qul.
 Melalui penjelasanyang dibuat sebagaimana tersebut di atas, dapat
dibuat penilaian di sini bahawa Tafsir al-Tabi’in dan Tabi’ al-Tabi’in itu
mempunyai nilai tertentu, iaitu :
a) Seandainya tafsiran dan ijtihad mereka semata-mata, tanpa
berasaskan ijtihad Rasulullah, maka tafsiran dan pandangan ulama
tabi’in dan tabi’ al-tabi’in itu merupakan suatu ijtihad yang tidak
wajib diikuti.
b) Sekiranya tafsiran dan ijtihad ulama tabi’in dan tabi’ al-tabi’in itu
dengan berasaskan kepada ijtihad Rasulullah, maka ia merupakan
suatu ijtihad yang wajib diikuti.
c) Pada zaman tabi’in dan tabi’ al-tabi’in dan dalam tafsiran
khususnya telah berlaku percampuran serta meresapnya unsur-
unsur israiliyat. Hal tersebut berlaku lantaran tabi’in mulai bergaul
rapat dengan orang-orang Yahudi yang berada di persekitaran
Madinah.
d) Pada zaman tabi’in dan tabi’ al-tabi’in telah timbul dan berlakunya
perselisihan di dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran di antara
mereka.

b) Zaman Tadwin
Zaman ini atau gerakan pembukuan ilmu Tafsir secara khususnya berlaku
pada zaman akhir pemerintahan Bani Umaiyyah dan awal pemerintahan
Bani Abbasiyah.
Pembukuan tafsir atau juga zaman Tadwin berlaku pada akhir kurun
kedua Hijrah yang berlangsung selari dengan pembukuan Hadis dan dapat
dibahagikan kepada empat peringkat :
a) Peringkat Pertama : Pembukuan Tafsir dan Hadis. Tokoh permuka dan
pelopor antaranya ialah :
i) Thu’bah Ibn al-Hajjaj
ii) Waki’ Ibn al-Jarrah
iii) Sufian Ibn ‘Uyariah
b) Peringkat Kedua : Peringkat pengasingan di antara tafsir dengan hadis
yang mana munculnya ulama seperti :
i) Ibn Majah
ii) Ibn Jarir al-Tabari
iii) Abu Bakar Ibn al-Munzir al-Naisaburi
iv) Ibn Abi Hatim
v) Ibn Hibban
vi) al-Hakim
vii) Abu Bakar Ibn Mardawah

Tafsiran mereka ini bersandarkan kepada Rasulullah, sahabat dan


tabi’in.

c) Peringkat ketiga : Pentafsiran dilakukan dengan memotong sanad-


sanad atau juga meninggalkan sanad-sanad yang menyebabkan
berlakunya tafsir yang sahih dengan tafsir yang tidak sahih. Selain itu,
munculnya tafsir palsu serta berlaku pemahaman daripada unsur-
unsur Israiliyat.
d) Peringkat keempat : Ahli tafsir menggunakan pendapat sendiri dalam
pentafsiran yang dikenali sebagai Tafsir Bi al-Ra’yi, yang mana semua
ayat diulas mengikut selera ulama yang pakar dalam bidang tertentu.

A. Perkembangan Tafsir Zaman Tadwin


Zaman Tadwin dapat dibahagikan kepada dua peringkat iaitu:
Tafsir Zaman Mutakhirin
 Zaman ini berlangsung selama hamper 8 abad, iaitu bermula dari awal
abad keempat Hijrah hingga abad kedua belas Hijrah.
 Pada peringkat zaman ini juga perkembangan dakwah Islam dan kuasa
politik bergerak amat meluas meliputi daerah Parsi, Asia Tengah,
India, Turki, Afrika Utara dan juga Asia Tenggara.
 Ilmu-ilmu seperti ilmu Hadis, Fekah, Sejarah, Usul Fekah, ilmu Bahasa
dan Sastera telah menuju pengkhususannya, iaitu ilmu yang berdiri
sendiri kesan pertembungan kebudayaan, politik dan pemikiran-
pemikiran asing.
 Antara tahun 322 hingga 542 Hijrah merupakan tahun berlangsungnya
perkembangan pentafsiran al-Qur’an dengan gemilang sekali.
 Ahli tafsir melakukan penyemakkan semula terhadap riwayat-riwayat
tafsir yang diragui, khasnya yang berasal daripada Israiliyat dan
Nasrani.
 Ulama juga telah melakukan usaha menyelaraskan tafsiran mereka
sesuai dengan pemikiran umat Islam dan dilakukan berdasarkan
sepenuhnya riwayat-riwayat hadis yang sahih serta kaedah-kaedah
bahasa Arab juga kaedah-kaedah ijtihad yang digariskan pada masa
itu.
 Kitab-kitab tafsir secara khususnya menitikberatkan aspek tertentu,
iaitu:
i. Tafsir yang ditinjau dari sudut ilmu Bahasa dan tatabahasa: Di
antaranya ialah Tafsir al-Kasyaf oleh Al-Zamakhsyari, Tafsir
Ma’ani al-Quran oleh al-Zujjaj, Tafsir al-Basit oleh al-Wahidi.
ii. Tafsir yang menitikberatkan tentang sifat-sifat Allah: Di
antaranya ialah Tafsir Mafatih al-Ghaib oleh Imam al-Razi.
iii. Tafsir yang ditinjau dari sudut hukum dan ibadat: Di antara
ialah Tafsir al-Qurtubi oleh al-Qurtubi, Kitab Ihkam al-Quran
oleh al-Syafi’i.
iv. Tafsir yang ditinjau dari sudut kisah-kisah dan cerita-cerita
terdahulu yang mana termasuk juga kisah berasal daripada
orang Yahudi dan Nasrani: Di antaranya ialah Tafsir al-Khazin
oleh ‘Ala’ al-Din ibn Muhammad al-Baghwi dan Tha’labi.
v. Tafsir yang berhubungan dengan Tasawwuf: Di antaranya ialah
Tafsir al-Thauri oleh Abu Muhammad Sahl ibn Abdullah al-
Tahuri.
vi. Tafsir yang memperkatakan tentang lafaz-lafaz al-Quran: Di
antaranya ialah Kitab Mu’jam Gharib al-Quran oleh
Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi daripada Sahih al-Bukhari.
 Selain itu, terdapat juga kitab tafsir yang ditulis berdasarkan aliran
politik serta akidah, seperti Tafsir Muktazillah dan Tafsir Syiah. Di
antaranya ialah:
i. Pertama: Tafsir Muktazilah ialah dengan memberi penekanan
akal dalam persoalan agama, contohnya : Tafsir Tanzih al-
Quran An al-Mata’ yang disusun oleh Abd al-Jabar ibn Ahmad
Ibn al-Khalil.
ii. Kedua: Tafsir Syiah antaranya ialah: Tafsir al-Quran ‘Ala al-Wajh
al-Ijmal Min Kalam Sayd al-Mu’minin Ali Ibn Abi Talib yang
disusun oleh Abu al-Qasim Ali Ibn Tahir.

Tafsir Zaman Moden


 Berlaku atau bermula pada awal abad keempat belas Hijrah atau akhir
abad ke-19 Masehi.
 Umat Islam mengalami bermacam bentuk penindasan, yang mana
agama Islam dihina dan dicemari ekoran penjajahan Barat dari sudut
perkara, ekonomi, politik dan cara hidup.
 Lanataran itu, beberapa orang mujaddid Islam telah bangkit dan
berjuang mengubah nasib umat Islam dan negara Islam itu antaranya
ialah Jamaludin al-Afghani, Syeikh Muhammad Abduh di Mesir dan
lain-lain.
 Semangat tajdid mempengaruhi Tafsir al-Quran yang mana kitab tafsir
itu disusun dan dikarang pada waktu itu tidak lagi dengan mewarisi
riwayat-riwayat lama yang disandar atau yang dipetik daripada
sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in semata-mata.
 Antara kitab tafsir yang disusun dan ditulis pada peringkat moden
ialah:
i. Tafsir al-Manar oleh Rasyid Reda
ii. Tafsir Mahasin al-Ta’wil oleh Jamaludin al-Qasimi
iii. Tafsir al-Jawahir oleh Thantawi Jauhari

Disediakan oleh:Muhammad Fauzi bin Yusof