Penghargaan

Terlebih dahulu, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada ibu
bapa saya atas sokongan dan kewangan yang telah diberikan sepaniang masa saya
melaksanakan Iolio ini.
Tidak ketinggalan iuga mengucapkan terima kasih kepada guru Prinsip
Perakaunan saya, Puan Chew Wei Fang kerana atas segala bimbingan, tuniuk aiar dan
nasihat yang amat berguna.
Begitu iuga, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan dan
sesiapa yang memberikan sokongan kepada saya dalam menghasilkan Iolio ini.

Pengenalan Perniagaan
$aya, Carolyn Chung $iew Teng telah memulakan perniagaan yang bernama
Kedai Alatan Elektrik Chung. Perniagaan saya bermula pada 1 Januari 2010. $aya
menggunakan duit simpanan peribadi di bank RM 50000 untuk menialankan
perniagaan. Dalam perniagaan saya, seorang pekeria diambil bekeria sebagai
pembantu kedai dengan gaii bulanan RM 800. Jenis barangan yang diiual dalam
perniagaan adalah seperti kipas, wayar, lampu dan sebagainya.
$aya memilih ienis perniagaan tersebut kerana perniagaan itu kurang di
$andakan. Perumahan di $andakan iuga semakin bertambah. Oleh itu, perniagaan
alatan elektrik akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
Perniagaan alatan elektrik mempunyai pelbagai kelebihan. Membuka
perniagaan tersebut telah memudahkan rakyat untuk membeli kerana $andakan
kekurangan kedai alatan elektrik. $elain itu, keuntungan yang tinggi akan
memberikan kehidupan yang lebih senang. Oleh sebab perumahan di $andakan
semakin banyak, kedai alatan elektrik amat penting di $andakan.
Risiko yang dihadapi oleh saya ialah saya kekurangan pengalaman terhadap
perniagaan. Di samping itu, saya mungkin menghadapi sedikit kerugian pada
mulanya.
Profil Perniagaan :

i. Nama Perniagaan Kedai Alatan Elektrik Chung
ii. Nama Pemilik Carolyn Chung $iew Teng
iii. Lokasi/Alamat Taman Indah Jaya, Blok 51, Lorong 17, Lot
567, 90000. $andakan.
iv. Jenis Perniagaan Milikan Tunggal
v. Tempoh Perakaunan $atu Bulan
vi. Tempoh Rekod 1 Januari 2010 - 31 Januari 2010
vii. Modal Perniagaan RM 50000
viii. Jumlah Pekeria $eorang
ix $tatus Perniagaan Memulakan Perniagaan
x. Nama dan Alamat Bank RHB Bank, Bandar, $andakan.
xi. Nombor Akaun 2003521240

Perancangan Urus Niaga

Bil. Tarikh Urus Niaga Komponen Dokumen
1. 2010
Jan 1
Memulakan perniagaan dengan
modal sebanyak RM 50000 dan
disimpan di dalam bank.
Catatan Permulaan $lip Bank
2. 5 Membeli barang niaga RM 2000
secara kredit daripada Kedai
Anson. Terima diskaun niaga
20°.
Kos Jualan Invois
Belian
3. 10 Membeli barang niaga RM 1000
secara kredit daripada Kedai
Kotobuki.
Kos Jualan Invois
Belian
4. 10 Membeli barang niaga RM 1500
secara kredit daripada Kedai
Wilson.
Kos Jualan Invois
Belian
5. 11 Membeli barang niaga RM 1000
secara kredit daripada Kedai West.
Kos Jualan Invois
Belian
6. 11 Membeli barang niaga RM 500
secara tunai daripada Kedai Wing.
Kos Jualan Bil Tunai
7. 12 Memulangkan barang niaga RM
500 kepada Kedai Wilson kerana
rosak.
Kos Jualan Nota
Kredit
8. 13 Membeli barang niaga RM 400
secara cek daripada Kedai Ming.
Kos Jualan Bil Tunai
9. 16 Membayar RM 100 kepada
$yarikat Pengangkutan Chin
secara tunai kerana belania
angkutan masuk.
Kos Jualan Baucar
Bayaran
10. 16 Membayar insuran atas belian RM
80 secara cek kepada $yarikat
Insurans Fast.
Kos Jualan Keratan
Cek
11. 19 Meniual barang niaga RM 200
secara kredit kepada $arah.
Jualan Bersih Invois
Jualan
12. 19 Meniual barang niaga RM 150
secara kredit kepada Ahmad.
Jualan Bersih Invois
Jualan
13. 19 Meniual barang niaga RM 300
secara kredit kepada Mary.
Jualan Bersih Invois
Jualan
14. 20 Meniual lampu RM 840 secara
tunai kepada Kedai Ma Ma.
Jualan Bersih Bil Tunai
15. 20 Meniual kipas RM 800 secara
tunai kepada Kedai Azman.
Jualan Bersih Bil Tunai

16. 21 Meniual barang niaga RM 300 Jualan Bersih Bil Tunai
secara tunai kepada $yarikat
BMM.
17. 21 Terima bayaran RM 200 daripada
$arah secara tunai.
Penerimaan Resit
Rasmi
18. 22 Mary memulangkan kipas
sebanyak RM 140 kerana rosak.
Jualan Bersih Nota
Kredit
19. 22 Terima diskaun RM 400 daripada
Kedai Anson.
Penerimaan Resit
Rasmi
20. 23 Menielaskan semua hutang kepada
Kedai Anson RM 2000 dengan
cek, terima diskaun RM 400.
Pembayaran Keratan
Cek
21. 23 Membayar hutang kepada Kedai
Kotobuki RM 500 secara tunai.
Pembayaran Resit
Rasmi
22. 23 Membayar kadar bayaran RM 700
secara tunai.
Pembayaran Resit
Rasmi
23. 23 Terima bayaran RM 200 daripada
Mary secara cek.
Penerimaan Resit
Rasmi
24. 24 Membayar hutang kepada Kedai
Wilson RM 1000 secara cek.
Pembayaran Keratan
Cek
25. 24 Membayar hutang kepada Kedai
West RM 1000 secara cek.
Pembayaran Keratan
Cek
26. 24 Membayar hutang kepada Kedai
Wilson RM 500 secara tunai.
Pembayaran Resit
Rasmi
27. 25 Membayar sewa kedai RM 1000
secara cek.
Pembayaran Keratan
Cek
28. 25 Membayar insurans kedai RM 300
secara tunai.
Pembayaran Resit
Rasmi
29. 25 Membayar kos angkutan barang
niaga RM 100 secara tunai.
Pembayaran Resit
Rasmi
30. 25 Terima bayaran RM 150 daripada
Ahmad secara tunai.
Penerimaan Resit
Rasmi
31. 26 Terima bayaran RM 100 daripada
Mary secara tunai.
Penerimaan Resit
Rasmi
32. 27 Membeli kenderaan RM 40000
secara kredit daripada Kedai
Perodua.
Perolehan Aset Invois
33. 28 Menerima komisen RM 500
secara tunai daripada Amin.
Penerimaan Resit
Rasmi
34. 29 Membeli perabot RM 700 secara
tunai daripada Kedai Perabot
Teng.
Perolehan Aset Bil Tunai

35. 29 Mengeluarkan cek RM 1000 dari Catatan Kontra Keratan
bank untuk kegunaan kedai. Cek
36. 30 Mengambil wang tunai RM 200
untuk kegunaan keluarga.
Catatan Kontra Memo
37. 30 Membayar gaii RM 800 secara cek
kepada pekeria, Annie.
Ambilan Keratan
Cek
38. 31 Memindahkan wang tunai RM 500
dari peiabat ke bank.
Pembayaran Borang
Wang
Masuk
39. 31 Mengambil barang niaga RM 500
untuk tuiuan promosi.
Ambilan Memo
40. 31 Mendapat piniaman RM15000
dari RHB Bank dan dibankkan.
Piniaman $lip Bank


RHB BANK
Tarikh: 1 Januari 2010
BORANG DEPO$IT TUNAI / CA$H DEPO$IT $LIP
Nama: Kedai Alatan Elektrik Chung No.Akaun:
2003521240

Ringgit Malaysia: Lima Puluh Ribu sahaia RM $en
50000 00
RM100 RM50 RM10 RM5 RM1
Pengurus 500 - - - -

Dokumen 1

Asal INVOIS No. 061

KEDAI ANSON
Blok 3, Lorong 10,
Bandar Aman,
90000, $andakan.

Kedai Alatan Elektrik Chung
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan. Tarikh: 5 Januari 2010

No.
Rujukan
Butir Kuantiti Harga
Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
F31
Z60
Kipas KHIND
Kipas NATIONAL
5
10
200.00
100.00
1000.00
1000.00
Jumlah Kasar
Diskaun Niaga 20°
Jumlah Bersih
2000.00
400.00
1600.00

Ringgit Malaysia: $atu Ribu Enam Ratus sahaia

K. & K. di K.


Pengurus
Dokumen 2

Asal INVOIS No. 145

KEDAI KOTOBUKI
Blok 5, Lorong 12,
Bandar Rahman,
90700, $andakan.

Kedai Alatan Elektrik Chung
Taman Indah Jaya,
Blok 1, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan. Tarikh: 10 Januari 2010

No.
Rujukan
Butir Kuantiti Harga
Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
A302
K96
Lampu AKIRA
Lampu FUJI
10
5
70.00
60.00
700.00
300.00
Jumlah

1000.00

Ringgit Malaysia: $atu Ribu sahaia

K. & K. di K.


Pengurus
Dokuman 3

Asal INVOIS No. 393

KEDAI WILSON
Batu 4, Jalan Jalur, Lot 2,
$andakan.

Kedai Alatan Elektrik Chung
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan. Tarikh: 10 Januari 2010

No.
Rujukan
Butir Kuantiti Harga
Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
H04
L56
DVD PANDA
DVD TECOM
10
5
80.00
140.00
800.00
700.00
Jumlah

1500.00

Ringgit Malaysia: $atu Ribu Lima Ratus sahaia

K. & K. di K.


Pengurus
Dokuman 4

Asal INVOIS No. 254

KEDAI WEST
Lot 7, Jalan Nice,
$andakan.

Kedai Alatan Elektrik Chung
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan. Tarikh: 11 Januari 2010

No.
Rujukan
Butir Kuantiti Harga
Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
P82
P83
$02
Plag KEN
Plag TEEN
$oket PURE
20
20
50
10.00
15.00
10.00
200.00
300.00
500.00
Jumlah

1000.00

Ringgit Malaysia: $atu Ribu sahaia

K. & K. di K.


Pengurus
Dokumen 5

Asal BIL TUNAI No: 1256

KEDAI WING
Batu 6, Jalan Merpati, Lot 10,
$andakan.

Kepada: Kedai Alatan Elektrik Chung Tarikh: 11 Januari 2010
Bil. Butir. Kuantiti
(Unit)
Harga Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
1.
2.
Kabel $WIAT
Kabel CANON
Jumlah Besar
50
50
6.00
4.00
300.00
200.00
500.00
Ringgit Malaysia: Lima Ratus sahaia


Tunai/No. cek: Pengurus
Dokumen 6

Asal NOTA KREDIT

KEDAI WILSON
Batu 4, Jalan Jalur, Lot 2,
$andakan.

Kedai Alatan Elektrik Chung
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000. No. Nota Kredit: 12/13
$andakan. Tarikh: 12 Januari 2010

Akaun puan telah dikreditkan dengan butir-butir berikut:
Butir 1umlah
4 buah DVD PANDA berharga RM 80.00 sebuah dikembalikan
kerana rosak.
RM 500.00

RM 500.00
Ringgit Malaysia: Lima Ratus sahaiaPengurus
Dokumen 7
Asal BIL TUNAI No: 1466

KEDAI MING
Blok 8, Lorong 23,
Lot 63, 90000, $andakan.

Kepada: Kedai Alatan Elektrik Chung Tarikh: 13 Januari 2010
Bil. Butir. Kuantiti
(Unit)
Harga Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
1.
2.
Lampu $uluh ENERGIZER
Lampu $uluh ROLLER
Jumlah Besar
20
40
10.00
5.00
200.00
200.00
400.00
Ringgit Malaysia: Empat Ratus sahaia


Tunai/No. cek: 1025 Pengurus
Dokumen 8

BAUCAR TUNAI No: 0642

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Kepada: $yarikat Pengangkutan Chin Tarikh: 16 Januari 2010
Bil. Keterangan 1umlah
1. Tambang lori untuk belania angkutan masuk. RM 100.00
Jumlah
Ringgit Malaysia: $atu Ratus sahaiaDiluluskan oleh Tandatangan Penerima
Dokumen 9

RM 100.00
BANK SETIA
TARIKH 16 Januari 2010
BAYAR
KPD
$yarikat Insurans Fast
UNTUK Membayar insuran atas belian

BAKI
TERAKHIR
Ringgit

$en
MA$UK - -
JUMLAH
KELUAR 80 00
BAKI
No. Cek: 004330
Dokumen 10

$alinan INVOIS No. 001

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

$arah
Taman Fu Min,
Blok 31, Lot 143,
Lorong 17, 90000,
$andakan. Tarikh: 19 Januari 2010

No.
Rujukan
Butir Kuantiti Harga
Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
L56 DVD TECOM 1 200.00 200.00
Jumlah 200.00
Ringgit Malaysia: Dua Ratus sahaia

K. & K. di K.


Pengurus
Dokumen 11

$alinan INVOIS No. 002

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Ahmad
Taman Indah, Blok 50, lot 523,
Lorong 9, 90000,
$andakan. Tarikh: 19 Januari 2010

No.
Rujukan
Butir Kuantiti Harga
Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
H04 DVD PANDA 1 150.00 150.00
Jumlah 150.00
Ringgit Malaysia: $atu Ratus Lima Puluh sahaia

K. & K. di K.Pengurus
Dokumen 12

$alinan INVOIS No. 003

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Mary
Taman $unny,
Blok 7, Lot 37,
Lorong 5, $andakan. Tarikh: 19 Januari 2010

No.
Rujukan
Butir Kuantiti Harga
Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
Z60
A302
Kipas NATIONAL
Lampu AKIRA
1
1
160.00
140.00
160.00
140.00
Jumlah 300.00
Ringgit Malaysia: Tiga Ratus sahaia

K. & K. di K.Pengurus
Dokumen 13

$alinan BIL TUNAI No: 0001

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Kepada: Kedai Ma Ma Tarikh: 20 Januari 2010
Bil. Butir. Kuantiti
(Unit)
Harga Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
1. Lampu FUJI
Jumalh Besar
8 105.00 840.00
840.00
Ringgit Malaysia: Lapan Ratus Empat Puluh sahaia


Tunai/No. cek: Pengurus
Dokumen 14

$alinan BIL TUNAI No: 0002

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Kepada: Kedai Azman Tarikh: 20 Januari 2010
Bil. Butir. Kuantiti
(Unit)
Harga Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
1. Kipas NATIONAL
Jumlah Besar
5 160.00 800.00
800.00
Ringgit Malaysia: Lapan Ratus sahaia


Tunai/No. cek: Pengurus
Dokumen 15


$alinan BIL TUNAI No: 0003

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Kepada: $yarikat BMM Tarikh: 21 Januari 2010
Bil. Butir. Kuantiti
(Unit)
Harga Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
1.
2.
Plag TEEN
Kipas KHIND
Jumlah Besar
2
1
25.00
250.00
50.00
250.00
300.00
Ringgit Malaysia: Tiga Ratus sahaia


Tunai/No. cek: Pengurus
Dokumen 16


$alinan RESIT RASMI No. 001

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.
Tarikh: 21 Januari 2010

Diterima daripada $arah
Ringgit Malaysia Dua Ratus sahaia
Untuk bayaran DVD TECOM


RM 200.00
Tunai/ No. cek Pengurus
Dokumen 17

NOTA KREDIT

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Mary
Taman $unny,
Blok 7, Lot 37, No. 10/13
Lorong 5, $andakan. Tarikh: 22 Januari 2010

Akaun tuan telah dikreditkan dengan butir-butir berikut:
Butir 1umlah
$ebuah Lampu AKIRA berharga RM 140.00 dikembalikan kerana
rosak.

RM 140.00

RM 140.00
Ringgit Malaysia: $atu Ratus Empat Puluh sahaiaPengurus
Dokumen 18

Asal RESIT RASMI No. 002

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.
Tarikh: 22 Januari 2010

Diterima daripada Kedai Anson
Ringgit Malaysia Empat ratus sahaia
Untuk bayaran Diskaun niaga


RM 40.00
Tunai/ No. cek Pengurus
Dokumen 19

BANK SETIA
TARIKH 22 Januari 2010
BAYAR KPD Kedai Anson
UNTUK Menielaskan semua hutang
(Diskaun diterima RM400)

BAKI
TERAKHIR
Ringgit

$en
MA$UK - -
JUMLAH
KELUAR 1600 00
BAKI
No. Cek 004523

Dokumen 20


Asal RESIT RASMI No. 601

KEDAI KOTOBUKI
Blok 5, Lorong 12,
Bandar Rahman,
90700, $andakan.
Tarikh: 23 Januari 2010

Diterima daripada Kedai Alatan Elektrik Chung
Ringgit Malaysia Lima Ratus sahaia
Untuk bayaran Barang Niaga


RM 500.00
Tunai/ No. cek Pengurus
Dokumen 21

Asal RESIT RASMI No. 961

TENAGA NASIONAL BERHAD
Bandar Maiu, Jalan Alam,
Lot 10, 90600.
$andakan.
Tarikh: 23 Januari 2010

Diterima daripada Kedai Alatan Elektrik Chung
Ringgit Malaysia Tuiuh Ratus sahaia
Untuk bayaran Kadar Bayaran


RM 700.00
Tunai/ No. cek Pengurus
Dokumen 22


$alinan RESIT RASMI No. 003

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.
Tarikh: 23 Januari 2010

Diterima daripada Mary
Ringgit Malaysia Dua Ratus sahaia
Untuk bayaran Kipas NATIONAL dan Lampu AKIRARM 200.00
Tunai/ No. cek: 004652 Pengurus

Dokumen 23

BANK SETIA
TARIKH 24 Januari 2010
BAYAR KPD Kedai Wilson
UNTUK Membayar hutang

BAKI
TERAKHIR
Ringgit

$en
MA$UK - -
JUMLAH
KELUAR 1000 00
BAKI
No. Cek 004426
Dokumen 24


BANK SETIA
TARIKH 24 Januari 2010
BAYAR KPD Kedai West
UNTUK Membayar hutang

BAKI
TERAKHIR
Ringgit

$en
MA$UK - -
JUMLAH
KELUAR 1000 00
BAKI
No. Cek 004630
Dokumen 25

Asal RESIT RASMI No. 086

KEDAI WILSON
Batu 4, Jalan Jalur, Lot 2,
$andakan.
Tarikh: 25 Januari 2010

Diterima daripada Kedai Alatan Elektrik Chung
Ringgit Malaysia Lima Ratus sahaia
Untuk bayaran Barang Niaga


RM 500.00
Tunai/ No. cek Pengurus
Dokumen 26

BANK SETIA
TARIKH 25 Januari 2010
BAYAR KPD Chin Vui Yee
UNTUK Membayar sewa kedai

BAKI
TERAKHIR
Ringgit

$en
MA$UK - -
JUMLAH
KELUAR 1000 00
BAKI
No. Cek 006235
Dokumen 27

Asal RESIT RASMI No. 636

SYARIKAT INSURANS FAST
Batu 4, Jalan Jalur, Lot 2,
$andakan.
Tarikh: 25 Januari 2010

Diterima daripada Kedai Alatan Elektrik Chung
Ringgit Malaysia Tiga Ratus sahaia
Untuk bayaran Insurans Kedai


RM 300.00
Tunai/ No. cek Pengurus
Dokumen 28


Asal RESIT RASMI No. 526

SYARIKAT PENGANGKUTAN CHIN
Batu 5, Jalan Mall, Lot 5,
$andakan.
Tarikh: 25 Januari 2010

Diterima daripada Kedai Alatan Elektrik Chung
Ringgit Malaysia $atu Ratus sahaia
Untuk bayaran Kos Angkutan Barang


RM 100.00
Tunai/ No. cek Pengurus
Dokumen 29

$alinan RESIT RASMI No. 004

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.
Tarikh: 25 Januari 2010

Diterima daripada Ahmad
Ringgit Malaysia $atu Ratus Lima Puluh sahaia
Untuk bayaran DVD PANDARM 150.00
Tunai/ No. cek: Pengurus

Dokumen 30


$alinan RESIT RASMI No. 005

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.
Tarikh: 26 Januari 2010

Diterima daripada Mary
Ringgit Malaysia $atu Ratus sahaia
Untuk bayaran Kipas NATIONAL dan Lampu AKIRARM 100.00
Tunai/ No. cek: 033652 Pengurus

Dokumen 31

Asal INVOIS No. 625

SYARIKAT PERODUA
Blok 6, Lorong 10,
Bandar $un,
90700, $andakan.

Kedai Alatan Elektrik Chung
Taman Indah Jaya,
Blok 1, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan. Tarikh: 27 Januari 2010

No.
Rujukan
Butir Kuantiti Harga
Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
P06 PERODUA MYVI 1 40000.00 40000.00
Jumlah

40000.00

Ringgit Malaysia: Empat Puluh Ribu sahaia

K. & K. di K.Pengurus
Dokumen 32

$alinan RESIT RASMI No. 006

KEDAI ALATAN ELEKTRIK CHUNG
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.
Tarikh: 28 Januari 2010

Diterima daripada Amin
Ringgit Malaysia Lima Ratus sahaia
Untuk bayaran KomisenRM 500.00
Tunai/ No. cek: Pengurus

Dokumen 33


Asal BIL TUNAI No: 0604

KEDAI PERABOT TENG
Taman Bunga,
Lorong 17, Lot 633
90000, $andakan.

Kepada: Kedai Alatan Elektrik Chung Tarikh: 29 Januari 2010
Bil. Butir. Kuantiti
(Unit)
Harga Seunit
(RM)
1umlah
(RM)
1. Almari
Jumlah Besar
2 350.00 700.00
700.00
Ringgit Malaysia: Tuiuh Ratus sahaia


Tunai/No. cek: Pengurus
Dokumen 34

BANK SETIA
TARIKH 29 Januari 2010
BAYAR KPD Kedai Alatan Elektrik Chung
UNTUK Kegunaan kedai

BAKI
TERAKHIR
Ringgit

$en
MA$UK - -
JUMLAH
KELUAR 1000 00
BAKI
No. Cek: 004653
Dokumen 35


MEMO
Kedai Alatan Elektrik Chung
Taman Indah Jaya,
Blok 51, LOrong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Tarikh: 30 Januari 2010

Peringatan: Pemilik (Carolyn Chung $iew Teng) telah mengambil wang tunai
bernilai RM 200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus sahaia) untuk kegunaan
keluarga.


Pengurus

Dokumen 36

BANK SETIA
TARIKH 31 Januari 2010
BAYAR KPD Annie
UNTUK Membayar gaii

BAKI
TERAKHIR
Ringgit

$en
MA$UK - -
JUMLAH
KELUAR 800 00
BAKI
No. Cek: 005326
Dokumen 37BORANG WANG MASUK
RHB Bank


Tarikh: 31 Januari 2010

Nama: Carolyn Chung $iew Teng No. Akaun 2003521240
Ringgit Malaysia: Lima Ratus sahaia Keguanaan Peiabat
Diluluskan:
RM100 RM50 RM10 RM5 RM1 Jumlah RM 500
5 - - - - Tandatangan:

Dokumen 38

MEMO
Kedai Alatan Elektrik Chung
Taman Indah Jaya,
Blok 51, Lorong 17,
Lot 567, 90000.
$andakan.

Tarikh: 31 Januari 2010

Peringatan: Pemilik (Carolyn Chung $iew Teng) telah mengambil barang niaga
bernilai RM 500.00 (Ringgit Malaysia: Lime Ratus sahaia) untuk tuiuan promosi.Pengurus

Dokumen 39


RHB BANK
Tarikh: 31 Januari 2010
BORANG DEPO$IT TUNAI / CA$H DEPO$IT $LIP
Nama: Kedai Alatan Elektrik Chung No. Akaun: 2003521240

Ringgit Malaysia: Lima Belas Ribu sahaia RM $en
15000 00
RM100 RM50 RM10 RM5 RM1
Pengurus 150 - - - -

Dokumen 40

Jurnal Am
Tarikh Butir F
Debit
(RM)
Kredit
(RM)

2010
Jan 1

Bank

5000050000
50000 50000
( Memulakan perniagaan dengan modal
pada tarikh ini )

27 Kenderaan 40000
$yarikay Perodua 40000
( Membeli kenderaan secara kredit )

31 Promosi 500
Belian 500
( Mengambil barang niaga untuk tuiuan
promosi )

Jurnal Belian
Tarikh Butir F
No.invois/Nota
Debit
Jumlah
(RM)

2010
Jan 5

Kedai Anson

061

1600

10 Kedai Kotobuki 145 1000
Kedai Wilson 393 1500
11 Kedai West 254 1000
31 Akaun Belian (dt) 5100

Jurnal Jualan
2010
Jan 19

$arah

001

200

Ahmad 002 150
Mary 003 300
31 Akaun Jualan (kt) 650Jurnal Pulangan Belian
Tarikh Butir F
Nota
Kredit
Jumlah
(RM)

2010
Jan 12

Kedai Wilson

12/13

500

31 Akaun Pulangan Belian (kt) 500


Jurnal Pulangan Jualan
2010
Jan 22

Mary

10/13

140


31 Akaun Pulangan Jualan (dt) 140Leiar Am
Dt Kt
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Akaun Modal
2010
Jan 31

Baki h/b

50000
2010
Jan 1
bank
50000
50000 50000
Feb 1 Baki b/b 50000

Akaun Kenderaan
2010
Jan 27

$yarikat Perodua

40000
2010
Jan 31

Baki h/b

40000
40000 40000
Feb 1 Baki b/b 40000

$yarikat Perodua
2010
Jan 31

Baki h/b

40000
2010
Jan 27

Kenderaan

40000
40000 40000
Feb 1 Baki b/b 40000

Akaun Perabot
2010
Jan 29

Tunai

700
2010
Jan 31

Baki h/b

700
700 700
Feb 1 Baki b/b 700

Akaun Promosi
2010
Jan 31

Belian

500
2010
Jan 31

Baki h/b

500
500 500
Feb 1 Baki b/b 500

Akaun Belian
2010
Jan 11

Tunai

500
2010
Jan 31

Promosi

500
13 Bank 400 Baki h/b 5500
31 Pelbagai Pemiutang 5100
6000 6000
Feb 1 Baki b/b 5500

Leiar Am
Dt Kt
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Akaun Angkutan Masuk
2010
Jan 16

Tunai

100
2010
Jan 31

Baki h/b

200
25 Tunai 100
200 200
Feb 1 Baki b/b 200

Akaun Insurans
2010
Jan 16

Bank

80
2010
Jan 31

Baki h/b

380
25 Tunai 300
380 380
Feb 1 Baki b/b 380

Akaun Jualan
2010
Jan 31

Baki h/b

2590
2010
Jan 20

Tunai

840
Tunai 800
21 Tunai 300
31 Pelbagai Penghutang 650
2590 2590
Feb 1 Baki b/b 2590

Akaun Kadar Bayaran
2010
Jan 23

Tunai

700
2010
Jan 31

Baki h/b

700
700 700
Feb 1 Baki b/b 700

Akaun $ewa
2010
Jan 25

Bank

1000
2010
Jan 31

Baki h/b

1000
1000 1000
Feb 1 Baki b/b 1000Leiar Am
Dt Kt
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Akaun Komisen Diterima
2010
Jan 31

Baki h/b

500
2010
Jan 28

tunai

500
500 500
Feb 1 Baki b/b 500

Akaun Gaii
2010
Jan 31

Bank

800
2010
Jan 31

Baki h/b

800
800 800
Feb 1 Baki b/b 800

Akaun Pulangan Belian
2010
Jan 31

Baki h/b

500
2010
Jan 31

Pelbagai Pemiutang

500
500 500
Feb 1 Baki b/b 500

Akaun Pulangan Jualan
2010
Jan 31

Pelbagai
Penghutang

140
2010
Jan 31

Baki h/b

140
140 140
Feb 1 Baki b/b 140

Akaun Piniaman
2010
Jan 31

Baki h/b

15000
2010
Jan 31

Bank

15000
15000 15000
Feb 1 Baki b/b 15000

Akaun Ambilan
2010
Jan 30

Tunai

200
2010
Jan 31

Baki h/b

200
200 200
Feb 1 Baki b/b 200


Leiar Am
Dt Kt
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
$yarikat Perodua
2010
Jan 31

Baki h/b

40000
2010
Jan 27

Kenderaan

40000
40000 40000
Feb 1 Baki b/b 40000

Leiar Penghutang
Dt Kt
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
$arah
2010
Jan 19

Jualan

200
2010
Jan 21

Tunai

200
200 200

Mary
2010
Jan 19

Jualan

300
2010
Jan 22

Pulangan Jualan

140
160
300 300

Ahmad
2010
Jan 19

Jualan

150
2010
Jan 25

Tunai

150
150 150Leiar Pemiutang
Dt Kt
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Tarikh Butir
F Jumlah
(RM)
Kedai Anson
2010
Jan 22

Bank

1600
2010
Jan 5

Belian

1600
1600 1600

Kedai Wilson
2010
Jan 12

Pulangan Belian

500
2010
Jan 10

Belian

1500
24 Bank 1000
1500 1500

Kedai West
2010
Jan 24

Bank

1000
2010
Jan 11

Belian

1000
1000 1000

Kedai Kotobuki
2010
Jan 23

Tunai

500
2010
Jan 10

Belian

1000
31 Baki h/b 500
1000 1000
Feb 1 Baki b/b 500
Kedai Alatan Elektrik Chung
Imbangan Duga pada 31 Januari 2010
Butir F
Debit
(RM)
Kredit
(RM)

Modal 50000
Kenderaan 40000
$yarikat Perodua 40000
Perabot 700
Promosi 500
Belian 5500
Angkutan Masuk 200
Insurans 380
Jualan 2590
Kadar Bayaran 700
$ewa 1000
Komisen Diterima 500
Gaii 800
Pulangan Belian 500
Pulangan Jualan 140
Piniaman 15000
Ambilan 200
Kedai Kotobuki 500
Tunai 190
Bank 58780
109090 109090


Kedai Alatan Elektrik Chung
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Januari 2010

Jualan
(-)Pulangan iualan
Jualan bersih


(-)Kos Jualan
Belian
(-)Pulangan belian
Belian bersih
(¹)Angkutan masuk
Kos belian
Kos barang untuk diiual
(-)$tok akhir
Kos Jualan
Untung Kasar

(¹)Hasil
Komisen diterima(-)Belania
Gaii
Insurans
$ewa
Promosi
Kadar bayaran

Rugi Bersih
RM


5500
500
5000
200

RM


5200
5200
4560
500
800
380
1000
500
700

RM
2590
140
2450


640
1810500
23103380
( 1070 )


Kedai Alatan Elektrik Chung
Kunci Kira-kira pada 31 Januari 2010

Aset Bukan $emasa
Perabot
Kenderaan


Aset $emasa
$tok akhir
Bank
Tunai


(-) Liabiliti $emasa
Pemiutang : Kedai Kotobuki
$yarikat Perodua
Modal Keria


Ekuiti Pemilik
Modal awal
(-) Rugi bersih

(-) Ambilan
Modal akhir

Liabiliti Bukan $emasa
Piniaman
RM
500
40000
RM


4560
58780
190
6353040500
RM

700
40000
40700


23030
63730


50000
( 1070 )
48930
200
48730


15000
63730
Rumusan

Perniagaan saya telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan
berikut dalam merekod urus niaga dalam buku-buku perakaunan.

1. Catatan bergu
$emua perekodan urus niaga ke dalam leiar menggunakan prinsip system catatan
bergu.

2. Wang sebagai ukuran
$emua urus niaga direkodkan dalam nilai ringgit Malaysia(RM). Ini selaras
dengan konsep wang sebagai ukuran.

3. Kos seiarah
Konsep kos seiarah digunakan dalam merekod aset bukan semasa dalam kunci
kira-kira.

4. Konservatisme
$tok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga pasaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful