Anda di halaman 1dari 5

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I

AL ANULUI SCOLAR 2018-2019

COMISII METODICE/ ARII CURRICULARE

I. CURRICULUM
a) Realizarea documentelor curriculare:
Am alcătuit planificările anuale, semestriale și pe unități de învățare pentru clase a IX-a C, a
X-a C, a X-a H

b) Educație diferențiată
Pregătire suplimentară pentru Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață ( Sturzu Sânziana- a
X-a H)

c) Evaluarea elevilor:
Evaluare realizată prin:

- Teste predictive

- Teze

- Evaluare orală și scrisă

- Proiect (prezentare Power Point)

d) Organizarea olimpiadelor și a concursurilor școlare:


(olimpiada etapa pe școală, sector – data, implicarea profesorilor)

Etapa pe școală
Disciplina
Participanți Calificați
Nr elevi Nr elevi
OLLR 5 0
OLAV 3 1

e) Oferta educațională
(existentă în acest semestru + cea propusă pentru anul scolar următor)
II. RESURSA UMANA

a) Activități de formare și perfecționare

Participare la cursuri (cu credite)

Am absolvit programul de masterat Didactici ale Disciplinelor Filologice, Facultatea de Litere,


Universitatea București- 90 de credite transferabile
Nr. credite

Nr.participanti
Nr.crt

Titlu curs/ furnizor Nume și prenume Grup țintă

participant

Participare la cursuri (fără credite)

Nr.crt Titlu curs/ furnizor Nr. Nume și prenume participant


ore

b) Participări la conferințe, simpozioane, etc.

c) Activitatea publicistică
(articole, cărți, culegeri, - apărute după 1 septembrie 2018)

d) Activități de perfecționare organizate la nivelul unității


(lecție demonstrativă, referate, atelier de lucru, etc)

e) Inspecții/ asistente ce au avut loc în semestrul I


(profesorul inspectat, tipul inspecției, nota/calificativ, cine a efectuat inspecția)

f) Responsabilități suplimentare ale profesorilor


(metodist, formator, membru în comisia consultativă, etc)

III. RESURSA MATERIALA


(materiale și mijloace achiziționate după 1 sept. - prin autofinanțare, din surse bugetare sau
extrabugetare, etc.)

IV. RELATII COMUNITARE:


! se vor trece doar acelea care au legătură cu disciplina de specialitate !

a) Proiecte

Titlul proiectului:
Tipul: (local, regional, național, internațional)
Organizator:
Scopul/ Obiectivul:
Coordonator /Profesori implicați:
Grup țintă:
Perioada de desfășurare/durata:

b) Parteneriate

Nr. Cadre didactice Nr. elevi


crt Titlul parteneriatului implicate implicați/
clasa
1
2

V. DOMENIUL EDUCATIV:
a) Activități extracurriculare și extrașcolare:
! se vor trece doar acelea care au legătură cu disciplina de specialitate ! Celelalte se trimit spre
centralizare, doamnei Paula Malancu

Concursuri:

Simpozioane:

Cercuri:

Vizite:

Reviste:

Se va completa unde este cazul , după următoarea structură:

Tema:
Organizator/inițiator:
Locul de desfășurare:
Data/perioada:
Profesor coordonator/implicați:
Elevi implicați/clase implicate (numar elevi):

Rugăminte pentru tehnoredactare, completarea raportului:

Raportul va conține obligtoriu cele 5 capitole.

Se vor completa doar alineatele, subpunctele la care există informații (restul se


șterge) – după caz

În vederea cetralizării uniforme vă rog să utilizați:

 Fontul Times New Roman

 Mărimea 12 – pentru text și subtitluri

 Mărimea 14 și bold – pentru titluri

Cele scrise cu roșu sunt instrucțiuni, detalii, sugestii, care în final vor fi șterse.

PREDAREA RAPORTULUI:
 format electronic – transmis pe mail directorului

 format lectric - 2 exemplare - semnat de responsabilul comisiei metodice/


ariei curriculare, înregistrat la secretariat – predat directorului spre
avizare.

 Un exemplar va fi păstrat la Portofoliul catedrei

TERMEN: 12 februarie 2019