Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Arahan: Pilih jawapan yang paling tepat.


III Univeriti Tun Abdul Razak
1 Bimbingan orang mahir dalam sesuatu IV Universiti Teknologi Mara
bidang seperti bidang muzik dan sukan A I dan II
merupakan contoh pendidikan B I dan IV
A Secara formal C II dan III
B Secara tidak formal D III dan IV
C Jarah jauh
D Berterusan 7 Pendidikan sepanjang hayat mampu
melahirkan masyarakat yang
2 Pendidikan sepanjang hayat amat I Maju
penting dalam pembinaan II Berdisiplin
A Kesejahteraan negara III Berdaya saing
B Pembangunan negara IV Empati
C Modal insan yang berkualiti A I, II dan III
D Jati diri B I, III dan IV
C II, III dan IV
Perkara ini amat penting agar pendidikan D Semua di atas
sepanjang hayat dapat diteruskan dan tidak
hangya separuh jalan. 8 Yang manakah merupakan bahan ilmiah
bagi pendidikan secara tidak formal?
3 Perkara di atas berkaitan dengan I Majalah
A Pengurusan masa II Ensiklopedia
B Disiplin diri III Jurnal
C Pembacaan IV Buku
D Fikiran yang matang A I, II dan III
B I, III dan IV
4 Kemahiran ini perlu dikuasai agar kita C II, III dan IV
dapat memahami dan mengingati D Semua di atas
pelajaran dengan lebih efektif
A Kemahiran membaca 9 Kepentingan pendidikan sepanjang
B Kemahiran berfikir hayat ialah
C Kemahiran ICT I Tuntutan daya saing global
D Kemahiran pengurusan masa II Membantu pembinaan modal insan
negara yang berkualiti
5 Universiti Putra Malaysia menawarkan III Mewujudkan peluang pekerjaan
program pendidikan sepanjang hayat IV Menawarkan perkhidmatan
melalui percuma
A Pusat pendidikan jarak jauh A I, II dan III
B Pusat pendidikan luar B I, III dan IV
C Institut perkembangan pendidikan C II, III dan IV
D Pusat pendidikan berterusan D Semua di atas

6 Yang manakah antara berikut


merupakan institute pengajian tinggi
swasta yang menawarkan program
pendidikan sepanjang hayat?
I Universiti Sains Malaysia
II Universiti Terbuka Wawasan

1
 Menilai
 Mensistesis
 Menganalisis

10 Perkara-perkara
A Kemahiran pembelajaran kendiri
B Kemahiran mengurus masa
C Kemahiran berfikir
D Kemahiran membaca
15 Gambar di atas menunjukkan isu
11 Apakah yang dimaksudkan dengan peperangan. Isu ini merupakan isu
masyarakat? A Kemanusiaan sejagat
A Kumpulan yang dapat bertindak B Kemanusiaan dalam negara
dengan sendiri C Kesengsaraan manusia
B Sekumpulan manusia yang hidup D politik
bersama di sesuatu tempat
C Golongan yang mampu mentafsir 16 _________ bermaksud tindakan
nilai berasaskan kepada pemikiran yang
D Norma masyarakat rasional.
A Empati
Memberi kesan negatif dan membawa masalah B Perikemanusiaan
atau musibah kepada manusia. C Kemanusiaan
D Norma masyarakat
12 Perkara di atas berkaitan dengan
A Tsunami 17 Antara berikut, yang manakah
B Isu kemanusian kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan
C Perikemanusiaan kepada masyarakat?
D Bencana alam I Masyarakat dapat hidup dengan
aman dan harmoni
 Tanah runtuh II Masyarakat akan lebih
 Kebakaran bertanggungjawab
 kemarau III Masyarakat akan saling membantu
dan bekerjasama
13 Isu-isu kemanusiaan di atas IV Tidak berlaku rusuhan dan
digolongkan sebagai isu keganasan
A Jenayah A I, II dan III
B Kemiskinan B I, III dan IV
C Sosial C II, III dan IV
D Bencana alam D Semua di atas

14 Kebolehan memahami perasaan orang 18 Antara berikut, yang manakah


lain atau berkongsi perasaan tersebut menunjukkan tanggungjawab kita
bermaksud terhadap masyarakat?
A Menghargai nyawa I Tidak merempit
B Empati II Mematuhi nilai masyarakat
C Jati diri III Sedih dengan kesusahan orang lain
D Cinta akan keamanan IV Tidak menyebarkan fitnah
A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

2
Suhaimi sering membantu orang yang 24 Antara yang berikut, manakah ciri-ciri
memerlukan seperti menderma wang dan keluarga yang sihat?
pakaian. I Mengadakan aktiviti riadah
bersama
19 Tindakan Suhaimi jelas menunjukkan II Mengamalkan pemakanan
bahawa beliau mempunyai sifat seimbang
A Jati diri III Menghadapi masalah secara
B Setia kawan bersendirian
C Empati IV Mempraktikkan ajaran agama dan
D Belas kasihan nilai-nilai moral
A I, II dan III
20 Secara umumnya terdapat empat cara B I, II dan IV
bagaimana kita dapat menunjukkan C I, III dan IV
sifat perikemanusiaan, iaitu D II, III dan IV
I Empati
II Menjaga maruah 25 Apakah persiapan-persiapan yang harus
III Menghargai nyawa dilakukan untuk membentuk keluarga
IV Cinta akan keamanan ke arah masyarakat mapan?
A I, II dan III I Perkahwinan mendapat restu
B I, III dan IV daripada ibu bapa
C II, III dan IV II Mempunyai kewangan yang
D Semua di atas mantap
III Memiliki ilmu keibubapaan
21 Ibu bapa yang cemerlang dapat IV Memiliki emosi yang berubah-
melahirkan anak-anak yang ubah
A Stabil A I, II dan III
B Cemerlang B I, II dan IV
C Ego C I, III dan IV
D sensitif D II, III dan IV

22 Antara yang berikut, manakah faktor 26 Antara berikut, manakah merupakan


utama yang perlu diambil kira bagi punca boleh mengakibatkan
menentukan pasangan hidup? kepincangan dalam sesebuah institusi
I Keperibadian kekeluargaan?
II Ekonomi I Memiliki kewangan keluarga yang
III Latar belakang keluarga kukuh
IV Kecerdasan IQ II Percanggahan pendapat antara
A I, II dan III anggota keluarga
B I, II dan IV III Ibu bapa yang terlalu
C I, III dan IV mementingkan kerjaya
D II, III dan IV IV Kebebasan anak-anak disekat dan
dikongkong.
23 Apakah perkara-perkara yang harus A I, II dan III
diberi perhatian oleh ibu bapa dalam B I, II dan IV
mendidik dan mengasuh anak-anak? C I, III dan IV
A Pilih kasih terhadap anak-anak D II, III dan IV
B Memahami keperluan dan
kehendak anak-anak 27 Antara berikut, manakah merupakan
C Mengongkong kebebasan anak- ilmu yang harus dimiliki oleh ibu bapa
anak bagi menjamin kebahagiaan keluarga?
D Bersikap autokratik dalam I Ilmu komunikasi
mendidik anak-anak II Ilmu perubatan
III Ilmu agama
IV Ilmu kaunseling

3
A I, II dan III
B I, II dan IV 32 Antara yang berikut, manakah
C I, III dan IV merupakan kepentingan sesebuah
D II, III dan IV keluarga bahagia?
I Melahirkan generasi yang
28 Ibu bapa yang mempunyai ilmu penyayang
keibubapaan mempunyai ciri-ciri yang II Mewujudkan masyarakat yang
berikut. harmoni
I Penyayang III Menjamin kestabilan ekonomi
II Pendengar yang baik keluarga
III Bersemangat dan bermatlamat IV Membentuk generasi yang
IV Pengkritik yang hebat berakhlak mulia
A I, II dan III A I, II dan III
B I, II dan IV B I, II dan IV
C I, III dan IV C I, III dan IV
D II, III dan IV D II, III dan IV

29 Antara yang berikut, manakah 33 Antara yang berikut, manakah


merupakan cara pengurusan kewangan merupakan prosedur perkahwinan yang
yang cekap? harus dipatuhi oleh pasangan beragama
I Berhemah dalam berbelanja Islam?
II Merancang perbelanjaan dengan I Menghadiri kursus perkahwinan
baik II Calon isteri mendapat persetujuan
III Berbelanja menggunakan kad wali
kredit sepenuhnya III Calon pasangan mesti sah untuk
IV Menabung wang untuk kecemasan dikahwinkan
dan masa hadapan IV Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
A I, II dan III Negara
B I, II dan IV A I, II dan III
C I, III dan IV B I, II dan IV
D II, III dan IV C I, III dan IV
D II, III dan IV
30 Antara berikut, manakah merupakan
perkara yang perlu dipertimbangkan 34 Antara yang berikut, manakah
semasa berbelanja? merupakan prosedur perkahwinan yang
I Keperluan barangan harus dipatuhi oleh pasangan bukan
II Kualiti barangan beragama Islam?
III Cara membeli I Pasangan mendapat persetujuan
IV Harga barangan wali
A I, II dan III II Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
B I, II dan IV Negara
C I, III dan IV III Upacara perkahwinan dijalankan
D II, III dan IV di Jabatan Pendaftaran Negara
IV Upacara perkahwinan dijalankan
31 Anataraberiku, manakah merupakan di Pejabat perwakilan Malaysia
tip-tip berbelanja secara bijak? Luar negara
I Berbelanja mengikut nadsu A I, II dan III
II Membuat belanjawan keluarga B I, II dan IV
III Elakkan daripada berhutang C I, III dan IV
IV Menyenaraikan keperluan D II, III dan IV
barangan sebelum membeli
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4
35 Borang permohonan yang hendak
dihantar ke Pejabat Agama Daerah A I, II dan III
perlu disertakan dengan B I, II dan IV
I Sijil kursus perkahwinan C I, III dan IV
II Kad pengenalan ibu bapa D II, III dan IV
pasangan
III Kad pengenalan dua orang saksi 39 Antara yang berikut, manakah
lelaki merupakan kepentingan memiliki
IV Visa atau surat sokongan kedutaan kewangan yang stabil dalam sesebuah
bagi warga asing keluarga?
A I, II dan III I Menimbulkan konflik keluarga
B I, II dan IV II Memenuhi keperluan asas
C I, III dan IV keluarga
D II, III dan IV III Menjamin kebahagiaan keluarga
IV Mengurangkan perbalahan dalam
36 Anatara berikut, manakah merupakan keluarga
institusi yang berkaitan dengan A I, II dan III
perkahwinan atau kekeluargaan? B I, II dan IV
I Mahkamah sivil C I, III dan IV
II Jabatan Pendaftaran Negara D II, III dan IV
III Pejabat Perwakilan Malaysia di
Luar negara 40 Antara yang berikut, manakah
IV Yayasan Budi Penyayang merupakan kepentingan persiapan dari
Malaysia (PENYAYANG) segi kesihatan fizikal dan mental?
A I, II dan III I Dapat melahirkan zuriat yang sihat
B I, II dan IV II Mengelakkan daripada penyakit
C I, III dan IV kronik
D II, III dan IV III Boleh bertindak secara rasional
IV Mempunyai minda yang fleksibel
37 Apakah akta yang berkaitan dengan A I, II dan III
upacara perkahwinan di Jabatan B I, II dan IV
Pendaftara Negara atau Pejabat C I, III dan IV
Perwakilan Malaysia di luar negara? D II, III dan IV
A Akta Undang-undang Perkahwinan
dan Perceraian 1966 41 Penglibatan secara aktif individu secara
B Akta Membaharui Undang-undang sukarela dalam ________ di Malaysia
(Perkahwinan dan Perceraian) dapat meningkatkan perpaduan
1976 masyarakat Malaysia.
C Akta Perkahwinan dan Perceraian I Aktiviti kepimpinan
1986 II Aktiviti permainan
D Akta Membaharui Undang-undang III Aktiviti kemasyarakatan
(Perkahwinan dan Perceraian)1966 IV Aktiviti kehidupan

38 Antara yang berikut, manakah 42 Antara berikut, bentuk pembangunan


merupakan amalan gaya hidup yang yang manakah dapat disumbangkan
sihat? oleh rakyat Malaysia secara sukarela
I Mengurus stres dengan baik apabila terlibat dalam aktiviti
II Mementingkan kebersihan diri kemasyarakatan?
III Melakukan senaman yang I Pembangunan teknologi
melampau II Pembangunan pengetahuan
IV Mempunyai mental yang waras III Pembangunan fizikal
IV Pembangunan masyarakat
A I, II dan III
B I, II dan IV

5
C I, III dan IV B I, II dan IV
D II, III dan IV C I, III dan IV
D II, III dan IV
43 Antara yang berikut, manakah
sumbangan yang berbentuk material? 48 Antara yang berikut, manakah
I Wang tunai RM10,000 merupakan peranan Rukun Tetangga?
II Baju terpakai I Membantu dari segi kesihatan
III Beras penduduk
IV Menjaga keselamatan II Mengurangkankan kegiatan
A I, II dan III jenayah
B I, II dan IV III Membimbing penduduk dari segi
C I, III dan IV kerjaya
D II, III dan IV IV Menjaga alam sekitar

44 Individu boleh memberi sumbangan 49 Tujuan kita melibatkan diri dalam


kepada golongan yang memerlukan pembangunan masyarakat adalah untuk
melalui I Melahirkan masyarakat yang
I Sumbangan material prihatin
II Sumbangan idea II Melahirkan masyarakat yang kaya
III Sumbangan kerjaya budaya
IV Sumbangan tenaga III Melahirkan masyarakat yang
A I, II dan III harmoni
B I, II dan IV IV Melahirkan masyarakat yang
C I, III dan IV berwawasan
D II, III dan IV
50 Antara yang berikut, manakah
45 Antara berikut, manakah agensi bukan merupakan aktiviti kemasyarakatan?
kerajaan yang terlibat dalam aktiviti I Gotong-royong
kemasyarakatan? II Memberi derma
A PDRM III Menolong ahli keluarga
B RELA menyediakan kuih-muih untuk
C PEMADAM perayaan
D JKMM IV Membersihkan tempat tidur orang
tua di rumah orang tua
46 Sumbangan idea boleh diberikan A I, II dan III
melalui B I, II dan IV
I Pergaduhan C I, III dan IV
II Rencana D II, III dan IV
III Internet
IV Radio
A I, II dan III
B I, II dan IV Kertas soalan tamat
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47 Faedah-faedah yang boleh diperoleh Disediakan oleh Disemak oleh


apabila terlibat dengan aktiviti
kemasyarakatan ialah
I Memupuk semangat hidup …………… ……………
bermuafakat
II Memupuk semangat kekitaan
III Membantu insan yang malang
IV Mewujudkan masyarakat yang
mementingkan
A I, II dan III

6
1 B 26 D
2 C 27 C
3 B 28 A
4 A 29 B
5 B 30 B
6 C 31 D
7 A 32 B
8 D 33 A
9 A 34 D
10 C 35 C
11 B 36 D
12 B 37 B
13 D 38 B
14 B 39 D
15 A 40 A
16 B 41 C
17 D 42 D
18 B 43 A
19 C 44 B
20 D 45 C
21 B 46 D
22 A 47 A
23 B 48 B
24 B 49 A
25 A 50 B