Anda di halaman 1dari 3

HALAMAN PENGAKUAN

“ Saya mengakui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya “

Tandatangan :
Nama penulis : KAMIL RASYIDI BIN NOR AFFANDI
Tarikh : 29 MAC 2017

1
PENGHARGAAN

Alhamdulillah bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya
menyiapkan kerja kursus ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu saya secara langsung ataupun tidak langsung.
Jutaan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang sentiasa memberikan semangat dan
motivasi kepada saya untuk menyiapkan keseluruhan kerja kursus ini.

Pertama sekali, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih Encik Ruslan Bin
Mohamad GPP1063 yang banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. Terima
kasih kerana telah berkongsi tips-tips dan pelbagai input yang sangat berguna bagi
menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga di ucapkan kerana banyak memberikan nasihat
dan tunjuk ajar bagi menyiapkan tugasan ini. Moga-moga Allah akan sentiasa merahmati
beliau dalam kehidupan sehariannya.

Selain itu, seribu penghargaan buat pihak pusat sumber yang menyediakan bahan
bacaan yang secukupnya kepada saya dan memudahkan kerja saya untuk membuat
rujukan dan dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Jadi tidak hairanlah
perpustakaan di gelar sebagai gedung ilmu kerana mempunyai pelbagai input yang dapat
diperoleh di perpustakaan.

Seterusnya, jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa saya yang sentiasa
memberikan dorongan dan suntikkan semangat untuk saya menyiapkan tugasan ini. Berkat
dorongan dan nasihat yang di berikan, akhirnya saya Berjaya menyiapakan tugasan ini
dengan sebaiknya . Terima kasih sekali lagi kepada ibu ayah kerana turut menyumbangkan
buah idea kepada saya untukmenyiapkan tugasan ini.

Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada semua rakan-rakan yang turut membantu
saya untuk menyiapkan tugasan ini. Terima kasih kerana telah bekerjasama berkongsi
maklumat secara langsung ataupun tidak langsung.Berkat kerjasama kita semua, kita
Berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya.

2
ISI KANDUNGAN
Muka Surat
HALAMAN PENGAKUAN i
PENGHARGAAN ii
ISI KANDUNGAN iii
1.0: PENGENALAN 1
2.0: PENULISAN TEMUBUAL

2.1: Latar Belakang Guru Berkesan 2-3

2.2: Pandangan Guru Berkesan Berkenaan Elemen Profesion keguruan 3-4

2.3: Pandangan Guru Berkesan Terhadap Konsep Pembelajaran 4-5

Sepanjang Hayat

2.4: Sumbangan Guru Berkesan Terhadap Organisasi dan Masyarakat 5-6

3.0: AKTIVITI KOMUNITI LUAR YANG BOLEH DILAKSANAKAN OLEH GURU


BERKESAN
3.1: Mengadakan Program Perkongsian Pengalaman Guru 6

3.2: Perkongsian Ilmu Antara Para Guru 6-7

3.3: Lawatan Penanda Aras 7

4.0: Cabaran Yang Dihadapi Dalam Profesion Perguruan 7-9

5.0: KESIMPULAN 9

RUJUKAN 10
LAMPIRAN 11-12