Anda di halaman 1dari 10
MGA AWIT SA ADBIENTO Alalina,,Hesun sdvmng Mananokep aicik: DB Isiaro so Nusika: NS Que sv I. Ha = Lisna, Ko = cus, amming —e~ na-na~ kop, Du ea ng "Yong gi ba = yan, mas-da't a= bub =a ~ bot. 9a Pag- i ~ big, sa~ lat > gE E kas ta rucnga'y ka ~ pos. Ta-ngi kang pag a E “esa, 0 Me ~ sus, 2, Wa - 14 na, tle~ ous, a ming a~ naw na- kop, As wa Molt bi~ 101 Boe eA ee ei ya-ya sa tmi'y pa a= boty Pag- i+ big Keng tu- nay » E #1 A Bn7 ka ta ni-ngeng 1y- bos. fa- ngi Kang pag - a - ¢a, 0 Me sus. 7 A E Boo? (KORO) Ha = LL nay He“ sus, a-ming Ma- na-na~ kop, Ka~ ming i-yong EZ A AL ba = yan, big yang la-kas- lo = ob; Hix ai hin- tay na = min, pagaa~ 2 is € A fing mong pus poe. Pa- nol Kang He = sus. END: Dew 0 te ~ sus. Bucong pag- a~ oa ta- yoly mag-hi-hin- tey ea acting D'yos ne AD. Yay Pag- Ui-lig- tao, et uy He - ous no s'yang ta-nging ga — bay & AD, TG Mm ga ta-ong Imm m- ha~ nap ng “Jen- das. © E 2. Tes yort ha ne-pin as ting kag - tg - = oan teenging kay He- 2. Ang Hasri't Mena ~na-kop ng san — Ul-nok-pan mi tng pee poo 2, sus ay ma- te - tog -pu- an. dng pa- na-hong i - to de- pat peg- 2. ri-to't mu- I tom ea te many Ma paclad ang’ ban- da oe kencyang Dm. i. ban- da~ Gn ca pag - sa luctong kay He - aus ke-hit kal an. 2. pag- da- tel: i-to sng a- 1i-ping Kan-yang peg-14-1ing-ka ~ ran? 403