Anda di halaman 1dari 5

‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬

١ ‫حي ِم‬ ِ ‫ِمۡسِب ٱَّللِ ٱلرِنَٰمۡح ٱلر‬


‫ه‬ ‫ه‬ َ َ َ ‫ح‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ح‬ َ ‫ح‬
٣ ‫حي ِم‬ ِ ‫ ٱلرِنَٰمۡح ٱلر‬٢ ‫ب ٱلعل ِمني‬ َٰ ِ ‫ر‬ ِ ‫َّلل‬ ِ ‫د‬ ‫م‬ ‫ٱۡل‬
ُ َ ‫ح‬ َ َ ‫ه‬ ُ ُ ‫ح‬ َ َ ‫ه‬ ‫ح‬ َ َٰ َ
٥ ‫ إِياك نعبد ِإَوياك نست ِعني‬٤ ‫ِين‬ ِ ‫ٱل‬ ‫م‬ ِ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ك‬
ِ ِ ‫ل‬ ‫م‬
َ ‫ح‬
َ‫ِين أنع حمت‬ َ ‫ه‬ َ َ َ ‫ح‬ ُ ‫ح‬ َ َ َ ‫ح‬
َ ‫صرَٰط ٱَّل‬ ِ ٦ َ
‫يم‬ ‫ق‬
ِ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ٱل‬ ‫ط‬ َٰ ‫ٱلصر‬ ِ ‫ٱه ِدنا‬
َ ‫ه‬ َ َ ‫ح‬ ‫ح‬ َ َ ‫ح‬
ُ َ ‫َ ح ح ح‬ ‫ح‬ َ َ
٧ ‫وب علي ِهم وَل ٱلضٓال ِني‬ ِ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ٱل‬ ‫ۡي‬
ِ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ه‬
ِ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬

1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha


Mengasihani.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan
mentadbirkan sekalian alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada
Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat
kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah
murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.
‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬
‫حي ِم‬
ِ ‫ِمۡسِب ٱَّللِ ٱلرِنَٰمۡح ٱلر‬

‫ه‬ َ ‫ه‬ ُ ُ َ ‫ح‬ ُ


٢ ‫اس‬ ِ ‫ك ٱنل‬ ِ ِ ‫ مل‬١ ‫اس‬ ِ ‫ب ٱنل‬ َ
‫ر‬ ‫ب‬ ‫وذ‬ ‫ع‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ق‬
ِ ِ
‫َ هح‬ َ ‫ح‬ َ ‫ح‬ َ ‫ه‬ َ
ِ ‫اس ٱۡلن‬
٤ ‫اس‬ ِ ‫ش ٱلوسو‬ ِ ‫ن‬ ِ
‫م‬ ٣ ِ
‫اس‬ ‫ٱنل‬ ِ ‫ه‬َٰ ‫ل‬ ِ ‫إ‬
‫ه‬ ُ ُ ُ ‫ح‬ َ ُ ‫ه‬
٥ ‫اس‬ ِ ‫ٱَّلِي يوسوِس ِِف صدورِ ٱنل‬
‫ه‬ َ ‫ه‬ ‫ح‬ َ
٦ ‫اس‬ ِ ‫ٱۡلنةِ وٱنل‬ ِ ‫ن‬ ِ
‫م‬

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha


Mengasihani.

1. Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada


(Allah) Pemelihara sekalian manusia.
2. Yang Menguasai sekalian manusia.
3. Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
4. Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.
5. Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati
manusia.
6. (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia.
‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬
‫حي ِم‬ ِ ‫ِمۡسِب ٱَّللِ ٱلرِنَٰمۡح ٱلر‬
َ َ‫ُح ُ ُ َ ح‬ َ
١ ‫ب ٱلفل ِق‬ ِ ِ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫وذ‬ ‫ع‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ق‬
ََ َ َ َ
٢ ‫ش ما خلق‬ ِ ‫ن‬ ِ
‫م‬
َ َ َ َ َ َ َ
٣ ‫ش َغ ِس ٍق إِذا وقب‬ ِ ‫ن‬ ِ
‫م‬ ‫و‬
َُ ‫ح‬ ََٰ َٰ ‫ه ه‬ َ َ
٤ ‫ت ِِف ٱلعق ِد‬ ِ ‫ش ٱنلفث‬ ِ ‫ن‬ ِ
‫م‬ ‫و‬
َ َ َ َ َ َ َ
٥ ‫ش حا ِس ٍد إِذا حسد‬ ِ ‫ن‬ ِ
‫م‬ ‫و‬

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha


Mengasihani.

1. Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada


(Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2. Dari bencana makhluk-makhluk yang Dia ciptakan.
3. Dari bahaya gelap apabila ia masuk.
4. Dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus
pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan).
5. Serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia
melakukan dengkinya.
‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬
‫حي ِم‬
ِ ‫ِمۡسِب ٱَّللِ ٱلرِنَٰمۡح ٱلر‬

ٌ َ َ ُ ‫ه‬ ُ ‫ح‬ ُ
١ ‫قل هو ٱَّلل أحد‬ َ
ُ َ ‫ه‬ ُ ‫ه‬
٢ ‫ٱَّلل ٱلصمد‬
َ‫َ ح َ ح َ َ ح ُ ح‬
٣ ‫لم ي ِِل ولم يول‬
ُ َ َ ُ ُ ُ ‫ه‬ ُ َ ‫ح‬ َ َ
ُۢ ً
٤ ‫ولم يكن َّلۥ كفوا أحد‬

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang

1. Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang


Maha Esa.
2. Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk
memohon sebarang hajat.
3. Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperanakkan
4. Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya
‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬
‫حي ِم‬
ِ ‫ِمۡسِب ٱَّللِ ٱلرِنَٰمۡح ٱلر‬
َ َ ‫ح‬ َ َ َ‫ََ َ ح‬ َ َ ‫ح‬ َ َ
َ ‫ح ح َ ح‬ َ َ َ
٢ ‫ ووضعنا عنك وِزرك‬١ ‫ألم نۡشح لك صدرك‬
َ ‫ح‬ َ َ َ ‫ح‬ َ َ َ َ ‫ح‬ َ َ َ َ ‫ه‬
َ
٤ ‫ ورفعنا لك ذِكرك‬٣ ‫ٱَّلِي أنقض ظهرك‬ َ ٓ
ٗ ‫ح‬ ُ ‫ح‬ ُ ‫ح‬ َ َ ‫ه‬ ً ‫ح‬ ُ ‫ح‬ ُ ‫ح‬ َ َ ‫ه‬ َ
٦ ‫ۡس يۡسا‬ ِ ‫ع‬ ‫ٱل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ن‬ ِ ‫إ‬ ٥ ‫ا‬‫ۡس‬ ‫ي‬ ‫ۡس‬
ِ ‫ع‬ ‫ٱل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ن‬ ِ ‫إ‬ ‫ف‬
َ ‫َ َٰ َ َ َ ح‬ ‫ح‬ َ َ َ ‫ح‬ َ َ َ َ
٨ ‫ ِإَوَل ربِك فٱرغب‬٧ ‫فإِذا فرغت فٱنصب‬

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang

1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,


Dengan namabukit
2. dan demi AllahSinai,
yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang
3. dan demi kota (Mekah) ini yang aman,
1.4. Katakanlah
sesungguhnya (wahai
KamiMuhammad): (Tuhanku)
telah menciptakan ialah dalam
manusia Allah Yang
bentuk
Maha Esa.
yang sebaik-baiknya.
2.5. Allah Yang Kami
Kemudian menjadi tumpuan dia
kembalikan sekalian makhluk
ke tempat yanguntuk
serendah-
memohon
rendahnyasebarang
(neraka),hajat.
3.6. Dia tiadaorang-orang
kecuali beranak dan Dia pula
yang tidak
beriman diperanakkan
dan mengerjakan amal
4. Dan tidak
saleh; makaadabagi
sesiapapun yang serupa
mereka pahala yang denganNya
tiada putus-putusnya.
7. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari)
pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?
8. Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?