Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KHAMIS

1 Minggu / Hari / Tarikh : 25 KHAMIS 12/07/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 7.30 - 8.00 PENDIDIKAN KESIHATAN
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL Pengurusan Stres
PENGURUSAN MENTAL DAN
EMOSI
4 Standard Kandungan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam
kehidupan harian
5 Standard Pembelajaran : 2.1.4 Memahami kesan konflik dan stres dengan rakan sebaya
6 . Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
memahami kesan konflik dan stres dengan rakan sebaya
7 Aktiviti PDP : 1. Bersoal jawab berdasarkan gambar yang dipaparkan.
2. Murid berbincang dan bersoal jawab mengenai kad situasi
berkaitan dengan situasi konflik dan stres.
3. Melekatkan kad situasi.
4. Setiap kumpulan akan diberi kad bergambar iaitu situasi
tanda-tanda konflik dan stres.
5. Pembentangan dan perbincangan.
6. Rumusan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bimbingan dan Nilai : Kerjasama
Kaunseling
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Patriotisme KB : Menjana Idea EMK : Keusahawanan
9 Bahan Bantu Mengajar : video
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP :
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
14 /24 murid dapat menguasai kemahiran dan objektif yang
dirancang dengan bimbingan daripada guru
9 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan
KERJA RUMAH
- tiada -

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 25 KHAMIS 12/07/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERDANA 8.30 - 9.00 PENDIDIKAN KESIHATAN
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL MENTAL DAN EMOSI
PENGURUSAN MENTAL DAN
EMOSI
4 Standard Kandungan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam
kehidupan harian
5 Standard Pembelajaran : 2.1.5 Memilih cara mengurus konflik dan stres.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
memilih cara mengurus konflik dan stres
7 Aktiviti PDP : 7. Bersoal jawab berdasarkan gambar yang dipaparkan.
8. Murid berbincang dan bersoal jawab mengenai kad situasi
berkaitan dengan situasi konflik dan stres.
9. Melekatkan kad situasi.
10. Setiap kumpulan akan diberi kad bergambar iaitu situasi
tanda-tanda konflik dan stres.
11. Pembentangan dan perbincangan.
12. Rumusan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Simpati
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan KB : Mensintesis EMK : Sains dan
Teknologi Teknologi
9 Bahan Bantu Mengajar : Vle Frog
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Pembentangan dan perbincangan
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
15 daripada 19 murid menguasai objektif pengajaran yang
dirancang
4 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan.
KERJA RUMAH
Tiada

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 25 KHAMIS 12/7/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 10.30 - 11.30 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Patriotisme Dan Di mana ada kemahuan, di situ
Kewarganegaraan ada jalan
4 Standard Kandungan 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul
5 Standard Pembelajaran : 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam
pelbagai situasi dengan betul
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi
dengan betul

7 Aktiviti PDP : 1. Murid membaca, memahami dan menyenaraikan kata ganda


berentak dalam teks
2. Murid membina ayat dengan menggunakan kata yang
disenaraikan
3. Murid membaca dan memahami bahan bukan sastera untuk
memperkaya laras bahasa
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Sejarah Nilai : Semangat patriotik
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Patriotisme KB : Menilai BCB : Bacaan Intensif
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid membina ayat dengan menggunakan kata yang
disenaraikan
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
24 daripada 28 murid menguasai objektif yang dirancang
4 murid tidak menguasai diberi bimbingan secara kumpulan
dengan bahan rangsangan
KERJA RUMAH
- membina ulasan -

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 25 KHAMIS 12/07/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 1 PERDANA 11.30 - 12.00 PENDIDIKAN KESIHATAN
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)

4 Standard Kandungan
5.0 KEKELUARGAAN Choose an item.
5.1 Peranan diri sendiri dan ahli Choose an item.
keluarga serta kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga * Ahli keluarga *
Penjaga
Choose an item.

Choose an item.

5 Standard Pembelajaran : 5.1.1 Mengetahui peranan ahli keluarga dan penjaga.


5.1.2 Mengetahui keistimewaan diri, ahli keluarga dan penjaga.
Choose an item.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid berupaya untuk :
mengetahui keistimewaan diri, ahli keluarga dan penjaga
7 Aktiviti PDP : 1. Murid melihat dan memerhati gambar sebuah keluarga
melakukan aktiviti
2. Murid bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat tentang
Gambar
3 Dalam kumpulan murid mewarnakan gambar yang
melambangkan keistimewaan diri, ahli keluarga dan penjaga
4 Murid menyatakan peranan setiap ahli keluarga di dalam
rumah masing-masing
5 Refleksi PdPC
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bimbingan dan Nilai : Mengeratkan hubungan
Kaunseling kekeluargaan
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : Mengecam BCB : Mengumpul
Inovasi Maklumat
9 Bahan Bantu Mengajar : Kad Perkataan , Gambar
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menyatakan peranan setiap ahli keluarga
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
19 daripada 23 murid menguasai objektif yang dirancang
4 murid tidak menguasai diberi bimbingan secara kumpulan
dengan bahan rangsangan
KERJA RUMAH
- tiada -

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 25 KHAMIS 12/07/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERMATA 12.30 - 1.30 DUNIA SENI VISUAL
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TEMA
MODUL 3 : MEMBENTUK DAN ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK
MEMBUAT BINAAN BUATAN MANUSIA
TAJUK Orang-orangan
4 Standard Kandungan PERSEPSI ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
3.1 Membuat 3.2 3.3 Penzahiran 3.4 Apresiasi
persepsi dan Mengaplikasikan idea melalui terhadap karya
menggunakan bahasa seni pelbagai sumber, sendiri dan rakan
bahasa seni visual visual dan media kajian dan
berpandukan
yang ada pada dalam teknologi dalam
diorama. penghasilan penghasilan bahasa seni visual,
diorama diorama. sejarah seni dan
budaya

5 Standard Pembelajaran : 3.1.2 Prinsip 3.2.2 3.3.3 3.4.2


Rekaan Mengetahui Mengaplikasikan Menceritakan
penggunaan proses dan teknik pengalaman
1.1.1.1 Bentuk - ilusi bahan serta yang sesuai dalam sendiri dalam
proses dan penghasilan proses
teknik dalam diorama. penghasilan karya
penghasilan
karya.
3.2.1.2 Bahan -
kain perca,
gam, botol air
mineral, benang
bulu kambing
atau bahan lain
yang sesuai
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa
seni visual yang ada pada diorama.
7 Aktiviti PDP :
1. Guru menunjukkan contoh karya boneka menggunakan slaid
dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual. (EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat boneka (EK1,EK2)
3. Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasi bahasa seni
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

8 Istilah Kain Perca, Kain Felt


9 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Membuat persiapan awal
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : Mereka cipta BCB : Mendengar aktif
Inovasi
10 Bahan Bantu Mengajar : Media: kain perca, gam, botol air mineral 500ml, benang bulu kambing,
kain kain felt, gunting, reben, gelang getah, selotep, straw
11 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan
boneka berdasarkan empat standard kandungan

12 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI


10 daripada 23 pelajar mencapai sasaran kemahiran yang
dirancang
13 murid tidak mencapainya diberi pengayaan
KERJA RUMAH
- Tiada

13 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :