Anda di halaman 1dari 4

Minit Mesyuarat Bahasa Iban 1/2019

Tarikh : 28 Januari 2019


Masa : 12pm-1pm
Tempat : Bilik APD SKTB

Kehadiran
Datai:
1. Encik Joseph Anak Chabau
2. Puan Jennifer Edward Howell
3. Puan Rosita anak Mantok
4. Puan Catherine Engka
5. Puan Roslyn Sirra Akin
6. Puan Susana George Dian
7. Cik Rachel Ann Berenai
8. Puan Sambah Umba
9. Puan Rinai Anak Gapor
10. Puan Lusie Collin
11. Puan Rebecca Rantty
12. Puan Geranting Anak Lugat
13. Puan Selia Anak Sayang
14. Puan Ellyviana Omi Nyareng
15. Cik Hellena Sigoh
16. Encik Charles Davis

BIL TOPIK PENERANG CATATAN/


TINDAKAN
1 Jaku Pemuka  Pengajar Joseph Chabau meri Semua pengajar
Pengajar Joseph jaku pemuka ngelalu ke penatai
Chabau bala pengajar sereta meri besai
terima kasih ngagai semua ke
ulih datai.

2 Agih tugas ahli panitia  Tugas diagih ngagai semua Semua Pengajar
pengajar.
Kepala Panitia: Encik Joseph
Chabau
Pen Kepala Panitia: Puan
Cathrine Engka
Setiausaha: Puan Ellyviana Omi
Nyareng
Pen Setiausaha: Cik Rachel Ann
Berenai
Bendahari: Cik Hellena Sigoh
Pen Bendahari: Puan Jennifer
Edward Howell
Penyelaras Tahun 1- Puan Rinai
Gapor
Penyelaras Tahun 2- Puan
Sambah Umba
Penyelaras Tahun 3- Puan
Rosita Mantok
Penyelara Tahun 4- Encik
Charles Davis
Penyelaras Tahun 5- Puan Lusie
Collin
Penyelaras Tahun 6- Puan Mias

3 Bajet tauka  Bajet Bahasa Iban taun tu dikena Semua pengajar


perumtukan Bahasa meli:
Iban - Kertas A4
- Refill Ink Pilot
- Pen Marker Pilot
- Laminate Paper
- Pinsil
- Sarang Pinsil
- Penyuran
- Pengelancham
- Bluetag
- Selotape (Setengah inchi)
- Gam (Artline)
4 Perancangan strategik  Tahun 4,5 & 6 mesti nyediaka Semua pengajar
panitia TOV untuk kelas diajar.
 TOV &ETR untuk Tahap 2 tau
dipeda ba rekod SAPS.
 Tahap 1 mesti bisi sasaran
tajapan nadai agi peresa. Jadi,
bala pengajar Tahap 1 deka
nyediaka bakani chara nguji
sereta nilai bala nembiak nitihka
Tahap Penguasaan.
 Bala pengajar Tahap 1 deka
ngerangka pentaksiran betulis
baka ngaga kuiz bulanan 3 bulan
sekali ti nitihka gred sekula.
Sida mega dipinta nyediaka
borang tahap penguasaan.
5 Langgur Pelajar  Semua pengajar iban ngena Semua pengajar
Setaun enggau Langgur Pelajar Setaun enggau
Langgur Pelajar Langgur Pelajar Sehari ti sebaka
Sehari nitihka takwim sekula sereta
tarikh.

6 Bup rekod mengajar  Bup rekod mengajar mesti Semua pengajar


digaga.
 RPH mesti dianjung tiap ari satu
nitihka udah diselaras sida
pentadbir sekula.
7 Penetap pemayuh bup  Bala nembiak mesti bisi bup Semua pengajar
latih latih siti untuk Tahap 2 sereta
Tahap 1 enggau bup aktiviti
untuk Tahap 1.
8 Agih latih  Latih untuk nembiak mesti Semua pengajar
seragam.
 Tugasan nembiak mesti
diselaraska.
9 Semakan latih  Bala pengajar mesti nyimak bup Semua pengajar
nembiak enggau bup latih.
latih  Indeks kekerapan nyimak bup
latih ianya seminggu sekali
nitihka tetapan ba bup biru.
10 Penggubalan soalan  Penggubalan soalan nitihka Semua pengajar
peperiksaan takwim.
 Tahap 2 mesti bisi JSU.
 Chara nulis penggubal ba
keretas peresa:
Disediaka:……………
Diperesa ulih:…………..
11 Pentaksiran Bilik  PBD digaga setiap kali ba dalam Semua pengajar
Darjah(PBD) kelas.
Pentaksiran  PBS digaga 2 kali setahun
Berasaskan Sekolah (Tahap 1) lalu 3 kali setahun
(PBS) (Tahap 2)
 PBS digaga ari Jan-April, Jul-
September.
 Tiap iku pengajar mesti bisi
template pelaporan PBD.
 Pelaporan PBD diberi ngagai
Kepala Panitia bepelasarka
tarikh pelaporan.
12 PLC  PLC digaga sekurang-kurangnya Semua pengajar
sekali.
 PLC befokus ngagai cara
nyelesaika masalah nembiak.
13 LADAP  Bengkel nyediaka PBD. Semua pengajar
14 Hal-hal lain  Info group bala pengajar Iban Pengajar Cathrine
Malaysia dalam telegram. Anak Engka
Dipinta semua pengajar dipasuk
magang dalam group nya.
7 Jaku Penutup  Pengajar Joseph Chabau
ngelalau semua ngambika terus
beserakup enggau pangan diri.
 Meri besai terima kasih sekali
agi ngagai semua pengajar.

8 Penangguhan  Aum ditangguh jam 1.00 lemai.


Pencadang: Puan Lusie Collin
Disukung: Puan Sambah Umba

Minit dicatat oleh, Minit disahkan oleh,

(RACHEL ANN BERENAI ANAK TEDONG) (JOSEPH ANAK CHABAU)


Setiausaha Bahasa Iban Ketua Panitia Bahasa Iban