Anda di halaman 1dari 62

Geografi

Dokumen S tandard Kuri kulum dan Pe ntaksiran

Tin gk atan 3
Bahagian Pembanguna n Kuriku lum

APRIL 2017
Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa j ua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara.......................................................................................................................................................................v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan........................................................................................................................................ vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan .......................................................................................................................................... vii

Kata Pengantar ................................................................................................................................................................... ix

Pendahuluan......................................................................................................................................................................... 1

Matlamat .............................................................................................................................................................................. 2

Objektif ................................................................................................................................................................................. 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.............................................................................................................. 2

Fokus ................................................................................................................................................................................... 4

Kemahiran Abad Ke-21 ........................................................................................................................................................ 8

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................................................................. 10

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................................... 12

Elemen Merentas Kurikulum ................................................................................................................................................ 15

Pentaksiran Sekolah............................................................................................................................................................. 18

Organisasi Kandungan ......................................................................................................................................................... 20

Kemahiran Geografi.................................................................................................................................................. 22
Geografi Fizikal..........................................................................................................................................................24

Geografi Manusia...................................................................................................................................................... 27

Geografi Kawasan..................................................................................................................................................... 29

Isu dan Pengurusan Alam Sekitar............................................................................................................................. 31

Panduan Kerja Lapangan.......................................................................................................................................... 33

Panel Penggubal......................................................................................................................................................................... 46

Penghargaan............................................................................................................................................................................... 47
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSI LAA N

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBA NGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulu m Kebangsaa n

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum Kebangsaan.
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen dalam abad ke-21.
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara
yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam
pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat
Sistem Pendidikan Kebangsaan.
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

PENDAHULUAN

Geografi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum
organisasi ruang dan persekitaran yang melibatkan saling Geografi menekankan kepada pendekatan berpusatkan murid.
kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia Pendekatan berpusatkan murid menjadikan mata pelajaran ini
dengan alam sekitar dan antara komponen alam sekitar di lebih menyeronokkan terutamanya apabila murid diberi
peringkat tempatan dan global. Seseorang itu boleh peluang untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu isu
memahami bentuk fizikal dan budaya setiap tempat dan atau tajuk yang dipelajari berkaitan geografi. Guru hendaklah
perkaitannya dengan unsur alam sekitar di permukaan bumi merancang strategi PdP yang boleh menarik minat murid.
melalui ilmu geografi.
Pentaksiran dalam mata pelajaran Geografi menjadi

Kandungan KSSM Geografi bertujuan untuk melengkapkan sebahagian daripada proses pengajaran dan diharapkan dapat
murid dengan pengetahuan geografi, penguasaan kemahiran memperbaiki proses pembelajaran murid. Penilaian tahap
geografi dan pemupukan nilai bagi melahirkan warganegara kefahaman dan penguasaan murid dalam pembelajaran
yang berdaya saing, berwawasan serta berkebolehan Geografi perlu dilaksanakan secara berterusan bagi
menguruskan alam dan sumber negara secara memastikan objektif kurikulum Geografi dapat dicapai.
bertanggungjawab. KSSM Geografi juga dapat meningkatkan
kefahaman murid tentang alam sekitar fizikal dan manusia, DSKP bagi Geografi merupakan dokumen wajib yang mesti
memupuk semangat patriotisme serta peka terhadap dirujuk oleh guru semasa merancang dan mentaksir PdP. Guru
fenomena alam setempat dan global. KSSM Geografi dapat hendaklah memastikan PdP mencapai standard kurikulum
dipelajari melalui Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, yang ditetapkan dalam DSKP.
Geografi Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan
Pengurusan Alam Sekitar.

1
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

MATLAMAT

KSSM Geografi bermatlamat melahirkan insan bermaklumat 7. Menjelaskan amalan sikap menghargai kualiti alam sekitar
geografi yang berupaya berinteraksi dengan persekitaran setempat, wilayah dan global.
secara berhemah ke arah kelestarian alam dan kesejahteraan 8. Menggabungkan ilmu geografi dalam mengurus sumber
hidup. dan alam sekitar secara bijaksana dan bertanggungjawab.

OBJEKTIF KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH


MENENGAH
KSSM Geografi bertujuan membolehkan murid mencapai

objektif berikut: KSSM dibina berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi;


1. Menerangkan ciri-ciri geografi negara Malaysia yang unik Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
dan istimewa. Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan
2. Mengenal pasti ciri fizikal, manusia dan fenomena alam di Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama
Asia Tenggara, Asia dan dunia. yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan
3. Membincangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
sekitar.
4. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
berkaitan ilmu geografi. menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
5. Merumus data dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
dan kualitatif. kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
6. Menggunakan kemahiran geografi dalam kehidupan. Rajah 1. Kurikulum Geografi digubal berdasarkan enam
tunjang Kerangka KSSM.

2
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

Rajah 1: Kerangka KSSM

3
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

FOKUS

KSSM Geografi peringkat menengah rendah memberi fokus Hasrat ini dapat dicapai dengan mempelajari lima bahagian
kepada penguasaan ilmu tentang bentuk dan ciri reruang serta dalam KSSM Geografi peringkat menengah rendah iaitu
persekitaran untuk melahirkan murid yang bersikap positif Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Manusia,
terhadap kelestarian alam sekitar. Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam Sekitar
seperti Rajah 2.

Rajah 2: Fokus Kurikulum Geografi

4
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

Kemahiran Geografi Geografi Manusia

Kemahiran Geografi merangkumi kemahiran memerhati, Geografi Manusia mengkaji tentang corak dan kedinamikan
mengukur, merekod, menyampaikan maklumat, membina aktiviti manusia serta hubung kaitnya dengan alam sekitar
jadual dan graf, melakar peta serta mentafsir jadual, graf dan fizikal. Geografi Manusia terdiri daripada tema Penduduk dan
peta. Kemahiran ini dipelajari melalui tajuk arah, kedudukan, Petempatan, Pengangkutan dan Telekomunikasi serta
peta, skala dan jarak, jadual, graf dan carta pai. Tajuk-tajuk Sumber Semula Jadi dan Kegiatan Ekonomi.
dalam Kemahiran Geografi membolehkan murid mengkaji dan
menghubungkaitkannya dalam organisasi ruang. Kemahiran Geografi Kawasan
Geografi memberi tumpuan kepada pemerolehan kemahiran Geografi Kawasan merupakan cabang geografi yang
menggunakan kompas, alat ukur, atlas dan glob. mempelajari tentang kawasan-kawasan di dunia yang
mempunyai keunikan dari segi alam sekitar fizikal dan
Geografi Fizikal manusia. Geografi Kawasan memberi fokus kepada negara

Geografi Fizikal membincangkan tentang keadaan fizikal bumi tertentu di rantau Asia Tenggara, Asia dan dunia sebagai

berdasarkan tema Bentuk Muka Bumi dan Saliran, Cuaca dan rujukan kes.

Iklim serta Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar.


Geografi Fizikal membolehkan murid mengetahui tentang ciri- Isu dan Pengurusan Alam Sekitar

ciri serta proses asas pembentukan permukaan dan lapisan Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dalam kurikulum Geografi

bumi, kejadian sesuatu fenomena dan melihat sejauh mana membincangkan tajuk berkaitan Sumber Air, Sisa Domestik,

alam sekitar fizikal bumi dipengaruhi oleh kegiatan manusia Pemanasan Global, Teknologi Hijau, Sumber Hutan serta Kitar

dan sebaliknya. Semula. Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dapat melahirkan
murid yang mencintai dan menghargai alam sekitar.

5
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

KSSM Geografi bukan sahaja dibina berdasarkan ilmu penentuan kawasan, taklimat dan penyediaan peralatan
pengetahuan semata-mata tetapi mengambil kira penguasaan kajian. Peringkat pengumpulan maklumat melibatkan aktiviti
kemahiran dan penerapan nilai. Penguasaan kemahiran dapat seperti mencerap, memerhati, menemu bual dan soal selidik.
melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, berdaya saing dan Pelaporan kerja lapangan perlu dihasilkan dalam bentuk
berketerampilan. Kemahiran yang diberi fokus dalam KSSM penulisan. Panduan Kerja Lapangan disediakan untuk
Geografi adalah seperti berikut: membantu guru membimbing murid melaksanakan kerja
lapangan (sila rujuk muka surat 33).
Kemahiran Kerja Lapangan
Kemahiran melaksanakan kerja lapangan merupakan Kemahir an Kajian Masa De pan
pendekatan PdP yang dijalankan di luar bilik darjah. Kerja Kemahiran mengkaji masa depan membolehkan murid
lapangan memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasi menyedari tentang isu atau fenomena alam yang berlaku pada

kemahiran geografi secara bersepadu untuk lebih memahami masa lampau, masa kini dan jangkaan isu atau fenomena
interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Kerja lapangan alam masa depan. Kemahiran ini membantu murid membuat
dapat memberi pengukuhan terhadap ilmu yang telah ramalan, menjangka akibat dan bersedia menyesuaikan diri
dipelajari dan difahami di dalam bilik darjah dengan keadaan serta merancang langkah pencegahan terhadap perubahan
dunia yang sebenar. Kerja lapangan mesti dilaksanakan sekali yang mungkin berlaku.
dalam setiap tingkatan. Tempoh pelaksanaannya ialah 6 jam
daripada waktu yang diperuntukkan bagi PdP mata pelajaran Kemahiran Sosial
Geografi. Kerja lapangan ini wajib dilaksanakan oleh setiap Kemahiran sosial membolehkan murid berkomunikasi dan
murid. berinteraksi secara berkesan dengan orang lain dalam situasi
yang boleh diterima oleh masyarakat. Kemahiran ini juga
Pelaksanaan kerja lapangan boleh dibahagikan kepada tiga merupakan nilai tambah yang boleh meningkatkan
peringkat iaitu peringkat persediaan, pengumpulan maklumat kebolehpasaran murid di samping dapat menyumbang ke arah
dan pelaporan. Peringkat persediaan melibatkan prosedur, keberhasilan dalam semua aspek yang diceburi. Kemahiran

6
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

sosial dapat diterapkan dalam mata pelajaran Geografi melalui


temu bual untuk mendapatkan data dan maklumat semasa
menjalankan kerja lapangan.

Kemahiran Berkomuni kasi


Kemahiran berkomunikasi membolehkan murid memberi
pandangan, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis. Murid boleh menyampaikan dan
mempersembahkan maklumat tentang isu atau tajuk yang
dipelajari dalam mata pelajaran Geografi.

Penerapan nilai-nilai murni serta unsur-unsur patriotisme


diberi penekanan dalam KSSM Geografi. Nilai murni seperti
amanah, bertanggungjawab, bersyukur, rasa bangga serta
semangat patriotik boleh dipupuk dalam mata pelajaran
Geografi mengikut kesesuaian tajuk. Pemupukan nilai-nilai
murni serta unsur-unsur patriotisme ini diharap melahirkan
murid yang dapat melestarikan alam sekitar pada masa
hadapan.

7
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid Jadual 1: Profil Murid
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
PROFIL MURID PENERANGAN
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad
mengatasi kesukaran, mengatasi
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang berupaya cabaran dengan kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi dan empati.
bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
KSSM Geografi menyumbang kepada pemerolehan
yakin dan kreatif secara lisan dan
Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. bertulis, menggunakan pelbagai media

dan teknologi.
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
Penggubalan KSSM Geografi mengambil kira penyediaan dan inovatif, mampu untuk menangani
murid untuk menghadapi cabaran kehidupan abad ke-21 yang masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka
semakin mencabar dalam persekitaran kerja masa kini. berfikir tentang pembelajaran dan diri
KSSM Geografi memberi penekanan kepada pembentukan mereka sebagai murid. Mereka
menjana soalan dan bersifat terbuka
individu berperwatakan mulia yang mampu membuat kepada perspektif, nilai dan tradisi
keputusan dan tindakan dengan bertanggungjawab. Dengan individu dan masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan dan kreatif dalam
memiliki Kemahiran Abad Ke-21, murid akan lebih berdaya menangani bidang pembelajaran yang
saing dan mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. baharu.

Sehubungan dengan itu, bagi memastikan murid bersedia Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
menghadapi cabaran ini, mereka hendaklah memiliki ciri-ciri Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka menggalas tanggungjawab
profil seperti Jadual 1. bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan

8
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN


oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas
memperoleh kemahiran interpersonal
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
melalui aktiviti kolaboratif dan ini
keperluan dan perasaan orang lain.
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
Mereka komited untuk berkhidmat
pasukan yang lebih baik.
kepada masyarakat dan memastikan
kelestarian alam sekitar.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
dan idea baharu. Mereka mempelajari
sokongan dan rasa hormat terhadap
kemahiran yang diperlukan untuk
negara.
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang

hayat secara berterusan.


Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan


membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan
berkesan dalam konteks isu tempatan
dan global. Mereka memahami isu-isu
etika atau undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

9
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,

guru dapat menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi

pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi

Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi

pemikiran seperti Jadual 2. kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul serta strategi
berfikir.

Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT


Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
TAHAP
PENERANGAN sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
PEMIKIRAN

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
bukti yang munasabah.
dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara.
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
bahagian berkenaan. tidak mengikut kelaziman.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi. pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau


kaedah yang kreatif dan inovatif.

10
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

Strategi berfiki r merupakan cara berfikir yang berstruktur dan


berfokus untuk menyelesaikan masalah.

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti


berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
masalah dan kerja projek. Guru dan murid perlu menggunakan
alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta
penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

11
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi PdP mata pelajaran Geografi yang berkesan dapat Strategi PdP yang berpusatkan murid ini dapat memberi
mewujudkan situasi PdP yang menyeronokkan di dalam dan peluang kepada murid untuk melahirkan pendapat sendiri,
luar bilik darjah. Penggabungjalinan kepelbagaian strategi PdP membina sikap sentiasa mencari ilmu dan belajar sepanjang
membolehkan murid memahami kandungan mata pelajaran hayat. Guru pula hendaklah berperanan sebagai pemudah
Geografi. Terdapat pelbagai strategi PdP yang boleh cara dalam proses PdP. Guru perlu menggunakan bahan
dilaksanakan oleh guru untuk membantu murid menguasai bantu mengajar yang bersesuaian bagi mewujudkan suasana
KSSM Geografi. Antara strategi PdP yang diberi penekanan PdP yang menyeronokkan dan berkesan.
adalah seperti berikut:
Pendekatan Bersepadu

Berpusatkan Murid Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting


Penggunaan pelbagai strategi PdP yang melibatkan murid untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu,
secara aktif perlu untuk menjamin perkembangan potensi kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur
dan kebolehan murid. Kepelbagaian teknik dan kaedah PdP patriotisme. Melalui pendekatan ini perkembangan kemahiran
mata pelajaran Geografi seperti kerja berkumpulan, berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar diberi
perbincangan, inkuiri, kerja luar dan penyelesaian masalah penekanan. Pengetahuan dan kemahiran daripada mata
dapat memberi peluang kepada murid memahami apa yang pelajaran lain serta pengalaman hidup juga perlu dihubungkait
dipelajari dengan lebih jelas dan mudah. Murid hendaklah dalam proses PdP mata pelajaran Geografi.
dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran bermula
dari mencari maklumat, membina kefahaman hingga membuat Pembelajaran Berasaskan Kerja Projek
refleksi pembelajaran. Pembelajaran berasaskan kerja projek merupakan satu
pendekatan PdP yang melibatkan murid mengkaji secara
mendalam sesuatu isu, menyiasat isu tersebut dan

12
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

menghasilkan sesuatu produk. Produk pembelajaran ingin tahu murid dan memotivasikan mereka untuk membuat
berasaskan kerja projek boleh dalam bentuk laporan, tugasan sehingga mendapat jawapan. Murid akan terlibat
persembahan atau hasil kerja tangan. Pengalaman secara aktif dalam proses pembelajaran manakala guru
pembelajaran murid dalam mata pelajaran Geografi tidak berperanan hanya sebagai pemudah cara.
terhad di dalam bilik darjah sahaja tetapi melangkaui
pengalaman di lapangan. Pembelajaran berasaskan inkuiri sangat digalakkan dalam
proses PdP mata pelajaran Geografi. Antara kaedah dan
Salah satu pembelajaran berasaskan kerja projek dalam mata teknik yang boleh digunakan termasuk aktiviti berkumpulan,
pelajaran Geografi yang mesti dilaksanakan oleh murid ialah pembelajaran luar bilik darjah, simulasi, kuiz, penyelesaian
kerja lapangan. Kerja lapangan membolehkan murid masalah, pameran, perbincangan dan kerja projek.
mengaplikasi konsep-konsep geografi yang dipelajari di dalam Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi peluang

bilik darjah dengan situasi sebenar. Melalui pelaksanaan kepada murid untuk meneroka sendiri dan membuat rumusan
pembelajaran berasaskan kerja projek, murid bukan sahaja tentang sesuatu perkara yang dipelajari dalam mata pelajaran
dapat mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran mata Geografi.
pelajaran Geografi malah dapat memupuk semangat
bekerjasama, yakin untuk memberi pendapat serta pandangan Pembelajaran Secara Koperatif
dan berupaya untuk menjadi seorang pemimpin. Pembelajaran secara koperatif memerlukan murid daripada
pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan untuk
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri mencapai matlamat yang sama. Pembelajaran koperatif
Pembelajaran berasaskan inkuiri adalah proses pembelajaran menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif
secara konstruktif yang memerlukan murid berdikari untuk dalam kumpulan serta membolehkan perkongsian idea dapat
mencari maklumat berdasarkan sesuatu tajuk atau isu dalam dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam mata pelajaran
mata pelajaran Geografi melalui penerokaan dan penyiasatan. Geografi, guru boleh menggalakkan murid bekerjasama
Pembelajaran berasaskan inkuiri dapat meningkatkan rasa melalui perbincangan, pencarian maklumat, mengolah

13
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

dapatan dan mempersembahkan idea secara berkumpulan


berdasarkan tugasan yang diberi.

Pengajaran Tematik
Kaedah pengajaran tematik merupakan suatu kaedah
pengajaran yang menggunakan tema untuk perbincangan.
Semasa PdP mata pelajaran Geografi, tema yang berkaitan
boleh dibahagikan kepada tajuk atau subtajuk untuk
dibincangkan oleh murid dalam kumpulan masing-masing.

Pendekatan serta strategi PdP yang lain seperti pembelajaran

masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran


konstruktivisme dan sebagainya boleh juga dilaksanakan
mengikut keperluan dan kesesuaian.

14
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan alam sekitar dapat membentuk etika murid untuk
dalam SK. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan menghargai alam.
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan
serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. 3. Nilai Murni
Elemen dalam EMK adalah seperti berikut:  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
1. Bahasa mengamalkannya.
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek amalan dalam kehidupan harian.
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid 4. Sains dan Teknologi
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
2. Kelestari an Alam Sekitar dalam kalangan murid.
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
mata pelajaran. yang lebih cekap dan berkesan.
 Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:

15
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains untuk memastikan pembangunan modal insan yang
dan teknologi); mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
kemahiran manipulatif tertentu); dalam PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan 7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. Penerapan
 elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
5. Patriotisme sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
mempunyai semangat cinta akan negara dan membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
berbangga sebagai rakyat Malaysia. memacu idea ke pasaran.

6. Kreativiti da n Inovasi 8. Teknologi Makluma t dan Komunikasi


 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau Komunikasi (TMK) dalam PdP memastikan murid
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan
atau gabungan idea yang ada. dan kemahiran asas TMK yang dipelajari.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik

16
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti 10. Pendidik an Kewangan


pembelajaran.  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang membentuk generasi masa hadapan yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
kandungan mata pelajaran. beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kewangan secara bertanggungjawab.
9. Kelestari an Global  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan

mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
diperoleh melalui elemen Penggunaan dan faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
Perpaduan. kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
Elemen Kelestarian Global penting dalam dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
semasa di peringkat tempatan, negara dan global. dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan bermakna.
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

17
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Guru boleh mentadbir dan menjalankan pentaksiran formatif
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses sebelum, semasa dan selepas PdP. Melalui pentaksiran
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang formatif, guru hendaklah merancang PdP berdasarkan
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. kelompok SK dan SP. SK dan SP yang telah dipelajari boleh
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal atau dinilai melalui kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan.
tidak formal supaya guru dapat menentukan tahap Kaedah-kaedah tersebut saling melengkapi antara satu sama
penguasaan sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara lain bagi mendapatkan maklumat berkaitan kebolehan,
holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat perkembangan dan kemajuan murid dalam setiap SK dan SP
(localised). Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan yang telah dipelajari.

oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam merancang


tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid dengan
pembelajaran murid. merujuk kepada Standard Prestasi (SPi) yang disediakan bagi
setiap kelompok. Perekodan tahap penguasaan murid hanya
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. boleh dibuat setelah PdP bagi setiap kelompok SK dan SP
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan selesai dilaksanakan. Bagi menentukan tahap penguasaan
proses PdP manakala pentaksiran secara sumatif murid dalam mata pelajaran Geografi secara keseluruhan,
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal, guru boleh merujuk kepada pernyataan tahap penguasaan
semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu umum mata pelajaran Geografi sebagai panduan seperti
merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod Jadual 3. Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid
dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran melalui pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku dan
yang diajar berdasarkan DSKP. respons serta pemeriksaan hasil kerja murid sama ada
sebelum, semasa atau selepas PdP. Guru boleh membuat

18
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

pertimbangan profesional untuk menentukan tahap


TAHAP
TAFSIRAN
penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman PENGUASAAN
bersama-sama murid, kebijaksanaan guru serta melalui
2 Memahami perkara asas tentang
perbincangan rakan sejawat. pengetahuan dan kemahiran geografi
yang dipelajari serta bersikap positif
terhadap alam sekitar.
Manakala melalui pentaksiran sumatif, guru boleh membina
item pentaksiran berdasarkan SK dan SP yang telah 3 Menggunakan pengetahuan dan
ditentukan. Instrumen pentaksiran sumatif boleh dibina sama kemahiran geografi yang dipelajari
pada suatu situasi serta bersikap
ada dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Guru perlu positif terhadap alam sekitar.
merekod tahap penguasaan murid untuk mengetahui
perkembangan dan pencapaian mereka dalam mata pelajaran 4 Menguasai pengetahuan dan
kemahiran geografi yang dipelajari
Geografi. Pelaporan perlu dilaksanakan oleh guru untuk pada suatu situasi secara sistematik
membolehkan murid, pihak sekolah dan ibu bapa mengambil serta bersikap positif terhadap alam
sekitar.
tindakan susulan yang sewajarnya.

5 Membuat penilaian tentang


Jadual 3: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum Mata pengetahuan dan kemahiran geografi
Pelajaran Geografi yang dipelajari pada situasi baharu
mengikut prosedur, sistematik, tekal
TAHAP dan bersikap positif terhadap alam
TAFSIRAN
PENGUASAAN sekitar.

1 Mengetahui perkara asas tentang 6 Menghasilkan idea yang kreatif,


pengetahuan dan kemahiran geografi inovatif dan boleh dicontohi serta
yang dipelajari serta bersikap positif bersikap positif terhadap alam sekitar
terhadap alam sekitar. berdasarkan pengetahuan dan
kemahiran geografi yang dipelajari
untuk digunakan pada situasi baharu.

19
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

ORGANISASI KANDUNGAN

Organisasi KSSM Geografi dinyatakan dalam SK, SP dan SPi Jadual 4: Organisasi Kandungan
seperti Jadual 4. Setiap tajuk yang terdapat dalam SK
STANDARD STANDARD STANDARD
diterjemahkan melalui SP. Guru perlu merujuk semua KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
maklumat yang terdapat dalam SK dan SP untuk mengetahui
tumpuan, kedalaman dan keluasan sesuatu tema atau tajuk Pernyataan Suatu penetapan Suatu set
spesifik kriteria atau kriteria umum
dalam KSSM Geografi. Murid perlu memahami setiap SP bagi tentang indikator kualiti yang
memastikan mereka dapat menguasai SK. Manakala SPi perkara yang pembelajaran menunjukkan
murid patut dan pencapaian tahap-tahap
mengandungi tahap-tahap penguasaan yang perlu dikuasai ketahui dan yang boleh prestasi yang
oleh murid. Selain itu, terdapat juga lajur catatan yang boleh lakukan diukur bagi perlu murid
dalam suatu setiap standard pamerkan
mengandungi cadangan aktiviti PdP. Guru boleh tempoh kandungan. sebagai tanda
melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang persekolahan bahawa
merangkumi sesuatu
dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk aspek perkara itu
mencapai SP. pengetahuan, telah dikuasai
kemahiran murid .
dan nilai.
Pelaksanaan bagi mata pelajaran Geografi adalah mengikut
Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang.
Peruntukan masa minimum bagi pelaksanaan PdP mata
pelajaran Geografi KSSM menengah rendah adalah 48 jam
setahun.

20
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

KSSM Geografi disusun mengikut tajuk yang berkaitan Geografi Kawasan


dengan Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Dunia
Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam  Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
Sekitar. Berikut adalah tajuk yang terdapat dalam SK  Sumber Semula Jadi dan Kegiatan Ekonomi di Dunia
kurikulum Geografi bagi Tingkatan 3:
Isu dan Pengurusan Alam Sekitar
Kemahiran Geografi
 Sumber Hutan
 Jadual dan Graf
 Kitar Semula
 Carta Pai

Geografi Fizikal

Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar


 Pengaruh Persekitaran Fizikal Terhadap Kepelbagaian
Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
 Hidupan Liar di Malaysia

Geografi Manusia

Sumber Semula Jadi dan Kegiatan Ekonomi


 Sumber Semula Jadi di Malaysia
 Kegiatan Ekonomi di Malaysia

21
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.1 Jadual Murid boleh:
1 Menyatakan jadual dan graf. Cadangan Akt iviti
dan Graf
1.1.1 Menerangkan ciri serta
kegunaan jadual
dan graf.  Membincangkan
pelbagai kaedah
2 Menjelaskan ciri serta kegunaan
mengumpul data
1.1.2 Menjelaskan dengan jadual dan graf.
untuk membina jadual.
contoh graf bar mudah,
graf garisan mudah  Menyediakan jadual.
dan graf gabungan. 3 Membina jadual dan graf  Menyediakan pelbagai
berdasarkan maklumat yang graf.
1.1.3 Membina jadual diberi.
 Menggunakan TMK
berdasarkan maklumat untuk membina jadual
yang diperoleh. dan melukis graf.
4 Mentafsir jadual dan graf yang
dibina berdasarkan maklumat  Menunjuk cara
1.1.4 Membina graf bar yang diberi. mentafsir jadual
mudah, graf garisan dan pelbagai graf.
mudah dan graf
gabungan berdasarkan 5 Memilih graf yang sesuai untuk
jadual. dibina berdasarkan maklumat
yang diperoleh.
1.1.5 Mentafsir jadual, graf bar
mudah, graf garisan
6 Merumuskan pelbagai graf yang
mudah dan graf
telah dihasilkan.
gabungan.

22
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.2 Carta Pai Murid boleh:
Cadangan Akti viti
1 Menyatakan carta pai.
1.2.1 Menerangkan ciri
dan kegunaan carta
pai.  Menunjuk cara
teknik
1.2.2 Membina carta pai membina carta
2 Menjelaskan ciri dan kegunaan carta pai.
berdasarkan jadual. pai.
1.2.3 Mentafsir carta pai.  Menggunakan
TMK untuk
Membina carta pai berdasarkan membina carta
3 maklumat yang diberi.
pai.
 Menunjuk cara
mentafsir carta
Mentafsir carta pai yang dibina pai.
4
berdasarkan maklumat yang diberi.

Memilih maklumat dan membina carta


5
pai.

Merumuskan carta pai yang telah


6 dihasilkan.

23
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.1 Pengaruh Murid boleh: Menyatakan faktor persekitaran fizikal Cadangan Akt iviti
Persekitaran yang mempengaruhi tumbuh-
2.1.1 Mengenal pasti faktor 1  Mengkaji isu
Fizikal tumbuhan semula jadi dan hidupan
persekitaran fizikal berkaitan
Terhadap liar.
yang mempengaruhi kepupusan
Kepelbagaian
kepelbagaian tumbuh-
Tumbuh- Menjelaskan faktor persekitaran fizikal tumbuh-
tumbuhan semula jadi
Tumbuhan yang mempengaruhi tumbuh- tumbuhan
dan hidupan liar. 2
Semula Jadi tumbuhan semula jadi dan hidupan semula jadi atau
dan Hidupan 2.1.2 Menghuraikan faktor liar.
pemerdagangan
Liar bentuk muka bumi,
saliran, tanih dan iklim hidupan liar atau
yang mempengaruhi 3 Menghubung
semula kaithidupan
jadi dan tumbuh-tumbuhan
liar dengan penyeludupan
kepelbagaian tumbuh- faktor persekitaran fizikal. hidupan liar.
tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar.  Menghasilkan
Membandingkan faktor persekitaran buku skrap
2.1.3 Menganalisis pengaruh fizikal yang mempengaruhi tumbuh-
4 tentang
bentuk muka bumi, tumbuhan semula jadi dan hidupan
saliran dan tanih pengaruh
liar.
terhadap jenis tumbuh- persekitaran
tumbuhan semula jadi Membuat justifikasi pengaruh terhadap
dan hidupan liar. persekitaran fizikal terhadap tumbuh- tumbuh-
5
2.1.4 Menganalisis pengaruh tumbuhan semula jadi dan hidupan tumbuhan
iklim terhadap jenis liar. semula jadi
tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar.
semula jadi Merumuskan pengaruh persekitaran
dan hidupan liar. terhadap tumbuh-tumbuhan semula
6
jadi dan hidupan liar dengan idea
yang kreatif dan kritis.

24
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.2 Tumbu h- Murid boleh: Cadangan Akt iviti
Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan
Tumbuhan 1
2.2.1 Mengenal pasti jenis semula jadi di Malaysia.  Perbahasan
Semula Jadi
dan taburan tumbuh- tentang potensi
di Malaysia
tumbuhan semula jadi tumbuh-
di Malaysia. Menjelaskan jenis dan taburan tumbuhan
2 tumbuh-tumbuhan semula jadi
2.2.2 Menghuraikan faktor semula jadi
di Malaysia.
yang mempengaruhi di Malaysia.
jenis dan taburan
Menghubung kait faktor yang  Menghasilkan
tumbuh-tumbuhan
mempengaruhi jenis dan taburan buku skrap atau
semula jadi di Malaysia. 3
tumbuh-tumbuhan semula jadi video pendek
2.2.3 Menjelaskan melalui di Malaysia. atau
contoh kepentingan persembahan
tumbuh-tumbuhan power point
Membandingkan kepentingan
semula jadi di Malaysia. berkaitan
4 tumbuh-tumbuhan semula jadi
2.2.4 Merumuskan kesan di Malaysia. tumbuh-
kegiatan manusia tumbuhan
terhadap tumbuh- semula jadi
Membahaskan kegiatan manusia di Malaysia.
tumbuhan semula jadi
5 yang mengancam tumbuh-tumbuhan
di Malaysia.
semula jadi di Malaysia.

Mencadangkan idea yang kreatif,


inovatif dan boleh dicontohi tentang
6
potensi tumbuh-tumbuhan semula jadi
di Malaysia.

25
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.3 Hidup an Murid boleh: Cadangan Akt iviti
Menyenaraikan hidupan liar
Liar 1
2.3.1 Mengenal pasti hidupan di Malaysia.  Menghasilkan
di Malaysia
liar di Malaysia. poster berkaitan
2.3.2 Menghuraikan hidupan liar
kepentingan hidupan liar Menjelaskan kepentingan hidupan liar di Malaysia.
2
di Malaysia. di Malaysia.
 Mencipta puisi
2.3.3 Membahaskan kegiatan tentang hidupan
manusia yang liar di Malaysia.
Menghubung kait kegiatan manusia
mengancam hidupan liar
3 dengan contoh hidupan liar yang  Menghasilkan
di Malaysia.
2.3.4 Menjelaskan melalui diancam kepupusan di Malaysia. buku skrap
berkaitan
contoh usaha pemeliharaan
pemeliharaan Menghuraikan kegiatan manusia yang dan
4
dan pemuliharaan mengancam hidupan liar di Malaysia. pemuliharaan
hidupan liar di Malaysia. hidupan liar
di Malaysia.
Membahaskan usaha pemeliharaan
5 dan pemuliharaan hidupan liar
di Malaysia.

Menghasilkan idea yang kreatif,


inovatif dan boleh dicontohi tentang
6
pemeliharaan dan pemuliharaan
hidupan liar di Malaysia.

26
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

3.0 GEOGRAFI MANUSIA: SUMBER SEMULA JADI DA N KEGIATAN EKONOMI

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.1 Sumber Murid boleh: Cadangan Akt iviti
Semula Jadi Menyatakan sumber semula jadi
3.1.1 Menamakan sumber 1  Menghasilkan
di Malaysia di Malaysia.
semula jadi laporan ringkas
di Malaysia. tentang
3.1.2 Mengenal pasti kepentingan
Menerangkan sumber boleh baharu sumber semula
taburan sumber boleh 2
dan sumber tidak boleh baharu. jadi di Malaysia.
baharu dan sumber
tidak boleh baharu  Mereka cipta
di Malaysia. Menjelaskan dengan contoh taburan model mini
tentang sumber
3.1.3 Menghuraikan
boleh baharu sumber 3 sumber
tidak boleh
boleh baharu
baharu danpeta
di atas sumber semula jadi.
dan sumber tidak Malaysia.
boleh baharu
di Malaysia. Menghuraikan kepentingan sumber
3.1.4 Merumuskan 4 semula jadi dalam pembangunan
kepentingan sumber ekonomi di Malaysia.
semula jadi dalam
pembangunan Membahaskan penggunaan sumber
ekonomi di Malaysia. 5 boleh baharu dalam pembangunan
ekonomi di Malaysia.

Mencadangkan potensi sumber


6 semula jadi dalam pembangunan
setempat.

27
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.2 Kegiatan Murid boleh: Cadangan Akt iviti
Menamakan kegiatan ekonomi
Ekonomi 1
3.2.1 Menjelaskan jenis di Malaysia.  Mengadakan
di Malaysia
kegiatan ekonomi aktiviti kuiz
primer, sekunder tentang
Menjelaskan jenis kegiatan ekonomi
dan tertier kegiatan
2 primer, sekunder dan tertier
di Malaysia. ekonomi
di Malaysia.
3.2.2 Menjelaskan dengan di Malaysia.
contoh taburan Menghubung kait kegiatan ekonomi  Sumbang saran
kegiatan ekonomi 3 dengan faktor yang tentang
utama di Malaysia. mempengaruhinya di Malaysia. kepentingan
3.2.3 Menghuraikan faktor kegiatan
yang mempengaruhi ekonomi
kegiatan ekonomi Menghuraikan kepentingan kegiatan terhadap
4 pembangunan
di Malaysia. ekonomi di Malaysia.
ekonomi
3.2.4 Membahaskan di Malaysia.
kepentingan kegiatan
Membahaskan faktor yang
ekonomi di Malaysia.
5 mempengaruhi kegiatan ekonomi
di Malaysia.

Mencadangkan potensi pembangunan


6 kegiatan ekonomi di kawasan
setempat.

28
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

4.0 GEOGRAFI KAWASAN: DUNIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.1 Tumbu h- Murid boleh: Menamakan tumbuh-tumbuhan semula Cadangan Akt iviti
1
Tumbuhan 4.1.1 Mengenal pasti jadi dan hidupan liar di dunia.
 Menghasilkan
Semula Jadi tumbuh-tumbuhan
dan Hidupan semula jadi Memberi contoh tumbuh-tumbuhan risalah atau
Liar di Dunia dan hidupan liar semula jadi dan hidupan liar di Gurun buletin atau
di Gurun Panas, 2 Panas, Hutan Monsun Tropika, Hutan poster berkaitan
Hutan Monsun Daun Luruh Sederhana dan Hutan keunikan
Tropika, Hutan Daun Konifer. kepelbagaian
Luruh Sederhana dan Mengelaskan ciri tumbuh-tumbuhan tumbuh-
Hutan Konifer. semula jadi dan hidupan liar tumbuhan
3 di Gurun Panas, Hutan Monsun semula jadi
4.1.2 Menjelaskan
contoh melalui
ciri tumbuh- Tropika, Hutan Daun Luruh Sederhana dan hidupan liar
tumbuhan semula jadi dan Hutan Konifer. dunia.
dan hidupan liar Membandingkan kepelbagaian  Menghasilkan
di Gurun Panas, tumbuh-tumbuhan semula jadi peta pemikiran
Hutan Monsun 4 dan hidupan liar di Gurun Panas, Hutan tentang
Tropika, Hutan Daun Monsun Tropika, Hutan Daun Luruh kepentingan
Luruh Sederhana Sederhana dan Hutan Konifer.
dan Hutan Konifer. tumbuh-
tumbuhan
4.1.3 Merumuskan Membahaskan kepentingan tumbuh- semula jadi
kepentingan tumbuh- 5 tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dan hidupan liar
tumbuhan semula jadi di kawasan hutan dunia. di dunia.
dan hidupan liar
di Gurun Panas,
Hutan Monsun Menghasilkan karya kreatif tentang
Tropika, Hutan Daun 6 kepelbagaian tumbuh-tumbuhan
Luruh Sederhana semula jadi dan hidupan liar dunia.
dan Hutan Konifer.

29
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.2 Sumber Murid boleh: Cadangan Aktiviti
Semula Jadi Menyatakan sumber semula jadi
4.2.1 Mengenal pasti sumber 1  Menghasilkan
Utama utama di dunia.
semula jadi utama laporan ringkas
dan
di dunia. berkaitan krisis
Kerjasama
tenaga dunia.
Ekonomi 4.2.2 Menjelaskan taburan Memberi contoh taburan sumber
di Dunia sumber semula jadi 2  Mengadakan
semula jadi utama di dunia.
utama di dunia. aktiviti kumpulan
untuk mengumpul
4.2.3 Menghuraikan krisis maklumat
Menjelaskan dengan contoh
sumber semula jadi
di dunia. 3 sumber semula jadi yang taburan jadi
semula sumber
utama
menghadapi krisis di dunia.
di dunia.
4.2.4 Menjelaskan melalui
contoh kerjasama  Mengadakan
ekonomi antarabangsa Menghuraikan kepentingan aktiviti kumpulan
4
berkaitan sumber kerjasama ekonomi antarabangsa. untuk mengumpul
semula jadi. maklumat tentang
kerjasama
4.2.5 Merumuskan ekonomi pelbagai
Membahaskan kepentingan
kepentingan kerjasama 5 kerjasama ekonomi antara negara negara daripada
ekonomi antarabangsa. berkaitan sumber semula jadi. bahan bercetak
dan juga internet.

Menghasilkan karya yang kreatif


6 dan kritis tentang krisis tenaga atau
kerjasama ekonomi antarabangsa.

30
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

5.0 ISU DAN PENGURUSAN AL AM SEKITAR

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.1 Sumber Murid boleh: Cadangan Aktiviti
Hutan 1 Menyatakan sumber hutan.
5.1.1 Menjelaskan  Menghasilkan
sumber hutan. laporan ringkas
5.1.2 Menghuraikan atau persembahan
kepentingan power point
Menerangkan kepentingan pengurusan tentang Taman
pengurusan 2
sumber hutan. Negara di Pahang,
sumber hutan.
Tapak RAMSAR di
5.1.3 Menjelaskan
Menghubung kait peranan agensi yang Tasik Bera,
melalui contoh
Geopark Kilim
usaha
pemeliharaan 3 berkaitan
hutan dengan pengurusan
di Malaysia sumber
dengan usaha yang di Langkawi,
dan pemuliharaan dijalankan. Taman Negara
sumber hutan. Kinabalu di Sabah
Menjelaskan melalui contoh peranan dan Taman
5.1.4 Membezakan Negara Bako
peranan agensi 4 agensi yang berkaitan dengan
pengurusan hutan di Malaysia. di Sarawak.
yang berkaitan
dengan  Mengadakan
pengurusan hutan Membahaskan usaha pemeliharaan tayangan video
di Malaysia. 5 dan pemuliharaan sumber hutan tentang sumber
di Malaysia. hutan.

Menghasilkan karya kreatif tentang


kawasan taman negara atau hutan
6
simpan atau Geopark atau pusat
lindungan hidupan liar.

31
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.2 Kit ar Semula Murid boleh: Cadangan Akt iviti
5.2.1 Menerangkan 1 Menamakan elemen dalam 3R.  Menghasilkan model
elemen kitar semula kitar semula.
(3R- Reduce, Reuse
dan Recycle).  Mengadakan
pertandingan
5.2.2 Menghuraikan 2 Menjelaskan elemen dalam 3R.
menghasilkan alat
kepentingan amalan atau idea berkaitan
kitar semula. kitar semula.
5.2.3 Menjelaskan melalui Menerangkan amalan 3R dalam Aktiviti menghasilkan
3 

contoh aktiviti kitar kehidupan. baja kompos


semula. di sekolah.
5.2.4 Membandingkan
amalan kitar semula Membandingkan amalan 3R
4
di negara lain. di Malaysia dan negara lain.

Membahaskan amalan 3R dalam


5
memelihara alam sekitar.

Menghasilkan alat yang kreatif


dan inovatif daripada bahan kitar
6
semula atau mempersembahkan
idea tentang kitar semula.

32
PANDUAN
KERJA
LAPANGAN
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

PENDAHULUAN OBJEKTIF

Kerja lapangan merupakan salah satu komponen yang sangat Kerja lapangan dilaksanakan bagi membolehkan murid:
penting dalam kurikulum Geografi. Kerja lapangan dapat
mengukuhkan lagi PdP di dalam bilik darjah dan dapat 1. Memberi pendapat atau idea secara kritis dan kreatif.
memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan idea 2. Menghuraikan saling kaitan antara manusia dengan
serta mempraktikkan kemahiran geografi yang dipelajari. alam sekitar di lapangan.
3. Mengenal pasti masalah atau isu yang berkaitan
Kerja lapangan adalah berdasarkan pengetahuan dan geografi di lapangan.
kemahiran kurikulum Geografi yang telah dipelajari daripada 4. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan
bahagian Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi masalah atau isu yang berkaitan.

Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam 5. Mengaplikasi kemahiran geografi yang telah dipelajari.
Sekitar. Kemahiran seperti Kemahiran Abad Ke-21, KBAT, 6. Mensyukuri, mencintai dan berbangga sebagai rakyat
kemahiran mentafsir, kemahiran kajian masa depan, Malaysia.
kemahiran sosial, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran 7. Menjalankan tugasan mengikut prosedur.
TMK dapat disemai melalui pelaksanaan kerja lapangan. Kerja
lapangan wajib dilaksanakan oleh murid sekali di setiap
tingkatan.

Panduan Kerja Lapangan yang disediakan ini diharap dapat


membantu guru untuk merancang pelaksanaan kerja lapangan
dengan lebih mudah, teratur dan sistematik.

35
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

PROSES MELAKSANAKAN KERJA LAPANGAN Memilih Isu atau Tajuk


Guru berbincang dengan murid untuk memilih isu atau tajuk
Pelaksanaan kerja lapangan boleh dilaksanakan mengikut berkaitan kerja lapangan. Isu atau tajuk yang dipilih hendaklah
proses seperti Rajah 1 di bawah: berkaitan dalam kurikulum geografi yang dipelajari. Murid juga
diberi peluang untuk memilih isu atau tajuk yang sesuai untuk
melaksanakan kerja lapangan.

Memilih isu atau tajuk


Menentukan Objektif
Murid hendaklah menentukan objektif kajian yang hendak
dilaksanakan dalam kerja lapangan. Guru membimbing murid
Menentukan objektif
menulis objektif kajian.

Menentukan Kaedah Kajian


Menentukan kaedah kajian Murid memilih kaedah kajian yang sesuai untuk melaksanakan
kerja lapangan. Murid boleh menggunakan kaedah kuantitatif
dan kualitatif.

Merekod, mengumpul,
menganalisis data atau maklumat Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau
Maklumat
Murid boleh merekod dan mengumpul data atau maklumat
Merumus dan melaporkan melalui soal selidik, pemerhatian, temu bual dan analisis
dokumen (Lampiran 1). Data atau maklumat yang dikumpul
Rajah 1: Proses Kerja Lapangan hendaklah dianalisis.

36
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

Merumus dan Membuat Pelaporan


Murid hendaklah membuat rumusan kepada isu atau tajuk 7. Membimbing murid untuk menyediakan borang soal
yang dikaji berdasarkan data atau maklumat yang diperoleh. selidik, pemerhatian dan temu bual.
Satu laporan kerja lapangan hendaklah dihasilkan oleh murid 8. Mengadakan taklimat keselamatan semasa
dan perlu ditaksir oleh guru. menjalankan kerja lapangan.
9. Kerja lapangan dilaksanakan selama 6 jam daripada
PANDUAN MELAKSANAKAN K ERJA LAPANGAN waktu yang diperuntukkan bagi PdP mata pelajaran
Geografi.
Sebelum melaksanakan kerja lapangan beberapa panduan 10. Pengumpulan data dan maklumat boleh dibuat di luar
perlu diikuti oleh guru dan murid. waktu persekolahan.
11. Penulisan kerja lapangan hendaklah dibuat di dalam

Panduan Guru. bilik darjah.


12. Proses menilai hasil kerja murid dilakukan di peringkat
1. Bahagian Kemahiran Geografi hendaklah diajar dahulu perancangan, proses awal dan laporan akhir dengan
oleh guru sebelum kerja lapangan dimulakan. merujuk kepada kriteria dan proses kerja yang
2. Menyediakan surat makluman dan kebenaran disediakan (Jadual 1).
pelaksanaan kerja lapangan kepada ibu bapa atau
penjaga (Lampiran 2).
3. Menyediakan surat akuan diri murid (Lampiran 3).
4. Menyediakan surat kebenaran berada di kawasan
lapangan (jika perlu).
5. Menyediakan borang keaslian kajian (Lampiran 4).
6. Menentukan tajuk atau isu kajian yang sesuai.

37
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

Jadual 1: Kriteria dan Proses Kerja

KRITERIA PROSES KERJA 6. Menggunakan pelbagai bahan media bercetak dan


elektronik yang sesuai untuk mencari dan mengumpul
Perancangan  Jadual kerja
 Pengagihan kerja maklumat.
 Objektif kajian 7. Menghasilkan penulisan yang jelas bagi menunjukkan
 Penentuan kaedah kajian
saling kaitan antara maklumat dengan tajuk kajian secara
Proses awal Mengumpul maklumat daripada pelbagai sistematik.
sumber dengan menggunakan kaedah
8. Menyertakan foto, gambar, rajah atau grafik yang
yang sesuai.
berkaitan untuk menyokong hasil kajian di kawasan
Laporan akhir  Grafik
 Tafsiran konsep kajian.
 Isi utama, huraian atau contoh 9. Petikan dan grafik dari mana-mana bahan rujukan perlu

ditulis sumber rujukan dengan format yang betul.


Panduan Murid 10. Kerja lapangan dilaksanakan selama 6 jam daripada
waktu yang diperuntukkan bagi PdP mata pelajaran

1. Berbincang dengan guru untuk memilih tajuk tugasan dan Geografi.

kawasan lapangan. 11. Penulisan pelaporan dijalankan di dalam bilik darjah pada

2. Menyediakan jadual kerja dengan bimbingan guru. waktu PdP.

3. Membawa surat kebenaran dan akuan diri semasa 12. Penulisan perlulah menunjukkan keaslian dan plagiat

menjalankan kerja lapangan. adalah dilarang.

4. Menjalankan kerja lapangan secara berkumpulan atau


individu.
5. Mencari dan mengumpul maklumat kawasan lapangan
selepas waktu persekolahan.

38
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

PENILAIAN KERJA LAPANGAN PENULISAN LAPORAN KERJA LAPANGAN

Bagi menentukan Tahap Penguasaan murid dalam kerja Penulisan laporan kerja lapangan hendaklah dibuat mengikut
lapangan, guru boleh merujuk kepada tafsiran seperti Jadual 2 kriteria berikut:
di bawah. 1. Kertas bersaiz A4.
Jadual 2: Tahap Penguasaan Kerja Lapangan
2. Format asas penulisan laporan hendaklah mengandungi
perkara berikut:
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN (i) Tajuk kajian di muka depan laporan.
1 Menyediakan perancangan, proses awal dan (ii) Senarai Kandungan (Jadual 3).
laporan akhir yang tidak lengkap.
Jadual 3: Senarai Kandungan
2 Menyediakan perancangan, proses awal dan
laporan akhir yang kurang lengkap. BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT
3 Menyediakan perancangan, proses awal,
laporan akhir yang lengkap dan tidak 1. Penghargaan
tersusun.
2. Pendahuluan
4 Menyediakan perancangan, proses awal dan
laporan akhir yang lengkap dan tersusun. 3. Objektif kajian

5 Menyediakan perancangan, proses awal dan 4. Kawasan kajian


laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun
dan realistik. 5. Kaedah kajian

6 Menyediakan perancangan, proses awal dan 6. Hasil kajian


laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun
7. Rumusan
dan realistik serta menunjukkan keaslian
serta boleh dicontohi.
8. Rujukan

39
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

LAMPIRAN 1
Kaedah Pengum pul an Data

Pengumpulan data atau maklumat kerja lapangan boleh d. Menyertakan bukti pemerhatian seperti foto,
dilaksanakan melalui kaedah seperti berikut: gambar atau lakaran.
e. Melampirkan catatan pemerhatian yang
1. Pemerhatian lengkap.
a. Memerhati ciri-ciri fizikal di kawasan kerja
lapangan seperti bentuk muka bumi, keadaan 2. Temu Bual
cuaca dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. a. Menemu bual sampel yang dipilih.
b. Memerhati ciri-ciri budaya di kawasan kerja b. Bilangan sampel sekurang-kurangnya 3 orang.

lapangan seperti penduduk dan petempatan, c. Guru membimbing murid untuk membina
pengangkutan dan telekomunikasi serta soalan yang berkaitan dengan tajuk kerja
sumber semula jadi dan kegiatan ekonomi. lapangan yang dipilih.
c. Memerhati kaitan antara ciri-ciri fizikal dan d. Melampirkan borang temu bual yang telah
budaya di kawasan kerja lapangan. lengkap diisi.
Contoh:
(i) Perkaitan antara bentuk muka bumi dan 3. Soal Selidik
saliran dengan penduduk dan a. Soalan bagi soal selidik perlu disediakan
petempatan. terlebih dahulu dengan bimbingan guru.
(ii) Perkaitan antara cuaca dan iklim b. Jumlah soalan bergantung kepada objektif
dengan isu alam sekitar. kajian.
(iii) Perkaitan antara bentuk muka bumi c. Bilangan sampel tidak kurang daripada 10
dengan pengangkutan. orang.

40
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

d. Soalan-soalan hendaklah mempunyai pilihan b. Sumber rujukan yang digunakan hendaklah


jawapan yang sesuai. berkaitan dengan aspek kerja lapangan.
c. Contoh cara menulis rujukan:
Contoh: (i) Buku
Tema: Kegiatan Ekonomi Baerwald, T.j. C Fraser, 2003. World
Arahan : Sila bulatkan jawapan. Geography: Building A Global Perspective .
New York: Dorling Kindersley Limited.
1. Jenis Pekerjaan:
a) Kerja sendiri Sham Sani, 1995. Iklim Mikro. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
b) Kakitangan kerajaan
c) Swasta (ii) Jurnal
2. Pendapatan sebulan: Ibrahim Komoo, Mazlin Mokhtar dan Sarah
“Pengenalan : Geopark dan
a) Kurang RM1000.00 Aziz.
Pembangunan Lestari Wilayah”. dalam
b) RM1001.00 – RM3000.00 Akademika. Bil 80, 2010.
c) Lebih RM3001.00
Ahmad Fariz Mohamed, Abdul Samad Hadi,
Shaharudin Idrus, Muhammad Rizal
4. Sumber Rujukan Razman, Abdul Hadi Harman Shah.
a. Sumber rujukan boleh didapati daripada: “Pengembalian Sisa Sebagai Sumber
Proses Metabolisme Untuk Kelestarian
(i) Penyelidikan perpustakaan
Bandar Malaysia”. dalam Malaysian Journal
(Buku, majalah, jurnal dan sebagainya) of Environmental Management, Bil.12,
(ii) Pelbagai media elektronik 2011.

(iii) Agensi kerajaan (iii) Ensiklopedia


(iv) Agensi swasta Tajuk, jilid dan tahun.
(v) Orang sumber (iv) Akhbar
Berita Harian, 4 Mei 2015, halaman 6.

41
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

(v) Orang Sumber


Encik Zainal bin Kassim, 55 tahun,
No 32, Jalan P11 A5/2, Presint 11,
62300 Putrajaya.

Puan Kamariah binti Abdullah, 52 tahun,


No 43, Jalan Harmoni 2/5, Taman
Harmoni, Bandar Teknologi Kajang,
43500 Semenyih, Selangor.

(vi) Melawat Tempat Kajian

Jabatan Alam Sekitar


Aras 1-4, Podium 2-3,
No 25. Wisma Sumber Asli,
Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya.

42
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

LAMPIRAN 2
Contoh Surat Makluman K epada Ibu Bapa/P enjaga

Nama sekolah 4. Dimaklumkan juga bahawa kerja lapangan akan


Alamat sekolah dijalankan pada *.............................

Rujukan Kami :
Tarikh : Sekian, terima kasih.

Kepada,
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Ibu/Bapa/Penjaga

Tuan/Puan, Saya yang menurut perintah,

…………………………………....
KERJA L APANGAN MATA PELAJARAN GEOGRAF I (Nama Pengetua dan Cop Sekolah)
*Tarikh dan masa mengikut ketetapan sekolah.

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. -----------------------------------------------------------------------------------


(Keratan Jawapan)

2. Semua murid Tingkatan .............. sekolah ini akan Saya ........................................................ No. Kad

terlibat dalam kerja lapangan mata pelajaran Geografi bagi Pengenalan ................................... ibu/bapa/penjaga kepada

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian murid bernama .............................................. Tingkatan ..........

Pendidikan Malaysia. membenarkan / tidak membenarkan anak di bawah jagaan

3. Hasil kerja lapangan ini merupakan sebahagian saya menjalankan kerja lapangan pada tarikh tersebut.

daripada pentaksiran sekolah. Bagi tujuan ini, semua murid


akan menjalankan kerja lapangan di luar waktu persekolahan Tanda tangan ..................................

untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Nombor telefon. ...............................

43
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

LAMPIRAN 3
Contoh Surat Akuan Diri Murid

Nama sekolah 3. Kerjasama dan bantuan tuan/puan didahului dengan


Alamat sekolah ucapan terima kasih.

Rujukan Kami : Sekian.


Tarikh :

Kepada sesiapa yang berkenaan.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Tuan/Puan,
Saya yang menurut perintah,
……………………………….............
KERJA L APANGAN MATA PELAJARAN GEOGRAF I
(Nama Pengetua dan Cop Sekolah)

Pembawa surat ini


.......................................................................
No.Kad Pengenalan ........................... ialah seorang murid
Tingkatan ............ di Sekolah Menengah Kebangsaan
..................................................................... Murid ini sedang
melaksanakan kerja lapangan KSSM Geografi.

2. Sehubungan dengan itu, pihak kami berbesar hati jika


pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama kepada murid ini
untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.

44
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

LAMPIRAN 4

Contoh Surat Perakuan Murid Tentang Keaslian Kajian

Saya memperakui bahawa kajian bertajuk


…………………………….............................. ..............................
ini ialah hasil kerja saya sendiri melainkan petikan, grafik,
gambar dan rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.

Saya dengan ini mengaku bahawa kajian ini adalah asli. Saya

ialah satu-satunya penulis kajian ini.

Yang benar,
...........................................................
( )

Disahkan oleh,
……………………………………............
( )

Tarikh:

45
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Dr. Kashry bin Ab. Rani Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya

2. Mhd Shafiee bin Abd. Ghani Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya

3. Norlei binti Ismail Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya

4. Norhaziruldin bin Ibrahim Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya

5. Muhamad Zuraidi bin Abd Jalal Bahagian Buku Teks, Putrajaya

6. Dr. Mazdi bin Marzuki Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak

7. Dr. Mohmadisa bin Hashim Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak

8. Sallina binti Ujang SMK Agama Dato’ Hj. Abu Hassan Hj. Sail, Pedas, Negeri Sembilan

9. Wan Khairoslina binti Wan Mohd Khairi SMK Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor

10. Teh Swee Kee SMK(P) Pudu, Kuala Lumpur

11. Dr. Thanapackiam a/p Periasamy SMK Seri Pantai, Bangsar, Kuala Lumpur

12. Rosnah binti Samlee SMK Sinar Bintang, Segambut, Kuala Lumpur

13. Yong Guat Baby SMK Taman Desa, Kuala Lumpur

46
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 3

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah

Rusnani binti Mohd Sirin - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editor ial


Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

47

Anda mungkin juga menyukai