Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 5

BAHASA MALAYSIA SJK

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia


Kelas 5B
Tarikh (Hari) 6 Mac 2018 (Selasa)
Bilangan murid ___/22 orang
Masa (…minit) 12.00 – 12.30 tengah hari (30 minit)
Tema Tema 4 Patuhi Arahan dan Peraturan
Tajuk Unit 10 Usah Leka
Standard 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai
Kandungan situasi dengan betul.
Standard 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman dengan
Pembelajaran betul mengikut konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Objektif 1. Membina 3 daripada 5 ayat yang mengandungi kata berimbuhan apitan dengan
tepat secara individu
Sistem Bahasa Tatabahasa/ kosa kata
EMK
Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nilai : Kerajinan, Hormat-menghormati
Pengisian Peraturan Sosiobudaya: Kesantunan dan laras bahasa
Kurikulum Kemahiran Berfikir: Menilai, Menjanakan idea
Pembelajaran koperatif: murid menjalankan aktiviti secara berkumpulan
Kecerdasan pelbagai: verbal linguistik, interpersonal
Pembelajaran kontekstual: pengetahuan sedia ada (PSA)
1. Murid diminta untuk mencari perkataan yang disembunyikan dalam word maze.
2. Murid dibimbing untuk memahami konsep kata berimbuhan apitan.
3. Murid diminta untuk membaca petikan ‘Selamatkah Ubat’
4. Murid diminta untuk menggariskan perkataan berimbuhan apitan.
Langkah 5. Murid diberi lembaran peta bulat bagi mencatatkan perkataan berimbuhan apitan
secara berkumpulan.
6. Guru menyemak dan membincangkan hasil kerja setiap kumpulan.
7. Murid diberi latihan menerbitkan kata dasar kepada kata terbitan berimbuhan
apitan serta membina ayat berpandukan kata terbitan secara individu.

Bil Bahan Jumlah Catatan


1. LCD 1 Sekolah
Bahan bantu 2. Pembesar suara 1 Sekolah
mengajar dan 3. Word maze 1
belajar (BBMB) 4. Petikan ‘’Selamatkah ubat’ 22
5. Lembaran peta bulat 4 4 kumpulan
6. Lembaran kerja 22

Murid pernah:
Pengetahuan 1. Mengambil ubat semasa sakit
Sedia Ada
(PSA) Murid pernah belajar:
1. Imbuhan awalan dan imbuhan akhiran