Anda di halaman 1dari 1

RABU RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019

Januari BIDANG DAN TAJUK


PETA I THINK YANG DIGUNAKAN
ARAS
2 STANDARD KANDUNGAN □ Peta bulatan □ Peta pokok
□ Nombor dan □ Sukatan dan □ Perkaitan dan □ Pengetahuan
□ Peta buih □ Peta alir
Operasi Geometri Algebra □ Kefahaman
□ Peta buih berganda □ Peta pelbagai alir
□ Nombor
1.1 Aplikasi Bulat nombor □ Masa dan Waktu
sebarang □ Koordinat □ Aplikasi
□ Peta titi □ Peta dakap
Matapelajaran □ Penambahan □ Ukuran Panjang □ Nisbah dan Kadaran □ Analisis
MATEMATIK □ Penolakan □ Timbangan □ Statistik dan □ Penilaian
□ Pendaraban □ Isi padu Cecair Kebarangkalian □ Sintesis
Kelas □ Pembahagian □ Ruang □ Pengurusan Data
Tahun 6 □ Pecahan
□ Perpuluhan
Masa
□ Peratus
□ Wang

NILAI MURNI
□ Baik hati STANDARD PEMBELAJARAN BAHAN BANTU BELAJAR
□ Kejujuran □ Buku teks □ Radio/TV
□ Tolong-menolong □ Modul □ Radas
(i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi □ Powerpoint □ Buku cerita
□ Kerjasama
menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran □ Projektor □ Gambar
□ Bersyukur
dan pola nombor. □ Model □ Carta / Graf
□ Bertanggungjawab
□ Bertolak ansur □ Internet □ ………………………….
□ Kasih sayang
□ Hemah tinggi
OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN ABAD KE
□ Keadilan
21
□ Kesabaran Di akhir pembelajaran, murid dapat:
EMK □ Kolaborasi
□ Hormat- Menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 5 soalan berkaitan penggunaan
□ Kreatif dan inovasi kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran dan pola □ Komunikasi
menghormati
□ Kelestarian □ Kreativiti
Keberanian alam nombor.
sekitar □ Pemikiran kritis
□ Ketekunan
□ Sains dan teknologi
□ Kelestarian global
RANCANGAN AKTIVITI AKTIVITI PAK 21
□ TMK
□ Bahasa 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya □ Rally Robin
□ Patriotisme dengan tajuk pelajaran. □ Gallery Walk
□ Pendidikan 2. Murid memahami konsep penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan □ Same-different
kewangan pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor. □ Rally Table
□ Keusahawanan 3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat □ Spin-N-Think
□ Nilai 5) □ …………………………….
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
PENTAKSIRAN
□ Lembaran Kerja
□ Buku Aktiviti
□ Pemerhatian
□ Lisan REFLEKSI TINDAKAN SUSULAN
□ Tugasan ___ murid dapat mencapai objektif pembelajaran □ Pemulihan
□ Kuiz ___ murid tidak dapat mencapai objektif pembelajaran □ Pengukuhan
□ …………………..…… _______________________________________________________________ □ Pengayaan
_______________________________________________________________
_____________________________________________________
DISEMAK OLEH
CATATAN (JIKA BERKENAAN)
□ PdPC ditangguhkan kerana ______________ dan dibawa ke hari
________