Anda di halaman 1dari 40

SMK ASSUNTA, PETALING JAYA

Rancangan Pelajaran Tahun 2018


Matapelajaran : Bahasa Melayu
Tingkatan : Dua
Standard Pembelajaran Objektif / Hasil Pembelajaran Strategi/Kaedah
Minggu Tema Standard Kandungan Catatan
/Teknik
1.1.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
mengenal pasti dan murid dapat: Kontekstual 1. Alat Berfikir
1.1 Mendengar, menyebut perkataan, 1)Mendengar dan mengenal Pembelajaran ● Lembaran pengurusan
mengenal dan menyebut rangkai kata, istilah dan pasti sekurang-kurangnya enam Abad 21- Round grafik
perkataan, rangkai kata, ungkapan dalam perkataan dan rangkai kata Robin ● Peta minda
istilah dan ungkapan pelbagai ujaran dengan dengan betul dan tepat. ● 6 topi pemikiran
serta intonasi ayat dalam betul dan tepat. 2)Menyebut sekurang- ● CoRT 1
pelbagai ujaran. kurangnya enam istilah dan ● CoRT 4
ungkapan dengan betul dan 2. Peta I-think
tepat. ● Peta bulatan
2.1.1 Membaca surat Teknik Bacaan : ● Peta buih
kiriman rasmi, surat Pada akhir pelajaran, murid- KWLH ● Peta buih berganda
Minggu TEMA 1: kiriman tidak rasmi dan murid dapat: ● Peta dakap
1 KESIHAT 2.1Membaca secara teks pengacaraan 1) Membaca teks ● Peta titi
2.1.18 AN DAN mekanis pelbagai bahan dengan sebutan dan pengacaraan dengan ● Peta pokok
- KEBERSI prosa dan puisi. intonasi yang betul serta intonasi yang betul. ● Peta alir
5.1.18 HAN mengenal pasti maksud ● Peta pelbagai alir
tersurat dan tersirat. 3. Aras Berfikir
UNIT 1: ● Mengaplikasi
ANDA 3.1.1Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
3.1 Menulis untuk menyatakan makna kata, murid dapat: Abad 21- Think ● Menganalisis
SIHAT ● Menilai
ANDA menerangkan makna rangkai kata, istilah dan 1) Mengenal pasti lima Pair Share
kata dan istilah; maksud ungkapan serta ● Mencipta
CERIA perkataan sukar .
rangkai kata, ungkapan menggunakan-nya EMK : Sains dan Teknologi
dan ayat. dengan betul mengikut 2) Menulis lima makna NILAI: Kebersihan fizikal dan
LITERASI mental
BACAAN konteks. rangkai kata dengan betul.
SISTEM BAHASA: Sebutan dan
HEBAT: Intonasi
ALAM 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan: PENTAKSIRAN
SEKITAR mengapresiasi karya murid dapat: CHATT ● Latihan bertulis
DAN prosa dari aspek 1) Menceritakan sinopsis Pembelajaran ● Kuiz
TEKNOLO sinopsis, tema, cerpen Banjir di mata emak Abad 21- ● Pembentangan
GI persoalan, nilai dan 2) Mengenal pasti , tema dan Pembentangan ● Forum
pengajaran, watak dan tiga persoalan dalam kumpulan KOMSAS: Pengenalan KOMSAS
perwatakan dengan cerpen) Cerpen Banjir di mata emak
memberikan respons 3) Melengkapkan Lembaran - Sinopsis ( Guna Peta
4.1 Memahami dan
yang betul dan rasional. Kerja CHATT Alir)
mengapresiasi karya
- Tema
sastera dengan
- Persoalan
memberikan respons
peribadi.
2- Pendaftaran Unit Koku & Sukan
& Pemainan sesi pagi & ptg
bermula / Taklimat Sopan Santun /
Orientasi T4
3 – Ladap 1
4 - Mesy JK Pemilihan Pakej T4 /
Ladap 2
5- Pendaftaran Unit Koku sesi pagi
tamat / Agihan Buku Elektif T4
1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan: KBAT:
1.1 Mendengar,
mengenal pasti dan murid dapat: QUACK 1. Alat Berfikir
mengenal dan menyebut
menuturkan ayat dalam 1)Mengenal pasti dan Pembelajaran ● Lembaran pengurusan
perkataan, rangkai kata,
pelbagai ujaran dengan menuturkan sekurang- Abad 21- Think grafik
istilah dan ungkapan
intonasi yang betul kurangnya enam ayat dengan Pair Share ● Peta minda
serta intonasi ayat dalam
pelbagai ujaran dengan intonasi ● 6 topi pemikiran
pelbagai ujaran.
Minggu TEMA 1: yang betul. ● CoRT 1
2 KESIHAT 2.1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran,murid- Pantun daripada ● CoRT 4
8.1.18 AN DAN sajak secara mekanis murid dapat: Buku Teks 2. Peta I-think
- KEBERSI dengan sebutan dan 1)Membaca empat syair pantun Bahasa Melayu ● Peta bulatan
12.1.18 HAN 2.1 Membaca secara intonasi yang betul serta dengan sebutan , intonasi dan KSSM Ting.2 ● Peta buih
mekanis pelbagai bahan mengenal pasti maksud nada yang betul dan sesuai Teknik Bacaan ● Peta buih berganda
UNIT 2: prosa dan puisi. tersurat dan tersirat. Luncuran ● Peta dakap
KEBERSI (Skimming) ● Peta titi
HAN Pembelajaran ● Peta pokok
LAMBAN Konstruktivisme ● Peta alir
G 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran,murid- Pembelajaran ● Peta pelbagai alir
KEPERIB menyatakan maklumat murid dapat: inkuiri- 3. Aras Berfikir
3.2 Menulis untuk
ADIAN yang betul dengan 1)Menulis sekurang-kurangnya penerokaan ● Mengaplikasi
mengemukakan
mengaitkan pengetahuan lima ayat daripada situasi yang ● Menganalisis
maklumat dan
sedia ada daripada dibaca, didengar dan ditonton ● Menilai
pandangan tentang
pelbagai sumber menggunakan ayat yang betul, ● Mencipta
sesuatu perkara.
menggunakan ayat yang tepat dan gramatis. EMK : Sains dan Teknologi
gramatis. NILAI: Kebersihan fizikal dan
5.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bedah mental
menggunakan kata ganti murid dapat: Karya SISTEM BAHASA: Sebutan dan
nama dan akronim 1)Menyenaraikan contoh kata Pembelajaran Intonasi / Kosa kata
dengan tepat mengikut ganti nama dan akronim yang Abad 21- PENTAKSIRAN
konteks. terdapat dalam petikan. Pembentangan ● Latihan bertulis
kumpulan ● Kuiz
Pendekatan ● Pembentangan
Didik Hibur ● Forum
KOMSAS: Puisi Tradisional
5.1 Memahami dan
pntun dua kerat
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
8 - Pelancaran Minggu Semangat
golongan kata dalam
Assunta/Pelancaran Minggu
pelbagai ayat.
Disiplin / Taklimat ULBS T4
10 - Mesy Agung Badan
Beruniform (pagi)
11 - Mesy Agung Rumah Sukan &
Permainan (pagi)
12 - Mesy Agung Kelab &
Persatuan (pagi)/Mesyuarat 3K 2/
SPBT 2/
13 – Ladap 2
1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara KBAT:
memahami perkataan, murid dapat: Belajar 1. Alat Berfikir
Minggu 1.2 Mendengar dan rangkai kata, istilah dan 1) Menyatakan secara lisan ● Lembaran pengurusan
3 memahami perkataan, ungkapan serta sekurang-kurangnya enam grafik
15.1.18 rangkai kata, istilah, menggunakannya dalam rangkai kata, perkataan, ● Peta minda
- ungkapan dan ayat pelbagai ujaran dengan ● 6 topi pemikiran
istilah dan ungkapan dalam
19.1.18 TEMA 2: dalam pelbagai ujaran. betul dan tepat mengikut ● CoRT 1
MENIMBA konteks secara bentuk ayat.
● CoRT 4
ILMU bertatasusila. 2. Peta I-think
2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT ● Peta bulatan
UNIT 3: memahami makna murid dapat: Bacaan – Tema ● Peta buih
INDAHNY 2.2 Membaca untuk perkataan yang terdapat 1) Menerangkan makna Keselamatan ● Peta buih berganda
A memahami makna dalam pelbagai bahan simbol papan tanda di jalan Teknik Bacaan ● Peta dakap
MENUNTU perkataan, rangkai kata, menggunakan glosari :QUACK ● Peta titi
raya
ILMU istilah, ungkapan, ayat, dan kamus dengan betul Buku PKJR ● Peta pokok
maklumat dan maksud 2) Menyenaraikan lima
dan tepat. ● Peta alir
PKJR: keseluruhan daripada kepentingan keselamatan ● Peta pelbagai alir
Unit 1 pelbagai bahan jalan raya. 3. Aras Berfikir
Faktor ● Mengaplikasi
Penyumba ● Menganalisis
ng Nahas 3.3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Menilai
dan Impak 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat murid dapat: Kontekstual ● Mencipta
Nahas di diri dan ayat dalam 1) Melengkapkan biodata diri EMK : Teknolgi Maklumat dan
melengkapkan maklumat pelbagai bahan dengan
Jalan 2) Menyusun maklumat diri Komunikasi
dalam pelbagai bahan. betul dan tepat.
Raya dengan tepat NILAI: Keadilan dan keberanian
SISTEM BAHASA: Tatabahasa
4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Pendekatan PENTAKSIRAN
menghayati karya puisi murid dapat: Didik Hibur ● Latihan bertulis
dengan memberikan 1) Mendeklamasikan sajak Sajak: Dalam ● Kuiz
penekanan kepada dengan penuh penghayatan Persekitaran ● Pembentangan
aspek maksud, tema, 2) Menyatakan maksud dan Kata-Kata ● Forum
persoalan, nilai dan Buku PKJR
tema sajak
pengajaran dengan betul.
15 – Minggu Frog/ Program
Transformasi Diri – Peralihan
4.1 Memahami dan hingga Tingkatan 5
mengapresiasi karya 16 - Mesy PSS Induk 1 / Mesy
sastera dengan Pengurusan 1/ Program
memberikan respons Transformasi Diri Peralihan hingga
peribadi Tingkatan 5
17 - Mesy Kewangan & Aset 1
/Mesy Agung Badan Beruniform
(ptg)/Bengkel Pengawas SPBT
18 - Mesy Agung Rumah Sukan &
Permainan (ptg)
Mesy Agung Kelab & Persatuan
(ptg)
19 - Raptai Nose High
School/Mesyuarat Agung Kelab &
Persatuan (petang) / Mesy
Jawatankuasa Induk/Kerja/Nilam
Bil 1

2.2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- KBAT:


memahami dan murid dapat: Pembelajaran 1. Alat Berfikir
2.2 Membaca untuk menaakul maklumat 1) Menerangkan tiga idea Berpusatkan ● Lembaran pengurusan
memahami makna berbentuk pesanan utama yang didengari Murid grafik
perkataan, rangkai kata, daripada pelbagai bahan ● Peta minda
2) Menghuraikan tiga
istilah, serta maksud dengan memberikan ● 6 topi pemikiran
ungkapan dan ayat contoh daripada
respons yang betul. ● CoRT 1
TEMA 2: dalam pelbagai bahan. maklumat yang ● CoRT 4
MENIMBA didengari. KOMSAS: antologi kuingin
ILMU berterima kasih
Pembelajaran 2. Peta I-think
UNIT 4: Pada akhir pelajaran, murid- Inkuiri ● Peta bulatan
ILMU 3.4.1 Membina kerangka murid dapat: ● Peta buih
3.4 Menulis untuk karangan dalam bentuk 1) Menyenaraikan isi -isi bagi
PENYULU ● Peta buih berganda
menghasilkan prosa grafik secara terancang. dua buah karangan
H HIDUP ● Peta dakap
secara terancang.
Minggu 2) Menghubungkaitkan ● Peta titi
4 LITERASI kerangka dengan ● Peta pokok
22.1.18 BACAAN pengembangan isi ● Peta alir
- HEBAT: ● Peta pelbagai alir
26.1.18 SEJARAH 5.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran 3. Aras Berfikir
WARISAN menggunakan kata murid dapat: Kontekstual ● Mengaplikasi
adjektif jarak, 1. mengenal pasti contoh kata Pembelajaran ● Menganalisis
pancaindera, ukuran dan adjektif jarak, ukuran dan sifatan Abad 21- ● Menilai
sifatan dengan betul 2. membina ayat berdasarkan Pembentangan ● Mencipta
mengikut konteks. contoh kata adjektif tersebut. Kumpulan EMK : Nilai Murni- Kepatuhan
5.1 Memahami dan (Mematuhi peraturan di jalan raya)
menggunakan perkataan NILAI: Hemah tinggi
daripada pelbagai SISTEM BAHASA: Sebutan dan
golongan kata dalam Intonasi
pelbagai ayat.
22 - Raptai Nose High School
24 - Mesy UBK 1 / Mesy Disiplin
1/Taklimat Mesyuarat Agung PIBG
24 - Lawatan Nose High School
27 – Mesyuarat Agung PIBG
1.3 Mendengar dan 1.3.1 mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
memahami maklumat, mengenal pasti murid dapat: Kontekstual 1. Alat Berfikir
fakta, idea dan hujah maklumat dalam 1) menerangkan tiga idea utama Pembelajaran ● Lembaran pengurusan
TEMA 3: dalam pelbagai wacana pelbagai wacana dengan yang didengari Abad 21- grafik
KERJAYA dan memberikan memberikan respons 2) menghuraikan contoh Pembentangan ● Peta minda
Minggu KEMERCU respons. secara lisan dengan daripada maklumat yang Kumpulan ● 6 topi pemikiran
5 IMPIAN betul, tepat dan didengari. ● CoRT 1
29.1.18 bermakna. ● CoRT 4
- UNIT 5: 2.2.3 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran 2. Peta I-think
2.2.18 CITA-CITA 2.2 Membaca untk luncuran dan imbasan murid dapat: Kontekstual ● Peta bulatan
SETINGGI memahami makna untuk memahami serta 1) Menceritakan secara Pembelajaran ● Peta buih
BINTANG perkataan, rangkai kata, meneroka maksud ringkas maksud Abad 21- ● Peta buih berganda
istilah serta maksud keseluruhan daripada keseluruhan bahan yang Pembentangan ● Peta dakap
ungkapan dan ayat pelbagai bahan Kumpulan ● Peta titi
dibaca.
dalam pelbagai bahan. ● Peta pokok
● Peta alir
● Peta pelbagai alir
3.4.2 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
PKJR: 3. Aras Berfikir
3.4 Menulis untuk isi dengan membina murid dapat: Abad 21- Think
Unit 2 ● Mengaplikasi
menghasilkan perenggan pelbagai ayat topik, ayat 1)Menulis satu perenggan isi Pair Share
Keselamat ● Menganalisis
dan karangan secara huraian, ayat contoh dan terdiri daripada ayat topik, ayat
an ● Menilai
terancang. ayat penegas secara huraian, ayat contoh dan ayat
Melintas ● Mencipta
terancang. penegas
dan Kesan EMK : Patriotisme
4.2.1 memahami, Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Main
Gangguan NILAI: Hormat-menghormati
menerangkan makna dan murid dapat: Peranan
PENTAKSIRAN
menggunakan kata-kata 1) Mengenal pasti bandingan Didik Hibur
4.2 Memahami dan ● Latihan bertulis
hikmat dan bahasa semacam dan peribahasa Pantun Alam
menggunakan bandingan ● Kuiz
berirama dengan betul yang terdapat dalam pantun Remaja
semacam, peribahasa, ● Pembentangan
dan mengikut konteks.
kata-kata hikmat, kiasan ● Forum
madah pujangga, dan
bahasa berirama dalam KOMSAS
komunikasi dan
penulisan.. 30 – Mesyuarat Pengurusan 1
31 – Hari Thaipusam
2 – Ceramah Kerjaya 1
2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara KBAT:
mengenal pasti idea murid dapat: Belajar 1. Alat Berfikir
utama dan idea 1) Mengenal pasti idea ● Lembaran pengurusan
sampingan dengan betul untuk menulis grafik
2.3 Membaca untuk dan tepat. pendahuluan jenis ● Peta minda
TEMA 3: memproses maklumat situasi ● 6 topi pemikiran
KERJAYA daripada pelbagai bahan. ● CoRT 1
KEMERCU 2) Menerangkan ● CoRT 4
IMPIAN pendahuluan jenis
definisi 2. Peta I-think
UNIT 6: ● Peta bulatan
BUDI 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta buih
DISEMAI, pendahuluan dan murid dapat: Abad 21- Round ● Peta buih berganda
BAKTI kesimpulan karangan 1)Membina 4 hingga 5 ayat Table (Setiap ● Peta dakap
DITUAI menggunakan bahasa dengan menggunakan bahasa murid dalam ● Peta titi
3.4 Menulis untuk
yang gramatis. yang gramatis dalam satu kumpulan ● Peta pokok
Minggu menghasilkan perenggan
menulis ● Peta alir
6 dan karangan secara perenggan pengenalan
sekurang- ● Peta pelbagai alir
5.2.18 terancang.
kurangnya dua 3. Aras Berfikir
- ayat) ● Mengaplikasi
9.2.18 Pembelajaran ● Menganalisis
koperatif ● Menilai
5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Mencipta
menggunakan kata murid dapat: Kecerdasan EMK : Kelestarian Global
prafrasa iaitu, kata bantu, Pelbagai NILAI: Patriotisme
1) Mengkategori jenis kata
kata penguat, kata SISTEM BAHASA: Tatabahasa
penegas, kata nafi, kata prafrasa.
PENTAKSIRAN
pemeri, kata arah dan 2) Menulis tiga ayat bagi ● Latihan bertulis
5.1 Memahami dan kata bilangan serta kata setiap jenis kata tersebut. ● Kuiz
menggunakan perkataan pascakata iaitu kata ● Pembentangan
daripada pelbagai penekanan dan kata ● Forum
golonngan kata dalam pembenda dengan betul
pelbagai ayat. mengikut konteks. 5- Pelancaran Program Nilam /
Pelantikan Pengawas SPBT
6 -- Pameran Anti Denggi /
Taklimat Hari Penetapan Target
T5
7 - Semakan Fail Bidang
Bahasa/Matematik & Sains/ Teknik
& Vok/ Kemanusiaan
9 - Hari Thaipusam
10 - Mesy Penyelarasan Guru 2 /
Mesyuarat PBS/Ladap 3/Rentas
Sihat

1.4.1 Berbual dengan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran


menerangkan sesuatu murid dapat: Kontekstual
isu yang berkaitan Teknik
1.4 Berbicara tentang 1)Bersol jawab tentang tentang
TEMA 4: komuniti menggunakan Penyoalan -5W
sesuatu perkara dalam diri tiga orang murid dengan
INTEGRITI sebutan yang betul 1H
pelbagai situasi formal menggunakan sebutan dan
AMALAN dalam situasi tidak formal Teknik Kerusi
dan tidak formal intonasi yang betul secara 12 - Pelancaran Program Dasar
KITA secara bertatasusila Panas
santun. Warga Emas / Minggu
UNIT 7: Penghayatan Islam & Nilai Murni/
Minggu
REMAJA Hari Penetapan Target T5 / Ujian 1
7
BERINTE 13 - Ujian Segak 1
12.2.18
GRITI 2.4.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran 14 - Ujian Segak 1
-
ekstensif pelbagai bahan murid dapat: inkuiri-penyoalan 14 - Pembagunan Sahsiah Murid
16.2.18
PKJR: 2.4 Membaca secara fiksyen dan bukan Drama T3
1) Membaca teks drama
Unit 2 ekstensif pelbagai bahan fiksyen untuk meneroka Mahkamah 15 – 16 – Tahun baru Cina
maklumat baharu. dengan intonasi yang
Keselamat untuk mengukuhkan betul
an penguasaan bahasa dan
Melintas meluaskan pengetahuan 2) Menyatakan sekurang-
dan Kesan bagi pembangunan diri. kurangnya dua maksud
Gangguan kosa kata dengan betul

3.4.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:


3.4 Menulis untuk menggunakan ejaan murid dapat: koperatif
Minggu 1. Alat Berfikir
menghasilkan perenggan yang betul dan bahasa
8 1)Menulis satu karangan ● Lembaran pengurusan
dan karangan secara yang tepat, indah serta
19.2.18 lengkap dengan ejaan yang grafik
terancang. menarik.
- betul, bahasa indah dan ● Peta minda
23.2.18 TEMA 4: ● 6 topi pemikiran
menarik.
INTEGRITI ● CoRT 1
4.3.1 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, murid- Pendekatan
AMALAN 4.3 Menghasilkan karya ● CoRT 4
papan cerita berasaskan murid dapat: 3stray 1 stay
KITA fiksyen dan puisi secara
idea dan tema yang
terancang 1)Menghasilkan papan cerita KOMSAS:
mudah menggunakan
UNIT 8: Talia dan Raksasa Qadqad 2. Peta I-think
bahasa yang betul.
INTEGRA 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta bulatan
SI TERAS memohon dan memberi murid dapat: kolaboratif, ● Peta buih
KEHIDUP kemaafan terhadap berkumpulan ● Peta buih berganda
1.berbual tentang gejala
AN 1.4 Berbicara tentang seseorang dalam situasi ● Peta dakap
vandalisme dengan
sesuatu perkara dalam formal secara ● Peta titi
menggunakan bahasa dan
LITERASI pelbagai situasi formal bertatasusila. ● Peta pokok
sebutan yang betul.
BACAAN dan tidak formal. ● Peta alir
HEBAT: 2.memberikan idea tentang isu ● Peta pelbagai alir
PELANCO vandalisme yang memberi focus 3. Aras Berfikir
NGAN kepada punca dan langkah ● Mengaplikasi
2.1.1 Membaca surat Pada akhir pelajaran, murid- Kerja kumpulan ● Menganalisis
kiriman rasmi, surat murid dapat: Teknik bacaan ● Menilai
kiriman tidak rasmi dan KWLH ● Mencipta
1.membaca surat kiriman tidak
2.1 Membaca secara teks pengacaraan
rasmi dengan sebutan dan
mekanis pelbagai bahan dengan sebutan dan EMK : Kelestarian Global
intonasi yang betul.
prosa dan puisi intonasi yang betul serta NILAI: Patriotisme
mengenal pasti maksud 2. menyatakan maksud tersurat SISTEM BAHASA: Ejaan
tersurat dan tersirat. dan tersirat bahan yang
diperoleh.
3.5.1 Menulis ringkasan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran PENTAKSIRAN
dan merumus pelbagai murid dapat: berpusatkan ● Latihan bertulis
3.5 Menulis untuk bahan prosa dengan murid ● Kuiz
meringkaskan dan 1.menulis ringkasan tidak lebih
betul menggunakan ayat ● Pembentangan
merumuskan pelbagai 120 patah perkataan dengan
yang gramatis. Forum
bahan prosa. menggunakan ayat yang
gramatis dan penanda wacana
yang sesuai.
20 - Mesy Pengurusan 2
5.1.4 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
21 - Tarikh Akhir Hantar Soalan
menggunakan kata kerja murid dapat: Koperatif
5.1 Memahami dan 22 - Kawad Kebakaran/Ladap 3
transitif dengan betul
menggunakan perkataan 1) Mengenal pasti 6 kata 23 - Khidmas / Gotong Royong
mengikut konteks.
daripada pelbagai kerja transitif Perdana / Lawatan IPT 1 /Kursus
golongan kata dalam 2) Menulis enam ayat Pengurusan Sehari/Ladap 3
pelbagai ayat. daripada kata kerja 24 - Perkhemahan Unit Badan
Beruniform
transitif yang diperoleh.

1.4 Berbicara tentang 1.4.3 Menceritakan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
KOMSAS
Minggu sesuatu perkara dalam peristiwa yang didengar murid dapat: Kontekstual
9 pelbagai situasi formal dan dilihat dalam situasi 1)Berbual tentang pengalaman Teknik
KBAT:
26.2.18 dan tidak formal formal dan tidak formal diri dan keluarga berkaitan Penyoalan -5W
1. Alat Berfikir
- dengan sebutan dan kebudayaan kaum di Malaysia 1H
2.3.18 intonasi yang betul secara bertatasusila. ● Lembaran pengurusan
secara bertatasusila. grafik
TEMA 5: 2.1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran, murid- Sajak Ku Cari ● Peta minda
BAHASA sajak secara mekanis murid dapat: Damai di Sini ● 6 topi pemikiran
DAN dengan sebutan dan 1) Membaca sajak denan Teknik Bacaan- ● CoRT 1
SASTERA 2.1 Membaca secara intonasi yang betul serta sebutan dan intonasi QUACK ● CoRT 4
mekanis pelbagai bahan mengenal pasti maksud Teknik Bedah
yang betul
UNIT 9: prosa dan puisi tersurat dan tersirat. Karya 2. Peta I-think
2) Menyatakan maksud
BAHASAK ● Peta bulatan
U DI tersurat dan tersirat ● Peta buih
PERSADA sajak ● Peta buih berganda
DUNIA ● Peta dakap
3.6.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta titi
mengolah maklumat murid dapat: Koperatif ● Peta pokok
daripada bahan dialog 1) Menulis 2 rangkap Gallery Walk ● Peta alir
3.6 Menulis untuk dan bahan prosa kepada pantun berdasarkan ● Peta pelbagai alir
mengolah maklumat bagi puisi menggunakan ayat maklumat daripada 3. Aras Berfikir
menghasilkan pelbagai yang gramatis. ● Mengaplikasi
bahan dialog
bentuk penulisan dan ● Menganalisis
grafik 2) Mengenal pasti
● Menilai
kesalahan ejaan dan
● Mencipta
bahasa EMK : Patriotisme
NILAI: Kesyukuran
4.3.2 Menghasilkan sajak Pada akhir pelajaran, murid- Aktiviti SISTEM BAHASA: Sebutan dan
daripada bahan murid dapat: berpasangan – Intonasi
rangsangan dan tema 1)Menghasilkan dua rangkap think pair share PENTAKSIRAN
yang diberi berdasarkan sajak berdasarkan gambar Berfikir secara ● Latihan bertulis
pengalaman murid rangsangan kreatif ● Kuiz
4.3 Menghasilkan karya secara kreatif.
fiksyen dan puisi secara ● Pembentangan
terancang. ● Forum

26-28 – Sukantara
26 – Hari Nilam 1 Selangor
1-2 - Program Minda Sihat T4
2 – Ceramah kerjaya

Minggu PENILAIAN 6 – Penghantaran Borang SPBTG


10 KURIKULUM 1 oleh Guru Tingkatan
5.3.18 Peralihan,T1, T2,T3,T4 10 - LDP 4
- dan T5
9.3.18

1.5 Bersoal jawab 1.5.1 Mengemukakan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
tentang sesuatu perkara soalan bercapah untuk murid dapat: Koperatif 1. Alat Berfikir
menggunakan pelbagai mencungkil pendapat 1)Membina soalan yang sesuai ● Lembaran pengurusan
soalan, dan yang sesuai secara untuk memperoleh maklumat grafik
mengemukakan bertatasusila. secara bertatasusila. ● Peta minda
jawapan. ● 6 topi pemikiran
2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bercerita ● CoRT 1
memahami makna murid dapat: Pembelajaran ● CoRT 4
TEMA 5:
rangkai kata yang 1) Menyatakan maksud Inkuiri 2. Peta I-think
BAHASA 2.2 Membaca untuk
terdapat dalam pelbagai rangkai kata dengan Pembelajaran ● Peta bulatan
DAN memahami makna
bahan menggunakan merujuk kamus kontekstual ● Peta buih
SASTERA perkataan, rangkai kata,
glosari dan kamus ● Peta buih berganda
istilah, serta maksud 2) Membina ayat yang
dengan betul dan tepat. ● Peta dakap
UNIT 10: ungkapan dan ayat betul berdasarkan ● Peta titi
INDAH dalam pelbagai bahan. rangkai kata dalam ● Peta pokok
SASTERA,
petikan. ● Peta alir
Minggu CANTIK
● Peta pelbagai alir
11 BAHASA 3.7.1 Mengedit ejaan, Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran 3. Aras Berfikir
12.3.18 tanda baca dan murid dapat: Berpusatkan ● Mengaplikasi
- PKJR: kesalahan nahu yang 1)Mengenal pasti kesalahan Murid ● Menganalisis
16.3.18 Unit 3 mudah dengan betul ejaan, tanda baca dan ● Menilai
Alatan tanpa mengubah maksud kesalahan nahu yang terdapat ● Mencipta
Keselamat asal dalam perenggan. dalam petikan tanpa mengubah EMK : Patriotisme
an: Tali maksud NILAI: Hormat-menghormati
Pinggang
SISTEM BAHASA: Sebutan dan
Keledar
3.7 Mengedit dan Intonasi
dan Topi
memurnikan pelbagai PENTAKSIRAN
Keledar
teks. ● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan
● Forum

12 - Taklimat Psikometrik /
Semakan Buku Latihan 1
13 - Mesy Pengurusan 3
15 – Mesyuarat Kurikulum 2
16 - Konsert SEWO/ Pemantauan
Buku Teks

17.3.18
-
25.3.18
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

5.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Cerpen Kuih KOMSAS
menggunakan kata murid dapat: Bakul Limau
ganda separa tunggal 1) Menyenaraikan kata ganda Mandarin KBAT:
TEMA 6: dan separa berimbuhan separa tunggal dan separa CoRT- FIP 1. Alat Berfikir
5.2 Memahami dan
TELADANI dalam pelbagai ayat. berimbuhan yang terdapat Peta Alir – ● Lembaran pengurusan
menggunakan kata
SEJARAH sinopsis grafik
ganda dalam pelbagai dalam petikan.
HARGAI Pembentangan ● Peta minda
ayat. 2) Membina ayat yang betul
WARISAN kumpulan ● 6 topi pemikiran
berdasarkan kata ganda
● CoRT 1
UNIT 11: separa dan separa
● CoRT 4
SEJARAH berimbuhan yang diperoleh. 2. Peta I-think
KITA ● Peta bulatan
Minggu LITERASI 1.5.2 Memberikan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta buih
13 BACAAN jawapan dengan murid dapat: Berpusatkan
1.5 Bersoal jawab ● Peta buih berganda
26.3.18 HEBAT: pelbagai penyelesaian 1) Menyatakan dua Murid
tentang sesuatu perkara ● Peta dakap
- INTEGRITI masalah tentang sesuatu langkah untuk Belajar Cara
menggunakan pelbagai ● Peta titi
30.3.18 perkara dengan betul, mengatasi masalah Belajar
soalan dan ● Peta pokok
mengemukakan tepat dan secara pencemaran alam. ● Peta alir
jawapan. bertatasusila. ● Peta pelbagai alir
2) Mengaplikasi kata
Tanya dengan betul 3. Aras Berfikir
● Mengaplikasi
2.2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Menganalisis
2.2 Membaca untuk ● Menilai
memahami dan murid dapat: Berasaskan
memahami makna ● Mencipta
menaakul maklumat 1)Mengenal pasti dan Inkuri
perkataan, rangkai kata, EMK : Patriotisme
berbentuk pesanan menyenaraikan isi penting yang
istilah, serta maksud Nilai : Rasional
daripada pelbagai bahan terdapat dalam bahan bacaan.
ungkapan dan ayat SISTEM BAHASA: Tatabahasa
dengan memberikan
dalam pelbagai bahan. PENTAKSIRAN
respons yang betul.
3.1.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Teknik ● Latihan bertulis
menyatakan makna kata, murid dapat: Penyoalan- 5W ● Kuiz
istilah dan ungkapan 1)Membina ayat lengkap 1H ● Pembentangan
3.1 Menulis untuk serta menggunakannya berdasarkan istilah yang Forum
menerangkan makna dengan betul mengikut diperoleh. 27 - Tarikh Akhir key in Markah
kata dan istilah; maksud konteks. 28-29 Pameran Tidak Merokok
rangkai kata, ungkapan 29 – Dialog Prestasi / Post Mortem
dan ayat. SPM /Ceramah Kesihatan Sesi
Petang
29 – Mesyuarat Koperasi
30 – Cuti Good Friday
4.4.1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
karya prosa secara murid dapat: Kecerdasan 1. Alat Berfikir
TEMA 6: kreatif 1) Mengolah maklumat pelbagai – visual ● Lembaran pengurusan
TELADANI 4.4 Mempersembahkan daripada peta minda ruang grafik
SEJARAH pelbagai prosa, puisi dan Pembelajaran
kepada sajak ● Peta minda
HARGAI karya kreatif lain. Konstruktivisme
2) Melukis ilustrasi kartun ● 6 topi pemikiran
WARISAN Pembelajaran ● CoRT 1
berdasarkan sajak koperatif
yang dicipta ● CoRT 4
UNIT 12: Gallery Walk
BAHASAK KOMSAS NOVEL
U DI 1.5 Bersoal jawab 1.5.3 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, murid- Cerpen Menuai
Minggu PERSADA tentang sesuatu perkara dengan menggunakan murid dapat: Emas
menggunakan pelbagai soalan bercapah dalam 1)Membina sekurang-kurangnya Teknik bacaan 2. Peta I-think
14 DUNIA
soalan, dan perbincangan dan 5 ayat tanya untuk memperoleh KWLH ● Peta bulatan
2.4.18
mengemukakan memberikan jawapan jawapan yang dikehendaki ● Peta buih
- PKJR:
jawapan. yang sesuai dan betul ● Peta buih berganda
6.4.18 Unit 4
secara bertatasusila. ● Peta dakap
Kesan ● Peta titi
Mengenda 2.2.3 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Perang
luncuran dan imbasan murid dapat: Pakau – ● Peta pokok
likan 2.2 Membaca untuk ● Peta alir
Kenderaa untuk memahami serta 1) Mengenal pasti maksud padankan
memahami makna ● Peta pelbagai alir
n Tanpa meneroka maksud sajak Roti maksud sajak
perkataan, rangkai kata, 3. Aras Berfikir
Lesen keseluruhan daripada 2) Memadankan 5 rangkap Roti
istilah, serta maksud ● Mengaplikasi
pelbagai bahan. Pendekatan
ungkapan dan ayat sajak dengan maksud ● Menganalisis
Modular
dalam pelbagai bahan. ● Menilai
Pendekatan
Didik Hibur ● Mencipta
3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran EMK : Sains dan Teknologi
menyatakan maklumat murid dapat: inkuiri- Kreativiti dan Inovasi
3.2 Menulis untuk yang betul dengan 1) Menulis 4 kebaikan aktiviti penerokaan NILAI: Kerajinan
mengemukakan mengaitkan pengetahuan gotong-royong kepada
maklumat dan sedia ada daripada masyarakat dengan tepat.
pandangan tentang pelbagai sumber SISTEM BAHASA
sesuatu perkara. 2) Menulis satu perenggan
menggunakan ayat yang  Ejaan
gramatis. lengkap berdasarkan isi
yang dikemukakan PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
5.3.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Think ● Kuiz
menggunakan apitan murid dapat: Pair share ● Pembentangan
bagi kata nama dengan Forum
1) Mengenal pasti sekurang-
5.3 Memahami dan betul mengikut konteks. 2 - Program Peningkatan Disiplin
kurangnya 5 kata nama dan
menggunakan kata Murid
terbitan dalam pelbagai memberikan imbuhan
3 - Ceramah Pengurusan Masa /
ayat. apitan. Hari Koperasi
2) Membina ayat yang betul 4 – Taklimat Majlis
berdasarkan kata nama Kecemerlangan Kurikulum
berapitan. 5 - Tarikh Akhir Hantar Soalan
PPT T4 & T5
1.6.1 Menyaring dan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran 6 - Lawatan IPT 2 / Dialog Prestasi
menyampaikan murid dapat: Berpusatkan Kehadiran / Mesyuarat HEM 2 /
maklumat yang tepat dan 1) Mengenal pasti tiga idea Murid. Mesyuarat Kokurikulum
1.6 Menyampaikan menggunakan ayat yang utama daripada bahan Teknik Sumbang /Kejohanan Olahraga Tahunan
maklumat tentang gramatis. grafik . saran
sesuatu perkara dalam 2) Menyenaraikan tiga isi
pelbagai situasi tersirat daripada bahan
grafik.
3) Menulis ulasan yang
lengkap.

2.3.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pantun Nasihat. KBAT:
Minggu mengenal pasti idea murid dapat: Pembelajaran 1. Alat Berfikir
2.3 Membaca untuk utama dan idea 1) Mengenal pasti tema Koperatif
15 ● Lembaran pengurusan
memproses maklumat sampingan dengan betul dan 2 persoalan yang
9.4.18 grafik
TEMA 7: daripada pelbagai bahan. dan tepat. dikemukakan dalam
- ● Peta minda
13.4.18 INDAH pantun Nasihat. ● 6 topi pemikiran
SENI GAH ● CoRT 1
2) Melafazkan pantun
BUDAYA dengan sebutan yang ● CoRT 4
betul. 2. Peta I-think
UNIT 13: ● Peta bulatan
WARNA- ● Peta buih
WARNI 3.3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta buih berganda
BUDAYA 3.3 Menulis untuk melengkapkan murid dapat Koperatif ● Peta dakap
melengkapkan maklumat perenggan dalam 1)Membina ayat topik, ayat ● Peta titi
LITERASI dalam pelbagai bahan. pelbagai bahan dengan huraian, ayat contoh dan ayat ● Peta pokok
BACAAN betul dan tepat. kesimpulan dalam perenggan ● Peta alir
HEBAT: isi. ● Peta pelbagai alir
JATI DIRI, 4.4.1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran 3. Aras Berfikir
PATRIOTI karya prosa secara murid dapat: Berasaskan ● Mengaplikasi
SME, kreatif 1) Bersoal jawab tentang Inkuiri ● Menganalisis
4.4 Menghasilkan karya faktor-faktor berlakunya Teknik
KEWARG fiksyen dan puisi secara ● Menilai
ANEGARA terancang. jerebu. Penyoalan -5W ● Mencipta
AN 2) Mengaplikasikan kata 1H EMK : Kelestarian Alam Sekitar
tanya yang betul. NILAI: Kerjasama
SISTEM BAHASA: Tatabahasa
dan tanda baca
1.6.2 Menjana dan Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT- PENTAKSIRAN
menyampaikan murid dapat: Alam Sekitar ● Latihan bertulis
maklumat dalam bentuk 1) Membaca dan Teknik Bacaan- ● Kuiz
panduan dan pesanan mendapatkan KWLH ● Pembentangan
dengan betul dan jelas, maklumat daripada Pembentangan ● Forum
intonasi yang sesuai dan bahan teks. Kumpulan
berkesan menggunakan 2) Menggunakan 9 – Kem Membaca 1 Malaysia
ayat yang gramatis. maklumat untuk 9-12 – Bola Jaring MSSD
1.6 Menyampaikan membuat keputusan 10 - Semakan Fail Bidang Bahasa
maklumat tentang /Matematik & Sains / Teknik & Vok
sesuatu perkara dalam /Kemanusiaan /Pameran
pelbagai situasi. Pendidikan
11 – Raptai Majlis Kecemerlangan
Kurikulum
12 - Tarikh Akhir Hantar Soalan
PPT T4 & T5
13 – Ceramah Kerjaya 3 /
Mesyuarat 3K /SBT 2/ Kantin 2/
Mesyuarat Disiplin 2
14 – Majlis Kecemerlangan
Kurikulum
2.4.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara KBAT:
2.4 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan murid dapat: Belajar 1. Alat Berfikir
ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Membaca teks cerpen Think Pair Share ● Lembaran pengurusan
untuk mengukuhkan fiksyen untuk meneroka dengan intonasi yang grafik
TEMA 7: penguasaan bahasa dan maklumat baharu. betul. ● Peta minda
INDAH meluaskan pengetahuan ● 6 topi pemikiran
2) Menyatakan sekurang-
SENI GAH bagi pembangunan diri. ● CoRT 1
BUDAYA kurangnya dua maksud ● CoRT 4
kosa kata dengan betul 2. Peta I-think
UNIT 14: ● Peta bulatan
SEGALAN 3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina kerangka Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta buih
YA menghasilkan perenggan karangan dalam bentuk murid dapat: Koperatif ● Peta buih berganda
BERMULA dan karangan secara grafik secara terancang. 1)Membina isi penting karangan Gallery Walk ● Peta dakap
DI SINI terancang. dalam bentuk pelbagai peta ● Peta titi
pemikiran ● Peta pokok
PKJR: 5.4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta alir
Minggu Unit 4 menggunakan pelbagai murid dapat: Kecerdasan ● Peta pelbagai alir
16 Kesan frasa adjektif dengan 1) Melukis peta buih frasa Pelbagai 3. Aras Berfikir
16.4.18 Mengenda betul dan tepat mengikut adjektif ● Mengaplikasi
- likan 5.4 Memahami dan konteks. 2) Menggunakan ● Menganalisis
20.4.18 Kenderaa menggunakan frasa sekurang-kurangnya ● Menilai
n Tanpa dalam pelbagai ayat. tiga frasa adjektif ● Mencipta
Lesen. EMK : Kelestarian Alam Sekitar
sebagai dialog dalam
NILAI: Kerjasama
ilustrasi kartun. SISTEM BAHASA: Ejaan dan
tanda baca
PENTAKSIRAN
1.7.1 Berbincang tentang Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Latihan bertulis
sesuatu perkara untuk murid dapat: Koperatif – ● Kuiz
memberikan dan 1) Menceritakan empat punca Kaedah Stesen/ ● Pembentangan
1.7 Berbincang dan mendapatkan penjelasan pencemaran alam. Three Stray one ● Forum
berunding tentang secara rasional dengan 2) Menjelaskan empat kesan Stay
sesuatu perkara. ayat yang gramatis dan pencemaran 17 - Mesy Pengurusan 4
bahasa yang santun. 18 - Mesy Kewangan & Aset 2 /
Menerangkan empat langkah
mengatasi pencemaran. Pameran Pencegahan Dadah
19 - Tarikh Akhir Hantar Soalan
PPT Peralihan/T1/T2 dan T3
20 - Konsert ELDS

2.1.1 Membaca surat Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT- KBAT:
kiriman rasmi, surat murid dapat: Pertanian, 1. Alat Berfikir
kiriman tidak rasmi dan 1) Membaca dan Penternakan dan ● Lembaran pengurusan
2.1 Membaca secara teks pengacaraan mendapatkan maklumat Perikanan. grafik
TEMA 8: mekanis pelbagai bahan dengan sebutan dan penting daripada petikan. Teknik Bacaan ● Peta minda
UTAMAKA prosa dan puisi. intonasi yang betul serta 2) Melengkapkan Lembaran CHATT ● 6 topi pemikiran
N mengenal pasti maksud ● CoRT 1
KESELAM tersurat dan tersirat. Kerja Teknik Bacaan ● CoRT 4
ATAN CHATT 2. Peta I-think
UNIT 15: ● Peta bulatan
KESELAM 3.4.2 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid- Kerja ● Peta buih
ATAN DIRI isi dengan membina murid dapat: berkumpulan ● Peta buih berganda
pelbagai ayat topik, ayat 1) Menyenaraikan Pembentangan ● Peta dakap
3.4 Menulis untuk huraian, ayat contoh dan sekurang-kurangnya 3 ● Peta titi
menghasilkan perenggan ayat penegas secara isi penting berkaitan ● Peta pokok
dan karangan secara terancang. tajuk diberi. ● Peta alir
Minggu terancang. 2) Membina perenggan isi ● Peta pelbagai alir
17 dengan ayat topik,ayat 3. Aras Berfikir
23.4.18 huraian, ayat contoh ● Mengaplikasi
- dan ayat penegas. ● Menganalisis
27.4.18
● Menilai
4.4.3 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Mencipta
4.4 Mempersembahkan
iklan dan promosi melalui murid dapat: Berpusatkan EMK : Sains dan Teknologi
pelbagai prosa, puisi dan
teknik yang menarik dan 1)Menulis ayat lengkap untuk Murid NILAI: Keeranian
karya kreatif lain.
berkesan. mempromosikan iklan dengan PENTAKSIRAN
ayat yang sesuai. ● Latihan bertulis
1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara ● Kuiz
mendapatkan murid dapat: Belajar ● Pembentangan
persetujuan tentang 1)Membina ayat tanya dan ● Forum
1.7 Berbincang dan sesuatu perkara secara penyata untuk sesuatu perkara
berunding tentang rasional dengan ayat yang dibincangkan 23 - Pelantikan PRS
sesuatu perkara. yang gramatis dan 24 - Raptai Sukan 1
bahasa yang santun. 25 - Raptai Sukan 2
25 – Jom Baca Serentak 10 Minit
26 - Ceramah Tips Permohonan
Biasiswa
Minggu 2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
18 TEMA 8: mekanis pelbagai bahan sajak secara mekanis murid dapat: Kecerdasan 1. Alat Berfikir
30.4.18 UTAMAKA prosa dan puisi dengan sebutan dan 1) Melafazkan syair Pelbagai ● Lembaran pengurusan
- N intonasi yang betul serta dengan sebutan dan Pembelajaran grafik
4.5.18 KESELAM mengenal pasti maksud intonasi yang betul Berasaskan ● Peta minda
ATAN tersurat dan tersirat. Inkuiri ● 6 topi pemikiran
2) Menyatakan maksud
UNIT 16: Didik hibur ● CoRT 1
ANDA tersurat dan tersirat. Syair Nasihat. ● CoRT 4
PRIHATIN,
ANDA 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT- 2. Peta I-think
SELAMAT pendahuluan dan murid dapat: Pertanian, ● Peta bulatan
3.4 Menulis untuk kesimpulan karangan 1) Menulis perenggan Penternakan dan ● Peta buih
menghasilkan perenggan mengggunakan bahasa kesimpulan terdiri Perikanan. ● Peta buih berganda
LITERASI dan karangan secara yang gramatis. daripada ayat (Modul 17) ● Peta dakap
BACAAN terancang. kesimpulan, ayat Teknik Bacaan ● Peta titi
HEBAT: cadangan atau ayat CHATT ● Peta pokok
KERJAYA harapan. ● Peta alir
● Peta pelbagai alir
5.5.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Video- Kempen 3. Aras Berfikir
membina ayat tunggal murid dapat: Bumi Hijau – ● Mengaplikasi
dan jenis ayat dengan 1) Membina empat jenis Filem Negara ● Menganalisis
betul dan tepat mengikut ayat tunggal dan tanya Malaysia. ● Menilai
konteks. dengan menggunakan Pembelajaran ● Mencipta
5.5 Memahami dan
Kajian Masa EMK : Sains dan Teknologi
membina pelbagai ayat. ayat yang gramatis.
Depan NILAI: Kerajinan
2) Menghasilkan satu
perenggan yang SISTEM BAHASA: Kosa kata
mengandungi jenis-
jenis ayat. PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
1.8.1 Menghuraikan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Mestamu ● Kuiz
sesuatu perkara dengan murid dapat: Pembelajaran ● Pembentangan
bernas dan kritis secara Koperatif ● Forum
1) Mencipta dua rangkap
jelas menggunakan ayat
yang betul, tepat dan syair tentang kisah
1.8 Mengulas sesuatu hidup petani. 1 - Hari Pekerja
gramatis. 3 – Teknik Penulisan Resume &
perkara dan isu. 2) Melagukan syair menghadapi Temuduga
3 - BIG Sister Small Sister
Program Assunta 1 & 2 / Ladap 5
(EPSA)
4 – Lawatan IPT 3 / Ladap 5
(EPSA)
2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara KBAT:
TEMA 9: 2.2 Membaca untuk memahami makna murid dapat: Belajar 1. Alat Berfikir
SUKAN memhami makna rangkai kata yang 1) Menyatakan maksud 6 Think Pair Share ● Lembaran pengurusan
DAN perkataan, rangkai terdapat dalam pelbagai rangkai kata dengan grafik
REKREAS kata,istilah, serta maksud bahan menggunakan tepat ● Peta minda
I ungkapan dan ayat glosari dan kamus 2) Menulis enam ayat ● 6 topi pemikiran
dalam pelbagai bahan. dengan betul dan tepat. ● CoRT 1
berdasarkan rangkai ● CoRT 4
UNIT 17: kata. 2. Peta I-think
SUKAN ● Peta bulatan
MILIK 3.4.4. Menulis karangan Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta buih
SEMUA 3.4 Menulis untuk menggunakan ejaan murid dapat: Abad 21- ● Peta buih berganda
menghasilkan perenggan yang betul dan bahasa 1)Berbincang tentang cara-cara Kaedah Round ● Peta dakap
dan karangan secara yang tepat, indah serta menabung dan faedah Robin/ Round ● Peta titi
terancang. menarik. menabung. Table/ Kaedah ● Peta pokok
Perbincangan - ● Peta alir
Minggu Forum ● Peta pelbagai alir
19 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan- 3. Aras Berfikir
7.5.18 mengapresiasi karya murid dapat: ACID ● Mengaplikasi
- prosa dari aspek, 1) Mengenal tiga Teknik Bedah ● Menganalisis
11.5.18 sinopsis, tema, pengajaran prosa Karya ● Menilai
persoalan, nilai dan Pelanduk mengajar Pembentangan ● Mencipta
pengajaran, watak dan Kumpulan EMK : Sains dan Teknologi
memerang.
perwatakan dengan Prosa Pelanduk NILAI: Keberanian
memberikan respons 2) Menyenaraikan tiga Mengajar
4.1 Memahami dan SISTEM BAHASA: Kosa kata
mengapresiasi karya yang betul dan rasional. nilai dan pengajaran Memerang PENTAKSIRAN
sastera dengan yang terdapat dalam ● Latihan bertulis
memberikan respons novel. ● Kuiz
peribadi. ● Pembentangan
● Forum
7 – PPT T4 & T5
10 – Mesyuarat kewangan & Aset
2
12 – Mesyuarat Penyelarasan
Guru 3 / Mesyuarat PBS 3 / Ladap
6

Minggu PEPERIKSAAN/ 15 - Mesy Pengurusan 5


20 PENTAKSIRAN 17 – 18 -LDP 7
14.5.18 PERTENGAHAN TAHUN 18 - PPT Peralihan/T1/T2/T3
- TING Peralihan, T1 ,T2, Tamat
18.5.18 T3, T4 & T5

KBAT:
TEMA 9: 1. Alat Berfikir
SUKAN 1.8.2 Mengulas bahan Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara ● Lembaran pengurusan
DAN grafik dengan murid dapat: Belajar/ grafik
REKREAS 1.8 Mengulas sesuatu menyatakan maklumat 1) Melengkapkan borang Pembelajaran ● Peta minda
I perkara dan isu tersurat dan tersirat Akses Kendiri ● 6 topi pemikiran
permohonan untuk
dengan jelas dan bernas membuka akaun ● CoRT 1
menggunakan ayat yang ● CoRT 4
simpanan bank .
UNIT 18: gramatis. 2. Peta I-think
SERONOK ● Peta bulatan
NYA 4.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pendekatan ● Peta buih
BERIADA Mempersembahkan murid dapat: Modular ● Peta buih berganda
H pengacaraan 1) Melafazkan teks Pembelajaran ● Peta dakap
menggunakan sebutan, pengacaraan dengan Berasaskan ● Peta titi
Minggu
LITERSI intonasi, nada, sebutan, intonasi, nada Projek ● Peta pokok
21
BACAAN gaya dan bahasa badan dan bahasa badan ● Peta alir
21.5.18
HEBAT: yang sesuai melalui yang sesuai. ● Peta pelbagai alir
-
KESELAM teknik yang menarik dan 3. Aras Berfikir
25.5.18
ATAN berkesan. ● Mengaplikasi
4.4 ● Menganalisis
Mempersembah-kan ● Menilai
karya prosa, puisi dan ● Mencipta
pelbagai persembahan
lain. EMK : Pendidikan Kewangan
NILAI: Berdikari
PENTAKSIRAN
● Latihan bertulis
● Kuiz
● Pembentangan

24 – Peperiksaan T4 & T5 tamat


25 – Sambutan Hari Guru
Peringkat Sekolah
5.2 5.2.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
Minggu Memahami dan Memahami dan murid dapat: Koperatif 1. Alat Berfikir
22 TEMA 10: menggunakan kata menggunakan kata 1) Menulis lima ayat ● Lembaran pengurusan
28.5.18 SELAMAT ganda dalam pelbagai ganda penuh, kata ganda menggunakan kata grafik
- DATANG ayat penuh berimbuhan dan ganda penuh ● Peta minda
1.6.18 KE kata ganda majmuk berimbuhan ● 6 topi pemikiran
MALAYSI dengan betul mengikut 2) Menyenaraikan kata ● CoRT 1
A konteks ● CoRT 4
ganda majmuk .
2. Peta I-think
1.7.2 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Main ● Peta bulatan
UNIT 19: Berunding untuk murid dapat: Peranan ● Peta buih
KENALI mendapatkan 1) Melakonkan situasi
● Peta buih berganda
MALAYSI 1.7 ● Peta dakap
persetujuan bagi sesuatu tawar-menawar antara
A Berbincang dan ● Peta titi
tawaran tentang sesuatu penjual dengan
berunding tentang ● Peta pokok
perkara secara rasional pembeli.
sesuatu perkara. ● Peta alir
dengan ayat yang
gramatis dan bahasa ● Peta pelbagai alir
yang santun 3. Aras Berfikir
● Mengaplikasi
● Menganalisis
2.1.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembentangan
● Menilai
Membaca secara murid dapat: kumpulan
● Mencipta
mekanis pengumuman, 1) Membaca secara
EMK : Pendidikan Kewangan dan
ikrar, iklan dan promosi mekanis promosi
Keusahawan
dengan sebutan dan makanan sempena
NILAI: Berdikari
intonasi yang betul, nada Hari Kantin dengan
2.1 SISTEM BAHASA : Kosa kata
yang sesuai serta sebutan dan intonasi
Membaca secara PENTAKSIRAN
kepantasan yang yang betul.
mekanis pelbagai bahan ● Latihan bertulis
Wajar.
prosa dan puisi ● Kuiz
● Pembentangan
● Forum

29 – Hari Wesak
1 – Majlis Iftar / Majlis Khatam al-
Quran

3.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembentangan


KBAT:
TEMA 10: Membina kerangka murid dapat: Kumpulan
Minggu 3.4 1. Alat Berfikir
SELAMAT penulisan dengan 1) Menyenaraikan empat isi Gerak kerja
23 Menulis untuk ● Lembaran pengurusan
DATANG menyenaraikan isi yang cara-cara menarik Berkumpulan –
4.6.18 menghasilkan prosa grafik
KE sesuai secara terancang kedatangan pelancong. Satu kumpulan
- secara terancang. ● Peta minda
MALAYSI dan kemas 2) Menyenaraikan lima tempat tiga bab
8.6.18 ● 6 topi pemikiran
A menggunakan bahasa menarik di Malaysia dan Teknik Nokom
● CoRT 1
yang tepat. tiga keistimewaannya. (Novel Komik)
(Setiap kumpulan satu ● CoRT 4
UNIT 20: tempat menarik) 2. Peta I-think
CINTAI ● Peta bulatan
MALAYSI ● Peta buih
A ● Peta buih berganda
LITERASI ● Peta dakap
BACAAN 4.1.1 Pada akhir pelajaran, murid- Three Stray One ● Peta titi
HEBAT: Memahami dan murid dapat: Stay ● Peta pokok
KESENIA 4.1 mengapresiasi karya 1) Melukis komik sinopsis ● Peta alir
N, Memahami dan prosa dengan setiap bab (peristiwa) ● Peta pelbagai alir
KEBUDAY mengapresiasi karya memberikan respons 2) Menerangkan peristiwa 3. Aras Berfikir
AAN, sastera dengan peribadi tentang sinopsis, dalam setiap bab ● Mengaplikasi
ESTETIKA memberikan respons tema dan persoalan ● Menganalisis
peribadi dengan betul, rasional ● Menilai
dan ● Mencipta
penuh penghayatan
EMK : Kelestarian Global
5.3.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran NILAI: Hemah tinggi
5.3
Memahami dan murid dapat: Berpusatkan SISTEM BAHASA: Kosa kata
Memahami dan
menggunakan awalan 1) Menulis 10 ayat Murid PENTAKSIRAN
menggunakan kata
dan akhiran bagi kata menggunakan kata ● Latihan bertulis
terbitan dalam pelbagai
nama dengan betul nama yang mempunyai ● Kuiz
ayat
mengikut awalan dan imbuhan ● Pembentangan
konteks. akhiran ● Forum
1.8.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
Menerangkan sesuatu murid dapat: Kecerdasan 4 – Tarikh Akhir key in markah
1.8 perkara dengan bernas 1) Menyampaikan tiga isi Pelbagai semua tingkatan
Mengulas sesuatu dan kritis secara jelas syarahan kesan-kesan
perkara, isu atau topik. menggunakan ayat yang kedatangan pelancong ke
betul, tepat dan gramatis.
Malaysia.

9.6.2018
- CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA
24.6.201 PUASA
8
2.1.2 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
mekanis pantun dengan murid dapat: Didik Hibur 1. Alat Berfikir
TEMA 11: sebutan dan intonasi 1) Membaca pantun ● Lembaran pengurusan
2.1 Membaca secara
PERPADU yang betul dan nada dengan sebutan dan Pantuk Kasih grafik
mekanis pelbagai bahan
AN yang sesuai intonasi yang betul Sayang ● Peta minda
prosa dan puisi.
2) Mempersembahkan ● 6 topi pemikiran
tiga rangkap pantun ● CoRT 1
UNIT 21: dengan nada yang ● CoRT 4
INDAHNY sesuai 2. Peta I-think
A 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta bulatan
UKHUWA Menulis perenggan murid dapat: Koperatif ● Peta buih
H pendahuluan dengan 1) Menghuraikan ● Peta buih berganda
3.4
membina ayat tema, ayat pendahuluan jenis ● Peta dakap
Menulis untuk
rangsangan dan ayat sejarah 3. Aras Berfikir
menghasilkan prosa
arahan secara 2) Menerangkan ● Mengaplikasi
secara terancang
terancang, tertib dan pendahuluan jenis puisi ● Menganalisis
Minggu
kemas menggunakan ● Menilai
26
bahasa yang tepat, indah ● Mencipta
25.6.18
dan menarik
-
4.1.2 Pada akhir pelajaran, murid- Sajak Kucari EMK : Kelestarian global
29.6.18 4.1 Memahami dan murid dapat: Damai di sini NILAI: Hemah tinggi
Memahami dan mengapresiasi karya 1) Mendeklamasikan SISTEM BAHASA: Sebutan dan
mengapresiasi karya puisi dengan sajak Teknik Mestamu intonasi
sastera dengan memberikan respons 2) Menulis tiga rangkap PENTAKSIRAN
memberikan respons peribadi tentang bentuk, sajak Teknik Rantai ● Latihan bertulis
peribadi huraian maksud dengan 3) Memberi komen kalimat ● Kuiz
betul, rasional dan penuh tentang sajak ● Pembentangan
penghayatan. ● Forum
5.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ●
Memahami dan murid dapat: Koperatif 25 – Pelancaran Minggu
5.4 menggunakan frasa 1) Menulis ayat dalam Akademik / Semakan Buku
Memahami dan nama dengan betul perenggan menggunakan Latihan 2
menggunakan frasa mengikut konteks frasa nama yang diberi. 26 – Mesyuarat Pengurusan 6
dalam pelbagai ayat 27 – Taklimat Hari Terbuka /
Mesyuarat Kurikulum3
29 – Mesyuarat Koperasi 3

1.8.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran


1.8 KBAT:
Mengulas peristiwa murid dapat: Inkuiri
Mengulas sesuatu 1. Alat Berfikir
mengikut urutan secara 1) Menceritakan sejarah
perkara, isu ● Lembaran pengurusan
atau topik jelas dan bernas tempat tinggal grafik
menggunakan ayat yang 2) Menerangkan tempat- ● Peta minda
gramatis. tempat bersejarah di ● 6 topi pemikiran
negeri kelahiran ● CoRT 1
Minggu TEMA 11: 2.2 2.2.1 Pada akhir pelajaran, murid - Teknik Bacaan- ● CoRT 4
27 PERPADU Membaca untuk Membaca untuk murid dapat: SQ4R 2. Peta I-think
2.7.18 AN memahami makna memahami makna 1) Menyenaraikan enam Modul HEBAT- ● Peta bulatan
- perkataan, rangkai kata, perkataan yang terdapat perkataan yang kurang Sejarah dan ● Peta buih
6.7.18 istilah, ungkapan, ayat, dalam pelbagai bahan difahami. Warisan ● Peta buih berganda
UNIT 22: maklumat dan maksud menggunakan glosari ● Peta dakap
2) Mengenal pasti
TERAS keseluruhan daripada dan kamus dengan betul ● Peta titi
KEHARM dan tepat. maksud perkataan ● Peta pokok
pelbagai bahan. menggunakan kamus.
ONIAN ● Peta alir
● Peta pelbagai alir
LITERASI 3.4.3 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran 3. Aras Berfikir
BACAAN Menulis perenggan isi murid dapat: koperatif ● Mengaplikasi
HEBAT: dan kesimpulan yang 1) Menyenaraikan isi Pembentangan ● Menganalisis
KESIHAT kemas menggunakan penting kumpulan ● Menilai
AN, 3.4 ejaan yang betul dan 2) Menulis perenggan isi ● Mencipta
KEBERSI Menulis untuk bahasa yang tepat yang kemas EMK : Patriotisme
HAN menghasilkan prosa menggunakan ejaan NILAI: Kesyukuran
secara terancang. SISTEM BAHASA: Sebutan dan
yang betul dan bahasa
yang tepat Intonasi dan tatabahasa
PENTAKSIRAN
3) Membuat kesimpulan
● Latihan bertulis
karangan. ● Kuiz
● Pembentangan
4.1.3 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Rantai ● Forum
Memahami dan murid dapat: Kalimat
4.1 mengapresiasi karya 1) Mencipta tiga rangkap Pendekatan 2 - Penutup Minggu Akademik
Memahami dan sastera dengan sajak menggunakan Modular 3 - Hari Terbuka
mengapresiasi karya memberikan respons pengulangan kata dan Pembentangan 6 – Dialog Prestasi Kehadiran /
sastera dengan peribadi dari aspek singkatan kata kumpulan Mesy HEM 3 / Mesy Koku 3
memberikan respons pengulangan kata dan 2) Mengkritik hasil karya 7 - Khemah Ibadah / LDP
peribadi singkatan kata dengan kumpulan lain secara
betul dan bertatasusila.
penuh penghayatan.
TEMA 12: 5.5 5.5.1 Pada akhir pelajaran, murid- Think Pair Share
KBAT:
Minggu NEGARAK Memahami dan membina Memahami dan membina murid dapat:
1. Alat Berfikir
28 U JATI pelbagai ayat berdasarkan pola 1) Menganalisis 10 pola
● Lembaran pengurusan
9.7.18 DIRIKU ayat ayat inti dengan betul
- dan tepat mengikut ayat inti daripada grafik
13.7.18 konteks lembaran kerja yang ● Peta minda
UNIT 23: diberi. ● 6 topi pemikiran
SEMARAK ● CoRT 1
2) Menulis enam ayat
NEGARA ● CoRT 4
menggunakan pola 2. Peta I-think
ayat inti yang diberi. ● Peta bulatan
● Peta buih
● Peta buih berganda
1.1.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta dakap
1.1
Mendengar dan murid dapat: Kecerdasan ● Peta titi
Mendengar, mengenal
mengenal sebutan 1) Mendengar dan Pelbagai ● Peta pokok
dan menyebut perkataan,
perkataan dan rangkai menyebut semula 10 ● Peta alir
rangkai kata, istilah dan
kata dalam pelbagai rangkai kata dalam ● Peta pelbagai alir
ungkapan serta intonasi
ujaran dengan betul dan video diperdengarkan. 3. Aras Berfikir
ayat dalam pelbagai
tepat. ● Mengaplikasi
ujaran
● Menganalisis
2.2 2.2.2 Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT- ● Menilai
Membaca untuk Membaca untuk murid dapat: Sejarah dan ● Mencipta
memahami makna memahami maklumat 1) Mencatat lima idea Warisan
perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam utama daripada petikan Teknik Bacaan- EMK : Patriotisme
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan yang dibaca. SQ4R NILAI: Semangat bermasyarakat
maklumat dan maksud memberikan respons Pembelajaran SISTEM BAHASA: Ejaan
2) Menerangkan idea
keseluruhan daripada yang betul dan tepat. Akses Kendiri
utama yang dbaca
pelbagai bahan.
3.4.4 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran PENTAKSIRAN
Menulis karangan murid dapat: koperatif ● Latihan bertulis
berdasarkan bahan 1) Menulis tiga perenggan isi Pembentangan ● Kuiz
rangsangan dan cerita kumpulan ● Pembentangan
3.4 karangan berdasarkan
menggunakan ejaan (Kumpulan lain Forum
Menulis untuk bahan rangsangan yang 9 - Pelancaran Bulan Kecergasan
menghasilkan prosa yang betul dan bahasa mengedit
diberi. / Hari Koperasi
secara yang tepat, indah serta kesalahan ejaan
menarik 2) Mengedit kesalahan ejaan dan bahasa) 10 – 12 Karnival Permainan
terancang dan bahasa. 13 - Mesy 3K 3 / SPBT 3 /
Biasiswa 3 / Kantin 3/ Mesy UBK
3/ Mesy Disiplin 3
TEMA 12: 4.2 4.2.1 Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara
NEGARAK Memahami dan Memahami dan murid dapat: Belajar
U JATI menggunakan menggunakan 1) Mengenal pasti lapan KBAT:
DIRIKU perbandingan semacam, perbandingan semacam perbandingan semacam 1. Alat Berfikir
peribahasa, kata-kata dalam komunikasi dan yang menggunakan kata ● Lembaran pengurusan
hikmat, kiasan madah penulisan dengan betul, grafik
adjektif. ● Peta minda
UNIT 24: pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut
HAYATI konteks 2) Menulis lapan ayat ● 6 topi pemikiran
berirama dalam
RUKUN komunikasi dan menggunakan ● CoRT 1
NEGARA penulisan perbandingan semacam ● CoRT 4
LITERASI tersebut. 2. Peta I-think
BACAAN 5.6.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta bulatan
HEBAT: Menganalisis dan murid dapat: Koperatif ● Peta buih
EKONOMI, 5.6 membetulkan kesalahan 1) Mengenal pasti 12 ● Peta buih berganda
KEUSAHA Menganalisis dan ayat mudah. ● Peta dakap
kesalahan tatabahasa
WANAN, membetulkan kesalahan ● Peta titi
sesuatu ayat dalam bahan edaran. ● Peta pokok
PENGURU
SAN 2) Membetulkan kesalahan ● Peta alir
Minggu
tersebut. ● Peta pelbagai alir
29
3. Aras Berfikir
16.7.18 1.2.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Mengaplikasi
- Mendengar dan murid dapat: Abad 21-
1.2 ● Menganalisis
20.7.18 memahami perkataan, 1) Menyenaraikan 10 istilah Kaedah Stesen
Mendengar dan ● Menilai
rangkai kata, istilah dan dan ungkapan menarik ● Mencipta
memahami perkataan,
ungkapan dalam yang terdapat dalam lagu EMK : Sains dan Teknologi
rangkai kata, istilah,
pelbagai ujaran dengan NILAI: Patriotisme
ungkapan dan ayat yang diperdengarkan.
betul dan tepat mengikut SISTEM BAHASA: Tatabahasa
dalam pelbagai ujaran. 2) Menerangkan maksud
konteks PENTAKSIRAN
istilah dan ungkapan
● Latihan bertulis
menarik tersebut. ● Kuiz
2.2.3 Pada akhir pelajaran, murid- ● Pembentangan
2.2 Membaca untuk murid dapat: Teknik Bedah ● Forum
Membaca untuk memahami idea 1) Mengenal pasti lima latar Karya
memahami makna keseluruhan dalam masyarakat yang terdapat Teknik Suai 16 - Tarikh Akhir Hantar Kertas
perkataan, rangkai kata, pelbagai bahan prosa dalam novel Darah Titik di Padan Soalan Percubaan SPM
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat Semantan Pembelalajaran 16 – Minggu Pusat Sumber
maklumat dan maksud secara luncuran dan 2) Menyenaraikan lima latar Koperatif 17 - Mesy Pengurusan 7
keseluruhan daripada imbasan tempat dan contoh peristiwa 19 - Taklimat Kemasukan T6
pelbagai bahan dalam novel.

Minggu PENTAKSIRAN 23 - Ujian Segak 2 / Penilaian


30 KURIKULUM 2 Kurikulum 2 , Peralihan, T1,T2
23.7.18 T1,T2 dan T4 bermula/ Ujian Amali
- PENILAIAN Sains T4
27.7.18 KURIKULUM 2 23 – 26 Ujian Segak 2
T4 & PERALIHAN 27 - Penilaian Kurikulum 2,
Peralihan, T1,T2 dan T4 Tamat

TEMA 12: 3.5.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:


NEGARAK 3.5 Menulis isi-isi penting murid dapat: Berpusatkan 1. Alat Berfikir
U JATI Menulis untuk untuk menghasilkan 1) Menyenaraikan lima isi Murid. ● Lembaran pengurusan
DIRIKU meringkaskan dan ringkasan dengan betul penting. grafik
merumus pelbagai bahan menggunakan ayat yang 2) Menulis ringkasan yang ● Peta minda
prosa gramatis.
lengkap. ● 6 topi pemikiran
UNIT 24: ● CoRT 1
HAYATI 4.3.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● CoRT 4
RUKUN Menghasilkan karya murid dapat: Koperatif 2. Peta I-think
NEGARA fiksyen dengan 1) Melengkapkan cerita ● Peta bulatan
LITERASI 4.3 mengaplikasikan berdasarkan ● Peta buih
BACAAN Menghasilkan karya ● Peta buih berganda
kerangka penulisan pendahuluan dan
HEBAT: fiksyen dan puisi secara ● Peta dakap
sastera secara terancang kerangka penulisan
Minggu EKONOMI, terancang dan tertib menggunakan yang diberi. ● Peta titi
31 KEUSAHA idea yang kreatif serta ● Peta pokok
30.7.18 WANAN, bahasa yang indah dan ● Peta alir
- PENGURU menarik ● Peta pelbagai alir
3.8.18 SAN 3. Aras Berfikir
5.1.1 Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara
Memahami dan murid dapat: Belajar ● Mengaplikasi
menggunakan kata nama 1) Menyatakan kata nama Pembelajaran ● Menganalisis
am dan kata nama khas am dan kata nama Kecerdasan ● Menilai
5.1 ● Mencipta
yang tunggal dan yang khas yang mengalami Pelbagai
Memahami dan EMK : Sains dan Teknologi
mengalami pemajmukan pemajmukan
menggunakan perkataan NILAI: Patriotisme
dengan betul mengikut 2) Menggunakan kata
daripada pelbagai SISTEM BAHASA: Tatabahasa
konteks nama am dan kata
golongan kata dalam PENTAKSIRAN
nama khas yang
pelbagai ayat ● Latihan bertulis
tunggal dan yang
mengalami ● Kuiz
pemajmukan dengan ● Pembentangan
betul dalam ayat ● Forum
mengikut konteks
1.2.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran 31 - Tarikh Akhir Hantar Kertas
Mendengar dan murid dapat: Kecerdasan Soalan Percubaan PT3
1.2 memahami ayat tunggal 1) Mendengar ayat Pelbagai 2 – Mesyuarat Koperasi 4
Mendengar dan dan ayat majmuk yang tunggal dan ayat 4 - Kuiz Bible Knowledge
memahami perkataan, mudah dalam ujaran majmuk daripada
rangkai kata, istilah, dengan menyatakan audio.
ungkapan dan ayat maksud yang betul, tepat
dalam pelbagai ujaran. dan jelas mengikut 2) Menjelaskan maksud
konteks lima ayat tunggal dan
ayat

2.3.1 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan- KBAT:


TEMA 13: Membaca untuk murid dapat: CHATT 1. Alat Berfikir
EKONOMI, 2.3 menyaring dan mengenal 1) Menyenaraikan tiga Pembentangan ● Lembaran pengurusan
KEUSAHA Membaca untuk pasti idea utama dan idea utama dan tiga kumpulan grafik
WANAN memproses maklumat idea sampingan dengan idea sampingan ● Peta minda
DAN daripada pelbagai bahan betul dan tepat. ● 6 topi pemikiran
daripada petikan.
PENGURU ● CoRT 1
SAN 2) Melengkapkan
● CoRT 4
lembaran kerja CHATT
2. Peta I-think
UNIT 25: 3.6.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
● Peta bulatan
EKONOMI 3.6 Menulis untuk mengolah murid dapat: Konstruktivisme
● Peta buih
Minggu DAN Menulis untuk mengolah maklumat daripada 1) Mencipta tiga rangkap Pembentangan
● Peta buih berganda
32 PERNIAG maklumat bagi bahan grafik kepada pantun daripada bahan kumpulan
● Peta dakap
6.8.18 AAN menghasilkan pelbagai bentuk prosa bentuk grafik. ● Peta titi
- bentuk penulisan dan puisi dan bentuk ilustrasi
● Peta pokok
10.8.18 LITERSI grafik. dengan menggunakan
● Peta alir
BACAAN bahasa yang betul dan
● Peta pelbagai alir
HEBAT: tafsiran yang tepat.
3. Aras Berfikir
EKONOMI, 4.3.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
● Mengaplikasi
KEUSAHA Menghasilkan syair murid dapat: Didik Hibur
● Menganalisis
WANAN, 4.3 secara terancang dan 1) Mencipta tiga rangkap Pembentangan
● Menilai
PENGURU Menghasilkan karya tertib, menggunakan idea syair daripada tema kumpulan
● Mencipta
SAN fiksyen dan puisi secara yang yang diberi.
terancang kreatif serta bahasa yang 2) Melagukan syair EMK : Sains dan Teknologi
indah dan menarik
dengan sebutan dan NILAI: Kerajinan
intonasi yang betul. SISTEM BAHASA: Ejaan
5.1.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
Memahami dan murid dapat: Abad 21- Think
menggunakan kata 1) Melengkapkan kata adjektif Pair Share PENTAKSIRAN
5.1 adjektif warna, bentuk, warna, bentuk, perasaan ● Latihan bertulis
Memahami dan perasaan dan waktu dan waktu dalam peta buih. ● Kuiz
menggunakan perkataan dengan betul mengikut 2) Menulis enam ayat ● Pembentangan
daripada pelbagai konteks. ● Forum
golongan kata dalam daripada kata adjektif
pelbagai ayat tersebut. 6 - Peperiksaan Percubaan SPM
Bermula
8 - Mesy Kewangan & Aset 3
!0 – Pemantauan SPBT

TEMA 13: 1.3.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembentangan KBAT:


EKONOMI, Mendengar dan murid dapat: kumpulan 1. Alat Berfikir
1.3
KEUSAHA memahami maklumat, 1) Menyenaraikan idea ● Lembaran pengurusan
Mendengar dan
WANAN fakta dan idea dalam utama daripada bahan grafik
memahami maklumat,
DAN pelbagai wacana dengan yang diperdengarkan. ● Peta minda
fakta, idea dan hujah
PENGURU memberikan respons ● 6 topi pemikiran
dalam pelbagai wacana 2) Menjelaskan idea
SAN secara lisan dengan ● CoRT 1
dan memberikan respons tersebut kepada kelas
betul, tepat dan ● CoRT 4
bermakna. secara lisan.
2. Peta I-think
UNIT 26: ● Peta bulatan
BIJAK 2.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan – ● Peta buih
Minggu WANG 2.4 Membaca secara murid dapat: Secara Imbasan ● Peta buih berganda
33 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan 1) Mengenal pasti ● Peta dakap
13.8.18 ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan ungkapan menarik ● Peta titi
- untuk mengukuhkan fiksyen untuk yang terdapat dalam ● Peta pokok
17.8.18 kelancaran membaca, meningkatkan novel Darah Titik di ● Peta alir
meluaskan penguasaan kosa kata Semantan. ● Peta pelbagai alir
perbendaharaan kata dan ungkapan menarik 3. Aras Berfikir
dan ilmu pengetahuan dengan pemahaman dan ● Mengaplikasi
penghayatan yang baik ● Menganalisis
● Menilai
3.6 3.6.2 Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara ● Mencipta
Menulis untuk mengolah Menulis untuk mengolah murid dapat: Belajar EMK : Sains dan Teknologi
maklumat bagi maklumat daripada 1) Menyenaraikan tiga isi Pembelajaran NILAI: Keberanian
menghasilkan pelbagai bahan grafik kepada tersurat dan dua isi Berpusatkan SISTEM BAHASA: Sebutan dan
bentuk penulisan dan perenggan dan bahan tersirat daripada bahan Murid Intonasi
grafik. prosa atau puisi kepada grafik PENTAKSIRAN
bahan ilustrasi 2) Menulis ulasan yang ● Latihan bertulis
menggunakan ayat yang lengkap. ● Kuiz
gramatis ● Pembentangan
● Forum
4.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik main
Mempersembahkan murid dapat: peranan 13 - Peperiksaan Percubaan PT3
4.4
pengacaraan 1) Mempersembahkan (Setiap Bermula/Pelancaran Bulan
Mempersembahkan
menggunakan sebutan, pengacaraan dengan kumpulan Kebangsaan
karya prosa, puisi dan
intonasi, nada, sebutan, intonasi, nada mempersembah 14 - Semakan Fail Bidang
pelbagai persembahan
gaya dan bahasa badan dan bahasa badan kan lakonan) Bahasa/Matematik & Sains/
lain
yang sesuai melalui yang betul. Teknik & Vok/ Kemanusiaan
teknik yang menarik dan 17 – Peperiksaan Percubaan PT3
berkesan. tamat
28 - Tarikh Akhir Key in Markah
18.8.18 CUTI PERTENGAHAN Percubaan PT3
- PENGGAL 2 31 - Hari Kebangsaan
26.8.18 HARI RAYA HAJI 1 - Hari Raya Qurban

TEMA 14: 5.1.3 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:


BERBUDI Memahami dan murid dapat: Koperatif 1. Alat Berfikir
KEPADA menggunakan kata seru, 1) Menyenaraikan kata (Setiap ● Lembaran pengurusan
ALAM 5.1 kata tanya, kata perintah, seru,kata tanya,dan kata kumpulan satu grafik
Memahami dan kata pembenar dan kata perintah, kata pembenar prosa) ● Peta minda
menggunakan perkataan pangkal ayat dengan dan kata pangkal ayat yang ● 6 topi pemikiran
UNIT 27: daripada pelbagai betul mengikut konteks. ● CoRT 1
SUBURNY terdapat dalam
golongan kata dalam ● CoRT 4
A BUMIKU cerpen,drama,prosa
pelbagai ayat 2. Peta I-think
Minggu tradisional daripada antologi ● Peta bulatan
35 LITERASI Baik Budi, Indah Bahasa. ● Peta buih
27.8.18 BACAAN 2) Membentangkan hasil ● Peta buih berganda
- HEBAT: dapatan ● Peta dakap
31.8.18 PENDIDIK ● Peta titi
1.3.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
AN 1.3 ● Peta pokok
Mendengar dan murid dapat: Akses Kendiri
Mendengar dan ● Peta alir
memahami maklumat, 1) Menyenaraikan
memahami maklumat, ● Peta pelbagai alir
fakta dan idea dalam maklumat,fakta dan idea
fakta, idea dan hujah 3. Aras Berfikir
pengumuman dan yang diperoleh daripada
dalam pelbagai wacana ● Mengaplikasi
ucapan dengan ucapan sempena bulan
dan memberikan ● Menganalisis
memberikan respons
respons. kemerdekaan. ● Menilai
yang betul, tepat dan
bermakna 2) Menjelaskan maklumat ● Mencipta
dengan menggunakan ayat EMK : TMK
yang betul dan gramatis. NILAI: Kerajinan
SISTEM BAHASA: Sebutan dan
Intonasi
2.1.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
PENTAKSIRAN
Membaca secara murid dapat: Berpusatkan
2.1
mekanis pengumuman, 1) Membaca dua pengumuman Murid
Membaca secara ● Latihan bertulis
ikrar, iklan dan promosi dengan sebutan dan intonasi
mekanis pelbagai bahan ● Kuiz
dengan sebutan dan yang betul, nada yang sesuai
prosa dan puisi ● Pembentangan
intonasi yang betul, nada serta kepantasan yang wajar.
● Forum
yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.
29- Mesyuarat Penyelarasan
3.7.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
Guru 4 / Mesyuarat PBS 4
3.7 Mengedit ejaan, tanda murid dapat: Abad 21-
30 – Peperiksaan Percubaan
Mengedit dan baca dan kesalahan 1)Mengenal pasti kesalahan Kaedah Stesen
SPM tamat
memurnikan pelbagai nahu yang mudah ejaan, tanda baca,dan
31 – Hari Kebangsaan
teks. dengan betul tanpa kesalahan nahu dalam bahan
mengubah maksud asal edaran yang diberi.
ayat.
TEMA 14: 4.1.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pendekatan KBAT:
BERBUDI Memahami dan murid dapat: Didik Hibur 1. Alat Berfikir
KEPADA 4.1 mengapresiasi karya 1) Menerangkan maksud ● Lembaran pengurusan
ALAM Memahami dan prosa dengan lagu “Bersamamu” grafik
mengapresiasi karya memberikan respons nyanyian Jaclyn Victor. ● Peta minda
sastera dengan peribadi tentang sinopsis, ● 6 topi pemikiran
2) Mengenal pasti tiga
UNIT 28: memberikan respons tema dan persoalan ● CoRT 1
DI TANAH peribadi dengan betul, rasional persoalan yang ● CoRT 4
Minggu DAN DI dan terdapat dalam novel 2. Peta I-think
36 AIR penuh penghayatan yang dikaji. ● Peta bulatan
3.9.18 ● Peta buih
- 5.1.4 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta buih berganda
7.9.18 Memahami dan murid dapat: Koperatif ● Peta dakap
5.1 menggunakan kata kerja 1) Mengenal pasti lima ● Peta titi
Memahami dan tak transitif dengan betul kata kerja tak transitif ● Peta pokok
menggunakan perkataan mengikut konteks daripada petikan yang ● Peta alir
daripada pelbagai ● Peta pelbagai alir
diberi.
golongan kata dalam 3. Aras Berfikir
pelbagai ayat 2) Menulis lima ayat
● Mengaplikasi
dengan menggunakan ● Menganalisis
kata kerja tak transitif. ● Menilai
1.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Round ● Mencipta
1.4
Berbual tentang kegiatan murid dapat: Robin EMK : TMK
Berbicara tentang
harian serta hal-hal 1) Menceritakan teknik belajar Teknik NILAI: Kerajinan
sesuatu perkara dalam
persendirian yang berkesan. Permainan Kotak SISTEM BAHASA: Kosa kata
pelbagai situasi formal
menggunakan sebutan Beracun PENTAKSIRAN
dan tidak formal.
dan intonasi yang betul ● Latihan bertulis
secara santun ● Kuiz
2.1.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pendekatan ● Pembentangan
Membaca secara murid dapat: Didik Hibur Forum
2.1 mekanis pantun dengan 1)Membaca pantun daripada 3 - Tarikh Akhir Hantar Soalan
Membaca secara sebutan dan intonasi lagu “Gurindam Jiwa” Akhir Tahun T4 / Tarikh Akhir key
mekanis pelbagai bahan yang betul dan nada in markah Percubaan PT3
prosa dan puisi. yang sesuai 7 - Tarikh Akhir Key In Markah
Percubaan SPM
8- Ladap 7&8 (lawatan Penanda
Aras)
Minggu TEMA 15: 3.1 3.1.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
37 SAINS, Menulis untuk Menulis untuk murid dapat: Akses Kendiri 1. Alat Berfikir
10.9.18 TEKNOLO menerangkan makna menyatakan makna kata 1)Menerangkan makna istilah- ● Lembaran pengurusan
- GI DAN kata dan istilah; maksud dengan betul mengikut istilah yang terdapat dalam grafik
14.9.18 INOVASI rangkai kata, ungkapan konteks KOMSAS ● Peta minda
dan ayat ● 6 topi pemikiran
● CoRT 1
UNIT 29: 4.1.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● CoRT 4
HEBATNY 4.1 Memahami dan murid dapat: Koperatif 2. Peta I-think
A Memahami dan mengapresiasi karya 1) Menerangkan maksud ● Peta bulatan
TEKNOLO mengapresiasi karya puisi dengan sajak Pada Sekuntum ● Peta buih
GI sastera dengan memberikan respons Mawar ● Peta buih berganda
memberikan respons peribadi tentang bentuk, 2) Menyenaraikan bentuk ● Peta dakap
LITERASI peribadi huraian maksud dengan ● Peta titi
BACAAN betul, rasional dan penuh sajak. ● Peta pokok
HEBAT: penghayatan ● Peta alir
PENTADB 5.2.1 Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara ● Peta pelbagai alir
IRAN 5.2 Memahami dan murid dapat: Belajar 3. Aras Berfikir
POLITIK Memahami dan menggunakan kata 1) Mengenal pasti kata ● Mengaplikasi
menggunakan kata ganda penuh, kata ganda ganda penuh, kata ● Menganalisis
ganda dalam pelbagai penuh berimbuhan dan ganda penuh ● Menilai
ayat. kata ganda majmuk ● Mencipta
berimbuhan dan kata
dengan betul mengikut EMK : Bahasa
konteks. ganda majmuk yang NILAI: Baik hati
terdapat dalam petikan. SISTEM BAHASA: Sebutan dan
2) Mengklasifikasikan Intonasi
kata ganda mengikut
jenis
PENTAKSIRAN
1.4.2 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Lakonan ● Latihan bertulis
Berbicara untuk murid dapat: ● Kuiz
1.4 memulakan dan 1)Melakonkan dialog situasi ● Pembentangan
Berbicara tentang mengakhiri perbualan, orang yang sesat di sesebuah ● Forum
sesuatu perkara dalam bertanya khabar, serta tempat.
pelbagai situasi formal menyatakan terima kasih 11 – Awal Muharam
dan tidak formal 14 – Penutup Bulan Kebangsaan
dan penghargaan secara
bertatasusila

Minggu TEMA 15: 2.2.1 Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara KBAT:
38 SAINS, Membaca untuk murid dapat: Belajar 1. Alat Berfikir
17.9.18 TEKNOLO 2.2 memahami makna 1) Menyenaraikan lima Buku Teks
Membaca untuk ● Lembaran pengurusan
- GI DAN perkataan yang terdapat perkataan yang sukar Bahasa Melayu grafik
21.9.18 INOVASI memahami makna dalam pelbagai bahan KSSM Tingkatan
perkataan, rangkai kata, difahami daripada petikan ● Peta minda
menggunakan glosari Kamus Dewan
istilah, ungkapan, ayat, yang terdapat dalam buku ● 6 topi pemikiran
dan kamus dengan betul ● CoRT 1
UNIT 30: maklumat dan maksud dan tepat teks.
keseluruhan daripada 2) Merujuk Kamus Dewan ● CoRT 4
DUNIA 2. Peta I-think
KREATIVI pelbagai bahan untuk memperoleh makna
● Peta bulatan
TI perkataan. ● Peta buih
3.2.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta buih berganda
LITERASI 3.2
Menulis untuk murid dapat: Berpusatkan ● Peta dakap
BACAAN Menulis untuk
menyatakan sesuatu 1) Menulis tiga idea utama Murid ● Peta titi
HEBAT: mengemukakan
situasi yang dibaca, daripada video yang ● Peta pokok
PERINDU maklumat dan
didengar dan ditonton ditonton. ● Peta alir
STRIAN pandangan tentang
menggunakan ayat yang ● Peta pelbagai alir
sesuatu perkara 2) Menghuraikan tiga idea
betul, tepat dan gramatis 3. Aras Berfikir
tersebut dalam perenggan.
● Mengaplikasi
4.1 4.1.3 Pada akhir pelajaran, murid- Pendekatan ● Menganalisis
Memahami dan Memahami dan murid dapat: Didik Hibur ● Menilai
mengapresiasi karya mengapresiasi karya 1) Mendengar sajak “Guru Oh https://www.yout ● Mencipta
sastera dengan sastera dengan Guru “ karya Usman ube.com/watch? EMK : Bahasa
memberikan respons memberikan respons Awang. v=ilYvzHRHRww NILAI: Hemah tinggi
peribadi peribadi dari aspek 2) Mencatat pengulangan kata SISTEM BAHASA: Sebutan dan
pengulangan kata dan dan singkatan kata yang Intonasi
singkatan kata dengan terdapat dalam sajak PENTAKSIRAN
betul dan tersebut. ● Latihan bertulis
penuh penghayatan. ● Kuiz
5.3.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembentangan ● Pembentangan
Memahami dan murid dapat: kumpulan ● Forum
menggunakan awalan 1) Mengenal pasti lima kata
dan akhiran bagi kata nama yang sesuai 18 - Peperiksaan Akhir Tahun T4
5.3 nama dengan betul menggunakan awalan dan Bermula /Penutup Bulan
Memahami dan mengikut konteks. akhiran. Kebangsaan
menggunakan kata 2) Membentangkan dapatan di 18 – Mesyuarat Pengurusan 9
terbitan dalam pelbagai dalam kelas. 18 – Raptai Hari Anugerah
ayat Kokurikulum
19 - Tarikh Akhir Hantar Soalan
Peralihan,T1 & T2
21 – Majlis Anugerah Cemerlang
Kokurikulum

TEMA 16: 1.4.3 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:


PELESTA 1.4 Menceritakan murid dapat: Abad 21- Teknik 1. Alat Berfikir
RIAN Berbicara tentang pengalaman diri dan 1)Menceritakan cita-cita diri Round Table ● Lembaran pengurusan
ALAM sesuatu perkara dalam orang lain dalam sendiri kepada rakan-rakan. Kajian Masa grafik
pelbagai situasi formal pelbagai situasi dengan Depan ● Peta minda
dan tidak formal sebutan dan intonasi ● 6 topi pemikiran
UNIT 31: yang betul secara ● CoRT 1
DUNIA santun. ● CoRT 4
Minggu HANYA 2.2 2.2.2 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan- 2. Peta I-think
39 PINJAMA Membaca untuk Membaca untuk murid dapat: ACID ● Peta bulatan
24.9.18 N memahami makna memahami maklumat 1)Membaca teks dan memberi ● Peta buih
- perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam pandangan tentang teks. ● Peta buih berganda
28.9.18 LITERASI istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan ● Peta dakap
BACAAN maklumat dan maksud memberikan respons ● Peta titi
HEBAT: keseluruhan daripada yang betul dan tepat. ● Peta pokok
PERPADU pelbagai bahan. ● Peta alir
AN 3.3.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Peta pelbagai alir
3.3 Menulis untuk murid dapat: Kontekstual 3. Aras Berfikir
Menulis untuk melengkapkan maklumat 1)Menulis resume diri yang ● Mengaplikasi
melengkapkan maklumat diri dan ayat dalam lengkap ● Menganalisis
dalam pelbagai bahan pelbagai bahan dengan ● Menilai
betul dan tepat ● Mencipta
4.2.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran EMK : Sains dan Teknologi
Memahami dan murid dapat: Berpusatkan Nilai : Hemah tinggi
4.2
menggunakan 1) Menerangkan Murid SISTEM BAHASA: Sebutan dan
Memahami dan
perbandingan semacam perbandingan Intonasi
menggunakan
dalam komunikasi dan semacam PENTAKSIRAN
perbandingan semacam,
penulisan dengan betul, menggunakan kata ● Latihan bertulis
peribahasa, kata-kata
tepat dan mengikut adjektif warna ● Kuiz
hikmat, kiasan madah
konteks 2) Menulis enam ayat ● Pembentangan
pujangga, dan bahasa
menggunakan kata ● Forum
berirama dalam
perbandingan
komunikasi dan
semacam dengan 28 - Mesy Penyelarasan Guru 4
penulisan.
betul, tepat dan
mengikut konteks
Minggu TEMA 16: 5.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
5.4
40 PELESTA Memahami dan murid dapat: Berpusatkan 1. Alat Berfikir
Memahami dan
1.10.18 RIAN menggunakan frasa 1) Menyenaraikan 10 frasa Murid ● Lembaran pengurusan
menggunakan frasa
- ALAM nama dengan betul nama berkaitan kerjaya. grafik
dalam pelbagai ayat
5.10.18 mengikut konteks. 2) Membina 10 ayat dengan ● Peta minda
frasa nama tersebut. ● 6 topi pemikiran
UNIT 32: 1.5.1 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Balang ● CoRT 1
BUANA 1.5 Mengemukakan soalan murid dapat: Kaca ● CoRT 4
MENGUNT Bersoal jawab tentang bertumpu untuk 1) Bertanya soalan 2. Peta I-think
UM sesuatu perkara dengan mengetahui pesanan, tentang panduan ● Peta bulatan
SENYUM menggunakan pelbagai arahan, panduan dan sewaktu temu duga. ● Peta buih
soalan dan tunjuk cara dengan betul ● Peta buih berganda
LITERASI mengemukakan jawapan tepat dan secara ● Peta dakap
BACAAN bertatasusila ● Peta titi
HEBAT: ● Peta pokok
PERTANI 2.2.3 Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara ● Peta alir
AN, 2.2
Membaca untuk murid dapat: Belajar ● Peta pelbagai alir
PENTERN Membaca untuk
memahami idea 1) Membaca secara 3. Aras Berfikir
AKAN, memahami makna
keseluruhan dalam luncuran dan imbasan ● Mengaplikasi
PERIKAN perkataan, rangkai kata,
pelbagai bahan prosa petikan yang diberi. ● Menganalisis
AN istilah, ungkapan, ayat,
dengan betul dan tepat ● Menilai
maklumat dan maksud 2) Menyenaraikan lima isi
secara luncuran dan ● Mencipta
keseluruhan daripada penting.
imbasan. EMK : Sains dan Teknologi
pelbagai bahan
NILAI: kerajinan
3.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembentangan SISTEM BAHASA: Tatabahasa
Membina kerangka murid dapat: kumpulan PENTAKSIRAN
penulisan dengan 1)Menulis lima idea utama dan ● Latihan bertulis
menyenaraikan isi yang contoh bagi tugasan karangan ● Kuiz
3.4
sesuai secara terancang yang diberikan. ● Pembentangan
Menulis untuk
dan kemas Forum
menghasilkan prosa
menggunakan bahasa 1-Pelancaran Bulab Bahasa
secara terancang.
yang tepat. 3- Majlis Restu Ilmu / Mesy
Kurikulum 4
5 - Peperiksaan Akhir Tahun T4
Tamat/Peperiksaan Akhir Tahun
Peralihan,T1 & T2 Bermula
Minggu 8 - Pemulangan Buku Teks T4
41 9- Semakan Fail Bidang
8.10.18 Bahasa/Matematik & Sains/
- Teknik & Vok/ Kemanusiaan
PEPERIKSAAN AKHIR
12.10.18 8-11 – Ujian Bertulis PT3
TAHUN PERALIHAN,T1
12 - Peperiksaan Akhir Tahun
& T2
Peralihan, T1 & T2 Tamat/
Mesyuarat 3K 4 / SPBT4/
Mesyuarat Disiplin 4/ Pemulangan
Buku Teks T3
13 – Hari Sukan Negara
TEMA 17: 1.5.2 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Kerusi KBAT:
1.5
ERA Memberikan jawapan murid dapat: Panas 1. Alat Berfikir
Bersoal jawab tentang
BAHARU yang sesuai tentang 1)Bersoal jawab mengenai Pembelajaran ● Lembaran pengurusan
sesuatu perkara dengan
INDUSTRI sesuatu perkara dengan kesan rasuah kepada diri, Berpusatkan grafik
menggunakan pelbagai
betul, tepat dan secara keluarga dan negara. Murid ● Peta minda
soalan dan jawapan
Minggu bertatasusila. ● 6 topi pemikiran
42 UNIT 33: ● CoRT 1
15.10.18 INDUSTRI 2.3.1 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan ● CoRT 4
- BERDAYA Membaca untuk murid dapat: CHATT
SAING 2.3 menyaring dan mengenal 1) Mentafsir rencana Pembelajaran
19.10.18 2. Peta I-think
LITERASI Membaca untuk pasti idea utama dan bertajuk ‘Rasuah” Berasakan ● Peta bulatan
BACAAN memproses maklumat idea sampingan dengan Inkuiri
2) Menjelaskan isi tersurat ● Peta buih
HEBAT: daripada pelbagai bahan betul dan tepat. Modul HEBAT:
dan isi tersirat yang ● Peta buih berganda
SAINS, Integriti ● Peta dakap
TEKNOLO terdapat dalam petikan
● Peta titi
GI 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pembentangan ● Peta pokok
INOVASI Menulis perenggan murid dapat: kumpulan ● Peta alir
pendahuluan dengan 1)Menulis dua pendahuluan Gallery Walk ● Peta pelbagai alir
3.4 membina ayat tema, ayat jenis suasana 3. Aras Berfikir
Menulis untuk rangsangan dan ayat ● Mengaplikasi
menghasilkan prosa arahan secara ● Menganalisis
secara terancang terancang, tertib dan ● Menilai
kemas menggunakan ● Mencipta
bahasa yang tepat, indah
dan menarik EMK : Patriotisme
Nilai : Kejujuran
4.3.2 Pada akhir pelajaran, murid- Pendekatan SISTEM BAHASA: Tatabahasa
4.3 Menghasilkan syair murid dapat: Didik Hibur
Menghasilkan karya secara terancang dan 1) Menghasilkan dua PENTAKSIRAN
fiksyen dan puisi secara tertib, menggunakan idea rangkap syair ● Latihan bertulis
terancang. yang bertemakan integriti. ● Kuiz
kreatif serta bahasa yang ● Pembentangan
2) Melagukan syair .
indah dan menarik Forum
16 – Mesyuarat Pengurusan 10
5.6 5.6.1 Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara
19 – Mesyuarat Kewangan / Aset
Menganalisis dan Menganalisis dan murid dapat: Belajar
4
membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan 1)Mengenal pasti 10 kesalahan
sesuatu ayat. ayat mudah dalam ayat

Minggu TEMA 17: 1.5.3 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Main KBAT:
43 ERA Bersoal jawab dalam murid dapat: Peranan 1. Alat Berfikir
22.10.18 BAHARU 1.5 perbualan menggunakan 1) Melakonkan watak Pembelajaran ● Lembaran pengurusan
- INDUSTRI Bersoal jawab tentang soalan bertumpu dan Berpusatkan
wartawan dan wakil grafik
26.10.18 sesuatu perkara dengan mengemukakan jawapan Murid
rakyat menerusi dialog ● Peta minda
menggunakan pelbagai yang sesuai dan betul
yang telah disediakan. ● 6 topi pemikiran
UNIT 34: soalan dan secara bertatasusila ● CoRT 1
INDUSTRI mengemukakan 2) Bersoal jawab tentang
● CoRT 4
BERDAYA jawapan. perwatakan wartawan 2. Peta I-think
MAJU dan wakil rakyat ● Peta bulatan
tersebut. ● Peta buih
LITERASI 2.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT- 3. Aras Berfikir
BACAAN 2.4 Membaca secara murid dapat: Politik dan ● Mengaplikasi
HEBAT: Membaca secara ekstensif pelbagai bahan 1)Menilai dan merumuskan Pentadbiran (unit ● Menganalisis
BAHASA ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan maklumat daripada bahan 3) ● Menilai
DAN untuk mengukuhkan fiksyen untuk Modul HEBAT. Teknik Bacaan – ● Mencipta
KESUSAS kelancaran membaca, meningkatkan SQ4R EMK : Patriotisme
TERAAN meluaskan penguasaan kosa kata NILAI : Kejujuran
perbendaharaan kata dan ungkapan menarik SISTEM BAHASA: Tatabahasa
dan ilmu pengetahuan. dengan pemahaman dan PENTAKSIRAN
penghayatan yang baik ● Latihan bertulis
● Kuiz
3.4.3 Pada akhir pelajaran, murid- Pembentangan ● Pembentangan
Menulis perenggan isi murid dapat: kumpulan Forum
dan kesimpulan yang 1) Menghuraikan dua 22 - Tarikh Akhir Key in Markah
kemas menggunakan perenggan isi dan T4/Pemulangan Buku Teks
ejaan yang betul dan kesimpulan karangan Peralihan,T2&T3
3.4
bahasa yang tepat. 23 - Mesy Pengurusan
Menulis untuk
10/Pemulangan Buku Teks T1
menghasilkan prosa
24 - Raptai Graduasi
secara terancang
25 – Taklimat Kemasukan
Sekolah Vokasional
26 - Majlis Graduasi
26– Mesy Jawatankuasa
Induk/Kerja/Nilam 3
Minggu TEMA 18: 1.3.1 Pada akhir pelajaran, murid- Pembentangan KBAT:
44 PENTADB 1.3 Mendengar dan murid dapat: kumpulan 1. Alat Berfikir
29.10.18 IRAN DAN Mendengar dan memahami maklumat, 1 Menyenaraikan idea utama ● Lembaran pengurusan
- POLITIK memahami maklumat, fakta dan idea dalam daripada bahan yang grafik
2.11.18 fakta, idea dan hujah pelbagai wacana dengan diperdengarkan. ● Peta minda
dalam pelbagai wacana memberikan respons 2 Menjelaskan idea tersebut ● 6 topi pemikiran
UNIT 35: dan memberikan respons secara lisan dengan kepada kelas secara lisan. ● CoRT 1
PATRIOT betul, tepat dan ● CoRT 4
BANGSA bermakna. 2. Peta I-think
● Peta bulatan
2.4 2.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan – ● Peta buih
Membaca secara Membaca secara murid dapat: Secara Imbasan ● Peta buih berganda
ekstensif pelbagai bahan ekstensif pelbagai bahan 1)Mengenal pasti ungkapan ● Peta dakap
untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan menarik yang terdapat dalam ● Peta titi
kelancaran membaca, fiksyen untuk novel Darah Titik di Semantan. ● Peta pokok
meluaskan meningkatkan ● Peta alir
perbendaharaan kata penguasaan kosa kata ● Peta pelbagai alir
dan ilmu pengetahuan dan ungkapan menarik 3. Aras Berfikir
dengan pemahaman dan ● Mengaplikasi
penghayatan yang baik ● Menganalisis
● Menilai
3.6.2 Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara ● Mencipta
3.6 Menulis untuk mengolah murid dapat: Belajar EMK : Patriotisme
Menulis untuk mengolah maklumat daripada 1 Menyenaraikan tiga isi Pembelajaran NILAI: Semangat bermasyarakat
maklumat bagi bahan grafik kepada tersurat dan dua isi tersirat Berpusatkan SISTEM BAHASA: Ejaan
menghasilkan pelbagai perenggan dan bahan daripada bahan grafik Murid PENTAKSIRAN
bentuk penulisan dan prosa atau puisi kepada ● Latihan bertulis
2 Menulis ulasan yang
grafik. bahan ilustrasi ● Kuiz
menggunakan ayat yang lengkap. ● Pembentangan
gramatis ● Forum
4.4.1 Pada akhir pelajaran, murid- Teknik main
Mempersembahkan murid dapat: peranan 29 – Pengagihan Buku Teks
4.4 pengacaraan 1)Mempersembahkan (Setiap Teras T4
Mempersembahkan menggunakan sebutan, pengacaraan dengan sebutan, kumpulan 1 – Pemulangan Buku Teks T2
karya prosa, puisi dan intonasi, nada, intonasi, nada dan bahasa mempersembah 2 – Mesyuarat Penyelarasan
pelbagai persembahan gaya dan bahasa badan badan yang betul. kan lakonan) Guru 5/ Pemulangan Buku Teks
lain yang sesuai melalui Peralihan & T2/ Pengagihan Buku
teknik yang menarik dan Teks T2 Sesi 2019
berkesan.

Minggu 5 – 7 Hari Deepavali


45 9 – Hari Pendaftaran T1
5.11.18
- KEMASKI TUGAS-TUGAS PENGURUSAN KEMAS KINI PBS
9.11.18 NI

12 – Peperiksaan SPM bermula


Minggu 13 - Mesy Pengurusan 11
46 KEMASKI PENGURUSAN KEMAS KINI PBS 16 – Pengagihan Buku Teks
12.11.18 NI TUGAS-TUGAS Peralihan dan T1 Sesi 2019
-
16.11.18

Minggu 20 – Maulidur Rasul


47 TUGAS-TUGAS
19.11.18 KEMASKI PENGURUSAN KEMAS KINI PBS
- NI
23.11.18
30 – Pemulangan Buku Teks T5/
Pengasihan Buku Teks T5
27 – Mesy Guru 1/ Mesy JK
Kurikulum 1 2018/ Mesy Panitia
K1
24.11.18
CUTI AKHIR TAHUN 28 – Mesy HEM 1 / Mesy Koku 1 /
-
Mesy Pengurusan Sesi Ptg /
1.1.19
Mesy Panitia K2 & K3
29 – Orientasi T1