Anda di halaman 1dari 40

SMK ASSUNTA, PETALING JAYA

Rancangan Pelajaran Tahun 2018
Matapelajaran : Bahasa Melayu
Tingkatan : Dua
Standard Pembelajaran Objektif / Hasil Pembelajaran Strategi/Kaedah
Minggu Tema Standard Kandungan Catatan
/Teknik
1.1.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran KBAT:
mengenal pasti dan murid dapat: Kontekstual 1. Alat Berfikir
1.1 Mendengar, menyebut perkataan, 1)Mendengar dan mengenal Pembelajaran ● Lembaran pengurusan
mengenal dan menyebut rangkai kata, istilah dan pasti sekurang-kurangnya enam Abad 21- Round grafik
perkataan, rangkai kata, ungkapan dalam perkataan dan rangkai kata Robin ● Peta minda
istilah dan ungkapan pelbagai ujaran dengan dengan betul dan tepat. ● 6 topi pemikiran
serta intonasi ayat dalam betul dan tepat. 2)Menyebut sekurang- ● CoRT 1
pelbagai ujaran. kurangnya enam istilah dan ● CoRT 4
ungkapan dengan betul dan 2. Peta I-think
tepat. ● Peta bulatan
2.1.1 Membaca surat Teknik Bacaan : ● Peta buih
kiriman rasmi, surat Pada akhir pelajaran, murid- KWLH ● Peta buih berganda
Minggu TEMA 1: kiriman tidak rasmi dan murid dapat: ● Peta dakap
1 KESIHAT 2.1Membaca secara teks pengacaraan 1) Membaca teks ● Peta titi
2.1.18 AN DAN mekanis pelbagai bahan dengan sebutan dan pengacaraan dengan ● Peta pokok
- KEBERSI prosa dan puisi. intonasi yang betul serta intonasi yang betul. ● Peta alir
5.1.18 HAN mengenal pasti maksud ● Peta pelbagai alir
tersurat dan tersirat. 3. Aras Berfikir
UNIT 1: ● Mengaplikasi
ANDA 3.1.1Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran
3.1 Menulis untuk menyatakan makna kata, murid dapat: Abad 21- Think ● Menganalisis
SIHAT ● Menilai
ANDA menerangkan makna rangkai kata, istilah dan 1) Mengenal pasti lima Pair Share
kata dan istilah; maksud ungkapan serta ● Mencipta
CERIA perkataan sukar .
rangkai kata, ungkapan menggunakan-nya EMK : Sains dan Teknologi
dan ayat. dengan betul mengikut 2) Menulis lima makna NILAI: Kebersihan fizikal dan
LITERASI mental
BACAAN konteks. rangkai kata dengan betul.
SISTEM BAHASA: Sebutan dan
HEBAT: Intonasi

ALAM 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan: PENTAKSIRAN
SEKITAR mengapresiasi karya murid dapat: CHATT ● Latihan bertulis
DAN prosa dari aspek 1) Menceritakan sinopsis Pembelajaran ● Kuiz
TEKNOLO sinopsis, tema, cerpen Banjir di mata emak Abad 21- ● Pembentangan
GI persoalan, nilai dan 2) Mengenal pasti , tema dan Pembentangan ● Forum
pengajaran, watak dan tiga persoalan dalam kumpulan KOMSAS: Pengenalan KOMSAS
perwatakan dengan cerpen) Cerpen Banjir di mata emak
memberikan respons 3) Melengkapkan Lembaran - Sinopsis ( Guna Peta
4.1 Memahami dan
yang betul dan rasional. Kerja CHATT Alir)
mengapresiasi karya
- Tema
sastera dengan
- Persoalan
memberikan respons
peribadi.
2- Pendaftaran Unit Koku & Sukan
& Pemainan sesi pagi & ptg
bermula / Taklimat Sopan Santun /
Orientasi T4
3 – Ladap 1
4 - Mesy JK Pemilihan Pakej T4 /
Ladap 2
5- Pendaftaran Unit Koku sesi pagi
tamat / Agihan Buku Elektif T4
1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan: KBAT:
1.1 Mendengar,
mengenal pasti dan murid dapat: QUACK 1. Alat Berfikir
mengenal dan menyebut
menuturkan ayat dalam 1)Mengenal pasti dan Pembelajaran ● Lembaran pengurusan
perkataan, rangkai kata,
pelbagai ujaran dengan menuturkan sekurang- Abad 21- Think grafik
istilah dan ungkapan
intonasi yang betul kurangnya enam ayat dengan Pair Share ● Peta minda
serta intonasi ayat dalam
pelbagai ujaran dengan intonasi ● 6 topi pemikiran
pelbagai ujaran.
Minggu TEMA 1: yang betul. ● CoRT 1
2 KESIHAT 2.1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran,murid- Pantun daripada ● CoRT 4
8.1.18 AN DAN sajak secara mekanis murid dapat: Buku Teks 2. Peta I-think
- KEBERSI dengan sebutan dan 1)Membaca empat syair pantun Bahasa Melayu ● Peta bulatan
12.1.18 HAN 2.1 Membaca secara intonasi yang betul serta dengan sebutan , intonasi dan KSSM Ting.2 ● Peta buih
mekanis pelbagai bahan mengenal pasti maksud nada yang betul dan sesuai Teknik Bacaan ● Peta buih berganda
UNIT 2: prosa dan puisi. tersurat dan tersirat. Luncuran ● Peta dakap
KEBERSI (Skimming) ● Peta titi
HAN Pembelajaran ● Peta pokok
LAMBAN Konstruktivisme ● Peta alir

G 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran,murid- Pembelajaran ● Peta pelbagai alir
KEPERIB menyatakan maklumat murid dapat: inkuiri- 3. Aras Berfikir
3.2 Menulis untuk
ADIAN yang betul dengan 1)Menulis sekurang-kurangnya penerokaan ● Mengaplikasi
mengemukakan
mengaitkan pengetahuan lima ayat daripada situasi yang ● Menganalisis
maklumat dan
sedia ada daripada dibaca, didengar dan ditonton ● Menilai
pandangan tentang
pelbagai sumber menggunakan ayat yang betul, ● Mencipta
sesuatu perkara.
menggunakan ayat yang tepat dan gramatis. EMK : Sains dan Teknologi
gramatis. NILAI: Kebersihan fizikal dan
5.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bedah mental
menggunakan kata ganti murid dapat: Karya SISTEM BAHASA: Sebutan dan
nama dan akronim 1)Menyenaraikan contoh kata Pembelajaran Intonasi / Kosa kata
dengan tepat mengikut ganti nama dan akronim yang Abad 21- PENTAKSIRAN
konteks. terdapat dalam petikan. Pembentangan ● Latihan bertulis
kumpulan ● Kuiz
Pendekatan ● Pembentangan
Didik Hibur ● Forum
KOMSAS: Puisi Tradisional
5.1 Memahami dan
pntun dua kerat
menggunakan perkataan
daripada pelbagai
8 - Pelancaran Minggu Semangat
golongan kata dalam
Assunta/Pelancaran Minggu
pelbagai ayat.
Disiplin / Taklimat ULBS T4
10 - Mesy Agung Badan
Beruniform (pagi)
11 - Mesy Agung Rumah Sukan &
Permainan (pagi)
12 - Mesy Agung Kelab &
Persatuan (pagi)/Mesyuarat 3K 2/
SPBT 2/
13 – Ladap 2
1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Belajar Cara KBAT:
memahami perkataan, murid dapat: Belajar 1. Alat Berfikir
Minggu 1.2 Mendengar dan rangkai kata, istilah dan 1) Menyatakan secara lisan ● Lembaran pengurusan
3 memahami perkataan, ungkapan serta sekurang-kurangnya enam grafik
15.1.18 rangkai kata, istilah, menggunakannya dalam rangkai kata, perkataan, ● Peta minda
- ungkapan dan ayat pelbagai ujaran dengan ● 6 topi pemikiran
istilah dan ungkapan dalam
19.1.18 TEMA 2: dalam pelbagai ujaran. betul dan tepat mengikut ● CoRT 1
MENIMBA konteks secara bentuk ayat.
● CoRT 4
ILMU bertatasusila. 2. Peta I-think

2.2.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT ● Peta bulatan
UNIT 3: memahami makna murid dapat: Bacaan – Tema ● Peta buih
INDAHNY 2.2 Membaca untuk perkataan yang terdapat 1) Menerangkan makna Keselamatan ● Peta buih berganda
A memahami makna dalam pelbagai bahan simbol papan tanda di jalan Teknik Bacaan ● Peta dakap
MENUNTU perkataan, rangkai kata, menggunakan glosari :QUACK ● Peta titi
raya
ILMU istilah, ungkapan, ayat, dan kamus dengan betul Buku PKJR ● Peta pokok
maklumat dan maksud 2) Menyenaraikan lima
dan tepat. ● Peta alir
PKJR: keseluruhan daripada kepentingan keselamatan ● Peta pelbagai alir
Unit 1 pelbagai bahan jalan raya. 3. Aras Berfikir
Faktor ● Mengaplikasi
Penyumba ● Menganalisis
ng Nahas 3.3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Pembelajaran ● Menilai
dan Impak 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat murid dapat: Kontekstual ● Mencipta
Nahas di diri dan ayat dalam 1) Melengkapkan biodata diri EMK : Teknolgi Maklumat dan
melengkapkan maklumat pelbagai bahan dengan
Jalan 2) Menyusun maklumat diri Komunikasi
dalam pelbagai bahan. betul dan tepat.
Raya dengan tepat NILAI: Keadilan dan keberanian
SISTEM BAHASA: Tatabahasa
4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Pendekatan PENTAKSIRAN
menghayati karya puisi murid dapat: Didik Hibur ● Latihan bertulis
dengan memberikan 1) Mendeklamasikan sajak Sajak: Dalam ● Kuiz
penekanan kepada dengan penuh penghayatan Persekitaran ● Pembentangan
aspek maksud, tema, 2) Menyatakan maksud dan Kata-Kata ● Forum
persoalan, nilai dan Buku PKJR
tema sajak
pengajaran dengan betul.
15 – Minggu Frog/ Program
Transformasi Diri – Peralihan
4.1 Memahami dan hingga Tingkatan 5
mengapresiasi karya 16 - Mesy PSS Induk 1 / Mesy
sastera dengan Pengurusan 1/ Program
memberikan respons Transformasi Diri Peralihan hingga
peribadi Tingkatan 5
17 - Mesy Kewangan & Aset 1
/Mesy Agung Badan Beruniform
(ptg)/Bengkel Pengawas SPBT
18 - Mesy Agung Rumah Sukan &
Permainan (ptg)
Mesy Agung Kelab & Persatuan
(ptg)
19 - Raptai Nose High
School/Mesyuarat Agung Kelab &

4 Menulis untuk karangan dalam bentuk 1) Menyenaraikan isi -isi bagi PENYULU ● Peta buih berganda menghasilkan prosa grafik secara terancang. contoh kata adjektif tersebut. Pembelajaran 3.18 SEJARAH 5. ● Menilai sifatan dengan betul 2. ● CoRT 1 TEMA 2: dalam pelbagai bahan.1.2. Persatuan (petang) / Mesy Jawatankuasa Induk/Kerja/Nilam Bil 1 2. Pembelajaran KBAT: .2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran.Kepatuhan 5.18 BACAAN pengembangan isi ● Peta alir .3.4.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran.Raptai Nose High School 24 . Peta I-think UNIT 4: Pada akhir pelajaran. membina ayat berdasarkan Pembentangan ● Mencipta mengikut konteks.1 mendengar dan Pada akhir pelajaran. Alat Berfikir 2. ukuran dan adjektif jarak. 1.1.Mesy UBK 1 / Mesy Disiplin 1/Taklimat Mesyuarat Agung PIBG 24 .3 Mendengar dan 1. murid. KBAT: memahami dan murid dapat: Pembelajaran 1. 22 .1 Memahami dan (Mematuhi peraturan di jalan raya) menggunakan perkataan NILAI: Hemah tinggi daripada pelbagai SISTEM BAHASA: Sebutan dan golongan kata dalam Intonasi pelbagai ayat. daripada pelbagai bahan ● Peta minda 2) Menghuraikan tiga istilah.2 Membaca untuk menaakul maklumat 1) Menerangkan tiga idea Berpusatkan ● Lembaran pengurusan memahami makna berbentuk pesanan utama yang didengari Murid grafik perkataan. dua buah karangan H HIDUP ● Peta dakap secara terancang. HEBAT: ● Peta pelbagai alir 26. mengenal pasti contoh kata Pembelajaran ● Menganalisis pancaindera. rangkai kata.1 Membina kerangka murid dapat: ● Peta buih 3. Minggu 2) Menghubungkaitkan ● Peta titi 4 LITERASI kerangka dengan ● Peta pokok 22. murid. serta maksud dengan memberikan ● 6 topi pemikiran ungkapan dan ayat contoh daripada respons yang betul. Kumpulan EMK : Nilai Murni. maklumat yang ● CoRT 4 MENIMBA didengari. Aras Berfikir WARISAN menggunakan kata murid dapat: Kontekstual ● Mengaplikasi adjektif jarak.1.Lawatan Nose High School 27 – Mesyuarat Agung PIBG 1. murid. murid. KOMSAS: antologi kuingin ILMU berterima kasih Pembelajaran 2. Inkuiri ● Peta bulatan ILMU 3. ukuran dan sifatan Abad 21.

2 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran.18 bermakna. ayat contoh dan ayat Melintas ● Mencipta terancang. dan bahasa berirama dalam KOMSAS komunikasi dan penulisan. kata-kata hikmat.4 Menulis untuk isi dengan membina murid dapat: Abad 21. ● CoRT 4 . memahami maklumat. meneroka maksud ringkas maksud Abad 21.2.2 Membaca untk luncuran dan imbasan murid dapat: Kontekstual ● Peta bulatan SETINGGI memahami makna untuk memahami serta 1) Menceritakan secara Pembelajaran ● Peta buih BINTANG perkataan. Pembelajaran PKJR: 3.4. secara lisan dengan daripada maklumat yang Kumpulan ● 6 topi pemikiran 5 IMPIAN betul.1 memahami. ayat contoh dan terdiri daripada ayat topik. ayat an ● Menilai terancang.2. ● Peta buih berganda istilah serta maksud keseluruhan daripada keseluruhan bahan yang Pembentangan ● Peta dakap ungkapan dan ayat pelbagai bahan Kumpulan ● Peta titi dibaca. UNIT 5: 2. Teknik Main Gangguan NILAI: Hormat-menghormati menerangkan makna dan murid dapat: Peranan PENTAKSIRAN menggunakan kata-kata 1) Mengenal pasti bandingan Didik Hibur 4. Pembelajaran 2. Alat Berfikir fakta.1. idea dan hujah maklumat dalam 1) menerangkan tiga idea utama Pembelajaran ● Lembaran pengurusan TEMA 3: dalam pelbagai wacana pelbagai wacana dengan yang didengari Abad 21.18 CITA-CITA 2. ayat 1)Menulis satu perenggan isi Pair Share Keselamat ● Menganalisis dan karangan secara huraian. peribahasa. murid. kiasan ● Forum madah pujangga. penegas dan Kesan EMK : Patriotisme 4. Pada akhir pelajaran. Peta I-think 2. Aras Berfikir 3. rangkai kata.. murid. murid. tepat dan didengari. grafik KERJAYA dan memberikan memberikan respons 2) menghuraikan contoh Pembentangan ● Peta minda Minggu KEMERCU respons.2 Memahami dan ● Latihan bertulis hikmat dan bahasa semacam dan peribahasa Pantun Alam menggunakan bandingan ● Kuiz berirama dengan betul yang terdapat dalam pantun Remaja semacam.2.3 Membaca secara Pada akhir pelajaran. ayat penegas secara huraian. dalam pelbagai bahan. ● Pembentangan dan mengikut konteks. ● Peta pokok ● Peta alir ● Peta pelbagai alir 3. ● CoRT 1 29. mengenal pasti murid dapat: Kontekstual 1. 30 – Mesyuarat Pengurusan 1 31 – Hari Thaipusam 2 – Ceramah Kerjaya 1 .Think Unit 2 ● Mengaplikasi menghasilkan perenggan pelbagai ayat topik.

yang gramatis dalam satu kumpulan ● Peta pokok Minggu menghasilkan perenggan menulis ● Peta alir 6 dan karangan secara perenggan pengenalan sekurang. kata prafrasa.Pelancaran Program Nilam / Pelantikan Pengawas SPBT 6 -. kurangnya dua 3. ● Kuiz menggunakan perkataan pascakata iaitu kata ● Pembentangan daripada pelbagai penekanan dan kata ● Forum golonngan kata dalam pembenda dengan betul pelbagai ayat. pendahuluan jenis ● Peta minda TEMA 3: memproses maklumat situasi ● 6 topi pemikiran KERJAYA daripada pelbagai bahan. Pembelajaran ● Mencipta menggunakan kata murid dapat: Kecerdasan EMK : Kelestarian Global prafrasa iaitu. Pembelajaran ● Peta buih DISEMAI.1 Memahami dan kata bilangan serta kata setiap jenis kata tersebut.4. kata bantu. kata arah dan 2) Menulis tiga ayat bagi ● Latihan bertulis 5. ayat) ● Mengaplikasi 9. Aras Berfikir .4 Menulis untuk yang gramatis. Alat Berfikir utama dan idea 1) Mengenal pasti idea ● Lembaran pengurusan sampingan dengan betul untuk menulis grafik 2. ● Peta pelbagai alir 5. murid.Round ● Peta buih berganda BAKTI kesimpulan karangan 1)Membina 4 hingga 5 ayat Table (Setiap ● Peta dakap DITUAI menggunakan bahasa dengan menggunakan bahasa murid dalam ● Peta titi 3.3 Membaca untuk dan tepat. mengikut konteks. Pelbagai NILAI: Patriotisme 1) Mengkategori jenis kata kata penguat.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran.3. ● CoRT 1 KEMERCU 2) Menerangkan ● CoRT 4 IMPIAN pendahuluan jenis definisi 2. murid.Pameran Anti Denggi / Taklimat Hari Penetapan Target T5 7 .18 Pembelajaran ● Menganalisis koperatif ● Menilai 5. kata SISTEM BAHASA: Tatabahasa penegas.Semakan Fail Bidang Bahasa/Matematik & Sains/ Teknik & Vok/ Kemanusiaan . PENTAKSIRAN pemeri. Peta I-think UNIT 6: ● Peta bulatan BUDI 3. 5. murid. kata nafi.2.2. Belajar Cara KBAT: mengenal pasti idea murid dapat: Belajar 1.1. 2.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran. pendahuluan dan murid dapat: Abad 21.18 terancang.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran.

18 TEMA 4: ● 6 topi pemikiran menarik.18 PKJR: 2. bahasa indah dan ● Peta minda 23.Ujian Segak 1 12.Mesy Penyelarasan Guru 2 / Mesyuarat PBS/Ladap 3/Rentas Sihat 1.1 Berbual dengan Pada akhir pelajaran.4 Menulis untuk menggunakan ejaan murid dapat: koperatif Minggu 1. murid.4. Pendekatan AMALAN 4.18 lengkap dengan ejaan yang grafik terancang. Pembelajaran 14 .4. Pembelajaran KBAT: 3. Peta I-think bahasa yang betul.4 Membaca secara fiksyen dan bukan Drama T3 1) Membaca teks drama Unit 2 ekstensif pelbagai bahan fiksyen untuk meneroka Mahkamah 15 – 16 – Tahun baru Cina maklumat baharu.4 Menulis karangan Pada akhir pelajaran.Pembagunan Sahsiah Murid 16.Ujian Segak 1 - ekstensif pelbagai bahan murid dapat: inkuiri-penyoalan 14 . murid.2.2.4 Berbicara tentang 1)Bersol jawab tentang tentang TEMA 4: komuniti menggunakan Penyoalan -5W sesuatu perkara dalam diri tiga orang murid dengan INTEGRITI sebutan yang betul 1H pelbagai situasi formal menggunakan sebutan dan AMALAN dalam situasi tidak formal Teknik Kerusi dan tidak formal intonasi yang betul secara 12 .Pelancaran Program Dasar KITA secara bertatasusila Panas santun. indah serta 19. betul. kurangnya dua maksud Gangguan kosa kata dengan betul 3. dengan intonasi yang Keselamat untuk mengukuhkan betul an penguasaan bahasa dan Melintas meluaskan pengetahuan 2) Menyatakan sekurang- dan Kesan bagi pembangunan diri. INTEGRITI ● CoRT 1 4. murid.3.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran.3 Menghasilkan karya ● CoRT 4 papan cerita berasaskan murid dapat: 3stray 1 stay KITA fiksyen dan puisi secara idea dan tema yang terancang 1)Menghasilkan papan cerita KOMSAS: mudah menggunakan UNIT 8: Talia dan Raksasa Qadqad 2. .18 GRITI 2. Pembelajaran menerangkan sesuatu murid dapat: Kontekstual isu yang berkaitan Teknik 1. Alat Berfikir menghasilkan perenggan yang betul dan bahasa 8 1)Menulis satu karangan ● Lembaran pengurusan dan karangan secara yang tepat.1 Menghasilkan Pada akhir pelajaran. .Hari Thaipusam 10 . menarik. murid.4.2. Warga Emas / Minggu UNIT 7: Penghayatan Islam & Nilai Murni/ Minggu REMAJA Hari Penetapan Target T5 / Ujian 1 7 BERINTE 13 . 9 .2.

murid.berbual tentang gejala AN 1.Mesy Pengurusan 2 5. 20 .4. ● Peta buih KEHIDUP kemaafan terhadap berkumpulan ● Peta buih berganda 1. 1. murid.membaca surat kiriman tidak 2. Pembelajaran ● Peta bulatan SI TERAS memohon dan memberi murid dapat: kolaboratif.menulis ringkasan tidak lebih betul menggunakan ayat ● Pembentangan merumuskan pelbagai 120 patah perkataan dengan yang gramatis. Alat Berfikir . menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai.4.Khidmas / Gotong Royong mengikut konteks. murid.Tarikh Akhir Hantar Soalan menggunakan kata kerja murid dapat: Koperatif 5. Pembelajaran PENTAKSIRAN dan merumus pelbagai murid dapat: berpusatkan ● Latihan bertulis 3. dengan sebutan dan kebudayaan kaum di Malaysia 1H . surat murid dapat: Teknik bacaan ● Menilai kiriman tidak rasmi dan KWLH ● Mencipta 1.1 Membaca surat Pada akhir pelajaran. murid.1 Menulis ringkasan Pada akhir pelajaran. dan tersirat bahan yang diperoleh.1. INTEGRA 1. Forum bahan prosa.3 Menceritakan Pada akhir pelajaran.1 Memahami dan 22 .2. murid.Perkhemahan Unit Badan Beruniform transitif yang diperoleh.18 dan tidak formal formal dan tidak formal diri dan keluarga berkaitan Penyoalan -5W 1. Pembelajaran KOMSAS Minggu sesuatu perkara dalam peristiwa yang didengar murid dapat: Kontekstual 9 pelbagai situasi formal dan dilihat dalam situasi 1)Berbual tentang pengalaman Teknik KBAT: 26.4 Berbicara tentang seseorang dalam situasi ● Peta dakap vandalisme dengan sesuatu perkara dalam formal secara ● Peta titi menggunakan bahasa dan LITERASI pelbagai situasi formal bertatasusila.memberikan idea tentang isu ● Peta pelbagai alir PELANCO vandalisme yang memberi focus 3.1. Kerja kumpulan ● Menganalisis kiriman rasmi. Pembelajaran 21 .Kawad Kebakaran/Ladap 3 transitif dengan betul menggunakan perkataan 1) Mengenal pasti 6 kata 23 .5. Aras Berfikir NGAN kepada punca dan langkah ● Mengaplikasi 2.4 Berbicara tentang 1. menyatakan maksud tersurat SISTEM BAHASA: Ejaan tersurat dan tersirat. BACAAN dan tidak formal.4 Memahami dan Pada akhir pelajaran. 3.1 Membaca secara teks pengacaraan rasmi dengan sebutan dan mekanis pelbagai bahan dengan sebutan dan EMK : Kelestarian Global intonasi yang betul. ● Peta alir HEBAT: 2.5 Menulis untuk bahan prosa dengan murid ● Kuiz meringkaskan dan 1. daripada kata kerja 24 . ● Peta pokok sebutan yang betul. daripada pelbagai kerja transitif Perdana / Lawatan IPT 1 /Kursus golongan kata dalam 2) Menulis enam ayat Pengurusan Sehari/Ladap 3 pelbagai ayat.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran. prosa dan puisi intonasi yang betul serta NILAI: Patriotisme mengenal pasti maksud 2.

2 Menghasilkan sajak Pada akhir pelajaran.3. ● Forum 26-28 – Sukantara 26 – Hari Nilam 1 Selangor 1-2 . murid.LDP 4 .Program Minda Sihat T4 2 – Ceramah kerjaya Minggu PENILAIAN 6 – Penghantaran Borang SPBTG 10 KURIKULUM 1 oleh Guru Tingkatan 5.3. T2. ● CoRT 1 SASTERA 2.18 Peralihan.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran. dan T5 . Sajak Ku Cari ● Peta minda BAHASA sajak secara mekanis murid dapat: Damai di Sini ● 6 topi pemikiran DAN dengan sebutan dan 1) Membaca sajak denan Teknik Bacaan. fiksyen dan puisi secara ● Pembentangan terancang. murid.T3. Aras Berfikir menghasilkan pelbagai yang gramatis.3.3 Menghasilkan karya secara kreatif. ● Mengaplikasi bahan dialog bentuk penulisan dan ● Menganalisis grafik 2) Mengenal pasti ● Menilai kesalahan ejaan dan ● Mencipta bahasa EMK : Patriotisme NILAI: Kesyukuran 4.6 Menulis untuk dan bahan prosa kepada pantun berdasarkan ● Peta pelbagai alir mengolah maklumat bagi puisi menggunakan ayat maklumat daripada 3. Peta I-think 2) Menyatakan maksud BAHASAK ● Peta bulatan U DI tersurat dan tersirat ● Peta buih PERSADA sajak ● Peta buih berganda DUNIA ● Peta dakap 3.6. murid.T4 10 .18 intonasi yang betul secara bertatasusila. ● Lembaran pengurusan secara bertatasusila. Pembelajaran ● Peta titi mengolah maklumat murid dapat: Koperatif ● Peta pokok daripada bahan dialog 1) Menulis 2 rangkap Gallery Walk ● Peta alir 3.1. Aktiviti SISTEM BAHASA: Sebutan dan daripada bahan murid dapat: berpasangan – Intonasi rangsangan dan tema 1)Menghasilkan dua rangkap think pair share PENTAKSIRAN yang diberi berdasarkan sajak berdasarkan gambar Berfikir secara ● Latihan bertulis pengalaman murid rangsangan kreatif ● Kuiz 4.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran.T1.1 Membaca secara intonasi yang betul serta sebutan dan intonasi QUACK ● CoRT 4 mekanis pelbagai bahan mengenal pasti maksud Teknik Bedah yang betul UNIT 9: prosa dan puisi tersurat dan tersirat. grafik TEMA 5: 2. Karya 2.2.

5. secara bertatasusila. serta maksud 2) Membina ayat yang dengan betul dan tepat.5 Bersoal jawab 1. Pembelajaran KBAT: tentang sesuatu perkara soalan bercapah untuk murid dapat: Koperatif 1. Aras Berfikir 12.3. dalam petikan tanpa mengubah EMK : Patriotisme an: Tali maksud NILAI: Hormat-menghormati Pinggang SISTEM BAHASA: Sebutan dan Keledar 3. ● Peta alir Minggu CANTIK ● Peta pelbagai alir 11 BAHASA 3.9.18 Unit 3 mudah dengan betul ejaan. Pembelajaran 3. PKJR: kesalahan nahu yang 1)Mengenal pasti kesalahan Murid ● Menganalisis 16. petikan. ● Peta dakap UNIT 10: ungkapan dan ayat betul berdasarkan ● Peta titi INDAH dalam pelbagai bahan.2. dan yang sesuai secara untuk memperoleh maklumat grafik mengemukakan bertatasusila. Teknik Bercerita ● CoRT 1 memahami makna murid dapat: Pembelajaran ● CoRT 4 TEMA 5: rangkai kata yang 1) Menyatakan maksud Inkuiri 2. murid.Taklimat Psikometrik / Semakan Buku Latihan 1 13 . ● Latihan bertulis ● Kuiz ● Pembentangan ● Forum 12 .2 Membaca untuk terdapat dalam pelbagai rangkai kata dengan Pembelajaran ● Peta bulatan DAN memahami makna bahan menggunakan merujuk kamus kontekstual ● Peta buih SASTERA perkataan. ● 6 topi pemikiran 2.18 tanda baca dan murid dapat: Berpusatkan ● Mengaplikasi . ● Peta minda jawapan.3. murid.7.7 Mengedit dan Intonasi dan Topi memurnikan pelbagai PENTAKSIRAN Keledar teks. murid. Pada akhir pelajaran.18 1. rangkai kata dalam ● Peta pokok SASTERA.1 Mengemukakan Pada akhir pelajaran. glosari dan kamus ● Peta buih berganda istilah.Mesy Pengurusan 3 15 – Mesyuarat Kurikulum 2 . Alat Berfikir menggunakan pelbagai mencungkil pendapat 1)Membina soalan yang sesuai ● Lembaran pengurusan soalan. rangkai kata.1 Mengedit ejaan.1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran. tanda baca dan ● Menilai Alatan tanpa mengubah maksud kesalahan nahu yang terdapat ● Mencipta Keselamat asal dalam perenggan.3. Peta I-think BAHASA 2.

18 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 5. 2. Alat Berfikir 5. .1 Memahami dan Pada akhir pelajaran. Cerpen Kuih KOMSAS menggunakan kata murid dapat: Bakul Limau ganda separa tunggal 1) Menyenaraikan kata ganda Mandarin KBAT: TEMA 6: dan separa berimbuhan separa tunggal dan separa CoRT. ungkapan dan ayat SISTEM BAHASA: Tatabahasa dengan memberikan dalam pelbagai bahan. EMK : Patriotisme berbentuk pesanan menyenaraikan isi penting yang istilah. ● Peta alir jawapan. Aras Berfikir ● Mengaplikasi 2.18 HEBAT: pelbagai penyelesaian 1) Menyatakan dua Murid tentang sesuatu perkara ● Peta dakap . HARGAI Pembentangan ● Peta minda ayat. Pembelajaran ● Menganalisis 2. 16 . rangkai kata. murid. ● Peta pelbagai alir 2) Mengaplikasi kata Tanya dengan betul 3.18 - 25. Pembelajaran ● Peta buih 13 BACAAN jawapan dengan murid dapat: Berpusatkan 1. murid. bertatasusila. Peta I-think KITA ● Peta bulatan Minggu LITERASI 1.2 Memberikan Pada akhir pelajaran.2 Memahami dan TELADANI dalam pelbagai ayat.Konsert SEWO/ Pemantauan Buku Teks 17.5 Bersoal jawab ● Peta buih berganda 26.FIP 1.5.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran. berimbuhan yang terdapat Peta Alir – ● Lembaran pengurusan menggunakan kata SEJARAH sinopsis grafik ganda dalam pelbagai dalam petikan.3. murid.3. serta maksud Nilai : Rasional daripada pelbagai bahan terdapat dalam bahan bacaan.2.2.3. INTEGRITI masalah tentang sesuatu langkah untuk Belajar Cara menggunakan pelbagai ● Peta titi 30. 2) Membina ayat yang betul WARISAN kumpulan ● 6 topi pemikiran berdasarkan kata ganda ● CoRT 1 UNIT 11: separa dan separa ● CoRT 4 SEJARAH berimbuhan yang diperoleh. PENTAKSIRAN respons yang betul.3.2 Membaca untuk ● Menilai memahami dan murid dapat: Berasaskan memahami makna ● Mencipta menaakul maklumat 1)Mengenal pasti dan Inkuri perkataan. mengatasi masalah Belajar soalan dan ● Peta pokok mengemukakan tepat dan secara pencemaran alam.18 perkara dengan betul.

1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran. SPM /Ceramah Kesihatan Sesi Petang 29 – Mesyuarat Koperasi 30 – Cuti Good Friday 4.2. murid. Teknik ● Latihan bertulis menyatakan makna kata. PKJR: jawapan.4.5 Bersoal jawab 1. 27 . serta maksud ● Mengaplikasi pelbagai bahan. Alat Berfikir TEMA 6: kreatif 1) Mengolah maklumat pelbagai – visual ● Lembaran pengurusan TELADANI 4.4 Mempersembahkan daripada peta minda ruang grafik SEJARAH pelbagai prosa.3 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran.4.5. Cerpen Menuai Minggu PERSADA tentang sesuatu perkara dengan menggunakan murid dapat: Emas menggunakan pelbagai soalan bercapah dalam 1)Membina sekurang-kurangnya Teknik bacaan 2. maksud konteks. Pembelajaran KBAT: karya prosa secara murid dapat: Kecerdasan 1.18 mengemukakan memberikan jawapan jawapan yang dikehendaki ● Peta buih . murid dapat: Penyoalan.5W ● Kuiz istilah dan ungkapan 1)Membina ayat lengkap 1H ● Pembentangan 3. Peta I-think 14 DUNIA soalan. Konstruktivisme 2) Melukis ilustrasi kartun ● 6 topi pemikiran WARISAN Pembelajaran ● CoRT 1 berdasarkan sajak koperatif yang dicipta ● CoRT 4 UNIT 12: Gallery Walk BAHASAK KOMSAS NOVEL U DI 1. 3.18 Unit 4 secara bertatasusila. rangkai kata.1 Menulis untuk serta menggunakannya berdasarkan istilah yang Forum menerangkan makna dengan betul mengikut diperoleh. ● Menilai Pendekatan Didik Hibur ● Mencipta .1.2 Membaca untuk ● Peta alir Kenderaa untuk memahami serta 1) Mengenal pasti maksud padankan memahami makna ● Peta pelbagai alir n Tanpa meneroka maksud sajak Roti maksud sajak perkataan. Pendekatan ungkapan dan ayat sajak dengan maksud ● Menganalisis Modular dalam pelbagai bahan. dan perbincangan dan 5 ayat tanya untuk memperoleh KWLH ● Peta bulatan 2.Tarikh Akhir key in Markah kata dan istilah. Teknik Perang luncuran dan imbasan murid dapat: Pakau – ● Peta pokok likan 2. ungkapan 29 – Dialog Prestasi / Post Mortem dan ayat.4. puisi dan Pembelajaran kepada sajak ● Peta minda HARGAI karya kreatif lain. murid. 3. murid. ● Peta dakap Kesan ● Peta titi Mengenda 2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran. yang sesuai dan betul ● Peta buih berganda 6.3 Membaca secara Pada akhir pelajaran. Aras Berfikir Lesen keseluruhan daripada 2) Memadankan 5 rangkap Roti istilah. murid. 28-29 Pameran Tidak Merokok rangkai kata.

2 Menulis untuk yang betul dengan 1) Menulis 4 kebaikan aktiviti penerokaan NILAI: Kerajinan mengemukakan mengaitkan pengetahuan gotong-royong kepada maklumat dan sedia ada daripada masyarakat dengan tepat.4.3. 5 . murid.18 INDAH pantun Nasihat.3 Membaca untuk utama dan idea 1) Mengenal pasti tema Koperatif 15 ● Lembaran pengurusan memproses maklumat sampingan dengan betul dan 2 persoalan yang 9.Lawatan IPT 2 / Dialog Prestasi menyampaikan murid dapat: Berpusatkan Kehadiran / Mesyuarat HEM 2 / maklumat yang tepat dan 1) Mengenal pasti tiga idea Murid.Ceramah Pengurusan Masa / ayat. Pembelajaran 6 . dikemukakan dalam . pandangan tentang pelbagai sumber SISTEM BAHASA sesuatu perkara. murid.2. 3. Pembelajaran EMK : Sains dan Teknologi menyatakan maklumat murid dapat: inkuiri.6 Menyampaikan menggunakan ayat yang utama daripada bahan Teknik Sumbang /Kejohanan Olahraga Tahunan maklumat tentang gramatis.4. ● 6 topi pemikiran SENI GAH ● CoRT 1 2) Melafazkan pantun .Program Peningkatan Disiplin kurangnya 5 kata nama dan menggunakan kata Murid terbitan dalam pelbagai memberikan imbuhan 3 . murid. Teknik Think ● Kuiz menggunakan apitan murid dapat: Pair share ● Pembentangan bagi kata nama dengan Forum 1) Mengenal pasti sekurang- 5. Kreativiti dan Inovasi 3. Pantun Nasihat. ● Peta minda 13.Tarikh Akhir Hantar Soalan PPT T4 & T5 1. murid. lengkap berdasarkan isi yang dikemukakan PENTAKSIRAN ● Latihan bertulis 5. 2 .1 Menyaring dan Pada akhir pelajaran. 2) Menulis satu perenggan menggunakan ayat yang  Ejaan gramatis.6. Mesyuarat Kokurikulum 1. apitan. Alat Berfikir 2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran.18 grafik TEMA 7: daripada pelbagai bahan. 3) Menulis ulasan yang lengkap.3. dan tepat. 2. grafik .1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran. Hari Koperasi 2) Membina ayat yang betul 4 – Taklimat Majlis berdasarkan kata nama Kecemerlangan Kurikulum berapitan.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran. KBAT: Minggu mengenal pasti idea murid dapat: Pembelajaran 1. saran sesuatu perkara dalam 2) Menyenaraikan tiga isi pelbagai situasi tersirat daripada bahan grafik.3 Memahami dan betul mengikut konteks.

3. PENTAKSIRAN menyampaikan murid dapat: Alam Sekitar ● Latihan bertulis maklumat dalam bentuk 1) Membaca dan Teknik Bacaan. murid. ● Peta buih WARNI 3. Modul HEBAT. Pembelajaran ● Peta buih berganda BUDAYA 3.BUDAYA dengan sebutan yang ● CoRT 4 betul. kesimpulan dalam perenggan ● Peta alir HEBAT: isi. murid. ● Kuiz panduan dan pesanan mendapatkan KWLH ● Pembentangan dengan betul dan jelas. murid. Peta I-think UNIT 13: ● Peta bulatan WARNA. pelbagai bahan dengan huraian. ayat contoh dan ayat ● Peta pokok BACAAN betul dan tepat. 2.6.4 Menghasilkan karya faktor-faktor berlakunya Teknik KEWARG fiksyen dan puisi secara ● Menilai ANEGARA terancang. maklumat daripada Pembentangan ● Forum intonasi yang sesuai dan bahan teks. Pendidikan 11 – Raptai Majlis Kecemerlangan Kurikulum 12 . ayat ● Peta titi LITERASI dalam pelbagai bahan. kreatif 1) Bersoal jawab tentang Inkuiri ● Menganalisis 4. jerebu. maklumat untuk 9-12 – Bola Jaring MSSD 1. Penyoalan -5W ● Mencipta AN 2) Mengaplikasikan kata 1H EMK : Kelestarian Alam Sekitar tanya yang betul.6 Menyampaikan membuat keputusan 10 .4.Tarikh Akhir Hantar Soalan PPT T4 & T5 13 – Ceramah Kerjaya 3 / Mesyuarat 3K /SBT 2/ Kantin 2/ Mesyuarat Disiplin 2 14 – Majlis Kecemerlangan Kurikulum . NILAI: Kerjasama SISTEM BAHASA: Tatabahasa dan tanda baca 1.1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran. Aras Berfikir PATRIOTI karya prosa secara murid dapat: Berasaskan ● Mengaplikasi SME. Kumpulan berkesan menggunakan 2) Menggunakan 9 – Kem Membaca 1 Malaysia ayat yang gramatis. 4.3 Menulis untuk melengkapkan murid dapat Koperatif ● Peta dakap melengkapkan maklumat perenggan dalam 1)Membina ayat topik. Pembelajaran 3.2 Menjana dan Pada akhir pelajaran. ● Peta pelbagai alir JATI DIRI.Semakan Fail Bidang Bahasa maklumat tentang /Matematik & Sains / Teknik & Vok sesuatu perkara dalam /Kemanusiaan /Pameran pelbagai situasi.

dalam bentuk pelbagai peta ● Peta titi pemikiran ● Peta pokok PKJR: 5.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran. betul. EMK : Kelestarian Alam Sekitar sebagai dialog dalam NILAI: Kerjasama ilustrasi kartun. Pembelajaran ● Latihan bertulis sesuatu perkara untuk murid dapat: Koperatif – ● Kuiz memberikan dan 1) Menceritakan empat punca Kaedah Stesen/ ● Pembentangan 1. Aras Berfikir 16. ayat yang gramatis dan pencemaran 17 . likan 5. ● CoRT 1 BUDAYA kurangnya dua maksud ● CoRT 4 kosa kata dengan betul 2. Belajar Cara KBAT: 2.Tarikh Akhir Hantar Soalan PPT Peralihan/T1/T2 dan T3 . ● Peta minda INDAH meluaskan pengetahuan ● 6 topi pemikiran 2) Menyatakan sekurang- SENI GAH bagi pembangunan diri.4. 2. tiga frasa adjektif ● Mencipta Lesen. murid.18 Mengenda betul dan tepat mengikut adjektif ● Mengaplikasi .4 Menulis untuk 3.18 Kenderaa menggunakan frasa sekurang-kurangnya ● Menilai n Tanpa dalam pelbagai ayat. murid. Peta I-think UNIT 14: ● Peta bulatan SEGALAN 3.4 Memahami dan konteks.7 Berbincang dan mendapatkan penjelasan pencemaran alam. 1)Membina isi penting karangan Gallery Walk ● Peta dakap DI SINI terancang.4. 2) Menggunakan ● Menganalisis 20. Alat Berfikir ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Membaca teks cerpen Think Pair Share ● Lembaran pengurusan untuk mengukuhkan fiksyen untuk meneroka dengan intonasi yang grafik TEMA 7: penguasaan bahasa dan maklumat baharu. Three Stray one ● Forum berunding tentang secara rasional dengan 2) Menjelaskan empat kesan Stay sesuatu perkara. Pembelajaran ● Peta buih YA menghasilkan perenggan karangan dalam bentuk murid dapat: Koperatif ● Peta buih berganda BERMULA dan karangan secara grafik secara terancang.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran.1 Berbincang tentang Pada akhir pelajaran.7. murid. Pembelajaran ● Peta alir Minggu Unit 4 menggunakan pelbagai murid dapat: Kecerdasan ● Peta pelbagai alir 16 Kesan frasa adjektif dengan 1) Melukis peta buih frasa Pelbagai 3.Mesy Kewangan & Aset 2 / Menerangkan empat langkah mengatasi pencemaran. Pameran Pencegahan Dadah 19 . SISTEM BAHASA: Ejaan dan tanda baca PENTAKSIRAN 1.Mesy Pengurusan 4 bahasa yang santun.4. 18 .4.1 Membina kerangka Pada akhir pelajaran.4 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan murid dapat: Belajar 1.4. murid.

Alat Berfikir kiriman tidak rasmi dan 1) Membaca dan Penternakan dan ● Lembaran pengurusan 2. mempromosikan iklan dengan PENTAKSIRAN ayat yang sesuai.4.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran.2 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran. tajuk diberi. ● Peta alir Minggu terancang.1.Konsert ELDS 2. murid. murid. yang gramatis dan 24 . Kerja Teknik Bacaan ● CoRT 4 ATAN CHATT 2.1 Membaca secara 2. 2) Membina perenggan isi ● Peta pelbagai alir 17 dengan ayat topik.Raptai Sukan 1 bahasa yang santun. Kerja ● Peta buih ATAN DIRI isi dengan membina murid dapat: berkumpulan ● Peta buih berganda pelbagai ayat topik. berkesan. 20 . ayat contoh dan sekurang-kurangnya 3 ● Peta titi menghasilkan perenggan ayat penegas secara isi penting berkaitan ● Peta pokok dan karangan secara terancang.7 Berbincang dan sesuatu perkara secara penyata untuk sesuatu perkara berunding tentang rasional dengan ayat yang dibincangkan 23 . ● Menganalisis 27.18 huraian.1 Membaca secara teks pengacaraan mendapatkan maklumat Perikanan.Raptai Sukan 2 25 – Jom Baca Serentak 10 Minit 26 . ● Latihan bertulis 1. Aras Berfikir 23. murid.1. murid. grafik TEMA 8: mekanis pelbagai bahan dengan sebutan dan penting daripada petikan.4. Teknik Bacaan ● Peta minda UTAMAKA prosa dan puisi.3 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran. KBAT: kiriman rasmi.4. murid.ayat 3. intonasi yang betul serta 2) Melengkapkan Lembaran CHATT ● 6 topi pemikiran N mengenal pasti maksud ● CoRT 1 KESELAM tersurat dan tersirat.18 ● Menilai 4. 1.2 Membaca syair dan Pada akhir pelajaran. dan ayat penegas.4 Menulis untuk huraian.Ceramah Tips Permohonan Biasiswa Minggu 2. Pembelajaran KBAT: 18 TEMA 8: mekanis pelbagai bahan sajak secara mekanis murid dapat: Kecerdasan 1.7. Peta I-think UNIT 15: ● Peta bulatan KESELAM 3. Pembelajaran ● Mencipta 4. puisi dan teknik yang menarik dan 1)Menulis ayat lengkap untuk Murid NILAI: Keeranian karya kreatif lain.Pelantikan PRS sesuatu perkara. Modul HEBAT. ayat contoh ● Mengaplikasi .1 Membaca surat Pada akhir pelajaran. Alat Berfikir . Belajar Cara ● Kuiz mendapatkan murid dapat: Belajar ● Pembentangan persetujuan tentang 1)Membina ayat tanya dan ● Forum 1. surat murid dapat: Pertanian.4 Mempersembahkan iklan dan promosi melalui murid dapat: Berpusatkan EMK : Sains dan Teknologi pelbagai prosa.4. ayat 1) Menyenaraikan Pembentangan ● Peta dakap 3. 25 .

Inkuiri ● 6 topi pemikiran 2) Menyatakan maksud UNIT 16: Didik hibur ● CoRT 1 ANDA tersurat dan tersirat. ● Peta buih berganda LITERASI dan karangan secara yang gramatis.18 UTAMAKA prosa dan puisi dengan sebutan dan 1) Melafazkan syair Pelbagai ● Lembaran pengurusan . kesimpulan.4. ● Peta bulatan 3. ● Peta alir ● Peta pelbagai alir 5.8. ayat yang gramatis.18 KESELAM mengenal pasti maksud intonasi yang betul Berasaskan ● Peta minda ATAN tersurat dan tersirat. PENTAKSIRAN ● Latihan bertulis 1. ayat Teknik Bacaan ● Peta titi HEBAT: cadangan atau ayat CHATT ● Peta pokok KERJAYA harapan.4 Menulis untuk kesimpulan karangan 1) Menulis perenggan Penternakan dan ● Peta buih menghasilkan perenggan mengggunakan bahasa kesimpulan terdiri Perikanan.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran. murid.5 Memahami dan Kajian Masa EMK : Sains dan Teknologi membina pelbagai ayat. 3 – Teknik Penulisan Resume & perkara dan isu.1 Menghuraikan Pada akhir pelajaran. Modul HEBAT. ● CoRT 4 PRIHATIN. 1 . ● Menilai konteks. dengan menggunakan Pembelajaran ● Mencipta 5.Hari Pekerja gramatis. Depan NILAI: Kerajinan 2) Menghasilkan satu perenggan yang SISTEM BAHASA: Kosa kata mengandungi jenis- jenis ayat. murid.Kempen 3.5. Video. 2) Melagukan syair menghadapi Temuduga 3 . 2.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran. Teknik Mestamu ● Kuiz sesuatu perkara dengan murid dapat: Pembelajaran ● Pembentangan bernas dan kritis secara Koperatif ● Forum 1) Mencipta dua rangkap jelas menggunakan ayat yang betul.4. ANDA 3.30. murid. tepat dan syair tentang kisah 1. N intonasi yang betul serta dengan sebutan dan Pembelajaran grafik 4. Aras Berfikir membina ayat tunggal murid dapat: Bumi Hijau – ● Mengaplikasi dan jenis ayat dengan 1) Membina empat jenis Filem Negara ● Menganalisis betul dan tepat mengikut ayat tunggal dan tanya Malaysia.5. Syair Nasihat. Peta I-think SELAMAT pendahuluan dan murid dapat: Pertanian. daripada ayat (Modul 17) ● Peta dakap BACAAN terancang.8 Mengulas sesuatu hidup petani.BIG Sister Small Sister Program Assunta 1 & 2 / Ladap 5 (EPSA) 4 – Lawatan IPT 3 / Ladap 5 (EPSA) .

1 Membaca untuk Pada akhir pelajaran.5. watak dan Kumpulan EMK : Sains dan Teknologi memerang. nilai dan Pelanduk mengajar Pembentangan ● Mencipta pengajaran. murid. menarik.1 Memahami dan SISTEM BAHASA: Kosa kata mengapresiasi karya yang betul dan rasional. murid.5.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran. rangkai terdapat dalam pelbagai rangkai kata dengan grafik REKREAS kata. Aras Berfikir 7. Pembelajaran ● Peta buih SEMUA 3.4 Menulis untuk menggunakan ejaan murid dapat: Abad 21. perwatakan dengan Prosa Pelanduk NILAI: Keberanian memberikan respons 2) Menyenaraikan tiga Mengajar 4. ● CoRT 1 berdasarkan rangkai ● CoRT 4 UNIT 17: kata. prosa dari aspek. 2. tema. pengajaran prosa Karya ● Menilai persoalan. indah serta menabung dan faedah Robin/ Round ● Peta titi terancang. ● Pembentangan ● Forum 7 – PPT T4 & T5 10 – Mesyuarat kewangan & Aset 2 12 – Mesyuarat Penyelarasan Guru 3 / Mesyuarat PBS 3 / Ladap 6 Minggu PEPERIKSAAN/ 15 . ● Peta alir Minggu Forum ● Peta pelbagai alir 19 4. 1) Mengenal tiga Teknik Bedah ● Menganalisis 11.1.Mesy Pengurusan 5 20 PENTAKSIRAN 17 – 18 -LDP 7 14. Menulis karangan Pada akhir pelajaran. Belajar Cara KBAT: TEMA 9: 2. Teknik Bacaan. ● Peta buih berganda menghasilkan perenggan yang betul dan bahasa 1)Berbincang tentang cara-cara Kaedah Round ● Peta dakap dan karangan secara yang tepat.18 PERTENGAHAN TAHUN 18 .5. nilai dan pengajaran Memerang PENTAKSIRAN sastera dengan yang terdapat dalam ● Latihan bertulis memberikan respons novel.2 Membaca untuk memahami makna murid dapat: Belajar 1. Peta I-think SUKAN ● Peta bulatan MILIK 3. dengan betul dan tepat. ● Kuiz peribadi. 2.18 mengapresiasi karya murid dapat: ACID ● Mengaplikasi . murid. Alat Berfikir SUKAN memhami makna rangkai kata yang 1) Menyatakan maksud 6 Think Pair Share ● Lembaran pengurusan DAN perkataan. menabung. 3.4. Table/ Kaedah ● Peta pokok Perbincangan .2.18 sinopsis.istilah.4.PPT Peralihan/T1/T2/T3 . serta maksud bahan menggunakan tepat ● Peta minda I ungkapan dan ayat glosari dan kamus 2) Menulis enam ayat ● 6 topi pemikiran dalam pelbagai bahan.

● Mengaplikasi 4.4. pengacaraan dengan Berasaskan ● Peta titi Minggu LITERSI intonasi.5. sebutan.2 Mengulas bahan Pada akhir pelajaran.T2.5. Alat Berfikir 22 TEMA 10: menggunakan kata menggunakan kata 1) Menulis lima ayat ● Lembaran pengurusan 28. 2. nada.1 Pada akhir pelajaran. Alat Berfikir SUKAN 1. murid.8 Mengulas sesuatu menyatakan maklumat 1) Melengkapkan borang Pembelajaran ● Peta minda I perkara dan isu tersurat dan tersirat Akses Kendiri ● 6 topi pemikiran permohonan untuk dengan jelas dan bernas membuka akaun ● CoRT 1 menggunakan ayat yang ● CoRT 4 simpanan bank . . Pendekatan ● Peta buih BERIADA Mempersembahkan murid dapat: Modular ● Peta buih berganda H pengacaraan 1) Melafazkan teks Pembelajaran ● Peta dakap menggunakan sebutan. Peta I-think SERONOK ● Peta bulatan NYA 4. nada Projek ● Peta pokok 21 BACAAN gaya dan bahasa badan dan bahasa badan ● Peta alir 21. murid. intonasi. Pembelajaran KBAT: Minggu Memahami dan Memahami dan murid dapat: Koperatif 1.2 5. Aras Berfikir 25. UNIT 18: gramatis. ● Peta pelbagai alir - KESELAM teknik yang menarik dan 3.18 SELAMAT ganda dalam pelbagai ganda penuh. murid.4 ● Menganalisis Mempersembah-kan ● Menilai karya prosa.8.5.18 T3. Belajar Cara ● Lembaran pengurusan DAN grafik dengan murid dapat: Belajar/ grafik REKREAS 1. EMK : Pendidikan Kewangan NILAI: Berdikari PENTAKSIRAN ● Latihan bertulis ● Kuiz ● Pembentangan 24 – Peperiksaan T4 & T5 tamat 25 – Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah 5.1 Pada akhir pelajaran. puisi dan ● Mencipta pelbagai persembahan lain.18 ATAN berkesan. T4 & T5 KBAT: TEMA 9: 1.5. Tamat 18. T1 .2. TING Peralihan. kata ganda menggunakan kata grafik .18 HEBAT: yang sesuai melalui yang sesuai.

sesuatu perkara. mekanis pelbagai bahan ● Latihan bertulis Wajar. Satu kumpulan . Pembentangan ● Menilai Membaca secara murid dapat: kumpulan ● Mencipta mekanis pengumuman. Pembentangan KBAT: TEMA 10: Membina kerangka murid dapat: Kumpulan Minggu 3.6. Peta I-think 1. murid. tiga keistimewaannya. 2. ● Peta minda MALAYSI dan kemas 2) Menyenaraikan lima tempat tiga bab 8.1 Pada akhir pelajaran.6.4.7.2 Pada akhir pelajaran.18 menghasilkan prosa grafik KE sesuai secara terancang kedatangan pelancong. . Teknik Main ● Peta bulatan UNIT 19: Berunding untuk murid dapat: Peranan ● Peta buih KENALI mendapatkan 1) Melakonkan situasi ● Peta buih berganda MALAYSI 1.18 ● 6 topi pemikiran A menggunakan bahasa menarik di Malaysia dan Teknik Nokom ● CoRT 1 yang tepat.1 SISTEM BAHASA : Kosa kata yang sesuai serta sebutan dan intonasi Membaca secara PENTAKSIRAN kepantasan yang yang betul.1 Pada akhir pelajaran. nada Hari Kantin dengan 2. ● Peta alir dengan ayat yang gramatis dan bahasa ● Peta pelbagai alir yang santun 3. murid. secara terancang.4 1.6.18 KE kata ganda majmuk berimbuhan ● 6 topi pemikiran MALAYSI dengan betul mengikut 2) Menyenaraikan kata ● CoRT 1 A konteks ● CoRT 4 ganda majmuk . Aras Berfikir ● Mengaplikasi ● Menganalisis 2. 1) Membaca secara EMK : Pendidikan Kewangan dan ikrar.7 ● Peta dakap persetujuan bagi sesuatu tawar-menawar antara A Berbincang dan ● Peta titi tawaran tentang sesuatu penjual dengan berunding tentang ● Peta pokok perkara secara rasional pembeli.1. murid. prosa dan puisi ● Kuiz ● Pembentangan ● Forum 29 – Hari Wesak 1 – Majlis Iftar / Majlis Khatam al- Quran 3. DATANG ayat penuh berimbuhan dan ganda penuh ● Peta minda 1. iklan dan promosi mekanis promosi Keusahawan dengan sebutan dan makanan sempena NILAI: Berdikari intonasi yang betul. Alat Berfikir SELAMAT penulisan dengan 1) Menyenaraikan empat isi Gerak kerja 23 Menulis untuk ● Lembaran pengurusan DATANG menyenaraikan isi yang cara-cara menarik Berkumpulan – 4. (Novel Komik) .

sastera dengan peribadi tentang sinopsis.1 Pada akhir pelajaran. Pembelajaran NILAI: Hemah tinggi 5.8. rasional ● Menilai dan ● Mencipta penuh penghayatan EMK : Kelestarian Global 5. CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA 24. Malaysia. Memahami dan prosa dengan setiap bab (peristiwa) ● Peta pelbagai alir KEBUDAY mengapresiasi karya memberikan respons 2) Menerangkan peristiwa 3.6. murid.3.1 Pada akhir pelajaran. Peta I-think CINTAI ● Peta bulatan MALAYSI ● Peta buih A ● Peta buih berganda LITERASI ● Peta dakap BACAAN 4.2018 .1 Pada akhir pelajaran.1 mengapresiasi karya 1) Melukis komik sinopsis ● Peta alir N. Three Stray One ● Peta titi HEBAT: Memahami dan murid dapat: Stay ● Peta pokok KESENIA 4.1. akhiran ● Forum 1. murid. (Setiap kumpulan satu ● CoRT 4 UNIT 20: tempat menarik) 2.8 perkara dengan bernas 1) Menyampaikan tiga isi Pelbagai semua tingkatan Mengulas sesuatu dan kritis secara jelas syarahan kesan-kesan perkara. Pembelajaran Menerangkan sesuatu murid dapat: Kecerdasan 4 – Tarikh Akhir key in markah 1. dalam setiap bab ● Mengaplikasi ESTETIKA memberikan respons tema dan persoalan ● Menganalisis peribadi dengan betul. isu atau topik. menggunakan ayat yang kedatangan pelancong ke betul.6. Aras Berfikir AAN.3 Memahami dan murid dapat: Berpusatkan SISTEM BAHASA: Kosa kata Memahami dan menggunakan awalan 1) Menulis 10 ayat Murid PENTAKSIRAN menggunakan kata dan akhiran bagi kata menggunakan kata ● Latihan bertulis terbitan dalam pelbagai nama dengan betul nama yang mempunyai ● Kuiz ayat mengikut awalan dan imbuhan ● Pembentangan konteks. tepat dan gramatis. 9.201 PUASA 8 . murid.

2 Membaca secara Pada akhir pelajaran. ayat pendahuluan jenis ● Peta dakap Menulis untuk rangsangan dan ayat sejarah 3. Pembelajaran 1.2 Pada akhir pelajaran. Alat Berfikir TEMA 11: sebutan dan intonasi 1) Membaca pantun ● Lembaran pengurusan 2. murid. 26 – Mesyuarat Pengurusan 6 dalam pelbagai ayat 27 – Taklimat Hari Terbuka / Mesyuarat Kurikulum3 29 – Mesyuarat Koperasi 3 1.1 Membaca secara PERPADU yang betul dan nada dengan sebutan dan Pantuk Kasih grafik mekanis pelbagai bahan AN yang sesuai intonasi yang betul Sayang ● Peta minda prosa dan puisi.18 dan menarik - 4. 2) Mempersembahkan ● 6 topi pemikiran tiga rangkap pantun ● CoRT 1 UNIT 21: dengan nada yang ● CoRT 4 INDAHNY sesuai 2.6. Alat Berfikir mengikut urutan secara 1) Menceritakan sejarah perkara. rasional dan penuh tentang sajak ● Pembentangan penghayatan.4.4.8 KBAT: Mengulas peristiwa murid dapat: Inkuiri Mengulas sesuatu 1. Peta I-think A 3.18 4.1 Pada akhir pelajaran. Pembelajaran ● Peta bulatan UKHUWA Menulis perenggan murid dapat: Koperatif ● Peta buih H pendahuluan dengan 1) Menghuraikan ● Peta buih berganda 3. 2. Aras Berfikir menghasilkan prosa arahan secara 2) Menerangkan ● Mengaplikasi secara terancang terancang. murid.2 Pada akhir pelajaran.4 membina ayat tema.4 menggunakan frasa 1) Menulis ayat dalam Akademik / Semakan Buku Memahami dan nama dengan betul perenggan menggunakan Latihan 2 menggunakan frasa mengikut konteks frasa nama yang diberi.1. Sajak Kucari EMK : Kelestarian global 29. Pembelajaran KBAT: mekanis pantun dengan murid dapat: Didik Hibur 1. murid. murid.1. indah ● Mencipta 25. murid. Pembelajaran ● Memahami dan murid dapat: Koperatif 25 – Pelancaran Minggu 5. sajak Teknik Rantai ● Latihan bertulis peribadi huraian maksud dengan 3) Memberi komen kalimat ● Kuiz betul. ● Forum 5.1 Memahami dan murid dapat: Damai di sini NILAI: Hemah tinggi Memahami dan mengapresiasi karya 1) Mendeklamasikan SISTEM BAHASA: Sebutan dan mengapresiasi karya puisi dengan sajak Teknik Mestamu intonasi sastera dengan memberikan respons 2) Menulis tiga rangkap PENTAKSIRAN memberikan respons peribadi tentang bentuk. tertib dan pendahuluan jenis puisi ● Menganalisis Minggu kemas menggunakan ● Menilai 26 bahasa yang tepat.6.8.2 Pada akhir pelajaran. isu ● Lembaran pengurusan .

● Peta bulatan .3 Pada akhir pelajaran.5 5. Aras Berfikir BACAAN Menulis perenggan isi murid dapat: koperatif ● Mengaplikasi HEBAT: dan kesimpulan yang 1) Menyenaraikan isi Pembentangan ● Menganalisis KESIHAT kemas menggunakan penting kumpulan ● Menilai AN. Teknik Rantai ● Forum Memahami dan murid dapat: Kalimat 4.1. atau topik jelas dan bernas tempat tinggal grafik menggunakan ayat yang 2) Menerangkan tempat. Alat Berfikir 28 U JATI pelbagai ayat berdasarkan pola 1) Menganalisis 10 pola ● Lembaran pengurusan 9.Hari Terbuka mengapresiasi karya memberikan respons pengulangan kata dan Pembentangan 6 – Dialog Prestasi Kehadiran / sastera dengan peribadi dari aspek singkatan kata kumpulan Mesy HEM 3 / Mesy Koku 3 memberikan respons pengulangan kata dan 2) Mengkritik hasil karya 7 .7.4. Peta I-think 2.4 ejaan yang betul dan 2) Menulis perenggan isi ● Mencipta KEBERSI Menulis untuk bahasa yang tepat yang kemas EMK : Patriotisme HAN menghasilkan prosa menggunakan ejaan NILAI: Kesyukuran secara terancang.7. ● CoRT 4 27 PERPADU Membaca untuk Membaca untuk murid dapat: SQ4R 2. Think Pair Share KBAT: Minggu NEGARAK Memahami dan membina Memahami dan membina murid dapat: 1.1 Pada akhir pelajaran. menggunakan kamus. tempat bersejarah di ● 6 topi pemikiran negeri kelahiran ● CoRT 1 Minggu TEMA 11: 2.Khemah Ibadah / LDP peribadi singkatan kata dengan kumpulan lain secara betul dan bertatasusila. dalam pelbagai bahan difahami. perkataan. murid.3 Pada akhir pelajaran. murid. TEMA 12: 5.2.1 Pada akhir pelajaran. murid.18 AN memahami makna memahami makna 1) Menyenaraikan enam Modul HEBAT. Pembelajaran 3. 3.Penutup Minggu Akademik Memahami dan sastera dengan sajak menggunakan Modular 3 .2 2. Warisan ● Peta buih berganda UNIT 22: maklumat dan maksud menggunakan glosari ● Peta dakap 2) Mengenal pasti TERAS keseluruhan daripada dan kamus dengan betul ● Peta titi KEHARM dan tepat. murid . rangkai kata. Teknik Bacaan. ayat. ungkapan. ONIAN ● Peta alir ● Peta pelbagai alir LITERASI 3. penuh penghayatan.18 istilah. ● Kuiz ● Pembentangan 4.1 mengapresiasi karya 1) Mencipta tiga rangkap Pendekatan 2 . ● Peta minda gramatis.5.7. SISTEM BAHASA: Sebutan dan yang betul dan bahasa yang tepat Intonasi dan tatabahasa PENTAKSIRAN 3) Membuat kesimpulan ● Latihan bertulis karangan. maksud perkataan ● Peta pokok pelbagai bahan.18 DIRIKU ayat ayat inti dengan betul . perkataan yang terdapat perkataan yang kurang Sejarah dan ● Peta buih 6.

● Peta bulatan ● Peta buih ● Peta buih berganda 1. Modul HEBAT. ● Menilai Membaca untuk Membaca untuk murid dapat: Sejarah dan ● Mencipta memahami makna memahami maklumat 1) Mencatat lima idea Warisan perkataan.1 Mendengar dan murid dapat: Kecerdasan ● Peta titi Mendengar. dan tepat mengikut ayat inti daripada grafik 13. ungkapan. perkataan dan rangkai menyebut semula 10 ● Peta alir rangkai kata. 3.1.Pelancaran Bulan Kecergasan menghasilkan prosa yang betul dan bahasa mengedit diberi.1 Pada akhir pelajaran.2.2 2.4 Pada akhir pelajaran. Pembelajaran ● Peta dakap 1. istilah dan kata dalam pelbagai rangkai kata dalam ● Peta pelbagai alir ungkapan serta intonasi ujaran dengan betul dan video diperdengarkan.18 konteks lembaran kerja yang ● Peta minda UNIT 23: diberi.4. 3. rangkai kata. murid.Mesy 3K 3 / SPBT 3 / Biasiswa 3 / Kantin 3/ Mesy UBK 3/ Mesy Disiplin 3 . .4 karangan berdasarkan menggunakan ejaan (Kumpulan lain Forum Menulis untuk bahan rangsangan yang 9 . murid. 13 . murid. EMK : Patriotisme istilah. Akses Kendiri utama yang dbaca pelbagai bahan. Aras Berfikir ayat dalam pelbagai tepat. SQ4R NILAI: Semangat bermasyarakat maklumat dan maksud memberikan respons Pembelajaran SISTEM BAHASA: Ejaan 2) Menerangkan idea keseluruhan daripada yang betul dan tepat. mengenal mengenal sebutan 1) Mendengar dan Pelbagai ● Peta pokok dan menyebut perkataan. ● Mengaplikasi ujaran ● Menganalisis 2. Pembelajaran PENTAKSIRAN Menulis karangan murid dapat: koperatif ● Latihan bertulis berdasarkan bahan 1) Menulis tiga perenggan isi Pembentangan ● Kuiz rangsangan dan cerita kumpulan ● Pembentangan 3. ayat.2 Pada akhir pelajaran. daripada arahan dalam utama daripada petikan Teknik Bacaan. indah serta kesalahan ejaan menarik 2) Mengedit kesalahan ejaan dan bahasa) 10 – 12 Karnival Permainan terancang dan bahasa. ● 6 topi pemikiran SEMARAK ● CoRT 1 2) Menulis enam ayat NEGARA ● CoRT 4 menggunakan pola 2. / Hari Koperasi secara yang tepat. Peta I-think ayat inti yang diberi. pelbagai bahan dengan yang dibaca.7.

2 4. pelbagai bahan prosa dalam novel Darah Titik di Padan Soalan Percubaan SPM istilah. murid. Pembelajaran ● Mengaplikasi . betul dan tepat mengikut SISTEM BAHASA: Tatabahasa dalam pelbagai ujaran. murid.2 Membaca untuk murid dapat: Teknik Bedah ● Forum Membaca untuk memahami idea 1) Mengenal pasti lima latar Karya memahami makna keseluruhan dalam masyarakat yang terdapat Teknik Suai 16 . kiasan madah penulisan dengan betul.2. perbandingan semacam perbandingan semacam 1. ayat. Aras Berfikir 16. Belajar Cara NEGARAK Memahami dan Memahami dan murid dapat: Belajar U JATI menggunakan menggunakan 1) Mengenal pasti lapan KBAT: DIRIKU perbandingan semacam.18 1.Tarikh Akhir Hantar Kertas perkataan. Mendengar dan murid dapat: Abad 21- 1.7. Peta I-think BACAAN 5. 2. dengan betul dan tepat Semantan Pembelalajaran 16 – Minggu Pusat Sumber maklumat dan maksud secara luncuran dan 2) Menyenaraikan lima latar Koperatif 17 . ● Peta dakap kesalahan tatabahasa WANAN. ● Peta minda UNIT 24: pujangga.6 membetulkan kesalahan 1) Mengenal pasti 12 ● Peta buih berganda KEUSAHA Menganalisis dan ayat mudah. 5.2. ● Peta pelbagai alir 29 3. membetulkan kesalahan ● Peta titi sesuatu ayat dalam bahan edaran. rangkai kata. ungkapan dalam yang terdapat dalam lagu EMK : Sains dan Teknologi rangkai kata. ● Peta pokok PENGURU SAN 2) Membetulkan kesalahan ● Peta alir Minggu tersebut. ● Pembentangan 2. pelbagai ujaran dengan NILAI: Patriotisme ungkapan dan ayat yang diperdengarkan.6.3 Pada akhir pelajaran. istilah.1 Pada akhir pelajaran.18 memahami perkataan.7.2. murid. TEMA 12: 4. ungkapan. Minggu PENTAKSIRAN 23 . kata-kata dalam komunikasi dan yang menggunakan kata ● Lembaran pengurusan hikmat.2 ● Menganalisis 20.Ujian Segak 2 / Penilaian .Mesy Pengurusan 7 keseluruhan daripada imbasan tempat dan contoh peristiwa 19 . ● Kuiz 2. Pembelajaran ● Peta bulatan HEBAT: Menganalisis dan murid dapat: Koperatif ● Peta buih EKONOMI. grafik adjektif.1 Pada akhir pelajaran. dan bahasa tepat dan mengikut HAYATI konteks 2) Menulis lapan ayat ● 6 topi pemikiran berirama dalam RUKUN komunikasi dan menggunakan ● CoRT 1 NEGARA penulisan perbandingan semacam ● CoRT 4 LITERASI tersebut. istilah dan dan ungkapan menarik ● Mencipta memahami perkataan. murid. 1) Menyenaraikan 10 istilah Kaedah Stesen Mendengar dan ● Menilai rangkai kata. 2) Menerangkan maksud konteks PENTAKSIRAN istilah dan ungkapan ● Latihan bertulis menarik tersebut. Alat Berfikir peribahasa.1 Pada akhir pelajaran.Taklimat Kemasukan T6 pelbagai bahan dalam novel.

murid. PENGURU menarik ● Peta pelbagai alir 3.3. Pembelajaran KBAT: NEGARAK 3. Peralihan.1. PENILAIAN Sains T4 27.T2 dan T4 bermula/ Ujian Amali .1 ● Mencipta yang tunggal dan yang khas yang mengalami Pelbagai Memahami dan EMK : Sains dan Teknologi mengalami pemajmukan pemajmukan menggunakan perkataan NILAI: Patriotisme dengan betul mengikut 2) Menggunakan kata daripada pelbagai SISTEM BAHASA: Tatabahasa konteks nama am dan kata golongan kata dalam PENTAKSIRAN nama khas yang pelbagai ayat ● Latihan bertulis tunggal dan yang mengalami ● Kuiz pemajmukan dengan ● Pembentangan betul dalam ayat ● Forum mengikut konteks .18 KURIKULUM 2 23 – 26 Ujian Segak 2 T4 & PERALIHAN 27 .3 mengaplikasikan berdasarkan ● Peta buih BACAAN Menghasilkan karya ● Peta buih berganda kerangka penulisan pendahuluan dan HEBAT: fiksyen dan puisi secara ● Peta dakap sastera secara terancang kerangka penulisan Minggu EKONOMI. murid.1 Pada akhir pelajaran.7.5.7. murid. grafik merumus pelbagai bahan menggunakan ayat yang 2) Menulis ringkasan yang ● Peta minda prosa gramatis.18 WANAN. Belajar Cara Memahami dan murid dapat: Belajar ● Mengaplikasi menggunakan kata nama 1) Menyatakan kata nama Pembelajaran ● Menganalisis am dan kata nama khas am dan kata nama Kecerdasan ● Menilai 5. T1. Peta I-think NEGARA fiksyen dengan 1) Melengkapkan cerita ● Peta bulatan LITERASI 4. T1. ● Lembaran pengurusan DIRIKU meringkaskan dan ringkasan dengan betul penting. lengkap. bahasa yang indah dan ● Peta alir .7.Penilaian Kurikulum 2. ● 6 topi pemikiran UNIT 24: ● CoRT 1 HAYATI 4. 30 KURIKULUM 2 Kurikulum 2 .T2 23.8.T2 dan T4 Tamat TEMA 12: 3. Aras Berfikir 5. Pembelajaran ● CoRT 4 RUKUN Menghasilkan karya murid dapat: Koperatif 2. terancang dan tertib menggunakan yang diberi.18 T1.5 Menulis isi-isi penting murid dapat: Berpusatkan 1.1 Pada akhir pelajaran. Peralihan. Alat Berfikir U JATI Menulis untuk untuk menghasilkan 1) Menyenaraikan lima isi Murid.1 Pada akhir pelajaran.18 SAN 3. ● Peta titi 31 KEUSAHA idea yang kreatif serta ● Peta pokok 30.

Teknik Bacaan. ● Peta titi . istilah. ungkapan dan ayat maksud yang betul. murid. dengan menyatakan audio. tepat dalam pelbagai ujaran. murid. Alat Berfikir EKONOMI.3 menyaring dan mengenal 1) Menyenaraikan tiga Pembentangan ● Lembaran pengurusan KEUSAHA Membaca untuk pasti idea utama dan idea utama dan tiga kumpulan grafik WANAN memproses maklumat idea sampingan dengan idea sampingan ● Peta minda DAN daripada pelbagai bahan betul dan tepat.Tarikh Akhir Hantar Kertas Mendengar dan murid dapat: Kecerdasan Soalan Percubaan PT3 1. Aras Berfikir EKONOMI.8. Pembelajaran ● Peta bulatan EKONOMI 3. 4. Pembelajaran ● Mengaplikasi KEUSAHA Menghasilkan syair murid dapat: Didik Hibur ● Menganalisis WANAN. murid. 3. 1. murid. PENGURU ● CoRT 1 SAN 2) Melengkapkan ● CoRT 4 lembaran kerja CHATT 2.3. dengan menggunakan ● Peta alir BACAAN bahasa yang betul dan ● Peta pelbagai alir HEBAT: tafsiran yang tepat. 2.8.6 Menulis untuk mengolah murid dapat: Konstruktivisme ● Peta buih Minggu DAN Menulis untuk mengolah maklumat daripada 1) Mencipta tiga rangkap Pembentangan ● Peta buih berganda 32 PERNIAG maklumat bagi bahan grafik kepada pantun daripada bahan kumpulan ● Peta dakap 6. bentuk penulisan dan puisi dan bentuk ilustrasi ● Peta pokok 10. menggunakan idea syair daripada tema kumpulan ● Mencipta SAN fiksyen dan puisi secara yang yang diberi. ● 6 topi pemikiran daripada petikan.2 Pada akhir pelajaran. mudah dalam ujaran majmuk daripada rangkai kata.1 Pada akhir pelajaran.2 Pada akhir pelajaran. KBAT: TEMA 13: Membaca untuk murid dapat: CHATT 1.Kuiz Bible Knowledge memahami perkataan.18 LITERSI grafik.2. terancang kreatif serta bahasa yang 2) Melagukan syair EMK : Sains dan Teknologi indah dan menarik dengan sebutan dan NILAI: Kerajinan intonasi yang betul. 4. SISTEM BAHASA: Ejaan . dan jelas mengikut 2) Menjelaskan maksud konteks lima ayat tunggal dan ayat 2.3. Pembelajaran 31 .3 secara terancang dan 1) Mencipta tiga rangkap Pembentangan ● Menilai PENGURU Menghasilkan karya tertib.2 memahami ayat tunggal 1) Mendengar ayat Pelbagai 2 – Mesyuarat Koperasi 4 Mendengar dan dan ayat majmuk yang tunggal dan ayat 4 .18 AAN menghasilkan pelbagai bentuk prosa bentuk grafik.6. Peta I-think UNIT 25: 3.1 Pada akhir pelajaran.

Belajar Cara ● Mencipta Menulis untuk mengolah Menulis untuk mengolah murid dapat: Belajar EMK : Sains dan Teknologi maklumat bagi maklumat daripada 1) Menyenaraikan tiga isi Pembelajaran NILAI: Keberanian menghasilkan pelbagai bahan grafik kepada tersurat dan dua isi Berpusatkan SISTEM BAHASA: Sebutan dan bentuk penulisan dan perenggan dan bahan tersirat daripada bahan Murid Intonasi grafik. tepat dan ● CoRT 4 bermakna. DAN pelbagai wacana dengan yang diperdengarkan. Alat Berfikir 1.18 kelancaran membaca. Peta I-think UNIT 26: ● Peta bulatan BIJAK 2. Mendengar dan murid dapat: kumpulan 1.Think menggunakan kata 1) Melengkapkan kata adjektif Pair Share PENTAKSIRAN 5. idea dan hujah PENGURU memberikan respons ● 6 topi pemikiran dalam pelbagai wacana 2) Menjelaskan idea SAN secara lisan dengan ● CoRT 1 dan memberikan respons tersebut kepada kelas betul. prosa atau puisi kepada grafik PENTAKSIRAN . 1) Menyenaraikan idea ● Lembaran pengurusan Mendengar dan WANAN fakta dan idea dalam utama daripada bahan grafik memahami maklumat. bentuk. murid.1. ● Forum golongan kata dalam daripada kata adjektif pelbagai ayat tersebut. Teknik Bacaan – ● Peta buih Minggu WANG 2. Pembelajaran Memahami dan murid dapat: Abad 21. Aras Berfikir dan ilmu pengetahuan dengan pemahaman dan ● Mengaplikasi penghayatan yang baik ● Menganalisis ● Menilai 3. untuk mengukuhkan fiksyen untuk yang terdapat dalam ● Peta pokok 17.1 Pada akhir pelajaran.6 3. 2. bentuk.18 ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan ungkapan menarik ● Peta titi .2 Pada akhir pelajaran.3.4 Membaca secara murid dapat: Secara Imbasan ● Peta buih berganda 33 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan 1) Mengenal pasti ● Peta dakap 13.4. 5.3 KEUSAHA memahami maklumat. murid.1 adjektif warna. murid. ● Kuiz menggunakan perkataan dengan betul mengikut 2) Menulis enam ayat ● Pembentangan daripada pelbagai konteks. ● Peta minda fakta. ● Peta pelbagai alir perbendaharaan kata dan ungkapan menarik 3. secara lisan.Mesy Kewangan & Aset 3 !0 – Pemantauan SPBT TEMA 13: 1. Pembentangan KBAT: EKONOMI.8. murid. meningkatkan novel Darah Titik di ● Peta alir meluaskan penguasaan kosa kata Semantan. perasaan ● Latihan bertulis Memahami dan perasaan dan waktu dan waktu dalam peta buih.1 Pada akhir pelajaran.8.2 Pada akhir pelajaran. warna. 6 .6.Peperiksaan Percubaan SPM Bermula 8 .

8. sebutan. Indah Bahasa.Peperiksaan Percubaan PT3 4.1 kata tanya. Peta I-think Minggu tradisional daripada antologi ● Peta bulatan 35 LITERASI Baik Budi. Teknik & Vok/ Kemanusiaan teknik yang menarik dan 17 – Peperiksaan Percubaan PT3 berkesan.8. intonasi. Aras Berfikir pengumuman dan yang diperoleh daripada dalam pelbagai wacana ● Mengaplikasi ucapan dengan ucapan sempena bulan dan memberikan ● Menganalisis memberikan respons respons. murid.dan kata kumpulan satu grafik Memahami dan kata pembenar dan kata perintah. murid.drama.3. ● CoRT 1 SUBURNY terdapat dalam golongan kata dalam ● CoRT 4 A BUMIKU cerpen. puisi dan intonasi.Hari Kebangsaan 26. ● Kuiz gramatis ● Pembentangan ● Forum 4. pengacaraan dengan kumpulan Kebangsaan karya prosa. tepat dan bermakna 2) Menjelaskan maklumat ● Mencipta . tamat 28 . seru. Alat Berfikir KEPADA menggunakan kata seru. bahan ilustrasi 2) Menulis ulasan yang ● Latihan bertulis menggunakan ayat yang lengkap. kata pembenar prosa) ● Peta minda menggunakan perkataan pangkal ayat dengan dan kata pangkal ayat yang ● 6 topi pemikiran UNIT 27: daripada pelbagai betul mengikut konteks. ● Menilai yang betul. ● Peta pelbagai alir fakta dan idea dalam maklumat.1 Pada akhir pelajaran.18 BACAAN 2) Membentangkan hasil ● Peta buih berganda .kata tanya.18 PENDIDIK ● Peta titi 1.Hari Raya Qurban TEMA 14: 5. Teknik main Mempersembahkan murid dapat: peranan 13 .18 CUTI PERTENGAHAN Percubaan PT3 .3 Pada akhir pelajaran. 1) Menyenaraikan memahami maklumat.2 Pada akhir pelajaran. kemerdekaan.4 pengacaraan 1) Mempersembahkan (Setiap Bermula/Pelancaran Bulan Mempersembahkan menggunakan sebutan. nada. idea dan hujah 3. Pembelajaran AN 1. 1) Menyenaraikan kata (Setiap ● Lembaran pengurusan ALAM 5.8.1. HEBAT: dapatan ● Peta dakap 31.fakta dan idea fakta. Pembelajaran KBAT: BERBUDI Memahami dan murid dapat: Koperatif 1. kata perintah.18 HARI RAYA HAJI 1 .3 ● Peta pokok Mendengar dan murid dapat: Akses Kendiri Mendengar dan ● Peta alir memahami maklumat.prosa pelbagai ayat 2.Tarikh Akhir Key in Markah 18.Semakan Fail Bidang pelbagai persembahan gaya dan bahasa badan dan bahasa badan kan lakonan) Bahasa/Matematik & Sains/ lain yang sesuai melalui yang betul. ● Peta buih 27.4. murid.8. nada mempersembah 14 . PENGGAL 2 31 .

1 mengapresiasi karya 1) Menerangkan maksud ● Lembaran pengurusan ALAM Memahami dan prosa dengan lagu “Bersamamu” grafik mengapresiasi karya memberikan respons nyanyian Jaclyn Victor.9. murid.9. 1) Membaca dua pengumuman Murid Membaca secara ● Latihan bertulis ikrar. Pembelajaran Guru 4 / Mesyuarat PBS 4 3. Aras Berfikir pelbagai ayat 2) Menulis lima ayat ● Mengaplikasi dengan menggunakan ● Menganalisis kata kerja tak transitif. golongan kata dalam 3. ● Forum yang sesuai serta kepantasan yang wajar. dengan betul tanpa kesalahan nahu dalam bahan mengubah maksud asal edaran yang diberi. ● Peta minda sastera dengan peribadi tentang sinopsis. 29. ● Peta bulatan 3.7 Mengedit ejaan.7.1. ● 6 topi pemikiran 2) Mengenal pasti tiga UNIT 28: memberikan respons tema dan persoalan ● CoRT 1 DI TANAH peribadi dengan betul.1. murid. Pembelajaran ● Peta buih berganda 7. dengan menggunakan ayat EMK : TMK yang betul dan gramatis.1 mekanis pengumuman.1 Pada akhir pelajaran.4 Pada akhir pelajaran. 5. tanda baca. nada serta kepantasan yang wajar. Pembelajaran PENTAKSIRAN Membaca secara murid dapat: Berpusatkan 2.1 Pada akhir pelajaran.18 ● Peta buih . tanda murid dapat: Abad 21- 30 – Peperiksaan Percubaan Mengedit dan baca dan kesalahan 1)Mengenal pasti kesalahan Kaedah Stesen SPM tamat memurnikan pelbagai nahu yang mudah ejaan. Alat Berfikir KEPADA 4.1 menggunakan kata kerja 1) Mengenal pasti lima ● Peta titi Memahami dan tak transitif dengan betul kata kerja tak transitif ● Peta pokok menggunakan perkataan mengikut konteks daripada petikan yang ● Peta alir daripada pelbagai ● Peta pelbagai alir diberi. rasional persoalan yang ● CoRT 4 Minggu DAN DI dan terdapat dalam novel 2. Pendekatan KBAT: BERBUDI Memahami dan murid dapat: Didik Hibur 1.18 Memahami dan murid dapat: Koperatif ● Peta dakap 5. ayat. ● Menilai .dan 31 – Hari Kebangsaan teks. TEMA 14: 4. murid.Mesyuarat Penyelarasan 3. Peta I-think 36 AIR penuh penghayatan yang dikaji.1. iklan dan promosi dengan sebutan dan intonasi mekanis pelbagai bahan ● Kuiz dengan sebutan dan yang betul. murid. nada yang sesuai prosa dan puisi ● Pembentangan intonasi yang betul. NILAI: Kerajinan SISTEM BAHASA: Sebutan dan Intonasi 2.1 Pada akhir pelajaran.

Tarikh Akhir Key In Markah Percubaan SPM 8.1 Memahami dan murid dapat: Koperatif 2.1. rasional dan penuh sajak. murid. GI DAN kata dan istilah.Tarikh Akhir Hantar Soalan Membaca secara sebutan dan intonasi lagu “Gurindam Jiwa” Akhir Tahun T4 / Tarikh Akhir key mekanis pelbagai bahan yang betul dan nada in markah Percubaan PT3 prosa dan puisi. ● Lembaran pengurusan .1. ganda majmuk yang NILAI: Baik hati .1 Pada akhir pelajaran.1 Pada akhir pelajaran.9.1 Pada akhir pelajaran. Aras Berfikir POLITIK Memahami dan menggunakan kata 1) Mengenal pasti kata ● Mengaplikasi menggunakan kata ganda penuh.2 Pada akhir pelajaran. ungkapan konteks KOMSAS ● Peta minda dan ayat ● 6 topi pemikiran ● CoRT 1 UNIT 29: 4.1 mekanis pantun dengan 1)Membaca pantun daripada 3 . 1.18 TEKNOLO menerangkan makna menyatakan makna kata 1)Menerangkan makna istilah. ● Peta pokok HEBAT: penghayatan ● Peta alir PENTADB 5.18 INOVASI rangkai kata. Pembelajaran ● CoRT 4 HEBATNY 4. Permainan Kotak SISTEM BAHASA: Kosa kata pelbagai situasi formal menggunakan sebutan Beracun PENTAKSIRAN dan tidak formal. Pendekatan ● Pembentangan Membaca secara murid dapat: Didik Hibur Forum 2. maksud dengan betul mengikut istilah yang terdapat dalam grafik 14. kata ganda ganda penuh.2 Memahami dan murid dapat: Belajar 3. Menulis untuk Menulis untuk murid dapat: Akses Kendiri 1. yang sesuai 7 .2 Pada akhir pelajaran. Pembelajaran KBAT: 37 SAINS. Teknik Round ● Mencipta 1.Ladap 7&8 (lawatan Penanda Aras) Minggu TEMA 15: 3. Peta I-think A Memahami dan mengapresiasi karya 1) Menerangkan maksud ● Peta bulatan TEKNOLO mengapresiasi karya puisi dengan sajak Pada Sekuntum ● Peta buih GI sastera dengan memberikan respons Mawar ● Peta buih berganda memberikan respons peribadi tentang bentuk.1. kata ● Menganalisis ganda dalam pelbagai penuh berimbuhan dan ganda penuh ● Menilai ayat. murid.9. murid. Belajar Cara ● Peta pelbagai alir IRAN 5.2. kata ganda majmuk ● Mencipta berimbuhan dan kata dengan betul mengikut EMK : Bahasa konteks. dan intonasi yang betul ● Latihan bertulis secara santun ● Kuiz 2.4 Berbual tentang kegiatan murid dapat: Robin EMK : TMK Berbicara tentang harian serta hal-hal 1) Menceritakan teknik belajar Teknik NILAI: Kerajinan sesuatu perkara dalam persendirian yang berkesan.4.1 3. murid. murid. 2) Menyenaraikan bentuk ● Peta dakap LITERASI peribadi huraian maksud dengan ● Peta titi BACAAN betul. Alat Berfikir 10.

Peta I-think KREATIVI pelbagai bahan untuk memperoleh makna ● Peta bulatan TI perkataan. murid.9. murid.18 INOVASI memahami makna dalam pelbagai bahan KSSM Tingkatan perkataan.18 TEKNOLO 2. orang yang sesat di sesebuah ● Forum sesuatu perkara dalam bertanya khabar. ● Peta buih 3. Aras Berfikir tersebut dalam perenggan. v=ilYvzHRHRww NILAI: Hemah tinggi peribadi peribadi dari aspek 2) Mencatat pengulangan kata SISTEM BAHASA: Sebutan dan . yang terdapat dalam buku ● 6 topi pemikiran dan kamus dengan betul ● CoRT 1 UNIT 30: maklumat dan maksud dan tepat teks.1 4. murid.2.4.2 memahami makna 1) Menyenaraikan lima Buku Teks Membaca untuk ● Lembaran pengurusan .2 Menulis untuk murid dapat: Berpusatkan ● Peta dakap BACAAN Menulis untuk menyatakan sesuatu 1) Menulis tiga idea utama Murid ● Peta titi HEBAT: mengemukakan situasi yang dibaca. terdapat dalam petikan.3 Pada akhir pelajaran.1. SISTEM BAHASA: Sebutan dan 2) Mengklasifikasikan Intonasi kata ganda mengikut jenis PENTAKSIRAN 1. ● Mengaplikasi 4. difahami daripada petikan ● Peta minda menggunakan glosari Kamus Dewan istilah. Pembelajaran ● Peta buih berganda LITERASI 3.2. murid. Pendekatan ● Menganalisis Memahami dan Memahami dan murid dapat: Didik Hibur ● Menilai mengapresiasi karya mengapresiasi karya 1) Mendengar sajak “Guru Oh https://www. Teknik Lakonan ● Latihan bertulis Berbicara untuk murid dapat: ● Kuiz 1. keseluruhan daripada 2) Merujuk Kamus Dewan ● CoRT 4 DUNIA 2. Membaca untuk murid dapat: Belajar 1.2 Pada akhir pelajaran. ● Peta alir STRIAN pandangan tentang menggunakan ayat yang ● Peta pelbagai alir sesuatu perkara 2) Menghuraikan tiga idea betul.1 Pada akhir pelajaran. ayat. Alat Berfikir 17. serta tempat. pelbagai situasi formal menyatakan terima kasih 11 – Awal Muharam dan tidak formal 14 – Penutup Bulan Kebangsaan dan penghargaan secara bertatasusila Minggu TEMA 15: 2. GI DAN perkataan yang terdapat perkataan yang sukar Bahasa Melayu grafik 21.com/watch? EMK : Bahasa memberikan respons memberikan respons Awang.9. tepat dan gramatis 3.4 memulakan dan 1)Melakonkan dialog situasi ● Pembentangan Berbicara tentang mengakhiri perbualan.1 Pada akhir pelajaran. daripada video yang ● Peta pokok PERINDU maklumat dan didengar dan ditonton ditonton. rangkai kata. ungkapan.yout ● Mencipta sastera dengan sastera dengan Guru “ karya Usman ube. Belajar Cara KBAT: 38 SAINS.

3 Menulis untuk murid dapat: Kontekstual 3. Peta I-think 39 PINJAMA Membaca untuk Membaca untuk murid dapat: ACID ● Peta bulatan 24. pengulangan kata dan dan singkatan kata yang Intonasi singkatan kata dengan terdapat dalam sajak PENTAKSIRAN betul dan tersebut.Pembelajaran ● Peta pelbagai alir 3. akhiran.Teknik 1. daripada arahan dalam pandangan tentang teks.1 Pada akhir pelajaran. ● Peta buih berganda 28.4. ayat.9. ● Peta pokok PERPADU pelbagai bahan. Pembelajaran KBAT: PELESTA 1. 2. 18 – Raptai Hari Anugerah ayat Kokurikulum 19 .3 Pada akhir pelajaran. Kajian Masa grafik pelbagai situasi formal pelbagai situasi dengan Depan ● Peta minda dan tidak formal sebutan dan intonasi ● 6 topi pemikiran UNIT 31: yang betul secara ● CoRT 1 DUNIA santun. Kebangsaan menggunakan kata 2) Membentangkan dapatan di 18 – Mesyuarat Pengurusan 9 terbitan dalam pelbagai dalam kelas.2 2. murid. pelbagai bahan dengan ● Peta dakap BACAAN maklumat dan maksud memberikan respons ● Peta titi HEBAT: keseluruhan daripada yang betul dan tepat. ● Kuiz 5. perkataan.3. Aras Berfikir Menulis untuk melengkapkan maklumat 1)Menulis resume diri yang ● Mengaplikasi melengkapkan maklumat diri dan ayat dalam lengkap ● Menganalisis dalam pelbagai bahan pelbagai bahan dengan ● Menilai betul dan tepat ● Mencipta . murid.1 Pada akhir pelajaran. murid.9. rangkai kata.T1 & T2 21 – Majlis Anugerah Cemerlang Kokurikulum TEMA 16: 1.Tarikh Akhir Hantar Soalan Peralihan.3. ungkapan. Teknik Bacaan. ● Latihan bertulis penuh penghayatan.2 Pada akhir pelajaran.18 LITERASI istilah. ● CoRT 4 Minggu HANYA 2.18 N memahami makna memahami maklumat 1)Membaca teks dan memberi ● Peta buih . Alat Berfikir RIAN Berbicara tentang pengalaman diri dan 1)Menceritakan cita-cita diri Round Table ● Lembaran pengurusan ALAM sesuatu perkara dalam orang lain dalam sendiri kepada rakan-rakan.Peperiksaan Akhir Tahun T4 5. ● Peta alir AN 3.2. murid.4 Menceritakan murid dapat: Abad 21. Pembentangan ● Pembentangan Memahami dan murid dapat: kumpulan ● Forum menggunakan awalan 1) Mengenal pasti lima kata dan akhiran bagi kata nama yang sesuai 18 .3 nama dengan betul menggunakan awalan dan Bermula /Penutup Bulan Memahami dan mengikut konteks.

1 Pada akhir pelajaran. 2. Aras Berfikir AKAN.5. Pembelajaran KBAT: 5. kata-kata tepat dan mengikut adjektif warna ● Kuiz hikmat. ● Menganalisis AN istilah. Peta I-think UM sesuatu perkara dengan mengetahui pesanan. murid. tepat dan mengikut konteks Minggu TEMA 16: 5. kiasan madah konteks 2) Menulis enam ayat ● Pembentangan pujangga. betul. Pembelajaran EMK : Sains dan Teknologi Memahami dan murid dapat: Berpusatkan Nilai : Hemah tinggi 4. murid. ALAM nama dengan betul nama berkaitan kerjaya. penulisan dengan betul.1 Pada akhir pelajaran.2 menggunakan 1) Menerangkan Murid SISTEM BAHASA: Sebutan dan Memahami dan perbandingan semacam perbandingan Intonasi menggunakan dalam komunikasi dan semacam PENTAKSIRAN perbandingan semacam.4. dengan betul dan tepat ● Menilai maklumat dan maksud 2) Menyenaraikan lima isi secara luncuran dan ● Mencipta keseluruhan daripada penting. ayat. Alat Berfikir Memahami dan 1.2. Belajar Cara ● Peta alir AN.10. 4. ● 6 topi pemikiran UNIT 32: 1. 2) Membina 10 ayat dengan ● Peta minda frasa nama tersebut. tentang panduan ● Peta bulatan SENYUM menggunakan pelbagai arahan. grafik dalam pelbagai ayat 5.5 Mengemukakan soalan murid dapat: Kaca ● CoRT 4 MENGUNT Bersoal jawab tentang bertumpu untuk 1) Bertanya soalan 2. panduan dan sewaktu temu duga. imbasan.Mesy Penyelarasan Guru 4 penulisan. murid. memahami makna keseluruhan dalam luncuran dan imbasan ● Mengaplikasi PERIKAN perkataan. dan bahasa menggunakan kata ● Forum berirama dalam perbandingan komunikasi dan semacam dengan 28 . menggunakan kata ● Latihan bertulis peribahasa.1 Pada akhir pelajaran. pelbagai bahan prosa petikan yang diberi.4 40 PELESTA Memahami dan murid dapat: Berpusatkan 1.3 Pada akhir pelajaran.2 Membaca untuk murid dapat: Belajar ● Peta pelbagai alir PENTERN Membaca untuk memahami idea 1) Membaca secara 3. murid. ● Peta buih soalan dan tunjuk cara dengan betul ● Peta buih berganda LITERASI mengemukakan jawapan tepat dan secara ● Peta dakap BACAAN bertatasusila ● Peta titi HEBAT: ● Peta pokok PERTANI 2. EMK : Sains dan Teknologi pelbagai bahan NILAI: kerajinan . Teknik Balang ● CoRT 1 BUANA 1. rangkai kata.2.18 mengikut konteks.18 RIAN menggunakan frasa 1) Menyenaraikan 10 frasa Murid ● Lembaran pengurusan menggunakan frasa .10. ungkapan.

BERDAYA Membaca untuk murid dapat: CHATT SAING 2. Integriti ● Peta dakap TEKNOLO terdapat dalam petikan ● Peta titi .1 Pada akhir pelajaran.5 ERA Memberikan jawapan murid dapat: Panas 1.Majlis Restu Ilmu / Mesy Kurikulum 4 5 . ● 6 topi pemikiran 42 UNIT 33: ● CoRT 1 15.5. 3.10. ● Pembentangan Menulis untuk dan kemas Forum menghasilkan prosa menggunakan bahasa 1-Pelancaran Bulab Bahasa secara terancang.10. murid. tepat dan secara keluarga dan negara.4.10.T1 12 .10. Alat Berfikir Bersoal jawab tentang BAHARU yang sesuai tentang 1)Bersoal jawab mengenai Pembelajaran ● Lembaran pengurusan sesuatu perkara dengan INDUSTRI sesuatu perkara dengan kesan rasuah kepada diri. Berpusatkan grafik menggunakan pelbagai betul. murid. murid. Pembentangan SISTEM BAHASA: Tatabahasa Membina kerangka murid dapat: kumpulan PENTAKSIRAN penulisan dengan 1)Menulis lima idea utama dan ● Latihan bertulis menyenaraikan isi yang contoh bagi tugasan karangan ● Kuiz 3.Pemulangan Buku Teks T4 41 9. 3.Peperiksaan Akhir Tahun & T2 Peralihan.18 8-11 – Ujian Bertulis PT3 TAHUN PERALIHAN. Teknik Kerusi KBAT: 1.18 2.T1 & T2 Bermula Minggu 8 .3.18 INDUSTRI 2. T1 & T2 Tamat/ Mesyuarat 3K 4 / SPBT4/ Mesyuarat Disiplin 4/ Pemulangan Buku Teks T3 13 – Hari Sukan Negara TEMA 17: 1.4 sesuai secara terancang yang diberikan. Teknik & Vok/ Kemanusiaan PEPERIKSAAN AKHIR 12.3 menyaring dan mengenal 1) Mentafsir rencana Pembelajaran 19. Murid ● Peta minda soalan dan jawapan Minggu bertatasusila. Peta I-think LITERASI Membaca untuk pasti idea utama dan bertajuk ‘Rasuah” Berasakan ● Peta bulatan BACAAN memproses maklumat idea sampingan dengan Inkuiri 2) Menjelaskan isi tersurat ● Peta buih HEBAT: daripada pelbagai bahan betul dan tepat.18 Bahasa/Matematik & Sains/ .Semakan Fail Bidang 8.2 Pada akhir pelajaran. Modul HEBAT: dan isi tersirat yang ● Peta buih berganda SAINS.1 Pada akhir pelajaran.Peperiksaan Akhir Tahun T4 Tamat/Peperiksaan Akhir Tahun Peralihan. yang tepat. Teknik Bacaan ● CoRT 4 .

1 Pada akhir pelajaran.4. GI 3. Aras Berfikir Menulis untuk rangsangan dan ayat ● Mengaplikasi menghasilkan prosa arahan secara ● Menganalisis secara terancang terancang.5.3 Menghasilkan syair murid dapat: Didik Hibur Menghasilkan karya secara terancang dan 1) Menghasilkan dua PENTAKSIRAN fiksyen dan puisi secara tertib. indah dan menarik EMK : Patriotisme Nilai : Kejujuran 4. ayat mudah dalam ayat Minggu TEMA 17: 1. menggunakan idea rangkap syair ● Latihan bertulis terancang.4 membina ayat tema. Pembentangan ● Peta pokok INOVASI Menulis perenggan murid dapat: kumpulan ● Peta alir pendahuluan dengan 1)Menulis dua pendahuluan Gallery Walk ● Peta pelbagai alir 3. murid.18 sesuatu perkara dengan mengemukakan jawapan Murid rakyat menerusi dialog ● Peta minda menggunakan pelbagai yang sesuai dan betul yang telah disediakan.2 Pada akhir pelajaran.10. Alat Berfikir 22. tertib dan ● Menilai kemas menggunakan ● Mencipta bahasa yang tepat. murid.3. murid. ● 6 topi pemikiran UNIT 34: soalan dan secara bertatasusila ● CoRT 1 INDUSTRI mengemukakan 2) Bersoal jawab tentang ● CoRT 4 BERDAYA jawapan.18 BAHARU 1. ● Peta buih .6 5.6. Pendekatan SISTEM BAHASA: Tatabahasa 4.10. Teknik Main KBAT: 43 ERA Bersoal jawab dalam murid dapat: Peranan 1.2 Pada akhir pelajaran.5 perbualan menggunakan 1) Melakonkan watak Pembelajaran ● Lembaran pengurusan . Belajar Cara 19 – Mesyuarat Kewangan / Aset Menganalisis dan Menganalisis dan murid dapat: Belajar 4 membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan 1)Mengenal pasti 10 kesalahan sesuatu ayat. INDUSTRI Bersoal jawab tentang soalan bertumpu dan Berpusatkan wartawan dan wakil grafik 26. ● Kuiz kreatif serta bahasa yang ● Pembentangan 2) Melagukan syair . murid.3 Pada akhir pelajaran. Peta I-think MAJU dan wakil rakyat ● Peta bulatan tersebut. indah dan menarik Forum 16 – Mesyuarat Pengurusan 10 5. yang bertemakan integriti. ayat jenis suasana 3. perwatakan wartawan 2.

Teknik Bacaan – ● Mencipta KESUSAS kelancaran membaca. murid. 2.T2&T3 3. murid.Majlis Graduasi 26– Mesy Jawatankuasa Induk/Kerja/Nilam 3 Minggu TEMA 18: 1.4. Aras Berfikir BACAAN 2. 23 . Pembentangan ● Pembentangan Menulis perenggan isi murid dapat: kumpulan Forum dan kesimpulan yang 1) Menghuraikan dua 22 .3. POLITIK memahami maklumat. ● Peta minda dalam pelbagai wacana memberikan respons 2 Menjelaskan idea tersebut ● 6 topi pemikiran UNIT 35: dan memberikan respons secara lisan dengan kepada kelas secara lisan.1 Pada akhir pelajaran. Alat Berfikir 29. ● Peta pokok meluaskan meningkatkan ● Peta alir . 1 Menyenaraikan idea utama ● Lembaran pengurusan . Peta I-think ● Peta bulatan 2.10. dengan pemahaman dan PENTAKSIRAN penghayatan yang baik ● Latihan bertulis ● Kuiz 3.4 2.1 Pada akhir pelajaran.Mesy Pengurusan Menulis untuk 10/Pemulangan Buku Teks T1 menghasilkan prosa 24 .3 Pada akhir pelajaran. Pembentangan KBAT: 44 PENTADB 1. ● CoRT 1 PATRIOT betul.3 Mendengar dan murid dapat: kumpulan 1. idea dan hujah pelbagai wacana dengan diperdengarkan.4. 3. meningkatkan SQ4R EMK : Patriotisme TERAAN meluaskan penguasaan kosa kata NILAI : Kejujuran perbendaharaan kata dan ungkapan menarik SISTEM BAHASA: Tatabahasa dan ilmu pengetahuan. LITERASI 2.18 fakta.Raptai Graduasi secara terancang 25 – Taklimat Kemasukan Sekolah Vokasional 26 . murid. fakta dan idea dalam daripada bahan yang grafik 2.4 Membaca secara murid dapat: Politik dan ● Mengaplikasi HEBAT: Membaca secara ekstensif pelbagai bahan 1)Menilai dan merumuskan Pentadbiran (unit ● Menganalisis BAHASA ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan maklumat daripada bahan 3) ● Menilai DAN untuk mengukuhkan fiksyen untuk Modul HEBAT.18 IRAN DAN Mendengar dan memahami maklumat. murid.4.Tarikh Akhir Key in Markah kemas menggunakan perenggan isi dan T4/Pemulangan Buku Teks ejaan yang betul dan kesimpulan karangan Peralihan.11. Modul HEBAT.4 bahasa yang tepat. tepat dan ● CoRT 4 BANGSA bermakna. Teknik Bacaan – ● Peta buih Membaca secara Membaca secara murid dapat: Secara Imbasan ● Peta buih berganda ekstensif pelbagai bahan ekstensif pelbagai bahan 1)Mengenal pasti ungkapan ● Peta dakap untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan menarik yang terdapat dalam ● Peta titi kelancaran membaca.1 Pada akhir pelajaran. fiksyen untuk novel Darah Titik di Semantan.

4.11. murid.6. Belajar Cara ● Mencipta 3.Mesy Pengurusan 11 46 KEMASKI PENGURUSAN KEMAS KINI PBS 16 – Pengagihan Buku Teks 12. murid. ● Pembentangan gramatis ● Forum 4. Aras Berfikir dengan pemahaman dan ● Mengaplikasi penghayatan yang baik ● Menganalisis ● Menilai 3.1 Pada akhir pelajaran. nada dan bahasa mempersembah 2 – Mesyuarat Penyelarasan pelbagai persembahan gaya dan bahasa badan badan yang betul. puisi dan intonasi. kumpulan 1 – Pemulangan Buku Teks T2 karya prosa.18 NI TUGAS-TUGAS Peralihan dan T1 Sesi 2019 - 16.11.11.18 . bahan ilustrasi ● Kuiz menggunakan ayat yang lengkap.18 Minggu 20 – Maulidur Rasul 47 TUGAS-TUGAS 19. kan lakonan) Guru 5/ Pemulangan Buku Teks lain yang sesuai melalui Peralihan & T2/ Pengagihan Buku teknik yang menarik dan Teks T2 Sesi 2019 berkesan.11. intonasi. KEMASKI TUGAS-TUGAS PENGURUSAN KEMAS KINI PBS 9. pengacaraan dengan sebutan.2 Pada akhir pelajaran. Minggu 5 – 7 Hari Deepavali 45 9 – Hari Pendaftaran T1 5.4 pengacaraan 1)Mempersembahkan (Setiap Teras T4 Mempersembahkan menggunakan sebutan.6 Menulis untuk mengolah murid dapat: Belajar EMK : Patriotisme Menulis untuk mengolah maklumat daripada 1 Menyenaraikan tiga isi Pembelajaran NILAI: Semangat bermasyarakat maklumat bagi bahan grafik kepada tersurat dan dua isi tersirat Berpusatkan SISTEM BAHASA: Ejaan menghasilkan pelbagai perenggan dan bahan daripada bahan grafik Murid PENTAKSIRAN bentuk penulisan dan prosa atau puisi kepada ● Latihan bertulis 2 Menulis ulasan yang grafik.18 KEMASKI PENGURUSAN KEMAS KINI PBS . Teknik main Mempersembahkan murid dapat: peranan 29 – Pengagihan Buku Teks 4.18 NI 12 – Peperiksaan SPM bermula Minggu 13 . nada. perbendaharaan kata penguasaan kosa kata ● Peta pelbagai alir dan ilmu pengetahuan dan ungkapan menarik 3.11.

11.1. NI 23.19 Mesy Panitia K2 & K3 29 – Orientasi T1 . .11.18 CUTI AKHIR TAHUN 28 – Mesy HEM 1 / Mesy Koku 1 / - Mesy Pengurusan Sesi Ptg / 1.18 30 – Pemulangan Buku Teks T5/ Pengasihan Buku Teks T5 27 – Mesy Guru 1/ Mesy JK Kurikulum 1 2018/ Mesy Panitia K1 24.