Anda di halaman 1dari 19

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK

68000 AMPANG, SELANGOR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU

TAHUN 2

2019
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2

KSSR SEMAKAN 2019

MINGGU/ TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB- Mengecam, Membandingkan
respons menyebut dengan betul dan tepat; dan Membezakan, Mengenal pasti
2-4 JANUARI 2019 (i) frasa
(ii) ayat tunggal EMK: Nilai Murni-Kasih Sayang, Kerjasama,
2 Kerajinan
2.1Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan
7-11 JANUARI 2019 intonasi yang sesuai; Pembelajaran Kontekstual-
(i) perkataan Menghubungkaitkan
TEMA:1- (ii) ayat
KEKELUARGAAN BCB: Bacaan Mekanis
3.1 Asas menulis
Tajuk: 1- Hari Minggu 3.1.1 Menulis secara mekanis;
dengan Keluarga (i) perkataan
(ii) ayat
5.1Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan golongan kata mengikut konteks;
(i) kata nama am

3 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi:KB- Mengenal pasti,
respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan, Mengecam,
14-18 JANUARI 2019 (ii) ayat tunggal Kesyukuran, Menjanakan Idea, Mencirikan

TEMA:1- 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan EMK: Nilai murni-Kebebasan, Kebersihan
KEKELUARGAAN intonasi yang sesuai; Fizikal dan Mental, Menghargai Flora dan
Tajuk: 2- Cerita Keluarga (iii) perenggan Fauna, Menyayangi Haiwan, Hemah Tinggi
(iv) petikan
3.1 Asas menulis Pembelajaran Kontekstual-Mengalami,
3.1.1 Menulis secara mekanis; Memindahkan, Menghubungkaitkan
(iii) perenggan
4.1 Mengaplikasikan unsur BCB: Mendengar dengan Berkesan
keindahan dan kesantunan bahasa 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
dalam bahan sastera mengandungi gaya bahasa yang indah; KP:Verbal-linguistik
(i) simpulan bahasa
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan golongan kata mengikut konteks;
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama

CUTI HARI THAIPUSAM (21 JANUARI 2019)

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB- Mengecam,Mengenal pasti,
4 respons menyebut dengan betul dan tepat; Menghubungkaitkan,
(iii) ayat majmuk
22-25 JANUARI 2019 EMK: Nilai Murni-Bekerjasama,
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dan memahami; Bertanggungjawab, Hemah Tinggi, Baik
5 (i) perkataan Hati, Prihatin
(ii) ayat
28 JANUARI – 3.1 Asas menulis Pembelajaran Kontekstual-
1 FEBRUARI 2019 3.1.1 Menulis secara mekanis; Menghubungkaitkan, Memindahkan
(iv) petikan
4.1 Mengaplikasikan unsur BCB: Bacaan Luncuran
TEMA:1- keindahan dan kesantunan bahasa 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
KEKELUARGAAN dalam bahan sastera mengandungi gaya bahasa yang indah; KP: Verbal-linguistik
(ii) bandingan semacam
Tajuk: 3- Keluarga 5.1 Memahami fungsi dan
Berhemah menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan golongan kata mengikut konteks;
(i) kata nama am
(ii) kata nama khas
(iii) kata ganti nama
(iv) penjodoh bilangan

CUTI TAHUN BARU CINA (4 FEBRUARI 2019 – 8 FEBRUARI 2019)


6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB- Menghubungkaitkan,
respons respons terhadap; Mencirikan, Membandingkan dan
11-15 FEBRUARI 2019 (i) soalan Membezakan

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dan memahami; EMK: Nilai Murni- Keberanian, Hormat-
TEMA:2- PERPADUAN (iii) perenggan menghormati, Kerjasama, Baik Hati,Prihatin
(iv) petikan
Tajuk: 4- Sahabat Karib 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan KP: Interpersonal, Visual-ruang, Verbal-
ayat yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis; linguistik
(i) perkataan
(ii) frasa Pembelajaran Kontekstual-
4.1 Mengaplikasikan unsur Menghubungkaitkan
keindahan dan kesantunan bahasa 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang
dalam bahan sastera mengandungi gaya bahasa yang indah; PK: Menilai dan Mentaksir
(iii) perumpamaan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan kata kerja mengikut konteks;
(i) kata kerja aktif transitif
7 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB- Menghubungkaitkan,
respons respons terhadap; Mengenal pasti, Menjanakan idea,
18-22 FEBRUARI 2019 (ii) suruhan Mengecam

8 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; EMK: Nilai Murni- Semangat
menaakul bahan grafik dan bukan (i) kosa kata Bermasyarakat, Kerjasama, Bertimbang
25- 1 MAC 2019 grafik Rasa, Hemah Tinggi, Keprihatinan
3.2.1 Membina dan menulis;
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (iii) ayat KP: Interpersonal, Verbal-linguistik
TEMA: 2- PERPADUAN ayat yang bermakna
4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri BCB: Bacaan Luncuran dan Imbasan
Tajuk: 5- Hidup Berjiran 4.2 Menghayati keindahan dan pantun;
kesantunan bahasa dalam bahan (i) pembayang dan maksud Pembelajaran Kontekstual-
sastera Mengembangkan Idea, Menghubungkaitkan

Pembelajaran Konstruktivisme-
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan Menjelaskan Idea Baharu
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks (ii) kata kerja pasif
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
(i) sifat

9 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menyelesaikan Masalah,
respons respons terhadap; Mengenal pasti, Menjanakan Idea,
4 MAC - 8 MAC 2019 (iii) pesanan Mengecam, Menghubungkaitkan

10 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; BCB: Bacaan Intensif
menaakul bahan grafik dan bukan (ii) isi tersurat
11 - 15 MAC 2019 grafik EMK: Nilai Murni-Kerjasama,
3.2.1 Membina dan menulis; Tanggungjawab Terhadap Masyarakat,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (iv) perenggan Kerajinan, Berterima Kasih, Baik Hati
TEMA: 2-PERPADUAN ayat yang bermakna
KP: Interpersonal
Tajuk: 6- Sepakat 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
Membawa Berkat 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata kerja mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
menggunakan golongan kata (i) kata kerja aktif transitif Mengaplikasi dan Membina, Menerangkan
mengikut konteks (ii) kata kerja pasif
Pembelajaran Kontekstual-
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan Menghubungkaitkan,Memahami dan
menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Menjelaskan
(ii) warna
(iii) ukuran

( 18 MAC 2019 – 22 MAC 2019)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23 MAC 2019 – 31 MAC 2019)

11 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan,
respons respons terhadap; Menaakul, Mencirikan
1- 5 APRIL 2019 (iv) permintaan
EMK: Nilai Murni-Ketaatan, Tolong-
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; menolong,Rasional, Kebersihan Fizikal,
TEMA:3- KEBERSIHAN menaakul bahan grafik dan bukan (iii) isi tersirat Kerajinan
DAN KESIHATAN grafik
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman KP: Interpersonal, Verbal-linguistik
Tajuk: 7- Kebersihan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan dengan berdasarkan soalan;
Bermula dari Rumah ayat yang bermakna (i) bertumpu BCB-Bacaan Intensif, Bacaan Luncuran dan
(ii) bercapah Imbasan

4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri Pembelajaran Kontekstual-


4.2 Menghayati keindahan dan pantun; Menghubungkaitkan
kesantunan bahasa dalam bahan (ii) rima akhir dan jeda
sastera
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
menggunakan golongan kata (iv) bentuk
mengikut konteks

12 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Membuat inferens, Menaakul,
respons membuat tafsiran terhadap; Mensintesis, Mengecam, Mengenal pasti,
8- 12 APRIL 2019 (i) soalan bercapah Menjanakan idea

13 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; EMK: Nilai Murni-Rasional,Kesederhanaan,
menaakul bahan grafik dan bukan (iv) idea utama Kebersihan Fizikal dan Mental, Menjaga
15- 19 APRIL 2019 grafik Kesihatan, Bertanggungjawab
3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman
TEMA:3- KEBERSIHAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan dengan berdasarkan soalan; KP: Interpersonal, Verbal-linguistik
DAN KESIHATAN ayat yang bermakna (ii) bercapah Pembelajaran Kontekstual-Menilai dan
4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri Mentaksir, Memindahkan
Tajuk: 8- Jadikan Amalan 4.2 Menghayati keindahan dan pantun;
kesantunan bahasa dalam bahan (iii) format penulisan Pembelajaran Konstruktivisme-
sastera Menerangkan dan Menjelaskan Idea
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
menggunakan golongan kata (v) waktu
mengikut konteks
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(i) kata hubung

14 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Menaakul,Menganalisis,
respons membuat tafsiran terhadap; Mengumpul dan
22 - 26 APRIL 2019 (ii) pesanan Mengelaskan,Mencirikan,Mem-buat
Inferens, Mengenal pasti
15 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti;
menaakul bahan grafik dan bukan (v) idea sampingan EMK: Nilai Murni-Amanah,Rasional,
29 - 3 MEI 2019 grafik Kerajinan,Kebebasan
3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan bermakna tentang sesuatu perkara. KP: Interpersonal, Kinestetik
TEMA: 3- KEBERSIHAN ayat yang bermakna
DAN KESIHATAN 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Bacaan Intensif, Mencatat Nota
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
Tajuk: 9- Aktifkan Diri menggunakan golongan kata (ii) kata sendi nama Pembelajaran Kontekstual-
mengikut konteks (iii) kata arah Menghubungkaitkan

CUTI HARI PEKERJA (1 MEI 2019)

16 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB- Menghubungkaitkan,
maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks. Merumuskan, Mengecam, Membuat
6- 10 MEI 2019 tujuan gambaran mental, Mencirikan

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; EMK: Nilai Murni- Menyayangi Budaya,
menaakul bahan grafik dan bukan (vi) idea keseluruhan Hormat-menghormati, Menghargai,
TEMA: 4- KEBUDAYAAN grafik 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Kebanggaan, Menghargai Budaya
KITA 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (i) perkataan
ayat yang bermakna (ii) frasa KP: Interpersonal, Muzik
Tajuk: 10- Uniknya
Budaya Kita 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul BCB: Bacaan Intensif, Menilai
4.2 Menghayati keindahan dan dan intonasi yang sesuai serta (mencadangkan), Mendengar dengan Cekap
kesantunan bahasa dalam bahan melakukan aksi mengikut lirik;
sastera (i) lagu kanak-kanak Pembelajaran Kontekstual-
Menghubungkaitkan
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
menggunakan golongan kata (iv) kata tanya
mengikut konteks

( 13 MEI 2019 – 17 MEI 2019)


17 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB- Menghubungkaitkan,
maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks. Merumuskan, Mengecam, Membuat
21 MEI - 24 MEI 2019 tujuan gambaran mental, Mencirikan

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; EMK: Nilai Murni- Menyayangi Budaya,
TEMA: 4- KEBUDAYAAN menaakul bahan grafik dan bukan (vi) idea keseluruhan Hormat-menghormati, Menghargai,
KITA grafik 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Kebanggaan, Menghargai Budaya
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat (i) perkataan
Tajuk: 10- Uniknya yang bermakna (ii) frasa KP: Interpersonal, Muzik
Budaya Kita
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul BCB: Bacaan Intensif, Menilai
4.2 Menghayati keindahan dan dan intonasi yang sesuai serta (mencadangkan), Mendengar dengan
kesantunan bahasa dalam bahan melakukan aksi mengikut lirik; Cekap
sastera (i) lagu kanak-kanak
Pembelajaran Kontekstual-
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan Menghubungkaitkan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata tugas mengikut konteks;
menggunakan golongan kata (iv) kata tanya
mengikut konteks

CUTI NUZUL AL- QURAN ( 22 MEI 2019)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25 MEI 2019 – 9 JUN 2019)

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI (5 JUN 2019- 6 JUN 2019)

18 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menjanakan idea,
maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mengitlakkan, Mengecam, Mencirikan
10 - 14 JUN 2019 tujuan yang kritis dan kreatif.
EMK: Nilai Murni-Menghargai, Rasional,
TEMA: 4-KEBUDAYAAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan Hormat-menghormati
KITA karya sastera dan bukan sastera nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan
sastera; Pembelajaran Kontekstual-
Tajuk: 11-Kesenian (i) lagu kanak-kanak Menghubungkaitkan
Dihargai
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; KP: Verbal-linguistik, Menilai
ayat yang bermakna (iii) ayat (membincangkan), Interpersonal

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan BCB: Mendengar dengan Cekap
menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks;
mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif Konstruktivisme-Menjelaskan

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(v) kata perintah
19 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB- Menghubungkaitkan,
respons menyebut dengan betul dan tepat; Menaakul, Menjanakan Idea, Mengenal pasti
17 - 21 JUN 2019 (i)frasa
(ii)ayat tunggal EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi, Rajin,
(iii)ayat majmuk Amanah, Menghargai, Mematuhi Arahan
20
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan KP: Interpersonal
24 - 28 JUN 2019 karya sastera dan bukan sastera nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan
sastera; Pembelajaran Kontekstual-
TEMA: 4- KEBUDAYAAN (i)cerita Menghubungkaitkan
KITA 3.3 Menghasilkan penulisan
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Konstruktivisme-
Tajuk: 12-Amalan Baik naratif secara; Mengembangkan Idea
(i) separa terkawal
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(v) kata perintah
(vi) kata seru

21 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan,
respons respons terhadap; Merumuskan, Menjanakan Idea, Mengecam
1 - 5 JULAI 2019 (i) soalan
EMK: Nilai Murni-Memupuk Semangat
22 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan Perpaduan, Cinta akan Negara, Menghargai,
karya sastera dan bukan sastera nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Keprihatinan
8 -12 JULAI 2019 sastera;
(iii) pantun KP: Interpersonal
TEMA: 5- JATI DIRI, 3.3 Menghasilkan penulisan
PATRIOTISME DAN 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan KBAT: Mengaplikasi (melengkapkan)
KEWARGANEGARAAN naratif secara;
(i) separa terkawal Pembelajaran Kontekstual-Mengaplikasi,
Tajuk: 13- Bersikap 5.2 Memahami dan menggunakan Menghubungkaitkan
Mulia pembentukan kata mengikut 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
konteks menggunakan kata mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
(i) kata dasar Menghubungkaitkan

23 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan,
respons respons terhadap; Mengimlakkan, Menganalisis, Menilai,
15 - 19 JULAI 2019 (i) soalan Mengecam
(ii) suruhan
EMK: Nilai Murni-Cinta akan Tanah Air,
TEMA: 5- JATI DIRI, 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan Bertanggungjawab, Sayang akan Negara,
PATRIOTISME DAN karya sastera dan bukan sastera nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Keberanian
KEWARGANEGARAAN sastera;
(iv) petikan BCB: Bacaan Intensif
Tajuk: 14- Hidup 3.3 Menghasilkan penulisan
Berbakti 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan,
daripada aspek; Menghubungkaitkan
(i) ejaan
4.2 Menghayati keindahan dan KP: Interpersonal,
kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul Memahami(Menterjemah), Muzik-
sastera dan intonasi yang sesuai serta Kinestetik
melakukan aksi mengikut lirik;
(i)lagu rakyat Pembelajaran Konstruktivisme-Menjelaskan
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
konteks menggunakan kata mengikut konteks;
(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan

24 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan, Menilai,
respons respons terhadap; Mengenal pasti, Membandingkan dan
22- 26 JULAI 2019 (iii)pesanan Membezakan

25 EMK: Nilai Murni-Amanah,


2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Bertanggungjawab, Setia akan Negara,
29- 2 OGOS 2019 karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Kerjasama
betul dan intonasi yang sesuai;
(i) lagu kanak-kanak KP: Interpersonal, Muzik, Verbal-linguistik
TEMA: 5- JATI DIRI,
PATRIOTISME DAN 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan
KEWARGANEGARAAN daripada aspek;
(ii) tanda baca Pembelajaran Konstruktivisme-
Tajuk: 15- Oh, Mencipta(menghasilkan),
Malaysiaku! 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri- Menghubungkaitkan
kesantunan bahasa dalam bahan ciri sajak;
sastera (i)bentuk bebas
(ii)rangkap

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan


pembentukan kata mengikut menggunakan kata mengikut konteks;
konteks (i) kata dasar
(ii) kata tunggal
(iii) kata berimbuhan awalan
(iv) kata berimbuhan akhiran

26 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan, Membuat
respons respons terhadap; gambaran mental, Mengenal pasti,
5 -9 OGOS 2019 (iv) permintaan Menghubungkaitkan, Mencirikan,
Menganalisis
27 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya
karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Taat, Semangat
19 - 23 OGOS 2019 betul dan intonasi yang sesuai; Bermasyarakat, Kesyukuran, Rasional,
(ii) cerita Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar,
TEMA: 6- ALAM SEKITAR 3.3 Menghasilkan penulisan Prihatin
DAN TEKNOLOGI HIJAU 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; Pembelajaran Kontekstual-
(iii) penggunaan kata Menghubungkaitkan
Tajuk: 16-Alamku Sayang 4.3 Menghasilkan bahan sastera
dengan menyerapkan keindahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan KP: Verbal-linguistik, Naturalis
dan kesantunan bahasa serta mempersembahkan; BCB-Bacaan Imbasan dan Luncuran
mempersembahkannya secara (i) pantun empat kerat
kreatif Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan


pembentukan kata mengikut menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
konteks
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut konteks.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (10 /8/ 2019 – 18/8/2019)

CUTI HARI RAYA AIDILADHA (11/8/2019 – 12/08/2019)

27 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan, Membuat
respons respons terhadap; gambaran mental, Mengenal pasti,
19 - 23 OGOS 2019 (iv) permintaan Menghubungkaitkan, Mencirikan,
Menganalisis
TEMA: 6- ALAM SEKITAR 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya
DAN TEKNOLOGI HIJAU karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Taat, Semangat
betul dan intonasi yang sesuai; Bermasyarakat, Kesyukuran, Rasional,
(ii) cerita Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar,
Tajuk: 16-Alamku Sayang 3.3 Menghasilkan penulisan Prihatin
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; Pembelajaran Kontekstual-
(iii) penggunaan kata Menghubungkaitkan
4.3 Menghasilkan bahan sastera
dengan menyerapkan keindahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan KP: Verbal-linguistik, Naturalis
dan kesantunan bahasa serta mempersembahkan; BCB-Bacaan Imbasan dan Luncuran
mempersembahkannya secara (i) pantun empat kerat
kreatif Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata mengikut
konteks 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata majmuk mengikut konteks.

5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata ganda mengikut konteks.

28 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Membuat Inferens,
respons membuat tafsiran terhadap; Menghubungkaitkan, Menjanakan Idea,
26 - 30 OGOS 2019 (i) soalan bercapah Mencirikan
TEMA: 6- ALAM SEKITAR 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: KB-Rasional,Bertanggungjawab, Kasih
DAN TEKNOLOGI HIJAU karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Sayang,Kesyukuran,
betul dan intonasi yang sesuai; Kerjasama,Tanggungjawab Terhadap Alam
Tajuk: 17- Kebersihan (iii) pantun Sekitar
Alam Tanggungjawab 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan
Bersama ayat yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis; Pembelajaran Kontekstual-
(iv) perenggan Menghubungkaitkan
4.3 Menghasilkan bahan sastera
dengan menyerapkan keindahan 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan KP: Verbak-linguistik
dan kesantunan bahasa serta mempersembahkan;
mempersembahkannya secara (ii) sajak Pembelajaran Konstruktivisme-
kreatif Mengembangkan Idea, Menerangkan dan
Menjelaskan Idea
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks BCB: Bacaan Luncuran
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;
(i) pola ayat
(ii) ayat penyata

29 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Menghubungkaitkan,
respons membuat tafsiran terhadap; Mensinttesiskan, Mencirikan
2 - 6 SEPTEMBER 2019 (ii) pesanan
EMK: Nilai Murni-Amanah, Rasional,
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Tanggungjawab Terhadap Alam Sekitar
karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai; KP:Interpersonal
(iv) petikan bukan sastera
TEMA: 6- ALAM SEKITAR 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Pembelajaran Kontekstual-
DAN TEKNOLOGI HIJAU ayat yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman Menghubungkaitkan
dengan berdasarkan soalan;
Tajuk: 18- Mesrai Alam (i) bertumpu BCB: Bacaan Imbasan
(ii) bercapah
5.3 Memahami dan membina ayat Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Menerangkan dan Menjelaskan Idea
menggunakan ayat mengikut konteks;
(iii) ayat tanya dengan kata tanya
CUTI AWAL MUHARRAM (01/09/2018)
30 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Menghubungkaitkan,
respons membuat tafsiran terhadap; Mensinttesiskan, Mencirikan
10 – 13 SEPTEMBER (ii) pesanan
2019 EMK: Nilai Murni-Amanah, Rasional,
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya Tanggungjawab Terhadap Alam Sekitar
karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang
TEMA: 6- ALAM SEKITAR betul dan intonasi yang sesuai; KP:Interpersonal
DAN TEKNOLOGI HIJAU (iv) petikan bukan sastera
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan Pembelajaran Kontekstual-
Tajuk: 18- Mesrai Alam ayat yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman Menghubungkaitkan
dengan berdasarkan soalan;
(i) bertumpu BCB: Bacaan Imbasan
(ii) bercapah
5.3 Memahami dan membina ayat Pembelajaran Konstruktivisme-
mengikut konteks 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan Menerangkan dan Menjelaskan Idea
menggunakan ayat mengikut konteks;
(iii) ayat tanya dengan kata tanya

CUTI HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG (09/09/2019)
31 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB-Meramalkan,
maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan, Mengupulkan dan
17-20 SEPTEMBER 2019 tujuan Menjelaskan, Membuat Kesimpulan,
Menjanakan idea
TEMA: 7- PERTANIAN 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti;
DAN PENTERNAKAN menaakul bahan grafik dan bukan (i) kosa kata EMK: Nilai Murni-Menghargai Alam,
grafik Kerajinan, Menyayangi Alam Sekitar, Saling
Tajuk: 19- Hargailah Membantu
Pokok 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang
ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara. BCB: Kajian Masa Depan-Mencipta
(menjana), Mencatat Nota-Menganalisis
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mempersembahkan cerita; (mengkategorikan)
dengan menyerapkan keindahan (i) cerita haiwan
dan kesantunan bahasa serta KP: Verbal-linguistik
mempersembahkannya secara
Kreatif Pembelajaran Akses Kendiri- Memahami
(menjelaskan)
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
(iv) ayat perintah Menerangkan

CUTI HARI MALAYSIA (16/09/2019)

23/09/2019 – 27/09/2019
32 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB-Meramalkan,
maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks. Menghubungkaitkan, Mengupulkan dan
30 SEPTEMBER - 4 tujuan Menjelaskan, Membuat Kesimpulan,
OKTOBER 2019 Menjanakan idea
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti;
TEMA: 7- PERTANIAN menaakul bahan grafik dan bukan (i) kosa kata EMK: Nilai Murni-Menghargai Alam,
DAN PENTERNAKAN grafik Kerajinan, Menyayangi Alam Sekitar, Saling
Membantu
Tajuk: 19- Hargailah 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang
Pokok ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara. BCB: Kajian Masa Depan-Mencipta
(menjana), Mencatat Nota-Menganalisis
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mempersembahkan cerita; (mengkategorikan)
dengan menyerapkan keindahan (i) cerita haiwan
dan kesantunan bahasa serta KP: Verbal-linguistik
mempersembahkannya secara
Kreatif Pembelajaran Akses Kendiri- Memahami
(menjelaskan)
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
(iv) ayat perintah Menerangkan

33 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Merumuskan, Mengecam,
maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Meramalkan, Mencirikan,
7 -11 OKTOBER 2019 tujuan yang kritis dan kreatif. Menghubungkaitkan

34 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; EMK: Nilai Murni-Kegigihan, Kerajinan,
menaakul bahan grafik dan bukan (ii) isi tersurat Kegigihan, Tidak Bersikap Sombong,
14-18 OKTOBER 2019 grafik (iii) isi tersirat Kesyukuran, Kerjasama
TEMA: 7- PERTANIAN 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; BCB: Bacaan Intensif, Menilai (memberikan
DAN PENTERNAKAN 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan (i) perkataan alasan), Bacaan luncuran dan imbasan,
ayat yang bermakna (ii) frasa Menganalisis ( mengenal pasti), Mencipta
Tajuk:20- Ternakan yang (iii) ayat (meramalkan)
Berfaedah
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mempersembahkan cerita; Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan
dengan menyerapkan keindahan (ii) cerita jenaka
dan kesantunan bahasa serta Pembelajaran Konstruktivisme-
mempersembahkannya secara Mengembangkan Idea, Mencipta
kreatif (membina), Menerangkan

5.3 Memahami dan membina ayat


mengikut konteks 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;
(i) ayat dasar
(ii) ayat tunggal

35 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Merumuskan,Menganalisis,
respons membuat tafsiran terhadap; Membuat Gambaran Mental, Menjanakan
21-25 OKTOBER 2019 (i) soalan bercapah Idea

36 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; EMK: Nilai Murni-Menjaga Kesihatan,
menaakul bahan grafik dan bukan (iv) idea utama Bertindak Bijak, Kesyukuran, Kerajinan,
30 OKTOBER -1 grafik (v) idea sampingan Keberanian
NOVEMBER 2019
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan KP:Verbal-linguistik, Interpersonal
TEMA: 7- PERTANIAN 3.3 Menghasilkan penulisan naratif secara;
DAN PENTERNAKAN (i) separa terkawal BCB: Bacaan Intensif, Mengingat (mengenal
pasti)
Tajuk:21-Rajin dan 5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
Usaha Tangga Kejayaan 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata kerja mengikut konteks; Pembelajaran Konstruktivisme-
menggunakan golongan kata (i) kata kerja aktif transitif Menghubungkaitkan
mengikut konteks
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Pembelajaran Kontekstual-
5.3 Memahami dan membina ayat menggunakan ayat mengikut konteks; Menghubungkaitkan,
mengikut konteks (ii) ayat tunggal Mengaplikasi(membina)
(iii)ayat majmuk
CUTI PERAYAAN DEEPAVALI (28/10/2019 – 29/10/2019)
37 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan Strategi: KB-Mengecam, Menaakul,
respons menyebut dengan betul dan tepat; Mengkategorikan, Menghubungkaitkan,
4 -8 NOVEMBER 2019 (iii) ayat majmuk Menjanakan Idea

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti; EMK: Nilai Murni-Kerajinan, Tanggungjawab
menaakul bahan grafik dan bukan (vi) idea keseluruhan Terhadap Diri Sendiri, Kejujuran, Ikhlas,
TEMA: 8- INTEGRITI grafik Berdisiplin
3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang
Tajuk: 22- Anak yang 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan bermakna tentang sesuatu perkara. Pembelajaran Kontekstual-
Baik ayat yang bermakna Menghubungkaitkan

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan lagu; BCB: Bacaan Intensif
dengan menyerapkan keindahan (i) kanak-kanak
dan kesantunan bahasa serta KP: Matematik, Muzik
mempersembahkannya secara Pembelajaran Konstruktivisme-
Kreatif Menerangkan dan Menjelaskan Idea Baharu

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan


pembentukan kata mengikut menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
konteks

38 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB-Menghubungkaitkan,Mengenal
maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks. pasti, Mengecam,Menjanakan Idea
11 -15 NOVEMBER 2019 tujuan
EMK: Nilai Murni- Keberanian, Berdisiplin,
TEMA: 8- INTEGRITI 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan Menghargai Masa, Hemah Tinggi, Mematuhi
karya nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Peraturan
Tajuk: 23- Amalan Baik sastera dan bukan sastera sastera;
di Sekolah (i) lagu kanak-kanak KP: Interpersonal, Muzik, Kinestetik, Verbal-
linguistik
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; BCB: Bacaan Imbasan dan Luncuran
(iii) penggunaan kata
Pembelajaran Konstruktivisme-
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mempersembahkan lagu; Menyampaikan Idea Baharu dan
dengan menyerapkan keindahan (ii) rakyat Menjelaskan Idea
dan kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan


pembentukan kata mengikut menggunakan kata ganda mengikut konteks.
konteks

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii) ayat penyata

39 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menaakul,
menyampaikan maklumat dan idea tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Menghubungkaitkan, Mengenal pasti,
18 -22 NOVEMBER 2019 bagi pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif. Menjanakan Idea, Mengenal pasti

2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: Nilai Murni-Berjimat-cermat, Baik
TEMA: 8- INTEGRITI karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Hati, Bertanggungjawab,
betul dan intonasi yang sesuai; Keprihatinan,Prihatin, Berhemah Tinggi
Tajuk: 24- Berbuat Baik (iv) petikan bukan sastera
Selalu KP: Verbal-linguistik, Bacaan Luncuran
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; BCB: Bacaan Luncuran dan Imbasan
(i) ejaan
(ii) tanda baca Pembelajaran Konstruktivisme-
(iii) penggunaan kata Menerangkan dan Menjelaskan Idea,
Mengembangkan Idea
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
pembentukan kata mengikut menggunakan kata ganda mengikut konteks. Pembelajaran Kontekstual-
konteks Menghubungkaitkan

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan
mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks;
(ii)ayat penyata
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks;

(ii) ayat tunggal


(iii) ayat majmuk

CUTI AKHIR TAHUN (23.11.2019 – 31.12.2019)

Disemak oleh, Disahkan oleh,

........................................................... ......................................................
(NIK AZILAINI BINTI ABDULLAH) (JUHRANAR BINTI YANG)
Ketua Panitia Bahasa Melayu Guru Besar
SK Taman Tasik SK Taman Tasik