Anda di halaman 1dari 1

LAM-PT-05-09

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS

BORANG KEHADIRAN INTERNSHIP BAGI BULAN FEBRUARI/ MAC TAHUN 2019

PROGRAM: PISMP AMBILAN: JUN 2015 SEMESTER: LAPAN TAHUN: 2019

NAMA SEKOLAH: ............................................................................................................................................................

ALAMAT: .............................................................................................................................................. NO. TELEFON SEKOLAH: ...................................

ARAHAN: Sila tanda kehadiran dengan tanda ( / ) di dalam ruang yang berkenaan.
TARIKH PERSEKOLAHAN
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5

BIDANG 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
BIL NAMA 9 0 1 2 5 6 7 8 1 4 5 6 7 8 1 2 3 4
15
TERAS 8

1.

2.

3.

CATATAN : .................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan Ketua Kumpulan: Tandatangan Pengetua/Guru Besar:

.............................................................. .......................................................................
( ) ( )

Tarikh: Tarikh:

Catatan:
1. Setiap cuti mestilah disertakan dengan surat akuan doktor /sijil sakit / surat kebenaran / pengecualian praktikum
2. Ketua kumpulan serahkan borang kehadiran kepada Ketua Unit Praktikum.

Januari 2018