Anda di halaman 1dari 7

PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN PAHANG

KAMPUS PSDC, KAWASAN PERINDUSTRIAN


SEMAMBU
25350 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR

PELAN MENGAJAR-TEORI
(TEORI LESSON PLAN)

KOD DAN NAMA


PROGRAM /
PROGRAM’S CODE & Muka : 02 Drp : 08
IT-020-3:2013 COMPUTER SYSTEM OPERATION
TEMPAT
NAME: TEMPOH : NO.KOD/
TAJUK/TITTLE : PENGENALAN KEPADA POLISI KESELAMATAN
TAHAP / LEVEL 3
TUJUAN PENGAJARAN/ INSTRUCTIONAL AIMS :
NO. DAN TAJUK
Pelajar-pelajar UNIT
mesti boleh:-
KOMPETENSI /
1. Nyatakan maksud polisi keselamatan.
C01-COMPUTER SYSTEM SET-UP
COMPETENCY UNIT
NUM. AND TITLE 2. Terangkan prosedur keselamatan.
3. Terangkan maksud Standard Operating Procedure (S.O.P) dan
senarai semak 1. Analyse job request/change order
NO. KOD / CODE NO: IT-020-3:2013-C01/P(2/7)PM
2. Prepare computer set-up tools, computer
ALAT BANTUAN TAJUK/TITTLE: NO.Muka :03 Drp :08
KOD/CODE
NO. DAN PENYATAAN
MENGAJAR/INSTRUCTIONAL hardware parts and computer software
NO.
AIDS
AKTIVITI KERJA / AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA
3. Set-up computer hardware
( Instructional Activities ) AIDS
IT-020-3:2013-
WORK
BAHAN ACTIVITIES 4. Carry out computer software installation
C01/P(2/7)
PERSEDIAAN / PREPARATION : Kertas Penerangan
PEMBELAJARAN/LEARNING
NUM. AND STATEMENT 5. Set-up computer peripherals IT-020-3:2013-
MATERIALS C01/T(2/7)
1. Selesakan pelajar Kertas Tugasan
6. Carry out unit functionality test
1. Beri salam.
2. Tulis nama, kursus, tahap danPoster 7. Prepare computer system set-up report P
tarikh.
ALAT3. PANDANG
Tanya khabar kesihatan pelajar. WB
White Board
DENGAR/AUDIO VISUAL AIDS PP
NO.KOD / CODE NUM. IT-020-3:2013-C01/P(2/7)PM Muka/Page : 01 Drpd/of : 08
2. Semak senarai kehadiran pelajar.Power Point Slide
KUANTITI
3. Tekan aspek
PERALATAN, KELENGKAPAN,
DAN1. kebersihan makmal komputer.
2. tatatertib.
BAHAN/TOOLS,EQUIPMENTS
AND3. MATERIALS
kerjasama.
4. disiplin.
1. Laptop / PC
4. Tulis tajuk di papan tulis : “PENGENALAN KEPADA POLISI
2. Mouse 1
KESELAMATAN”
WB 5 Minit
PP1
3. Keyboard
1
5. Tulis tujuan pembelajaran di papan tulis dan nyatakan kepada para
4. CPU 1
pelajar.
5. Monitor 1
Pelajar-pelajar mesti boleh:
6. Maker Pen 3
1. Nyatakan maksud polisi keselamatan.
2. Terangkan prosedur keselamatan.
3. Terangkan maksud Standard Operating Procedure (S.O.P) dan
senarai semak.

6. Terangkan kepentingan/faedah dari pelajaran ini.


 Sebagai seorang pembantu juruteknik komputer, kita perlu
menitikberatkan keselamatan dan memastikan penggunaan
peralatan mengikut prosedur yang betul.

7. Siasat pengetahuan pelajar berkenaan tajuk yang akan dipelajari.


 Pernahkan anda membuat SOP?

NO. KOD / CODE NO IT-020-3:2013-C01/P(2/7)PM Muka :04 Drp :08

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Topic ) ( Instructional Activities ) AIDS
PENYAMPAIAN/PRESENTATION

1. Nyatakan maksud polisi 1.1 Nyatakan definisi polisi


keselamatan
 Polisi merupakan satu plan
tindakan yang dilakukan atau
perlu diikuti oleh pengguna.

1.2 Terangkan mengenai polisi


keselamatan.
 Polisi keselamatan dibangunkan
WB 15minit
bagi memberi garis panduan dan P

prosedur sistem kerja yang


selamat bagi setiap petugas
supaya dapat melaksanakan
tugas harian dengan selesa,
sihat dan selamat.

1.3Tujuan polisi keselamatan


diwujudkan

 Mengelakkan perkara-perkara
buruk dari berlaku
 Untuk mendisiplinkan
masyarakat di dalam sesebuah
organisasi / jabatan
 Membimbing / memandu
masyarakat sesebuah organisasi
/ jabatan mengikut peraturan
yang telah ditetapkan untuk
menjayakan matlamat organisasi
/ jabatan.
NO. KOD / CODE NO: IT-020-3:2013-C01/P(2/7)PM Muka :05 Drp :08

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Topic ) ( Instructional Activities ) AIDS
PENYAMPAIAN/PRESENTATION
2.1 Terangkan prosedur keselamatan
2 Terangkan prosedur
keselamatan
i) Prosedur pencegahan
Prosedur pencegahan
menekankan pengawasan dan
penyelenggaraan segala sistem
seperti peralatan sistem
pengesan, sistem penggera
kebakaran dan alat pemadam
WB 15minit
api. P

ii) Prosedur kesediaan


Bertujuan untuk memastikan
bahawa pekerja dan anggota
tindakan kecemasan telah diberi
latihan dan dril yang mencukupi.
iii) Prosedur tindakan
Menerangkan langkah-langkah
yang mesti diambil semasa
menangani kecemasan.

iv) Prosedur pemulihan


Bertujuan untuk memberi
panduan kepada kakitangan atau
pasukan khas tentang proses
yang diambil untuk melakukan
penyiasatan, membuat penilaian
kerugian
NO. KOD / CODE NO: IT-020-3 : IT-020-3:2013-C01/P(2/7)PM Muka :06 Drp :08

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Topic ) ( Instructional Activities ) AIDS
PENYAMPAIAN/PRESENTATION

3.1 Terangkan maksud Standard


3. Terangkan maksud Operating Procedure
Standard Operating  Standard Operating Procedure
Procedure (S.O.P) dan adalah dokumen yang
senarai semak menyatakan langkah-langkah
yang perlu diikuti dalam
melaksanakan sesuatu tugas
mengikut operasi yang diberi
WB 15minit
atau masa yang diberi. P

3.2 Terangkan mengenai senarai


semak
 Setiap tempat kerja berisiko
tinggi, ‘inspection checklist’ perlu
disediakan agar pekerja sentiasa
berada dalam keadaan selamat
 Checklist atau senarai semak
biasanya digunakan bagi kerja-
kerja baik pulih, penyusun dan
menyimpan peralatan atau
komponen keluar masuk kerja.
NO. KOD / CODE NO: IT-020-3:2013-C01/P(2/7)PM Muka :07 Drp :08

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Activities ) AIDS

PENGGUNAAN /APPLICATION :

1. Edarkan Kertas Penerangan.

2. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap mukasurat Kertas


Penerangan.

3. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami kertas


penerangan yang diberikan
Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk
yang telah diajar.
KP 5 Minit

4. Uji kefahaman pelajar dengan beberapa soalan berkaitan dengan


kerja yang dibuat.

S: Apakah kegunaan senarai semak?


J : Digunakan bagi kerja-kerja baik pulih, penyusun dan menyimpan
peralatan atau komponen keluar masuk kerja

S: Nyatakan kelengkapan keselamatan di tempat kerja


J : (i) Kelengkapan mengawal dan memberhentikan kecemasan
(ii) Kelengkapan perlindungan peribadi.
NO. KOD / CODE NO: IT-020-3:2013-C01/P(2/7)PM Muka :08 Drp :08

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Activities ) AIDS
PENGESAHAN/CONFIRMATION :

1. Edarkan Kertas Tugasan kepada pelajar.


2. Beri arahan
 semak mukasurat.
 tulis nama, nombor KP dan tarikh.
 tarikh hantar

3. Markah lulus minima adalah 75%Beri ringkasan mengenai apa yang


telah diajar dan faedahnya.
4. Beri ringkasan mengenai topik yang telah dipelajari dan faedahnya.
 Pelatih boleh menyatakan maksud polisi keselamatan, prosedur KT 5 Minit

keselamatan dan mengetahui maksud Standard Operating


Procedures dan senarai semak.

5. Minta bersedia untuk topik yang akan datang


Tajuk : UPGRADE COMPUTER SYSTEM UNIT COMPONENT
6. Ucapkan salam.