Anda di halaman 1dari 31

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2019

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

MINGGU 1 Tema 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:
1-4 Keluarga menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat Nilai Murni:
JANUARI Berwawasan abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan ayat yang  Rajin, keberanian, kasih
2019 frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat. sayang, rasional, hormat-
MINGGU 2 Unit 1 : menghormati
6-11 Impian Keluarga 2.2 Membaca dan memahami
JANUARI perkataan, frasa dan ayat 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Ilmu :
2019 Tajuk : daripada pelbagai sumber mengandungi perkataan berimbuhan  Kerjaya, Muzik, Sejarah, RBT
Tahniah, Mak dengan sebutan yang betul. pinjaman dalam bahan bacaan prosa
Usu dengan sebutan yang betul daripada KP:
pelbagai sumber dan memahami  Interpersonal
Menggapai perkara yang dibaca.  Verbal-linguistik
Impian 3.2 Menulis huruf, suku kata,  Kontekstual
perkataan, frasa dan ayat 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis  Konstruktivisme
Keluarga Impian secara mekanis dengan betul dengan betul dan kemas.
 Kinestetik
dan kemas.
Rumah Impian
Strategi pdp:
4.1 Menyebut dan memahami KB
Percutian ke Luar unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
 Menjana idea
Negara melalui nyanyian secara lagu melalui nyanyian sambil
 Mengecam
didik hibur. berlakon.
 Menghubungkaitkan
5.1 Memahami dan menggunakan  Membuat gambaran mental
golongan kata dengan betul 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
mengikut konteks. nama am tak hidup bukan institusi KBAT
abstrak dan penjodoh bilangan Peta Buih
mengikut konteks dengan betul.

2
MINGGU 3 Tema 1: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK:
13-18 Keluarga memberi respons terhadap memberikan respons terhadap Nilai Murni:
JANUARI Berwawasan sesuatu arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat perintah  Hormat-menghormati,
2019 pesanan yang didengar mengikut intonasi dengan betul. kesyukuran, kerajinan,
MINGGU 4 Unit 2 : dengan betul. bertatasusila
20-25 Keluarga Kreatif
JANUARI 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
2019 Tajuk : bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai ragam ayat  Sastera,TMK, Muzik,
Si Cilik yang yang jelas dan intonasi yang secara mekanis dengan lancar, Keusahawanan, kreatif dan
Kreatif betul. sebutan yang inovasi

Hobi Keluarga 3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara BCB : Bacaan intensif & menulis
perkataan, frasa dan ayat mekanis dalam bentuk tulisan perenggan
Taman Mini secara mekanis dengan betul berangkai dengan betul dan kemas.
Kreatif dan kemas. KP:
4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni  Interpersonal
4.1 Menyebut dan memahami kata lagu secara berpandu dan  Kontekstual
unsur seni dalam lagu melalui mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur. nyanyian secara didik hibur. Strategi pdp:
KB
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata  Menghubungkait
5.1 Memahami dan menggunakan nama khas hidup manusia dengan  Menganalisis
golongan kata dengan betul nama panggilan atau gelaran yang
 Mengecam
mengikut konteks. betul mengikut konteks.
 Menjana idea
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
KBAT
ganti nama diri tanya mengikut
Peta Bulatan
konteks dengan betul.

MINGGU 5 Tema 1: EMK:

3
27 Keluarga 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Nilai Murni:
JANUARI - Berwawasan memberi respons terhadap memberikan respons secara lisan  Kasih sayang, kerjasama,
1 sesuatu arahan, soalan dan terhadap ayat tanya yang kerajinan
FEBRUARI Unit 3 : pesanan yang didengar mengandungi kata tanya dengan
2019 Motivasi dengan betul. betul. Ilmu :
MINGGU 6 Keluarga  Pendidikan Moral, Bimbingan
3-8 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
& Kaunseling, Motivasi,
FEBRUARI Tajuk : bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi ayat tunggal dan ayat
Kemasyarakatan
2019 Bengkel yang jelas dan intonasi yang majmuk berbilang subjek dan
Kecemerlangan betul. predikat secara mekanis dengan
BCB : Bacaan intensif
Akademik lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
KP:
Di mana Ada 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat  Interpersonal
Kemahuan, di maklumat yang tersurat dan yang tersurat daripada idea utama  Meramal
Situ Ada Jalan tersirat daripada pelbagai dan idea sampingan dalam pelbagai  Kontekstual
bahan untuk memberi respons bahan bagi membuat ramalan  konstrukivisme
Rajin dan Usaha dengan betul. dengan tepat.
Tangga Kejayaan Strategi pdp:
3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan KB
Kata Orang Bijak perkataan, frasa dan ayat pemahaman berdasarkan soalan
 Menjana idea
Pandai dengan betul. bertumpu dan bercapah secara
 Mengecam
kritis dengan betul.
 Membuat gambaran mental
(Penilaian 1)
3.3.4 Membina kerangka dan menulis  Menilai
karangan berbentuk naratif dan  Menghubungkaitkan
imaginatif dengan betul.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 KBAT
Memahami dan menggunakan kata Peta Buih
golongan kata dengan betul kerja aktif transitif dan kata kerja Peta Bulatan
mengikut konteks. pasif mengikut konteks dengan
betul.
MINGGU 7
Tema 2: EMK:

4
10 - 15 Kesihatan dan 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan Nilai Murni:
FEBRUARI Kebersihan memberi respons terhadap memberikan respons dengan  Prihatin, rasional, kasih
2019 sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pelbagai pesanan sayang, kebersihan fizikal &
Unit 4 : pesanan yang didengar mengikut urutan mental
Bersih dan Sihat dengan betul.
Ilmu :
 Pendidikan Kesihatan,
Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Kepenggunaan, Pendidikan
Bijak Membeli maklumat yang tersurat dan yang tersurat daripada pelbagai Muzik
tersirat daripada pelbagai bahan untuk membuat keputusan
Aku Sebatang bahan untuk memberi dengan alasan yang betul. BCB : Bacaan intensif
Gigi Kacip respons dengan betul.
KP:
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis
Kebersihan Asas  Interpersonal
Kesihatan perkataan, frasa dan ayat karangan berbentuk naratif dan  Konstrukivisme
dengan betul. imaginatif dengan betul.  Kontekstual
Gaya Hidup Sihat
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
unsur seni dalam lagu Strategi pdp:
kata lagu secara berpandu dan KB
melalui nyanyian secara mempersembahkannya melalui  Menyusun mengikut urutan
didik hibur. nyanyian secara didik hibur.
 Membuat keputusan
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata  Mengkonsepsi idea
golongan kata dengan betul kerja aktif transitif dan kata kerja  Mereka cipta
mengikut konteks. pasif mengikut konteks dengan  Menjana idea
betul.
KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan
MINGGU 8
17-22 Tema 2: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
FEBRUARI menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber
2019

5
Kesihatan dan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang Nilai Murni:
Kebersihan daripada pelbagai sumber sesuai dalam situasi formal secara  Hemah tinggi, kesederhanaan,
dalam situasi formal dan bertatasusila. kebersihan fizikal dan mental,
Unit 5 : tidak formal secara rasional, kerjasama, kasih
Aktif dan Cergas bertatasusila. sayang

Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Ilmu :
Membudayakan maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan  Pendidikan Jasmani,
Aktiviti Fizikal tersirat daripada pelbagai tepat daripada pelbagai bahan untuk Matematik, Semangat
bahan untuk memberi membuat ulasan yang betul. kemasyarakatan, Pendidikan
Ujian SEGAK respons dengan betul. Kesihatan

Minggu Cergas BCB : Bacaan imbasan


Cerdas SK Seri 3.4 Menulis imlak dengantepat. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda
Kejora dengan ejaan yang tepat secaraKP:
imlak.  Interpersonal
Senaman Ritma  Konstrukivisme
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
indah dan menggunakan bahasa  Verbal linguistik
Sihat Cergas yang jelas dan intonasi yang betul
dengan 1000 badan secara kreatif semasa serta menggunakan laras bahasa Strategi pdp:
Langkah Sehari bercerita secara didik hibur. yang sesuai semasa bercerita. KB
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata  Mengecam
Nasihat Doktor
golongan kata dengan betul  Membuat kesimpulan
adjektif dan kata bantu mengikut
mengikut konteks.  Menaakul
konteks dengan betul.
Kbat :

MINGGU 9 Tema 2:
24 Kesihatan dan 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
FEBRUARI - Kebersihan menyatakan permintaan tentang daripada pelbagai sumber
sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata ganti nama diri Nilai Murni:

6
1 MAC Unit 6 : sumber dalam situasi formal dan dan kata ganti nama tunjuk dengan  Kebersihan fizikal dan mental,
2019 Sihat Emosi tidak formal secara bertatasusila. betul dalam situasi formal dan tidak hemah tinggi, baik hati,
formal secara bertatasusila. rasional
Tajuk :
Jauhi 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat Ilmu :
Kemurungan menaakul untuk yang terdapat dalam bahan puisi  Psikologi, Kesusasteraan,
memindahkan maklumat dengan betul. Sains, Psikologi, Pendidikan
Tangani Stress yang terdapat dalam pelbagai Moral
dengan Latihan bahan dengan betul.
Pernafasan BCB : Bacaan imbasan
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
Syair Sesuci Hati 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang KP:
mengandungi pelbagai jenis kata  Interpersonal
Senyuman ganda dengan ejaan dan tanda baca  Kontekstual
Pengubat Jiwa yang tepat.
5.1 Memahami dan menggunakan Strategi pdp:
Kecedersan golongan kata dengan betul 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata KB
Emosi mengikut konteks. hubung pancangan relatif dan kata  Mengecam
hubung pancangan komplemen  Menaakul
Yang Baik mengikut konteks dengan betul.
 Menganalisis
Dijadikan
 Menjana idea
Teladan
Kbat :
Air dan
Kehidupan

(Penilaian 2)
MINGGU
10 Tema 3: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang EMK:
3 - 8 MAC Keselamatan menyatakan permintaan sesuatu perkara daripada pelbagai
2019 tentang sesuatu perkara sumber menggunakan ayat yang Nilai Murni:
Unit 7 : daripada pelbagai sumber gramatis dan bahasa badan yang

7
Keselamatan dalam situasi formal dan tidak sesuai dalam situasi formal secara  Hemah tinggi, rasional,
semasa Bersukan formal secara bertatasusila. bertatasusila. kebebasan, kerjasama

Tajuk : 2.5 Membaca, memahami dan Ilmu :


Bersukan dengan menaakul untuk 2.5.2 Membaca, memahami, dan menaakul  Pendidikan Jasmani,
Selamat memindahkan maklumat yang maklumat yang terdapat dalam Pendidikan Kesihatan, TMK
terdapat dalam pelbagai bahan bahan puisi dengan betul.
Keselamatan dengan betul.
Amalan bersama KP:
3.5 Mencatat maklumat yang betul  Verbal linguistik,
Waspada Diri tentang sesuatu perkara 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul konstruktisme, kontekstual,
daripada pelbagai sumber. mengikut urutan daripada pelbagai interpersonal
Menangkis sumber.
Serangan 4.2 Mengujarkan bahasa yang Strategi pdp:
indah dan menggunakan 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan KB
Keselamatan bahasa badan secara kreatif menggunakan bahasa yang indah  Menghubungkaitkan
Kaki semasa bercerita secara didik untuk menyampaikan idea dengan  Menaakul
hibur. bahasa badan yang kreatif.  Menyusun mengikut urutan
Kejohanan
 Menjana idea
Padang dan 5.1 Memahami dan menggunakan
 Mengecam
Balapan Sekolah golongan kata dengan betul 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
mengikut konteks. nafi, kata pembenar, kata arah, kata
Kbat :
bilangan mengikut konteks dengan
betul.

MINGGU
11 Tema 3: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
10 - 15 Keselamatan sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan
MAC 2019 dengan tepat menggunakan intonasi yang betul menggunakan Nilai Murni:
Unit 8 :

8
Keselamatan sebutan yang jelas dan ayat yang mengandungi laras bahasa  Rasional, hemah tinggi,
Persekitaran intonasi yang betul. yang sesuai. keselamtan, kasih sayang

Tajuk : 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca , memahami, dan Ilmu :
Keselamatan di menaakul untuk menaakul maklumat yang terdapat  Sains dan Teknologi,
Kawasan Rumah memindahkan maklumat yang dalam bahan puisi dengan betul. Pendidikan Keselamatan Jalan
terdapat dalam pelbagai bahan Raya, Pendidikan Jasmani,
Ketika ke Sekolah dengan betul. Peraturan Sosiobudaya

Keselamatan di 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


Taman Permainan maklumat tentang sesuatu maklumat yang betul dengan KP:
perkara dengan menggunakan menggunakan idea utama dan idea  Kontektual
Berhenti di bahasa yang santun. sampingan secara kohesi dan koheren  Menghubungkaitkan
Kawasan Rehat dengan bahasa yang santun.  Mengaplikasikan
dan Rawat
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan Strategi pdp:
Waspada di Pasar pembentukan kata yang sesuai imbuhan apitan pada kata kerja KB
Malam dalam pelbagai situasi dengan mempeR...kan, mempeR...i,  Membuat gambaran mental
betul. dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
 Mensintesis
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
 Menjanakan idea
betul.
 Mengecam
 Menganalisis

Kbat :

Tema 3: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:
MINGGU Keselamatan sesuatu perkara semula dialami dengan tepat , sebutan yang Nilai Murni:
12 dengan tepat menggunakan jelas dan intonasi yang betul dengan  Kesyukuran, hemah tinggi,
17-22 MAC Unit 9 : menggunakan ayat yang kerjasama, rasional
2019

9
Patuhi Peraturan sebutan yang jelas dan mengandungi laras bahasa yang
Jaminan intonasi yang betul. sesuai. Ilmu :
Keselamatan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera yang  Pendidikan Sivik &
2.6 Membaca pelbagai bahan sesuai untuk meningkatkan daya fikir Kewarganegaraan,
Tajuk : sastera dan bukan sastera secara kritis. Sastera,Peraturan Sosiobudaya,
Kembara Selamat yang sesuai bagi memupuk
minat membaca. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan BCB : Bacaan Intensif
Aku di Pesawat maklumat yang betul berbentuk
3.6 Menulis untuk menyampaikan syarahan, ucapan dan pidato dengan KP:
Berhemah di maklumat tentang sesuatu betul serta menggunakan bahasa yang  Verbal linguistik
Jalan Raya perkara dengan menggunakan santun.  Konstruktivisme
bahasa yang santun.  Interpersonal
Penunggang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan  Konstektual
Motosikal 4.3 Mengujarkan bahasa yang yang jelas dan intonasi yang betul
indah dan menggunakan serta menggunakan bahasa badan Strategi pdp:
Lima Sahabat bahasa badan dengan kreatif yang kreatif melalui lakonan. KB
Rimba melalui lakonan secara didik 5.2.1 Memahami dan menggunakan  Menghubungkaitkan
hibur. imbuhan apitan pada kata kerja
 Menilai
Sentiasa Beringat mempeR...kan, mempeR...i,
 Menjanakan idea
Hidup Selamat 5.2 Memahami dan menggunakan dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
pembentukan kata yang sesuai sisipan dalam pelbagai situasi dengan  Membuat gambaran mental
Mengikuti dalam pelbagai situasi dengan betul.  Menganalisis
Lawatan betul.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
(Penilaian 3) ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul.

MINGGU
14 Tema 4: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
31 Mac - 5 Kemasyarakatn menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat
APRIL 2019 tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu perkara Nilai Murni:
Unit 10 : daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

10
Muafakat dengan tepat secara  Kerjasama, semangat
Membawa Berkat bertatasusila. kemasyarakatan

Tajuk : 2.6 Membaca pelbagai bahan Ilmu :


Indahnya sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai  Sains, Pendidikan Sivik &
Semangat sesuai bagi memupuk minat bahan bukan sastera untuk Kewarganegaraan, Peraturan
Kerjasama membaca. memperkaya laras bahasa. Sosiobudaya, Pendidikan
Moral, Sains Kemasyarakatan
Catatanku 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu maklumat yang betul berbentuk BCB : Bacaan intensif
Minggu perkara dengan menggunakan syarahan, ucapan dan pidato dengan KP:
Sukarelawan bahasa yang santun. betul serta menggunakan bahasa yang  Interpersonal
Muda santun.  Konstruktisme
 Kinestetik
Bersatu Teguh 4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
Bercerai Roboh indah dan menggunakan yang jelas dan intonasi yang betul Strategi pdp:
bahasa badan dengan kreatif serta menggunakan bahasa badan KB
Program Motivasi melalui lakonan secara didik yang kreatif melalui lakonan.  Membuat inferens
Jaya Diri hibur.
 Merumus
 Menjanakan idea
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata
pembentukan kata yang sesuai majmuk istilah khusus dalam bidang  Merumus
dalam pelbagai situasi dengan ilmiah dan kata majmuk yang  Mengkonsepkan idea
betul. mendukung maksud kiasan dengan  Mengecam
betul dalam pelbagai situasi.
Kbat :
MINGGU
15 Tema 4: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
7-12 APRIL Kemasyarakatan menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara
2019 tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media Nilai Murni:
Unit 11 : daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang  Kerjasama, semangat
kemasyarakatan, kasih sayang

11
Kita Memberi, dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara
Orang Merasa bertatasusila. bertatasusila. Ilmu :
 Pendidikan Moral, Sains
Tajuk : 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Kemasyarakatan,
Bulat Air kerana perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan
Pembetung, Bulat daripada pelbagai sumber pinjaman dalam bahan bacaan prosa BCB : Bacaan Intensif
Kata kerana dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul daripada Bacaan Imbasan
Muafakat pelbagai sumber dan memahami
perkara yang dibaca. KP:
Program  Interpersonal
Kejiranan Mesra 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan  Konstruktivisme
maklumat tentang sesuatu maklumat yang betul berbentuk
Jiran Sepakat perkara dengan menggunakan syarahan, ucapan dan pidato dengan Strategi pdp:
bahasa yang santun. betul serta menggunakan bahasa KB
Masyarakat yang santun.  Menghubungkaitkan
Sejahtera, Hidup  Mensintesis
Bahagia 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat  Menjanakan idea
yang betul dalam pelbagai tunggal dan ayat majmuk dengan

Program Sekolah situasi. peluasan subjek dan predikat dengan
Penyayang betul dalam pelbagai situasi.
Kbat :

MINGGU
16 Tema 4: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
14 - 19 Kemasyarakatan mengemukakan pendapat pendapat secara kritis tentang
APRIL 2019 tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai Murni:
Unit 12 : daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat  Prihatin, kerjasama,
Sedia Membantu secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila. keberanian, hemah tinggi

12
Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Berat Mata bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi pelbagai ragam ayat  Sains kemasyarakatan,
memandang, yang jelas dan intonasi yang secara mekanis dengan lancar, Kemasyarakatan, Pertanian,
Berat Lagi Bahu betul. sebutan yang jelas dan intonasi Pendidikan Moral
yang Memikul yang betul.
3.7 Menghasilkan penulisan BCB : Bacaan Mekanis
Rakan COP kreatif dalam pelbagai genre 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan Bacaan Imbasan
dengan betul. pendahuluan, isi dan penutup dalam
Terima Kasih, penulisan kreatif dengan betul. KP:
Kawan 4.3 Mengujarkan bahasa yang  Menghubungkaitkan
indah dan menggunakan 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan  Konstruktivisme
Program Khidmat bahasa badan dengan kreatif daripada bahan rangsangan untuk  Verbal linguistik
Bantu di Rumah melalui lakonan secara didik menyampaikan nilai murni dengan
hibur. menggunakan bahasa yang indah Strategi pdp:
Bantu-Membantu dan KB
Amalan Mulia 5.3 Memahami dan membina ayat bahasa badan yang sesuai melalui lakonan.  Menjanakan idea
yang betul dalam pelbagai  Mengkonsepkan
Mercy Malaysia situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap
 Menganalisis
ajuk dan cakap pindah dengan betul
(Penilaian 4) dalam pelbagai situasi.
Kbat :

MINGGU
17 Tema 5: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:
21 - 26 Warisan Bangsa menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat
APRIL 2019 abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan ayat yang Nilai Murni:
Unit 13 : frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat.  Hemah tinggi, hormat-
Uniknya Budaya menghormati, hemah tinggi,
Kita 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang kesyukuran
bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi ayat tunggal dan ayat

13
Tajuk : yang jelas dan intonasi yang majmuk berbilang subjek dan Ilmu :
Sirih Dijunjung betul. predikat secara mekanis dengan  Peraturan sosiobudaya,
Adat Disanjung lancar, sebutan yang jelas dan Pendidikan Moral, Seni Bina,
intonasi yang betul. Sains kemasyarakatan, Sejarah
Upacara Minum
Teh 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan BCB : Bacaan intensif
dalam pelbagai genre dengan kreatif berbentuk imaginatif dan Bacaan luncuran
Kebudayaan betul. deskriptif menggunakan ayat KP:
Kaum Iban gramatis dengan betul.  Interpersonal
 Kontruktivisme
Rumah Iban 4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan  Verbal linguistik
puisi dengan intonasi yang yang jelas dan intonasi yang betul
Satu Rasa betul menggunakan bahasa serta memahami syair tersebut. Strategi pdp:
Pelbagai Budaya yang indah secara didik hibur. KB
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata  Menganalisis
Penunggang 5.1 Memahami dan menggunakan nama am tak hidup bukan institusi  Menghubungkaitkan
Kuda Kaum golongan kata dengan betul abstrak dan penjodoh bilangan
 Menjanakan idea
Bajau mengikut konteks. mengikut konteks dengan betul.
 Menaakul

Kbat :

MINGGU
18 Tema 5: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK:
28 APRIL - Warisan Bangsa memberi respons terhadap memberikan respons terhadap
3 MEI 2019 sesuatu arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat perintah Nilai Murni:
Unit 14 : pesanan yang didengar dengan mengikut intonasi dengan betul.  Hemah tinggi, menghargai
Citra Seni betul. warisan, kesyukuran
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat daripada idea utama Ilmu :
maklumat yang tersurat dan dan idea sampingan dalam pelbagai

14
Kesenian tersirat daripada pelbagai bahan bagi membuat ramalan  Seni pertukangan, seni teater,
Makyung bahan untuk memberi respons dengan tepat. peraturan sosiobudaya,
dengan betul. Kesenian dan kebudayaan
Seni Kraf Logam 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, BCB : Bacaan imbasan
Kesenian Kain penulisan dengan betul. tanda baca, kosa kata dan struktur KP:
Samping ayat dalam penulisan.  Konstektual
 Meramal
Warisan Seni 4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.2 Membina syair secara terkawal dan  Verbal linguistik
puisi dengan intonasi yang melagukannya dengan sebutan dan
Pementasan betul menggunakan bahasa intonasi yang betul dan jelas secara Strategi pdp:
Wayang Kulit yang indah secara didik hibur. didik hibur serta memahami syair KB
tersebut.  Membuat gambaran mental
 Inferens
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
 Menganalisis
golongan kata dengan betul nama khas hidup manusia dengan
 Menjanakan idea
mengikut konteks. nama panggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks.
Kbat :
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.
MINGGU
19 Tema 5: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan EMK:
5-10 MEI Warisan Bangsa memberi respons terhadap memberikan respons secara lisan terhadap Nilai Murni:
2019 sesuatu arahan, soalan dan ayat tanya yang mengandungi kata tanya  Semangat bermasyarakat,
Unit 15 : pesanan yang didengar dengan betul. rasional, kesyukuran,
Keindahan Seni dengan betul. patriotisme, menghargai
warisan
Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat daripada pelbagai bahan Ilmu :
tersirat daripada pelbagai

15
Pulut Kuning bahan untuk memberi untuk membuat keputusan dengan alasan  Peraturan sosiobudaya,
Warisan respons dengan betul. yang betul. Sejarah, Muzik, Kesenian
Berzaman
3.9 Menulis ulasan tentang BCB : Menulis perenggan
Tempat Warisan pelbagai bahan sastera dan 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera Bacaan intensif
bukan sastera yang didengar, yang didengar, ditonton atau dibaca KP:
Asal Nama Kuala ditonton atau dibaca dengan betul. dengan jelas dan menggunakan ayat yang  Interpersonal
Kangsar gramatis.  Kontruktivisme
4.1 Menyebut dan memahami  Kinestetik
Gendang dan unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata 
Rebana melalui nyanyian secara lagu melalui nyanyian sambil berlakon.
didik hibur. Strategi pdp:
Nobat Warisan KB
Istana 5.1 Memahami dan menggunakan  Menghubungkaitkan
golongan kata dengan betul 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
 Membuat keputusan
Tarian Kuda mengikut konteks. kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
 Mengitlak
Kepang mengikut konteks dengan betul.
 Menganalisis
(Penilaian 5) 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata  Mengenal pasti
adjektif dan kata bantu mengikut konteks
dengan betul. Kbat :

MINGGU
20 Tema 6: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK:
12-17 MEI Pertanian dan memberi respons terhadap memberikan respons dengan
2019 Penternakan di sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pelbagai pesanan Nilai Murni:
Malaysia pesanan yang didengar mengikut urutan  Berdikari, kesyukuran
dengan betul.
Unit 16 : Ilmu :
Kejayaan 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat  Ekonomi, Geografi, Pertanian,
Tanaman Kita maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan Muzik

16
tersirat daripada pelbagai tepat daripada pelbagai bahan untuk
Tajuk : bahan untuk memberi respons membuat ulasan yang betul. BCB : Bacaan intensif
Getah Penjana dengan betul. KP:
Ekonomi  PAK
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis  Naturalis
Penanaman Koko perkataan, frasa dan ayat dengan betul dan kemas.  Kinestetik
di Malaysia secara mekanis dengan betul  Kontekstual
dan kemas.
Padi Segenggam Strategi pdp:
Jadi Sepikul 4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni KB
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara berpandu dan  Membuat urutan
Ladang Nanasku nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui  Mensentesis
nyanyian secara didik hibur.
 Menghubung kaitkan
Industri Orkid
 Membuat gambaran mental
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
Kelapa MATAQ golongan kata dengan betul hubung pancangan relatif dan kata  Menjanakan idea
mengikut konteks. hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul. Kbat :

MINGGU
21 Tema 6: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara EMK:
19 - 24 MEI Pertanian dan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan
2019 Penternakan di tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Nilai Murni:
Malaysia daripada pelbagai sumber dalam situasi formal secara  Kerajinan, berdikari,
dalam situasi formal dan bertatasusila. kerjasama,
Unit 17 : tidak formal secara
Hasil Ternakan bertatasusila. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Kita mengandungi ayat tunggal dan ayat  Pertanian, Ekonomi, Sains
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan majmuk berbilang subjek dan Pertanian, Keusahawanan,
Tajuk : bacaan dengan lancar, predikat secara mekanis dengan

17
Aku Pengusaha sebutan yang jelas dan lancar, sebutan yang jelas dan
Puyuh intonasi yang betul. intonasi yang betul. BCB :
KP:
Ayam Kampung 3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara  Interpersonal
Organik perkataan, frasa dan ayat mekanis dalam bentuk tulisan  Kontruktivisme
secara mekanis dengan betul berangkai dengan betul dan kemas.  Visual ruang
Cerita Penternak dan kemas.  Verbal linguistik
Arnab 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan
4.2 Mengujarkan bahasa yang menggunakan bahasa yang indah Strategi pdp:
Ternakan Kupang indah dan menggunakan untuk menyampaikan idea dengan KB
bahasa badan secara kreatif bahasa badan yang kreatif.  Menghubungkaitkan
semasa bercerita secara didik  Menaakul
hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
 Menganalisis
nafi, kata pembenar, kata arah, kata
 Mengecam
5.1 Memahami dan menggunakan bilangan mengikut konteks dengan
golongan kata dengan betul betul.
Kbat :
mengikut konteks.

MINGGU Cuti pertengahan


22 tahun
26 – 31
MEI 2019
MINGGU Cuti pertengahan
23 tahun
2-7 JUN
2019
MINGGU
24 Tema 6: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
9-14 JUN menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber
2019 tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang Nilai Murni:
18
Pertanian dan daripada pelbagai sumber sesuai dalam situasi formal secara  Hemah tinggi, kesyukuran,
Penternakan di dalam situasi formal dan tidak bertatasusila. kerajinan, kerjasama
Malaysia formal secara bertatasusila.
2.5.2 Membaca , memahami, dan Ilmu :
Unit 18 : 2.5 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang terdapat  Sains, Penternakan,
Era Biodiversiti menaakul untuk dalam bahan puisi dengan betul. Pendidikan Kesihatan,
dan Bioteknologi memindahkan maklumat yang Pertanian
terdapat dalam pelbagai bahan 3.3.3 Membina dan menulis jawapan
Tajuk : dengan betul. pemahaman berdasarkan soalan BCB : Bacaan intensif
Lembu Brakmas bertumpu dan bercapah secara KP:
3.3 Membina dan menulis kritis dengan betul.  Interpersonal
Stevia Pemanis perkataan, frasa dan ayat  Kontekstual
Semula Jadi dengan betul.
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
Tanaman Organik 5.2 Memahami dan menggunakan karangan berbentuk naratif dan Strategi pdp:
pembentukan kata yang sesuai imaginatif dengan betul. KB
Tanaman Herba dalam pelbagai situasi dengan  Menghubungkaitkan
betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan  Menganalisis
(Penilaian 6) imbuhan apitan pada kata kerja
 Membanding dan membezakan
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i serta
imbuhan sisipan dalam pelbagai
Kbat:
situasi dengan betul.

MINGGU
25 Tema 7: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
16-21 JUN Patriotisme dan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber Nilai Murni:
2019 Kewarganegaraan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
daripada pelbagai sumber dan kata ganti nama tunjuk dengan

19
Unit 19 : dalam situasi formal dan betul dalam situasi formal dan tidak  Hormat-menghormati,
tidak formal secara formal secara bertatasusila. menghargai jasa, kerajinan,
Tokoh Sanjungan bertatasusila. ketabahan, kegigihan,
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
Tajuk : 2.5 Membaca, memahami dan bahan puisi untuk memindahkan Ilmu :
Bapa Perpaduan menaakul untuk maklumat kepada bentuk prosa  Sejarah, Kesusasteraan,
Malaysia memindahkan maklumat dengan betul. Bahasa, Pendidikan Seni
yang terdapat dalam pelbagai Visual, Pendidikan Jasmani,
Tokoh Ilmuan bahan dengan betul. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda Jati Diri
Bahasa dengan ejaan yang tepat secara
BCB : Bacaan imbasan
imlak.
Bacaan luncuran
Aku Budak 3.4 Menulis imlak dengantepat.
KP:
Kampung 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
 Interpersonal
4.2 Mengujarkan bahasa yang yang jelas dan intonasi yang betul
Di Mana Ada indah dan menggunakan serta menggunakan laras bahasa  Kontekstual
Kemahuan, di bahasa badan secara kreatif yang sesuai semasa bercerita.
Situ Ada Jalan semasa bercerita secara didik Strategi pdp:
hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata KB
Sinar dalam ganda berentak dalam pelbagai  Menghubungkaitkan
Kegelapan 5.2 Memahami dan menggunakan situasi dengan betul.  Menaakul
pembentukan kata yang  Mengecam
sesuai dalam pelbagai situasi 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata  Membuat gambaran mental
dengan betul. majmuk istilah khusus dalam bidang  Menjanakan idea
ilmiah dan kata majmuk yang  Menganalisis
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi. Kbat:

MINGGU
26 Tema 7: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang EMK:
23 - 28 JUN Patriotisme dan menyatakan permintaan sesuatu perkara daripada pelbagai
2019 Kewarganegaraan tentang sesuatu perkara sumber menggunakan ayat yang Nilai Murni:

20
daripada pelbagai sumber gramatis dan bahasa badan yang  Kasih sayang,
dalam situasi formal dan sesuai dalam situasi formal secara patriotisme,hormat-
Unit 20 : tidak formal secara bertatasusila. menghormati, keberanian,
bertatasusila.
Negara yang Ilmu :
Kusayangi 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera  Kenegaraan, Sejarah ,
sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk meningkatkan Kesusasteraan
Tajuk : yang sesuai bagi memupuk daya fikir secara kritis.
Cintai Malaysia minat membaca. BCB : Bacaan intensif
KP:
Program Bulan 3.4 Menulis imlak dengantepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang  Verbal linguistik
Kemerdekaan mengandungi pelbagai jenis kata  Mendengar dengan cekap
ganda dengan ejaan dan tanda baca  Kontekstual
Sirih Pulang ke yang tepat.
Gagang Strategi pdp:
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan KB
Semangat Cinta indah dan menggunakan menggunakan bahasa yang indah  Menghubungkaitkan
akan Negara bahasa badan secara kreatif untuk menyampaikan idea dengan
 Menilaian
semasa bercerita secara didik bahasa badan yang kreatif.
 Mengecam
Berkhidmat demi hibur.
 Membuat gambaran mental
Negara
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap  Menganalisis
yang betul dalam pelbagai ajuk dan cakap pindah dengan betul
situasi. dalam pelbagai situasi. Kbat :

MINGGU
27 Tema 7: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
30 Jun - 5 Patriotisme dan sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan
JULAI 2019 Kewarganegaraan dengan tepat menggunakan intonasi yang betul menggunakan Nilai Murni:

21
sebutan yang jelas dan ayat yang mengandungi laras bahasa  Hemah tinggi, menghargai,
Unit 21 : intonasi yang betul. yang sesuai. patriotisme, bertanggungjawab,
Tanggungjawab
Kita 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang Ilmu :
dialami dengan tepat , sebutan yang  Pelancongan, Geografi,
Tajuk : jelas dan intonasi yang betul dengan Kewarganegaraan, TMK
menggunakan ayat yang
Tahun Melawat mengandungi laras bahasa yang BCB : Bacaan intensif
Malaysia sesuai. Bacaan luncuran
KP:
Kenali Kelantan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai  Verbal linguistik
darul Naim 2.6 Membaca pelbagai bahan bahan bukan sastera untuk  Kontekstual
sastera dan bukan sastera memperkaya laras bahasa.  Interpersonal
Negaraku, yang sesuai bagi memupuk
Malaysia minat membaca. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul Strategi pdp:
mengikut urutan daripada pelbagai KB
(Penilaian 7) 3.5 Mencatat maklumat yang betul sumber.  Menghubungkaitkan
tentang sesuatu perkara
 Menaakuln
daripada pelbagai sumber. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
 Menjanakan idea
nama am tak hidup bukan institusi
5.1 Memahami dan menggunakan abstrak dan penjodoh bilangan  Membuat urut
golongan kata dengan betul mengikut konteks dengan betul.
mengikut konteks. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama Kbat :
khas hidup manusia dengan nama
panggilan atau gelaran yang betul
mengikut konteks

MINGGU
28 Tema 8: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:
7-12 JULAI Ekonomi sesuatu perkara semula dialami dengan tepat , sebutan yang
2019 Malaysia dengan tepat menggunakan jelas dan intonasi yang betul dengan Nilai Murni:
menggunakan ayat yang mengandungi
laras bahasa yang sesuai.

22
Unit 22 : sebutan yang jelas dan  Kesederhanaan, keberanian,
Perniagaan di intonasi yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang rasional, kerjasama, kebersihan
Malaysia mengandungi perkataan berimbuhan fizikal dan mental
2.2 Membaca dan memahami pinjaman dalam bahan bacaan prosa
perkataan, frasa dan ayat dengan sebutan yang betul daripada
Tajuk :
pelbagai sumber dan memahami
Perniagaan dalam daripada pelbagai sumber Ilmu :
perkara yang dibaca.
Talian dengan sebutan yang betul.  TMK, Keusahawanan,
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Kemahiran Hidup, Geografi,
Kecemerlangan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan Sains & Teknologi
Perniagaan maklumat tentang sesuatu menggunakan idea utama dan idea
perkara dengan sampingan secara kohesi dan koheren BCB : Bacaan imbasan dan
Beli Barangan menggunakan bahasa yang dengan bahasa yang santun. luncuran
Buatan Malaysia santun. KP:
4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
 Verbal linguistik
daripada bahan rangsangan untuk
Laut Penjana 4.3 Mengujarkan bahasa yang
menyampaikan nilai murni dengan  Kontrukstivisme
Ekonomi indah dan menggunakan  Interpersonal
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan dengan kreatif
bahasa badan yang sesuai melalui
Perkhidmatan melalui lakonan secara didik lakonan. Strategi pdp:
Dobi Layan Diri hibur. KB
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti  Menghubungkaitkan
5.1 Memahami dan menggunakan nama diri tanya mengikut konteks  Menaakul
golongan kata dengan betul dengan betul.
 Menjanakan idea
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja  Gambaran mental
aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul. Kbat :

MINGGU
29 Tema 8: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
14-19 Ekonomi menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat
JULAI 2019 Malaysia tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu perkara Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

23
Unit 23 : dengan tepat secara  Kerajinan, berdikari,
Keusahawanan bertatasusila.
Ilmu :
Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang  Perniagaan, Keusahawanan,
Usahawan bacaan dengan lancar, mengandungi pelbagai ragam ayat
Cemerlang sebutan yang jelas dan secara mekanis dengan lancar, BCB : Perbincangan
intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang Bacaan imbasan
Perkidmatan betul. KP:
Penyajian  Kontruktivisme
Makanan 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu maklumat yang betul berbentuk Strategi pdp:
Kreativiti perkara dengan syarahan, ucapan dan pidato dengan KB
Menjanakan menggunakan bahasa yang betul serta menggunakan bahasa  Menjanakan idea
Pendapatan santun. yang santun.  Menghubungkaitkan
 Mensentesis
Pewaris Songket 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
 Menganalisis
Melayu golongan kata dengan betul adjektif dan kata bantu mengikut
mengikut konteks. konteks dengan betul.
Kbat :
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan relatif dan kata
hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

MINGGU
30 Tema 8: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
21 - 26 Ekonomi menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara
JULAI 2019 Malaysia tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang mengandungi
peribahasa secara bertatasusila.
Unit 24 :

24
Pengurusan dengan tepat secara 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang  Kesederhanaan, rasional,
Kewangan bertatasusila. mengandungi ayat tunggal dan ayat berhemat, kerjasama,
majmuk berbilang subjek dan predikat berhemah tinggi
Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan secara mekanis dengan lancar, sebutan
Bijak bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Ilmu :
perenggan  Peribahasa, Kewangan,
Menguruskan yang jelas dan intonasi yang
3.7.1 Menghasilkan draf
Wang betul. pendahuluan, isi dan penutup dalam Matematik, Pendidikan Moral
penulisan kreatif dengan betul.
Simpanan Masa 3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif BCB : Bacaan luncuran
Hadapan kreatif dalam pelbagai genre berbentuk imaginatif dan deskriptif KP:
dengan betul. menggunakan ayat gramatis dengan  Verbal linguistik
Agihan Bijak betul.  Meramal
5.2 Memahami dan menggunakan  Menghubungkaitkan
Majlis Jamuan pembentukan kata yang sesuai 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi,
Perpisahan dalam pelbagai situasi dengan kata pembenar, kata arah, kata bilangan
mengikut konteks dengan betul. Strategi pdp:
betul. KB
Kad Debit  Menjanakan idea
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
apitan pada kata kerja mempeR...kan,  Menganalisis
(Penilaian 9) mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta  Mengecam
imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi
dengan betul.
Kbat :

MINGGU
31 Tema 9: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
28 JULAI - Lestarikan Bumi mengemukakan pendapat pendapat secara kritis tentang
2 OGOS Kita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai Murni:
2019

25
Unit 25 : daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat  Berhemat, kasih sayang,
Aktiviti Mesra secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila. semangat bermasyarakat,
Alam kebersihan fizikal dan mental
2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
Tajuk : maklumat yang tersurat dan yang tersurat daripada idea utama
Gaya Hidup tersirat daripada pelbagai dan idea sampingan dalam pelbagai Ilmu :
Mesra Alam bahan untuk memberi respons bahan bagi membuat ramalan  Pendidikan Alam sekitar
dengan betul. dengan tepat.
Amalan Mesra BCB : Bacaan Imbasan
Alam 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil KP:
hasil penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan,  Kontekstual
Lambaian Malar tanda baca, kosa kata dan struktur  Naturalis
Hijau 4.3 Mengujarkan bahasa yang ayat dalam penulisan.  Menghubungkaitakan
indah dan menggunakan  Mengaplikasikan
Kelab Pencinta bahasa badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
Alam melalui lakonan secara didik daripada bahan rangsangan untuk Strategi pdp:
hibur. menyampaikan nilai murni dengan KB
Kempen Hari menggunakan bahasa yang indah
 Menilai
Alam sekitar 5.2 Memahami dan menggunakan dan bahasa badan yang sesuai
 Meramal
pembentukan kata yang sesuai melalui lakonan.
 Menganalisis
Nikmat Alam dalam pelbagai situasi dengan
betul. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata  Menjanakan idea
ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul.
Kbat:

MINGGU
32 Tema 9: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut EMK:
4 - 9 OGOS Lestarikan Bumi menyebut bunyi bahasa, iaitu pelbagai ragam ayat dengan struktur
2019 Kita abjad, suku kata, perkataan, binaan ayat yang betul dan tepat. Nilai Murni:
frasa dan ayat dengan betul.

26
Unit 26 : 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat  Kasih sayang, kebersihan
Isu Alam sekitar 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat dengan tepat fizikal dan mental, kesyukuran,
maklumat yang tersurat dan daripada pelbagai bahan untuk semangat kemasyarakatan,
Tajuk : tersirat daripada pelbagai membuat ulasan yang betul. rasional
Lindungilah Flora bahan untuk memberi respons
3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif
dan Fauna dengan betul.
berbentuk imaginatif dan deskriptif Ilmu :
menggunakan  Pendidikan Alam sekitar,
Kualiti Udara 3.7 Menghasilkan penulisan ayat gramatis dengan betul. Geografi , Sains
kreatif dalam pelbagai genre
Sungai Kita dengan betul. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera BCB : Bacaan Imbasan
yang didengar, ditonton atau dibaca KP:
Aku dan Alam 3.9 Menulis ulasan tentang dengan jelas dan menggunakan ayat  Interpersonal
yang gramatis.
pelbagai bahan sastera dan  Kontekstual
Sisa Bermanfaat bukan sastera yang didengar,  Naturalis
ditonton atau dibaca dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata  Kontrukstivisme
majmuk istilah khusus dalam bidang
ilmiah dan kata majmuk yang
5.2 Memahami dan menggunakan
mendukung maksud kiasan dengan Strategi pdp:
pembentukan kata yang sesuai betul dalam pelbagai situasi. KB
dalam pelbagai situasi dengan
 Mengecam
betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal  Menilai
dan ayat majmuk dengan peluasan
 Menjanakan idea
5.3 Memahami dan membina ayat subjek dan predikat dengan betul
yang betul dalam pelbagai dalam pelbagai situasi.  Mensentesis
situasi.  Menghubungkaitkan

Kbat :

MINGGU Cuti pertengahan


33 penggal 2
11 - 16
OGOS 2-18
MINGGU
34

27
18-23 Tema 9: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
OGOS 2019 Lestarikan Bumi sesuatu perkara semula dengan dengan tepat, sebutan yang jelas dan
Kita tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan Nilai Murni:
yang jelas dan intonasi yang ayat yang mengandungi laras bahasa  Kasih sayang, rasional,
betul. yang sesuai. kebersihan fizikal dan mental,
Unit 27 : semangat bermasyarakat,
Selamatkan Bumi 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat kerjasama
Kita menaakul untuk memindahkan yang terdapat dalam bahan puisi
maklumat yang terdapat dalam dengan betul. Ilmu :
Tajuk : pelbagai bahan dengan betul.  Pendidikan Alam Sekitar,
Amalan Hijau 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Sains
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk
Hutanku maklumat tentang sesuatu syarahan, ucapan dan pidato dengan BCB :
perkara dengan menggunakan betul serta menggunakan bahasa KP:
Lestarikan bahasa yang santun. yang santun.  Kajian Masa Depan
Bandar Teknologi  Kontrustivisme
Hijau 4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan  Verbal linguistik
puisi dengan intonasi yang yang jelas dan intonasi yang betul  Mengaplikasikan
Sambutan “Masa betul menggunakan bahasa serta memahami syair tersebut.
Bumi” yang indah secara didik hibur. Strategi pdp:
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata KB
(Penilaian 9) 5.1 Memahami dan menggunakan hubung pancangan relatif dan kata
 Menghubungkaitkan
golongan kata dengan betul hubung pancangan komplemen
 Mensentesis
mengikut konteks. mengikut konteks dengan betul.
 Menjanakan idea
 Merumus
 Menganalisis

Kbat :

MINGGU
35 Tema 10: EMK:

28
25-30 Jelajah Alam 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang
OGOS 2019 Sains dan Ciptaan sesuatu perkara semula dengan dialami dengan tepat , sebutan yang Nilai Murni:
tepat menggunakan sebutan jelas dan intonasi yang betul dengan  Kerajinan, kesyukuran,
Unit 28 : yang jelas dan intonasi yang menggunakan ayat yang rasional
Alam Sains betul. mengandungi laras bahasa yang
sesuai. Ilmu :
Tajuk : 2.6 Membaca pelbagai bahan  Sains, Geografi, Sejarah
Indahnya Pelangi sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
sesuai bagi memupuk minat bahan bukan sastera untuk
BCB : Membuat rujukan
Ramalan Cuaca membaca. memperkaya laras bahasa. Bacaan imbasan
KP:
Tulang Manusia 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil  Pembelajaran berasaskan
hasil penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan, tanda projek
Mesin awal baca, kosa kata dan struktur ayat  Interpersonal
dalam penulisan.  Kontruktivisme
Beku Tanpa
Elektrik 4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Strategi pdp:
indah dan menggunakan yang jelas dan intonasi yang betul KB
Organ Deria Kita bahasa badan dengan kreatif serta menggunakan bahasa badan  Mengaplikasikan
melalui lakonan secara didik yang kreatif melalui lakonan.
 Menghubungkaitkan
hibur.
 Menganalisis
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
5.1 Memahami dan menggunakan kerja aktif transitif dan kata kerja  Menjanakan idea
golongan kata dengan betul pasif mengikut konteks dengan betul.
mengikut konteks. Kbat :
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata bantu mengikut
konteks dengan betul.

MINGGU
36 Tema 10: EMK:

29
1-6 Jelajah Alam 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat
SEPTEMBE Sains dan Ciptaan maklumat tentang sesuatu yang tersurat dan tersirat dengan tepat Nilai Murni:
R 2019 perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara secara  Kasih sayang, kebersihan,
sumber dengan tepat secara bertatasusila. rasional, kebersihan fizikal dan
bertatasusila.
Unit 29 : mental, kesyukuran, rasional
2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
Teknologi dalam maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan tepat Ilmu :
Kehidupan tersirat daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai bahan untuk membuat  TMK
memberi respons dengan betul. ulasan yang betul.
Tajuk : BCB : Bacaan intensif
3.3 Membina dan menulis perkataan, KP:
Selaut Budi, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan  Interpersonal
pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
Sejunjung Kasih  Konstruktivisme
dan bercapah secara kritis dengan betul.
 Kontektual
Pencuci Kereta
Automatik 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
dan menggunakan bahasa badan daripada bahan rangsangan untuk Strategi pdp:
dengan kreatif melalui lakonan menyampaikan nilai murni dengan KB
Vakum Robotik secara didik hibur. menggunakan bahasa yang indah dan  Menjanakan idea
untuk Ibu bahasa badan yang sesuai melalui  Mengitlak
lakonan.  Mensentesis
Jam Tangan
Pintar 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi,
golongan kata dengan betul kata pembenar, kata arah, kata bilangan
Kbat :
Papan Pintar mengikut konteks. mengikut konteks dengan betul.

E-buku 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
pembentukan kata yang sesuai apitan pada kata kerja mempeR...kan,
dalam pelbagai situasi dengan mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta
betul. imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi
dengan betul.
MINGGU
37 Tema 10: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara

30
8 - 13 Jelajah Alam tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media Nilai Murni:
SEPTEMBE Sains dan Ciptaan daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang  Hemah tinggi, bekerjasama,
R 2019 dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara kerajinan, kasih sayang,
Unit 20 : bertatasusila. bertatasusila. kerajinan, Pendidikan
Kreativiti dalam Kesihatan
Ciptaan. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi ayat tunggal dan ayat Ilmu :
Tajuk : yang jelas dan intonasi yang majmuk berbilang subjek dan  Peribahasa, kreativiti dan
betul. predikat secara mekanis dengan inovasi , Kemahiran Hidup
Basikal Lipat lancar, sebutan yang jelas dan
3.5 Mencatat maklumat yang betul intonasi yang betul. BCB : Bacaan intensif
Inovasi tentang sesuatu perkara KP:
pembersih Kipas daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul  Interpersonal
Siling mengikut urutan daripada pelbagai  Kontekstual
5.1 Memahami dan menggunakan sumber.  Konstruktivisme
Karpet Berlagu golongan kata dengan betul
mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
Papan tanda hubung pancangan relatif dan kata KB
Fleksibel 5.3 Memahami dan membina ayat hubung pancangan komplemen  Membanding dan membezakan
yang betul dalam pelbagai mengikut konteks dengan betul.
 Mengecam
Di Klinik situasi.
 Menjanakan idea
5.3.1 Memahami dan membina ayat
(Penilaian 10) tunggal dan ayat majmuk dengan
Kbat :
peluasan subjek dan predikat
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

31