Anda di halaman 1dari 9

TAJUK 5: PEDAGOGI INKLUSIF BAGI BIDANG PAKK

 KONSEP ASAS PEDAGOGI INKLUSIF

Pedagogi Inklusif:

Lee & Sailajah (2018) Corbett (2001)


Nilholm & Alm (2010)
Cara pengajaran yang mengambil kira Suatu pendekatan yang bertujuan
教学方法, 考虑到 untuk Suatu proses yang
 amalan dan stail pembelajaran dinamik murid sentiasa terlibat
 mempromosikan budaya secara aktif dengan
 kandungan pelbagai budaya
 mengakomodasi semua murid & bahan pembelajaran
 cara pentaksiran
 memastikan amalan adalah sambil menggunakan
untuk 为了
berdasarkan penggunaan strategi pengalaman mereka.
 mempromosi kejayaan akademik murid
pengajaran yang pelbagai
 kesejahteraan sosial, budaya dan fizikal.

Strategi Pengajaran untuk Memodifikasi Tingkah Laku:


• Bender (2008) menerangkan pengajaran reciprocal sebagai bergilir-gilir kedudukan
Pengajaran pemimpin instruksional antara guru dengan murid.
Reciprocal

• Walaupun murid diajar cara untuk menguruskan pembelajaran mereka sendiri,


guru tersebut boleh scaffolding untuk membantu pembelajaran semua murid.
Pengajaran • Scaffolding ialah proses yang membantu murid untuk memperoleh pengetahuan
Scaffolding baru dengan menggunakan pengetahuan sedia ada murid sebagai asas.

• Memudahkan murid mengakses bahan pembelajaran


• Dua dominan teknologi digunakan di Barat ialah computer-assisted instruction (CAI) dan
teknologi maklumat komunikasi (TMK).
• CAI menggunakan computer untuk pengajaran, capture learner performances dan
memberikan maklum balas tentang kemajuan murid.
• TMK seperti web quests, spreadsheets dan persembahan grafik digunakan untuk menyokong
pengajaran.
Penggunaan
• Pada masa kini, reka bentuk universal (universal design) amat popular.
teknologi • Reka bentuk ini ialah rangka kerja yang digunakan untuk mengadaptasi teknologi untuk
keperluan murid.
• Sebagai contohnya, modified keyboards, speech recognition, text speech, scalable fonts dan
persekitaran virtual (Florian, 2007).
• Terdapat 9 kecerdasan pelbagai menurut Gardner (1983).
• Setiap murid mempunyai kecerdasan yang berbeza
• Guru perlu menentukan peringkat pengalaman pembelajaran murid supaya boleh menyesuaikan dan
memodifikasi pengajaran mereka kepada keperluan semua murid.
Kecerdasan • Pengajaran multiperingkat ialah strategi yang boleh digunakan oleh guru apabila merespons
multilevel pengalaman pembelajaran pada pelbagai peringkat murid.
• Bentuk pengajaran ini membenarkan murid menyelesaikan tugasan pada peringkat pengalaman
mereka yng tersendiri.

• Pengajaran yang melibatkan semua deria: melihat, mendengar, merasa, menyentuh dan
menghidu (Heimburge, 2006).
Pengajaran • Guru merancang alat bantuan pembelajaran dan pengajaran serta memilih alat bantuan
multisensori yang hendak digunakan supaya penggunaan deria oleh murid dapat ditingkatkan.

Pendekatan Pedagogi Inklusif


1. Pendekatan konstruktivis
 Pembelajaran kolaboratif
- melibatkan perkongsian idea dan melihat fenomena pembelajaran dari perspektif yang berlainan.
- classroom talk- rakan-rakan berkongsi maklumat dan merancang bersama untuk membentangkan idea secara eksplisit dan jelas.
- berpusatkan murid
 Pengajaran rakan sebaya ( peer tutoring)
-pembelajaran yang melibatkan murid pintar membantu rakannya dalam melaksanakan kerja sekolah (Scruggs, Mastropien & Marshak, 2012).
-kerja berpasukan yang kolaboratif apabila murid berkongsi tugasan
-berjaya meningkatkan self-esteem dan tahap kognisi ‘tutor’.
-efektif dalam meingkatkan domain kognitif dan afektif (sosioemosi) murid

2. Pendekatan co-teaching
 Melibatkan dua individu yang terlatih yang mungkin atau tidak mungkin mempunyai kepakaran dalam bidang yang sama yang
bersama-sama menyampaikan pengajaran kepada sekumpulan murid.

 Perkongsian guru aliran perdana dengan guru pendidikan khas / guru pakar untuk:
 bersama-sama menyampaikan pengajaran kepada sekumpulan murid yang pelbagai kebolehan dan kemahiran
 termasuk mereka yang tidak berupaya/ mempunyai keperluan khas dalam persekitaran pendidikan yang biasa
 memenuhi keperluan pembelajaran mereka dalam cara yang fleksibel dan diurus dengan teratur (Friend, Cook, Chamberlain &
Shamberger, 2010).

 Pendekatan co-teaching
o 1 mengajar, 1 memerhati
o Pengajaran stesen
o 1 mengajar, 1 membantu
o Pengajaran alternatif
o Pengajaran sejajar

Faedah Mengajar Secara Inklusif

Guru boleh berhubung & Guru bersedia apabila Murid berhubung dengan
menarik perhatian isu-isu timbul ketika bahan kursus yang
pelbagai murid. bahan kontroversi relevan dengan mereka.
dibincang.
Murid selesa Murid lebih berkemungkinan mengalami kejayaan dalam
mengemukakan idea/ pengajaran guru melalui aktiviti yang menyokong stail
pemikiran/ soalan dalam pembelajaran, kebolehan dan latar belakang mereka.
persekitaran b/darjah
Bagaimanakah guru mengajar secara inklusif?
• Wujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat secara sedar dengan menggunakan peraturan
• Gunakan pelbagai strategi pengajaran, aktiviti dan tugasan dengan mengambil kira stail pembelajaran, latar belakang dan
pengalaman murid
• Proaktif dalam berhubung dan mempelajari tentang murid-murid
• Gunakan prinsip universal design untuk mereka bentuk kelas yang mudah diikuti (cara penyampaian, ruang fizikal, sumber
maklumat teknologi, interaksi kendiri dan pentaksiran).
• Guru fleksibel mentaksir murid dan murid fleksibel mendemonstrasi pengetahuan mereka
• Cara murid dinilai dan digred perlu dijelaskan. Penilai perlu memberi justifikasi.
• Nilai iklim bilik darjah dengan mendapat maklum balas murid.
• Gabungkan kepelbagaian ke dalam kurikulum secara keseluruhan

3 perkara utama diambil kira untuk membina bilik darjah inklusif


• Pedagogi yang telah dibina oleh guru
• Kandungan yang dibina dan dibekalkan oleh guru
• Alat dan teknologi yang digunakan dalam bilik darjah

Langkah 1: Pedagogi Inklusif

• Sukatan pelajaran telah disediakan dan boleh diakses oleh semua murid.
• Matlamat kursus dan hasil pembelajaran dijelaskan dalam kursus
• Guru membina aktiviti yang berbeza jika perlu
• Peluang untuk pembelajaran kolaboratif diwujudkan sepanjang waktu pembelajaran
• Arahan yang eksplisit dibekalkan untuk semua unit, tugasan dan aktiviti.
• Menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran Universal Design sepanjang kurikulum.
Langkah 2: Kandungan Inklusif

 Buat penilaian terhadap semua kandungan kursus untuk elemen yang berikut:
 semua imej mempunyai teks alternatif
 Imej teks tidak digunakan dalam kandungan
 tiada imej berkelip-kelip atau animasi dalam kursus
 semua dokumen Microsoft Word dan Microsoft Powerpoint distrukturkan dengan jelas
 Semua video mempunyai penerangan ringkas (caption)
 Warna yang digunakan mempunyai kontras yang jelas antara latar belakang dan latar depan

Langkah 3: Alatan dan Teknologi Inklusif


 Pemilihan alat atau teknologi perlu diambil kira kesannya terhadap individu dengan keperluan pelbagai.
- Adakah warna-warna dalam aplikasi itu mempunyai kontras yang jelas?
- Adakah keseluruhan muka surat itu dibesarkan atau teks sahaja?
- Adakah semua kawalan boleh dicapai dengan keyboard?
Membentuk Gunakan pendekatan
Mengajar daripada
pengetahuan langkah demi langkah
yang mudah kepada
sedia ada & ajar dlm bahagian
yang kompleks
kecil. Banyakkan
latihan & ulangan.

Gabungkan elemen-
elemen sensori: Strategi-
Gunakan kekuatan murid
visual, auditori dan strategi
untuk mengajar mereka.
kinestatik berguna untuk
menjalankan Cth: murid xsuka nombor
Cth: menulis surat di
pendidikan & lemah matematik, guru
atas dulang pasir
inklusif dgn boleh benarkan murid
baik melompat sambil belajar
matematik
Kaitkan pembelajaran
dengan kehidupan
murid2 melalui minat Sentiasa
Mewujudkan persekitaran
mereka senyum 
bilik darjah yang
menyenangkan untuk
Berkomunikasi & mendorong murid untuk Pelbagaikan jenis
berkolaborasi secara bertanya & melibatkan diri pengajaran & pentaksiran
efektif dgn keluarga, dengan aktif dalam PdP dgn pembelajaran
murid dan rakan kecerdasan pelbagai &
sekerja koperatif
Mempunyai Tahap toleransi Mempunyai Senang dialih
ingatan auditori yang rendah & esteem kendiri perhatian
jangka pendek & tahap yang lemah
jangka panjang kekecawaan
yang lemah yang tinggi
Susah
menumpukan
Menyatakan perhatian kepada
sesuatu secara Indikator
kerja yang
spontan & biasanya murid2
diberikan untuk
tidak boleh bermasalah
suatu jangkamasa
mengawal emosi pembelajaran
yang ditentukan

Senang bercelaru Masalah koordinasi


Susah mengikut berkatakn otot-otot
容易混乱
arahan yang rumit besar dan halus
atau susah ingat
arahan untuk jangka Mempunyai konsep
Susah bekerja waktu lama masa yang lemah
dengan orang lain
sama ada kumpulan
kecil/besar Kemahiran tulisan Kurang fleksibel dalam
tangan yang kurang pemikiran & x mudah dipujuk
baik utk ubah pemikiran
Sediakan arahan lisan utk Sediakan semakan Aktiviti-aktiviti perlu tepat &
murid bermasalah dalam kemajuan yang kerap. singkat.
bacaan
- Beritahu mereka - Mereka mudah hilang fokus &
-Kemukakan bahan ujian & mempunyai kemajuan menghadapi kekecewaan jika
bacaan dlm format lisan ke arah matlamat projek terlalu panjang
spy pentaksiran tidak individu/kelas
dipengaruhi

Sediakan objek &


Berikan maklum balas Strategi dan peristiwa yang konkrit
serta merta. Teknik (bahan2 yang boleh
- Mereka perlu lihat dengan Pengajaran Murid sentuh, dengar, hidu dsb)
cepat perhubungan antara Masalah
- Mereka menghadapi
apa yang diajar dengan apa Pembelajaran
masalah semasa
yang dipelajari.
mempelajari istilah dan
konsep abstrak

Memberi banyak pujian


Ulang arahan/ sediakan
yang spesifik. (dikaitkan Berikan galakkan aktiviti
maklumat dalam format
dengan aktiviti tersebut) pembelajaran koperatif.
bertulis & verbal
Cth: Cikgu suka cara mengikut keperluan. -Rancang spy murid
kamu hasilkan buku kelainan keupayaan
- menggunakan seberapa
skrap bersama-sama dgn bekerja bersama-sama
banyak mod sensori yang
Siti dan Ali untuk menyiapkan projek
mungkin