Anda di halaman 1dari 2

Pengenalan:

1. Apakah projek yang bakal anda bangunkan.


2. Subjek / Tahun / Tema / Topik / Kemahiran / Hasil Pembelajaran
3. Kumpulan sasaran

Rasional
Analisis keperluan – Nyatakan:

1. Apakah masalah yang perlu diatasi / Keperluan untuk penambahbaikan.

Matlamat
Bagaimanakah projek inovasi anda dapat mencapai matlamat akhir?

Objektif
1. Apakah produk inovasi digital yang bakal anda hasilkan?
2. Apakah fungsi utama produk inovasi digital tersebut?
3. Bagaimanakah anda menilai kebebolehgunaannya?

Metodologi /Kaedah
1. Apakah sumber rujukan untuk menjana idea projek inovasi anda? Bagaimana anda
mendapatkan maklumat tersebut? (Kajian literatur untuk mendapatkan gambaran/ idea
jenis inovasi yang sesuai digunakan)
2. Apakah Sumber / Alat yang bakal anda gunakan untuk projek inovasi digital?
3. Apakah inovasi yang anda akan bangunkan untuk tujuan penambahbaikan?
4. Apakah kemahiran yang perlu ada pada diri anda untuk melaksanakan projek inovasi
tersebut?
5. Bagaimanakah anda menilai kebolehgunaan prototaip projek inovasi digital anda?
(Kajian rintis/ ujilari dsb.)
6. Bagaimanakah anda mendapatkan idea/bantuan teknikal untuk menambahbaik prototaip
anda?

Bajet kos penghasilan projek inovasi


1. Apakah kos yang terlibat dalam projek inovasi anda? (Bahan, peralatan/ perkakasan, u,
bayaran royalti dsb.)
Bil. Item Kuantiti Harga Jumlah Catatan
yang seunit kos
diperlukan

JUMLAH BESAR

2. Bagaimanakah anda mendapat sumber

Pelaksanaan projek inovasi


Carta Gannt –Jadual Pelaksanaan Projek Inovasi Digital dalam pengajaran dan pembelajaran

Kesimpulan