Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS

TUGASAN KERJA KURSUS


TAHUN AKADEMIK: Januari – Mei 2019

Program: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Nama Pelajar:

Kod : PBKK3243
Semester / Tahun: Semester 2 Tahun 4

Ambilan: JUN 2015


Nama Kursus: Penilaian Program Bimbingan dan Kaunseling
Kumpulan: Bimbingan dan Kaunseling

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar

1. Penulisan esei(1800 perkataan) 24 Januari 2019 18 Februari 2019

2. Pelaporan projek kumpulan 22 Mac 2019


11 Mac 2019
(800 perkataan)
1. Kuiz 11 Februari 2019 18 Februari 2019

Hasil Pembelajaran Kursus:


1. Menjelaskan konsep asas dan kategori penilaian program bimbingan dan kaunseling (C2, A1, PLO1).

2. Melaksanakan penilaian program bimbingan dan kaunseling dengan menggunakan instrumen penilaian program bimbingan dan kaunseling mengikut
kategori (C3, A4,PLO3, CTPS1).

3. Menganalisis model-model penilaian program bimbingan dan kaunseling berdasarkan sumber-sumber yang relevan (C4, A3, PLO3, PLO6, LL1,
CTPS2).

4. Menilai program bimbingan dan kaunseling menggunakan kaedah bersesuaian (C5,A3, PLO5, TS1).
5. Menghasilkan pelaporan penilaian program bimbingan dan kaunseling berdasarkan proses penilaian program secara berkumpulan (C6, A4, PLO5,
PLO8, TS1, EM2).

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2,3,4 dan 5

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar akan dapat:

1. Menghasilkan penulisan akademik membandingbezakan antara model-model penilaian program bimbingan dan kaunseling (C4, A3, PLO3, PLO6,
LL1, CTPS2).
2. Menyediakan laporan berdasarkan proses penilaian program bimbingan dan kaunseling (C6, A4, PLO5, PLO8, TS1, EM2).
3. Menjawab soalan kuiz yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetap.

Tugasan Projek (100%)

Penilaian Program Bimbingan dan Kaunseling bertujuan mengenalpasti kelemahan dan kekuatan untuk membuat penambahbaikan program pada masa
akan datang. Penilaian dibuat berdasarkan model-model penilaian seperti model penilaian Kirkpatrick, model penilaian Tyler dan model penilaian CIPP
(Context-Input-Process-Product). Proses penilaian ini melibatkan beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengumpul maklumat yang diperlukan.

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

TUGASAN 1: Penulisan Akademik (40 %)


Secara individu anda dikehendaki menyediakan satu penulisan akademik dengan membanding beza model penilaian Kirkpatrick, model penilaian Tyler dan
model CIPP (Context-Input-Process-Product) dengan merujuk sumber yang relevan.

Arahan Tugasan:
1.1 Penulisan anda dalam anggaran 1800 patah perkataan.
1.2 Anda dikehendaki membincangkan bandingbeza model penilaian yang berkaitan.
1.3 Merujuk kepada sumber yang pelbagai dan relevan.
1.4 Pastikan anda mencatat sumber rujukan jika mengambil sesuatu daripada bahan rujukan.
1.5 Penulisan rujukan perlu mengikut American Phychological Assosiation (APA)
1.6 Keseluruhan isi dan pengolahan perlu diaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)

TUGASAN 2: Laporan Projek (20 %)


Anda dikehendaki menyediakan laporan penilaian program bimbingan dan kaunseling mengikut model yang bersesuaian berdasarkan instrumen yang dibina.
Arahan Tugasan:
2.1 Anda dikehendaki menyediakan laporan secara kumpulan.
2.2 Anda dikehendaki melaksanakan tugasan ini dengan merujuk proses penilaian program bimbingan dan kaunseling.
2.3 Jumlah perkataan tidak melebihi 800 patah perkataan.

TUGASAN 3: Pentaksiran Kuiz (10 %)


Pelajar dikehendaki menjawab soalan kuiz yang disediakan.

Arahan Tugasan:
3.1 Meliputi tajuk 1, 2, dan 4
Arahan Pelaksanaan Tugasan:
1. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
a. Font Arial
b. Saiz huruf ialah 11 point
c. Langkau 1.5 baris
d. Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association).
2. Produk kerja kursus berbentuk teks laporan ditaip mengikut kaedah penulisan ilmiah.
3. Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai kandungan.
4. Amalan plagiat adalah tidak dibenarkan sama sekali.
5. Bahagian kulit depan hendaklah dilengkapi
a. Nama Pelajar
b. Angka giliran
c. Nombor Kad Pengenalan
d. Kumpulan / Unit
e. Kod dan Nama Kursus

Anda mungkin juga menyukai