Anda di halaman 1dari 4

Kursus: MTES3182 | Pengajaran Sukatan, Geometri Dan Perwakilan Data

Nama: Nurul Fatihah Binti Mustaffa Kelas: Pismp C9


Pensyarah: Cik Vijayaletchumi A/P Maniveloo

Tajuk Tutorial 1: Perbezaan Pembelajaran Abad Ke-20 Dengan Pembelajaran Abad Ke-
21.

Sistem pendidikan negara terus mengalami perkembangan selaras dengan perubahan yang
telah berlaku dalam merentasi zaman kemodenan. Jika dahulu pendidikan kita berdasarkan
pembelajaran abad ke-20 (PAK20). Namun kini, selaras dengan perkembangan teknologi
dan sistem pendidikan negara, proses pembelajaran adalah kearah pembelajaran abad ke-
21(PAK21) dalam sesi pengajaran dan pemudahcara (PdPc).

Terdapat perbezaan antara pembelajaran abad ke 20 dengan pembelajaran abad ke


21. Antara ciri perbezaannya ialah PAK20 berpusatkan guru manakala PAK21 pula
berpusatkan murid. PAK20 menerapkan dimana guru sebagai pemberi maklumat atau
informasi tanpa melibatkan murid di dalam sesi PdP. Murid-murid tidak dibenarkan bercakap
semasa proses PdP diadakan. Guru tidak menerapkan komunikasi dua hala semasa sesi
PdP. Namun, PAK21 pula adalah pengajaran berpusatkan murid. PdP ini tiada lagi istilah
mendengar guru bercakap dan menyerap maklumat semasa proses PdP berlangsung. Guru
hanyalah sebagai fasilitator dan murid akan mengumpul maklumat dengan sendiri dibawah
panduan guru.

Ciri perbezaan seterusnya ialah PAK20 menerapkan arahan langsung. Guru


kekalkan kawalan terhadap proses pengajaran dan memantau pembelajaran murid
sepanjang proses PdP. Guru perlu mereka cipta perkembangan pengajaran yang sesuai
dengan umur murid dan berperingkat-peringkat. Bagi PAK21 pula, pembelajaran adalah
secara kolaboratif. Pembelajaran ini berlaku melalui kerja bersama dan muafakat antara
guru-murid dan murid-murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran
idea dan pandangan antara murid.

Kemudian, PAK20 berfokuskan pengetahuan. Murid pada abad ke-20 sangat


mementingkan pengetahuan malah mengetepikan kemahiran dalam kehidupan mereka. Hal
ini dapat kerana murid-murid pada abad ke-20 akan membaca buku 24 jam jika mereka
mempunyai ujian atau peperiksaan. Mereka hanya membaca buku tanpa mempedulikan
kemahiran. Manakala PAK21 pula, berfokuskan kemahiran. Kemahiran-kemahiran yang
perlu dikuasai dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 iaitu kemahiran
pembelajaran dan inovasi, kemahiran maklumat, media dan teknologi dan kemahiran hidup
dan kerjaya. Kebanyakan kemahiran abad ke-21 adalah berdasarkan kepada pendedahan
terhadap ICT berbanding dahulu di mana literasi diguna pakai.

Seterusnya, PAK20 memfokuskan kandungan pembelajaran yang telah ditetapkan.


Antaranya adalah seperti kandungan dalam KBSR. Pengajaran guru semasa KBSR adalah
berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran sebagai panduan.
Pembelajaran murid berlangsung mengikut perancangan yang dibuat oleh guru berdasarkan
kedua-dua dokumen itu. Bagi PAK21 pula, menekankan proses dalam PdPc. Disini
pembelajaran lebih kepada bentuk pentaksiran. Hal ini memberi penegasan kepada
perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah bagi menjadikan PdPc lebih
menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan kepada peperiksaan.

Sementelahan itu juga, ciri perbezaan seterusnya ialah PAK20 menekankan


kemahiran asas. Hal ini dimana kemahiran yang difokuskan kepada murid dalam kemahiran
asas iaitu kemahiran 3M yang membawa maksud kemahiran membaca, menulis dan
mengira. Kemudian, bagi PAK21 pula lebih berfokuskan pemikiran aras tinggi. Guru perlu
menyediakan pembelajaran yang menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Guru juga perlu memastikan muridnya mahir untuk mencari maklumat yang berkaitan dan
menilai sama ada maklumat yang diperoleh itu cukup atau tidak untuk melaksanakan
tugasan yang diberi.

Tambahan lagi, PAK20 adalah secara teori. Murid-murid abad ini hanya belajar
secara teori dan tidak praktikal terhadap sesuatu pengajaran.Sebagai contoh, bagi subjek
Sains. Guru mengajar tentang fotosintesis tetapi tidak melakukan eksperimen untuk
menunjukkan kaedah fotosintesis tersebut. Oleh itu, murid-murid hanya belajar secara teori
dan tidak praktikal. Berbeza pula dengan PAK21, murid-murid diajar secara praktikal dalam
sesi PdP. Guru memberi peluang kepada murid itu sendiri untuk meneroka sesuatu perkara
dibawah panduan guru. Pembelajaran secara praktikal yang memerlukan murid-murid
menggunakan pelbagai deria mereka di samping memanipulasikan bahan-bahan yang
disediakan memberi peluang kepada mereka untuk mengalami pengalaman pembelajaran
yang sebenar dan bermakna.

Seterusnya, PAK20 berteraskan kurikulum yang telah ditetapkan. Misalnya,


pembentukan KBSR dimana menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu
membaca,menulis dan mengira. Bagi PAK21 pula, kemahiran hidup dan kerjaya pula
merujuk kepada kemudahlenturan dan kebolehubahsuaian, inisiatif dan terarah kendiri.
Kemahiran inti adalah untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui penguasaan
kemahiran praktikal dan pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan
teknologi dan keusahawanan.
Selain itu, dalam PAK20, murid-murid belajar secara individu. Murid-murid tidak
didedahkan dengan melibatkan aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Sebagai contoh, guru
memberi lembaran kerja kepada murid manakala lembaran kerja tersebut perlu disiapkan
oleh murid secara individu. Murid kurang berkomunikasi antara satu sama lain. PAK21 pula
menekankan aktiviti berkumpulan. Melalui aktiviti berkumpulan, guru boleh menerapkan
beberapa nilai positif dalam diri murid itu sendiri, seperti bertanggungjawab terhadap
tugasan dalam kumpulan, penglibatan aktif atau seimbang, bersikap terbuka untuk
menerima idea dan pandangan rakan-rakan lain serta mengeratkan hubungan silaturrahim
dalam kalangan mereka.

Rentetan itu juga, PAK20 merupakan pembelajaran yang berlaku hanya di bilik
darjah. Pada abad ke-20, sesi pengajaran dan pembelajaran hanya berlaku di dalam bilik
darjah bagi semua subjek. Hal ini berkemungkinan kerana faktor sekolah mengalami
kekangan wang untuk membina makmal sains atau makmal komputer dan lain-lain. Namun
bagi PAK21, murid digalakan belajar dalam komuniti. Hal ini bermaksud, aktiviti- aktiviti
dijalan secara kolaboratif antara pihak sekolah dengan pihak di luar komuniti sekolah.
Sekolah boleh membawa masuk pihak berkepentingan dari luar sekolah ke dalam bilik
darjah untuk menterjemahkan kurikulum dan penyampaian kurikulum, serta aktiviti
kolaboratif antara pihak berkepentingan dengan pihak sekolah untuk memantapkan
penyampaian pendidikan bagi meningkatkan pencapaian murid.

Seterusnya, dari segi aspek pentaksiran. Bagi PAK20, pentaksiran secara sumatif.
Pentaksiran ini dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini
memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan
seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Pentaksiran ini menekankan kepada tingkah
laku kognitif sahaja. Berbeza dengan PAK21 yang menjalankan pentaksiran secara formatif.
Pentaksiran ini melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid
setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang
terhad, misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. Keputusan yang
diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan
gred atau kedudukan di dalam kelas.

Akhir sekali, PAK20 menekankan murid belajar untuk sekolah. Pembelajaran seperti
ini lebih bertumpukan kepada murid belajar hanya untuk lulus matapelajaran disekolah.
Murid akan merasa tertekan kerana mereka terpaksa menelaah banyak perkara yang akan
disoal didalam peperiksaan dan PdP dengan sendirinya akan menjadi bosan dan tidak
menarik. Guru akan bekerja keras untuk menghabiskan kurikulum peperiksaan, namun
terdapat tajuk-tajuk tidak dapat diajar yang dianggap kurang penting dan pelajar boleh
menelaahnya sendiri. Bagi PAK21 pula, murid lebih cenderung untuk belajar untuk
pengaplikasian dalam kehidupan. Murid dilatih untuk belajar berdasarkan Taksonomi Bloom.
Murid perlu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisi dan mencipta dalam proses
PdPc. Hal ini dapat membantu murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam
kehidupan bukan sahaja untuk menghadapi peperiksaan.

Konklusinya PAK21 amat signifikan dalam menjamin kelangsungan masyarakat


Malaysia yang berdaya saing, kreatif dan rasional dalam membentuk negara bangsa yang
berjaya dan kompeten seperti negara-negara lain. Guru-guru perlu mempelbagaikan lagi
kaedah pengajaran dengan mengambil berat kaedah-kaedah Pembelajaran Abad ke-21 ini.

Anda mungkin juga menyukai