Anda di halaman 1dari 5

OBJEKTIF MODUL SENI BAHASA TAHAP SATU

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3


 Berceritakan dengan
 Bercerita dan  Bercerita dan menggunakan simpulan
menuturkan cerita menuturkan cerita bahasa, bandingan
semacam dan
haiwan, cerita jenaka, haiwan, cerita jenaka
perumpamaan yang
dan simpulan bahasa yang menggunakan sesuai serta
menggunakan simpulan bahasa, mengubahsuai cerita
bahasa kiasan yang bandingan semacam yang berunsur
sesuai; dan perumpamaan pengajaran dan
yang sesuai. mempersembahkannya
 Melafazkan pantun secara kreatif.
nasihat dua kerat dan  Melafazkan pantun  Melafazkan dan
empat kerat dengan dengan sebutan dan menjelaskan maksud
sebutan dan intonasi intonasi yang betul pantun serta mencipta
yang betul; dan mengenal pasti pantun secara
ciri-cirinya. berpandu dan
 Menyanyikan lagu mempersembahkannya
kanak-kanak dan  Menyanyikan lagu .
lagu rakyat dengan kanak-kanak dan  Menyanyi dan
irama yang betul; lagu rakyat dengan menjelaskan maksud
irama yang betul. lirik lagu serta
 Melagukan syair mengubahsuai lirik lagu
dengan sebutan dan secara berpandu dan
 Mendeklamasikan
intonasi yang betul; mempersembahkannya
sajak dengan .
 Melakonkan dialog sebutan dan intonasi  Mencipta secara
pendek dengan gerak yang betul. berpandu puisi,
laku yang sesuai. melagukan syair dan
 Melakonkan dialog mendeklamasikan sajak
 Mencipta dan pendek dengan gerak serta memahami
mempersembahkan laku yang sesuai. maksudnya.
pantun dua kerat dan  Mencipta dan
empat kerat secara mempersembahkan
kreatif; pantun dua kerat dan
empat kerat secara
kreatif.

OBJEKTIF MODUL SENI BAHASA TAHAP DUA


TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
 menyebut,  menyebut,  menyebut dan
memahami dan memahami dan memahami seni kata
menghasilkan lirik menghasilkan lirik lagu, dengan
lagu yang lagu yang melahirkan
imaginasinya melalui
mengandungi nilai mengandungi nilai
hasil karya sastera
secara berpandu dan secara berpandu dan
menyampaikannya menyampaikannya  mengubah seni kata
secara didik hibur secara didik hibur lagu semula dan
mempersembahkannya
 mengujarkan ayat
yang gramatis dan  mengujarkan ayat melalui nyanyian
bahasa yang indah yang gramatis dan
dengan sebutan dan bahasa yang indah  mengujarkan cerita
intonasi yang betul dengan sebutan dan menggunakan bahasa
dan jelas serta yang indah dan ayat
intonasi yang betul
yang gramatis untuk
bahasa badan yang dan jelas serta menyampaikan idea
sesuai semasa bahasa badan yang dengan bahasa badan
bercerita secara didik sesuai semasa yang kreatif
hibur bercerita secara didik
hibur  mengujarkan dialog
 mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk
dengan sebutan dan
 mengujarkan dialog menyampaikan mesej
intonasi yang betul menggunakan bahasa
dengan sebutan dan
dan jelas, bahasa yang indah serta
intonasi yang betul
badan yang sesuai bahasa badan yang
dan jelas, bahasa
dan memahaminya kreatif melalui lakonan
badan yang sesuai
melalui lakonan
dan memahaminya  melafazkan puisi
 menghasilkan dialog melalui lakonan dengan sebutan yang
daripada bahan jelas dan intonasi yang
rangsangan untuk  menghasilkan dialog betul serta memahami
menyampaikan nilai daripada bahan puisi tersebut
dan pengajaran serta rangsangan untuk
menyampaikannya menyampaikan nilai  mencipta puisi dengan
dan pengajaran serta bahasa yang indah dan
melalui lakonan
melafazkannya dengan
dengan menyampaikannya
sebutan yang jelas dan
menggunakan melalui lakonan intonasi yang betul
bahasa badan yang dengan serta memahaminya.
sesuai secara didik menggunakan
hibur bahasa badan yang
sesuai secara didik
 mendeklamasi sajak hibur;
dengan sebutan yang
betul dan intonasi  mendeklamasi sajak
yang jelas secara dengan sebutan yang
didik hibur serta betul dan intonasi
memahami maksud yang jelas secara
sajak tersebut didik hibur serta
 membina sajak memahami maksud
secara terkawal dan sajak tersebut
memahaminya serta
mendeklamasikan  membina sajak
dengan sebutan dan secara terkawal dan
intonasi yang betul memahaminya serta
dan jelas secara mendeklamasikan
didik hibur dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan jelas secara
didik hibur.
OBJEKTIF MODUL TATABAHASA TAHAP SATU
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
 Memahami dan  Memahami dan  Memahami dan
menjelaskan fungsi menjelaskan fungsi menggunakan kata
serta menggunakan serta menggunakan nama am, kata nama
kata nama am, kata kata nama am, kata khas, kata ganti nama
serta penjodoh bilangan
nama khas, kata nama khas, kata
mengikut konteks
ganti nama, penjodoh ganti nama, penjodoh dengan betul.
bilangan, dan kata bilangan, dan kata
kerja mengikut kerja mengikut  Memahami dan
konteks dengan konteks dengan betul menggunakan kata
betul; kerja, kata adjektif, kata
 Menggunakan kata tugas mengikut
 Menggunakan kata adjektif, kata tugas, konteks.
adjektif, kata tugas, kata tanya, dan kata
kata tanya, dan kata perintah mengikut  Memahami dan
perintah mengikut konteks dengan menggunakan kata
konteks dengan betul. dasar, kata
betul; berimbuhan, kata
 Menggunakan kata majmuk dan kata ganda
 Menggunakan kata berimbuhan awalan mengikut konteks.
berimbuhan awalan dan akhiran mengikut
dan akhiran mengikut konteks dengan  Memahami dan
konteks dengan betul. membina ayat seruan,
betul; ayat perintah serta ayat
 Menggunakan kata tanya mengikut
 Menggunakan kata majmuk rangkai kata konteks.
majmuk rangkai kata bebas mengikut
bebas mengikut konteks dengan  Memahami dan
konteks dengan betul. mengaplikasi ayat
betul; tunggal dan ayat
 Mengaplikasi kata majmuk mengikut
 Mengaplikasi kata ganda penuh konteks.
ganda penuh mengikut konteks
mengikut konteks dengan betul.
dengan betul; dan
 Mengaplikasi jenis
 Mengaplikasi jenis dan bentuk ayat
dan bentuk ayat mengikut konteks
mengikut konteks dengan betul.
dengan betul.
OBJEKTIF MODUL TATABAHASA TAHAP DUA
TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
 memahami dan  memahami dan  memahami dan
menggunakan kata menggunakan kata nama menggunakan kata nama

nama am konkrit, am tak hidup bukan dan penjodoh bilangan


institusi abstrak, penjodoh mengikut konteks dengan
penjodoh bilangan dan
bilangan, kata nama khas betul;
kata nama khas tak
tak hidup manusia dengan
hidup dengan betul
nama panggilan atau  memahami dan
mengikut konteks;
gelaran, kata ganti nama menggunakan kata kerja,

 memahami dan diri tanya, kata kerja kata bantu, kata adjektif,

menggunakan kata ganti transitif aktif dan pasif, kata kata penguat, kata
adjektif dan kata bantu, penegas, kata hubung,
nama tunjuk, kata kerja
kata hubung pancangan kata adverba mengikut
pasif, kata adjektif, kata
relatif dan kata hubung konteks dengan betul;
penguat, kata hubung
pancangan komplemen,
pancangan keterangan, kat nafi, kata pembenar,  memahami dan
kata bantu, kata perintah akta arah, kata bilangan menggunakan pelbagai
dan kata pemeri dengan dengan betul mengikut kata tugas mengikut
betul mengikut konteks; konteks; konteks dengan betul;
 memahami dan
 memahami dan
menggunakan imbuhan
menggunakan imbuhan  memahami dan
apitan pada kata kerja
akhiran -an, -kan, -i, menggunakan pelbagai
memper…kan, memper…i,
imbuhan apitan dan imbuhan, kata ganda dan
diper…kan, diper…i serta
imbuhan pinjaman pada kata majmuk dalam
imbuhan sisipan, kata
pelbagai situasi dengan
kata kerja, kata nama, ganda berentak, dan kata
betul; dan
kata adjektif dan dengan majmuk istilah khusus

betul dalam pelbagai dalam bidang ilmiah dan


 memahami dan membina
kata majmuk yang
situasi;
ayat songsang yang betul
mendukung maksud kiasan
 memahami dan dengan betul dalam
dalam pelbagai situasi;

membina ayat tunggal pelbagai situasi;


 memahami dan membina
dengan perluasan
pelbagai ayat dalam teks
subjek dan predikat  memahami dan membina
menggunakan penanda
serta ayat aktif dan ayat ayat tunggal dan ayat
wacana dengan betul.
majmuk dengan perluasan
pasif dengan betul
subjek dan predikat, dan
dalam pelbagai situasi.
cakap ajuk dan cakap
pindah dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Anda mungkin juga menyukai